Help Print this page 

Document 32011D0155

Title and reference
2011/155/ЕС: Решение на Комисията от 9 март 2011 година относно публикацията и управлението на референтния документ, посочен в член 27, параграф 4 от Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (нотифицирано под номер C(2011) 1536) Текст от значение за ЕИП
  • In force
OJ L 63, 10.3.2011, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 004 P. 246 - 249

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/155(1)/oj
Multilingual display
Text

10.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 63/22


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 март 2011 година

относно публикацията и управлението на референтния документ, посочен в член 27, параграф 4 от Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността

(нотифицирано под номер C(2011) 1536)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/155/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (1), и по-специално член 27, параграф 4 от нея,

като взе предвид препоръката на Европейската железопътна агенция от 15 април 2010 г. по отношение на референтния документ, посочен в член 27, параграф 3 от Директива 2008/57/ЕО,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2009/965/ЕО от 30 ноември 2009 г. относно приемането на референтния документ, посочен в член 27, параграф 4 от Директива 2008/57/ЕО (2) посочи в своето приложение списъка на параметрите, използвани за класификация на националните правила в референтния документ, посочен в член 27 от Директива 2008/57/ЕО.

(2)

Важно е националните правила, които са обхванати от референтния документ, да бъдат ясно дефинирани с цел да се определи до каква степен могат да се обявят за равностойни и по този начин да се оптимизира броят на правилата, които принадлежат към група А в съответствие с приложение VII, раздел 2 към Директива 2008/57/ЕО.

(3)

За актуализирането на националните си правила отговарят държавите-членки. Актуализиранията на националните правила могат да влияят на класификацията на правилата по отношение на правилата на другите държави-членки за конкретен параметър, посочен в раздел 1 от приложение VII към Директива 2008/57/ЕО.

(4)

Необходимо е базата данни, която съдържа кръстосани препратки към национални правила и класифицира равностойността им, да се актуализира.

(5)

Европейската железопътна агенция („Агенцията“) трябва да е отговорна спрямо всяка държава-членка за събирането, публикацията и поддържането на списък с националните правила за разрешителното на превозни средства, който съдържа препратки към националното правило за всеки параметър и класификацията на правилата на другите държави-членки за същия параметър. Тези списъци трябва да бъдат част от референтния документ.

(6)

Държавите-членки осигуряват съгласуваност между правилата, посочени в референтния документ, и правилата, нотифицирани съобразно член 17 от Директива 2008/57/ЕО. За тази цел държавите-членки следва да разполагат с достатъчно време за актуализирането на референтния документ или за нотифициране/изменение/изтегляне на правила съобразно процедурата на член 17. Докато двата набора правила не се уеднаквят и няма налице единично въвеждане на данни за националните правила, националните органи по безопасност могат да използват правилата, посочени в референтния документ с цел издаване на разрешителни за въвеждане на превозни средства в експлоатация, ако съществува някакво разминаване между двата набора правила.

(7)

Освен това по отношение на нотифицирането на националните правила за безопасност в съответствие с член 8 от Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) те не съответстват на референтния документ. На практика Директива 2008/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) измени тази директива, за да отстрани от приложение II към Директива 2004/49/ЕО националните правила за безопасност, които се отнасят към изискванията за въвеждане на превозни средства в експлоатация и поддръжката им.

(8)

При съставянето на националните референтни документи Националните органи за безопасност (НОБ) следва да определят приоритети съобразно целите на Директива 2008/57/ЕО, като вземат предвид наличните в НОБ ресурси след обсъждане в съответните работни групи.

(9)

В съответствие с член 27, параграф 4 от Директива 2008/57/ЕО на Комисията трябва да се разреши по всяко време да приеме мярка, насочена към Агенцията, с оглед видоизменянето на референтния документ.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, посочен в член 29, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Съдържанието на референтния документ, посочен в член 27, параграф 4 от Директива 2008/57/ЕО, е определено в приложението към настоящото решение.

2.   Агенцията публикува и поддържа референтния документ. Свободен достъп до него се предоставя на уебстраницата на агенцията. Агенцията публикува първата версия на референтния документ до четири месеца след влизането в сила на настоящото решение.

3.   Агенцията докладва минимум един път годишно на Комисията и на комитета, посочен в член 29 от Директива 2008/57/ЕО, относно напредъка, постигнат по отношение на публикацията и управлението на референтния документ.

4.   Комисията може по всяко време при поискване от страна на Агенцията, на държава-членка или по своя инициатива да приеме всяко решение за видоизменение на референтния документ, публикуван от агенцията, в съответствие с процедурата, определена в член 27, параграф 4 от Директива 2008/57/ЕО.

Член 2

За целите на референтния документ:

а)

„правило“ означава изискване, приложимо в държава-членка и което заявителят за разрешително за въвеждане в експлоатация на превозни средства спазва, като изискването се отнася за:

параметър от списъка, изложен в приложението към Решение 2009/965/ЕО, и/или

изисквания за проверка и изпитване, и/или

процедура, която се използва за получаване на разрешително за въвеждане в експлоатация на превозни средства.

б)

„класификация“ означава разпределянето от една държава-членка на национално правило на друга държава-членка, което обхваща конкретен параметър, в една от трите групи А, Б и В, определени в раздел 2 от приложение VII към Директива 2008/57/ЕО.

Член 3

1.   Националният референтен документ съдържа за всяка държава-членка и за всеки параметър от списъка, осигурен в приложението към Решение 2009/965/ЕО:

а)

препратка към съответните национални правила, прилагани в същата държава-членка за разрешителни за въвеждане на превозни средства в експлоатация, или декларация, че не съществува изискване спрямо настоящия параметър;

б)

класификацията в съответствие с приложение VII, раздел 2 от Директива 2008/57/ЕО на правилата, прилагани в другите държави-членки.

2.   Агенцията улеснява класификацията на националните правила за издаване на разрешителни за превозни средства от съответните Национални органи по безопасност (НОБ), като при необходимост организира срещи.

Член 4

1.   Всеки НОБ предоставя на Агенцията информацията, необходима за съставяне на националния референтен документ. НОБ по-специално:

а)

предоставя на Агенцията препратки към националните правила за всеки параметър и тяхната класификация;

б)

уведомява Агенцията за промени в правилата по време на публикацията за промяната в правилото;

в)

назначава лице или отдел, отговорни за предоставянето на същата информация на Агенцията;

г)

провежда активен обмен на гледища и опит с други НОБ с цел да има възможност да класифицира правилата в съответствие с член 3, параграф 1, буква б). Националните органи за безопасност си сътрудничат с оглед на елиминирането на ненужни изисквания и излишни проверки.

2.   Всяка държава-членка одобрява националния си референтен документ.

3.   В рамките на една година след публикацията на съответния национален референтен документ държавите-членки осигуряват съгласуваност между изискванията в референтния документ и изискванията в правилата, нотифицирани съобразно член 17 от Директива 2008/57/ЕО. След като е налице единично въвеждане на данни за нотифицирането на национални правила и за референтния документ, крайният срок за осигуряване на съгласуваност е шест месеца. Комисията информира държавите-членки за датата, към която е налице единично въвеждане на данни за нотифициране на националните правила. След този период Агенцията уведомява съответната държава-членка, ако се осведоми за някакво несъответствие. Когато дадено правило от референтния документ още не е нотифицирано, то се нотифицира или референтният документ се актуализира.

4.   Държавите-членки нотифицират Комисията в рамките на два месеца след влизане в сила на настоящото решение за компетентния отдел, който ще бъде натоварен с валидиране и одобряване на техния национален референтен документ и промените към него.

Член 5

1.   Съгласно член 4, параграф 1, буква б), ако дадена промяна в правило на някоя държава-членка може да повлияе върху класификацията на същото правило, Агенцията уведомява Националните органи по безопасност на засегнатите държави-членки, за да могат да преразгледат класификацията.

2.   Ако Агенцията научи за правило, предложено от държава-членка за класификация в група Б или В, което по нейно мнение се класифицира в група А, тя повдига и обсъжда въпроса със съответния НОБ, за да може да се постигне споразумение по отношение на правилната класификация.

3.   Ако след обсъждане със съответния НОБ Агенцията смята, че дадена класификация в група Б или В от НОБ не е оправдана съобразно разпоредбите на Директива 2008/57/ЕО и че класификацията в група Б или В представлява ненужно изискване и излишна проверка, които имат непропорционално въздействие върху разходите или срока за получаване на разрешително за въвеждане в експлоатация на превозни средства, Агенцията информира Комисията за това и осигурява техническо становище за Комисията и съответната държава-членка.

4.   При необходимост Комисията приема решение в съответствие с процедурата, предвидена в член 27, параграф 4 от Директива 2008/57/ЕО. Това решение се адресира до Агенцията, за да актуализира референтния документ, и до съответната държава-членка с оглед да одобри националния референтен документ, както е предвидено в член 4, параграф 2.

Член 6

Настоящото решение не се прилага за Кипър и Малта, тъй като на тяхната територия не е изградена железопътна система.

Член 7

Настоящото решение се прилага от 1 април 2011 г.

Член 8

Адресати на настоящото решение са държавите-членки и Европейската железопътна агенция.

Съставено в Брюксел на 9 март 2011 година.

За Комисията

Siim KALLAS

Заместник-председател


(1)  ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 341, 22.12.2009 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 44.

(4)  ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 62.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕФЕРЕНТЕН ДОКУМЕНТ

1.   Цел на референтния документ

Целта на референтния документ е да улесни процедурата за издаване на разрешителни за въвеждане на превозни средства в експлоатация посредством:

а)

изброяване на всички параметри, които трябва да се проверят във връзка с издаване на разрешителни за въвеждане на превозни средства в експлоатация;

б)

определяне на всички правила, прилагани от държавите-членки за въвеждане в експлоатация на превозни средства;

в)

отправяне на препратки на всяко правило към един от параметрите, които трябва да се проверят във връзка с издаването на разрешителни за въвеждане на превозни средства в експлоатация;

г)

класификация на всички правила в група А, Б или В съгласно раздел 2 от приложение VII към Директива 2008/57/ЕО;

д)

в съответствие с член 1 от Решение 2009/965/ЕО — посочване на националните правни рамки, които обхващат разрешителни за въвеждане на превозни средства в експлоатация.

2.   Структура и съдържание

Референтният документ е структуриран по следния начин:

Част 1

:

Наръчник за прилагане: тази част се отнася до елементите, включени в настоящото решение, и всякаква друга информация, която се отнася до управлението, разбирането и използването на референтния документ.

Част 2

:

Национални референтни документи: всяка държава-членка притежава един референтен документ, както се посочва в член 3, който включва всички национални референтни документи, които изброяват и класифицират националните правила.

Част 3

:

Информация относно националните правни рамки: в съответствие с член 1 от Решение 2009/965/ЕО референтният документ включва информация относно националните правни рамки, приложими за разрешителните за въвеждане на превозни средства в експлоатация. Тази част се попълва, след като държавите-членки нотифицират националните мерки за прилагане на Директива 2008/57/ЕО.

3.   Обхват на прилагане на референтния документ

Референтният документ се отнася до всички разрешителни за въвеждане в експлоатация на железопътни превозни средства, които са обект на Директива 2008/57/ЕО и при които се изисква съответствие с националните правила.

В съответствие с член 1 от Директива 2008/57/ЕО той се отнася за превозни средства, предназначени да се движат по TEN и извън TEN.

По отношение на съвместимите с ТСОС превозни средства референтният документ позволява сравнение и кръстосани препратки относно конкретен параметър между правилата, прилагани в различни държави-членки с цел проверка на техническата съвместимост с инфраструктурата, съответствието със специфичните случаи, закриване на откритите въпроси и съответствието с националните правила в случаите на дерогация.

Освен това референтният документ позволява сравнение и съдържа кръстосани препратки към националните правила, отнасящи се към списъка от параметри, които се проверяват във връзка с въвеждането в експлоатация на превозни средства, несъвместими с ТСОС.


Top