Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0187

Регламент (ЕС) № 187/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход Текст от значение за ЕИП

OJ L 53, 26.2.2011, p. 45–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 269 - 274

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/187/oj

26.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 53/45


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 187/2011 НА КОМИСИЯТА

от 25 февруари 2011 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 15, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията (2) се определят правила относно засиления официален контрол, който следва да се провежда върху вноса на фуражите и храните от неживотински произход, изброени в приложение I към него (наричано по-нататък „списъкът“), на граничните пунктове, през които стоките влизат в териториите, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 882/2004.

(2)

В член 2 от Регламент (ЕО) № 669/2009 се предвижда списъкът да се преразглежда редовно, най-малко веднъж на три месеца, като се вземат под внимание поне източниците на информация, упоменати в посочения член.

(3)

Наличието и значимостта на инцидентите с храни, за които са постъпили уведомления чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), констатациите от проведените от Хранителната и ветеринарна служба мисии в трети страни, както и докладите, които държавите-членки трябва да представят на Комисията на всеки три месеца в съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 669/2009, относно пратките с фуражи и храни от неживотински произход, сочат, че списъкът следва да бъде изменен.

(4)

По-специално списъкът следва да бъде изменен, като от него бъдат заличени вписванията за стоки, за които посочените източници на информация сочат общо удовлетворително ниво на съответствие с приложимите изисквания за безопасност, предвидени в законодателството на ЕС, и за които поради това провеждането на засилен официален контрол вече не е обосновано.

(5)

Освен това в списъка следва да бъдат включени някои други стоки, за които източниците на информация сочат ниво на несъответствие с приложимите изисквания за безопасност, което дава основание за въвеждане на засилен официален контрол.

(6)

По същия начин списъкът следва да бъде изменен, като се намали честотата на официалния контрол за стоките, за които източниците на информация сочат общо подобряване на нивото на съответствие с приложимите изисквания, предвидени в законодателството на ЕС, и за които поради това запазването на съществуващата степен на официален контрол вече не е обосновано.

(7)

Поради това вписванията в списъка за определен внос от Китай, Доминиканската република, Индия и Южна Африка следва да бъдат съответно изменени.

(8)

С оглед на яснотата на законодателството на ЕС също така е необходимо да се направи малко уточнение в списъка по отношение на вписванията за вноса на пиперки от Доминиканската република и на сладки пиперки от Турция.

(9)

Измененията в списъка, касаещи заличаването на препратките към стоки и намаляването на честотата на провеждания контрол, следва да започнат да се прилагат възможно най-скоро, тъй като първоначалните основания за безпокойство във връзка с безопасността са били отстранени. Съответно тези изменения следва да се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(10)

Като се има предвид броят на измененията, които е необходимо да бъдат направени в приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009, е целесъобразно то да бъде заменено с текста в приложението към настоящия регламент.

(11)

Поради това Регламент (ЕО) № 669/2009 следва да бъде съответно изменен.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 април 2011 г.

Независимо от това следните изменения на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент:

а)

заличаването на следните вписвания относно:

i)

микроелементи от Китай;

ii)

манго от Доминиканската република;

iii)

следните фуражи и храни от Виетнам:

фъстъци, необелени,

фъстъци, обелени,

фъстъчено масло,

фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин;

б)

изменението в честотата на физическите и идентификационните проверки за следните храни от всички трети страни:

i)

чили (Capsicum annuum), стрити или смлени пиперки;

ii)

продукти от чили (къри);

iii)

curcuma longa (куркума);

iv)

червено палмово масло.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 194, 25.7.2009 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

A.   Фуражи и храни от неживотински произход, подлежащи на засилен официален контрол на определените гранични пунктове

Фуражи и храни

(предвидена употреба)

Код по КН (1)

Страна на произход

Опасност

Честота на физическите и идентификационните проверки

(%)

Фъстъци, необелени

1202 10 90

Аржентина

Афлатоксини

10

Фъстъци, обелени

1202 20 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(фуражи и храни)

Фъстъци, необелени

1202 10 90

Бразилия

Афлатоксини

10

Фъстъци, обелени

1202 20 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(фуражи и храни)

Суха юфка

ex 1902

Китай

Алуминий

10

(храни)

Аспержов боб (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Доминиканска република

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (3)

50

Горчив пъпеш (Momordica charantia)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Кратуна (Lagenaria siceraria)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Пиперки (Capsicum spp.)

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Патладжан

0709 30 00; ex 0710 80 95

(храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

Портокали (пресни или сушени)

0805 10 20; 0805 10 80

Египет

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (7)

10

Праскови

0809 30 90

Нар

ex 0810 90 95

Ягоди

0810 10 00

Зелен фасул

ex 0708 20 00

(храни — пресни плодове и зеленчуци)

Фъстъци, необелени

1202 10 90

Гана

Афлатоксини

50

Фъстъци, обелени

1202 20 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

(фуражи и храни)

Листа от къри (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 85

Индия

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (5)

10

(храни — пресни подправки)

Чили (Capsicum annuum), цели пиперки

ex 0904 20 10

Индия

Афлатоксини

50

Чили (Capsicum annuum), стрити или смлени пиперки

ex 0904 20 90

Продукти от чили (къри)

0910 91 05

Индийско орехче (Myristica fragrans)

0908 10 00

Мацис (Myristica fragrans)

0908 20 00

Джинджифил (Zingiber officinale)

0910 10 00

Curcuma longa (куркума)

0910 30 00

(храни — сушени подправки)

Фъстъци, необелени

1202 10 90

Индия

Афлатоксини

20

Фъстъци, обелени

1202 20 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(фуражи и храни)

Бамя

ex 0709 90 90

Индия

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (2)

10

(храни)

Семки от пъпеш (egusi, Citrullus lanatus) и производни продукти от тях

ex 1207 99 97; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99

Нигерия

Афлатоксини

50

(храни)

Ориз басмати за директна консумация от човека

ex 1006 30

Пакистан

Афлатоксини

20

(храни — бланширан ориз)

Чили (Capsicum annuum), цели пиперки

ex 0904 20 10

Перу

Афлатоксини и охратоксин А

10

Чили (Capsicum annuum), стрити или смлени пиперки

ex 0904 20 90

(храни — сушени подправки)

Фъстъци, необелени

1202 10 90

Южна Африка

Афлатоксини

10

Фъстъци, обелени

1202 20 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(фуражи и храни)

Листа от кориандър

ex 0709 90 90

Тайланд

Салмонела (6)

10

Босилек (индийски, обикновен)

ex 1211 90 85

Мента

ex 1211 90 85

(храни — пресни подправки)

Листа от кориандър

ex 0709 90 90

Тайланд

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (4)

20

Босилек (индийски, обикновен)

ex 1211 90 85

(храни — пресни подправки)

Аспержов боб (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Тайланд

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (4)

50

Патладжан

0709 30 00; ex 0710 80 95

Зеленчуци от рода на зелето

0704; ex 0710 80 95

(храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

Сладки пиперки (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Турция

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (8)

10

Тиквички

0709 90 70; ex 0710 80 95

Домати

0702 00 00; 0710 80 70

(храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

Круши

0808 20 10; 0808 20 50

Турция

Пестицид: амитраз

10

(храни)

Сушено грозде (стафиди)

0806 20

Узбекистан

Охратоксин А

50

(храни)

Чили (Capsicum annuum), стрити или смлени пиперки

ex 0904 20 90

Всички трети страни

Оцветители тип „Судан“

10

Продукти от чили (къри)

0910 91 05

Curcuma longa(куркума)

0910 30 00

(храни — сушени подправки)

Червено палмово масло

ex 1511 10 90

(храни)

Б.   Определения

За целите на настоящото приложение оцветители тип „Судан“ се отнася за следните химични вещества:

i)

Судан I (CAS № 842-07-9);

ii)

Судан II (CAS № 3118-97-6);

iii)

Судан III (CAS № 85-86-9);

iv)

аленочервено; или Судан IV (CAS № 85-83-6).“


(1)  Когато се изисква да се подложат на проверка само някои продукти от даден код по КН и не съществува специално подразделяне в рамките на този код в номенклатурата на стоките, кодът по КН се отбелязва с „ех“ (напр. ex 1006 30: включва само ориз басмати за директна консумация от човека).

(2)  По-специално остатъчни вещества от: ацефат, метамидофос, триазофос, ендосулфан, монокротофос.

(3)  По-специално остатъчни вещества от: амитраз, ацефат, алдикарб, беномил, карбендазим, хлорфенапир, хлорпирифос, CS2 (дитиокарбамат), диафентиурон, диазинон, дихлорвос, дикофол, диметоат, ендосулфан, фенамидон, имидаклоприд, малатион, метамидофос, метиокарб, метомил, монокротофос, ометоат, оксамил, профенофос, пропиконазол, тиабендазол, тиаклоприд.

(4)  По-специално остатъчни вещества от: ацефат, карбарил, карбендазим, карбофуран, хлорпирифос, хлорпирифос-метил, диметоат, етион, малатион, металаксил, метамидофос, метомил, монокротофос, ометоат, профенофос, протиофос, киналфос, триадимефон, триазофос, дикротофос, EPN, трифорин.

(5)  По-специално остатъчни вещества от: триазофос, оксидеметон-метил, хлорпирифос, ацетамиприд, тиаметоксам, клотианидин, метамидофос, ацефат, пропаргит, монокротофос.

(6)  Референтен метод EN/ISO 6579 или валидиран спрямо него сертифициран метод, както е посочено в член 5 от Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията (ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 1).

(7)  По-специално остатъчни вещества от: карбендазим, цифлутрин, ципродинил, диазинон, диметоат, етион, фенитротион, фенпропатрин, флудиоксонил, хексафлумурон, ламбда-цихалотрин, метиокарб, метомил, ометоат, оксамил, фентоат, тиофанат-метил.

(8)  По-специално остатъчни вещества от: метомил, оксамил, карбендазим, клофентезин, диафентиурон, диметоат, форметанат, малатион, процимидон, тетрадифон, тиофанат-метил.


Top