Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0415

2011/415/ЕС: Решение на Комисията от 14 юли 2011 година за поправка на Директива 2010/19/ЕС за изменение, за целите на привеждане в съответствие с техническия прогрес в областта на системите срещу пръски на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета, на Директива 91/226/ЕИО на Съвета и Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изменението на приложенията към Директива 2007/46/ЕО Текст от значение за ЕИП

OJ L 185, 15.7.2011, p. 76–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 105 - 105

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/415/oj

15.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 185/76


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 юли 2011 година

за поправка на Директива 2010/19/ЕС за изменение, за целите на привеждане в съответствие с техническия прогрес в областта на системите срещу пръски на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета, на Директива 91/226/ЕИО на Съвета и Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изменението на приложенията към Директива 2007/46/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

(2011/415/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (1), и по-специално член 39, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

При приемането на Директива 2010/19/ЕС на Комисията от 9 март 2010 г. за изменение, за целите на привеждане в съответствие с техническия прогрес в областта на системите срещу пръски на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета, на Директива 91/226/ЕИО на Съвета и Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) е възникнала грешка. С Директива 2010/19/ЕС бяха въведени хармонизирани изисквания по отношение на системите срещу пръски за всички категории превозни средства, обхванати от Директива 91/226/ЕИО на Съвета (3). Съответно приложения IV и XI към Директива 2007/46/ЕО бяха също изменени в посочената директива за целите на привеждане в съответствие с техническия прогрес. Тъй като приложенията бяха вече заменени с Регламент (ЕО) № 1060/2008 на Комисията от 7 октомври 2008 г. за замяна на приложения I, III, IV, VI, VII, XI и XV към Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (4), и изменени с няколко регламента, техните последващи изменения също би следвало да бъдат направени посредством регламент.Следователно с оглед яснотата на правната уредба е целесъобразно да се поправи Директива 2010/19/ЕС.

(2)

Поради това член 2 от Директива 2010/19/ЕО следва да се заличи.

(3)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Техническия комитет по моторните превозни средства,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 2 от Директива 2010/19/ЕО се заличава.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила от деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 14 юли 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 72, 20.3.2010 г., стр. 17.

(3)  ОВ L 103, 23.4.1991 г., стр. 5.

(4)  ОВ L 292, 31.10.2008 г., стр. 1.


Top