Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1099

Регламент (ЕС) № 1099/2010 на Комисията от 26 ноември 2010 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход Текст от значение за ЕИП

OJ L 312, 27.11.2010, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 269 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1099/oj

27.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 312/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1099/2010 НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2010 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 15, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията (2) се установяват правила относно засиления официален контрол на вноса на изброените в приложение I към него фуражи и храни от неживотински произход, провеждан на граничните пунктове, през които стоките влизат в териториите, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 882/2004.

(2)

В член 2 от Регламент (ЕО) № 669/2009 се предвижда списъкът в приложение I към него да се преразглежда редовно, най-малко веднъж на три месеца, като се вземат под внимание най-малко източниците на информация, упоменати в посочения член.

(3)

Наличието и значимостта на инцидентите с храни, за които са постъпили уведомления чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), констатациите от проведените от Хранителната и ветеринарна служба различни мисии в трети страни, както и тримесечните доклади, които държавите-членки са представили на Комисията в съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 669/2009, сочат необходимост от преразглеждане на списъка в приложение I към посочения регламент.

(4)

По-специално, приложение I към посочения регламент следва да се преразгледа, като бъде намалена честота на контрол за стоките, за които горепосочените източници на информация сочат, че като цяло е налице подобрение при спазването на приложимото законодателство на ЕС и за които поради това вече не е обосновано настоящото равнище на официален контрол, а бъде увеличена честотата на контрола за други стоки, за които същите източници сочат по-висока степен на неспазване на приложимото законодателство на ЕС, което дава основание за засилване на степента на официален контрол.

(5)

Следователно Регламент (ЕО) № 669/2009 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 194, 25.7.2009 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

A.   Фуражи и храни от неживотински произход, подлежащи на засилен официален контрол на определените гранични пунктове

Фуражи и храни

(предвидена употреба)

Код по КН (1)

Страна на произход

Опасност

Честота на физическите и идентификационните проверки

(%)

Фъстъци, необелени

1202 10 90

Аржентина

Афлатоксини

10

Фъстъци, обелени

1202 20 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(фуражи и храни)

 

Фъстъци, необелени

1202 10 90

Бразилия

Афлатоксини

10

Фъстъци, обелени

1202 20 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(фуражи и храни)

 

Суха юфка

(храни)

ex 1902

Китай

Алуминий

10

Микроелементи (2)

(фуражи и храни)

ex 2817 00 00; ex 2820 90 10; ex 2820 90 90; ex 2821 10 00; ex 2825 50 00; ex 2833 25 00; ex 2833 29 20; ex 2833 29 80; ex 2836 99 11; ex 2836 99 17

Китай

Кадмий и олово

10

Манго

(храни — пресни или охладени)

ex 0804 50 00

Доминиканска република

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (3)

10

Аспержов боб (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Доминиканска република

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (3)

50

Горчив пъпеш (Momordica charantia)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Кратуна (Lagenaria siceraria)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Пипер

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Патладжан

0709 30 00; ex 0710 80 95

(храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

 

Портокали (пресни или сушени)

0805 10 20; 0805 10 80

Египет

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (7)

10

Праскови

0809 30 90

Нар

ex 0810 90 95

Ягоди

0810 10 00

Зелен фасул

ex 0708 20 00

(храни — пресни плодове и зеленчуци)

 

Фъстъци, необелени

1202 10 90

Гана

Афлатоксини

50

Фъстъци, обелени

1202 20 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

(фуражи и храни)

 

Листа от къри (Bergera/Murraya koenigii)

(храни — пресни подправки)

ex 1211 90 85

Индия

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (5)

10

Чили (Capsicum annuum), цели пиперки

ex 0904 20 10

Индия

Афлатоксини

50

Чили (Capsicum annuum), стрити или смлени пиперки

ex 0904 20 90

Продукти от чили (къри)

0910 91 05

Индийско орехче (Myristica fragrans)

0908 10 00

Мацис (Myristica fragrans)

0908 20 00

Джинджифил (Zingiber officinale)

0910 10 00

Curcuma longa (куркума)

0910 30 00

(храни — сушени подправки)

 

Фъстъци, необелени

1202 10 90

Индия

Афлатоксини

20

Фъстъци, обелени

1202 20 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(фуражи и храни)

 

Семки от пъпеш (egusi, Citrullus lanatus) и производни продукти от тях

(храни)

ex 1207 99 97; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99;

Нигерия

Афлатоксини

50

Ориз басмати за директна консумация от човека

(храни — бланширан ориз)

ex 1006 30

Пакистан

Афлатоксини

20

Чили (Capsicum annuum), цели пиперки

ex 0904 20 10

Перу

Афлатоксини и охратоксин А

10

Чили (Capsicum annuum), стрити или смлени пиперки

ex 0904 20 90

(храни — сушени подправки)

 

Листа от кориандър

ex 0709 90 90

Тайланд

Salmonella (6)

10

Босилек (индийски, обикновен)

ex 1211 90 85

Мента

ex 1211 90 85

(храни — пресни подправки)

 

Листа от кориандър

ex 0709 90 90

Тайланд

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (4)

20

Босилек (индийски, обикновен)

ex 1211 90 85

(храни — пресни подправки)

 

Аспержов боб (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Тайланд

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (4)

50

Патладжан

0709 30 00; ex 0710 80 95

Зеленчуци от рода на зелето

0704; ex 0710 80 95

(храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

 

Пипер

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Турция

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (8)

10

Тиквички

0709 90 70; ex 0710 80 95

Домати

0702 00 00; 0710 80 70

(храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

 

Круши

(храни)

0808 20 10; 0808 20 50

Турция

Пестицид: амитраз

10

Сушено грозде (стафиди)

(храни)

0806 20

Узбекистан

Охратоксин А

50

Фъстъци, необелени

1202 10 90

Виетнам

Афлатоксини

10

Фъстъци, обелени

1202 20 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(фуражи и храни)

 

Чили (Capsicum annuum), стрити или смлени пиперки

ex 0904 20 90

Всички трети страни

Оцветители тип „Судан“

20

Продукти от чили (къри)

0910 91 05

Curcuma longa (куркума)

0910 30 00

(храни — сушени подправки)

 

Червено палмово масло

ex 1511 10 90

(храни)

 

Б.   Определения

За целите на настоящото приложение оцветители тип „Судан“ се отнася за следните химични вещества:

i)

Судан I (CAS № 842-07-9);

ii)

Судан II (CAS № 3118-97-6);

iii)

Судан III (CAS № 85-86-9);

iv)

аленочервено; или Судан IV (CAS № 85-83-6).“


(1)  Когато се изисква да се подложат на проверка само някои продукти от даден код по КН и не съществува специално подразделяне в рамките на този код в номенклатурата на стоките, кодът по КН се отбелязва с „ех“ (напр. еx 1006 30: включва само ориз басмати за директна консумация от човека).

(2)  Микроелементите, посочени в това вписване, са микроелементите, принадлежащи към функционалната група на смеси на елементи с микроконцентрация, посочена в точка 3, буква б) от приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29). Те следва да се подлагат на предвидения в настоящия регламент засилен контрол също и когато се внасят с цел използване в храни.

(3)  По-специално остатъчни вещества от: амитраз, ацефат, алдикарб, беномил, карбендазим, хлорфенапир, хлорпирифос, CS2 (дитиокарбамат), диафентиурон, диазинон, дихлорвос, дикофол, диметоат, ендосулфан, фенамидон, имидаклоприд, малатион, метамидофос, метиокарб, метомил, монокротофос, ометоат, оксамил, профенофос, пропиконазол, тиабендазол, тиаклоприд.

(4)  По-специално остатъчни вещества от: ацефат, карбарил, карбендазим, карбофуран, хлорпирифос, хлорпирифос-метил, диметоат, етион, малатион, металаксил, метамидофос, метомил, монокротофос, ометоат, профенофос, протиофос, киналфос, триадимефон, триазофос, дикротофос, EPN, трифорин.

(5)  По-специално остатъчни вещества от: триазофос, оксидеметон-метил, хлорпирифос, ацетампиприд, тиаметоксам, клотианидин, метамидофос, ацефат, пропаргит, монокротофос.

(6)  Референтен метод EN/ISO 6579.

(7)  По-специално остатъчни вещества от: карбендазим, цифлутрин, ципродинил, диазинон, диметоат, етион, фенитротион, фенпропатрин, флудиоксонил, хексафлумурон, ламбда-цихалотрин, метиокарб, метомил, ометоат, оксамил, фентоат, тиофанат-метил.

(8)  По-специално остатъчни вещества от: метомил и оксамил


Top