Help Print this page 

Document 32011D0633

Title and reference
2011/633/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 15 септември 2011 година относно общите спецификации на регистъра на железопътната инфраструктура (нотифицирано под номер C(2011) 6383) текст от значение за ЕИП
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; отменен от 32014D0880
OJ L 256, 1.10.2011, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 015 P. 77 - 101

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/633/oj
Multilingual display
Text

1.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 256/1


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 15 септември 2011 година

относно общите спецификации на регистъра на железопътната инфраструктура

(нотифицирано под номер C(2011) 6383)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/633/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (1), и по-специално член 35, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 35 от Директива 2008/57/ЕО „Всяка държава-членка осигурява редовното публикуване и актуализиране на регистър на инфраструктурата“. Комисията следва да приеме спецификации относно регистъра въз основа на проект, изготвен от Европейската железопътна агенция (наричана по-долу „Агенцията“).

(2)

Необходими са допълнителни общи спецификации, за да може данните от регистрите да са леснодостъпни в отделните държави-членки. Разработването и внедряването на компютризиран общ потребителски интерфейс, който действа като виртуален регистър на железопътната инфраструктура на европейско равнище следва да се извърши заедно с установяването на национални регистри на инфраструктурата и събирането на данни. Държавите-членки с помощта на Агенцията следва да си сътрудничат, за да се гарантира, че регистрите функционират, съдържат всички данни, са взаимосвързани и осигуряват общ интерфейс за потребителите.

(3)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 29, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Общите спецификации за регистъра на инфраструктурата, както е посочено в член 35 от Директива 2008/57/ЕО, са описани в приложението към настоящото решение.

Член 2

1.   Всяка държава-членка гарантира, че нейният регистър на инфраструктурата е компютризиран и отговаря на изискванията на общите спефицикации, посочени в член 1, не по-късно от три години от влизането в сила на настоящото решение.

2.   Държавите-членки гарантират, че техните регистри са взаимосвързани и са свързани към общия потребителски интерфейс, посочен в член 4, не по-късно от шест месеца след въвеждане в експлоатация на този интерфейс.

Член 3

Агенцията публикува наръчник за прилагане, свързан със спецификациите, посочени в член 1, не по-късно от една година след влизането в сила на настоящото решение и го поддържа актуализиран. В наръчника за прилагане се съдържа препратка към съответните клаузи на техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС) за всеки параметър.

Член 4

1.   Агенцията изготвя подробните спецификации, плана за управление и прилагане a) за разработване, изпитване, разгръщане и обслужване на общ потребителски интерфейс и б) за взаимосвързване на националните регистри. Агенцията ги представя на Комисията не по-късно от една година след влизането в сила на настоящото решение.

2.   Общият потребителски интерфейс, посочен в параграф 1, представлява приложение в интернет, което улеснява достъпа до данните в регистрите на инфраструктурата на европейско равнище. Той започва да функционира не по-късно от три години след влизането в сила на настоящото решение.

3.   Когато напредъкът по разработването на ТСОС налага това, Агенцията препоръчва актуализации на спецификациите, посочени в член 1, и на подробните спецификации, посочени в параграф 1.

Член 5

1.   Държавите-членки гарантират, че необходимите данни се събират и въвеждат в техните национални регистри на инфраструктурата в съответствие с параграфи 2—5. Те гарантират, че тези данни са надеждни и актуални.

2.   Данните, свързани с инфраструктурата на коридори за товарен превоз, определени в приложението към Регламент (ЕС) № 913/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2), се събират и въвеждат в националните регистри на инфраструктурата не по-късно от три години след влизането в сила на настоящото решение.

3.   Данните, свързани с инфраструктура, въведена в експлоатация след влизането в сила на Директива 2008/57/ЕО и преди влизането в сила на настоящото решение, различни от данните, посочени в параграф 2, се събират и въвеждат в националните регистри на инфраструктурата не по-късно от три години след влизането в сила на настоящото решение.

4.   Данните, свързани с инфраструктура, въведена в експлоатация преди влизането в сила на Директива 2008/57/ЕО, различни от данните, посочени в параграф 2, се събират и въвеждат в националните регистри на инфраструктурата в съответствие с националния план за прилагане, посочен в член 6, параграф 1, но не по-късно от пет години след влизането в сила на настоящото решение.

5.   Данните, свързани с частни странични коловози, пуснати в експлоатация преди влизането в сила на Директива 2008/57/ЕО, се събират и въвеждат в националния регистър на инфраструктурата в съответствие с националния план за прилагане, посочен в член 6, параграф 1, най-късно седем години след влизане в сила на настоящото решение.

6.   Данните, свързани с инфраструктура, въведена в експлоатация след влизането в сила на настоящото решение, се въвеждат в националните регистри на инфраструктурата веднага след въвеждането в експлоатация на инфраструктурата и веднага след създаването на регистъра, посочен в член 2, параграф 1.

Член 6

1.   Всяка държава-членка изготвя национален план за прилагане с цел изпълнение на задълженията, произтичащи от настоящото решение, заедно с график. Националният план за прилагане се представя на Комисията не по-късно от шест месеца след влизането в сила на настоящото решение.

2.   Агенцията координира, следи и подпомага прилагането на националните регистри на инфраструктурата. По-специално тя учредява и ръководи група, съставена от представители на органите, които отговарят за създаването и поддръжката на националните регистри. Тези органи изпращат доклад за напредъка по прилагането до Агенцията на всеки четири месеца. Агенцията редовно докладва на Комисията относно напредъка по прилагането на настоящото решение.

Член 7

Настоящото решение се прилага от 16 март 2012 г.

Член 8

Адресати на настоящото решение са държавите-членки и Европейската железопътна агенция.

Съставено в Брюксел на 15 септември 2011 година.

За Комисията

Siim KALLAS

Заместник-председател


(1)  ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.   Технически обхват

1)

Настоящата спецификация е свързана с данните относно следните подсистеми на железопътната система на Европейския съюз:

а)

структурната подсистема „Инфраструктура“;

б)

структурната подсистема „Енергия“;

в)

и стационарните инсталации на структурната подсистема „Контрол, управление и сигнализация“.

2)

Те са включени в списъка на подсистемите в приложение II, точка 1 от Директива 2008/57/ЕО.

1.2.   Географски обхват

Географският обхват на настоящата спефицикация е железопътната система на Европейския съюз, както е определена в Директива 2008/57/ЕО.

1.3.   Отговорност

Държавите-членки вземат решение кои органи отговарят за създаването и поддръжката на регистъра на инфраструктурата.

1.4.   Определения

За целите на настоящата спецификация:

а)

„макроравнище“ означава цялостната железопътна мрежа, която се определя чрез участъци от линии и оперативни точки;

б)

„микроравнище“ означава подробната железопътна мрежа, чиито участъци от линии се определят чрез коловози, а оперативните ѝ точки — чрез коловози и странични коловози;

в)

„линия“ означава поредица от един или няколко участъка, които могат да се състоят от няколко коловоза;

г)

„участък от линия“ означава частта от линията между съседни оперативни точки и може да се състои от няколко коловоза;

д)

„оперативна точка“ означава всяко място за осигуряване на железопътни транспортни дейности, където железопътните транспортни дейности могат да започнат, да завършат или да променят своята посока, както и където се осигуряват услуги за пътнически и товарен превоз; „оперативна точка“ може да бъде всяко място, където се променят функционалните характеристики на основни параметри от дадена подсистема или място на границите между държави-членки или управители на инфраструктура;

е)

„коловоз“ означава коловоз, използван за движение с цел железопътна транспортна дейност; не се публикуват странични и глухи коловози за разминаване на влакове на главен коловоз или връзки между коловози, които се изискват единствено за маневриране на влаковете;

ж)

„страничен коловоз“ означава коловоз, който не се използва за движение с цел железопътна транспортна дейност.

2.   ЦЕЛ

2.1.   Общи положения

Регистърът на инфраструктурата се използва с цел планиране при проектиране на нови влакове и разработване на маршрути преди въвеждане в експлоатация. Поради това регистърът на инфраструктурата подпомага процесите, описани по-долу.

2.2.   Проектиране на подсистеми от подвижен състав

Спазването на ТСОС и нотифицираните национални технически правила е от огромно значение от началото на проектирането на нови или промяната на съществуващи подсистеми през целия процес на производство. Параметрите на регистъра на инфраструктурата следва да се използват, за да се постигнат инфраструкурните характеристики, необходими за предвидената употреба на подвижния състав.

2.3.   Гарантиране на техническа съвместимост за стационарни инсталации

1)

Нотифицираният орган проверява съответствието на подсистемите с приложимата или приложимите ТСОС въз основа на информацията в съответната ТСОС и регистрите. Това обхваща проверката на интерфейсите със системата, в която е включена съответната подсистема. Проверката на интерфейсите за техническа съвместимост може да се гарантира чрез справка с регистъра на инфраструктурата.

2)

Органът, определен от държавите-членки, проверява съответствието на подсистемите, когато се прилагат националните правила, и може да се направи справка с регистъра на инфраструктурата с цел проверка на техническата съвместимост на интерфейсите в тези случаи.

2.4.   Наблюдение на оперативната съвместимост на железопътната мрежа на Европейския съюз

Прозрачността относно напредъка по постигане на оперативна съвместимост се гарантира чрез редовно наблюдение на развитието на оперативно съвместима мрежа на Европейския съюз.

2.5.   Определяне на съвместимостта между машрут и планиран влак

1)

Съвместимостта на предвидената железопътна транспортна дейност с маршрута се проверява от железопътното предприятие с помощта на регистъра на инфраструктурата, преди то да получи достъп до мрежата от управителя на инфраструктура. Управителят на инфраструктура трябва да е сигурен, че маршрутът, който ще се използва, е в състояние да поддържа влака.

2)

Железопътното предприятие избира возилата, като отчита всички ограничения относно разрешението за въвеждане в експлоатация и евентуалния маршрут, по който ще се експлоатира влакът:

а)

всички возила на влака трябва да съответстват на всички изисквания, приложими за линиите, по които влакът ще се движи, и

б)

влакът като комбинация от возила трябва да отговаря на техническите органичения на съответния маршрут.

3.   ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РЕГИСТЪРА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

3.1.   Структура на железопътната мрежа за регистъра

1)

За целите на регистъра на инфраструктурата всяка държава-членка разделя своята железопътна мрежа на участъци от линии и оперативни точки. Това равнище на регистъра се нарича макроравнище.

2)

Елементите, които във връзка с подсистемите „Инфраструктура“, „Енергия“ и „Контрол, управление и сигнализация“ се обозначават на макроравнище като „участък от линия“, съответват на микроравнище на инфраструктурния елемент „коловоз“.

3)

Елементите, които във връзка с подсистемата „Инфраструктура“ се обозначават като „оперативна точка“, съответстват на микроравнище на инфраструктурните елементи „коловоз“ и „страничен коловоз“.

3.2.   Елементи за регистъра на инфраструктурата

1)

Елементите и форматът на елементите се публикуват в съответствие с таблица 1.

2)

Елементите, отбелязани като „задължителни“ в таблица 1, се публикуват във всички случаи. Елементите, отбелязани като „други“ в таблица 1, зависят от конкретния контекст и се публикуват, когато се изисква от държавите-членки.

3)

Прилагането на елементите към типа мрежа в таблица 1 е посочено чрез следните съкращения:

—   „ТСОС“— линии, проверени спрямо ТСОС,

—   „съществуващи“— линии, които са въведени в експлоатация преди влизането в сила на Директива 2008/57/ЕО и които все още не са проверени спрямо ТСОС,

—   „TEN CR, TEN HS, извън TEN“— линии, които принадлежат към съответния тип мрежа, независимо дали са проверени спрямо ТСОС или не,

—   „всички“— всички линии в Европейския съюз.

Таблица 1

Елементи от регистъра на инфраструктурата

Номер

Наименование

Формат

Определение

Задължителен (З)/друг (Д)

1

ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА

1.1

УЧАСТЪК ОТ ЛИНИЯ

1.1.1

КОЛОВОЗ

1.1.1.0.0

Обща информация

1.1.1.0.0.1

Наименование на управителя на инфраструктурата (УИ)

[символен низ]

Управител на инфраструктура означава всеки орган или предприятие, отговарящи по-специално за изграждане и поддържане на железопътната инфраструктура (член 2, буква з) от Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета).

З

1.1.1.0.0.2

Идентификатор на национална линия

[символен низ]

Уникален идентификатор на линия или уникален номер на линия в рамките на държава-членка.

Д

1.1.1.0.0.3

Идентификатор на коловоз

[символен низ]

Уникален идентификатор на коловоз или уникален номер на коловоз в рамките на участък

З

1.1.1.0.0.4

Начало на коловоз

[WGS84 + NNN.NN + символен низ]

Географски координати в съответствие със стандартната Световна геодезична система (WGS) и километри или мили, свързани с идентифицирането на линията в началото на участък от коловоз в нормалната посока на движение. В случай че са възможни и двете посоки, всяка крайна точка може да се счита за „начало“.

З

1.1.1.0.0.5

Оперативна точка в началото на коловоз

[символен низ]

Име на оперативна точка в началото на участък от коловоз в нормалната посока на движение

Д

1.1.1.0.0.6

Край на коловоз

[WGS84 + NNN.NN + символен низ]

Географски координати в съответствие със стандартната Световна геодезична система (WGS) и километри или мили, свързани с идентифицирането на линията в началото на участък от коловоз в нормалната посока на движение. В случай че са възможни и двете посоки, всяка крайна точка може да се счита за „край“.

З

1.1.1.0.0.7

Оперативна точка в края на коловоз

[символен низ]

Име на оперативна точка в края на участък от коловоз в нормалната посока на движение

Д

1.1.1.1

Подсистема „Инфраструктура“

1.1.1.1.1

Декларации за проверка на коловози

1.1.1.1.1.1

Декларация на ЕО за проверка на коловоз (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер за декларации на ЕО, който следва изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“ (ERA/INF/10-2009/INT).

З — ТСОС

1.1.1.1.1.2

Декларация за съответствие на съществуваща инфраструктура за коловоз (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер за декларации за съществуваща инфраструктура, който следва изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“ (ERA/INF/10-2009/INT).

Д — съществуващ

1.1.1.1.2

Експлоатационни параметри

1.1.1.1.2.1

Вид линия

[RN]

избор на един вариант от предварително определения списък:

I/II/III/IV/V/VI/VII

Важност на линията (ключова или друга) и начин на постигане на параметрите, изисквани за оперативната съвместимост (нова или модернизирана), определени в ТСОС за инфраструктурата на конвенционалната железопътна система. Този параметър се прилага единствено по отношение на линии от TEN.

З — TEN HS

З — TEN CR

1.1.1.1.2.2

Вид трафик

[A]

избор на един вариант от предварително определен списък:

P/F/M

Обозначава преобладаващия трафик за целевата система и съответните основни параметри за категория линия по ТСОС (пътнически, товарни, смесени), определени в ТСОС за инфраструктурата на конвенционалната железопътна система. Този параметър се прилага единствено по отношение на линии извън TEN.

З

1.1.1.1.2.3

Товароспособност

[символен низ]

Резултатът от процеса на класификация, посочен в EN 15528:2008 (приложение A) и обозначен като „Категория на линия“ в този стандарт. Той представлява способността на инфраструктурата да понесе вертикално натоварване, упражнявано от возилата върху линията или участък от линията в рамките на редовни услуги, дадена като комбинация от категорията на линията по EN и дадена позволена скорост в съответствие с приложение Д или приложение В от ТСОС (категория на линия-скорост, примери: E5-100, D4xL-100).

З

1.1.1.1.2.4

Максимална позволена скорост

[NNN]

Номинална максимална оперативна скорост по линията в резултат от характеристиките на подсистемите INF, ENE и CCS, изразена в километри/час, с изключение на Обединеното кралство, където се изразява в мили/час.

З

1.1.1.1.2.5

Температурен интервал

избор на един вариант от предварително определения списък:

 

T1 (– 25 до + 40)

 

T2 (– 40 до + 35)

 

T3 (– 25 до + 45)

 

Tx (– 40 до + 50)

Температурен интервал в съответствие с EN 50125-1:1999, клауза 4.3, за неограничен достъп до линията.

З

1.1.1.1.2.6

Максимална височина

[NNNN]

Най-висока точка от участъка на линията над морското равнище спрямо равнището на Амстердам (Normal Amsterdam’s Peil, NAP). NAP е вертикално равнище, което се използва в голяма част от Европа, и се изразява в метри.

З

1.1.1.1.2.7

Наличие на изключително неблагоприятни атмосферни условия

[ДА/НЕ]

Атмосферните условия по линията са изключително неблагоприятни или нормални. Условия на снеговалеж, лед и градушка [EN 50125-1:1999, клауза 4.6], както е определено в клауза 4.2.6.1.5 от ТСОС Конвенционална железопътна система „Локомотиви и пътнически подвижен състав“ (CR LOC и PAS).

З

1.1.1.1.3

Трасе на линията

1.1.1.1.3.1

Оперативно съвместим габарит

[AA]

избор на един вариант от предварително определен списък:

GA/GB/GC

Габарити GA, GB или GC, определени в EN 15273-3:2009, приложение В.

З

1.1.1.1.3.2

Многонационални габарити

[символен низ]

Многостранен габарит (приложение Г, раздели Г.1—Г.3 от EN 15273-3:2009) или международен габарит (приложение В, раздел В.2.1 от EN 15273-3:2009), различни от GA, GB и GC.

З

1.1.1.1.3.3

Национални габарити

[символен низ]

Национален габарит, определен в EN 15273:3-2009 или друг местен габарит.

Д

1.1.1.1.3.4

Стандартен номер на профил на комбиниран транспорт за заменяеми каросерии

[A NN или A NNN]

избор на един вариант от предварително определен списък:

 

C 22, C 32, C 45, C 70, C 80, друг

 

C 341, C 349, C 351,

 

C 364, C 400, C 410, друг

Кодиране за комбиниран транспорт със заменяеми каросерии, както е определено в UIC, код 596-6. Техническият номер е съставен от кода за съвместимост на вагона (1 буква) и стандартния номер на профил на комбиниран транспорт (2 цифри, широчина ≤ 2 550 mm или 3 цифри, широчина > 2 550 ≤ 2 600 mm).

Д

1.1.1.1.3.5

Стандартен номер на профил на комбиниран транспорт за полуремаркета

[A NN или A NNN]

избор на един вариант от предварително определен списък:

 

P 22, P 32, P 45, P 70, P 80, друг

 

P 339, P 341, P 349,

 

P 351, P 359, P 364,

 

P 400, P 410, друг

Кодиране за комбиниран транспорт със заменяеми каросерии, както е определено в UIC, код 596-6. Техническият номер е съставен от кода за съвместимост на вагона (1 буква) и стандартния номер на профил на комбиниран транспорт (2 цифри, широчина ≤ 2 550 mm или 3 цифри, широчина > 2 550 ≤ 2 600 mm).

Д

1.1.1.1.3.6

Профил на наклона

[NN.N]

[NNN.NN + символен низ]

Наклони (изразени в милиметри на метър) и места, където наклонът се променя. Километри или мили, свързани с идентифицирането на линията в нормалната посока на движение. Данните се дават като верига от информация: наклон—място—наклон—място—…—наклон.

З

1.1.1.1.3.7

Минимален радиус на хоризонталната крива

[NNNNN]

Радиус на най-малката хоризонтална крива на даден участък.

З

1.1.1.1.4

Параметри на коловозите

1.1.1.1.4.1

Номинално междурелсие

[NNNN]

избор на един вариант от предварително определен списък:

1000, 1435, 1520, 1524, 1600, 1668

Единична стойност, изразена в милиметри, която определя междурелсието. В случай на многорелсов коловоз се публикува набор от данни поотделно за всяка двойка релси, които са изградени да функционират като отделен коловоз.

З

1.1.1.1.4.2

Недостиг на надвишение

[NNN]

Максималният недостиг на надвишение, изразен в милиметри и определен като разликата между приложеното надвишение и по-високото действително надвишение на равновесие, за което е била проектирана линията.

В случай на странично ускорение, например от 1,0 m/s2, може да се публикува стойността 153 mm.

З

1.1.1.1.4.3

Наличие на експлоатационни гранични стойности за еквивалентна коничност

[ДА + препратка/НЕ]

Еквивалентната коничност е тангенсът от ъгъла на разтвора на конуса на въображаема колоос с конични колела, чието напречно преместване има същата кинематична дължина на вълната като дадената реална колоос, при прави коловози и при криви с големи радиуси. Експлоатационните гранични стойности са отворен въпрос, препратка към националните правила, ако съществуват такива.

З

1.1.1.1.4.4

Наклон на релсите

[1:NN]

избор на един вариант от предварително определен списък:

1:20/1:30/1:40

Ъгълът, определящ наклона на главата на релсата, когато се полага в коловоза, спрямо равнината на релсите (повърхността на движение), равен на ъгъла между оста на симетрия на релсата (или на еквивалентна симетрична релса със същия профил на глава на релсата) и перпендикуляра към равнината на релсите.

З

1.1.1.1.4.5

Наличие на баласт

[ДА/ДА + препратка/НЕ]

Аеродинамично явление, при което баласт бива засмукан нагоре или изхвърлен вследствие на завихряне, съгласно ТСОС HS, с повече от 190 km/h. Изхвърлянето на баласт вследствие на завихряне е отворен въпрос в ТСОС HS INF. Ако съществуват национални правила, се прави препратка към тях.

З — TEN HS

1.1.1.1.5

Стрелки и места за пресичане на железопътните линии

1.1.1.1.5.1

Съответствие с ТСОС на експлоатационните гранични стойности за стрелки и места за пресичане на железопътните линии

[ДА/НЕ + препратка]

Стрелките и местата за пресичане на железопътните линии се поддържат в рамките на експлоатационните гранични стойности, посочени в ТСОС. Ако за съществуващите линии се прилагат не толкова строги стойности като посочените в ТСОС, тогава се избира „не“ с препратка към документ с подробна спецификация.

З — съществуващ

1.1.1.1.5.2

Минимален диаметър на колелото за места на тъпия ъгъл в кръстовина

[NNN]

Максималната дължина без водене при тъпия ъгъл на кръстовината се базира на минималния диаметър на колелото в експлоатация. Ако стойността е по-малка от посочената в ТСОС, тя трябва да се посочи за линии, които не съответстват на ТСОС. Диаметърът се посочва в милиметри.

Д — съществуващ

1.1.1.1.6

Устойчивост на коловозите към приложените натоварвания

1.1.1.1.6.1

Максимално отрицателно ускорение на влака

[N.N]

Границата на надлъжна устойчивост на коловозите по съществуващите линии, които не съответстват на ТСОС, дадена като максимално разрешено отрицателно ускорение на влака и изразена в метри в секунда на квадрат.

Д — съществуващ

1.1.1.1.6.2

Използване на индукционни спирачки с вихрови токове

[символен низ]

избор на един вариант от предварително определен списък:

разрешено/разрешено само за аварийната спирачка/неразрешено

Посочване на ограниченията за използване на индукционни спирачки с вихрови токове.

З

1.1.1.1.6.3

Използване на магнитни спирачки

[символен низ]

избор на един вариант от предварително определен списък:

разрешено/разрешено само за аварийната спирачка/неразрешено

Посочване на ограниченията за използване на магнитни спирачки.

З

1.1.1.1.7

Здраве, безопасност и околна среда

1.1.1.1.7.1

Изисквана категория на пожарна безопасност за подвижния състав

[A]

избор на един вариант от предварително определен списък:

N/A/B

Определена вероятност, че пътнически влак с пожар на борда ще продължи да функционира в продължение на определен период, както е определено в ТСОС за безопасността в железопътните тунели и ТСОС Конвенционална железопътна система „Локомотиви и пътнически подвижен състав“. Липса на изисквания (N) за къси тунели или издигнати участъци от коловози с дължина под 1 km.

З — ТСОС

Д — съществуващ

1.1.1.1.7.2

Изисквана национална категория на пожарна безопасност за подвижния състав

[символен низ]

Определена вероятност, че пътнически влак с пожар на борда ще продължи да функционира в продължение на определен период съгласно националните правила, ако съществуват такива.

Д — съществуващ

1.1.1.1.7.3

Използване на смазване на ребордите

[A]

избор на един вариант от предварително определен списък: поискано/

разрешено/забранено

Използването на оборудване за бордово смазване на ребордите е поискано/разрешено/забранено.

З — TEN CR

З — Извън TEN

1.1.1.1.7.4

Наличие на железопътни прелези

[ДА/НЕ]

Наличие на железопътни прелези в участъка от линията.

З — TEN CR

З — Извън TEN

1.1.1.1.7.5

Разрешено ускорение на железопътния прелез

[N.N]

Ограничение на ускорението на влака, ако спира близо до железопътен прелез, изразено в метри в секунда на квадрат, в съответствие с националните правила, ако съществуват такива.

Д — TEN CR

Д — Извън TEN

1.1.1.1.8

Тунел

1.1.1.1.8.1

Наименование на управител на инфраструктура (УИ)

[символен низ]

Управител на инфраструктура означава всеки орган или предприятие, отговарящи по-специално за изграждане и поддържане на железопътната инфраструктура (член 2, буква з) от Директива 2001/14/ЕО).

З

1.1.1.1.8.2

Идентификатор на тунела

[символен низ]

Уникален идентификатор на тунела или уникален номер в рамките на държава-членка

Д

1.1.1.1.8.3

Начало на тунел

[WGS84 + NNN.NN + символен низ]

Географски координати в съответствие със стандартната Световна геодезична система (WGS) и километри или мили, свързани с идентифициране на линията в началото на тунел.

З

1.1.1.1.8.4

Край на тунел

[WGS84 + NNN.NN + символен низ]

Географски координати в съответствие със стандартната Световна геодезична система (WGS) и километри или мили, свързани с идентифициране на линията в края на тунел.

З

1.1.1.1.8.5

Декларация на ЕО за проверка на тунел (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер за декларации на ЕО, който следва изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“ (ERA/INF/10-2009/INT).

З — ТСОС

1.1.1.1.8.6

Декларация за съответствие на съществуваща инфраструктура за тунел (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер за декларации за съществуваща инфраструктура, който следва изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“ (ERA/INF/10-2009/INT).

Д — съществуващ

1.1.1.1.8.7

Дължина на тунел

[NNNNN]

Действителната дължина на тунел (изразена в метри) от портал до портал на нивото на горната повърхност на релсата. Изисква се само за тунели с дължина 100 метра или повече.

З

1.1.1.1.8.8

Напречно сечение

[NNN]

Най-малко действително напречно сечение (изразено в квадратни метри) на тунела

З

1.1.1.1.8.9

Наличие на план за действие в аварийни ситуации

[ДА/НЕ]

План, разработен съгласно насоките на УИ, по целесъобразност в сътрудничество с ЖП, спасителните служби и съответните органи за всеки тунел. Той съответства на наличните съоръжения за самоспасяване, евакуация и спасителни действия (ТСОС за безопасността в железопътните тунели, Решение 2008/163/ЕО на Комисията).

З — ТСОС

Д — съществуващ

1.1.1.2

Подсистема „Енергия“

1.1.1.2.1

Декларации за проверка на коловози

1.1.1.2.1.1

Декларация на ЕО за проверка на коловози (ENE)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер за декларации на ЕО, който следва изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“ (ERA/INF/10-2009/INT).

З — ТСОС

1.1.1.2.1.2

Декларация за съответствие на съществуваща инфраструктура за коловоз (ENE)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер за декларации за съществуваща инфраструктура, който следва изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“ (ERA/INF/10-2009/INT).

Д — съществуващ

1.1.1.2.2

Въздушна контактна линия

1.1.1.2.2.1

Система за електрозахранване (напрежение и честота)

[символен низ]

избор на един вариант от предварително определения списък:

неелектрифициран/ AC 25kV -50HzAC 15kV -16,7Hz/ DC 3kV/DC 1,5kV/DC (специфичен случай FR)/DC 750V/друг (да се посочи номиналното напрежение и честота и обхват)

Номинално напрежение и честота, ако са в съответствие с EN 50163:2004. Ако е превишен обхватът на EN, се публикува стойността на максималното постоянно напрежение (максималната стойност се посочва в скоби).

З

1.1.1.2.2.2

Максимален ток на влака

[NNNN]

Максималният разрешен ток на влака, изразен в ампери (A).

З

1.1.1.2.2.3

Максимален ток на пантограф в покой

[NNN]

Максималният разрешен ток на влака в покой за системи с прав ток, изразен в ампери (A).

З

1.1.1.2.2.4

Наличие на разрешение за рекуперативни спирачки

[ДА/НЕ]

Рекуперативните спирачки са разрешени или не.

З

1.1.1.2.2.5

Номинална височина на контактния проводник

[N.NN]

Номинална стойност на височината на контактния проводник при опора в нормални условия, изразена в метри.

З — ТСОС

1.1.1.2.2.6

Максимална височина на контактния проводник

[N.NN]

Максимална стойност на височината на контактния проводник при опора в нормални условия, изразена в метри.

З — TEN HS

З — TEN CR

З — Извън TEN

1.1.1.2.2.7

Минимална височина на контактния проводник

[N.NN]

Минимална стойност на височината на контактния проводник при опора в нормални условия, изразена в метри.

З — TEN HS

З — TEN CR

З — Извън TEN

1.1.1.2.3

Пантограф

1.1.1.2.3.1

Приети плъзгачи на пантограф

[символен низ]

избор на повече от един вариант от предварително определения списък:

1 950 mm(Type1)/ 1 950 mm(Type2)/1 950 mm(PL)/1 800 mm(NO,SE)/ 1 600 mm(EP)/1 600 mm(GB,CTRL)/1 600 mm(GB)/1 450/други (посочете)

Един или повече плъзгачи на пантограф съгласно ТСОС „Подвижен състав“ или EN 50367:2006.

З

1.1.1.2.3.2

Изисквания за брой на вдигнатите пантографи и разстояние между тях

[символен низ]

Максимален брой на вдигнатите пантографи, разрешен по линията. Минимално разстояние от осева линия до осева линия на плъзгачите на пантографи в случай на два или повече вдигнати пантографа, изразено в метри. Стойностите се определят за „максималната позволена скорост“ в участъка.

З

1.1.1.2.3.3

Разрешен материал на контактната накладка

[символен низ]

избор на повече от един вариант от предварително определен списък:

Мед/чист графит/графит с добавъчен материал/графит с плакирана мед/други

Един или повече видове материал за контактни накладки, чието използване по линията е разрешено.

З

1.1.1.2.4

Участъци за разделяне на надземни контактни линии (OCL)

1.1.1.2.4.1

Наличие на разделяне на фазите

[ДА + препратка/НЕ]

В случай че се прилага разделяне на фазите в участъка от линията, се дава препратка към подробно описание.

З

1.1.1.2.4.2

Наличие на разделяне на системите

[ДА + препратка/НЕ]

В случай че се прилага разделяне на системи в участъка от линията, се дава препратка към подробно описание.

З

1.1.1.2.5

Изисквания за подвижния състав

1.1.1.2.5.1

Изисквано ограничение на тока на борда

[ДА/НЕ]

Изисквания за бордово устройство, което позволява да се определи максималният ток на влака

З — TEN CR

З — Извън TEN

1.1.1.2.5.2

Разрешен среден контактен натиск

[символен низ]

или

[NNN]

Средният контактен натиск, разрешен по линията. Натискът се дава или като предварително определена крива, или като стойност, изразена в нютони.

З

1.1.1.2.5.3

Изисквано устройство за автоматично спускане (ADD)

[ДА/НЕ]

Устройство за автоматично спускане (ADD), с което трябва да разполага возилото в съответствие с EN 50206-1.

З

1.1.1.3

Подсистема „Контрол, управление и сигнализация“

1.1.1.3.1

Декларации за проверка на коловози

1.1.1.3.1.1

Декларация на ЕО за проверка на коловоз (CCS)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер за декларации на ЕО, който следва изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“ (ERA/INF/10-2009/INT).

З — ТСОС

1.1.1.3.1.2

Декларация за съответствие на съществуваща инфраструктура за коловоз (CCS)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер за декларации за съществуваща инфраструктура, който следва изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“ (ERA/INF/10-2009/INT).

Д — съществуващ

1.1.1.3.2

Система за защита на влака от клас A (ETCS)

1.1.1.3.2.1

Равнище на ETCS

[символен низ]

избор на един вариант от предварително определения списък:

no/1/2/3

Различните равнища на прилагане на ERTMS/ETCS са начин да се изразят евентуалните оперативни връзки между коловоза и влака. Определенията на равнищата обикновено са свързани с използваното оборудване край коловозите, с начина, по който информацията за коловозите достига до съоръженията на борда, и функциите, които се обработват съответно в оборудването край коловозите и на борда.

З

1.1.1.3.2.2

ETCS основен вариант. версия (x.y)

[N.N.N]

избор на един вариант от предварително определения списък:

(2.2.2)/2.3.0/2.3.0.d/3.0.0

Основен вариант на ETCS, монтиран встрани от линията. (версията се посочва в скоби, ако не е напълно съвместима)

З

1.1.1.3.2.3

Попълване на информация за ETCS, необходима за достъп до линията

[ДА/НЕ]

Попълването на информация е критерий за достъп до мрежата.

Д

1.1.1.3.2.4

Оборудване за попълване на информация за ETCS, монтирано встрани от линията

[символен низ]

избор на един вариант от предварително определения списък:

 

Няма

 

Затворена електрическа верига

 

GSM-R

 

Затворена електрическа верига и GSM-R

Информация относно монтирано оборудване встрани от коловоза, което позволява предаване на информация за попълване чрез затворена електрическа верига или GSM-R за инсталации от ниво 1.

Д

1.1.1.3.2.5

Внедрено национално приложение от ETCS

число от предварително определен списък

Пакет 44 е начинът за предаване на данни за национални приложения между влакове и коловози и обратно, като се използват съоръженията за предаване на данни, включени в ETCS. Стойностите на NID_XUSER се управляват от ERA в документ относно променливи на ETCS, достъпен на уебсайта на ERA.

Оборудване на национално приложение, монтирано встрани от линията.

Д

1.1.1.3.2.6

Наличие на оперативни ограничения или условия

[ДА + препратка/НЕ]

Ограничения или условия поради частично съответствие с ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“.

Д

1.1.1.3.2.7

Незадължителни функции на ETCS

[символен низ]

Използването на тези незадължителни функции на ETCS може да подобри условията на работа по линията. Те служат единствено за информация и не са критерий за достъп до мрежата.

Д

1.1.1.3.3

Радио от клас А (GSM-R)

1.1.1.3.3.1

Версия на GSM-R

[символен низ]

избор на повече от един вариант от предварително определен списък:

 

no/1/2/3

 

няма, 6/14, 7/15

Номер на версията на GSM-R FRS и SRS, монтирани встрани от линията.

З

1.1.1.3.3.2

Минимален брой активни мобилни GSM-R устройства на борда за предаване на данни

[символен низ]

избор на повече от един вариант от предварително определения списък:

no/1/2/3

Брой мобилни устройства за предаване на данни, изисквани за гладко функциониране на влака. Този брой не е от решаващо значение за безопасността и няма връзка с оперативната съвместимост.

З

1.1.1.3.3.3

Незадължителни функции на GSM-R

[символен низ]

избор на повече от един вариант от предварително определен списък:

Ръководство при пресичане на граница/Бализа при пресичане на граница/Радио при пресичане на граница/…

Използването на тези незадължителни функции на GSM-R може да подобри условията на работа по линията. Те служат единствено за информация и не са критерий за достъп до мрежата.

Д

1.1.1.3.4

Система от клас А за установяване на наличието на влак

1.1.1.3.4.1

Наличие на система за установяване на наличието на влак от клас А

[ДА + препратка/НЕ]

Отворен въпрос с препратка към националните правила, когато съществуват такива.

Д

1.1.1.3.5

Системи от клас Б за защита на влака

1.1.1.3.5.1

Монтирани на влака защитни, контролни и предупредителни системи от клас Б и/или други (система и, ако е приложимо, версия)

[символен низ]

избор на повече от един вариант от предварително определен списък:

LZB DE/LZB Испания/LZB AT/TVM430/PZB 90/други (посочете)

Защитни, контролни и предупредителни системи на влака от клас Б и/или други при нормални условия на работа, монтирани встрани от линията.

З

1.1.1.3.5.2

Необходимост от повече от една защитна, контролна и предупредителна система от клас Б или друга, изисквана на борда на влака

[символен низ]

избор на повече от един вариант от предварително определен списък:

KVB/други (посочете).

Повече от една защитна, контролна и предупредителна система от клас Б и/или друга, изисквани на борда на влака и активни по едно и също време.

З

1.1.1.3.6

Радио от клас Б

1.1.1.3.6.1

Монтирани радиосистеми от клас Б или други (система и, ако е приложимо, версия)

[символен низ]

избор на повече от един вариант от предварително определен списък:

Радио UIC, глави 1—4/BR 1845/VR влаково радио/други (посочете)

Радиосистеми от клас Б или други при нормални условия на работа, монтирани встрани от линията.

З

1.1.1.3.7

Преминаване между системи

1.1.1.3.7.1

Наличие на превключвател между различни защитни, контролни и предупредителни системи

[ДА + препратка/НЕ]

Превключване между системи ETCS/клас Б и системи клас Б/клас Б по време на движение. Монтирането зависи от местните условия.

Д — съществуващ

1.1.1.3.7.2

Наличие на превключвател между различни радиосистеми

[ДА + препратка/НЕ]

Превключване между радиосистеми GSM-R/клас Б, системи от клас Б/клас Б и липса на комуникационна система по време на движение. Монтирането зависи от местните условия.

Д — съществуващ

1.1.1.3.8

Системи за установяване на наличието на влак от клас Б

1.1.1.3.8.1

Видове системи за установяване на наличието на влак

[символен низ]

избор на повече от един вариант от предварително определен списък:

релсова сигнализационна верига/детектор на колела/затворена верига

Видове монтирани системи за установяване на наличието на влак. Това спомага бързо да се установи кои параметри, свързани с установяване на наличието на влак, са приложими в конкретен участък от железопътна линия (не всички параметри са приложими към всички видове системи за установяване на наличието на влак).

З

1.1.1.3.8.2

Максимално позволено разстояние между две последователни оси

[NNNNN]

Разстоянието се дава в милиметри.

Свързано е с минималната дължина на участъка за установяване на наличието на влак. Това изискване е свързано с минималната дължина на сигнализиращия участък, така че возило или композиция да не го „прескочи“ и по този начин системата за установяване на наличието на влак да отчете участъка като „незает“.

З

1.1.1.3.8.3

Минимално позволено разстояние между две последователни оси

[NNNN]

Разстоянието се дава в милиметри.

Свързано с брояч на осите, сензор за колела или специфичен случай. Системите за броене на осите трябва да са в състояние да правят разграничение между засичането на ос от 2 последователни брояча при достатъчно голяма разделителна способност; в противен случай ще се стигне до грешки при броенето.

З

1.1.1.3.8.4

Минимално позволено разстояние между първата и последната ос

[NNNN]

Разстоянието се дава в милиметри.

Свързано е с релсовите сигнализационни вериги или съответни специфични случаи. При електронните наставки между съседните релсови вериги могат да се получат площи, в които засичането на ос на возило не е гарантирано.

З

1.1.1.3.8.5

Максимална позволена дължина на челото на возилото

[NNNN]

Дължината се дава в милиметри.

Свързано е с релсовите сигнализационни вериги и броячите на осите. Системата за установяване на наличието на влак е в състояние да отчете първата ос преди челото на влака да достигне опасна точка пред него, както и последната ос докато задният край на влака отмине опасната точка. Терминът „чело“ се прилага и за двете страни (предна и задна) на возило или влак.

З

1.1.1.3.8.6

Минимална позволена ширина на бандажа

[NNN]

Ширината се дава в милиметри.

Свързана е с броячите на осите, педалите и педалното управление. Детекторното поле на брояча на осите се влияе от преминаващото колело. Ширината на бандажа трябва да е достатъчно голяма, за да повлияе в достатъчна степен на това поле, така че да се гарантира подходящо засичане.

З

1.1.1.3.8.7

Минимален позволен диаметър на колелото

[NNN]

Диаметърът се дава в милиметри.

Съвместимост с броячите на осите. Площта на въздействие (върху повърхността на реборда на колелото) върху полето на брояча на осите е свързана с диаметъра на колелото.

З

1.1.1.3.8.8

Минимална позволена дебелина на реборда

[NN.N]

Дебелината се дава в милиметри.

Съвместимост с броячите на осите, педалите и педалното управление. Колелото, което преминава върху участъка на засичане от брояча на осите, въздейства върху този участък. Дебелината на реборда трябва да е достатъчно голяма, за да повлияе в достатъчна степен на този участък с цел да се гарантира подходящо засичане.

З

1.1.1.3.8.9

Минимална позволена височина на реборда

[NN.N]

Височината се дава в милиметри.

Съвместимост с броячите на оси, педалите и педалното управление. Детекторното поле на брояча на осите се влияе от преминаващото колело. Височината на реборда трябва да е достатъчно голяма, за да повлияе в достатъчна степен на това поле с цел да се гарантира подходящо засичане.

З

1.1.1.3.8.10

Максимална позволена височина на реборда

[NN.N]

Височината се дава в милиметри.

Съвместимост с броячите на оси, педалите и педалното управление. Детекторното поле на брояча на осите се влияе от преминаващото колело. За височината на реборда трябва да се определи обхват на стойността Sh(min) — Sh(max).

З

1.1.1.3.8.11

Минимално позволено натоварване на оста

[N.N]

Натоварването се дава в тонове.

Съвместимост с релсовите сигнализационни вериги, педалите и педалното управление. Минималното натоварване на оста ще активира педалите и педалното управление. Освен това минималното натоварване на оста ще окаже положително въздействие върху съпротивлението между колелото и коловоза, което е важно за функционирането на релсовите сигнализационни вериги.

З

1.1.1.3.8.12

Наличие на правила за пространство без метал около колелата

[ДА + препратка/НЕ]

Съвместимост на броячите на осите със сензорите за колела. Принципът на броячите на осите се основава на изкривяването на електромагнитно поле. Изкривяването трябва да възниква само при преминаването на колелото, но не и при съседните части на подвижния състав. Отворен въпрос с препратка към националните правила, ако съществуват такива.

З

1.1.1.3.8.13

Наличие на правила за метална маса на возилото

[ДА + препратка/НЕ]

Съвместимост с индукционните вериги. Металната маса влияе на системите за засичане чрез затворена верига. Отворен въпрос с препратка към националните правила, ако съществуват такива.

З

1.1.1.3.8.14

Изисквани феромагнитни характеристики на материала на колелата

[ДА/НЕ]

Съвместимост на броячите на осите със сензорите за колела. Тази характеристика е необходима за внасянето на изкривяване в електромагнитното поле на броячите на осите, така че да се гарантира подходящо засичане.

Изискването в ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“ не е прецизно.

З

1.1.1.3.8.15

Максимална позволена стойност за импеданса между противоположни колела от колоос

[N.NN]

Импедансът се дава в омове.

Съвместимост с релсовите сигнализационни вериги. Релсовата сигнализационна верига е в състояние да засече подвижния състав само ако импедансът между релсите не надвишава определена стойност. Тази стойност се изразява чрез стойността на импеданса на противоположните колела на колоосите и контактното съпротивление по повърхността колело-релса. Изискването за връзка, дадено тук, е свързано само с електрическото съпротивление между движещите се повърхности на противоположните колела от колооста.

З

1.1.1.3.8.16

Минимална позволена стойност на импеданса между пантографа и колелата

[N.NN]

Импедансът се дава в омове.

Съвместимост с релсовите сигнализационни вериги. В системите за засичане чрез релсови сигнализационни вериги хармониците, генерирани от системата за електрозахранване, могат да генерират смущения и да се получи ефект на свързване през контактната система от един коловоз до друг. Достатъчно висок импенданс на возило предотвратява това.

З

1.1.1.3.8.17

Максимално изхвърлено количество при опесъчаване

[символен низ]

избор на един вариант от предварително определен списък:

500 g/800 g/други (посочете).

Максимално количество в рамките на 30 секунди. Съвместимост с релсовите сигнализационни вериги. Твърде много пясък води до риск влаковете да не бъдат засечени по коловози, оборудвани с релсови сигнализационни вериги.

З

1.1.1.3.8.18

Изисквана възможност за изключване на опесъчаването от машиниста

[ДА/НЕ]

Съвместимост с релсовите сигнализационни вериги на места, където опесъчаването не е разрешено.

З

1.1.1.3.9

Параметри, свързани с електромагнитни смущения

1.1.1.3.9.1

Наличие на правила за обратния ток в релсите

[ДА + препратка/НЕ]

Съвместимост с релсовите сигнализационни вериги и детекторите на колела по броячите на оси. Хармониците в тяговия ток в релсите могат да доведат до смущения във функционирането на релсовите сигнализационни вериги. Правият ток в релсите може да насити детекторите на броячите на оси и да възпрепятства тяхното функциониране. Отворен въпрос с препратка към националните правила, ако съществуват такива.

З

1.1.1.3.9.2

Наличие на правила за електрически, магнитни, електромагнитни полета

[ДА + препратка/НЕ]

Съвместимост с детекторите на колела. Електромагнитните полета, генерирани от подвижния състав, могат да доведат до смущения във функционирането на броячите на оси и детекторите на колела. Отворен въпрос с препратка към националните правила, ако съществуват такива.

З

1.1.1.3.10

Система встрани от линията при влошени условия

1.1.1.3.10.1

Ниво на ETCS за работа при влошени условия

[символен низ]

избор на един вариант от предварително определения списък:

no/1/2/3

Система за работа при влошени условия. В случай на авария на нивото на ETCS за работа при нормални условия, движението на влаковете може да се наблюдава на друго ниво на ETCS. Пример: ниво 1 като режим за влошени условия на работа за ниво 2.

З

1.1.1.3.10.2

Влакови защитни, контролни и предупредителни системи от клас Б за работа при влошени условия

[символен низ]

избор на повече от един вариант от предварително определен списък:

LZB DE/LZB Испания/LZB AT/TVM430/PZB 90/други (посочете)

Система за работа при влошени условия. В случай на авария на нивото на ETCS за работа при нормални условия, движението на влаковете може да се наблюдава по друг начин. Пример: експлоатация на влаковете, защитена от система от клас Б и/или сигнали встрани от линията.

З

1.1.1.3.11

Параметри, свързани със спирачките

1.1.1.3.11.1

Минимална изисквана ефективност на спирането

[ДА + препратка/НЕ]

За изчисляване на спирачните криви с цел наблюдение на скоростта

Изискването, свързано с ефективността на спирането, може да зависи от:

разстоянието между два последователни сигнала (дължина на участъка от коловоза)

скоростта на влака

масата на влака

наклона

Д

1.1.1.3.12

Други параметри, свързани с контрол, управление и сигнализация

1.1.1.3.12.1

Възможност за накланяне

[ДА + препратка/НЕ]

Поддържането на функция на накланяне спомага да се кара по-бързо на завоите и да се намали времето за пътуване по линия, оборудвана с ETCS (като се използва специалната категория на влакове „накланящ се влак“ за влакове, оборудвани с ETCS); ако тази функция не се поддържа, дори накланящите се влакове, оборудвани с ETCS, се движат като нормални влакове с по-строги ограничения на скоростта на завоите

Д

1.2

ОПЕРАТИВНА ТОЧКА

1.2.0.0.0

Обща информация

1.2.0.0.0.1

Име на оперативната точка

[символен низ]

Име, което обикновено се свързва с града или селото или с цел контрол на движението

Д

1.2.0.0.0.2

Идентификационен код на ОТ

[AANNNNNNNNNNNNNN]

Код, съставен за ТСОС „Телематични приложения за превоз на товари“ от SEDP, както е даден в CEN CWA15541:май 2006. Той е съставен от две букви за кода на държавата и четиринадесет цифри за кода на мястото.

З

1.2.0.0.0.3

Национален идентификационен код на оперативна точка

[символен низ]

Уникален идентификатор на ОТ или уникален номер на ОТ в рамките на държавата-членка.

Д

1.2.0.0.0.4

Тип оперативна точка

[символен низ]

избор на повече от един вариант от предварително определения списък:

гара/пътническа спирка/ товарен терминал/железопътен възел/участък за маневриране/други (посочете)

Тип съоръжения във връзка с главната оперативна функция или функции.

З

1.2.0.0.0.5

Местоположение на оперативна точка

[WGS84 + NNN.NN + символен низ]

Географски координати в съответствие със стандартната Световна геодезична система (WGS) и километри или мили, свързани с идентифицирането на линията, с която се определя местоположението на ОТ. Тя обикновено е в центъра на ОТ.

З

1.2.1

КОЛОВОЗ

1.2.1.0.0

Обща информация

1.2.1.0.0.1

Наименование на управителя на инфраструктурата (УИ)

[символен низ]

Управител на инфраструктура означава всеки орган или предприятие, отговарящи по-специално за изграждане и поддържане на железопътната инфраструктура (член 2, буква з) от Директива 2001/14/ЕО).

З

1.2.1.0.0.2

Идентификатор на коловоз

[символен низ]

Уникален идентификатор на коловоз или уникален номер на коловоз в рамките на ОТ

З

1.2.1.0.1

Декларации за проверка на коловози

1.2.1.0.1.1

Декларация на ЕО за проверка на коловози (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер за декларации на ЕО, който следва изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“ (ERA/INF/10-2009/INT).

З — ТСОС

1.2.1.0.1.2

Декларация за съответствие на съществуваща инфраструктура за коловоз (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер за декларации за съществуваща инфраструктура, който следва изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“ (ERA/INF/10-2009/INT).

Д — съществуващ

1.2.1.0.2

Експлоатационни параметри

1.2.1.0.2.1

Вид линия

[RN]

избор на един вариант от предварително определения списък:

I/II/III/IV/V/VI/VII

Важност на линията (ключова или друга) и начин на постигане на параметрите, изисквани за оперативната съвместимост (нова или модернизирана), определени в ТСОС за инфраструктурата на конвенционалната железопътна система. Този параметър се прилага единствено по отношение на ОТ по линии от TEN.

З — TEN HS

З — TEN CR

1.2.1.0.2.2

Вид трафик

[A]

избор на един вариант от предварително определен списък:

P/F/M

Обозначава преобладаващия трафик за целевата система и съответните основни параметри за категория линия по ТСОС (пътнически, товарни, смесени), определени в ТСОС за инфраструктурата на конвенционалната железопътна система. Този параметър се прилага и по отношение на ОТ по линии извън TEN.

З

1.2.1.0.3

Конструкция на трасето на линията

1.2.1.0.3.1

Оперативно съвместим габарит

[AA]

избор на един вариант от предварително определен списък:

GA/GB/GC

Габарити GA, GB, GC, както са определени в EN 15273-3:2009, приложение В

З

1.2.1.0.3.2

Многонационални габарити

[символен низ]

Многостранен габарит (приложение Г, раздели Г.1—Г.3 от EN 15273-3:2009) или международен габарит (приложение В, раздел В.2.1 от EN 15273-3:2009), различни от GA, GB и GC.

З

1.2.1.0.3.3

Национални габарити

[символен низ]

Национален габарит, както е определен в EN 15273:3-2009 или друг местен габарит.

Д

1.2.1.0.4

Параметри на коловозите

1.2.1.0.4.1

Номинално междурелсие

[NNNN]

избор на един вариант от предварително определен списък:

1000, 1435, 1520, 1524, 1600, 1668

Единична стойност, изразена в милиметри, която определя междурелсието. В случай на многорелсов коловоз се публикува набор от данни поотделно за всяка двойка релси, които са изградени да функционират като отделен коловоз.

З

1.2.1.0.5

Тунел

1.2.1.0.5.1

Наименование на управителя на инфраструктурата (УИ)

[символен низ]

Управител на инфраструктура означава всеки орган или предприятие, отговарящи по-специално за изграждане и поддържане на железопътната инфраструктура (член 2, буква з) от Директива 2001/14/ЕО).

З

1.2.1.0.5.2

Идентификатор на тунел

[символен низ]

Уникален идентификатор на тунел или уникален номер на тунел в рамките на държава-членка

Д

1.2.1.0.5.3

Декларация на ЕО за проверка на тунел (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер за декларации на ЕО, който следва изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“ (ERA/INF/10-2009/INT).

З — ТСОС

1.2.1.0.5.4

Декларация за съответствие на съществуваща инфраструктура за тунел (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер за декларации на съществуваща инфраструктура, който следва изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“ (ERA/INF/10-2009/INT).

Д — съществуващ

1.2.1.0.5.5

Дължина на тунел

[NNNNN]

Действителна дължина на тунел (изразена в метри) от портал до портал на нивото на горната повърхност на релсата. Изисква се само за тунели с дължина 100 метра или повече.

Д

1.2.1.0.5.6

Наличие на план за действие в аварийни ситуации

[ДА/НЕ]

План, разработен съгласно насоките на УИ, по целесъобразност в сътрудничество с ЖП, спасителните служби и съответните органи за всеки тунел. Той съответства на наличните съоръжения за самоспасяване, евакуация и спасителни действия (ТСОС за безопасността в железопътните тунели, Решение 2008/163/ЕО).

З — ТСОС

Д — съществуващ

1.2.1.0.6

Перон

1.2.1.0.6.1

Наименование на управителя на инфраструктурата (УИ)

[символен низ]

Управител на инфраструктура означава всеки орган или предприятие, отговарящи по-специално за изграждане и поддържане на железопътната инфраструктура (член 2, буква з) от Директива 2001/14/ЕО).

З

1.2.1.0.6.2

Идентификатор на перон

[символен низ]

Уникален идентификатор на перон или уникален номер на перон в рамките на ОТ

З

1.2.1.0.6.3

Класифициране на перон

[символен низ]

избор на един вариант от предварително определен списък:

HS TEN/CR TEN/Извън TEN

Перонът се обслужва като част от HS TEN, CR TEN или извън TEN.

З

1.2.1.0.6.4

Прилагане на PRM

[ДА/НЕ]

Информация дали перонът е в съответствие с ТСОС за лицата с намалена подвижност (PRM).

З

1.2.1.0.6.5

Декларация на ЕО за проверка на перон (INF/PRM)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер за декларации на ЕО, който следва изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“ (ERA/INF/10-2009/INT).

З — ТСОС

1.2.1.0.6.6

Декларация за съответствие на съществуваща инфраструктура за перон (INF/PRM)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер за декларации за съществуваща инфраструктура, който следва изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“ (ERA/INF/10-2009/INT).

Д — съществуващ

1.2.1.0.6.7

Използваема дължина на перон

[NNNN]

Максималната непрекъсната дължина (изразена в метри) на тази част от перона, пред която е предвидено влакът да остава в неподвижно състояние при нормални експлоатационни условия, за да могат пътниците да се качват и слизат от влака, като се предвиди съответен резерв за толеранси за спиране (ТСОС за инфраструктурата на конвенционалната железопътна система).

З

1.2.1.0.6.8

Височина на перон

[NNNN]

избор на един вариант от предварително определен списък:

550/760/други (посочете).

Разстояние между горната повърхност на перона и равнината на движение на съседния коловоз. Това е номинална стойност, изразена в милиметри.

З

1.2.1.0.6.9

Стационарни съоръжения за влакове, които потеглят от перон

[символен низ]

Стационарно оборудване като огледала, камери за видеонаблюдение, осигурени като част от сигнализационното оборудване, които позволяват на персонала на перона да съобщи на персонала на влака кога да затвори вратите и, когато това бъде направено успешно, да задвижи влака

Д

1.2.1.0.6.10

Наличие на помощни средства на перона

[ДА/НЕ]

Информация дали на перона е налице оборудване, което улеснява качването на влака.

З

1.2.2

СТРАНИЧНИ КОЛОВОЗИ

1.2.2.0.0

Обща информация

1.2.2.0.0.1

Наименование на управителя на инфраструктурата (УИ)

[символен низ]

Управител на инфраструктура означава всеки орган или предприятие, отговарящи по-специално за изграждане и поддържане на железопътната инфраструктура (член 2, буква з) от Директива 2001/14/ЕО).

З

1.2.2.0.0.2

Идентификатор на страничен коловоз

[символен низ]

Уникален идентификатор на страничен коловоз или уникален номер на страничен коловоз в рамките на ОТ

З

1.2.2.0.0.3

Класифициране на страничен коловоз

[символен низ]

избор на един вариант от предварително определен списък:

HS TEN/CR TEN/Извън TEN

Страничният коловоз се обслужва като част от HS TEN, CR TEN или извън TEN.

З

1.2.2.0.1

Декларация за проверка на странични коловози

1.2.2.0.1.1

Декларация на ЕО за проверка на страничен коловоз (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер за декларации на ЕО, който следва изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“ (ERA/INF/10-2009/INT).

З — ТСОС

1.2.2.0.1.2

Декларация за съответствие на съществуваща инфраструктура за страничен коловоз (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер за декларации за съществуваща инфраструктура, който следва изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“ (ERA/INF/10-2009/INT).

Д — съществуващ

1.2.2.0.2

Експлоатационни параметри

1.2.2.0.2.1

Използваема дължина на страничен коловоз

[NNNN]

Общата дължина на страничния/второстепенния коловоз, изразена в метри, където влаковете могат безопасно да се паркират.

З

1.2.2.0.3

Трасе на линията

1.2.2.0.3.1

Максимален наклон на второстепенен коловоз

[N.N]

Стойността за наклона, който надхвърля задената в ТСОС гранична стойност от 2,5, изразена в милиметри на метър.

Д — съществуващ

1.2.2.0.3.2

Минимален радиус на хоризонтална крива

[NNN]

Стойност на радиуса (изразен в метри), ако е под минималната граница, дадена в ТСОС за инфраструктурата на конвенционалната железопътна система за линии, които не съответстват на ТСОС.

Д — съществуващ

1.2.2.0.3.3

Минимален радиус на вертикална крива

[NNN]

Стойност на радиуса (изразен в метри), ако е под минималната граница, дадена в ТСОС за инфраструктурата на конвенционалната железопътна система за линии, които не съответстват на ТСОС.

Д — съществуващ

1.2.2.0.4

Стационарни инсталации за обслужване на влакове

1.2.2.0.4.1

Наличие на почистване на тоалетните

[ДА + препратка/НЕ]

Вид почистване на тоалетните (стационарна инсталация за обслужване на влаковете), определено в ТСОС INF. Ако има такова — препратка към външен документ.

З

1.2.2.0.4.2

Наличие на съоръжения за външно почистване

[ДА + препратка/НЕ]

Вид съоръжения за външно почистване (стационарна инсталация за обслужване на влаковете), определени в ТСОС INF. Ако има такива — препратка към външен документ.

З

1.2.2.0.4.3

Наличие на оборудване за снабдяване с чиста вода

[ДА + препратка/НЕ]

Вид оборудване за снабдяване с чиста вода (стационарна инсталация за обслужване на влаковете), определено в ТСОС INF. Ако има такова — препратка към външен документ.

З

1.2.2.0.4.4

Наличие на оборудване за презареждане с гориво

[ДА + препратка/НЕ]

Вид оборудване за презареждане с гориво (стационарна инсталация за обслужване на влаковете), определено в ТСОС INF. Ако има такова — препратка към външен документ.

З

1.2.2.0.4.5

Наличие на оборудване за попълване на запасите с пясък

[ДА + препратка/НЕ]

Вид оборудване за попълване на запасите от пясък (стационарна инсталация за обслужване на влаковете). Ако има такова — препратка към външен документ.

З

1.2.2.0.4.6

Наличие на външно електрозахранване

[ДА + препратка/НЕ]

Вид външно електрозахранване (стационарна инсталация за обслужване на влаковете), определено в ТСОС INF. Ако има такова — препратка към външен документ.

З

1.2.2.0.5

Тунел

1.2.2.0.5.1

Наименование на управителя на инфраструктурата (УИ)

[символен низ]

Управител на инфраструктура означава всеки орган или предприятие, отговарящи по-специално за изграждане и поддържане на железопътната инфраструктура (член 2, буква з) от Директива 2001/14/ЕО).

З

1.2.2.0.5.2

Идентификатор на тунел

[символен низ]

Уникален идентификатор на тунел или уникален номер на тунел в рамките на държава-членка

Д

1.2.2.0.5.3

Декларация на ЕО за проверка на тунел (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер за декларации на ЕО, който следва изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“ (ERA/INF/10-2009/INT).

З — ТСОС

1.2.2.0.5.4

Декларация за съответствие на съществуваща инфраструктура за тунел (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер за декларации за съществуваща инфраструктура, който следва изискванията за формат, посочени в „Документ относно практическите условия за предаването на документи за оперативна съвместимост“ (ERA/INF/10-2009/INT).

Д — съществуващ

1.2.2.0.5.5

Дължина на тунел

[NNNNN]

Действителна дължина на тунел (изразена в метри) от портал до портал на нивото на горната повърхност на релсата. Изисква се само за тунели с дължина 100 метра или повече.

Д

1.2.2.0.5.6

Наличие на план за действие в аварийни ситуации

[ДА/НЕ]

План, разработен съгласно насоките на УИ, по целесъобразност в сътрудничество с ЖП, спасителните служби и съответните органи за всеки тунел. Той е съобразен с наличните съоръжения за самоспасяване, евакуация и спасителни действия (ТСОС за безопасността в железопътните тунели, Решение 2008/163/ЕО).

З — ТСОС

Д — съществуващ

4.   ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

4.1.   Процеси

С оглед да се удовлетворят исканията за данни, регистърът поддържа процесите, посочени в таблица 2.

Таблица 2

Списък с процеси

Получаване на елементи за определяне на съвместимостта на маршрута и планирания влак

Извличане на техническите характеристики за специфичен маршрут с цел проверка на техническата съвместимост между стационарни инсталации и подвижния състав съгласно интерфейса с европейския регистър на разрешените типове возила

Получаване на елементи, за да се гарантира техническа съвместимост за стационарни инсталации

Извличане на техническите характеристики за специфичен участък от маршрута с цел проверка на интерфейсите със системата, в която е включен на границите

Получаване на елементи за проектиране на подсистемите на подвижен състав

Извличане на техническите характеристики за определена част от мрежата с цел постигане на съгласуваност на равнище „тип“ при проектирането и допускането за въвеждане в експлоатация на возила

Получаване на елементи за наблюдение на оперативната съвместимост на железопътната мрежа на ЕС

Извличане на техническите характеристики за определени части от мрежите с цел редовно наблюдение на напредъка при изграждането на оперативно съвместима мрежа на ЕС от гледна точка на ключовите показатели за изпълнение

4.2.   Цикъл на преразглеждане

Държавите-членки редовно и поне веднъж на всеки три месеца актуализират елементите в регистъра. Една от актуализациите трябва да съвпада с ежегодното публикуване на референтния документ за мрежата.


Top