EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1169

Регламент (ЕС) № 1169/2010 на Комисията от 10 декември 2010 година относно общ метод за безопасност за оценка на съответствието с изискванията за получаване на разрешително за железопътна безопасност Текст от значение за ЕИП

OB L 327, 11.12.2010, p. 13–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1169/oj

11.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1169/2010 НА КОМИСИЯТА

от 10 декември 2010 година

относно общ метод за безопасност за оценка на съответствието с изискванията за получаване на разрешително за железопътна безопасност

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт) (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като взе предвид Препоръка ERA/REC/SAF/09-2009 на Европейската железопътна агенция, представена на Комисията на 18 септември 2009 г. относно общ метод за безопасност (ОМБ) за оценка на съответствието,

като има предвид, че:

(1)

С общия метод за безопасност (ОБМ), който следва да се установи, се цели да се осигури на националните органи по безопасността рамка за хармонизиране на техните критерии за вземане на решения в Съюза в съответствие с член 17, параграф 4 от Директива 2004/49/ЕО. Той следва да позволи на националните органи по безопасността да оценяват съответствието с изискванията по един и същ начин.

(2)

В ОБМ следва да се включат всички хармонизирани изисквания и методи за оценка, за да се позволи на националните органи по безопасността да издават на даден оператор на инфраструктура разрешително за безопасност, обхващащо адекватността на системата за управление на безопасността като цяло, както и всякакви разрешителни за конкретна мрежа. Освен това е вероятно операторът на инфраструктура да подаде заявление за конкретната за железопътната мрежа част от разрешителното едновременно с подаването на заявление за общо разрешително въз основа на своята система за управление на безопасността.

(3)

Националните органи по безопасността оценяват способността на оператора на инфраструктура да спазва всички изисквания, необходими, за да извършва дейност като цяло и в конкретната мрежа, за която операторът търси да получи разрешително, като оценяват системата му за управление на безопасността на глобално равнище.

(4)

Всеки национален орган по безопасността следва да предприеме мерки да проучи дали резултатите, предвидени в заявлението за издаване на разрешително за безопасност, са били постигнати в процеса на работа след получаването на разрешителното и дали е налице трайно съобразяване с всички необходими изисквания, както се изисква в член 16, параграф 2, буква е) и в член 17, параграф 2 от Директива 2004/49/ЕО. Следователно това изисква разработването на режим за надзор за времето след издаването на разрешителното въз основа на най-важните основни принципи с цел националните органи по безопасността да осигурят хармонизиран подход във всяка държава-членка.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, посочен в член 27, параграф 1 от Директива 2004/49/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установява общ метод за безопасност (ОМБ) за оценка на съответствието с изискванията за получаване на разрешителното за безопасност, посочено в член 6, параграф 3, буква б) от Директива 2004/49/ЕО.

ОМБ обхваща:

а)

процедура и критерии за оценка на подадените от операторите на инфраструктури заявления за разрешителни за безопасност, посочени в член 11, параграф 1, букви а) и б) от Директива 2004/49/ЕО, както е посочено в приложения I и II към настоящия регламент;

б)

принципи за надзор на съответствието с изискванията на Директива 2004/49/ЕО след издаването на разрешителното от националния орган по безопасността, както е посочено в приложение III към настоящия регламент.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилага следното определение:

„надзор“ означава действията, предприети от националния орган по безопасността за наблюдение на осигуряването на безопасността, след като е издал разрешително за безопасност.

Член 3

Процедури за оценка на заявленията

1.   Когато разглеждат заявленията за разрешителни за безопасност, подадени след влизането в сила на настоящия регламент, националните органи по безопасността прилагат процедурата, посочена в приложение I към настоящия регламент, за да оценяват тяхното съответствие с изискванията на Директива 2004/49/ЕО. Националните органи по безопасността използват също критериите за оценка, посочени в приложение II към настоящия регламент.

2.   При оценяването националните органи по безопасността могат да допускат кандидатите да поемат ангажименти, че ще управляват рисковете посредством използването на договори с трети страни. В договорите се посочва и обмяната на информация, необходима за осигуряване на безопасната експлоатация на превозните средства, особено в областите, свързани с управлението на поддръжката.

3.   Счита се, че продуктите или услугите, които изпълнителите или доставчиците предоставят на операторите на инфраструктура, съответстват на изискванията за безопасност, ако изпълнителите, доставчиците или продуктите са сертифицирани в съответствие със съответните сертификационни схеми, установени съгласно законодателството на Съюза, за предоставянето на такива продукти и услуги.

Член 4

Надзор

След като са издали разрешително за безопасност, националните органи по безопасността наблюдават как с течение на времето операторите на инфраструктура прилагат системата си за управление на безопасността, и прилагат принципите за надзор, установени в приложение III.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 декември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 44.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Процедура за оценка на съответствието с изискванията за получаване на разрешителни за безопасност, издавани в съответствие с член 11, параграф 1, букви а) и б) от Директива 2004/49/ЕО

1.   Процедурите, които националните органи по безопасността (националният орган по безопасността) въвеждат, за да получават и оценяват заявленията и да издават разрешителни за безопасност, се изграждат въз основа на следните общи принципи:

а)   създаване и преразглеждане на процеса на оценка

Националните органи по безопасността разработват структурирани и подлежащи на одит процеси, които да бъдат изпълняван от лица с подходяща компетентност. Те разглеждат заявленията, като прилагат критериите за оценка на системите за управление на безопасността, посочени в приложение II. Те аргументират всички решения и водят регистър за тях. Целият процес на оценка, изпълняван от националния орган по безопасност, периодично се подлага на вътрешен преглед и непрекъснато се подобрява, за да се гарантира неговата постоянна действеност и ефикасност.

б)   качество на процеса на оценка

Националните органи по безопасност провеждат мониторинг на качеството на работата си в ключови моменти от обработката на заявленията за издаване на разрешителни за безопасност.

в)   обхват на оценката

Оценката се провежда на равнището на системите за управление, като ударението се поставя върху процесите. Ако подробното разглеждане разкрие нередности, националният орган по безопасност може да действа по своя преценка и, в зависимост от естеството и сериозността на несъответствието, да набележи областите, в които е необходимо подобрение. Като крайна мярка, националният орган по безопасност може да упражни правото си на отхвърляне на заявление.

Оценката трябва да бъде:

съответна на рисковете, естеството и обхвата на дейностите на заявителя;

основана на становищата за общата способност на оператора на инфраструктура да осигурява безопасност в дейността си, както е описано в системата за управление на безопасността.

г)   график за оценката

Националните органи по безопасността завършват изработването на оценката в срока, който се изисква в член 12 от Директива 2004/49/ЕО, като същевременно гарантират, че данните, предоставени от заявителя е достатъчно проучена. В хода на процеса на оценка националният орган по безопасността информира операторите на инфраструктура за предизвикващите най-големи опасения въпроси колкото е най-рано възможно на практика.

е)   вземане на решения по време на процеса на оценка

Решението да се приеме или отхвърли дадено заявление за разрешително за безопасност се основава на доказателствените данни, предоставени от кандидата, и на това, дали е било доказано съответствие с приложимите изисквания, или не.

2.   Националният орган по безопасността преценява дали приложеното обобщение на системата за управление на безопасността позволява формирането на първоначално становище за качеството и уместността на системата за управление на безопасността и взема решение в кои области е необходима допълнителна информация. В рамките на посоченото искане за допълнителна информация националният орган по безопасността може да търси толкова подробна информация, колкото смята за разумно необходимо за подпомагане на процеса на оценка на заявлението.

3.   Когато се дава разрешително за безопасност, съответствието с критериите за оценка на системата за управление на безопасността на кандидата се оценява по отношение на всеки от критериите за оценка.

4.   Когато се установи неяснота или възможно несъответствие, националният орган по безопасността следва да борави с конкретни данни и да помогне на кандидата да разбере какво равнище на детайлност се очаква в отговора. За тази цел националният орган по безопасността:

а)

се позовава старателно на подходящите критерии и се уверява, че кандидатът ясно е разбрал кои са областите, в които е установено несъответствие;

б)

определя подходящата част от съответните разпоредби, правила и стандарти;

в)

декларира защо няма съответствие с критерия за оценка;

г)

споразумява се за поемането на по-нататъшни ангажименти, за предоставянето на информация и всякакви подкрепящи доказателства, изисквани според равнището на детайлност на критерия, и посочва както какви действия се очакват от кандидата за отстраняване на несъответствието, така и срока за привеждане в съответствие;

д)

посочва областите, които биха могли да бъдат допълнително наблюдавани след издаването на разрешително.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Критерии за оценка на съответствието с изискванията за получаване на разрешителни за безопасност, издавани в съответствие с член 11, параграф 1, букви а) и б) от Директива 2004/49/ЕО

А.   МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА РИСКА ЗА ВСИЧКИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ОПЕРАТОРА НА ИНФРАСТРУКТУРА (1)

А.1

Налице са процедури за определяне на рисковете, свързани с железопътните операции, в това число на рискове, пряко свързани с работната дейност, организацията на работата или работното натоварване и с дейностите на други организации/лица.

A.2

Налице са процедури за разработване и прилагане на мерки за контрол на риска.

A.3

Налице са процедури за мониторинг на ефективността на мерките относно контрола на риска и за прилагане на промени, когато се налага.

A.4

Налице са процедури за признаване на необходимостта от съвместна работа, когато това е подходящо, с други субекти (като железопътни предприятия, производители, доставчици на поддръжка, отговорни за поддръжката организации, собствениците на железопътни возила, доставчици на услуги и снабдители) по проблеми, които засягат връзките между тях, и които е вероятно да окажат влияние върху прилагането на подходящи мерки за контрол на риска в съответствие с член 4, параграф 3 от Директива 2004/49/ЕО.

A.5

Налице са процедури за съгласувана документация и комуникация със съответните структури, в това число и за определянето на ролите на всяка участваща организация и за спецификациите на обмяната на информация.

A.6

Съществуват процедури за мониторинг на ефективността на посочените мерки и за прилагане на промени при необходимост.

Б.   КОНТРОЛ НА РИСКА ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТАВЯНЕТО НА ПОДДРЪЖКА И ОБОРУДВАНЕ (2)

Б.1

Съществуват процедури за установяване на изискванията/стандартите/процесите от данните за безопасността.

Б.2

Съществуват процедури за приспособяване на интервалите на поддръжка към вида и обхвата на извършените услуги.

Б.3

Съществуват процедури за гарантиране, че отговорността за поддръжката е ясно дефинирана с цел да се определи необходимата за заемане на постове по поддръжката компетентност и да се разпределят по подходящ начин равнищата на отговорност.

Б.4

Съществуват процедури за събиране на информация за неправилно извършване на операции и за недостатъци в процеса на обичайната дейност и за докладването им на отговорниците по поддръжката.

Б.5

Съществуват процедури за определяне на рискове, произтичащи от недостатъци и конструктивни несъответствия или от неправилно извършване на операции през полезния за ползване период, и за докладването им на заинтересованите страни.

Б.6

Съществуват процедури за проверка и контрол на характеристиките на поддръжката и постигнатите с нейна помощ резултати, така че да се гарантира тяхното съответствие със стандартите на предприятието.

В.   КОНТРОЛ НА РИСКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИВЛИЧАНЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ И КОНТРОЛ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ (3)

В.1

Съществуват процедури за проверка на компетентността на изпълнителите (в това число на подизпълнителите) и на доставчиците.

В.2

Съществуват процедури за проверка и контрол на параметрите по отношение на безопасността и на резултатите във връзка с осигуряването на безопасността на всички доставяни от изпълнители или доставчици услуги и продукти, за които е сключен договор, така че да се гарантира тяхното съответствие с изискванията, установени в договора.

В.3

Отговорностите и задачите, свързани с въпросите за безопасността на железопътните превози, са ясно определени, познати и разпределени между договарящите се партньори и между всички други заинтересовани страни.

В.4

Съществуват процедури за гарантиране на проследимостта на документите и договорите, свързани с безопасността.

В.5

Съществуват процедури за гарантиране, че задачите във връзка с безопасността, в това число и обмяната на свързана с безопасността информация, се изпълняват от изпълнителите или доставчиците при спазване на съответните изисквания, установени в договора.

Г.   РИСКОВЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ НА ДРУГИ СТРАНИ ИЗВЪН ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА СИСТЕМА (4)

Г.1

Съществуват процедури за идентифициране, в случаите, където това е уместно и разумно, на потенциалния риск, свързан с външни по отношение на железопътната система страни.

Г.2

Съществуват процедури за установяване на мерки за контрол с цел да се намалят посочените в точка Г.1 по-горе рискове, доколкото са засегнати отговорностите на кандидата.

Г.3

Налице са процедури за следене на ефективността на мерките, определени в точка Г.2 по-горе и за прилагане на промени, когато е уместно.

Д.   ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПСАНОСТТА

Д.1

Съществува описание на дейността, в което се дават ясни сведения за нейния вид, обхват и на свързания с нея риск.

Д.2

Съществува описание на структурата на системата за управление на безопасността, в това число на разпределянето на ролите и отговорностите.

Д.3

Съществува описание на процедурите на системата за управление на безопасността, изисквани в член 9 и приложение III от Директива 2004/49/ЕО, които съответстват на вида и обхвата на осъществяваните услуги.

Д.4

Прилага се списък и кратко описание на значимите за вида дейност/услуга процеси и задачи, които са от решаващо значение за безопасността.

Е.   РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ (5)

Е.1

Съществува описание на начина на осигуряване на координацията на дейностите в рамките на системата за управление на безопасността в цялата организация въз основа на доказани познания и поемане на отговорността на управленско ниво.

Е.2

Съществуват процедури за гарантиране, че служителите, на които са делегирани отговорности в рамките на организацията, имат правомощията, компетентността и подходящите ресурси, за да изпълняват задълженията си.

Е.3

Свързаните с безопасността области на отговорност, разпределянето на отговорностите между специфични функции, свързани с тях, както и връзките помежду им са ясно определени.

Е.4

Съществува процедура, чрез която да се гарантира, че задачите, свързани с безопасността, са ясно определени и делегирани на служители с подходяща компетентност.

Ж.   ОСИГУРЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ЧРЕЗ УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИ РАВНИЩА (6)

Ж.1

Съществува описание на начина, по който са разпределени отговорностите за всеки свързан с безопасността процес в цялата организация.

Ж.2

Съществува процедура за редовно проследяване на изпълнението на задачите, осигурявана от веригата на вертикалното управление, която трябва да се намеси, ако задачите не се изпълняват правилно.

Ж.3

Съществуват процедури за идентификация и управление на въздействието на други управленски дейности върху системата за управление на безопасността.

Ж.4

Съществуват процедури, чрез които лицата, които участват в управлението на безопасността, да бъдат държани отговорни за постиженията в тази област.

Ж.5

Съществуват процедури за отпускане на ресурси за изпълнението на задачите в рамките на системата за управление на безопасността.

З.   ВКЛЮЧВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И ТЕХНИТЕ ПРЕДСТВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ РАВНИЩА (7)

З.1

Налице са процедури за гарантиране, че персоналът и неговите представители са съответно представени и че с персонала и представителите му се провеждат консултации при определянето, предлагането, преразглеждането и разработването на свързаните с безопасността аспекти на работните процедури, в които е вероятно участието на персонала.

З.2

Включването на персонала и предприетите в резултат от допитванията до персонала мерки се документират.

И.   ГАРАНТИРАНЕ НА НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЯВАНЕ (8)

Съществуват процедури, с които да се гарантира, където това е разумно приложимо, непрекъснато подобряване на системата за управление на безопасността: те включват:

а)

процедури за периодично преразглеждане на системата за управление на безопасността, както е необходимо;

б)

процедури за описание на мерките за наблюдение и анализ на значимите за безопасността данни;

в)

процедури за описание на начина за отстраняване на откритите нередности;

г)

процедури за описание на изпълнението на новите правила за управление на безопасността, основаващи се на развитието и придобития опит;

д)

процедури за описание на начина, по който се използват констатациите от вътрешния одит, за да бъде подобрена системата за управление на безопасността.

Й.   ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА, ОДОБРЕНА ОТ ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И СВЕДЕНА ДО ЗНАНИЕТО НА ЦЕЛИЯ ПЕРСОНАЛ (9)

Съществува документ, в който се описва политиката по отношение на безопасността на организацията и посоченият документ:

а)

се предоставя и свежда до знанието на целия персонал, например като се използва вътрешната информационна мрежа на организацията;

б)

е пригоден към вида и обхвата на дейността на организацията;

в)

е одобрен от главния изпълнителен директор.

К.   КАЧЕСТВЕНИ И КОЛИЧЕСТВЕНИ ЦЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ПЛАНОВЕ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ТЕЗИ ЦЕЛИ (10)

К.1

Съществуват процедури за определяне на подходящи цели по отношение на безопасността в съответствие със законовата рамка и съществува документ, в който са декларирани посочените цели.

К.2

Съществуват процедури за определяне на подходящи цели по отношение на безопасността, съответстващи на вида и обхвата на изпълняваните железопътни операции и на съответния риск.

К.3

Съществуват процедури за редовна оценка на цялостните характеристики по отношение на безопасността във връзка с корпоративните цели на организацията по отношение на безопасността и на целите, установени на равнището на държавата-членка.

К.4

Налице са процедури за редовен мониторинг и преразглеждане на начина на работа чрез:

а)

събиране на значими данни за безопасността, за да се открият тенденциите в развитието на безопасността и да се оцени съответствието с целите;

б)

интерпретация на значимите данни и прилагане на необходимите промени.

К.5

Налице са въведени от оператора на инфраструктура процедури за разработване на планове и процедури за постигане на целите.

Л.   ПРОЦЕДУРИ ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ, НОВИ И ИЗМЕНЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ЕКСПЛОАТАЦИОННИ СТАНДАРТИ ИЛИ ДРУГИ НОРМАТИВНИ УСЛОВИЯ (11)

Л.1

По отношение на свързаните с безопасността изисквания във връзка с вида и обхвата на дейностите, съществуват процедури за:

а)

определяне на посочените изисквания и актуализиране на съответните процедури, за да отразяват настъпилите в изискванията промени (процедура за управление на промените);

б)

прилагане на посочените процедури;

в)

проследяване на спазването им;

г)

предприемане на действия при констатиране на несъобразяване с тях.

Л.2

Налице са процедури, чрез които да се гарантира, че необходимият персонал, специфични документи, оборудване и подвижен състав се използват по предназначение.

Л.3

Системата за управление на безопасността разполага с процедури, с които да се гарантира, че поддръжката се осъществява, като се спазват съответните изисквания.

М.   ПРОЦЕДУРИ И МЕТОДИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА РИСКА И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА РИСКА В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРОМЯНА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ ИЛИ НОВ МАТЕРИАЛ НАЛАГАТ ПОЕМАНЕТО НА НОВИ РИСКОВЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРАТА ИЛИ ОПЕРАЦИИТЕ (12)

М.1

Съществуват процедури, приложими при промяна на оборудването, на процедурите, промени в организацията, персонала или интерфейсите.

М.2

Съществуват процедури за оценка на риска, чрез които да се управляват промените и да се прилага процедурата за управление на промените при определянето и оценката на риска, както е посочено в Регламент (ЕО) № 352/2009 (13), когато това се налага.

М.3

Налице са процедури за предаване на резултатите от оценката на риска към други процеси в рамките на организацията и за довеждането им до знанието на съответните служители.

Н.   ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА И НА СИСТЕМИ, ГАРАНТИРАЩИ ПОДДЪРЖАНЕТО на ТЕХНИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПЕРСОНАЛА И КОМПЕТЕНТНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ (14)

Н.1

Съществува система за управление на компетентността, която като минимум включва:

а)

определяне на познанията и уменията, необходими за изпълнението на задачи, свързани с безопасността;

б)

принципи за подбор (минимално образователно равнище, психологическа и физическа годност);

в)

начално обучение и сертифициране на придобитите компетентности и умения;

г)

продължаващо обучение и периодично актуализиране на наличните познания и умения;

д)

периодична проверка на компетентността, когато това е уместно;

е)

специални мерки в случай на злополука/произшествие или дълго отсъствие от работа в зависимост от изискванията/уместността;

ж)

обучение — с оглед на конкретната система за управление на безопасността — на служителите, които са пряко отговорни да гарантират функционирането на системата за управление на безопасността.

Н.2

В рамките на системата за управление на безопасността съществуват процедури, които предвиждат:

а)

определяне на работните места, на които се решават задачи, свързани с безопасността;

б)

определяне на работните места, които предполагат отговорности за вземане на оперативни решения в рамките на системата за управление на безопасността;

в)

служителите да имат необходимите познания, умения и годност (медицинска и психологическа), които съответстват на техните задачи и периодично да преминават опреснително обучение;

г)

разпределяне на служители, чиято компетентност отговаря на поставените задачи;

д)

проследяване на изпълнението на задачите и предприемане на корективни действия при необходимост.

О.   СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТАТЪЧНО ИНФОРМАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО И, КОГАТО Е ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО, МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯТА, ЕКСПЛОАТИРАЩИ ЕДНА И СЪЩА ИНФРАСТРУКТУРА (15)

О.1

Съществуват процедури за гарантиране, че:

а)

персоналът познава и разбира системата за управление на безопасността и информацията е леснодостъпна; и

б)

подходящата документация за системата за управление на безопасността е предадена на съответните служители, работещи по безопасността.

О.2

Съществуват процедури за гарантиране, че:

а)

най-важната оперативна информация е подходяща и валидна;

б)

персоналът знае за съществуването ѝ, преди да я прилага;

в)

персоналът има достъп до нея и когато е необходимо, копия от посочената информация са били официално връчени на персонала.

О.3

Налице са споразумения за споделяне на информация между оператора на инфраструктура и други железопътни предприятия.

П.   ПРОЦЕДУРИ И ФОРМАТИ ЗА НАЧИНА НА ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩ КОНТРОЛ НА ЖИЗНЕНОВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА (16)

П.1

Съществуват процедури, гарантиращи, че цялата значима информация относно безопасността е точна, пълна, последователна, лесна за разбиране, подходящо актуализирана и надлежно снабдена с документация.

П.2

Съществуват процедури за:

а)

форматиране, създаване, разпределяне и управление на промените на цялата значима документация относно безопасността;

б)

получаване, събиране и съхраняване на цялата значима документация/информация на хартия или с други системи за регистрация.

П.3

Съществува процедура за контрол на конфигурирането на жизненоважната информация относно безопасността.

Р.   ПРОЦЕДУРИ, КОИТО ГАРАНТИРАТ, ЧЕ ПРОИЗШЕСТВИЯТА, ИНЦИДЕНТИТЕ, СИТУАЦИИТЕ, БЛИЗКИ ДО ИНЦИДЕНТИ, И ДРУГИТЕ ОПАСНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ СЕ ДОКЛАДВАТ, РАЗСЛЕДВАТ И АНАЛИЗИРАТ, И ЧЕ СЕ ВЗЕМАТ НЕОБХОДИМИТЕ ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ (17)

Р.1

Съществуват процедури за гарантиране, че произшествията, инцидентите, ситуациите, близки до инциденти и другите опасни произшествия:

а)

се докладват, регистрират, разследват и анализират;

б)

се докладват на националните органи, както се изисква от съответните разпоредби.

Р.2

Съществуват процедури за гарантиране, че:

а)

препоръките, направени от националния орган по безопасността, от националния разследващ орган и от промишлеността/от вътрешни разследвания, се оценяват и прилагат, ако е целесъобразно, или се възлагат;

б)

съответните доклади/информация от други железопътни предприятия, оператори на инфраструктура, субекти, отговорни за поддръжката, и собственици на железопътни возила се разглеждат и вземат под внимание.

Р.3

Съществуват процедури за подходящо информиране относно разследването и причините за произшествията, инцидентите, ситуациите, близки до инциденти и другите опасни произшествия, които да бъдат използвани за учебни цели, и когато е необходимо — да служат за приемането на превантивни мерки.

С.   ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ И ТРЕВОГИ И ИНФОРМАЦИЯ В СЛУЧАЙ НА АВАРИЯ, СЪГЛАСУВАНИ С ПОДХОДЯЩИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ (18)

С.1

Документирани са всички видове аварии, в това число и експлоатация при влошени условия, и съществува процедура за установяване на нови аварии.

С.2

Съществуват процедури, гарантиращи, че за всеки идентифициран вид авария:

а)

може да се осъществи спешна връзка с аварийните служби;

б)

аварийните служби разполагат с цялата значима информация както предварително — за да могат да подготвят действията си в случай на авария — така и в момента на авария.

С.3

Ролите и отговорностите на всички страни са определени и посочени в документ.

С.4

Съществуват планове за действие, за действия при тревога и за информиране, които включват:

а)

процедури за спешно оповестяване на всички служители, които имат отговорности в управлението на извънредни ситуации;

б)

мерки за съобщаване на всички страни на посочените планове, в това число и на инструкциите при аварии за пътниците;

в)

мерки за незабавно влизане във връзка с компетентния персонал, така че последният да може да взема необходимите решения.

С.5

Съществува документ, описващ как са били разпределени ресурсите и средствата и как са били определени изискванията за обучение.

С.6

Налице са процедури за възстановяване на нормалните експлоатационни условия в най-кратки срокове.

С.7

Съществуват процедури за изпитване на плановете за действие при авария съвместно с други страни, за да се обучава персоналът, да се изпитват процедурите за изпитване, да се откриват слабите звена и да се проверява как биха били управлявани аварийните ситуации.

С.8

Налице са процедури за координиране на плановете за действие при аварийни ситуации с железопътните предприятия, които експлоатират инфраструктурата на организацията и всякаква друга инфраструктура, с която организацията има връзка.

С.9

Налице са споразумения за бързо спиране на експлоатацията и железопътното движение, ако е необходимо и за информиране на всички заинтересовани страни за предприетите действия.

Т.   МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНО ВЪТРЕШНО ОДИТИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА (19)

Т.1

Съществува вътрешна независима и безпристрастна система за одит, която работи в условията на прозрачност.

Т.2

Съществува график за планирани вътрешни одити, който може да бъде преразглеждан в зависимост от резултатите от предишни одити и проследяване на резултатите.

Т.3

Съществуват процедури за определяне и подбор на одитори с подходяща компетентност.

Т.4

Съществуват процедури за:

а)

анализ и оценка на резултатите от одитите;

б)

изготвяне на препоръки за последващи мерки;

в)

проследяване на ефективността на мерките;

г)

документиране на изпълнението на одитите и на резултатите им.

Т.5

Съществуват процедури, гарантиращи, че висшите равнища на веригата на управлението са информирани за резултатите от одитите и носят цялата отговорност за осъществяване на промени в системата за управление на безопасността.

Т.6

Съществува документ, в който е показано как се планират одитите във връзка с рутинните мерки за мониторинг, с цел да се гарантира съответствие с вътрешните процедури и стандарти.

У.   БЕЗОПАСНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА (20)

У.1

Съществуват процедури, гарантиращи безопасното проектиране на инфраструктурата през целия срок на нейната експлоатация, включително проектирането и монтирането ѝ.

У.2

Съществуват процедури, в които се взема предвид техническата промяна на инфраструктурата и управлението на промяната.

У.3

Съществуват процедури, чрез които се показва, че съответните правила, обхващащи проектирането на инфраструктурата и всички национални методи за безопасност, са били установени, и че кандидатът е в състояние да ги спазва.

Ф.   БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА (21)

Ф.1

Съществуват процедури, гарантиращи, че инфраструктурата се управлява и експлоатира безопасно, като се вземат предвид броят, видът и обхватът на операторите, които извършват услуги по мрежата, включително всички необходими взаимодействия в зависимост от сложността на операциите.

Ф.2

Съществуват процедури, чрез които се показва как се управлява безопасността на физическите и/или оперативните граници на инфраструктурата.

Ф.3

Съществуват процедури, чрез които се показват начините за управление на ефикасно сътрудничество и координация в нормални и извънредни обстоятелства.

Ф.4

Съществуват процедури, чрез които се показва, че правилата за безопасна експлоатация и управление на интерфейсите между инфраструктура и возила са били установени, и че кандидатът е в състояние да ги спазва.

Х.   ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДДРЪЖКА И ОБОРУДВАНЕ (22)

Х.1

Съществуват процедури, гарантиращи, че поддръжката на инфраструктурата се извършва безопасно, включително при ясен контрол от страна на управляващите и документирани одит и проверки.

Х.2

Съществуват процедури, гарантиращи, че поддръжката на инфраструктурата отговаря на конкретните нужди на мрежата.

Х.3

Съществуват процедури, чрез които се показва, че са били определени правила за поддръжка и за доставяне на оборудване, и че кандидатът е в състояние да ги спазва.

Ц.   ПОДДЪРЖАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА КОНТРОЛА НА ДВИЖЕНИЕТО И НА СИСТЕМАТА ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ (23)

Ц.1

Съществуват процедури, гарантиращи, че контролът на движението и системата за сигнализация се експлоатират и поддържат по начин, който осигурява безопасната експлоатация на железопътната линия.

Ц.2

Съществуват процедури за съобразяване със съществуващи, нови и изменени технически и експлоатационни стандарти.

Ц.3

Съществуват процедури, чрез които се показва, как се управлява безопасността на физическите и/или оперативните граници на контрола на движението и на системата за сигнализация, включително как се управлява сътрудничеството, ако е необходимо.

Ц.4

Съществуват процедури, чрез които се показва, че правилата за безопасна експлоатация и поддръжка на контрола на движението и на системата за сигнализация са били установени, и че кандидатът е в състояние да ги спазва.


(1)  Член 9, параграф 2 от Директива 2004/49/ЕО.

(2)  Член 9, параграф 2 на Директива 2004/49/ЕО.

(3)  Член 9, параграф 2 на Директива 2004/49/ЕО.

(4)  Член 9, параграф 2 на Директива 2004/49/ЕО.

(5)  Приложение III към Директива 2004/49/ЕО, точка 1.

(6)  Приложение III към Директива 2004/49/ЕО, точка 1.

(7)  Приложение III към Директива 2004/49/ЕО, точка 1.

(8)  Приложение III към Директива 2004/49/ЕО, точка 1.

(9)  Приложение III към Директива 2004/49/ЕО, точка 2, буква а).

(10)  Приложение III към Директива 2004/49/ЕО, точка 2, буква б).

(11)  Приложение III към Директива 2004/49/ЕО, точка 2, буква в).

(12)  Приложение III към Директива 2004/49/ЕО, точка 2, буква г).

(13)  ОВ L 108, 29.4.2009 г., стр. 4.

(14)  Приложение III към Директива 2004/49/ЕО, точка 2, буква д).

(15)  Приложение III към Директива 2004/49/ЕО, точка 2, буква е).

(16)  Приложение III към Директива 2004/49/ЕО, точка 2, буква ж).

(17)  Приложение III към Директива 2004/49/ЕО, точка 2, буква з).

(18)  Приложение III към Директива 2004/49/ЕО, точка 2, буква и).

(19)  Приложение III към Директива 2004/49/ЕО, точка 2, буква й).

(20)  Член 11, параграф 1, буква б) от Директива 2004/49/ЕО.

(21)  Член 11, параграф 1, буква б) от Директива 2004/49/ЕО.

(22)  Член 11, параграф 1, буква б) от Директива 2004/49/ЕО.

(23)  Член 11, параграф 1, буква б) от Директива 2004/49/ЕО.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Принципи за надзор след издаване на разрешително

1.

Подходът на националните органи по безопасност към надзора на съответствието, посочен в член 4, параграф 1 и член 16, параграф 2, буква д) от Директива 2004/49/ЕО, се основава на изложените по-долу принципи. Принципите се прилагат към дейностите по надзор като цяло и към отделните казуси в рамките на тези дейности.

2.

Националните орган по безопасността прилагат принципа за пропорционалност между налагането на правото и риска. Действията, предприети от даден национален орган по безопасността с цел постигане на съответствие или търсене на отговорност от оператори на инфраструктура за неспазване на законовите им задължения, трябва да бъдат пропорционални на заплахите за безопасността или на потенциалната сериозност на несъответствието с изискванията за безопасност, включително всякакви потенциални или действителни щети.

3.

Националните органи по безопасността прилагат принципа за съгласуваност на подхода, за да гарантират, че при сходни обстоятелства националните органи по безопасността възприемат сходен подход с цел постигане на сходни резултати.

4.

Осъществяваният от националните органи по безопасността надзор е насочен на първо място към дейностите, които според тях водят до най-голям риск, или при които контролът над опасностите е най-слаб. За тази цел, националните органи по безопасността разполагат с методи и правомощия да оценяват обичайните характеристики по отношение на безопасността на оператора на инфраструктура.

5.

Националните органи по безопасността вземат решения за приоритетите при ефективното използване на ресурсите си, но решението за най-добрия начин за това следва да зависи от всеки конкретен национален орган по безопасността. Действията трябва да са насочени към онези, които носят отговорността за риска и които имат най-добрата възможност да го контролират.

6.

Националните органи по безопасността прилагат принципа за прозрачност, за да помогнат на операторите на инфраструктура да разберат какво се очаква от тях (включително какво следва — или не — да правят) и какво да очакват от страна на националния орган по безопасността.

7.

Националните органи по безопасността носят отговорност за решенията си в съответствие с член 17, параграф 3 от Директива 2004/49/ЕО. Съществуват следователно политики и принципи, посредством които националните органи по безопасността могат да бъдат оценявани. Освен това националните органи по безопасността трябва да разполагат с процедура за жалби.

8.

Националните органи по безопасността трябва да разработват споразумения за сътрудничество помежду си, за да споделят информация и да координират своята реакция срещу нарушенията на безопасността. Освен това националните органи по безопасността трябва да разработват споразумения за сътрудничество с други компетентни органи, за да споделят информация и да разработват подходи към проблеми, които засягат железопътната безопасност.


Top