Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D1001(02)

Решение на Общия съд от 14 септември 2011 година за подаването и връчването на процесуални документи чрез приложението e-Curia

OJ C 289, 1.10.2011, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2018; заменен от 32018D0925(01)

1.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 289/9


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД

от 14 септември 2011 година

за подаването и връчването на процесуални документи чрез приложението e-Curia

2011/C 289/07

ОБЩИЯТ СЪД,

като взе предвид Процедурния правилник, и по-специално член 43, параграф 7 и член 100, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

За да се отчете развитието на съобщителните технологии, бе разработено компютърно приложение, което дава възможност за подаване и връчване на процесуални документи по електронен път.

(2)

Приложението, което работи на принципа на електронното удостоверяване с използване на потребителско име и парола, отговаря на изискванията за гарантиране на автентичността, целостта и поверителността на пре-даваните документи,

РЕШИ:

Член 1

Компютърното приложение e-Curia е общо за трите юрисдикции, които съставят Съда на Европейския съюз, и осигурява възможност за подаване и връчване на процесуални документи по електронен път при предвидените в това решение условия.

Член 2

За използване на приложението се изискват лично потребителско име и лична парола.

Член 3

Подаденият чрез e-Curia процесуален документ се счита за оригинал по смисъла на член 43, параграф 1, първа алинея от Процедурния правилник, когато при подаването му са използвани потребителското име и паролата на представителя. Тази идентификация има значението на подпис върху съответния документ.

Член 4

Към подадения чрез e-Curia документ се прикрепват посочените в него приложения и описът им.

Не е необходимо да се подават заверени преписи от подадените чрез e-Curia документи и евентуалните им приложения.

Член 5

Процесуалният документ се счита за подаден по смисъла на член 43, параграф 3 от Процедурния правилник в момента, в който представителят одобри подаването му.

Времето се отчита по люксембургската часова зона.

Член 6

Процесуалните документи, включително съдебните решения и определения, се връчват на представителите на страните чрез e-Curia, когато представителите изрично са дали съгласие документите да им се връчват по този начин или когато са приели този начин на връчване по конкретно дело, като са подали процесуален документ по делото чрез e-Curia.

Процесуалните документи се връчват чрез e-Curia на държавите членки, на другите държави — страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, които са дали съгласие документите да им се връчват по този начин.

Член 7

Получателите на връчваните съгласно предходния член документи се уведомяват с електронно писмо за всеки изпратен до тях документ за връчване чрез e-Curia.

Процесуалният документ е връчен в момента, в който получателят (представителят или негов сътрудник) поиска достъп до него. При непоискан достъп документът се счита за връчен с изтичането на седем дни от датата на изпращането на електронното писмо с уведомлението.

Когато няколко лица представляват една и съща страна, при изчисляването на сроковете се взема предвид моментът на първото поискване на достъп до съответния документ.

Времето се отчита по люксембургската часова зона.

Член 8

Секретарят изготвя условията за използване на e-Curia и следи за спазването им. Всяко несъобразяване с тези условия при използването на e-Curia може да доведе до дезактивиране на съответната регистрация за достъп.

Общият съд взема необходимите мерки за защита на e-Curia от злоупотреби и недобросъвестно използване.

Потребителят се уведомява с електронно писмо за всяка взета на основание на този член мярка, която го възпрепятства да използва регистрацията си за достъп.

Член 9

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 14 септември 2011 година.

Секретар

E. COULON

Председател

M. JAEGER


Top