Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011B0125

2011/125/ЕС, Евратом: Окончателно приемане на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година

OJ L 68, 15.3.2011, p. 1–1277 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

15.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/1


ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕМАНЕ

на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година

(2011/125/ЕС, Евратом)

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (1),

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (2),

като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (3), и по-специално многогодишната финансова рамка, предвидена в част I от него и изложена в приложение I към него,

като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, представен от Комисията на 27 април 2010 г.,

като взе предвид позицията по проектобюджета на Европейския съюз, приета от Съвета на 12 август 2010 г.,

като взе предвид писмо за внасяне на корекции № 1/2011 в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, представено от Комисията на 15 септември 2010 г.,

като взе предвид резолюцията, приета от Парламента на 20 октомври 2010 г., относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година във вида, в който е изменен от Съвета,

като взе предвид измененията към проекта на общ бюджет, приети от Парламента на 20 октомври 2010 г.,

като взе предвид писмото на председателя от 22 октомври 2010 г. за свикването, в съгласие с председателя на Съвета, на заседание на помирителния комитет на 27 октомври 2010 г.,

като взе предвид писмото, изпратено от председателя на Съвета на 25 октомври 2010 г., с което се уведомява, че Съветът не може да одобри всички приети от Парламента изменения,

като взе предвид писма за внасяне на корекции № 2/2011 и № 3/2011 в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, представени от Комисията съответно на 11 октомври 2010 г. и на 20 октомври 2010 г.,

като взе предвид факта, че помирителният комитет не постигна споразумение по общ проект в рамките на срока от двадесет и един дни, посочен в член 314, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид новия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, представен от Комисията на 26 ноември 2010 г. в съответствие с член 314, параграф 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид позицията по проектобюджета на Европейския съюз, приета от Съвета на 10 декември 2010 г.,

като взе предвид членове 75б, 75г и 75д от Правилника за дейността на Парламента,

като взе предвид, че Парламентът одобри позицията на Съвета на 15 декември 2010 г.,

ОБЯВЯВА:

Член единствен

Процедурата, предвидена в член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз, е приключена и общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година е окончателно приет.

Съставено в Страсбург на 15 декември 2010 година.

Председател

J. BUZEK


(1)  ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.

(2)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.


ОБЩ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ФИНАНСОВАТА 2011 ГОДИНА

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЩ РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ

A. Въведение и финансиране на общия бюджет

Б. Обща приходна част на бюджета по бюджетни функции

В. Служители по щатно разписание

Г. Сграден фонд

ПРИХОДНА И РАЗХОДНА ЧАСТ ПО РАЗДЕЛИ

Раздел I: Парламент

— Приходи

— Разходи

— Персонал

Раздел II: Европейски съвет и Съвет

— Приходи

— Разходи

— Персонал

Раздел III: Комисия (том II)

— Приходи

— Разходи

— Персонал

Раздел IV: Съд на Европейския съюз

— Приходи

— Разходи

— Персонал

Раздел V: Сметна палата

— Приходи

— Разходи

— Персонал

Раздел VI: Европейски икономически и социален комитет

— Приходи

— Разходи

— Персонал

Раздел VII: Комитет на регионите

— Приходи

— Разходи

— Персонал

Раздел VIII: Европейски омбудсман

— Приходи

— Разходи

— Персонал

Раздел IX: Европейски надзорен орган по защита на данните

— Приходи

— Разходи

— Персонал

Раздел X: Европейска служба за външна дейност

— Приходи

— Разходи

— Персонал

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЩ РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ

A. Въведение и финансиране на общия бюджет

Б. Обща приходна част на бюджета по бюджетни функции

— Дял 1: Собствени ресурси

— Дял 3: Излишъци, салда и корекции

— Дял 4: Приходи от лица, работещи с институциите и други органи на Съюза

— Дял 5: Приходи от административната дейност на институциите

— Дял 6: Вноски и възстановени суми във връзка със споразумения и програми на Съюза/Общността

— Дял 7: Лихви за закъснели плащания и глоби

— Дял 8: Операции по получаване и отпускане на заеми

— Дял 9: Други приходи

В. Служители по щатно разписание

Г. Сграден фонд

ПРИХОДНА И РАЗХОДНА ЧАСТ ПО РАЗДЕЛИ

Раздел I: Парламент

— Приходи

— Дял 4: Приходи от лица, работещи в институциите и другите органи на Съюза

— Дял 5: Приходи от административна дейност на институцията

— Дял 6: Вноски и възстановени суми във връзка със споразумения и програми на Съюза

— Дял 9: Разни приходи

— Разходи

— Дял 1: Лица, работещи в институцията

— Дял 2: Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

— Дял 3: Разходи във връзка с изпълнението на общи функции на институцията

— Дял 4: Разходи във връзка с изпълнението на специални функции на институцията

— Дял 10: Други разходи

— Персонал

Раздел II: Европейски съвет и Съвет

— Приходи

— Дял 4: Различни общностни данъци, налози и такси

— Дял 5: Приходи от административната дейност на институцията

— Дял 6: Вноски и възстановени суми по споразумения и програми на ЕС/Общността

— Дял 7: Лихви по просрочени плащания

— Дял 9: Разни приходи

— Разходи

— Дял 1: Лица, работещи в институцията

— Дял 2: Сгради, оборудване и оперативни разходи

— Дял 3: Разходи, произтичащи от изпълнението на конкретни мисии на институцията

— Дял 4: Разходи, свързани с групата за размисъл

— Дял 10: Други разходи

— Персонал

Раздел IV: Съд на Европейския съюз

— Приходи

— Дял 4: Приходи от лица, свързани с институциите и други органи на Съюза

— Дял 5: Приходи от административната дейност на институцията

— Дял 9: Разни приходи

— Разходи

— Дял 1: Лица, работещи в институцията

— Дял 2: Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

— Дял 3: Разходи във връзка с изпълнението на специални функции на институцията

— Дял 10: Други разходи

— Персонал

Раздел V: Сметна палата

— Приходи

— Дял 4: Приходи от лица, свързани с институциите

— Дял 5: Приходи от административната дейност на институцията

— Дял 9: Разни приходи

— Разходи

— Дял 1: Лица, свързани с институцията

— Дял 2: Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

— Дял 10: Други разходи

— Персонал

Раздел VI: Европейски икономически и социален комитет

— Приходи

— Дял 4: Приходи от лица, работещи в институциите и другите органи на Съюза

— Дял 5: Приходи от административната дейност на институцията

— Дял 9: Разни приходи

— Разходи

— Дял 1: Лица, работещи в институцията

— Дял 2: Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

— Дял 10: Други разходи

— Персонал

Раздел VII: Комитет на регионите

— Приходи

— Дял 4: Приходи от лица, работещи в институциите и другите органи на Съюза

— Дял 5: Приходи от административната дейност на институцията

— Дял 9: Разни приходи

— Разходи

— Дял 1: Лица, работещи в институцията

— Дял 2: Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

— Дял 10: Други разходи

— Персонал

Раздел VIII: Европейски омбудсман

— Приходи

— Дял 4: Приходи от лица, работещи в институциите и другите органи на Съюза

— Дял 6: Вноски и възстановявания във връзка със споразумения и програми на Съюза

— Дял 9: Разни приходи

— Разходи

— Дял 1: Разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

— Дял 2: Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

— Дял 3: Разходи във връзка с изпълнението на общите функции на институцията

— Дял 10: Други разходи

— Персонал

Раздел IX: Европейски надзорен орган по защита на данните

— Приходи

— Дял 4: Различни данъци, налози и такси на Съюза

— Дял 9: Други приходи

— Разходи

— Дял 1: Разходи за лица, работещи за институцията

— Дял 2: Сгради, оборудване и разходи, свързани с функционирането на институцията

— Дял 10: Други разходи

— Персонал

Раздел X: Европейска служба за външни дейност

— Приходи

— Дял 4: Различни данъци, налози и такси на Съюза

— Дял 5: Приходи от административната дейност на институцията

— Дял 6: Вноски и възстановени суми по споразумения и програми на Съюза/Общността

— Дял 7: Лихви по просрочени плащания

— Дял 9: Разни приходи

— Разходи

— Дял 1: Персонал в централния офис

— Дял 2: Сгради, оборудване и оперативни разходи в централния офис

— Дял 3: Делегации

— Дял 10: Други разходи

— Персонал

A. ВЪВЕДЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ

ВЪВЕДЕНИЕ

Общият бюджет на Европейския съюз е инструментът, който определя и разрешава общата сума на приходите и разходите, считани за необходими за Европейския съюз и за Европейската общност за атомна енергия за всяка година.

Бюджетът се съставя и изпълнява в съответствие с принципите на единство, точност на бюджета, годишност, балансираност, разчетна единица, универсалност, специфичност, добро финансово управление и прозрачност.

Принципът на единство и принципът на точност на бюджета означават, че всички приходи и разходи на Съюза при отразяването им в бюджета трябва да бъдат включени в един документ.

Принципът на годишност означава, че бюджетът се приема за една бюджетна година и че по принцип както бюджетните кредити за поети задължения, така и бюджетните кредити за плащания за текущата бюджетна година трябва да бъдат използвани през същата година.

Принципът на балансираност означава, че очакваните приходи за бюджетната година трябва да бъдат равни на бюджетните кредити за плащания за същата година: вземането на заеми за покриване на възможен бюджетен дефицит е несъвместимо със системата на собствените ресурси и не се допуска.

В съответствие с принципа на разчетната единица бюджетът се съставя и изпълнява в евро и отчетите се представят в евро.

Принципът на универсалност означава, че общият размер на приходите следва да покрива общия размер на бюджетните кредити за плащания с изключение на ограничен брой приходни позиции, които са предназначени за финансиране на конкретни разходни позиции. Всички приходи и разходи се вписват в пълния им размер без никакви насрещни корекции.

Принципът на специфичност на разходите означава, че всички бюджетни кредити следва да са предназначени за конкретни цели, за да бъде предотвратено объркване между бюджетните кредити.

Принципът на добро финансово управление се определя посредством принципите на икономичност, ефикасност и ефективност.

Бюджетът се изготвя съгласно принципа на прозрачност, според който се предоставя достоверна информация за изпълнението на бюджета и отчетите.

Бюджетът представя бюджетните кредити и ресурси по цели (бюджет, основан на дейности) за по-голяма прозрачност при управлението на бюджета с оглед на принципите за добро финансово управление, и по-специално ефикасност и ефективност.

Разходите, разрешени от настоящия бюджет, са в общ размер 141 909 398 849 EUR като бюджетни кредити за задължения 126 527 133 762 EUR като бюджетни кредити за плащания, представляващи ръст от съответно 0,25 % и 2,90 % в сравнение с бюджета за 2010 година.

Бюджетните приходи са в общ размер 126 527 133 762 EUR. Единната изискуема ставка за ресурса от ДДС е 0,30 % (с изключение на Австрия, Германия, Нидерландия и Швеция, за които ставката е фиксирана съответно на 0,225 %, 0,15 %, 0,10 % и 0,10 %), докато изискуемата ставка за ресурса от БНД е 0,7538 %. Традиционните собствени ресурси (мита и налози за захарта) съставляват 13,26 % от финансирането на бюджета за 2011г. Ресурсите от ДДС възлизат на 10,90 %, а ресурсът от БНД — на 74,72 %. За тази финансова година се залагат други приходи в размер на 1 421 368 232 EUR.

Собствените ресурси, необходими за финансиране на бюджета за 2011 г., възлизат на 1,00 % от общия БНД, като по този начин падат под тавана от 1,23 % от БНД, изчислен съгласно метода, установен в член 3, параграф 1 от Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17).

В таблиците по-долу е представен стъпка по стъпка методът, използван за изчисляване на финансирането на бюджета за 2011 г.

ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ

Бюджетни кредити, които трябва да бъдат покрити през 2011 финансова година съгласно член 1 от Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности

РАЗХОДИ

Описание

Бюджет за 2011 г.

Бюджет за 2010 г. (1)

Промяна (в %)

1. Устойчив растеж

53 279 897 424

47 647 241 763

+11,82

2. Опазване и управление на природните ресурси

56 378 918 184

58 135 640 809

–3,02

3. Гражданство, свобода, сигурност и правосъдие

1 459 246 345

1 477 871 910

–1,26

4. ЕС — фактор от световно значение

7 237 527 520

7 787 695 183

–7,06

5. Администрация

8 171 544 289

7 907 468 861

+3,34

Общо разходи  (2)

126 527 133 762

122 955 918 526

+2,90


ПРИХОДИ

Описание

Бюджет за 2011 г.

Бюджет за 2010 г. (3)

Промяна (в %)

Други приходи (дялове от 4 до 9)

1 421 368 232

1 432 338 606

–0,77

Излишък от предходната финансова година (глава 3 0, статия 3 0 0)

p.m.

2 253 591 199

Излишък от собствени ресурси, произлизащ от възстановяване на излишъка от Гаранционния фонд за външни операции (глава 3 0, статия 3 0 2)

p.m.

p.m.

Остатък от собствени ресурси, произлизащ от собствени ресурси на база ДДС и база БНП/БНД за предходни години (глави 3 1 и 3 2)

p.m.

p.m.

Общо приходи по дялове от 3 до 9

1 421 368 232

3 685 929 805

–61,44

Нетна сума от мита и налози върху захарта (глави 1 1 и 1 2)

16 777 100 000

15 719 200 000

+6,73

Собствен ресурс на база ДДС по унифицираната ставка (таблици 1 и 2, глава 1 3)

13 786 799 525

13 277 325 100

+3,84

Остатък за финансиране от допълнителния ресурс (собствен ресурс на база БНД, таблица 3, глава 1 4)

94 541 866 005

90 273 463 621

+4,73

Бюджетни кредити, които се покриват от собствените ресурси, посочени в член 2 от Решение 2007/436/EО, Евратом (4)

125 105 765 530

119 269 988 721

+4,89

Общо приходи  (5)

126 527 133 762

122 955 918 526

+2,90


ТАБЛИЦА 1

Изчисляване на тавана на хармонизираните бази за данък добавена стойност (ДДС) съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2007/436/ЕО, Евратом

Държава-членка

1 % от база ДДС без таван

1 % от БНД

Таван (в %)

1 % от БНД, умножен по процента на тавана

1 % от базата за изчисление на ДДС с таван (6)

Държави-членки с база ДДС с таван

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Белгия

1 490 188 000

3 616 891 000

50

1 808 445 500

1 490 188 000

 

България

166 799 000

348 101 000

50

174 050 500

166 799 000

 

Чешка република

661 192 000

1 398 582 000

50

699 291 000

661 192 000

 

Дания

960 047 000

2 447 431 000

50

1 223 715 500

960 047 000

 

Германия

10 786 131 000

25 498 136 000

50

12 749 068 000

10 786 131 000

 

Естония

67 256 000

137 606 000

50

68 803 000

67 256 000

 

Ирландия

671 307 000

1 329 568 000

50

664 784 000

664 784 000

Ирландия

Гърция

1 068 721 000

2 326 192 000

50

1 163 096 000

1 068 721 000

 

Испания

3 980 274 000

10 530 906 000

50

5 265 453 000

3 980 274 000

 

Франция

8 957 675 000

20 468 603 000

50

10 234 301 500

8 957 675 000

 

Италия

6 217 429 000

15 802 535 000

50

7 901 267 500

6 217 429 000

 

Кипър

167 385 000

173 886 000

50

86 943 000

86 943 000

Кипър

Латвия

67 515 000

171 066 000

50

85 533 000

67 515 000

 

Литва

139 817 000

272 430 000

50

136 215 000

136 215 000

Литва

Люксембург

203 892 000

292 046 000

50

146 023 000

146 023 000

Люксембург

Унгария

435 758 000

989 419 000

50

494 709 500

435 758 000

 

Малта

43 813 000

57 711 000

50

28 855 500

28 855 500

Малта

Нидерландия

2 971 670 000

6 033 982 000

50

3 016 991 000

2 971 670 000

 

Австрия

1 300 651 000

2 882 680 000

50

1 441 340 000

1 300 651 000

 

Полша

2 046 902 000

3 683 272 000

50

1 841 636 000

1 841 636 000

Полша

Португалия

1 016 939 000

1 633 378 000

50

816 689 000

816 689 000

Португалия

Румъния

484 272 000

1 280 218 000

50

640 109 000

484 272 000

 

Словения

192 557 000

356 079 000

50

178 039 500

178 039 500

Словения

Словакия

265 882 000

688 108 000

50

344 054 000

265 882 000

 

Финландия

804 121 000

1 830 942 000

50

915 471 000

804 121 000

 

Швеция

1 538 220 000

3 505 588 000

50

1 752 794 000

1 538 220 000

 

Обединено кралство

8 557 834 000

17 661 074 000

50

8 830 537 000

8 557 834 000

 

Общо

55 264 247 000

125 416 430 000

 

62 708 215 000

54 680 820 000

 


ТАБЛИЦА 2

Разбивка на собствените ресурси, начислени от ДДС съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2007/436/ЕО, Евратом (глава 1 3)

Държава-членка

1 % от базата за изчисление на ДДС с таван

Унифицирана ставка за собствения ресурс от ДДС (7) (в %)

Собствен ресурс на база ДДС при унифицираната ставка

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Белгия

1 490 188 000

0,300

447 056 400

България

166 799 000

0,300

50 039 700

Чешка република

661 192 000

0,300

198 357 600

Дания

960 047 000

0,300

288 014 100

Германия

10 786 131 000

0,150

1 617 919 650

Естония

67 256 000

0,300

20 176 800

Ирландия

664 784 000

0,300

199 435 200

Гърция

1 068 721 000

0,300

320 616 300

Испания

3 980 274 000

0,300

1 194 082 200

Франция

8 957 675 000

0,300

2 687 302 500

Италия

6 217 429 000

0,300

1 865 228 700

Кипър

86 943 000

0,300

26 082 900

Латвия

67 515 000

0,300

20 254 500

Литва

136 215 000

0,300

40 864 500

Люксембург

146 023 000

0,300

43 806 900

Унгария

435 758 000

0,300

130 727 400

Малта

28 855 500

0,300

8 656 650

Нидерландия

2 971 670 000

0,100

297 167 000

Австрия

1 300 651 000

0,225

292 646 475

Полша

1 841 636 000

0,300

552 490 800

Португалия

816 689 000

0,300

245 006 700

Румъния

484 272 000

0,300

145 281 600

Словения

178 039 500

0,300

53 411 850

Словакия

265 882 000

0,300

79 764 600

Финландия

804 121 000

0,300

241 236 300

Швеция

1 538 220 000

0,100

153 822 000

Обединеното кралство

8 557 834 000

0,300

2 567 350 200

Общо

54 680 820 000

 

13 786 799 525


ТАБЛИЦА 3

Определяне на унифицирана ставка и разбивка на ресурсите на база брутен национален доход съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2007/436/ЕО, Евратом (глава 1 4)

Държава-членка

1 % от брутния национален доход

Унифицирана ставка за „допълнителната база“, собствен ресурс

Собствен ресурс от „допълнителната база“ при унифицираната ставка

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Белгия

3 616 891 000

 

2 726 497 830

България

348 101 000

 

262 406 752

Чешка република

1 398 582 000

 

1 054 284 132

Дания

2 447 431 000

 

1 844 931 271

Германия

25 498 136 000

 

19 221 096 928

Естония

137 606 000

 

103 730 652

Ирландия

1 329 568 000

 

1 002 259 749

Гърция

2 326 192 000

 

1 753 538 451

Испания

10 530 906 000

 

7 938 445 577

Франция

20 468 603 000

 

15 429 716 203

Италия

15 802 535 000

 

11 912 323 979

Кипър

173 886 000

 

131 079 372

Латвия

171 066 000

0,7538236 (8)

128 953 590

Литва

272 430 000

 

205 364 166

Люксембург

292 046 000

 

220 151 170

Унгария

989 419 000

 

745 847 402

Малта

57 711 000

 

43 503 914

Нидерландия

6 033 982 000

 

4 548 558 093

Австрия

2 882 680 000

 

2 173 032 244

Полша

3 683 272 000

 

2 776 537 395

Португалия

1 633 378 000

 

1 231 278 900

Румъния

1 280 218 000

 

965 058 554

Словения

356 079 000

 

268 420 757

Словакия

688 108 000

 

518 712 057

Финландия

1 830 942 000

 

1 380 207 308

Швеция

3 505 588 000

 

2 642 595 001

Обединеното кралство

17 661 074 000

 

13 313 334 558

Общо

125 416 430 000

 

94 541 866 005


ТАБЛИЦА 4

Изчисляване на брутната редукция на вноската на база БНД за Нидерландия и Швеция и нейното финансиране съгласно член 2, параграф 5 от Решение 2007/436/ЕО, Евратом (глава 1 6)

Държава-членка

Брутно намаление

Дял в проценти от базата за БНД

Ключ за БНД, приложен за брутното намаление

Финансиране на намалението в полза на Нидерландия и Швеция

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Белгия

 

2,88

23 934 277

23 934 277

България

 

0,28

2 303 510

2 303 510

Чешка република

 

1,12

9 254 923

9 254 923

Дания

 

1,95

16 195 537

16 195 537

Германия

 

20,33

168 730 393

168 730 393

Естония

 

0,11

910 589

910 589

Ирландия

 

1,06

8 798 233

8 798 233

Гърция

 

1,85

15 393 254

15 393 254

Испания

 

8,40

69 686 816

69 686 816

Франция

 

16,32

135 448 153

135 448 153

Италия

 

12,60

104 571 093

104 571 093

Кипър

 

0,14

1 150 667

1 150 667

Латвия

 

0,14

1 132 006

1 132 006

Литва

 

0,22

1 802 768

1 802 768

Люксембург

 

0,23

1 932 574

1 932 574

Унгария

 

0,79

6 547 344

6 547 344

Малта

 

0,05

381 895

381 895

Нидерландия

– 665 039 963

4,81

39 929 040

– 625 110 923

Австрия

 

2,30

19 075 737

19 075 737

Полша

 

2,94

24 373 544

24 373 544

Португалия

 

1,30

10 808 653

10 808 653

Румъния

 

1,02

8 471 666

8 471 666

Словения

 

0,28

2 356 304

2 356 304

Словакия

 

0,55

4 553 460

4 553 460

Финландия

 

1,46

12 116 006

12 116 006

Швеция

– 164 885 941

2,80

23 197 744

– 141 688 197

Обединеното кралство

 

14,08

116 869 718

116 869 718

Общо

– 829 925 904

100,—

829 925 904

0

Ценови дефлатор на БВП на ЕС, в EUR (икономическа прогноза от пролетта на 2010 г.):

а) 2004 ЕС25 = 107,4023 / б) 2006 ЕС25 = 112,1509 / в) 2006 ЕС27 = 112,4894 / г) 2011 ЕС27 = 118,4172

Еднократна сума за Нидерландия: по цени от 2011 г.:

605 000 000 EUR × [(б/а) × (г/в)] = 665 039 963 EUR

Еднократна сума за Швеция: по цени от 2011 г.:

150 000 000 EUR × [(б/а) × (г/в)] = 164 885 941 EUR


ТАБЛИЦА 5

Коригиране на бюджетните дисбаланси за Обединеното кралство за 2010 г. съгласно член 4 от Решение 2007/436/ЕО, Евратом (глава 1 5)

Описание

Коефициент (9) (в %)

Сума

1. Дял на Обединеното кралство (в %) в индикативната база за ДДС без таван

15,3816

 

2. Дял на Обединеното кралство (в %) в общия размер на разпределените разходи, коригиран с разходите за разширяването

8,1222

 

3. (1) – (2)

7,2593

 

4. Общ размер на разпределените разходи

 

112 118 871 234

5 Разходи, свързани с разширяването (10) = (5а + 5б)

 

25 444 654 082

5a. Предприсъединителни разходи

 

2 981 845 806

5б. Разходи, свързани с член 4, параграф 1, буква ж)

 

22 462 808 276

6. Общ размер на разпределените разходи, коригиран с разходите за разширяването = (4) – (5)

 

86 674 217 152

7. Първоначален размер на корекцията за Обединеното кралство = (3) × (6) × 0,66

 

4 152 698 471

8. Предимство за Обединеното кралство (11)

 

1 046 923 607

9. Основна корекция за Обединеното кралство = (7) – (8)

 

3 105 774 864

10. Извънредни приходи от традиционни собствени ресурси (12)

 

26 548 215

11. Корекция за Обединеното кралство = (9) – (10)

 

3 079 226 649


Съгласно член 4, параграф 2 от Решение 2007/436/ЕО, Евратом през периода 2007—2013 г. допълнителната вноска на Обединеното кралство в резултат на намалението на разпределените разходи с разходите, свързани с разширяването, посочени в параграф 1, буква ж) от същия член, не превишава 10 500 000 000 EUR по цени от 2004 г. Съответните цифри са изложени в таблицата по-долу.

Корекции за Обединеното кралство за 2007—2012 г.

Разлика в първоначалния размер спрямо прага от 10,5 милиарда евро

(РСР 2007 спрямо РСР 2000) в евро

Разлика

по текущи

цени

Разлика

по постоянни

цени за 2004 г.

(А) Корекция за Обединеното кралство за 2007 г.

0

0

(Б) Корекция за Обединеното кралство за 2008 г.

– 299 990 334

– 278 238 906

(В) Корекция за Обединеното кралство за 2009 г.

–1 349 647 274

–1 270 060 542

(Г) Корекция за Обединеното кралство за 2010 г.

–2 280 386 723

–2 106 891 926

(Д) Корекция за Обединеното кралство за 2011 г.

n/a

n/a

(Е) Корекция за Обединеното кралство за 2012 г.

n/a

n/a

(Ж) Сума от разликите = (А) + (Б) + (В) + (Г) + (Д) + (Е)

–3 930 024 332

–3 655 191 375


ТАБЛИЦА 6

Изчисляване на финансирането на корекцията за Обединеното кралство, възлизаща на –3 079 226 649 EUR (глава 1 5)

Държава-членка

Дял в проценти от БНД базата

Дялове без Обединеното кралство

Дялове без Германия, Нидерландия, Австрия, Швеция и Обединеното кралство

Три четвърти от дела на Германия, Нидерландия, Австрия и Швеция от колона 2

Колона 4, разпределена в съответствие с колона 3

Скала за финансиране

Скала за финансиране, приложена към корекцията

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Белгия

2,88

3,36

5,18

 

1,37

4,72

145 448 571

България

0,28

0,32

0,50

 

0,13

0,45

13 998 429

Чешка република

1,12

1,30

2,—

 

0,53

1,83

56 242 158

Дания

1,95

2,27

3,50

 

0,92

3,20

98 420 257

Германия

20,33

23,66

0,—

–17,75

0,—

5,92

182 159 254

Естония

0,11

0,13

0,20

 

0,05

0,18

5 533 646

Ирландия

1,06

1,23

1,90

 

0,50

1,74

53 466 849

Гърция

1,85

2,16

3,33

 

0,88

3,04

93 544 788

Испания

8,40

9,77

15,08

 

3,98

13,75

423 486 700

Франция

16,32

19,—

29,31

 

7,74

26,73

823 118 270

Италия

12,60

14,67

22,63

 

5,97

20,64

635 478 409

Кипър

0,14

0,16

0,25

 

0,07

0,23

6 992 600

Латвия

0,14

0,16

0,24

 

0,06

0,22

6 879 197

Литва

0,22

0,25

0,39

 

0,10

0,36

10 955 418

Люксембург

0,23

0,27

0,42

 

0,11

0,38

11 744 250

Унгария

0,79

0,92

1,42

 

0,37

1,29

39 788 199

Малта

0,05

0,05

0,08

 

0,02

0,08

2 320 773

Нидерландия

4,81

5,60

0,—

–4,20

0,—

1,40

43 106 902

Австрия

2,30

2,68

0,—

–2,01

0,—

0,67

20 593 930

Полша

2,94

3,42

5,27

 

1,39

4,81

148 117 997

Португалия

1,30

1,52

2,34

 

0,62

2,13

65 684 174

Румъния

1,02

1,19

1,83

 

0,48

1,67

51 482 303

Словения

0,28

0,33

0,51

 

0,13

0,47

14 319 254

Словакия

0,55

0,64

0,99

 

0,26

0,90

27 671 369

Финландия

1,46

1,70

2,62

 

0,69

2,39

73 628 953

Швеция

2,80

3,25

0,—

–2,44

0,—

0,81

25 043 999

Обединено кралство

14,08

0,—

0,—

 

0,—

0,—

0

Общо

100,—

100,—

100,—

–26,39

26,39

100,—

3 079 226 649

Изчисленията са направени до 15 знака след десетичната запетая.

ТАБЛИЦА 7

Обобщение на финансирането (13) на общия бюджет по вид собствени ресурси и по държави-членки

Държава-членка

Традиционни собствени ресурси (ТСР)

Собствени ресурси на база ДДС и БНД, включително корекциите

Общо собствени ресурси (14)

Нетни налози в сектора на захарта (75 %)

Нетни мита (75 %)

Общо нетни традиционни собствени ресурси (75 %)

Разходи по събирането (25 % от брутните ТСР) p.m.

Собствен ресурс на база ДДС

Собствен ресурс на база БНД

Намаление в полза на Нидерландия и Швеция

Корекция за Обединеното кралство

Общо „национални вноски“

Дял в общия размер на „националните вноски“ (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Белгия

6 600 000

1 512 400 000

1 519 000 000

506 333 333

447 056 400

2 726 497 830

23 934 277

145 448 571

3 342 937 078

3,09

4 861 937 078

България

400 000

55 400 000

55 800 000

18 600 000

50 039 700

262 406 752

2 303 510

13 998 429

328 748 391

0,30

384 548 391

Чешка република

3 400 000

193 300 000

196 700 000

65 566 667

198 357 600

1 054 284 132

9 254 923

56 242 158

1 318 138 813

1,22

1 514 838 813

Дания

3 400 000

318 500 000

321 900 000

107 300 000

288 014 100

1 844 931 271

16 195 537

98 420 257

2 247 561 165

2,07

2 569 461 165

Германия

26 300 000

3 403 800 000

3 430 100 000

1 143 366 662

1 617 919 650

19 221 096 928

168 730 393

182 159 254

21 189 906 225

19,56

24 620 006 225

Естония

0

16 800 000

16 800 000

5 600 000

20 176 800

103 730 652

910 589

5 533 646

130 351 687

0,12

147 151 687

Ирландия

0

178 200 000

178 200 000

59 400 000

199 435 200

1 002 259 749

8 798 233

53 466 849

1 263 960 031

1,17

1 442 160 031

Гърция

1 400 000

155 000 000

156 400 000

52 133 334

320 616 300

1 753 538 451

15 393 254

93 544 788

2 183 092 793

2,02

2 339 492 793

Испания

4 700 000

1 056 600 000

1 061 300 000

353 766 667

1 194 082 200

7 938 445 577

69 686 816

423 486 700

9 625 701 293

8,89

10 687 001 293

Франция

30 900 000

1 357 500 000

1 388 400 000

462 800 000

2 687 302 500

15 429 716 203

135 448 153

823 118 270

19 075 585 126

17,61

20 463 985 126

Италия

4 700 000

1 795 300 000

1 800 000 000

600 000 000

1 865 228 700

11 912 323 979

104 571 093

635 478 409

14 517 602 181

13,40

16 317 602 181

Кипър

0

33 200 000

33 200 000

11 066 667

26 082 900

131 079 372

1 150 667

6 992 600

165 305 539

0,15

198 505 539

Латвия

0

21 100 000

21 100 000

7 033 333

20 254 500

128 953 590

1 132 006

6 879 197

157 219 293

0,15

178 319 293

Литва

800 000

47 900 000

48 700 000

16 233 334

40 864 500

205 364 166

1 802 768

10 955 418

258 986 852

0,24

307 686 852

Люксембург

0

12 300 000

12 300 000

4 100 000

43 806 900

220 151 170

1 932 574

11 744 250

277 634 894

0,26

289 934 894

Унгария

2 000 000

112 200 000

114 200 000

38 066 667

130 727 400

745 847 402

6 547 344

39 788 199

922 910 345

0,85

1 037 110 345

Малта

0

10 100 000

10 100 000

3 366 667

8 656 650

43 503 914

381 895

2 320 773

54 863 232

0,05

64 963 232

Нидерландия

7 300 000

2 039 100 000

2 046 400 000

682 133 333

297 167 000

4 548 558 093

– 625 110 923

43 106 902

4 263 721 072

3,94

6 310 121 072

Австрия

3 200 000

168 100 000

171 300 000

57 100 000

292 646 475

2 173 032 244

19 075 737

20 593 930

2 505 348 386

2,31

2 676 648 386

Полша

12 800 000

379 500 000

392 300 000

130 766 667

552 490 800

2 776 537 395

24 373 544

148 117 997

3 501 519 736

3,23

3 893 819 736

Португалия

200 000

131 300 000

131 500 000

43 833 334

245 006 700

1 231 278 900

10 808 653

65 684 174

1 552 778 427

1,43

1 684 278 427

Румъния

1 000 000

142 300 000

143 300 000

47 766 667

145 281 600

965 058 554

8 471 666

51 482 303

1 170 294 123

1,08

1 313 594 123

Словения

0

78 800 000

78 800 000

26 266 667

53 411 850

268 420 757

2 356 304

14 319 254

338 508 165

0,31

417 308 165

Словакия

1 400 000

93 400 000

94 800 000

31 600 000

79 764 600

518 712 057

4 553 460

27 671 369

630 701 486

0,58

725 501 486

Финландия

800 000

138 000 000

138 800 000

46 266 667

241 236 300

1 380 207 308

12 116 006

73 628 953

1 707 188 567

1,58

1 845 988 567

Швеция

2 600 000

450 300 000

452 900 000

150 966 667

153 822 000

2 642 595 001

– 141 688 197

25 043 999

2 679 772 803

2,47

3 132 672 803

Обединеното кралство

9 500 000

2 753 300 000

2 762 800 000

920 933 334

2 567 350 200

13 313 334 558

116 869 718

–3 079 226 649

12 918 327 827

11,93

15 681 127 827

Общо

123 400 000

16 653 700 000

16 777 100 000

5 592 366 667

13 786 799 525

94 541 866 005

0

0

108 328 665 530

100,—

125 105 765 530

Б. ОБЩА ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО БЮДЖЕТНИ ФУНКЦИИ

Дял

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

1

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ

125 105 765 530

119 269 988 721

110 373 020 433,48

3

ИЗЛИШЪЦИ, САЛДА И КОРЕКЦИИ

p.m.

2 253 591 199

330 078 341,24

4

ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИ НА СЪЮЗА

1 180 425 515

1 180 234 606

1 025 436 452,65

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

57 294 000

68 894 000

334 525 272,13

6

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОРАЗУМЕНИЯ И ПРОГРАМИ НА СЪЮЗА/ОБЩНОСТТА

30 000 000

30 000 000

4 559 416 721,52

7

ЛИХВИ ЗА ЗАКЪСНЕЛИ ПЛАЩАНИЯ И ГЛОБИ

123 000 000

123 000 000

932 990 431,87

8

ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ

438 717

p.m.

3 678 263,68

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

30 210 000

30 210 000

66 423 842,85

 

ОБЩ СБОР

126 527 133 762

122 955 918 526

117 625 569 759,42

ДЯЛ 1

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

ГЛАВА 1 1

1 1 0

Налози върху производството за пазарна 2005/2006 година и предходни години

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

1 1 1

Налози върху съхраняването на захар

p.m.

p.m.

14 450 440,21

1 1 3

Налози, начислени върху неизнесеното производство на захар В, изоглюкоза В и инулинов сироп В и върху заменената захар В и изоглюкоза В

p.m.

p.m.

397 365,75

1 1 7

Производствена такса

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

1 1 8

Еднократни суми върху допълнителната квота за захар и добавъчната квота за изоглюкоза

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9

Допълнителна сума върху излишъка

p.m.

p.m.

944 778,39

 

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

123 400 000

123 400 000

131 589 896,87

ГЛАВА 1 2

1 2 0

Мита и други задължения, посочени в член 2, параграф 1, буква а) от Решение 2007/436/ЕО, Евратом

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

 

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

ГЛАВА 1 3

1 3 0

Собствени ресурси, начислени от данък добавена стойност съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2007/436/ЕО, Евратом

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

 

ГЛАВА 1 3 — ОБЩО

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

ГЛАВА 1 4

1 4 0

Собствени ресурси на база брутен национален доход съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2007/436/ЕО, Евратом

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

 

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

ГЛАВА 1 5

1 5 0

Корекция на бюджетни дисбаланси в полза на Обединеното кралство в съответствие с членове 4 и 5 от Решение 2007/436/ЕО, Евратом

0

0

– 315 228 368,69

 

ГЛАВА 1 5 — ОБЩО

0

0

– 315 228 368,69

ГЛАВА 1 6

1 6 0

Брутно намаление на годишната вноска на база БНД в полза на Нидерландия и Швеция съгласно член 2, параграф 5 от Решение 2007/436/ЕО, Евратом

0

0

4 142 307,78

 

ГЛАВА 1 6 — ОБЩО

0

0

4 142 307,78

 

Дял 1 — Общо

125 105 765 530

119 269 988 721

110 373 020 433,48

ГЛАВА 1 1 —

НАЛОЗИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В РАМКИТЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ЗАХАР (ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2007/436/ЕО, ЕВРАТОМ)

ГЛАВА 1 2 —

МИТА И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2007/436/ЕО, ЕВРАТОМ

ГЛАВА 1 3 —

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ, НАЧИСЛЕНИ ОТ ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Б) ОТ РЕШЕНИЕ 2007/436/ЕО, ЕВРАТОМ

ГЛАВА 1 4 —

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА В) ОТ РЕШЕНИЕ 2007/436/ЕО, ЕВРАТОМ

ГЛАВА 1 5 —

КОРЕКЦИЯ НА БЮДЖЕТНИ ДИСБАЛАНСИ

ГЛАВА 1 6 —

БРУТНО НАМАЛЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ВНОСКА НА БАЗА БНД В ПОЛЗА НА НИДЕРЛАНДИЯ И ШВЕЦИЯ

ГЛАВА 1 1 —   НАЛОЗИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В РАМКИТЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ЗАХАР (ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2007/436/ЕО, ЕВРАТОМ)

1 1 0   Налози върху производството за пазарна 2005/2006 година и предходни години

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

Забележки

Общата организация на пазара в сектора на захарта предвиждаше производителите на захар, изоглюкоза и инулинов сироп да плащат базови производствени налози и производствени налози Б. Тези налози бяха предназначени за покриване на разходите за пазарна подкрепа. В момента сумите, вписани по тази статия, са следствие от преразглеждането на установените в миналото налози. Налозите за пазарната 2007/2008 година и следващите години са вписани по статия 1 1 7 от тази глава като „налог върху продукцията“.

Цифрите не включват разходите по събирането.

Правно основание

Регламент (EО) № 1260/2001 на Съвета от 19 юни 2001 г. относно общата организация на пазара в сектора на захарта (ОВ L 178, 30.6.2001 г., стр. 1).

Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17), и по-специално член 2, параграф 1, буква а) от него.

Държава-членка

Бюджет за 2011 г.

Бюджет за 2010 г.

Резултат от изпълнението за 2009 г.

Белгия

p.m.

p.m.

0,—

България

0,—

Чешка република

p.m.

p.m.

0,—

Дания

p.m.

p.m.

0,—

Германия

p.m.

p.m.

0,—

Естония

0,—

Ирландия

p.m.

p.m.

0,—

Гърция

p.m.

p.m.

0,—

Испания

p.m.

p.m.

0,—

Франция

p.m.

p.m.

0,—

Италия

p.m.

p.m.

0,—

Кипър

0,—

Латвия

p.m.

p.m.

0,—

Литва

p.m.

p.m.

0,—

Люксембург

0,—

Унгария

p.m.

p.m.

0,—

Малта

0,—

Нидерландия

p.m.

p.m.

0,—

Австрия

p.m.

p.m.

0,—

Полша

p.m.

p.m.

0,—

Португалия

p.m.

p.m.

0,—

Румъния

0,—

Словения

p.m.

p.m.

0,—

Словакия

p.m.

p.m.

0,—

Финландия

p.m.

p.m.

0,—

Швеция

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

Обединено кралство

p.m.

p.m.

0,—

Статия 1 1 0 — общо

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

1 1 1   Налози върху съхраняването на захар

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

p.m.

p.m.

14 450 440,21

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на приходите, начислявани от новите държави-членки в случай на непремахване на запасите от захар, считани за излишък по смисъла на Регламент (ЕО) № 60/2004 на Комисията от 14 януари 2004 г. за определяне на преходни мерки в сектора на захарта във връзка с присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (ОВ L 9, 15.1.2004 г., стр. 8).

Тя е предназначена също така за вписване на приходи от дължими налози за съхраняване на захар, тъй като Регламент (EО) № 1260/2001 на Съвета от 19 юни 2001 г. относно общата организация на пазара в сектора на захарта (ОВ L 178, 30.6.2001 г., стр. 1).

Тази статия покрива също неизплатените дължими суми съгласно член 5 от Регламент (ЕИО) № 65/82 на Комисията от 13 януари 1982 г. относно определяне на подробни правила за прехвърляне на захар за следващата пазарна година (ОВ L 9, 14.1.1982 г., стр. 14) в случаите на неизпълнено задължение за складиране на прехвърлена захар, както и дължимите суми съгласно Регламент (ЕИО) № 1789/81 на Съвета от 30 юни 1981 г. за определяне на общи правила за системата за минимални запаси в сектора на захарта (ОВ L 177, 1.7.1981 г., стр. 39) в случаите на неспазване на общите правила за системата за минимални запаси в сектора на захарта.

Цифрите не включват разходите по събирането.

Правно основание

Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17), и по-специално член 2, параграф 1, буква а) от него.

Държава-членка

Бюджет за 2011 г.

Бюджет за 2010 г.

Резултат от изпълнението за 2009 г.

Белгия

p.m.

p.m.

0,—

България

p.m.

p.m.

0,—

Чешка република

p.m.

p.m.

0,—

Дания

p.m.

p.m.

0,—

Германия

p.m.

p.m.

0,—

Естония

p.m.

p.m.

8 566 175,25

Ирландия

p.m.

p.m.

0,—

Гърция

p.m.

p.m.

0,—

Испания

p.m.

p.m.

303 588,38

Франция

p.m.

p.m.

0,—

Италия

p.m.

p.m.

0,—

Кипър

p.m.

p.m.

3 748 404,19

Латвия

p.m.

p.m.

813 292,38

Литва

p.m.

p.m.

0,—

Люксембург

0,—

Унгария

p.m.

p.m.

0,—

Малта

p.m.

p.m.

229 645,13

Нидерландия

p.m.

p.m.

0,—

Австрия

p.m.

p.m.

0,—

Полша

p.m.

p.m.

0,—

Португалия

p.m.

p.m.

0,—

Румъния

p.m.

p.m.

0,—

Словения

p.m.

p.m.

0,—

Словакия

p.m.

p.m.

789 334,88

Финландия

p.m.

p.m.

0,—

Швеция

p.m.

p.m.

0,—

Обединено кралство

p.m.

p.m.

0,—

Статия 1 1 1 — общо

p.m.

p.m.

14 450 440,21

1 1 3   Налози, начислени върху неизнесеното производство на захар В, изоглюкоза В и инулинов сироп В и върху заменената захар В и изоглюкоза В

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

p.m.

p.m.

397 365,75

Забележки

Суми, съответстващи на начислените налози върху неизнесеното производство на захар В, изоглюкоза В и инулинов сироп В. Те включват и начислените налози върху заменената захар В и изоглюкоза В.

Цифрите не включват разходите по събирането.

Правно основание

Регламент (ЕИО) № 2670/81 на Комисията от 14 септември 1981 г. относно определяне на подробни правила за прилагане по отношение на производството на захар при надвишаване на квотата (ОВ L 262, 16.9.1981 г., стр. 14).

Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17), и по-специално член 2, параграф 1, буква а) от него.

Държава-членка

Бюджет за 2011 г.

Бюджет за 2010 г.

Резултат от изпълнението за 2009 г.

Белгия

p.m.

p.m.

0,—

България

0,—

Чешка република

p.m.

p.m.

0,—

Дания

p.m.

p.m.

0,—

Германия

p.m.

p.m.

397 365,75

Естония

0,—

Ирландия

p.m.

p.m.

0,—

Гърция

p.m.

p.m.

0,—

Испания

p.m.

p.m.

0,—

Франция

p.m.

p.m.

0,—

Италия

p.m.

p.m.

0,—

Кипър

0,—

Латвия

p.m.

p.m.

0,—

Литва

p.m.

p.m.

0,—

Люксембург

0,—

Унгария

p.m.

p.m.

0,—

Малта

0,—

Нидерландия

p.m.

p.m.

0,—

Австрия

p.m.

p.m.

0,—

Полша

p.m.

p.m.

0,—

Португалия

p.m.

p.m.

0,—

Румъния

0,—

Словения

p.m.

p.m.

0,—

Словакия

p.m.

p.m.

0,—

Финландия

p.m.

p.m.

0,—

Швеция

p.m.

p.m.

0,—

Обединено кралство

p.m.

p.m.

0,—

Статия 1 1 3 — общо

p.m.

p.m.

397 365,75

1 1 7   Производствена такса

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

Забележки

Съгласно настоящата обща организация на пазарите в сектора на захарта се начислява налог върху продукцията на предприятията, произвеждащи захар, изоглюкоза или инулинов сироп.

Цифрите не включват разходите по събирането.

Правно основание

Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1), и по-специално член 16 от него.

Регламент (ЕО) № 952/2006 на Комисията от 29 юни 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на управлението на пазара на захарта в Общността и системата от квоти (ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 39).

Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17), и по-специално член 2, параграф 1, буква а) от него.

Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1), и по-специално член 51 от него.

Държава-членка

Бюджет за 2011 г.

Бюджет за 2010 г.

Резултат от изпълнението за 2009 г.

Белгия

6 600 000

6 600 000

6 601 725,90

България

400 000

400 000

401 391,—

Чешка република

3 400 000

3 400 000

2 917 573,02

Дания

3 400 000

3 400 000

3 356 485,49

Германия

26 300 000

26 300 000

26 339 173,20

Естония

0,—

Ирландия

p.m.

p.m.

0,—

Гърция

1 400 000

1 400 000

1 428 318,—

Испания

4 700 000

4 700 000

5 428 011,31

Франция

30 900 000

30 900 000

30 933 280,80

Италия

4 700 000

4 700 000

4 721 627,25

Кипър

0,—

Латвия

p.m.

p.m.

0,—

Литва

800 000

800 000

812 268,—

Люксембург

0,—

Унгария

2 000 000

2 000 000

1 570 176,64

Малта

0,—

Нидерландия

7 300 000

7 300 000

7 243 992,—

Австрия

3 200 000

3 200 000

3 159 246,60

Полша

12 800 000

12 800 000

9 289 822,03

Португалия

200 000

200 000

56 250,—

Румъния

1 000 000

1 000 000

886 934,09

Словения

p.m.

p.m.

0,—

Словакия

1 400 000

1 400 000

1 317 300,75

Финландия

800 000

800 000

728 991,—

Швеция

2 600 000

2 600 000

2 283 540,09

Обединено кралство

9 500 000

9 500 000

8 604 745,44

Статия 1 1 7 — общо

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

1 1 8   Еднократни суми върху допълнителната квота за захар и добавъчната квота за изоглюкоза

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Начислява се еднократна сума върху допълнителната квота захар или допълнителната квота изоглюкоза, които са били отпуснати на предприятията в съответствие с член 58 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Цифрите не включват разходите по събирането.

Правно основание

Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1), и по-специално член 8 и член 9, параграфи 2 и 3 от него.

Регламент (ЕО) № 952/2006 на Комисията от 29 юни 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на управлението на пазара на захарта в Общността и системата от квоти (ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 39).

Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17), и по-специално член 2, параграф 1, буква а) от него.

Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

Държава-членка

Бюджет за 2011 г.

Бюджет за 2010 г.

Резултат от изпълнението за 2009 г.

Белгия

p.m.

p.m.

0,—

България

p.m.

p.m.

0,—

Чешка република

p.m.

p.m.

0,—

Дания

p.m.

p.m.

0,—

Германия

p.m.

p.m.

0,—

Естония

0,—

Ирландия

p.m.

p.m.

0,—

Гърция

p.m.

p.m.

0,—

Испания

p.m.

p.m.

0,—

Франция

p.m.

p.m.

0,—

Италия

p.m.

p.m.

0,—

Кипър

0,—

Латвия

p.m.

p.m.

0,—

Литва

p.m.

p.m.

0,—

Люксембург

0,—

Унгария

p.m.

p.m.

0,—

Малта

0,—

Нидерландия

p.m.

p.m.

0,—

Австрия

p.m.

p.m.

0,—

Полша

p.m.

p.m.

0,—

Португалия

p.m.

p.m.

0,—

Румъния

p.m.

p.m.

0,—

Словения

p.m.

p.m.

0,—

Словакия

p.m.

p.m.

0,—

Финландия

p.m.

p.m.

0,—

Швеция

p.m.

p.m.

0,—

Обединено кралство

p.m.

p.m.

0,—

Статия 1 1 8 — общо

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9   Допълнителна сума върху излишъка

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

p.m.

p.m.

944 778,39

Забележки

Държавите-членки начисляват и събират такса за свръхпроизводство от съответните предприятия, установени на тяхна територия в съответствие с член 64 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Цифрите не включват разходите по събирането.

Правно основание

Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1), и по-специално член 15 от него.

Регламент (ЕО) № 967/2006 на Комисията от 29 юни 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на производството над квотите в сектора на захарта (ОВ L 176, 30.6.2006 г., стр. 22).

Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17), и по-специално член 2, параграф 1, буква а) от него.

Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

Държава-членка

Бюджет за 2011 г.

Бюджет за 2010 г.

Резултат от изпълнението за 2009 г.

Белгия

p.m.

p.m.

0,—

България

p.m.

p.m.

0,—

Чешка република

p.m.

p.m.

0,—

Дания

p.m.

p.m.

0,—

Германия

p.m.

p.m.

914 135,91

Естония

0,—

Ирландия

p.m.

p.m.

0,—

Гърция

p.m.

p.m.

0,—

Испания

p.m.

p.m.

0,—

Франция

p.m.

p.m.

0,—

Италия

p.m.

p.m.

0,—

Кипър

0,—

Латвия

p.m.

p.m.

0,—

Литва

p.m.

p.m.

0,—

Люксембург

0,—

Унгария

p.m.

p.m.

0,—

Малта

0,—

Нидерландия

p.m.

p.m.

24 549,—

Австрия

p.m.

p.m.

0,—

Полша

p.m.

p.m.

661,60

Португалия

p.m.

p.m.

0,—

Румъния

p.m.

p.m.

0,—

Словения

p.m.

p.m.

0,—

Словакия

p.m.

p.m.

0,—

Финландия

p.m.

p.m.

5 431,88

Швеция

p.m.

p.m.

0,—

Обединено кралство

p.m.

p.m.

0,—

Статия 1 1 9 — общо

p.m.

p.m.

944 778,39

ГЛАВА 1 2 —   МИТА И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2007/436/ЕО, ЕВРАТОМ

1 2 0   Мита и други задължения, посочени в член 2, параграф 1, буква а) от Решение 2007/436/ЕО, Евратом

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

Забележки

Разпределянето на митата като собствени ресурси за финансиране на общите разходи е логическо следствие от свободното движение на стоки в рамките на Съюза. Тази статия може да обхваща налози, премии, допълнителни или компенсационни суми, допълнителни суми или фактори, мита по Общата митническа тарифа и други мита, установени или които ще бъдат установени от институциите на Европейския съюз по отношение на търговията с трети държави и мита за продукти съгласно изтеклия Договор за създаване на Европейската общност за въглища и стомана.

Цифрите не включват разходите по събирането.

Правно основание

Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17), и по-специално член 2, параграф 1, буква а) от него.

Държава-членка

Бюджет за 2011 г.

Бюджет за 2010 г.

Резултат от изпълнението за 2009 г.

Белгия

1 512 400 000

1 440 400 000

1 416 348 750,37

България

55 400 000

52 700 000

52 479 088,83

Чешка република

193 300 000

177 400 000

163 922 845,39

Дания

318 500 000

301 900 000

279 428 734,82

Германия

3 403 800 000

3 154 600 000

2 918 247 776,52

Естония

16 800 000

15 800 000

15 469 809,84

Ирландия

178 200 000

172 200 000

176 611 433,74

Гърция

155 000 000

163 000 000

189 364 822,79

Испания

1 056 600 000

1 036 900 000

996 031 086,69

Франция

1 357 500 000

1 280 600 000

1 232 048 660,10

Италия

1 795 300 000

1 701 700 000

1 500 633 974,65

Кипър

33 200 000

31 200 000

30 743 797,10

Латвия

21 100 000

19 500 000

17 644 652,81

Литва

47 900 000

44 200 000

39 491 948,33

Люксембург

12 300 000

11 400 000

10 751 834,84

Унгария

112 200 000

100 000 000

91 334 442,06

Малта

10 100 000

9 800 000

9 415 724,53

Нидерландия

2 039 100 000

1 877 200 000

1 713 822 982,41

Австрия

168 100 000

159 900 000

153 700 810,60

Полша

379 500 000

336 000 000

290 198 607,—

Португалия

131 300 000

128 200 000

117 590 627,11

Румъния

142 300 000

131 200 000

123 398 781,78

Словения

78 800 000

73 500 000

68 829 554,96

Словакия

93 400 000

88 200 000

81 479 931,89

Финландия

138 000 000

124 900 000

114 122 566,77

Швеция

450 300 000

422 300 000

370 099 306,19

Обединено кралство

2 753 300 000

2 541 100 000

2 223 420 573,99

Статия 1 2 0 — общо

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

ГЛАВА 1 3 —   СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ, НАЧИСЛЕНИ ОТ ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Б) ОТ РЕШЕНИЕ 2007/436/ЕО, ЕВРАТОМ

1 3 0   Собствени ресурси, начислени от данък добавена стойност съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2007/436/ЕО, Евратом

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

Забележки

Унифицираната ставка, валидна за всички държави-членки и прилагана към хармонизираните бази за изчисляване на ДДС, определени съгласно правилата на Съюза, е фиксирана на 0,30 %. Базата за изчисляване, която ще бъде взета предвид за тази цел, не надвишава 50 % от БНД на всяка държава-членка. Само за периода 2007—2013 г. изискуемата ставка за собствения ресурс на база ДДС за Австрия се определя на 0,225 %, за Германия — на 0,15 %, а за Нидерландия и Швеция — на 0,10 %.

Правно основание

Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17), и по-специално член 2, параграф 1, буква б) и член 2, параграф 4 от него.

Държава-членка

Бюджет за 2011 г.

Бюджет за 2010 г.

Резултат от изпълнението за 2009 г.

Белгия

447 056 400

431 826 000

424 319 700,—

България

50 039 700

47 289 600

50 547 600,01

Чешка република

198 357 600

185 608 800

187 483 914,90

Дания

288 014 100

279 603 600

293 564 908,56

Германия

1 617 919 650

1 591 451 700

1 581 459 150,—

Естония

20 176 800

19 381 200

20 656 950,17

Ирландия

199 435 200

192 087 600

208 952 250,—

Гърция

320 616 300

324 634 500

352 958 250,—

Испания

1 194 082 200

1 171 392 600

1 542 368 100,—

Франция

2 687 302 500

2 601 826 800

2 694 111 000,—

Италия

1 865 228 700

1 813 767 300

2 000 065 800,—

Кипър

26 082 900

25 190 100

25 272 300,—

Латвия

20 254 500

20 302 500

23 462 583,08

Литва

40 864 500

39 432 450

42 241 200,09

Люксембург

43 806 900

41 264 700

42 061 950,—

Унгария

130 727 400

123 501 000

113 789 473,02

Малта

8 656 650

8 246 700

8 258 700,—

Нидерландия

297 167 000

257 072 000

282 072 999,96

Австрия

292 646 475

286 416 900

277 101 450,—

Полша

552 490 800

498 108 600

422 755 072,92

Португалия

245 006 700

239 920 200

231 396 000,—

Румъния

145 281 600

134 115 000

141 236 846,53

Словения

53 411 850

51 704 850

53 130 450,—

Словакия

79 764 600

75 822 000

82 874 400,—

Финландия

241 236 300

232 248 600

236 805 900,—

Швеция

153 822 000

138 929 600

125 278 050,43

Обединено кралство

2 567 350 200

2 446 180 200

2 278 403 001,64

Статия 1 3 0 — общо

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

ГЛАВА 1 4 —   СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА В) ОТ РЕШЕНИЕ 2007/436/ЕО, ЕВРАТОМ

1 4 0   Собствени ресурси на база брутен национален доход съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2007/436/ЕО, Евратом

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

Забележки

Ресурсът на база БНД е „допълнителен“ ресурс, осигуряващ приходите, необходими за покриване на разходи, надвишаващи сумата на традиционните собствени ресурси, плащанията на база ДДС и другите приходи за всяка конкретна година. Следователно ресурсът на база БНД гарантира, че общият бюджет на Европейския съюз е винаги балансиран ex ante.

Изискуемата ставка за БНД се определя чрез допълнителните приходи, необходими за финансиране на включените в бюджета разходи, които не са покрити от другите ресурси (плащания на база ДДС, традиционни собствени ресурси и други приходи). Следователно изискуема ставка се прилага за БНД на всяка държава-членка.

Ставката, прилагана към брутния национален доход на държавите-членки за тази финансова година, е 0,7538 %.

Правно основание

Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17), и по-специално член 2, параграф 1, буква в) от него.

Държава-членка

Бюджет за 2011 г.

Бюджет за 2010 г.

Резултат от изпълнението за 2009 г.

Белгия

2 726 497 830

2 621 134 499

2 381 246 881,04

България

262 406 752

247 201 341

238 330 851,09

Чешка република

1 054 284 132

983 927 108

895 012 330,38

Дания

1 844 931 271

1 768 717 348

1 671 286 639,53

Германия

19 221 096 928

18 636 926 600

16 884 497 842,04

Естония

103 730 652

98 307 875

97 397 076,70

Ирландия

1 002 259 749

958 866 432

985 205 380,04

Гърция

1 753 538 451

1 731 945 117

1 664 190 583,—

Испания

7 938 445 577

7 710 542 285

7 272 232 531,—

Франция

15 429 716 203

14 810 280 668

13 589 348 082,04

Италия

11 912 323 979

11 451 174 444

10 510 520 358,—

Кипър

131 079 372

125 744 407

119 158 353,—

Латвия

128 953 590

130 213 083

138 816 078,49

Литва

205 364 166

196 839 633

199 784 486,29

Люксембург

220 151 170

205 985 892

198 321 192,96

Унгария

745 847 402

697 361 285

599 254 504,69

Малта

43 503 914

41 166 029

38 939 593,—

Нидерландия

4 548 558 093

4 358 377 184

4 090 251 449,—

Австрия

2 173 032 244

2 095 235 440

1 911 207 838,96

Полша

2 776 537 395

2 486 467 716

1 999 772 270,42

Португалия

1 231 278 900

1 197 638 089

1 091 027 180,—

Румъния

965 058 554

877 904 627

852 238 761,37

Словения

268 420 757

258 101 226

250 508 932,96

Словакия

518 712 057

485 647 281

465 458 204,96

Финландия

1 380 207 308

1 315 128 025

1 260 261 433,96

Швеция

2 642 595 001

2 351 995 614

2 060 335 111,17

Обединеното кралство

13 313 334 558

12 430 634 373

10 948 651 524,01

Статия 1 4 0 — общо

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

ГЛАВА 1 5 —   КОРЕКЦИЯ НА БЮДЖЕТНИ ДИСБАЛАНСИ

1 5 0   Корекция на бюджетни дисбаланси в полза на Обединеното кралство в съответствие с членове 4 и 5 от Решение 2007/436/ЕО, Евратом

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

0

0

– 315 228 368,69

Забележки

Механизмът за корекция на бюджетния дисбаланс в полза на Обединеното кралство (корекция за Обединеното кралство) беше въведен от Европейския съвет във Фонтенбло през юни 1984 г. и произтеклото от тази среща решение за собствените ресурси от 1985 г. Целта на механизма е намаляване на бюджетния дисбаланс на Обединеното кралство чрез намаляване на неговите плащания към Съюза.

Правно основание

Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17), и по-специално членове 4 и 5 от него.

Държава-членка

Бюджет за 2011 г.

Бюджет за 2010 г.

Резултат от изпълнението за 2009 г.

Белгия

145 448 571

166 903 516

250 480 224,96

България

13 998 429

15 740 807

25 069 707,96

Чешка република

56 242 158

62 652 601

92 637 750,59

Дания

98 420 257

112 624 951

175 776 288,55

Германия

182 159 254

210 656 145

317 139 353,04

Естония

5 533 646

6 259 858

10 245 070,06

Ирландия

53 466 849

61 056 836

103 632 456,96

Гърция

93 544 788

110 283 440

175 054 017,—

Испания

423 486 700

490 976 949

764 956 566,—

Франция

823 118 270

943 060 313

1 429 445 634,96

Италия

635 478 409

729 165 665

1 105 587 800,04

Кипър

6 992 600

8 006 908

12 534 110,04

Латвия

6 879 197

8 291 456

14 611 870,35

Литва

10 955 418

12 533 972

21 015 066,97

Люксембург

11 744 250

13 116 370

20 861 145,—

Унгария

39 788 199

44 405 219

62 320 872,88

Малта

2 320 773

2 621 291

4 096 005,—

Нидерландия

43 106 902

49 263 430

76 826 667,96

Австрия

20 593 930

23 682 779

35 897 970,96

Полша

148 117 997

158 328 466

208 797 487,91

Португалия

65 684 174

76 260 874

114 763 713,—

Румъния

51 482 303

55 901 507

89 652 116,11

Словения

14 319 254

16 434 869

26 350 704,96

Словакия

27 671 369

30 924 105

48 960 936,—

Финландия

73 628 953

83 742 170

132 565 241,04

Швеция

25 043 999

26 584 980

38 316 035,47

Обединено кралство

–3 079 226 649

–3 519 479 477

–5 672 823 182,46

Статия 1 5 0 — общо

0

0

– 315 228 368,69

ГЛАВА 1 6 —   БРУТНО НАМАЛЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ВНОСКА НА БАЗА БНД В ПОЛЗА НА НИДЕРЛАНДИЯ И ШВЕЦИЯ

1 6 0   Брутно намаление на годишната вноска на база БНД в полза на Нидерландия и Швеция съгласно член 2, параграф 5 от Решение 2007/436/ЕО, Евратом

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

0

0

4 142 307,78

Забележки

Само за периода 2007—2013 г. Нидерландия се ползва от брутно намаление на годишната си вноска от БНД от 605 000 000 EUR, а Швеция — от брутно намаление на годишната си вноска от БНД от 150 000 000 EUR, по цени от 2004 г. Тези суми са коригирани така, че да отразяват текущите цени.

Правно основание

Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 130, 31.5.2000 г., стр. 1), и по-специално член 10, параграф 9 от него.

Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17), и по-специално член 2, параграф 5 от него.

Държава-членка

Бюджет за 2011 г.

Бюджет за 2010 г.

Резултат от изпълнението за 2009 г.

Белгия

23 934 277

23 602 839

24 132 837,96

България

2 303 510

2 226 003

2 415 372,96

Чешка република

9 254 923

8 860 084

9 155 560,96

Дания

16 195 537

15 926 977

16 944 389,49

Германия

168 730 393

167 822 128

171 116 589,96

Естония

910 589

885 244

987 074,04

Ирландия

8 798 233

8 634 417

9 984 602,04

Гърция

15 393 254

15 595 850

16 865 802,96

Испания

69 686 816

69 432 028

73 700 718,96

Франция

135 448 153

133 363 878

137 721 768,—

Италия

104 571 093

103 115 739

106 519 271,04

Кипър

1 150 667

1 132 305

1 207 614,96

Латвия

1 132 006

1 172 545

1 400 794,—

Литва

1 802 768

1 772 505

2 024 724,—

Люксембург

1 932 574

1 854 865

2 009 894,04

Унгария

6 547 344

6 279 611

6 109 282,09

Малта

381 895

370 693

394 635,—

Нидерландия

– 625 110 923

– 612 147 160

– 624 384 804,—

Австрия

19 075 737

18 867 213

19 369 209,—

Полша

24 373 544

22 390 189

20 138 780,69

Португалия

10 808 653

10 784 513

11 057 057,04

Румъния

8 471 666

7 905 371

8 654 235,62

Словения

2 356 304

2 324 155

2 538 792,—

Словакия

4 553 460

4 373 165

4 717 203,96

Финландия

12 116 006

11 842 488

12 772 167,96

Швеция

– 141 688 197

– 140 323 242

– 148 700 177,51

Обединено кралство

116 869 718

111 935 597

115 288 910,56

Статия 1 6 0 — общо

0

0

4 142 307,78

ДЯЛ 3

ИЗЛИШЪЦИ, САЛДА И КОРЕКЦИИ

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

ГЛАВА 3 0

3 0 0

Излишък от предходната финансова година

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

3 0 2

Излишък от собствени ресурси от възстановяване на излишъка от Гаранционния фонд за външни дейности

p.m.

p.m.

0,—

 

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

ГЛАВА 3 1

3 1 0

Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10, параграфи 4, 5 и 8 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000

3 1 0 3

Прилагане за 1995 г. и следващите години на член 10, параграфи 4, 5 и 8 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

 

Статия 3 1 0 — Общо

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

 

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

ГЛАВА 3 2

3 2 0

Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10, параграфи 6, 7 и 8 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000

3 2 0 3

Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10, параграфи 6, 7 и 8 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

 

Статия 3 2 0 — Общо

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

 

ГЛАВА 3 2 — ОБЩО

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

ГЛАВА 3 4

3 4 0

Корекция във връзка с последиците от неучастието на някои държави-членки в някои политики в областта „Пространство на свобода, сигурност и правосъдие“

p.m.

p.m.

5 690 587,91

 

ГЛАВА 3 4 — ОБЩО

p.m.

p.m.

5 690 587,91

ГЛАВА 3 5

3 5 0

Резултат от окончателното изчисляване на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

3 5 0 4

Резултат от окончателното изчисляване на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

p.m.

0

–5 894 916,19

 

Статия 3 5 0 — Общо

p.m.

0

–5 894 916,19

 

ГЛАВА 3 5 — ОБЩО

p.m.

0

–5 894 916,19

ГЛАВА 3 6

3 6 0

Резултат от междинното актуализиране на изчисляването на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

3 6 0 4

Резултат от междинното актуализиране на изчисляването на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

p.m.

0

0,—

 

Статия 3 6 0 — Общо

p.m.

0

0,—

 

ГЛАВА 3 6 — ОБЩО

p.m.

0

0,—

ГЛАВА 3 7

3 7 0

Корекция във връзка с прилагането на Решение 2007/436/ЕО, Евратом за 2007 и 2008 г.

–88 684 851,97

 

ГЛАВА 3 7 — ОБЩО

–88 684 851,97

 

Дял 3 — Общо

p.m.

2 253 591 199

330 078 341,24

ГЛАВА 3 0 —

ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

ГЛАВА 3 1 —

САЛДА И КОРЕКЦИИ НА САЛДАТА НА БАЗА ДДС ЗА ПРЕДХОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФИ 4, 5 И 8 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1150/2000

ГЛАВА 3 2 —

САЛДА И КОРЕКЦИИ НА САЛДАТА НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД/ПРОДУКТ ЗА ПРЕДХОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФИ 6, 7 И 8 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1150/2000

ГЛАВА 3 4 —

КОРЕКЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕУЧАСТИЕТО НА НЯКОИ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ В НЯКОИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА „ПРОСТРАНСТВО НА СВОБОДА, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ“

ГЛАВА 3 5 —

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО ЗА КОРИГИРАНЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ДИСБАЛАНС ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

ГЛАВА 3 6 —

РЕЗУЛТАТ ОТ МЕЖДИННОТО АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ФИНАНСИРАНЕТО ЗА КОРИГИРАНЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ДИСБАЛАНС ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

ГЛАВА 3 7 —

КОРЕКЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА РЕШЕНИЕ 2007/436/ЕО, ЕВРАТОМ

ГЛАВА 3 0 —   ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

3 0 0   Излишък от предходната финансова година

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

Забележки

Съгласно член 15 от Финансовия регламент салдото от всяка финансова година, независимо дали е излишък или дефицит, се вписва като приход или като разход в бюджета за следващата финансова година.

Съответните разчети за подобни приходи или разходи се вписват в бюджета в хода на бюджетната процедура и, когато това е уместно, в писмо за внасяне на изменения, представено съгласно член 34 от Финансовия регламент. Те се изготвят в съответствие с принципите, установени в член 15 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000.

След приключване на отчетите за всяка финансова година всички отклонения от разчетите се вписват в бюджета за следващата финансова година чрез коригиращ бюджет, който трябва да бъде представен от Комисията в срок от 15 дни след представяне на предварителните отчети.

Дефицитът се вписва в статия 27 02 01 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.

Правно основание

Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 130, 31.5.2000 г., стр. 1).

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1), и по-специално член 15 от него.

Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17), и по-специално член 7 от него.

3 0 2   Излишък от собствени ресурси от възстановяване на излишъка от Гаранционния фонд за външни дейности

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на излишъка от Гаранционния фонд за външни дейности в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 след достигане на целевата стойност.

Правно основание

Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета от 25 май 2009 г. относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности (ОВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 10).

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1), и по-специално член 4, параграф 3 от него.

Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17).

ГЛАВА 3 1 —   САЛДА И КОРЕКЦИИ НА САЛДАТА НА БАЗА ДДС ЗА ПРЕДХОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФИ 4, 5 И 8 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1150/2000

3 1 0   Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10, параграфи 4, 5 и 8 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000

3 1 0 3   Прилагане за 1995 г. и следващите години на член 10, параграфи 4, 5 и 8 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

Забележки

Съгласно член 7, параграф 1 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 държавите-членки изпращат на Комисията преди 31 юли декларация за общата сума на ресурсната база от ДДС за предишната календарна година.

Всяка държава-членка се дебитира със сума, изчислена въз основа на тази декларация съгласно правилата на Европейския съюз, и се кредитира с 12-те плащания, реално извършени през предходната финансова година. Комисията установява салдата и информира своевременно държавите-членки, за да ги впишат в сметката на Комисията по член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на първия работен ден от декември същата година.

Всички корекции на посочените по-горе декларации, които са резултат от проверките на Комисията съгласно член 9 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89, и/или всички промени в БНД за предходни финансови години, които оказват въздействие върху определянето на таван за базата за ДДС, ще водят до корекции в салдата на ДДС.

Правно основание

Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 на Съвета от 29 май 1989 г. за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност (ОВ L 155, 7.6.1989 г., стр. 9).

Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 130, 31.5.2000 г., стр. 1), и по-специално член 10, параграфи 4, 5 и 8 от него.

Държава-членка

Бюджет за 2011 г.

Бюджет за 2010 г.

Резултат от изпълнението за 2009 г.

Белгия

p.m.

p.m.

–74 879 290,45

България

p.m.

p.m.

411 027,82

Чешка република

p.m.

p.m.

–17 437 400,97

Дания

p.m.

p.m.

–18 712 622,05

Германия

p.m.

p.m.

123 522 626,24

Естония

p.m.

p.m.

– 754 402,96

Ирландия

p.m.

p.m.

–7 543 217,58

Гърция

p.m.

p.m.

–24 684 214,91

Испания

p.m.

p.m.

–14 430 810,97

Франция

p.m.

p.m.

– 148 483 695,28

Италия

p.m.

p.m.

– 621 418 785,55

Кипър

p.m.

p.m.

– 454 387,16

Латвия

p.m.

p.m.

– 915 067,74

Литва

p.m.

p.m.

– 440 016,77

Люксембург

p.m.

p.m.

– 991 998,21

Унгария

p.m.

p.m.

– 573 725,28

Малта

p.m.

p.m.

–78 142,09

Нидерландия

p.m.

p.m.

–17 920 417,48

Австрия

p.m.

p.m.

–6 401 805,97

Полша

p.m.

p.m.

4 799 412,70

Португалия

p.m.

p.m.

–3 672 456,02

Румъния

p.m.

p.m.

15 346 814,54

Словения

p.m.

p.m.

774 359,64

Словакия

p.m.

p.m.

–5 911 212,90

Финландия

p.m.

p.m.

440 108,29

Швеция

p.m.

p.m.

27 633 990,02

Обединено кралство

p.m.

p.m.

– 153 686 187,88

Позиция 3 1 0 3 — общо

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

ГЛАВА 3 2 —   САЛДА И КОРЕКЦИИ НА САЛДАТА НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД/ПРОДУКТ ЗА ПРЕДХОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФИ 6, 7 И 8 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1150/2000

3 2 0   Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10, параграфи 6, 7 и 8 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000

3 2 0 3   Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10, параграфи 6, 7 и 8 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

Забележки

Въз основа на цифрите за общия размер на брутния национален доход и неговите компоненти за предходната година, предоставени от държавите-членки в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003, всяка държава-членка се дебитира със сума, изчислена съгласно правилата на Европейския съюз, и се кредитира с дванадесетте плащания, извършени през тази предходна финансова година.

Комисията установява салдата и информира своевременно държавите-членки, за да ги впишат в сметката по член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на първия работен ден от декември същата година.

Всички промени в брутния национален продукт/брутния национален доход за предходни финансови години съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003, при спазване на членове 4 и 5 от него, водят за всяка съответна държава-членка до корекция на салдото, установено по силата на член 10, параграф 7 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000.

Правно основание

Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 130, 31.5.2000 г., стр. 1), и по-специално член 10, параграфи 6, 7 и 8 от него.

Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета от 15 юли 2003 г. за хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени (ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 1).

Държава-членка

Бюджет за 2011 г.

Бюджет за 2010 г.

Резултат от изпълнението за 2009 г.

Белгия

p.m.

p.m.

26 862 819,69

България

p.m.

p.m.

2 423 295,42

Чешка република

p.m.

p.m.

–34 686 305,65

Дания

p.m.

p.m.

–71 068 125,35

Германия

p.m.

p.m.

219 877 330,27

Естония

p.m.

p.m.

–3 487 837,13

Ирландия

p.m.

p.m.

–35 455 169,60

Гърция

p.m.

p.m.

–86 418 539,08

Испания

p.m.

p.m.

–63 947 699,10

Франция

p.m.

p.m.

33 616 568,61

Италия

p.m.

p.m.

– 120 176 288,67

Кипър

p.m.

p.m.

–1 596 818,51

Латвия

p.m.

p.m.

8 614 426,97

Литва

p.m.

p.m.

2 702 641,27

Люксембург

p.m.

p.m.

–3 902 181,10

Унгария

p.m.

p.m.

–10 402 627,35

Малта

p.m.

p.m.

– 139 664,57

Нидерландия

p.m.

p.m.

– 100 141 251,40

Австрия

p.m.

p.m.

–39 873 577,37

Полша

p.m.

p.m.

31 184 803,61

Португалия

p.m.

p.m.

–13 539 188,40

Румъния

p.m.

p.m.

49 533 992,05

Словения

p.m.

p.m.

5 512 854,12

Словакия

p.m.

p.m.

–2 557 151,09

Финландия

p.m.

p.m.

–56 740 352,55

Швеция

p.m.

p.m.

–15 955 865,08

Обединено кралство

p.m.

p.m.

– 150 962 870,36

Позиция 3 2 0 3 — общо

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

ГЛАВА 3 4 —   КОРЕКЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕУЧАСТИЕТО НА НЯКОИ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ В НЯКОИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА „ПРОСТРАНСТВО НА СВОБОДА, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ“

3 4 0   Корекция във връзка с последиците от неучастието на някои държави-членки в някои политики в областта „Пространство на свобода, сигурност и правосъдие“

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

p.m.

p.m.

5 690 587,91

Забележки

Член 3 от Протокола за позицията на Дания и член 5 от Протокола за позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложени към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, предоставят пълно освобождаване на тези държави-членки от подкрепа за финансовите последици от някои специфични политики в областта на свободата, сигурността и правосъдието, с изключение на свързаните с тях административни разходи. Затова те могат да получат корекция на собствените ресурси, платени за всяка година, през която не участват.

Вноската на всяка държава-членка за механизма за приспособяване се изчислява чрез прилагане към бюджетните разходи, произтичащи от тази операция или политика, скалата на общия брутен национален доход и неговите компоненти от предходната година, предоставени от държавите-членки в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета от 15 юли 2003 г. за хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени (ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 1).

Комисията установява салдото на всяка държава-членка и я информира своевременно, за да го запише в сметката по член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на първия работен ден от декември, в съответствие с член 10а от същия регламент.

Правно основание

Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 130, 31.5.2000 г., стр. 1), и по-специално член 10a от него.

Протокол за позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 3 от него, и Протокол за позицията на Обединеното кралство и Ирландия относно областта на свободата, сигурността и правосъдието и вътрешните работи, анексирани към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 5 от него.

Държава-членка

Бюджет за 2011 г.

Бюджет за 2010 г.

Резултат от изпълнението за 2009 г.

Белгия

p.m.

p.m.

1 125 764,94

България

p.m.

p.m.

106 840,71

Чешка република

p.m.

p.m.

425 107,23

Дания

p.m.

p.m.

– 523 079,32

Германия

p.m.

p.m.

8 257 141,74

Естония

p.m.

p.m.

48 527,82

Ирландия

p.m.

p.m.

–2 346 208,01

Гърция

p.m.

p.m.

749 192,01

Испания

p.m.

p.m.

3 435 599,87

Франция

p.m.

p.m.

6 376 041,30

Италия

p.m.

p.m.

5 024 248,22

Кипър

p.m.

p.m.

52 265,07

Латвия

p.m.

p.m.

72 316,90

Литва

p.m.

p.m.

101 252,43

Люксембург

p.m.

p.m.

96 426,56

Унгария

p.m.

p.m.

292 790,85

Малта

p.m.

p.m.

17 929,03

Нидерландия

p.m.

p.m.

1 880 809,67

Австрия

p.m.

p.m.

901 516,03

Полша

p.m.

p.m.

960 515,15

Португалия

p.m.

p.m.

516 028,30

Румъния

p.m.

p.m.

359 225,17

Словения

p.m.

p.m.

117 048,93

Словакия

p.m.

p.m.

210 732,09

Финландия

p.m.

p.m.

599 685,24

Швеция

p.m.

p.m.

1 008 058,68

Обединено кралство

p.m.

p.m.

–24 175 188,70

Статия 3 4 0 — общо

p.m.

p.m.

5 690 587,91

ГЛАВА 3 5 —   РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО ЗА КОРИГИРАНЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ДИСБАЛАНС ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

3 5 0   Резултат от окончателното изчисляване на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

3 5 0 4   Резултат от окончателното изчисляване на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

p.m.

0

–5 894 916,19

Забележки

Резултат от окончателното изчисляване на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство.

Цифрите за 2009 г. съответстват на резултата от окончателното изчисляване на финансирането на корекцията на бюджетните дисбаланси за Обединеното кралство по отношение на корекцията за 2005 година.

Цифрите за 2010 г. съответстват на резултата от окончателното изчисляване на финансирането на корекцията на бюджетните дисбаланси за Обединеното кралство по отношение на корекцията за 2006 г.

Правно основание

Членове 4 и 5 от Решение 2000/597/ЕО, Евратом на Съвета от 29 септември 2000 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 253, 7.10.2000 г., стр. 42).

Членове 4 и 5 от Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17).

Държава-членка

Бюджет за 2011 г.

Бюджет за 2010 г.

Резултат от изпълнението за 2009 г.

Белгия

p.m.

5 025 912

591 653,04

България

p.m.

489 243

0,—

Чешка република

p.m.

1 177 440

2 806 922,68

Дания

p.m.

–9 197 734

–3 011 966,64

Германия

p.m.

39 179 773

–5 481 921,—

Естония

p.m.

–69 352

627 249,96

Ирландия

p.m.

2 623 764

2 962 200,—

Гърция

p.m.

65 528 142

9 093 524,04

Испания

p.m.

22 584 489

–2 745 993,—

Франция

p.m.

–22 588 521

–8 257 101,—

Италия

p.m.

–94 910 109

–22 829 273,04

Кипър

p.m.

107 925

–55 882,63

Латвия

p.m.

1 017 474

– 570 026,21

Литва

p.m.

– 725 966

–2 191 779,—

Люксембург

p.m.

– 281 514

628 919,04

Унгария

p.m.

–6 699 387

–5 856 986,18

Малта

p.m.

128 050

122 538,96

Нидерландия

p.m.

10 720 377

16 057 254,—

Австрия

p.m.

– 499 052

–8 230 674,96

Полша

p.m.

8 677 483

–63 393,88

Португалия

p.m.

1 266 237

–1 614 009,—

Румъния

p.m.

6 495 846

0,—

Словения

p.m.

1 562 004

888 598,40

Словакия

p.m.

4 478 030

–2 664 084,11

Финландия

p.m.

4 653 367

1 991 702,04

Швеция

p.m.

6 038 398

6 738 576,18

Обединено кралство

p.m.

–46 782 319

15 169 036,12

Позиция 3 5 0 4 — общо

p.m.

0

–5 894 916,19

ГЛАВА 3 6 —   РЕЗУЛТАТ ОТ МЕЖДИННОТО АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ФИНАНСИРАНЕТО ЗА КОРИГИРАНЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ДИСБАЛАНС ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

3 6 0   Резултат от междинното актуализиране на изчисляването на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

3 6 0 4   Резултат от междинното актуализиране на изчисляването на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

p.m.

0

0,—

Забележки

Тази позиция е предназначена за записване на разликата между включената по-рано в бюджета и последната междинна актуализация на корекцията за Обединеното кралство, преди да бъдат направени окончателните изчисления.

Цифрите за 2010 г. съответстват на резултата от междинното изчисляване на финансирането на корекцията на бюджетните дисбаланси за Обединеното кралство по отношение на корекцията за 2008 г.

Правно основание

Членове 4 и 5 от Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17).

Държава-членка

Бюджет за 2011 г.

Бюджет за 2010 г.

Резултат от изпълнението за 2009 г.

Белгия

p.m.

–3 504 541

0,—

България

p.m.

–1 523 420

0,—

Чешка република

p.m.

496 143

0,—

Дания

p.m.

–8 155 544

0,—

Германия

p.m.

– 213 638

0,—

Естония

p.m.

– 602 251

0,—

Ирландия

p.m.

–7 602 523

0,—

Гърция

p.m.

–7 281 407

0,—

Испания

p.m.

–17 398 703

0,—

Франция

p.m.

–22 865 571

0,—

Италия

p.m.

–18 521 220

0,—

Кипър

p.m.

– 379 606

0,—

Латвия

p.m.

224 016

0,—

Литва

p.m.

–1 577 325

0,—

Люксембург

p.m.

–2 092 216

0,—

Унгария

p.m.

–2 763 065

0,—

Малта

p.m.

– 170 277

0,—

Нидерландия

p.m.

–5 075 335

0,—

Австрия

p.m.

– 501 383

0,—

Полша

p.m.

–2 489 164

0,—

Португалия

p.m.

– 312 262

0,—

Румъния

p.m.

–10 996 050

0,—

Словения

p.m.

–1 405 069

0,—

Словакия

p.m.

–3 676 917

0,—

Финландия

p.m.

–7 803 260

0,—

Швеция

p.m.

1 895 807

0,—

Обединено кралство

p.m.

124 294 781

0,—

Позиция 3 6 0 4 — общо

p.m.

0

0,—

ГЛАВА 3 7 —   КОРЕКЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА РЕШЕНИЕ 2007/436/ЕО, ЕВРАТОМ

3 7 0   Корекция във връзка с прилагането на Решение 2007/436/ЕО, Евратом за 2007 и 2008 г.

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

–88 684 851,97

Забележки

Резултат от изчислението за прилагането със задна дата на Решение 2007/436/ЕО, Евратом за 2007 и 2008 г.

Правно основание

Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 130, 31.5.2000 г., стр. 1).

Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17), и по-специално член 11 от него.

Държава-членка

Бюджет за 2011 г.

Бюджет за 2010 г.

Резултат от изпълнението за 2009 г.

Белгия

204 589 861,—

България

17 366 133,—

Чешка република

71 898 232,29

Дания

143 817 127,80

Германия

–1 736 354 527,—

Естония

8 734 505,06

Ирландия

91 629 026,—

Гърция

126 166 977,—

Испания

592 534 409,—

Франция

1 096 152 291,—

Италия

949 414 872,—

Кипър

8 837 040,27

Латвия

11 682 657,39

Литва

16 715 516,02

Люксембург

16 872 718,—

Унгария

51 074 101,48

Малта

3 006 056,—

Нидерландия

–2 108 712 670,—

Австрия

–30 989 269,—

Полша

146 112 853,43

Португалия

89 132 398,—

Румъния

61 014 784,18

Словения

19 006 610,—

Словакия

36 944 055,65

Финландия

110 353 342,—

Швеция

– 609 395 301,23

Обединено кралство

523 711 348,69

Статия 3 7 0 — общо

–88 684 851,97

ДЯЛ 4

ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИ НА СЪЮЗА

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

ГЛАВА 4 0

4 0 0

Постъпления от данъка върху заплатите, възнагражденията и надбавките на членове на институциите, длъжностни лица, други служители и лица, получаващи пенсии, както и членове на управителните органи на Европейската инвестиционна банка, Европейската централна банка, Европейския инвестиционен фонд, техния персонал и лицата, получаващи пенсии

591 693 725

602 510 728

519 205 367,07

4 0 3

Постъпления от временната вноска от заплати на членове на институциите, длъжностни лица и други активно заети служители

p.m.

p.m.

190 856,57

4 0 4

Постъпления от специалния налог върху възнагражденията на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост

60 128 782

55 518 908

46 463 120,48

 

ГЛАВА 4 0 — ОБЩО

651 822 507

658 029 636

565 859 344,12

ГЛАВА 4 1

4 1 0

Вноски на персонала по пенсионноосигурителната схема

437 655 803

430 238 260

374 439 928,64

4 1 1

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

77 713 938

80 385 060

76 367 682,08

4 1 2

Вноски в пенсионноосигурителната схема от длъжностни лица и срочно нает персонал в отпуск по лични причини

110 000

105 000

57 339,85

 

ГЛАВА 4 1 — ОБЩО

515 479 741

510 728 320

450 864 950,57

ГЛАВА 4 2

4 2 0

Вноска на работодателя от децентрализираните агенции и международните организации в пенсионноосигурителната схема

13 123 267

11 476 650

7 891 672,96

4 2 1

Вноски на членовете на Европейския парламент в пенсионноосигурителна схема

p.m.

p.m.

820 485,—

 

ГЛАВА 4 2 — ОБЩО

13 123 267

11 476 650

8 712 157,96

 

Дял 4 — Общо

1 180 425 515

1 180 234 606

1 025 436 452,65

ГЛАВА 4 0 —

РАЗНИ ДАНЪЦИ И УДРЪЖКИ

ГЛАВА 4 1 —

ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

ГЛАВА 4 2 —

ДРУГИ ВНОСКИ В ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

ГЛАВА 4 0 —   РАЗНИ ДАНЪЦИ И УДРЪЖКИ

4 0 0   Постъпления от данъка върху заплатите, възнагражденията и надбавките на членове на институциите, длъжностни лица, други служители и лица, получаващи пенсии, както и членове на управителните органи на Европейската инвестиционна банка, Европейската централна банка, Европейския инвестиционен фонд, техния персонал и лицата, получаващи пенсии

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

591 693 725

602 510 728

519 205 367,07

Забележки

Тези приходи представляват целият данък върху заплати, надници и възнаграждения от всякакъв вид, с изключение на осигуровките и семейните надбавки, плащани на членовете на Комисията, длъжностните лица, другите служители и лицата, които получават компенсационните плащания при прекратяване на трудовото правоотношение, по глава 1 от всеки дял от разходната част на бюджета и на лицата, които получават пенсия.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Протокол относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и по-специално член 12 от него.

Регламент № 422/67/EИО, № 5/67/Евратом на Съвета от 25 юли 1967 г. за определяне на възнагражденията на председателя и на членовете на Комисията и на председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря на Съда, на председателя, членовете и секретаря на Първоинстанционния съд, както и на председателя, членовете и секретаря на Съда на публичната служба на Европейския съюз (ОВ 187, 8.8.1967 г., стр. 1).

Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. за определяне на условията и процедурата за прилагане на данъка в полза на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).

Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 1860/76 на Съвета от 29 юни 1976 г. за определяне на условията на заетост на персонала на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (ОВ L 214, 6.8.1976 г., стр. 24).

Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 2290/77 на Съвета от 18 октомври 1977 г. за определяне на възнагражденията на членовете на Сметната палата (ОВ L 268, 20.10.1977 г., стр. 1).

Решение 94/262/EОВС, EО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15).

Решение № 1247/2002/ЕО на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията от 1 юли 2002 г. относно статута и общите условия, регулиращи изпълнението на задълженията на Европейския надзорен орган по защита на данните (ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 1).

Решение 2009/909/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за установяване условията за работа на председателя на Европейския съвет (ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 35).

Решение 2009/910/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за установяване условията за работа на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 36).

Решение 2009/912/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за установяване условията за работа на генералния секретар на Съвета на Европейския съюз (ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 38).

Парламент

 

47 464 953

Съвет

 

22 212 000

Комисия:

 

408 054 400

— администрация

(330 928 000)

 

— изследвания и технологично развитие

(14 581 831)

 

— научни изследвания (непреки дейности)

(16 491 055)

 

— Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

(2 761 000)

 

— Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)

(579 000)

 

— Служба за инфраструктура и логистика в Брюксел (OIB)

(2 438 000)

 

— Служба за инфраструктура и логистика в Люксембург (OIL)

(859 000)

 

— Служба за управление и плащане по индивидуални права (Paymaster)

(1 157 000)

 

— Служба за публикации на Европейския съюз (OP)

(3 109 000)

 

— Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER)

(256 812)

 

— Агенция за оперативното управление на широкомащабни ИТ системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието

(418 716)

 

— Съвместно предприятие ARTEMIS — инициатива за вградени компютърни системи (съвместно предприятие ARTEMIS)

(44 663)

 

— Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC)

(66 994)

 

— Съвместно предприятие Чисто небе

(100 492)

 

— Агенция на Общността за контрол на рибарството (CFCA)

(391 237)

 

— Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)

(254 739)

 

— Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)

(990 871)

 

— Европейска агенция за възстановяване

(p.m.)

 

— Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

(259 194)

 

— Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (FRONTEX)

(970 832)

 

— Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

(212 149)

 

— Европейска агенция за авиационна безопасност (EASA)

(3 251 522)

 

— Европейски банков орган (ЕБО)

(111 657)

 

— Евроюст

(614 658)

 

— Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDPC)

(805 557)

 

— Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

(578 823)

 

— Европейска агенция по химикалите (ЕСНА)

(3 526 495)

 

— Европейска агенция за околната среда (EEA)

(1 272 098)

 

— Европейски орган за безопасност на храните (EFSA)

(1 836 615)

 

— Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

(654 087)

 

— Европейска агенция за ГНСС (GALILEO)

(274 705)

 

— Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

(150 738)

 

— Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

(156 320)

 

— Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО)

(106 075)

 

— Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергетика (F4E)

(1 068 623)

 

— Европейска агенция по морска безопасност (EMSA)

(897 451)

 

— Европейска агенция по лекарствата (EMEA)

(3 805 436)

 

— Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA)

(527 789)

 

— Съвместно предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC)

(33 497)

 

— Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA)

(245 646)

 

— Европейски полицейски колеж (CEPOL)

(163 468)

 

— Европейска полицейска служба (EUROPOL)

(1 381 083)

 

— Европейска железопътна агенция (ERA)

(666 433)

 

— Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA)

(879 910)

 

— Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)

(120 032)

 

— Европейска фондация за обучение (ETF)

(774 812)

 

— Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

(337 534)

 

— Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации (EACI)

(551 422)

 

— Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите (EAHC)

(164 497)

 

— Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)

(1 035 699)

 

— Изпълнителна агенция за трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T EA)

(244 737)

 

— Съвместно предприятие за горивни клетки и водородна технология (FCH)

(100 492)

 

— Съвместно предприятие на инициативата за иновативни лекарства (IMI)

(161 903)

 

— Съвместно предприятие за ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)

(217 732)

 

— Служба за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM)

(3 374 913)

 

— Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)

(1 091 356)

 

Съд на Европейския съюз

 

22 159 000

Сметна палата

 

10 497 081

Европейски икономически и социален комитет

 

4 436 469

Комитет на регионите

 

3 008 956

Европейски омбудсман

 

546 866

Европейски надзорен орган по защита на данните

 

452 000

Европейска служба за външна дейност

 

17 672 000

Европейска инвестиционна банка

 

38 840 000

Европейска централна банка

 

14 250 000

Европейски инвестиционен фонд

 

2 100 000

 

Общо

591 693 725

4 0 3   Постъпления от временната вноска от заплати на членове на институциите, длъжностни лица и други активно заети служители

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

p.m.

p.m.

190 856,57

Забележки

Разпоредбите относно временната вноска се прилагаха до 30 юни 2003 г. Поради това този ред ще покрива всички приходи, произтичащи от остатъчната сума на временната вноска от заплатите на членовете на Комисията, длъжностните лица и другите активно заети служители.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 66а от него във версията, която беше в сила до 15 декември 2003 г.

Регламент № 422/67/EИО, № 5/67/Евратом на Съвета от 25 юли 1967 г. относно определянето на възнагражденията на председателя и на членовете на Комисията, на председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря на Съда, на председателя, членовете и секретаря на Първоинстанционния съд и на председателя, членовете и секретаря на Съда на публичната служба на Европейския съюз (ОВ 187, 8.8.1967 г., стр. 1).

Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 2290/77 на Съвета от 18 октомври 1977 г. за определяне на възнагражденията на членовете на Сметната палата (ОВ L 268, 20.10.1977 г., стр. 1).

Парламент

 

p.m.

Съвет

 

p.m.

Комисия:

 

p.m.

— администрация

(p.m.)

 

— изследвания и технологично развитие

(p.m.)

 

— научни изследвания (непреки дейности)

(p.m.)

 

— Европейска служба за подбор на персонал

(p.m.)

 

— Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

(p.m.)

 

— Служба за инфраструктура и логистика в Брюксел (OIB)

(p.m.)

 

— Служба за инфраструктура и логистика в Люксембург (OIL)

(p.m.)

 

— Служба за управление и плащане по индивидуални права (PMO)

(p.m.)

 

— Служба за публикации на Европейския съюз (OP)

(p.m.)

 

— Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)

(p.m.)

 

— Евроюст

(p.m.)

 

— Европейска агенция за възстановяване

(p.m.)

 

— Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

(p.m.)

 

— Европейска агенция по лекарствата (EMEA)

(p.m.)

 

— Европейска агенция за авиационна безопасност (EASA)

(p.m.)

 

— Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

(p.m.)

 

— Европейска агенция за околната среда (EEA)

(p.m.)

 

— Европейски орган за безопасност на храните (EFSA)

(p.m.)

 

— Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

(p.m.)

 

— Европейска агенция за морска безопасност (EMSA)

(p.m.)

 

— Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA)

(p.m.)

 

— Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

(p.m.)

 

— Европейска фондация за обучение (ETF)

(p.m.)

 

— Служба за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM)

(p.m.)

 

— Център за преводи към органите на Европейския съюз (CdT)

(p.m.)

 

Съд на Европейския съюз

 

p.m.

Сметна палата

 

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

 

p.m.

Комитет на регионите

 

p.m.

Европейски омбудсман

 

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

 

p.m.

 

Общо

p.m.

4 0 4   Постъпления от специалния налог върху възнагражденията на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

60 128 782

55 518 908

46 463 120,48

Забележки

Тази позиция е предназначена за записване на постъпленията от специалния налог върху заплатите на длъжностните лица и другите активно заети служители, в съответствие с член 66 от Правилника за персонала.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 66а от него.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Регламент № 422/67/EИО, № 5/67/Евратом на Съвета от 25 юли 1967 г. относно определянето на възнагражденията на председателя и на членовете на Комисията, на председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря на Съда, на председателя, членовете и секретаря на Първоинстанционния съд и на председателя, членовете и секретаря на Съда на публичната служба на Европейския съюз (ОВ 187, 8.8.1967 г., стр. 1).

Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 2290/77 на Съвета от 18 октомври 1977 г. за определяне на възнагражденията на членовете на Сметната палата (ОВ L 268, 20.10.1977 г., стр. 1).

Решение 94/262/EОВС, EО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15).

Решение № 1247/2002/ЕО на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията от 1 юли 2002 г. относно статута и общите условия, регулиращи изпълнението на задълженията на Европейския надзорен орган по защита на данните (ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 1).

Решение 2009/909/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за установяване условията за работа на председателя на Европейския съвет (ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 35).

Решение 2009/910/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за установяване условията за работа на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 36).

Решение 2009/912/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за установяване условията за работа на генералния секретар на Съвета на Европейския съюз (ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 38).

Парламент

 

8 109 730

Съвет

 

2 258 000

Комисия:

 

42 428 398

— администрация

(30 915 000)

 

— изследвания и технологично развитие

(2 348 125)

 

— научни изследвания (непреки дейности)

(2 655 569)

 

— Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

(521 000)

 

— Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)

(110 000)

 

— Служба за инфраструктура и логистика в Брюксел (OIB)

(410 000)

 

— Служба за инфраструктура и логистика в Люксембург (OIL)

(139 000)

 

— Служба за управление и плащане по индивидуални права (PAYMASTER)

(215 000)

 

— Служба за публикации на Европейския съюз (OP)

(555 000)

 

— Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER)

(38 793)

 

— Агенция за оперативното управление на широкомащабни ИТ системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието

(63 250)

 

— Съвместно предприятие ARTEMIS — инициатива за вградени компютърни системи (съвместно предприятие ARTEMIS)

(6 747)

 

— Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC)

(10 120)

 

— Съвместно предприятие Чисто небе

(15 180)

 

— Агенция на Общността за контрол на рибарството (CFCA)

(55 242)

 

— Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)

(30 058)

 

— Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)

(119 424)

 

— Европейска агенция за възстановяване

(p.m.)

 

— Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

(32 502)

 

— Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (FRONTEX)

(144 330)

 

— Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

(32 046)

 

— Европейска агенция за авиационна безопасност (EASA)

(508 242)

 

— Европейски банков орган (ЕБО)

(16 867)

 

— Евроюст

(46 805)

 

— Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDPC)

(101 587)

 

— Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

(83 938)

 

— Европейска агенция по химикалите (ЕСНА)

(449 786)

 

— Европейска агенция за околната среда (EEA)

(139 280)

 

— Европейски орган за безопасност на храните (EFSA)

(252 386)

 

— Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

(79 079)

 

— Европейска агенция за ГНСС (GALILEO)

(45 875)

 

— Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

(22 770)

 

— Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

(23 613)

 

— Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО)

(16 023)

 

— Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергетика (F4E)

(164 582)

 

— Европейска агенция по морска безопасност (EMSA)

(152 913)

 

— Европейска агенция по лекарствата (EMEA)

(386 863)

 

— Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA)

(87 566)

 

— Съвместно предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC)

(5 060)

 

— Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA)

(37 106)

 

— Европейски полицейски колеж (CEPOL)

(16 510)

 

— Европейска полицейска служба (Europol)

(46 805)

 

— Европейска железопътна агенция (ERA)

(102 394)

 

— Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA)

(129 028)

 

— Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)

(18 132)

 

— Европейска фондация за обучение (ETF)

(103 322)

 

— Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

(43 173)

 

— Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации (EACI)

(64 880)

 

— Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите (EAHC)

(23 870)

 

— Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)

(130 550)

 

— Изпълнителна агенция за трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T EA)

(34 805)

 

— Съвместно предприятие за горивни клетки и водородна технология (FCH)

(15 180)

 

— Съвместно предприятие на инициативата за иновативни лекарства (IMI)

(24 457)

 

— Съвместно предприятие за ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)

(32 890)

 

— Служба за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM)

(446 258)

 

— Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)

(159 417)

 

Съд на Европейския съюз

 

3 004 000

Сметна палата

 

1 100 000

Европейски икономически и социален комитет

 

947 174

Комитет на регионите

 

437 055

Европейски омбудсман

 

58 425

Европейски надзорен орган по защита на данните

 

74 000

Европейска служба за външна дейност

 

1 712 000

 

Общо

60 128 782

ГЛАВА 4 1 —   ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

4 1 0   Вноски на персонала по пенсионноосигурителната схема

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

437 655 803

430 238 260

374 439 928,64

Забележки

Приходите представляват вноските на персонала във финансирането на пенсионноосигурителната схема.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 1860/76 на Съвета от 29 юни 1976 г. за определяне на условията на заетост на персонала на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (ОВ L 214, 6.8.1976 г., стр. 24).

Парламент

 

58 631 602

Съвет

 

24 527 000

Комисия:

 

305 137 702

— администрация

(204 432 325)

 

— изследвания и технологично развитие

(17 597 225)

 

— научни изследвания (непреки дейности)

(19 901 259)

 

— Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

(3 268 319)

 

— Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)

(996 587)

 

— Служба за инфраструктура и логистика в Брюксел (OIB)

(5 052 000)

 

— Служба за инфраструктура и логистика в Люксембург (OIL)

(1 516 000)

 

— Служба за управление и плащане по индивидуални права (PAYMASTER)

(2 591 181)

 

— Служба за публикации на Европейския съюз (OP)

(4 542 678)

 

— Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER)

(367 775)

 

— Агенция за оперативното управление на широкомащабни ИТ системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието

(599 633)

 

— Съвместно предприятие ARTEMIS — инициатива за вградени компютърни системи (съвместно предприятие ARTEMIS)

(63 961)

 

— Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC)

(95 941)

 

— Съвместно предприятие Чисто небе

(143 912)

 

— Агенция на Общността за контрол на рибарството (CFCA)

(445 123)

 

— Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)

(296 303)

 

— Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)

(1 937 575)

 

— Европейска агенция за възстановяване

(p.m.)

 

— Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

(375 309)

 

— Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на (Frontex)

(1 192 819)

 

— Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

(303 814)

 

— Европейска агенция за авиационна безопасност (EASA)

(3 975 484)

 

— Европейски банков орган (ЕБО)

(159 902)

 

— Евроюст

(981 419)

 

— Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDPC)

(1 209 354)

 

— Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

(819 457)

 

— Европейска агенция по химикалите (ЕСНА)

(3 090 008)

 

— Европейска агенция за околната среда (EEA)

(1 260 080)

 

— Европейски орган за безопасност на храните (EFSA)

(2 608 206)

 

— Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

(743 740)

 

— Европейска агенция за ГНСС (GALILEO)

(353 342)

 

— Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

(215 868)

 

— Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

(223 863)

 

— Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО)

(151 907)

 

— Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергетика (F4E)

(1 292 617)

 

— Европейска агенция по морска безопасност (EMSA)

(1 380 207)

 

— Европейска агенция по лекарствата (EMEA)

(3 796 239)

 

— Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA)

(737 351)

 

— Съвместно предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC)

(47 971)

 

— Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA)

(351 785)

 

— Европейски полицейски колеж (CEPOL)

(187 759)

 

— Европейска полицейска служба (Europol)

(981 419)

 

— Европейска железопътна агенция (ERA)

(881 640)

 

— Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA)

(2 093 394)

 

— Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)

(171 895)

 

— Европейска фондация за обучение (ETF)

(884 740)

 

— Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

(426 662)

 

— Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации (EACI)

(1 035 003)

 

— Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите (EAHC)

(294 879)

 

— Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)

(2 118 080)

 

— Изпълнителна агенция за трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T EA)

(454 054)

 

— Съвместно предприятие за горивни клетки и водород (FCH)

(143 912)

 

— Съвместно предприятие на инициативата за иновативни лекарства (IMI)

(231 858)

 

— Съвместно предприятие за ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)

(311 809)

 

— Служба за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM)

(4 271 005)

 

— Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)

(1 531 054)

 

Съд на Европейския съюз

 

17 711 000

Сметна палата

 

7 715 532

Европейски икономически и социален комитет

 

5 974 002

Комитет на регионите

 

4 303 311

Европейски омбудсман

 

493 113

Европейски надзорен орган по защита на данните

 

411 000

Европейска служба за външна дейност

 

12 751 541

 

Общо

437 655 803

4 1 1   Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

77 713 938

80 385 060

76 367 682,08

Забележки

Приходите представляват плащането на Европейския съюз на актюерския еквивалент или фиксираната стойност на изкупуване на пенсионните права, придобити от длъжностните лица при предходна заетост.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Парламент

 

9 134 938

Съвет

 

p.m.

Комисия

 

66 779 000

Съд на Европейския съюз

 

500 000

Сметна палата

 

1 300 000

Европейски икономически и социален комитет

 

p.m.

Комитет на регионите

 

p.m.

Европейски омбудсман

 

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

 

p.m.

Европейска служба за външна дейност

 

p.m.

 

Общо

77 713 938

4 1 2   Вноски в пенсионноосигурителната схема от длъжностни лица и срочно нает персонал в отпуск по лични причини

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

110 000

105 000

57 339,85

Забележки

Длъжностните лица и другите служители, които излизат в отпуск по лични причини, могат да продължат да придобиват пенсионни права, при условие че поемат и вноската на работодателя.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Парламент

 

10 000

Съвет

 

p.m.

Комисия

 

100 000

Съд на Европейския съюз

 

p.m.

Сметна палата

 

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

 

p.m.

Комитет на регионите

 

p.m.

Европейски омбудсман

 

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

 

p.m.

Европейска служба за външна дейност

 

p.m.

 

Общо

110 000

ГЛАВА 4 2 —   ДРУГИ ВНОСКИ В ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

4 2 0   Вноска на работодателя от децентрализираните агенции и международните организации в пенсионноосигурителната схема

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

13 123 267

11 476 650

7 891 672,96

Забележки

Приходите представляват вноската на работодателя от децентрализираните агенции и международните организации по пенсионноосигурителната схема.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Комисия

 

13 123 267

4 2 1   Вноски на членовете на Европейския парламент в пенсионноосигурителна схема

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

p.m.

p.m.

820 485,00

Забележки

Приходите представляват вноските на членовете на Европейския парламент във финансирането на пенсионноосигурителната схема.

Правно основание

Правила относно изплащането на разходи и надбавки на членове на Европейския парламент, и по-специално приложение III към тях.

Парламент

 

p.m.

ДЯЛ 5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

ГЛАВА 5 0

5 0 0

Постъпления от продажба на движим вещи (доставка на стоки)

5 0 0 0

Постъпления от продажбата на превозни средства — целеви приходи

p.m.

p.m.

72 027,05

5 0 0 1

Постъпления от продажба на други движими вещи — целеви приходи

p.m.

p.m.

39 602,42

5 0 0 2

Постъпления от доставка на стоки на други институции или органи — целеви приходи

p.m.

p.m.

362 665,38

 

Статия 5 0 0 — Общо

p.m.

p.m.

474 294,85

5 0 1

Постъпления от продажба на недвижимо имущество

p.m.

p.m.

0,—

5 0 2

Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи

p.m.

p.m.

1 868 325,21

 

ГЛАВА 5 0 — ОБЩО

p.m.

p.m.

2 342 620,06

ГЛАВА 5 1

5 1 0

Постъпления от отдаване под наем на мебели и оборудване — целеви приходи

p.m.

p.m.

0,—

5 1 1

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество и възстановяване на разходи, свързани с отдаване под наем

5 1 1 0

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи

p.m.

p.m.

20 015 601,71

5 1 1 1

Възстановяване на разходи, свързани с отдаване под наем — целеви приходи

p.m.

p.m.

1 082 853,85

 

Статия 5 1 1 — Общо

p.m.

p.m.

21 098 455,56

 

ГЛАВА 5 1 — ОБЩО

p.m.

p.m.

21 098 455,56

ГЛАВА 5 2

5 2 0

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институциите

7 194 000

8 794 000

18 390 467,80

5 2 1

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на организации, получаващи субсидии, и прехвърлени на Комисията

10 000 000

10 000 000

26 885 559,70

5 2 2

Лихви от предварително финансиране

40 000 000

50 000 000

62 408 819,19

5 2 3

Приходи от доверителни сметки — целеви приходи

p.m.

p.m.

 

 

ГЛАВА 5 2 — ОБЩО

57 194 000

68 794 000

107 684 846,69

ГЛАВА 5 5

5 5 0

Постъпления от предоставяне на услуги и извършена работа в полза на други институции или органи, включително възстановяване от други институции или органи на командировъчни разходи, платени от тяхно име — целеви приходи

p.m.

p.m.

14 496 682,85

5 5 1

Приходи от предоставяне на услуги или извършена работа на трети лица по тяхно искане — целеви приходи

p.m.

p.m.

3 289 115,57

 

ГЛАВА 5 5 — ОБЩО

p.m.

p.m.

17 785 798,42

ГЛАВА 5 7

5 7 0

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

p.m.

p.m.

41 991 820,80

5 7 1

Приходи с определено предназначение — доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания, включително заделените приходи, специфични за всяка институция — целеви приходи

p.m.

p.m.

31 997,47

5 7 2

Възстановяване на разходи за социално обслужване, направени от името на друга институция

p.m.

p.m.

0,—

5 7 3

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи

p.m.

p.m.

140 034 796,82

5 7 4

Приходи от вноската на Комисията за ЕСВД за персонала на Комисията, работещ в делегациите на Съюза — целеви приходи

p.m.

 

 

 

ГЛАВА 5 7 — ОБЩО

p.m.

p.m.

182 058 615,09

ГЛАВА 5 8

5 8 0

Приходи от плащания във връзка с отдаване под наем — целеви приходи

p.m.

p.m.

160 148,61

5 8 1

Приходи от получени застрахователни обезщетения — целеви приходи

p.m.

p.m.

1 648 018,09

 

ГЛАВА 5 8 — ОБЩО

p.m.

p.m.

1 808 166,70

ГЛАВА 5 9

5 9 0

Други приходи от административни дейности

100 000

100 000

1 746 769,61

 

ГЛАВА 5 9 — ОБЩО

100 000

100 000

1 746 769,61

 

Дял 5 — Общо

57 294 000

68 894 000

334 525 272,13

ГЛАВА 5 0 —

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ (ДОСТАВКА НА СТОКИ) И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

ГЛАВА 5 1 —

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

ГЛАВА 5 2 —

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

ГЛАВА 5 5 —

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА

ГЛАВА 5 7 —

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

ГЛАВА 5 8 —

РАЗНИ ПЛАЩАНИЯ

ГЛАВА 5 9 —

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

ГЛАВА 5 0 —   ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ (ДОСТАВКА НА СТОКИ) И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

5 0 0   Постъпления от продажба на движим вещи (доставка на стоки)

5 0 0 0   Постъпления от продажбата на превозни средства — целеви приходи

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

p.m.

p.m.

72 027,05

Забележки

Тази позиция е предназначена за вписване на приходите от продажбата или частичната замяна на превозни средства, принадлежащи на институциите.

В нея се вписват също постъпленията от продажбата на превозни средства, които се заменят или бракуват, когато се амортизират изцяло по счетоводна стойност.

В съответствие с член 18, параграф 1, букви д) и да) от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Парламент

 

p.m.

Съвет

 

p.m.

Комисия

 

p.m.

Съд на Европейския съюз

 

p.m.

Сметна палата

 

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

 

p.m.

Комитет на регионите

 

p.m.

Европейски омбудсман

 

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

 

p.m.

Европейска служба за външна дейност

 

p.m.

 

Общо

p.m.

5 0 0 1   Постъпления от продажба на други движими вещи — целеви приходи

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

p.m.

p.m.

39 602,42

Забележки

Тази позиция е предназначена за вписване на приходите от продажбата или частичната замяна на движимо имущество, различно от превозни средства, принадлежащо на институциите.

В нея се вписват също постъпленията от продажбата на оборудване, инсталации, материали и научно-техническа апаратура, които се заменят или бракуват, когато се амортизират изцяло по счетоводна стойност.

В съответствие с член 18, параграф 1, букви д) и да) от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Парламент

 

p.m.

Съвет

 

p.m.

Комисия

 

p.m.

Съд на Европейския съюз

 

p.m.

Сметна палата

 

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

 

p.m.

Комитет на регионите

 

p.m.

Европейски омбудсман

 

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

 

p.m.

Европейска служба за външна дейност

 

p.m.

 

Общо

p.m.

5 0 0 2   Постъпления от доставка на стоки на други институции или органи — целеви приходи

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

p.m.

p.m.

362 665,38

Забележки

Съгласно член 18, параграф 1, буква ж) от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Парламент

 

p.m.

Съвет

 

p.m.

Комисия

 

p.m.

Съд на Европейския съюз

 

p.m.

Сметна палата

 

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

 

p.m.

Комитет на регионите

 

p.m.

Европейски омбудсман

 

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

 

p.m.

Европейска служба за външна дейност

 

p.m.

 

Общо

p.m.

5 0 1   Постъпления от продажба на недвижимо имущество

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на приходите от продажбата на недвижимо имущество, принадлежащо на институциите.

5 0 2   Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

p.m.

p.m.

1 868 325,21

Забележки

Съгласно член 18, параграф 1, буква й) от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Тази статия съдържа и приходите от продажбата на такива продукти на електронен носител.

Парламент

 

p.m.

Съвет

 

p.m.

Комисия

 

p.m.

Съд на Европейския съюз

 

p.m.

Сметна палата

 

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

 

p.m.

Комитет на регионите

 

p.m.

Европейски омбудсман

 

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

 

p.m.

Европейска служба за външна дейност

 

p.m.

 

Общо

p.m.

ГЛАВА 5 1 —   ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

5 1 0   Постъпления от отдаване под наем на мебели и оборудване — целеви приходи

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Съгласно член 18, параграф 1, буква д) от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Парламент

 

p.m.

Съвет

 

p.m.

Комисия

 

p.m.

Съд на Европейския съюз

 

p.m.

Сметна палата

 

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

 

p.m.

Комитет на регионите

 

p.m.

Европейски омбудсман

 

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

 

p.m.

Европейска служба за външна дейност

 

p.m.

 

Общо

p.m.

5 1 1   Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество и възстановяване на разходи, свързани с отдаване под наем

5 1 1 0   Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

p.m.

p.m.

20 015 601,71

Забележки

Съгласно член 18, параграф 1, буква д) от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Парламент

 

p.m.

Съвет

 

p.m.

Комисия

 

p.m.

Съд на Европейския съюз

 

p.m.

Сметна палата

 

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

 

p.m.

Комитет на регионите

 

p.m.

Европейски омбудсман

 

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

 

p.m.

Европейска служба за външна дейност

 

p.m.

 

Общо

p.m.

5 1 1 1   Възстановяване на разходи, свързани с отдаване под наем — целеви приходи

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

p.m.

p.m.

1 082 853,85

Забележки

Съгласно член 18, параграф 1, буква д) от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Парламент

 

p.m.

Съвет

 

p.m.

Комисия

 

p.m.

Съд на Европейския съюз

 

p.m.

Сметна палата

 

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

 

p.m.

Комитет на регионите

 

p.m.

Европейски омбудсман

 

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

 

p.m.

Европейска служба за външна дейност

 

p.m.

 

Общо

p.m.

ГЛАВА 5 2 —   ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

5 2 0   Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институциите

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

7 194 000

8 794 000

18 390 467,80

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на приходите от инвестиции или предоставени заеми, банкови и други лихви по сметките на институциите.

Парламент

 

1 300 000

Съвет

 

p.m.

Комисия

 

5 600 000

Съд на Европейския съюз

 

130 000

Сметна палата

 

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

 

64 000

Комитет на регионите

 

100 000

Европейски омбудсман

 

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

 

p.m.

Европейска служба за външна дейност

 

p.m.

 

Общо

7 194 000

5 2 1   Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на организации, получаващи субсидии, и прехвърлени на Комисията

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

10 000 000

10 000 000

26 885 559,70

Забележки

Тази статия съдържа приходите от възстановяването на лихва от субсидираните организации, внесли авансово отпуснати средства, получени от Комисията, в сметки, които носят лихва. Ако останат неизползвани, тези авансово отпуснати средства и лихвата по тях трябва да бъдат възстановени на Комисията.

Комисия

 

10 000 000

5 2 2   Лихви от предварително финансиране

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

40 000 000

50 000 000

62 408 819,19

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на приходите от лихвите по предварително финансиране.

Съгласно член 5а от Финансовия регламент сумите, вписани по тази позиция, могат да се използват за осигуряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи. Така лихвите, начислени по плащания по предварително финансиране, се разпределят за съответната програма или действие и се приспадат от плащането на остатъка от сумите, които се дължат на бенефициера.

Регламентът за определяне на правилата за прилагане на Финансовия регламент също посочва случаите, в които разпоредителят с бюджетни кредити по изключение възстановява ежегодно тези лихви.

Комисия

 

40 000 000

Правно основание

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1), и по-специално член 5а от него.

Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г.за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1), и по-специално членове 4 и 4а от него.

5 2 3   Приходи от доверителни сметки — целеви приходи

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

p.m.

p.m.

 

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на лихвите и другите приходи от доверителните сметки.

Доверителните сметки се държат от името на Съюза от международни финансови институции (Европейския инвестиционен фонд, Европейската инвестиционна банка, Банката за развитие на Съвета на Европа/Kreditanstalt für Wiederaufbau, Европейската банка за възстановяване и развитие), които управляват програми на Съюза/Общността, като платените от Съюза/Общността суми остават в сметката, докато не бъдат предоставени на бенефициерите по единната програма като малките и средните предприятия или институциите, управляващи проекти в присъединяващите се страни.

Съгласно член 18, параграф 2 от Финансовия регламент лихвите по доверителните сметки, използвани за програми на Съюза/Общността, се използват за осигуряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Правно основание

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1), и по-специално член 18, параграф 2 от него.

Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1).

ГЛАВА 5 5 —   ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА

5 5 0   Постъпления от предоставяне на услуги и извършена работа в полза на други институции или органи, включително възстановяване от други институции или органи на командировъчни разходи, платени от тяхно име — целеви приходи

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

p.m.

p.m.

14 496 682,85

Забележки

Съгласно член 18, параграф 1, буква ж) от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Парламент

 

p.m.

Съвет

 

p.m.

Комисия

 

p.m.

Съд на Европейския съюз

 

p.m.

Сметна палата

 

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

 

p.m.

Комитет на регионите

 

p.m.

Европейски омбудсман

 

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

 

p.m.

Европейска служба за външна дейност

 

p.m.

 

Общо

p.m.

5 5 1   Приходи от предоставяне на услуги или извършена работа на трети лица по тяхно искане — целеви приходи

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

p.m.

p.m.

3 289 115,57

Забележки

Съгласно член 18, параграф 1, буква д) от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Парламент

 

p.m.

Съвет

 

p.m.

Комисия

 

p.m.

Съд на Европейския съюз

 

p.m.

Сметна палата

 

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

 

p.m.

Комитет на регионите

 

p.m.

Европейски омбудсман

 

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

 

p.m.

Европейска служба за външна дейност

 

p.m.

 

Общо

p.m.

ГЛАВА 5 7 —   ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

5 7 0   Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

p.m.

p.m.

41 991 820,80

Забележки

Съгласно член 18, параграф 1, буква е) от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Парламент

 

p.m.

Съвет

 

p.m.

Комисия

 

p.m.

Съд на Европейския съюз

 

p.m.

Сметна палата

 

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

 

p.m.

Комитет на регионите

 

p.m.

Европейски омбудсман

 

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

 

p.m.

Европейска служба за външна дейност

 

p.m.

 

Общо

p.m.

5 7 1   Приходи с определено предназначение — доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания, включително заделените приходи, специфични за всяка институция — целеви приходи

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

p.m.

p.m.

31 997,47

Забележки

Съгласно член 18, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Парламент

 

p.m.

Съвет

 

p.m.

Комисия

 

p.m.

Съд на Европейския съюз

 

p.m.

Сметна палата

 

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

 

p.m.

Комитет на регионите

 

p.m.

Европейски омбудсман

 

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

 

p.m.

Европейска служба за външна дейност

 

p.m.

 

Общо

p.m.

5 7 2   Възстановяване на разходи за социално обслужване, направени от името на друга институция

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на приходите от възстановяването на социалните разходи, направени от името на друга институция.

Парламент

 

p.m.

Съвет

 

p.m.

Комисия

 

p.m.

Съд на Европейския съюз

 

p.m.

Сметна палата

 

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

 

p.m.

Комитет на регионите

 

p.m.

Европейски омбудсман

 

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

 

p.m.

Европейска служба за външна дейност

 

p.m.

 

Общо

p.m.

5 7 3   Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

p.m.

p.m.

140 034 796,82

Забележки

Съгласно член 18 от Финансовия регламент тези приходи се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Парламент

 

p.m.

Съвет

 

p.m.

Комисия

 

p.m.

Съд на Европейския съюз

 

p.m.

Сметна палата

 

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

 

p.m.

Комитет на регионите

 

p.m.