Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0350

Регламент (ЕС) № 350/2011 на Комисията от 11 април 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1251/2008 по отношение на изискванията за пускане на пазара на пратки от тихоокеански стриди, предназначени за държавите-членки или части от тях, в които действат национални мерки във връзка с Ostreid herpes virus 1 μνаr (OsHV-1 μνаr), одобрени с Решение 2010/221/ЕС Текст от значение за ЕИП

OJ L 97, 12.4.2011, p. 9–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 031 P. 287 - 297

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/350/oj

12.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 97/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 350/2011 НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1251/2008 по отношение на изискванията за пускане на пазара на пратки от тихоокеански стриди, предназначени за държавите-членки или части от тях, в които действат национални мерки във връзка с Ostreid herpes virus 1 μνаr (OsHV-1 μνаr), одобрени с Решение 2010/221/ЕС

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/88/ЕО на Съвета от 24 октомври 2006 г. относно ветеринарномедицинските изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по водните животни (1), и по-специално член 61, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1251/2008 на Комисията от 12 декември 2008 г. за прилагане на Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение на условията и изискванията за сертифициране при пускането на пазара и вноса в Общността на аквакултури и продукти от тях и за установяване на списък с векторни видове (2) се установяват изисквания при пускането на пазара, в това число ветеринарно-санитарни изисквания за сертифициране, при придвижвания на аквакултури в територии, попадащи в обхвата на националните мерки, одобрени с Решение 2010/221/ЕС на Комисията от 15 април 2010 г. за одобряване на национални мерки за ограничаване на въздействието на някои болести по аквакултурите и дивите водни животни в съответствие с член 43 от Директива 2006/88/ЕО на Съвета (3).

(2)

От 2008 г. насам в някои части на Ирландия, Франция и Обединеното кралство се наблюдава повишена смъртност при тихоокеанските стриди (Crassostrea gigas). При направените през 2009 г. епидемиологични изследвания бе установено, че изглежда основна причина за повишената смъртност е новоописан щам на Ostreid herpesvirus-1 (OsHV-1), наречен OsHV-1 μνаr.

(3)

С цел предотвратяване на по-нататъшното разпространение на OsHV-1 μνаr бе приет Регламент (ЕС) № 175/2010 на Комисията от 2 март 2010 г. за прилагане на Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение на мерките за борба с повишената смъртност при стридите от вида Crassostrea gigas във връзка с откриването на Ostreid herpesvirus 1 μνаr (OsHV-1 μνаr) (4). С регламента бяха въведени мерки за борба с посочената болест, а датата, до която той се прилага, е 30 април 2011 г.

(4)

Съгласно Решение 2010/221/ЕС, неотдавна изменено с Решение 2011/187/ЕС на Комисията (5), държавите-членки, изброени в таблицата от приложение III към него, могат да налагат изисквания за пускане на пазара по отношение на придвижването на тихоокеански стриди на териториите, попадащи в обхвата на одобрените програми за надзор, за да се предотврати въвеждането на OsHV-1 μνаr на тези територии. В интерес на яснотата и опростяването на законодателството на Съюза в Регламент (ЕО) № 1251/2008 следва да бъдат установени съответните изисквания за пускане на пазара.

(5)

С цел предотвратяване на въвеждането на OsHV-1 μνаr в изброените в Решение 2010/221/ЕС държави-членки или части от тях, въвежданите в тях пратки от тихоокеански стриди, предназначени за райони за отглеждане или повторно полагане и за центрове за изпращане, пречиствателни центрове или предприятия за подобни дейности преди консумация от човека, следва да са с произход от територия с еквивалентен здравен статус.

(6)

За да се гарантира спазването на тези изисквания, такива пратки следва да се придружават от ветеринарно-санитарен сертификат, съдържащ необходимите удостоверения.

(7)

Поради това Регламент (ЕО) № 1251/2008 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Целесъобразно е да се предвидят преходни мерки, за да се позволи на държавите-членки и на промишлеността да предприемат необходимите мерки, за да се съобразят с новите изисквания, установени в настоящия регламент.

(9)

За да се избегне по-нататъшно разпространение на OsHV-1 μνаr, настоящият регламент следва да се прилага незабавно, считано от дата на изтичане на срока на действие на Регламент (ЕС) № 175/2010.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1251/2008 се изменя, както следва:

1.

В член 1, буква б) подточка ii) се заменя със следното:

„ii)

аквакултури, предназначени за отглеждане в стопанства, за райони за повторно полагане, любителски риболовни райони, отворени декоративни съоръжения и за възстановяване на рибни запаси, както и за центрове за изпращане, пречиствателни центрове и предприятия за подобни дейности преди консумация от човека, в държави-членки или части от тях, в които действат национални мерки, одобрени с Решение 2010/221/ЕС на Комисията (6);

2.

В член 8а, параграф 1, буква а) се добавя следната подточка iii):

„iii)

приложение III към Решение 2010/221/ЕС и определени като включени в програма за надзор на една или повече от болестите, изброени в първата колона на посочената таблица;“

3.

Вмъква се следният член 8б:

„Член 8б

Живи мекотели, предназначени за центрове за изпращане, пречиствателни центрове или предприятия за подобни дейности преди консумация от човека, в държави-членки или части от тях, в които действат национални мерки, одобрени с Решение 2010/221/ЕС

1.   Пратките с живи мекотели, предназначени за центрове за изпращане, пречиствателни центрове или предприятия за подобни дейности преди консумация от човека, се придружават от ветеринарно-санитарен сертификат, изготвен в съответствие с образеца, установен в приложение II, част Б, и обяснителните бележки в приложение V, когато мекотелите:

а)

са въведени в държавите-членки или части от тях, изброени във втората и четвъртата колона на таблицата в приложение III към Решение 2010/221/ЕС, и определени като включени в програма за надзор на една или повече болести, изброени в първата колона на посочената таблица;

б)

са от видове, изброени в приложение II, част В като видове, които са възприемчиви към болестта(ите), за която(ито) се прилага програма за надзор в съответствие с Решение 2010/221/ЕС, както е посочено в буква а).

2.   Пратките с живи мекотели, посочени в параграф 1, отговарят на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в образеца на ветеринарно-санитарен сертификат и обяснителните бележки, както е посочено в същия параграф.

3.   Настоящият член не се прилага за пратки, предназначени за центрове за изпращане, пречиствателни центрове или предприятия за подобни дейности, които са оборудвани със сертифицирана от компетентния орган система за обработка на отпадните води, която:

а)

инактивира вирусите с обвивка; или

б)

намалява риска от пренасяне на болести към природните води до приемливо ниво.“

4.

Приложение II се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

1.   За преходен период до 15 май 2011 г. пратките от тихоокеански стриди, придружавани от ветеринарно-санитарни сертификати, издадени в съответствие с част А или Б от приложение II към Регламент (ЕО) № 1251/2008 преди измененията, внесени с настоящия регламент, и ветеринарно-санитарен сертификат, издаден в съответствие с приложение II към Регламент (ЕС) № 175/2010, може да бъдат пускани на пазара, при условие че достигнат до крайното си местоназначение преди посочената дата.

2.   За преходен период до 1 юли 2012 г. пускането на пазара на пратки от аквакултури, придружавани от ветеринарно-санитарни сертификати, издадени в съответствие с част А или Б от приложение II към Регламент (ЕО) № 1251/2008 преди измененията, внесени с настоящия регламент, може да продължи, при условие че здравните удостоверения във връзка с OsHV-1 μνаr, установени в част II от посочените сертификати, не са приложими и че пратките достигнат до крайното си местоназначение преди посочената дата.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 май 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 14.

(2)  ОВ L 337, 16.12.2008 г., стр. 41.

(3)  ОВ L 98, 20.4.2010 г., стр. 7.

(4)  ОВ L 52, 3.3.2010 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 80, 26.3.2011 г., стр. 15.

(6)  ОВ L 98, 20.4.2010 г., стр. 7.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ A

Образец на ветеринарно-санитарен сертификат за пускане на пазара на аквакултури за отглеждане в стопанства, за райони за повторно полагане, любителски риболовни райони, отворени декоративни съоръжения и за възстановяване на рибни запаси

Image

Image

Image

Image

Image

ЧАСТ Б

Образец на ветеринарно-санитарен сертификат за пускането на пазара на аквакултури или продукти от тях, предназначени за по-нататъшна преработка, за центрове за изпращане, пречиствателни центрове или предприятия за подобни дейности преди консумация от човека

Image

Image

Image

ЧАСТ В

Списък с видове, които са възприемчиви към болестите, за които съгласно Решение 2010/221/ЕС са одобрени национални мерки

Болест

Възприемчиви видове

Пролетна виремия по шараните (SVC)

Пъстър толстолоб (Aristichthys nobilis), златна рибка (Carassius auratus), златиста каракуда (Carassius carassius), бял амур (Ctenopharyngodon idellus), обикновен шаран и шаран кои (Cyprinus carpio), бял толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix), сом (Silurus glanis), лин (Tinca tinca) и мъздруга (Leuciscus idus)

Ренибактериоза (BKD)

Семейство: Пъстървови

Вирус на инфекциозната панкреатична некроза (IPN)

Дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss), сивен (Salvelinus fontinalis), кафява пъстърва (Salmo trutta), атлантическа сьомга (Salmo salar) и тихоокеанска сьомга (Oncorhynchus spp.), чудски сиг (Coregonus lavaretus)

Инфекция с Gyrodactylos Salaris

Атлантическа сьомга (Salmo salar), дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss), арктически сивен (Salvelinus alpinus), сивен (Salvelinus fontinalis), липан (Thymallus thymallus), северноамериканска езерна пъстърва (Salvelinus namaycush) и кафява пъстърва (Salmo trutta)

Ostreid herpesvirus 1 μνаr (OsHV-1 μνаr)

Тихоокеанска стрида (Crassostrea gigas)“


Top