EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0242

2011/242/ЕС: Решение на Комисията от 14 април 2011 година относно членовете на консултативната група по хранителната верига и здравето на животните и растенията, създадена с Решение 2004/613/ЕО

OJ L 101, 15.4.2011, p. 126–128 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2017; отменен и заместен от 32017D0715(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/242/oj

15.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/126


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 април 2011 година

относно членовете на консултативната група по хранителната верига и здравето на животните и растенията, създадена с Решение 2004/613/ЕО

(2011/242/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2004/613/ЕО на Комисията от 6 август 2004 г. за създаването на консултативна група по хранителната верига и здравето на животните и растенията (1), и по специално член 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2004/613/ЕО бе създадена консултативна група по хранителната верига и здравето на животните и растенията, считано от 25 август 2004 г. Комисията извършва консултации с тази група относно работната си програма в областта на безопасността на храните и храните за животни, на етикетирането и представянето на храните и храните за животни, на храненето на човека във връзка със законодателството в областта на храните, на здравето и хуманното отношение към животните, и на здравето на растенията, както и относно мерките, които Комисията трябва да предприеме или предложи в тези области.

(2)

В съответствие с член 3, параграф 3 от Решение 2004/613/ЕО Комисията избира представителни европейски органи, които най-ефективно отговарят на критериите, посочени в член 3, параграф 1 от посоченото решение, и които са отговорили на поканата за изявяване на интерес.

(3)

Първоначално Комисията избра 36 членове на консултативната група. Списъкът с първоначалните членове беше публикуван в Официален вестник на Европейския съюз през 2005 г. (2)

(4)

Понастоящем Комисията реши да разшири членството в консултативната група, по-специално за да включи някои непредставени сектори. След поканата за изявяване на интерес бяха избрани 9 допълнителни органа.

(5)

Всички членове на консултативната група имат еднакъв статут.

(6)

Целесъобразно е да се потвърди списъкът на 36-те сегашни членове на консултативната група, като в допълнение се назначат деветте новоизбрани членове,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Комисията потвърждава за членове на консултативната група по хранителната верига и здравето на животните и растенията европейските органи, изброени в част А от приложението, като в допълнение назначава за членове на тази консултативна група европейските органи, изброени в част Б от приложението.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 14 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 275, 25.8.2004 г., стр. 17.

(2)  ОВ C 97, 21.4.2005 г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ А

AIPCE-CEP

Association des industries du poisson de l’Union européenne/Comité des organisations nationales des importateurs et exportateurs de poisson de l’Union européenne

ANIMALS ANGELS

Animal Welfare Association

AVEC

Association of Poultry Processors and Poultry Import and Export Trade in the European Union Countries

BEUC (1)

Bureau européen des unions de consommateurs

CEFIC

Conseil européen des fédérations de l’industrie chimique

CELCAA

Comité européen de liaison des commerces agroalimentaires

CES/ETUC

Confédération européenne des syndicats/European Trade Union Confederation

CIAA

Confédération des industries agroalimentaires de l’Union européenne

CLITRAVI

Centre de liaison des industries transformatrices de viandes de l’Union européenne

COCERAL

Comité du commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux, huile d’olive, huiles et graisses et agrofournitures de l’Union européenne

COPA-Cogeca

Comité des organisations professionnelles agricoles de l’Union européenne – Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne

ECCA

European Crop Care Association

ECPA

European Crop Protection Association

ECSLA

European Cold Storage and Logistics Association

EDA

European Dairy Association

EFFAT

European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EFPRA

European Fat Processors and Renderers Association

EMRA

European Modern Restaurant Association

ESA

European Seed Association

EUROCHAMBRES

Association of European Chambers of Commerce and Industry

EUROCOMMERCE

European Representation of Retail, Wholesale and International Trade

EUROCOOP

European Community of Consumer Cooperatives

EUROGROUP

Eurogroup for Animal Welfare

EUROPABIO

European Association of Bioindustries

FEDIAF

Fédération européenne de l’industrie des aliments pour animaux familiers

FEFAC

Fédération européenne des fabricants d’aliments composés pour animaux

FERCO

Fédération européenne de la restauration collective concédée

FESASS

Fédération européenne pour la santé animale et la sécurité sanitaire

FRESHFEL

European Fresh Produce Association

FVE

Federation of Veterinarians of Europe

HOTREC

Confédération des associations nationales de l’hôtellerie, de la restauration, des cafés et établissements similaires de l’Union européenne et de l’Espace économique européen

IFAH-EUROPE

International Federation for Animal Health Europe

IFOAM EU GROUP

International Federation of Organic Agriculture Movements — European Union Regional Group

UEAPME

Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises

UECBV

Union européenne du commerce du bétail et de la viande

UGAL

Union des groupements de détaillants indépendants de l’Europe

ЧАСТ Б

AESGP

Association of the European Self-Medication Industry

ECVC

European Coordination Via Campesina

EHPM

European Federation of Associations of Health Product Manufacturers

EUWEP

European Union of Wholesale with Eggs, Egg Products and Poultry and Game

FEFANA

EU Association of Specialty Feed Ingredients and their Mixtures

FoEE

Friends of the Earth Europe

PAN EUROPE

Pesticide Action Network Europe

PFP

Primary Food Processors

SLOW FOOD

Slow Food Associazione Internazionale


(1)  На BEUC са предоставени три места, така че европейските потребители да бъдат по-добре представени.


Top