EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1257

Регламент (ЕС) № 1257/2010 на Съвета от 20 декември 2010 година за удължаване на срока на действие на мерките за временна дерогация от Регламент № 1 от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност и от Регламент № 1 от 15 април 1958 г. относно определянето на езиковия режим в Европейската общност за атомна енергия, въведени с Регламент (ЕО) № 920/2005

OJ L 343, 29.12.2010, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1257/oj

29.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1257/2010 НА СЪВЕТА

от 20 декември 2010 година

за удължаване на срока на действие на мерките за временна дерогация от Регламент № 1 от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност и от Регламент № 1 от 15 април 1958 г. относно определянето на езиковия режим в Европейската общност за атомна енергия, въведени с Регламент (ЕО) № 920/2005

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 342 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 920/2005 на Съвета от 13 юни 2005 г. за изменение на Регламент № 1 от 15 април 1958 година за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност, и на Регламент № 1 от 15 април 1958 година относно определянето на езиковия режим в Европейската общност за атомна енергия, както и за въвеждане на мерки за временна дерогация от тези регламенти (1) за ирландския език се предоставя статус на официален език и на работен език на институциите на Съюза.

(2)

В Регламент (ЕО) № 920/2005 е предвидено, че от практически съображения и като преходна мярка институциите на Съюза не са обвързани със задължението да съставят и превеждат всички актове, включително решенията на Съда, на ирландски език, с изключение на регламентите, приети съвместно от Европейския парламент и Съвета. В срок от четири години след началната дата на прилагане на Регламент (ЕО) № 920/2005, както и на петгодишни интервали след това, Съветът следва да реши дали да прекрати прилагането на тази дерогация.

(3)

Институциите на Съюза ще продължат да предприемат инициативи с цел подобряване на достъпа на гражданите до информация за дейностите на Съюза на ирландски език. Трудностите с набирането на достатъчен брой писмени преводачи, юрист-лингвисти, устни преводачи и асистенти с ирландски език обаче продължават. Следователно е уместно срокът на действие на дерогацията, предвидена в член 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 920/2005, да бъде удължен с пет години, считано от 1 януари 2012 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Срокът на действие на дерогацията, предвидена в член 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 920/2005, се удължава с пет години, считано от 1 януари 2012 г.

Настоящият член не се прилага за регламенти, приети съвместно от Европейския парламент и Съвета.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2010 година.

За Съвета

Председател

J. SCHAUVLIEGE


(1)  ОВ L 156, 18.6.2005 г., стр. 3.


Top