EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0099

2011/99/ЕС: Решение на Европейския парламент и на Съвета от 3 февруари 2011 година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT, подадено от Нидерландия)

OJ L 41, 15.2.2011, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/99(1)/oj

15.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/8


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 3 февруари 2011 година

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT, подадено от Нидерландия)

(2011/99/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (1), и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2), и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (наричан по-долу „ЕФПГ“) е създаден с цел да се оказва допълнителна помощ на работниците, съкратени в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, и да ги подпомага при реинтеграцията им на пазара на труда.

(2)

Обхватът на ЕФПГ беше разширен за подадените след 1 май 2009 г. заявления, за да се включи помощта за работниците, чието съкращаване е пряко следствие от световната финансова и икономическа криза.

(3)

Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. дава възможност за мобилизиране на средства от ЕФПГ в рамките на годишния таван от 500 милиона евро.

(4)

На 8 април 2010 г. Нидерландия подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в две предприятия, развиващи дейност в разделение 46 от NACE Revision 2 („Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети“) в регион Noord Holland (NL32) на ниво II по NUTS, и добавяше към него допълнителна информация до 5 август 2010 г. Заявлението е в съответствие с изискванията за определяне на финансовото участие, предвидени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. По тази причина Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на 2 557 135 EUR.

(5)

Поради това следва да се мобилизират средства от ЕФПГ за предоставянето на финансово участие за подаденото от Нидерландия заявление,

РЕШИХА:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година се мобилизират средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за осигуряването на 2 557 135 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 февруари 2011 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

FELLEGI T.


(1)  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.


Top