EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0016

2011/728/ЕС: Решение на Европейската централна банка от 31 октомври 2011 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/15 относно администрирането на заеми от EFSF за държавите-членки, чиято парична единица е еврото, и за изменение на Решение ЕЦБ/2010/31 относно откриването на сметки за обработката на плащания, свързани със заеми от EFSF за държави-членки, чиято парична единица е еврото (ЕЦБ/2011/16)

OJ L 289, 8.11.2011, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 297 - 298

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/728/oj

8.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 289/35


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 31 октомври 2011 година

за изменение на Решение ЕЦБ/2010/15 относно администрирането на заеми от EFSF за държавите-членки, чиято парична единица е еврото, и за изменение на Решение ЕЦБ/2010/31 относно откриването на сметки за обработката на плащания, свързани със заеми от EFSF за държави-членки, чиято парична единица е еврото

(ЕЦБ/2011/16)

(2011/728/ЕС)

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 17 и 21 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение ЕЦБ/2010/15 от 21 септември 2010 г. относно администрирането на заеми от EFSF за държавите-членки, чиято парична единица е еврото (1) установява разпоредбите относно откриването на парични сметки на името на European Financial Stability Facility (EFSF) при Европейската централна банка (ЕЦБ) за изпълнението на споразуменията за заем (наричани по-долу „споразуменията за заем“) съгласно Рамковото споразумение за EFSF, което влезе в сила на 4 август 2010 г. (наричано по-долу „рамковото споразумение за EFSF“).

(2)

Решение ЕЦБ/2010/31 от 20 декември 2010 г. относно откриването на сметки за обработката на плащания, свързани със заеми от EFSF за държави-членки, чиято парична единица е еврото (2) установява разпоредбите относно откриването на парични сметки при ЕЦБ на името на националната централна банка на съответната държава-членка заемател за изпълнението на споразуменията за заем по рамковото споразумение за EFSF.

(3)

Рамковото споразумение за EFSF беше изменено с допълнително споразумение за изменение, което влезе в сила на 18 октомври 2011 г. Измененото рамково споразумение за EFSF създаде допълнителни инструменти, които EFSF може да използва, за да предоставя финансова помощ. В съответствие със съображение 2 от преамбюла и член 2, параграф 1 от измененото рамково споразумение за EFSF, EFSF може да прави плащания по заеми, да предоставя превантивни инструменти, инструменти за финансиране на рекапитализацията на финансовите институции в държавите-членки от еврозоната (чрез кредити към правителствата на тези държави-членки, включително на държави, които не участват в програмата (non-programme countries), инструменти за изкупуване на облигации на вторичния пазар или инструменти за изкупуване на облигации на първичния пазар (всички тези инструменти представляват „финансова помощ“) чрез споразумения за финансова помощ (наричани по-долу „споразумения за финансова помощ“). Споразуменията за заем могат да продължават да съществуват слез влизането в сила на измененото рамково споразумение за EFSF.

(4)

Поради това решения ЕЦБ/2010/15 и ЕЦБ/2010/31 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение ЕЦБ/2010/15 се изменя, както следва:

1.

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Приемане на плащания по паричната сметка

ЕЦБ приема извършването на плащания от или към паричната сметка, открита на името на EFSF, само ако тези плащания възникват във връзка със споразуменията за заем или споразуменията за финансова помощ.“

2.

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

Салдо по паричната сметка

Не се допуска кредитно салдо по паричната сметка, открита на името на EFSF, след извършването на плащанията по споразумение за заем или споразумение за финансова помощ, и не се превеждат суми по такава парична сметка преди деня, в който трябва да бъдат извършени плащанията във връзка със споразумение за заем или споразумение за финансова помощ. Никога не се допуска дебитно салдо по паричната сметка, открита на името на EFSF. Поради това не се извършват плащания от паричната сметка, открита на името на EFSF, надвишаващи кредитните салда по тази сметка.“

Член 2

Решение ЕЦБ/2010/31 се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Откриване на парични сметки

При искане от НЦБ на държава-членка заемател ЕЦБ може да открие парична сметка на името на тази НЦБ за обработката на плащания по споразумение за заем или споразумение за финансова помощ (наричана по-долу „парична сметка на НЦБ“).“

2.

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Приемане на плащания по паричните сметки

Паричната сметка на НЦБ се използва единствено за обработка на плащания по споразумение за заем или споразумение за финансова помощ.“

Член 3

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 2 ноември 2011 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 31 октомври 2011 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 253, 28.9.2010 г., стр. 58.

(2)  ОВ L 10, 14.1.2011 г., стр. 7.


Top