EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0415

Регламент за изпълнение (ЕС) № 415/2011 на Комисията от 26 април 2011 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Lapin Poron kylmäsavuliha (ЗНП)]

OJ L 110, 29.4.2011, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013 P. 186 - 187

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/415/oj

29.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 110/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 415/2011 НА КОМИСИЯТА

от 26 април 2011 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Lapin Poron kylmäsavuliha (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, алинея първа от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Lapin Poron kylmäsavuliha“, подадена от Финландия, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 април 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOŞ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стp. 12.

(2)  ОВ C 225, 20.8.2010 г., стp. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.2.   Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

ФИНЛАНДИЯ

Lapin Poron kylmäsavuliha (ЗНП)


Top