Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1228

Регламент (ЕС) № 1228/2010 на Комисията от 15 декември 2010 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

OJ L 336, 21.12.2010, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 018 P. 113 - 115

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1228/oj

21.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 336/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1228/2010 НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 2010 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 се създава Комбинирана номенклатура („КН“) с цел да отговори едновременно на изискванията на Общата митническа тарифа, на статистиката за външната търговия на Съюза и на другите политики на Съюза по отношение на вноса или износа на стоки.

(2)

Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (2) се прилага в случаите, когато облагането не е оправдано.

(3)

При определени обстоятелства и като се има предвид особеното естество на някои от движенията на стоки, посочени в Регламент (ЕО) № 1186/2009, изглежда целесъобразно административната тежест във връзка с декларирането на такива движения да бъде намалена, като на движенията бъде даден специфичен код по КН. Такъв е по-специално случаят, в който класирането на всеки един вид от стоките в рамките на дадено движение за целите на изготвянето на митническата декларация би довело до обработка и разходи, които са несъразмерни по отношение на засегнатите интереси.

(4)

Регламенти (ЕС) № 113/2010 на Комисията от 9 февруари 2010 г. (3) за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на обхвата на търговията, определянето на данните, съставянето на статистиката за търговията по характеристики на стопанската дейност и по валута на фактуриране, както и специфични стоки или движения и (ЕО) № 1982/2004 на Комисията от 18 ноември 2004 г. (4) за изменение на Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите-членки и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1901/2000 и (ЕИО) № 3590/92 на Комисията позволяват на държавите-членки да използват опростена система за кодиране за някои стоки в статистиката за търговията на ЕС с трети страни и за търговията между държавите-членки на ЕС.

(5)

В посочените регламенти се предвижда при специални условия да бъдат използвани кодове за специфични стоки. От съображения за постигане на по-голяма прозрачност, както и за информационни цели, тези кодове следва да бъдат посочени в КН.

(6)

Поради тези причини е целесъобразно в КН да бъде вмъкната глава 99.

(7)

Ето защо приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 следва да бъде съответно изменено.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 324, 10.12.2009 г., стр. 23.

(3)  ОВ L 37, 10.2.2010 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 343, 19.11.2004 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 се изменя, както следва:

(1)

В съдържанието, част втора, раздел XXI, глава 99 изразът „(Запазена за специфична употреба от компетентните власти на Общността)“ се заменя със следното: „Специални кодове по Комбинираната номенклатура“.

(2)

В част втора, раздел XXI, между края на глава 98 и „част трета“ се вмъква следната „глава 99“:

ГЛАВА 99

СПЕЦИАЛНИ КОДОВЕ ПО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА

Подглава I

Кодове по Комбинираната номенклатура за някои специфични движения на стоки

(внос или износ)

Допълнителни забележки:

1.

Разпоредбите на настоящата подглава се прилагат единствено към движенията на стоки, за които тя се отнася.

Тези стоки се декларират в съответната подпозиция, ако са изпълнени условията и изискванията по нея и по всички други приложими регламенти. Описанието на тези стоки трябва да бъде достатъчно точно, за да позволява тяхното идентифициране.

Държавите-членки обаче могат да решат да не прилагат разпоредбите на настоящата подглава, ако има засегнати вносни мита или други такси.

2.

Разпоредбите на настоящата подглава не се прилагат към търговията със стоки между държави-членки.

3.

От настоящата подглава се изключват внасяните и изнасяните стоки, посочени в Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета, на които е отказано освобождаване от вносни или износни мита.

От настоящата подглава се изключват и движенията, съдържащи стоки, които са предмет на каквато и да е забрана или ограничение.

Код по КН

Описание

Забележка

1

2

3

 

Определени стоки, посочени в Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета (внос и износ):

 

9905 00 00

Лично имущество, принадлежащо на физически лица, които преместват обичайното си място на пребиваване

 (1)

9919 00 00

Следните стоки, различни от изброените по-горе:

 

Зестра и домакинско имущество, принадлежащо на лице, което премества обичайното си място на пребиваване във връзка с встъпване в брак; лично имущество, придобито по наследство.

 (1)

Учебни принадлежности, учебни пособия и свързано домакинско оборудване

 (1)

Ковчези, съдържащи телата на починали, погребални урни с праха на покойници и предмети за украса при погребални церемонии

 (1)

Стоки, предназначени за благотворителни или филантропични организации и стоки, предназначени за употреба от пострадали от бедствия

 (1)

Подглава II

Статистически кодове за някои специфични движения на стоки

Допълнителни забележки:

1.

Регламент (ЕС) № 113/2010 на Комисията от 9 февруари 2010 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на обхвата на търговията, определянето на данните, съставянето на статистиката за търговията по характеристики на стопанската дейност и по валута на фактуриране, както и специфични стоки или движения (2) и Регламент (ЕО) № 1982/2004 на Комисията от 18 ноември 2004 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите-членки и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 1901/2000 и (ЕИО) № 3590/92 на Комисията (3) позволяват на държавите-членки да използват опростена система за кодиране за някои стоки в статистиката за търговията на ЕС с трети страни и търговията между държавите-членки на ЕС.

2.

Кодовете, определени в настоящата подглава, подлежат на спазване на условията, предвидени в Регламент (ЕС) № 113/2010 и Регламент (ЕО) № 1982/2004.

Код

Описание

1

2

9930

Стоки, доставени до плавателни съдове и въздухоплавателни превозни средства:

9930 24 00

стоки от глави 1—24 по КН

9930 27 00

стоки от глава 27 по КН

9930 99 00

стоки, класирани в други глави

9931

Стоки, доставени за екипажа на офшорни съоръжения, или за дейността на двигателите, машините и другото оборудване на офшорното съоръжение:

9931 24 00

стоки от глави 1—24 по КН

9931 27 00

стоки от глава 27 по КН

9931 99 00

стоки, класирани в други глави

9950 00 00

Код, използван единствено при търговията със стоки между държави-членки за отделни сделки, чиято стойност е по-ниска от 200 EUR, и в някои случаи за докладване на остатъчни продукти


(1)  При внос включването на стоки в тази подпозиция и освобождаването от вносни мита се прилага при спазване на условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета.

(2)  ОВ L 37, 10.2.2010 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 343, 19.11.2004 г., стр. 3.


Top