EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0850

2011/850/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 12 декември 2011 година за формулиране на правила за прилагането на директиви 2004/107/ЕО и 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно взаимния обмен информация и докладването за качеството на атмосферния въздух (нотифицирано под номер C(2011) 9068)

OJ L 335, 17.12.2011, p. 86–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 008 P. 285 - 305

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/850/oj

17.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/86


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 декември 2011 година

за формулиране на правила за прилагането на директиви 2004/107/ЕО и 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно взаимния обмен информация и докладването за качеството на атмосферния въздух

(нотифицирано под номер C(2011) 9068)

(2011/850/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2004/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно съдържанието на арсен, кадмий, живак, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух (1), и по-специално член 5, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа (2), и по-специално член 28, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2004/107/ЕО са формулирани целеви стойности, които да бъдат постигнати до съответна дата, определени са общи методи и критерии за оценка на посочените замърсители, формулирана е информацията, която е необходимо да бъде подавана в Комисията и е включено задължение за оповестяване на адекватна информация за стойностите на концентрацията на тези замърсители. Също така в посочената директива е включено и изискване за приемане на подробни разпоредби относно подаването на информация за качеството на атмосферния въздух.

(2)

С Директива 2008/50/ЕО бе въведена нормативна рамка за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух. В нея е предвидено, че във връзка с докладването и взаимния обмен на информация за качеството на атмосферния въздух следва да бъде определено съдържанието на тази информация, както и сроковете, в които тя трябва да бъде предоставяна от държавите-членки. В цитираната директива се изисква също и да бъдат определени начини за рационализиране на докладването и обмена на информация.

(3)

В Решение 97/101/ЕО на Съвета от 27 януари 1997 г. за въвеждане на взаимен обмен на информация и данни от мрежи и отделни станции, измерващи замърсяването на атмосферния въздух в държавите-членки (3), е посочена информацията за качеството на въздуха, която следва да бъде предоставяна от държавите-членки в рамките на взаимния обмен на информация.

(4)

В Директива 2008/50/ЕО е предвидено, че Решение 97/101/ЕО трябва да се отмени, считано от края на втората календарна година след влизането в сила на изпълнителните мерки по отношение на подаването на информация и докладването. Следователно разпоредбите в Решение 97/101/ЕО следва да бъдат отразени в настоящото решение.

(5)

Приложното поле на настоящото решение включва годишното докладване на оценките за качеството на атмосферния въздух, както и подаването на информация за плановете и програмите във връзка с пределно допустимите стойности на някои замърсители на атмосферния въздух, които понастоящем попадат в приложното поле на Решение 2004/224/ЕО на Комисията от 20 февруари 2004 г. за формулиране на режим за подаване на информация относно плановете или програмите, изисквани съгласно Директива 96/62/ЕО на Съвета във връзка с пределно допустимите стойности на определени замърсители в атмосферния въздух (4), както и на Решение 2004/461/ЕО на Комисията от 29 април 2004 г. за формулиране на въпросник, който да се използва при годишното докладване на оценките на качеството на атмосферния въздух съгласно Директиви 96/62/ЕО и 1999/30/ЕО на Съвета и Директиви 2000/69/ЕО и 2002/3/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5). Следователно, с оглед на яснотата и последователността на законодателството на ЕС, тези решения следва да бъдат отменени.

(6)

Комисията, със съдействието на Европейската агенция за околната среда, следва да създаде в Интернет съответен интерфейс, наречен „информационен портал относно качеството на атмосферния въздух“ (Ambient Air Quality Portal), чрез който държавите-членки да предоставят информация за качеството на въздуха и в който обществеността да има достъп до предоставената от държавите-членки информация.

(7)

С цел да се рационализира подаването на информация от държавите-членки, да се увеличи в максимална степен полезността на информацията и да се намали административното натоварване, следва да се изисква държавите-членки да подават информацията в стандартизиран машинночетим формат. Комисията, със съдействието на Европейската агенция за околната среда, следва да разработи такъв стандартизиран машинночетим формат в съответствие с изискванията на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (6). От особено значение е по време на своята подготвителна дейност Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище.

(8)

С оглед да се намали административното натоварване и да се ограничат възможностите за допускане на грешки, при предоставянето на информация държавите-членки следва да използват електронен инструмент, достъпен в Интернет чрез информационния портал относно качеството на атмосферния въздух. Този инструмент следва да бъде използван за проверка на съвместимостта на информацията и на качеството на данните, както и за обобщаване на първичните данни. В случаите, в които съгласно настоящото решение се изисква достъпната информация да е в обобщен вид, обобщението следва да се извършва чрез този инструмент. Държавите-членки следва да имат възможност да ползват инструмента и в други случаи, а не само при предоставянето на Комисията на информация за качеството на атмосферния въздух в изпълнение на задължение за докладване или при обмен на данни за качеството на атмосферния въздух.

(9)

Европейската агенция за околната среда следва да съдейства на Комисията, според случая, при управлението на Информационния портал относно качеството на атмосферния въздух и при разработването на инструмента за проверка на съвместимостта на информацията и качеството на данните и за обобщаване на първичните данни. По-специално Европейската агенция за околната среда следва да съдейства на Комисията при мониторинга на хранилището на данни, както и при анализа дали държавите-членки изпълняват своите задължения по директиви 2004/107/ЕО и 2008/50/ЕО.

(10)

Събирането, обменът и оценяването на актуална информация относно качеството на въздуха от страна на държавите-членки и Комисията са необходими, с оглед да се разбират по-добре въздействията на замърсяването на въздуха и да се разработват подходящи политики. С цел да се улесни обработката и сравняването на актуалната информация за качеството на въздуха, тази актуална информация следва да се предоставя на Комисията в един и същ стандартизиран формат, във вид на валидирани данни и в разумни срокове след нейното огласяване.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по качеството на атмосферния въздух,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящото решение се определят правила за прилагането на директиви 2004/107/ЕО и 2008/50/ЕО по отношение на:

а)

задълженията на държавите-членки да докладват относно оценяването и управлението на качеството на атмосферния въздух;

б)

взаимния обмен на информация между държавите-членки относно мрежите и станциите, както и относно измерванията на качеството на въздуха, провеждани от станциите, които са избрани от държавите-членки за целите на взаимния обмен на информация между съществуващи станции.

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение и в добавка към определенията, формулирани в член 2 от Директива 2004/107/ЕО, член 3 от Директива 2007/2/ЕО и член 2 и приложение VII към Директива 2008/50/ЕО, се прилагат следните определения:

1)

„станция“ (station) означава място, където се провеждат измервания и се вземат проби в една или повече точки за вземане на проби в един и същ обект с площ в рамките на приблизително 100 m2;

2)

„мрежа“ (network) означава организационна структура, извършваща оценяване на качеството на атмосферния въздух чрез измервания в една или повече станции;

3)

„измервателна конфигурация“ (measurement configuration) означава техническите средства, използвани за измерването на един замърсител или на една от неговите съставки в дадена станция;

4)

„измервателни данни“ (measurement data) означава данни за нивото на концентрация или отлагане на даден замърсител, определени чрез измервания;

5)

„данни от моделиране“ (modelling data) означава данни за нивото на концентрация или отлагане на даден замърсител, определени чрез числово моделиране на физическата реалност;

6)

„данни от регламентирана оценка“ (objective estimation data) означава данни за нивото на концентрация или отлагане на даден замърсител, получени чрез експертен анализ, който може да включва и използване на статистически инструменти;

7)

„първични данни“ (primary data) означава данни за нивото на концентрация или отлагане на даден замърсител, определени за най-краткия период на отчитане, предвиден в настоящото решение;

8)

„актуални първични данни, предназначени да бъдат използвани за оценка“ (primary up-to-date assessment data) означава първични данни, събирани с периодичността, зададена в метода за оценяване на всеки замърсител и незабавно огласявани;

9)

„информационен портал относно качеството на атмосферния въздух“ (ambient air quality portal) означава уебсайт, управляван от Комисията със съдействието на Европейската агенция за околната среда, чрез който се предоставя информация във връзка с прилагането на настоящото решение, включително информация, предназначена за хранилището на данни;

10)

„хранилище на данни“ (data repository) означава информационна система, свързана с информационния портал относно качеството на атмосферния въздух и управлявана от Комисията, със съдействието на Европейската агенция за околната среда, която съдържа информация и данни, предоставени чрез националното докладване на данни и пунктовете за обмен на информация, намиращи се под контрола на държавите-членки;

11)

„тип данни“ (data type) означава дескриптор, чрез който се категоризират подобни данни, предназначени да бъдат използвани за различни цели, както е определено в част А от приложение II към настоящото решение;

12)

„екологична цел“ (environmental objective) означава цел по отношение на качеството на атмосферния въздух, която трябва да бъде постигната в рамките на даден период, или по възможност съответно или в определен период, или в дългосрочна перспектива, както е посочено в директиви 2004/107/ЕО и 2008/50/ЕО.

ГЛАВА II

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПРОЦЕСА НА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И КОНТРОЛА НА НЕЙНОТО КАЧЕСТВО

Член 3

Информационен портал и хранилище на данни за качеството на атмосферния въздух

1.   Комисията, със съдействието на Европейската агенция за околната среда, ще създаде хранилище за данни и ще осигури достъп до него посредством информационния портал относно качеството на атмосферния въздух (наричан по-долу „информационният портал“).

2.   В съответствие с посоченото в член 5 държавите-членки следва да предоставят в хранилището на данни информацията, използвана за докладване и при обмена на информация.

3.   Хранилището на данни ще се управлява от Европейската агенция за околната среда.

4.   До данните в хранилището ще бъде осигурен безплатен публичен достъп.

5.   Всяка държава-членка следва да посочи лице или лица, отговарящо(и) за предоставянето от нейна страна в хранилището на данни на всяка докладвана или обменена информация. Предоставянето на докладваната или обменената информация ще се извършва само от посочените лица.

6.   Всяка държава-членка следва да съобщи на Комисията името на лицето (имената на лицата) по параграф 5.

Член 4

Кодиране на информацията

Комисията, със съдействието на Европейската агенция за околната среда, следва посредством информационния портал да осигури за държавите-членки достъп до стандартизирано машинночетимо описание как да се кодира информацията, изисквана съгласно настоящото решение.

Член 5

Процедура за предоставяне на информация

1.   Държавите-членки следва да предоставят на хранилището на данни изискваната съгласно настоящото решение информация в съответствие с изискванията за данните, формулирани в част А от приложение I. Тази информация следва да бъде автоматично обработена с електронен инструмент.

2.   Инструментът по параграф 1 ще се използва за изпълнение на следните функции:

а)

проверка на съвместимостта на предоставяната информация;

б)

проверка на първичните данни по отношение на специфичните цели за качество на данните, определени в приложение IV към Директива 2004/107/ЕО и приложение I към Директива 2008/50/ЕО;

в)

обобщаване на първичните данни в съответствие с правилата, зададени в приложение I към настоящото решение и приложения VII и XI към Директива 2008/50/ЕО.

3.   В случаите, при които следва да бъдат предоставени обобщени данни съгласно посоченото в членове 6—14, те трябва да бъдат генерирани посредством инструмента, посочен в параграф 1 от настоящия член.

4.   Комисията ще потвърждава получаването на информацията.

5.   В случай че дадена държава-членка желае да актуализира информация, при предоставянето на актуализираната информация в хранилището на данни тя трябва да опише разликите между актуализираната и първоначалната информация и причините за актуализацията.

Комисията ще потвърждава получаването на актуализираната информация. След като бъде дадено това потвърждение, актуализираната информация започва да се счита за официална информация.

ГЛАВА III

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Член 6

Зони и агломерации

1.   В съответствие с процедурата по член 5 от настоящото решение държавите-членки следва да предоставят информацията, посочена в част Б от приложение II към настоящото решение, относно границите и типа на зоните и агломерациите, определени в съответствие с член 3 от Директива 2004/107/ЕО и член 4 от Директива 2008/50/ЕО, в които ще се провежда оценка и управление на качеството на въздуха през следващата календарна година.

За зоните и агломерациите, за които е в сила освобождаване от задължение или удължаване на срока съгласно член 22 от Директива 2008/50/ЕО, това следва да се посочи в предоставената информация.

2.   Държавите-членки следва да предоставят на Комисията информацията по параграф 1 всяка календарна година не по-късно от 31 декември. Те биха могли да отбележат, че няма промени в предоставената по-рано информация.

3.   В случаите, при които са направени промени на границите и типа на зоните и агломерациите, държавите-членки следва да информират за тях Комисията не по-късно от девет месеца след края на календарната година, в която са направени промените.

Член 7

Режим на оценяване

1.   В съответствие с процедурата по член 5 от настоящото решение държавите-членки следва да предоставят информацията, посочена в част В от приложение II, относно режима на оценяване, който ще бъде прилаган през следващата календарна година за всеки замърсител в отделни зони и агломерации, в съответствие с член 4 от Директива 2004/107/ЕО и членове 5 и 9 от Директива 2008/50/ЕО.

2.   Държавите-членки следва да предоставят на Комисията информацията по параграф 1 всяка календарна година не по-късно от 31 декември. Те биха могли да отбележат, че няма промени в предоставената по-рано информация.

Член 8

Методи за доказване и приспадане на превишения, дължащи се на естествени източници или на зимно опесъчаване или осоляване

1.   В съответствие с процедурата по член 5 от настоящото решение държавите-членки следва да предоставят информацията, посочена в част Г от приложение II, относно методите, използвани за доказване и приспадане на превишения, дължащи се на естествени източници или на зимно опесъчаване или осоляване в отделни зони и агломерации, в съответствие с членове 20 и 21 от Директива 2008/50/ЕО.

2.   Не по-късно от девет месеца след края на всяка календарна година, държавите-членки следва да предоставят на Комисията информацията по параграф 1 за цялата календарна година.

Член 9

Методи за оценка

1.   В съответствие с процедурата по член 5 от настоящото решение държавите-членки следва да предоставят информацията, посочена в част Г от приложение II, относно качеството и проследимостта на използваните методи за оценка.

2.   Не по-късно от девет месеца след края на всяка календарна година държавите-членки следва да предоставят на Комисията информацията по параграф 1 за цялата календарна година.

3.   В случаите, при които в дадена зона или агломерация е задължително да се използва постоянно измерване съгласно член 4 от Директива 2004/107/ЕО и членове 6 и 9 и член 10, параграф 6 от Директива 2008/50/ЕО, информацията трябва като минимум да включва следното:

а)

измервателната конфигурация;

б)

доказателство за еквивалентност, ако е използван измервателен метод, различен от референтните;

в)

местоположение на точката на вземане на проби, нейното описание и класификация;

г)

документацията за качеството на данните.

4.   В случаите, при които в дадена зона или агломерация се използва индикативно измерване съгласно член 4 от Директива 2004/107/ЕО и членове 6 и 9 и член 10, параграф 6 от Директива 2008/50/ЕО, информацията трябва като минимум да включва следното:

а)

използваните методи за измерване;

б)

точките на вземане на проби и обхванатия район;

в)

методът за валидиране;

г)

документацията за качеството на данните.

5.   В случаите, при които в дадена зона или агломерация се използват техники за моделиране съгласно член 4 от Директива 2004/107/ЕО и членове 6 и 9 от Директива 2008/50/ЕО, информацията трябва като минимум да включва следното:

а)

описанието на системата за моделиране и входящите величини;

б)

валидирането на модела чрез измервания;

в)

обхванатия район;

г)

документацията за качеството на данните.

6.   В случаите, при които в дадена зона или агломерация се използва регламентирана оценка (objective estimation) съгласно член 4 от Директива 2004/107/ЕО и членове 6 и 9 от Директива 2008/50/ЕО, информацията трябва като минимум да включва следното:

а)

описание на метода за оценка;

б)

документацията за качеството на данните.

7.   Държавите-членки следва да предоставят също посочената в част Г от приложение II информация за качеството и проследимостта на използваните методи за оценка във връзка с мрежите и станциите, избрани от държавите-членки за взаимния обмен на информация по член 1, буква б), относно замърсителите, посочени в част Б от приложение I, а при съответно наличие — и относно допълнителните замърсители, посочени в част В от приложение I, както и относно допълнителните замърсители, посочени за тази цел в информационния портал. Параграфи 1—6 от настоящия член се прилагат и за информацията, обменяна между държавите-членки.

Член 10

Валидирани първични данни и актуални първични данни, предназначени да бъдат използвани за оценка

1.   В съответствие с процедурата по член 5 от настоящото решение държавите-членки следва да предоставят информацията, посочена в част Д от приложение II, относно валидирани първични данни за всички точки за вземане на проби, за които се събират измервателни данни за целите на оценките, заявени от държавите-членки съгласно член 9, по отношение на замърсителите, посочени в части Б и В от приложение I.

В случаите на използване на специфични техники за моделиране в определена зона или агломерация държавите-членки следва да предоставят посочената в част Д от приложение II информация, с най-подробното налично разпределение на данните във времето.

2.   Валидираните първични данни, предназначени да бъдат използвани за оценка, следва да бъдат предоставяни на Комисията за цяла календарна година като пълни времеви серии за всяка календарна година, не по-късно от девет месеца след нейното изтичане.

3.   Когато държавите-членки използват възможността, предвидена в член 20, параграф 2 и член 21, параграф 3 от Директива 2008/50/ЕО, те следва да предоставят информация за количественото определяне на приноса от естествени източници съгласно член 20, параграф 1 от Директива 2008/50/ЕО, или от зимното опесъчаване или осоляване на пътища съгласно член 21, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/50/ЕО.

Тази информацията следва да включва:

а)

географския обхват на приспадането;

б)

количеството на първичните валидирани данни, предназначени да бъдат използвани за оценка, предоставени съгласно параграф 1 от настоящия член, които могат да бъдат приписани на въздействието на естествени източници или зимно опесъчаване или осоляване;

в)

резултатите от прилагането на методите, докладвани съгласно член 8.

4.   Държавите-членки следва да предоставят също посочената в част Д от приложение II информация за актуалните първични данни, предназначени да бъдат използвани за оценка, които съответстват на мрежите и станциите, избрани от държавите-членки конкретно за взаимния обмен на информация по член 1, буква б), относно замърсителите, посочени в част Б от приложение I, а при съответно наличие — и относно допълнителните замърсители, посочени в част В от приложение I, както и относно допълнителните замърсители, посочени за тази цел в информационния портал.

5.   Държавите-членки следва да предоставят също посочената в част Д от приложение II информация за валидираните първични данни, предназначени да бъдат използвани за оценка, които съответстват на мрежите и станциите, избрани от държавите-членки за взаимния обмен на информация по член 1, буква б), по отношение на замърсителите, посочени в част Б от приложение I, а при съответно наличие — и относно допълнителните замърсители, посочени в част В от приложение I, както и относно допълнителните замърсители, посочени за тази цел в информационния портал. Параграфи 2 и 3 от настоящия член се прилагат и за информацията, обменяна между държавите-членки.

6.   По отношение на замърсителите, посочени за тази цел в част Б от приложение I към настоящото решение, използваните за оценка актуални първични данни по параграф 4 следва да се предоставят на Комисията на временна основа, с такава честота на подаване на данните, която да е подходяща за всеки отделен метод за оценка на замърсител, и в разумно продължителен срок след огласяването на тези данни съгласно член 26 от Директива 2008/50/ЕО.

Тази информацията следва да включва:

а)

оценените нива на концентрация;

б)

указание за статуса по отношение на контрола на качеството на атмосферния въздух.

7.   Актуалната първична информация, предоставяна съгласно параграф 4, следва да бъде съвместима с информацията, предоставяна съгласно членове 6, 7 и 9.

8.   Държавите-членки могат да актуализират актуалните първични данни, предоставяни съгласно параграф 4, след допълнително контролиране на качеството на данните. Актуализираната информация следва да заменя оригиналната информация и нейният статут следва да бъде ясно посочен.

Член 11

Валидирани обобщени данни, преназначени да бъдат използвани за оценка

1.   Информацията, посочена в част Е от приложение II, относно валидираните обобщени данни, предназначени да бъдат използвани за оценка, следва да бъде генерирана чрез инструмента по член 5, параграф 1, въз основа на предоставената от държавите-членки информация по член 10 за валидираните първични данни, използвани за оценка.

2.   За замърсителите, за които са въведени изисквания за задължителен мониторинг, генерираната чрез инструмента информация следва да се състои от обобщени данни за измерените нива на концентрация за всички точки за вземане на проби, за които държавите-членки следва да предоставят информация съгласно член 9, параграф 3, буква в).

3.   За замърсителите, за които са определени екологични цели, генерираната чрез инструмента информация следва да се състои от нивата на концентрация, изразени в съответната единица мярка съгласно определената екологична цел, посочена в част Б от приложение I, и следва да включва:

а)

средногодишната стойност, ако има определена средногодишна целева или пределно допустима стойност;

б)

общото количество часове на превишение на часовата пределно допустима стойност — ако има определена такава стойност;

в)

общото количество дни на превишение на дневната пределно допустима стойност — ако има определена такава стойност, или ако се използва 90,4-тият перцентил за фини прахови частици PM10 в случай на използване на случайна поредица от измервания вместо непрекъснато мерене;

г)

общото количество дни, в които е имало превишение, ако е определена цел за максимална осемчасова средна стойност или пределно допустима стойност;

д)

стойността на AOT40, определена в част А от приложение VII към Директива 2008/50/ЕО, във връзка с целевата стойност за съдържанието на озон с оглед защита на растителността;

е)

показателя за средна експозиция във връзка с целта за намаление на експозицията на фини прахови частици PM2,5 и със задължението за намаляване на концентрацията при тази експозиция.

Член 12

Постигане на екологичните цели

1.   В съответствие с процедурата по член 5 от настоящото решение държавите-членки следва да предоставят информацията, посочена в част Ж от приложение II, относно постигането на екологичните цели, зададени с директиви 2004/107/ЕО и 2008/50/ЕО.

2.   Не по-късно от девет месеца след края на всяка календарна година държавите-членки следва да предоставят на Комисията информацията по параграф 1 за цялата календарна година.

Информацията трябва да включва следното:

а)

декларация за постигане на екологичните цели за всяка конкретна зона или агломерация, включително информация за надхвърляне на всяко валидно допустимо отклонение;

б)

в съответните случаи — декларация, че превишението в зоната се дължи на естествени източници;

в)

в съответните случаи — декларация, че превишението на целевата стойност за съдържание на фини прахови частици PM10 във въздуха в зоната или агломерацията се дължи на отнесени прахови частици след зимно опесъчаване или осоляване на пътищата;

г)

информация относно постигането на задължението за концентрацията при експозиция на фини прахови частици PM2,5.

3.   В случаите, при които е имало превишение, предоставяната информация следва да включва също данни за района, където се е случило превишението, и броя на хората, имали съответна експозиция.

4.   Предоставяната информация следва са бъде съвместима с определянето на границите на зоните, докладвано за същата календарна година съгласно член 6, и с обобщените валидирани данни, предназначени да бъдат използвани за оценка, които се предоставят съгласно член 11.

Член 13

Планове за качество на въздуха

1.   В съответствие с процедурата по член 5 от настоящото решение държавите-членки следва да предоставят информацията, посочена в части З, И, Й и К от приложение II, относно плановете за качество на въздуха, изисквани съгласно член 23 от Директива 2008/50/ЕО, включително:

а)

задължителните елементи на плановете за качество на въздуха, посочени съгласно член 23 от Директива 2008/50/ЕО в приложение XV, раздел А от Директива 2008/50/ЕО;

б)

позовавания на информационните източници, където обществеността може да има достъп до редовно актуализирана информация относно реализацията на плановете за качество на въздуха.

2.   Тази информация следва да се предоставя на Комисията без забавяне и не по-късно от две години след края на календарната година, в която е било наблюдавано първото превишение.

Член 14

Мерки за постигане на целевите стойности

1.   В съответствие с процедурата по член 5 от настоящото решение държавите-членки следва да предоставят информацията, посочена в част К от приложение II към настоящото решение, относно мерките, предприети за постигане на целевите стойности, които мерки се изискват съгласно член 5, параграф 2 от Директива 2004/107/ЕО.

2.   Тази информация следва да се предоставя на Комисията не по-късно от две години след края на календарната година, в която е било наблюдавано първото превишение, предизвикало предприемането на съответната мярка.

ГЛАВА IV

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15

Отмяна

Решения 2004/224/ЕО и 2004/461/ЕО се отменят, считано от 1 януари 2014 г.

Член 16

Приложимост

1.   Настоящото решение се прилага от 1 януари 2014 г.

2.   Чрез дерогация от посоченото в параграф 1 от настоящия член държавите-членки следва да предоставят за пръв път информацията, изисквана съгласно членове 6 и 7, не по-късно от 31 декември 2013 г.

Член 17

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2011 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 23, 26.1.2005 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 35, 5.2.1997 г., стр. 14.

(4)  ОВ L 68, 6.3.2004 г., стр. 27.

(5)  ОВ L 156, 30.4.2004 г., стр. 78.

(6)  ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

А)   Изисквания за данните

1)   Докладване на времеви данни

Всички посочвания на моменти във времето следва да се правят съгласно стандарта на ISO 8601:2004(E), като се използва разширеният формат (YYYY-MM-DDThh:mm:ss ± hh:mm), включващ информация за разликата с координираното универсално време (UTC).

Регистрираното време съответства на края на периода на измерване.

2)   Брой на знаците в числата и закръгляване

Данните следва да се предоставят със същата значност на числата, с която се използват в мониторинговата мрежа.

Закръгляването следва да бъде най-последната стъпка при всяко изчисление, т.е. непосредствено преди сравняването на резултата с екологичната цел, и трябва да се прави само веднъж. По подразбиране системата ще извършва, когато е уместно, закръгляване на предоставените данни в съответствие с търговските правила за закръгляване.

3)   Еквивалентност

При използване на дадено място на повече от един метод за оценка, данните следва да се предоставят в съответствие с този от методите за оценка, при който има най-малка неопределеност в условията на конкретното място.

4)   Стандартизация

При взаимния обмен на информация се прилагат разпоредбите, формулирани в част IV от приложение IV към Директива 2004/107/ЕО и в част В от приложение VI към Директива 2008/50/ЕО.

5)   Разпоредби за фините прахови частици PM2,5

Пределно допустими стойности плюс допустими отклонения

Съгласно част Д от приложение XIV към Директива 2008/50/ЕО, в сила за съответните години са следните стойности на сбора на пределно допустимата стойност (LV) + допустимото отклонение (MOT):

Година

LV + MOT

2008

30

2009

29

2010

29

2011

28

2012

27

2013

26

2014

26

2015

25

Изчисляване на показателя за средна експозиция (AEI) в съответствие с част А от приложение XIV към Директива 2008/50/ЕО

Изчислението се прави за всяка конкретна година, като се изчисляват годишните средни стойности на съдържанието на фини прахови частици PM2,5 в избраните точки за вземане на проби. Избраните точки за вземане на проби трябва да са посочени ясно в предоставяната информация.

Валидните годишни средни стойности, съответстващи на целите за качество на данните, се осредняват за всички посочени обекти във връзка с показателя за средна експозиция (AEI) в държавата-членка и по този начин се получава средногодишната стойност.

Процедурата се повтаря за всяка от трите години и чрез осредняване на трите средногодишни стойности се получава показателят за средна експозиция (AEI).

Стойността на AEI следва да се предоставя ежегодно във вид на обхващаща три години текуща стойност. В случай че се налага актуализация на някои от данните, които могат пряко или косвено (във връзка с избора на точка за вземане на проби) да повлияят върху стойността на AEI, е необходимо да се извърши пълна актуализация на цялата засегната информация.

Б)   Екологични цели и единици мерки при докладването

Формула

Обект за защита

Вид екологична целева стойност (код (1))

Период на осредняване при оценките

Единица мярка при докладване на екологичната цел

Числови стойности на екологичните цели

(допустим брой отклонения)

Замърсители, за които е необходимо да се докладват актуални и валидирани данни

NO2

Здравеопазване

LV

1 час

Часове с превишение в календарна година

200 μg/m3 (18)

LVMT

LV

1 календарна година

Средногодишна стойност

40 μg/m3

LVMT

ALT

1 час

Три последователни часа с превишение (на места, представителни за качеството на въздуха за поне 100 km2 или за цялата зона или агломерация, в зависимост от това кое е по-малкото)

400 μg/m3

NOx

Растителност

CL

1 календарна година

Средногодишна стойност

30 μg/m3

PM10

Здравеопазване

LV

1 ден

Дни с превишение в календарна година

50 μg/m3 (35)

90,4-ти перцентил

LV

1 календарна година

Средногодишна стойност

40 μg/m3

WSS (2)

1 ден

Приспаднати дни с превишение в календарна година

не се прилага

1 календарна година

Приспадане от средногодишната стойност

не се прилага

NAT (2)

1 ден

Приспаднати дни с превишение в календарна година

не се прилага

1 календарна година

Приспадане от средногодишната стойност

не се прилага

PM2,5

Здравеопазване

ECO

3 последователни календарни години

Показател за средна експозиция (за изчислението вж. Директива 2008/50/ЕО)

20 μg/m3

ERT

В съответствие с приложение XIV, част Б от Директива 2008/50/ЕО

TV

1 календарна година

Средногодишна стойност

25 μg/m3

LV

LVMT

SO2

Здравеопазване

LV

1 час

Часове с превишение в календарна година

350 μg/m3 (24)

1 ден

Дни с превишение в календарна година

125 μg/m3 (3)

ALT

1 час

Три последователни часа с превишение (на места, представителни за качеството на въздуха за поне 100 km2 или за цялата зона или агломерация, в зависимост от това кое е по-малкото)

500 μg/m3

NAT (2)

1 час

Приспаднати дни с превишение в календарна година

не се прилага

1 ден

Приспаднати дни с превишение в календарна година

не се прилага

Растителност

CL

1 календарна година

Средногодишна стойност

20 μg/m3

Зима

Средна стойност през зимните месеци, т.е. от 1 октомври, година х-1, до 31 март, година х

20 μg/m3

O3

Здравеопазване

TV

Максимална дневна 8-часова средна стойност

Дни, в които максималната дневна 8-часова средна стойност е превишила целевата стойност, осреднено за 3 години

120 μg/m3 (25)

LTO

Максимална дневна 8-часова средна стойност

Дни, в които максималната дневна 8-часова средна стойност е превишила дългосрочната цел в течение на една календарна година

120 μg/m3

INT

1 час

Часове с превишение в календарна година

180 μg/m3

ALT

1 час

Часове с превишение в календарна година

240 μg/m3

Растителност

TV

От 1 май до 31 юли

AOT40 (за изчислението вж. Директива 2008/50/ЕО, приложение VII)

18 000 μg/m3·h

LTO

От 1 май до 31 юли

AOT40 (за изчислението вж. Директива 2008/50/ЕО, приложение VII)

6 000 μg/m3

СО

Здравеопазване

LV

Максимална дневна 8-часова средна стойност

Дни, в които максималната дневна 8-часова средна стойност е превишила пределно допустимата стойност

10 mg/m3

Замърсители, за които е необходимо да се докладват само валидирани данни

Бензен (бензол)

Здравеопазване

LV

1 календарна година

Средногодишна стойност

5 μg/m3

Олово

Здравеопазване

LV

1 календарна година

Средногодишна стойност

0,5 μg/m3

Кадмий

Здравеопазване

TV

1 календарна година

Средногодишна стойност

5 ng/m3

Арсен

Здравеопазване

TV

1 календарна година

Средногодишна стойност

6 ng/m3

Никел

Здравеопазване

TV

1 календарна година

Средногодишна стойност

10 ng/m3

Бензо(a)пирен

Здравеопазване

TV

1 календарна година

Средногодишна стойност

1 ng/m3

В)   Замърсители, за които има изисквания за мониторинг

Представеният по-долу списък включва всички замърсители, за които са формулирани изисквания за мониторинг в директиви 2004/107/ЕО и 2008/50/ЕО. В друг списък, който се съхранява от Европейската агенция за околната среда и който е даден в информационния портал, са включени също и замърсителите, за които държавите-членки трябва да поддържат обмен на данни.

Код на съответния замърсител на въздуха

Формула на замърсителя

Наименование на замърсителя

Единица мярка

Газообразни неорганични замърсители

1

SO2

Серен диоксид

μg/m3

8

NO2

Азотен диоксид

μg/m3

9

NOx  (3)

Азотни оксиди

μg/m3

7

O3

Озон

μg/m3

10

CO

Въглероден оксид

mg/m3

Фини прахови частици (PM)

5

PM10

PM10

μg/m3

6001

PM2,5

PM2,5

μg/m3

Състав на PM2,5

1047

SO4 2+ в PM2,5

Сулфатни радикали в PM2,5

μg/m3

1046

NO3 в PM2,5

Нитратни радикали в PM2,5

μg/m3

1045

NH4 + в PM2,5

Амониеви радикали в PM2,5

μg/m3

1771

елемент. С в PM2,5

Елементарен въглерод в PM2,5

μg/m3

1772

орг. С в PM2,5

Органичен въглерод в PM2,5

μg/m3

1629

Са2+ в PM2,5

Калций в PM2,5

μg/m3

1659

Mg2+ в PM2,5

Магнезий в PM2,5

μg/m3

1657

K+ в PM2,5

Калий в PM2,5

μg/m3

1668

Na+ в PM2,5

Натрий в PM2,5

μg/m3

1631

Cl в PM2,5

Хлор в PM2,5

μg/m3

Тежки метали

5012

Pb

Олово в PM10

μg/m3

5014

Cd

Кадмий в PM10

ng/m3

5018

As

Арсен в PM10

ng/m3

5015

Ni

Никел в PM10

ng/m3

Отлагане на тежки метали

2012

Отлагане на Pb

Влажни компоненти/общо количество на отлагането на Pb

μg/m2.ден

2014

Отлагане на Cd

Влажни компоненти/общо количество на отлагането на Cd

μg/m2.ден

2018

Отлагане на As

Влажни компоненти/общо количество на отлагането на As

μg/m2.ден

2015

Отлагане на Ni

Влажни компоненти/общо количество на отлагането на Ni

μg/m2.ден

7013

Отлагане на Hg

Влажни компоненти/общо количество на отлагането на Hg

μg/m2.ден

Живак

4013

Метален газообразен Hg

Елементарен газообразен живак

ng/m3

4813

Общ газообразен Hg

Общ газообразен Hg

ng/m3

653

Химически активен газообразен Hg

Химически активен газообразен живак

ng/m3

5013

Прахообразен Hg

Прахообразен живак

ng/m3

Полициклични ароматни въглеводороди

5029

B(a)P

Бензо(а)пирен в PM10

ng/m3

5610

Бензо(а)антрацен

Бензо(а)антрацен в PM10

ng/m3

5617

Бензо(b)флуорантен

Бензо(b)флуорантен в PM10

ng/m3

5759

Бензо(j)флуорантен

Бензо(j)флуорантен в PM10

ng/m3

5626

Бензо(k)флуорантен

Бензо(k)флуорантен в PM10

ng/m3

5655

Индено(1,2,3-cd)пирен

Индено(1,2,3-cd)пирен в PM10

ng/m3

5763

Дибензо(a,h)антрацен

Дибензо(a,h)антрацен в PM10

ng/m3

Отлагане на полициклични ароматни въглеводороди

7029

B(a)P

Отлагане на бензо(а)пирен

μg/m2.ден

611

Бензо(а)антрацен

Отлагане на бензо(а)антрацен

μg/m2.ден

618

Бензо(b)флуорантен

Отлагане на бензо (b)флуорантен

μg/m2.ден

760

Бензо(j)флуорантен

Отлагане на бензо(j)флуорантен

μg/m2.ден

627

Бензо(k)флуорантен

Отлагане на бензо(k)флуорантен

μg/m2.ден

656

Индено(1,2,3-cd)пирен

Отлагане на индено(1,2,3-cd)пирен

μg/m2.ден

7419

Дибензо(a,h)антрацен

Отлагане на дибензо(a,h)антрацен

μg/m2.ден

Летливи органични съединения

20

C6H6

Бензен (бензол)

μg/m3

428

C2H6

Етан

μg/m3

430

C2H4

Етилен

μg/m3

432

HC≡CH

Ацетилен

μg/m3

503

H3C-CH2-CH3

Пропан

μg/m3

505

CH2 = CH-CH3

Пропилен

μg/m3

394

H3C-CH2-CH2-CH3

n-бутан

μg/m3

447

H3C-CH(CH3)2

2-метилпропан (i-бутан)

μg/m3

6005

H2C = CH-CH2-CH3

1-бутен

μg/m3

6006

H3C-CH = CH-CH3

Транс-2-бутен

μg/m3

6007

H3C-CH = CH-CH3

Цис-2-бутен

μg/m3

24

CH2 = CH-CH = CH2

1,3-бутадиен

μg/m3

486

H3C-(CH2)3-CH3

n-пентан

μg/m3

316

H3C-CH2-CH(CH3)2

2-метилбутан (i-пентан)

μg/m3

6008

H2C = CH-CH2-CH2-CH3

1-пентен

μg/m3

6009

H3C-HC = CH-CH2-CH3

2-пентен

μg/m3

451

CH2 = CH-C(CH3) = CH2

2-метил-1,3-бутадиен (изопрен)

μg/m3

443

C6H14

n-хексан

μg/m3

316

(CH3)2-CH-CH2-CH2-CH3

2-метилпентан (i-хексан)

μg/m3

441

C7H16

n-хептан

μg/m3

475

C8H18

n-октан

μg/m3

449

(CH3)3-C-CH2-CH-(CH3)2

2,2,4-триметилпентан (i-октан)

μg/m3

21

C6H5-C2H5

Толуен

μg/m3

431

m,p-C6H4(CH3)2

Етилбензен

μg/m3

464

o-C6H4-(CH3)2

m,p-ксилен

μg/m3

482

C6H3-(CH3)3

o-ксилен

μg/m3

6011

C6H3(CH3)3

1,2,4-триметилбензен

μg/m3

6012

C6H3(CH3)3

1,2,3-триметилбензен

μg/m3

6013

C6H3(CH3)3

1,3,5-триметилбензен

μg/m3

32

THC(NM)

Общо неметанови въглеводороди

μg/m3

25

HCHO

Метанал (формалдехид)

μg/m3


(1)  LV: пределно допустима стойност, LVMT: пределно допустима стойност плюс допустимо отклонение, TV: целева стойност, LTO: дългосрочна цел, INT: информационна прагова стойност, ALT: алармена прагова стойност, CL: критично ниво, NAT: оценка на приноса на естествени източници, WSS: оценка на влиянието на зимното опесъчаване и осоляване, ERT: цел за намаляване на експозицията, ECO: задължение във връзка с концентрацията при експозиция.

(2)  Не е необходимо предоставяне на актуални данни.

(3)  Могат да бъдат докладвани измервания на съдържанието на NOx или на сумата на NO и NO2, направени на едно и също място. При докладването стойността следва да бъде изразена като μg NO2/m3.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

A)   Общи типове данни

В случаите, при които съгласно посоченото в части от Б до К от настоящото приложение следва да бъдат предоставени данни от някакъв тип, е необходимо да бъде включена цялата посочена по-долу информация.

1)   Тип данни „Информация за контакт“

1.

Наименование на отговорния орган, институция или учреждение

2.

Име на отговорното лице

3.

Адрес в интернет

4.

Пощенски адрес

5.

Телефонен номер

6.

Адрес на електронна поща (имейл)

2)   Тип данни „Ситуация на превишение“

1.

Идентификатор на ситуацията на превишение

2.

Превишена екологична цел

3.

Район на ситуацията на превишение (тип данни „Географски обхват“)

4.

Класификация на района

5.

Административни единици

6.

Оценка на площта, в която нивото на замърсяване е превишило екологичната цел

7.

Оценка на дължината на пътя, в която нивото на замърсяване е превишило екологичната цел

8.

Станции за мониторинг в района на превишение (препратка към Г)

9.

Определено чрез моделиране превишение (препратка към Г)

10.

Оценка на общия брой на населението, живеещо в района на превишението

11.

Оценка на екосистемната/растителната площ, изложена на въздействието на превишението на екологичната цел

12.

Референтна година

3)   Тип данни „Екологична цел“

1.

Тип на целта

2.

Период на осредняване при оценката

3.

Обект за защита

4)   Тип данни „Географски обхват“

1.

Информация от географска информационна система във вид на координати

5)   Тип данни „Наблюдение в географски обхват“

1.

Данни в географски обхват, предназначени да бъдат използвани за оценка

6)   Тип данни „Публикация“

1.

Публикация

2.

Заглавие

3.

Автор(и)

4.

Дата на публикуване

5.

Издател

6.

Препратка (линк) в Интернет

7)   Тип данни „Документация за промяна“

1.

Промяна

2.

Описание на промяната

Б)   Информация за зоните и агломерациите (член 6)

(1)

Предоставил информацията (тип данни „Информация за контакт“)

(2)

Документация за промяната (тип данни „Документация за промяна“)

(3)

Код на зоната

(4)

Наименование на зоната

(5)

Тип на зоната

(6)

Граници на зоната (тип данни „Географски обхват“)

(7)

История на зоната: начална и крайна дата на прилагането на оценката и управлението на качеството на въздуха

(8)

Предшественици (препратка към Б)

(9)

Население, живеещо в зоната

(10)

Население, живеещо в зоната в референтната година

(11)

Код на посочения замърсител

(12)

Обект за защита

(13)

Освобождаване или удължаване на срока съгласно член 22 от Директива 2008/50/ЕО

В)   Информация за режима на оценяване (член 7)

(1)

Предоставил информацията (тип данни „Информация за контакт“)

(2)

Документация за промяната (тип данни „Документация за промяна“)

(3)

Информация за зоната (препратка към Б)

(4)

Замърсител

(5)

Екологична цел (тип данни „Екологична цел“)

(6)

Достигане на оценъчния праг

(7)

Година на класификацията по отношение на оценъчния праг

(8)

Документация относно класификацията (линк в Интернет)

(9)

Тип на оценката

(10)

Тип на оценката: описание

(11)

Общи данни за индивидуалната оценка, включително идентификатор на станцията, информация за разположението (препратка към Г)

(12)

Орган, отговорен за оценката на качеството на въздуха (тип данни „Информация за контакт“)

(13)

Орган, отговорен за одобряването на измервателните системи (тип данни „Информация за контакт“)

(14)

Орган, отговорен за осигуряване на качеството на измерванията (тип данни „Информация за контакт“)

(15)

Орган, отговорен за анализа на метода за оценка (тип данни „Информация за контакт“)

(16)

Орган, отговорен за координиране на осигуряването на качеството в национален мащаб (тип данни „Информация за контакт“)

(17)

Орган, отговорен за сътрудничеството с други държави-членки и с Комисията (тип данни „Информация за контакт“)

Г)   Информация относно методите за оценка (членове 8 и 9)

i)   Общи данни: информация за всички методи за оценка

(1)

Предоставил информацията (тип данни „Информация за контакт“)

(2)

Документация за промяната (тип данни „Документация за промяна“)

(3)

Тип на оценката

(4)

Информация за зоната (препратка към Б)

(5)

Замърсител

ii)   Информация за непрекъснато мерене

(1)

Идентификатор на измервателната конфигурация

(2)

Идентификатор на европейската станция

(3)

Идентификатор на мрежата

(4)

Национален код на станцията

(5)

Наименование на мониторинговата станция

(6)

Наименование на общината

(7)

Начална и крайна дата на измерването

(8)

Тип измерване

(9)

Метод за измерване/вземане на проби/анализ

(10)

Съоръжения за измерване/вземане на проби (в съответните случаи)

(11)

Праг на установяване (в съответните случаи)

(12)

Доказване на еквивалентност

(13)

Доказване на еквивалентност: документация (линк в Интернет)

(14)

Време на вземане на проби

(15)

Интервал при вземането на проби

(16)

Географски обхват на представителния район (тип данни „Географски обхват“) (в съответните случаи)

(17)

Оценка на представителността на данните (в съответните случаи)

(18)

Документация за представителност на данните (линк в Интернет) (в съответните случаи)

(19)

Местоположение на мястото за вземане на проби: височина на засмукването на въздух над земята

(20)

Местоположение на мястото за вземане на проби: хоризонтално отстояние на мястото на засмукване на въздух от съседната сграда (за станциите, измерващи замърсяването от транспортния трафик)

(21)

Местоположение на мястото за вземане на проби: отстояние на мястото на засмукване на въздух от най-близката автомобилна лента (за станциите, измерващи замърсяването от транспортния трафик)

(22)

Класификацията на станцията по отношение на преобладаващите източници на емисии, имащи значение за измервателната конфигурация на всеки замърсител

(23)

Основни източници на емисии (транспортен трафик, жилищно отопление, промишлени източници на емисии или район с източници на емисии и т.н.) (в съответните случаи)

(24)

Отстояние от основния промишлен източник на емисии или район с източници на емисии (за станциите, измерващи промишлено замърсяване)

(25)

Времеви данни за станциите: начална и крайна дата

(26)

Географски координати: географска дължина, географска ширина и височина над морското равнище на мониторинговата станция

(27)

Документация с информация за станцията, включително карти и фотографии (линк в Интернет)

(28)

Класификация на района

(29)

Разстояние до голямо кръстовище (за станциите, измерващи замърсяването от транспортния трафик)

(30)

Оценка на количеството на трафика (за станциите, измерващи замърсяването от транспортния трафик)

(31)

Дял на тежкотоварните превозни средства в трафика (за станциите, измерващи замърсяването от транспортния трафик, в съответните случаи)

(32)

Скорост при трафика (за станциите, измерващи замърсяването от транспортния трафик, в съответните случаи)

(33)

Уличен проход — ширина на улицата (за станциите, измерващи замърсяването от автомобилния трафик, в съответните случаи)

(34)

Уличен проход — средна височина на сградните фасади (за станциите, измерващи замърсяването от автомобилния трафик, в съответните случаи)

(35)

Наименование на мрежата

(36)

Мрежа: начална и крайна дата на дейността

(37)

Орган, отговорен за управлението на мрежата (тип данни „Информация за контакт“)

(38)

Оценъчен метод за зимното опесъчаване и осоляване (в случаите, за които е валидно посоченото в член 21 от Директива 2008/50/ЕО)

(39)

Оценъчен метод за приноса на естествени източници на замърсяване (в случаите, за които е валидно посоченото в член 20 от Директива 2008/50/ЕО)

(40)

Цели за качество на данните: времеви обхват

(41)

Цели за качество на данните: степен на регистриране на данните (data capture)

(42)

Цели за качество на данните: оценка на неопределеността

(43)

Цели за качество на данните: документация за проследимостта и за оценката на неопределеността

(44)

Цели за качество на данните: документация за осигуряването и контрола на качеството на данните (линк в Интернет)

iii)   Информация за индикативно измерване

(1)

Идентификатор на индикативното измерване

(2)

Описание на метода на измерване

(3)

Тип измерване

(4)

Метод на измерване

(5)

Съоръжения за измерване/вземане на проби (в съответните случаи)

(6)

Праг на установяване (в съответните случаи)

(7)

Време на вземане на проби

(8)

Интервал при вземането на проби

(9)

Географски координати: географска дължина, географска ширина и височина над морското равнище

(10)

Оценъчен метод за зимното опесъчаване и осоляване (в случаите, за които е валидно посоченото в член 21 от Директива 2008/50/ЕО)

(11)

Оценъчен метод за приноса на естествени източници на замърсяване (в случаите, за които е валидно посоченото в член 20 от Директива 2008/50/ЕО)

(12)

Цели за качество на данните: времеви обхват

(13)

Цели за качество на данните: регистриране на данните

(14)

Цели за качество на данните: оценка на неопределеността

(15)

Цели за качество на данните: документация за проследимостта и за оценката на неопределеността

(16)

Цели за качество на данните: документация за осигуряването на контрола и качеството на данните (линк в Интернет)

iv)   Информация за моделиране

(1)

Идентификатор на моделирането

(2)

Вид екологична цел (тип данни „Екологична цел“)

(3)

Метод на моделиране: наименование

(4)

Метод на моделиране: описание

(5)

Метод на моделиране: документация (линк в Интернет)

(6)

Метод на моделиране: валидиране чрез измервания

(7)

Метод на моделиране: валидиране чрез измервания на места, които не се докладват в рамките на данните за качеството на въздуха (AQD)

(8)

Период, за който се отнася моделирането

(9)

Район, за който се отнася моделирането (тип данни „Географски обхват“)

(10)

Географска степен на подробност (spatial resolution)

(11)

Оценъчен метод за зимното опесъчаване и осоляване (в случаите, за които е валидно посоченото в член 21 от Директива 2008/50/ЕО)

(12)

Оценъчен метод за приноса на естествени източници на замърсяване (в случаите, за които е валидно посоченото в член 20 от Директива 2008/50/ЕО)

(13)

Цели за качество на данните: оценка на неопределеността

(14)

Цели за качество на данните: документация за осигуряването на контрола и качеството на данните (линк в Интернет)

v)   Информация за регламентирана оценка (objective estimation)

(1)

Идентификатор на регламентираната оценка

(2)

Описание

(3)

Район, за който се отнася регламентираната оценка (тип данни „Географски обхват“)

(4)

Цели за качество на данните: оценка на неопределеността

(5)

Цели за качество на данните: документация за проследимостта и за оценката на неопределеността

(6)

Цели за качество на данните: документация за осигуряването на контрола и качеството на данните (линк в Интернет)

Д)   Информация за валидирани първични данни и актуални първични данни, предназначени да бъдат използвани за оценка (член 10)

(1)

Предоставил информацията (тип данни „Информация за контакт“)

(2)

Документация за промяната (тип данни „Документация за промяна“)

(3)

Номер на версията

(4)

Замърсител

(5)

Единица мярка, използвана за изразяване на замърсителя

(6)

Тип на оценката

(7)

Метод за оценката (препратка към Г)

(8)

Начална и крайна дата на вземането на проби

(9)

Времеви единици и брой на единичните обекти, от които се вземат проби (units of sampling)

(10)

Измерена стойност (включително количество на замърсителя и нива на концентрация, дължащи се на естествени източници и на зимно опесъчаване и осоляване [в случаите, за които се отнася посоченото в членове 20 и 21 от Директива 2008/50/ЕО])

(11)

Моделирана стойност (тип данни „Наблюдение в географски обхват“) (включително количество на замърсителя и нива на концентрация, дължащи се на естествени източници и на зимно опесъчаване и осоляване [в случаите, за които се отнася посоченото в членове 20 и 21 от Директива 2008/50/ЕО])

(12)

Валидност

(13)

Верификационен статус

Е)   Информация за генерирани обобщени данни (член 11)

(1)

Идентификатор на оценката

(2)

Информация за зоната (препратка към Б)

(3)

Замърсител

(4)

Единица мярка, използвана за изразяване на замърсителя

(5)

Екологична цел (тип данни „Екологична цел“)

(6)

Тип на оценката

(7)

Метод за оценката (препратка към Г)

(8)

Времеви обхват: начална и крайна дата на периода на обобщаване

(9)

Обобщена измерена стойност

(10)

Обобщена моделирана стойност (тип данни „Наблюдение в географски обхват“)

(11)

Цел за качество на данните: времеви обхват

(12)

Цел за качество на данните: степен на регистриране на данните (data capture)

(13)

Цел за качество на данните: оценка на неопределеността

(14)

Валидност

(15)

Верификационен статус

Ж)   Информация за постигането на екологичните цели (член 12)

Тази информация трябва да обхваща всички зони и агломерации и да е напълно съвместима с генерираната информация съгласно част Е от настоящото приложение относно обобщените валидирани данни за замърсителите, за които има определени екологични цели.

(1)

Предоставил информацията (тип данни „Информация за контакт“)

(2)

Докладвана година

(3)

Документация за промяната (тип данни „Документация за промяна“)

(4)

Информация за зоната (препратка към Б)

(5)

Ситуация на превишение (тип данни „Ситуация на превишение“)

(6)

Замърсител

(7)

Информация за оценката (препратка към Г)

(8)

Превишение на екологичната целева стойност

(9)

Превишение на сумата на екологичната целева стойност и допустимото отклонение

(10)

Превишение след приспадане на въздействието на естествени източници на замърсяване

(11)

Превишение след приспадане на въздействието на зимното опесъчаване и осоляване

(12)

Ситуация на превишение след приспадане на въздействието на естествените източници на замърсяване и на зимното опесъчаване и осоляване (тип данни „Ситуация на превишение“)

(13)

Общ брой на превишенията (съгласно точки от 8 до 11)

З)   Информация относно плановете за качество на въздуха (член 13)

(1)

Предоставил информацията (тип данни „Информация за контакт“)

(2)

Документация за промяната (тип данни „Документация за промяна“)

(3)

План за качество на въздуха: код

(4)

План за качество на въздуха: наименование

(5)

План за качество на въздуха: референтна година за първото превишение

(6)

Компетентен орган (тип данни „Информация за контакт“)

(7)

План за качество на въздуха: статус

(8)

План за качество на въздуха: обхванати замърсители

(9)

План за качество на въздуха: дата на официално приемане

(10)

План за качество на въздуха: времеви график за изпълнението

(11)

Препратка към плана за качество на въздуха (линк в Интернет)

(12)

Препратка към информация за изпълнението на плана (линк в Интернет)

(13)

Съответна публикация (тип данни „Публикация“)

(14)

Код/кодове на съответната(ите) ситуация/ситуации на превишение (препратка към Ж)

И)   Информация за дяловете на въздействието на различните източници на замърсители (член 13)

(1)

Код/кодове на съответната(ите) ситуация/ситуации на превишение (препратка към Ж)

(2)

Референтна година

(3)

Регионално фоново замърсяване: общо

(4)

Регионално фоново замърсяване: от източници в държавата-членка

(5)

Регионално фоново замърсяване: от трансгранично замърсяване

(6)

Регионално фоново замърсяване: от естествени източници

(7)

Селищно увеличение на фоновото замърсяване: общо

(8)

Селищно увеличение на фоновото замърсяване: от транспортния трафик

(9)

Селищно увеличение на фоновото замърсяване: от промишлеността, включително от производството на топлинна енергия и електроенергия

(10)

Селищно увеличение на фоновото замърсяване: от селското стопанство

(11)

Селищно увеличение на фоновото замърсяване: от търговския и жилищния сектор

(12)

Селищно увеличение на фоновото замърсяване: от корабоплаването

(13)

Селищно увеличение на фоновото замърсяване: от извънпътната подвижна техника

(14)

Селищно увеличение на фоновото замърсяване: от естествени източници на замърсители

(15)

Селищно увеличение на фоновото замърсяване: от трансгранично замърсяване

(16)

Локално увеличение на фоновото замърсяване: общо

(17)

Локално увеличение на фоновото замърсяване: от транспортния трафик

(18)

Локално увеличение на фоновото замърсяване: от промишлеността, включително от производството на топлинна енергия и електроенергия

(19)

Локално увеличение на фоновото замърсяване: от селското стопанство

(20)

Локално увеличение на фоновото замърсяване: от търговския и жилищния сектор

(21)

Локално увеличение на фоновото замърсяване: от корабоплаването

(22)

Локално увеличение на фоновото замърсяване: от извънпътната подвижна техника

(23)

Локално увеличение на фоновото замърсяване: от естествени източници на замърсители

(24)

Локално увеличение на фоновото замърсяване: от трансгранично замърсяване

Й)   Информация за сценария във връзка с годината на постигане на екологичната цел (член 13)

(1)

Код на съответната ситуация на превишение (препратка към Ж)

(2)

Код на сценария

(3)

Код на плана за качеството на въздуха (препратка към З)

(4)

Референтна година, за която е разработена прогнозата

(5)

Референтна година, от която започват прогнозите

(6)

Разпределение на дяловете на източниците на замърсители (препратка към И)

(7)

Съответна публикация (тип данни „Публикация“)

(8)

Базова линия: описание на сценария за емисиите

(9)

Базова линия: общо емисии в съответната географска единица

(10)

Базова линия: включени при определянето на базовата линия мерки

(11)

Базова линия: очаквани нива на концентрация в годината, за която е разработена прогнозата

(12)

Базова линия: очакван брой на превишенията в годината, за която е разработена прогнозата

(13)

Прогноза: описание на сценария за емисиите

(14)

Прогноза: общо емисии в съответната географска единица

(15)

Прогноза: включени при определянето на прогнозата мерки (препратка към К)

(16)

Прогноза: очаквани нива на концентрация в годината, за която е разработена прогнозата

(17)

Прогноза: очакван брой на превишенията в годината, за която е разработена прогнозата

К)   Информация за мерките (членове 13 и 14)

(1)

Код/кодове на съответната(ите) ситуация/ситуации на превишение (препратка към Ж)

(2)

Код на плана за качеството на въздуха (препратка към З)

(3)

Код на прогнозния сценарий (препратка към Й)

(4)

Мярка: код

(5)

Мярка: наименование

(6)

Мярка: описание

(7)

Мярка: класификация

(8)

Мярка: тип

(9)

Мярка: административно равнище

(10)

Мярка: времеви обхват

(11)

Мярка: засегнат сектор на източници на емисии

(12)

Мярка: географски обхват

(13)

Прогнозни разходи за реализацията (ако има такава информация)

(14)

Планирана реализация: начална и крайна дата

(15)

Дата, за която се планира мярката да има цялостно въздействие

(16)

Други ключови дати във връзка с реализацията

(17)

Показател, използван за мониторинг на постигнатия напредък

(18)

Намаление на годишните емисии в резултат на приложената мярка

(19)

Очаквано въздействие върху нивото на концентрациите в годината, за която е разработена прогнозата (ако има такива данни)

(20)

Очаквано въздействие върху броя на превишенията в годината, за която е разработена прогнозата (ако има такива данни)


Top