EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0408

Регламент (ЕС) № 408/2011 на Комисията от 27 април 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1185/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за пестициди по отношение на формата за предаване на данни Текст от значение за ЕИП

OJ L 108, 28.4.2011, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 240 - 241

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/408/oj

28.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 108/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 408/2011 НА КОМИСИЯТА

от 27 април 2011 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 1185/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за пестициди по отношение на формата за предаване на данни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1185/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно статистиката за пестициди (1), и по-специално член 5, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1185/2009 се установява нова рамка за произвеждането на съпоставими статистически данни за Европа относно продажбата и употребата на пестициди.

(2)

В съответствие с член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1185/2009 държавите-членки предават статистическите данни в електронна форма в съответствие с подходящия технически формат, който Комисията следва да приеме.

(3)

С цел да се гарантира поверителността на информацията във файла с предаваните данни ще бъде включено обозначение, указващо дали предаваната информация, засягаща веществото, химичния клас, категорията продукти или основната група, е поверителна, или не.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Държавите-членки предават статистическите данни за пускането на пазара на пестицидите, както е описано в приложение I към Регламент (ЕО) № 1185/2009, като използват формата „Statistical Data and Metadata eXchange“ (SDMX). Данните се предават или се зареждат по електронен път в единната входна точка за данни в Евростат.

Държавите-членки предават изискваните данни в съответствие с техническите спецификации, предоставени от Комисията (Евростат).

Член 2

Техническият формат за предаване на данни на Комисията (Евростат) е описан в приложението към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 324, 10.12.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Формат за предаване на статистически данни за пускането на пазара на пестициди

Във файловете с предаваните данни се включва следната информация:

Номер

Поле

Забележки

1

Държава

Код алфа-3 (напр. FRA)

2

Година

например 2010

3

Основна група

Кодовете, изброени в приложение III към последното изменение на Регламент (ЕО) № 1185/2009

4

Категории продукти

 

5

Химичен клас

 

6

Вещество

 

7

За полета с номера 3, 4, 5 и 6 — продаденото количество

Изразява се в килограми вещество.

8

За полета с номера 3, 4, 5 и 6 — обозначението за поверителност

Да/не


Top