EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1031

Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността текст от значение за ЕИП

OJ L 302, 18.11.2010, p. 1–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 010 P. 239 - 279

No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2023; отменен от 32023R2830

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1031/oj

18.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 302/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1031/2010 НА КОМИСИЯТА

от 12 ноември 2010 г.

относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 3г, параграф 3 и член 10, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2003/87/ЕО беше преразгледана и изменена с Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (2), както и с Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО, с оглед подобряване и разширяване на схемата на Общността за търговия с квоти за емисии на парникови газове (3). Едно от подобренията, въведени при преразглеждането на Директива 2003/87/ЕО е, че търгът следва да е основен принцип при разпределението на квоти, тъй като той е най-простото и, по общо мнение, икономически най-ефективното средство за тази цел. Ефективността на схемата за търговия с емисии зависи от наличието на ясен сигнал за цената на въглерода, за да се постигне намаляване на емисиите на парникови газове с най-малки възможни разходи. Търгът следва да благоприятства и да засили такъв сигнал за цената на въглерода.

(2)

В член 10, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО се изисква от държавите-членки да провеждат търг за квотите, попадащи в обхвата на глава III от същата директива, които не се разпределени безплатно. Следователно, държавите-членки са длъжни да провеждат търг за квотите, които не са разпределени безплатно. По отношение на квотите, които не са разпределени безплатно, държавите-членки не могат да използват никакви други начини за тяхното разпределяне, нито да ги задържат или отменят.

(3)

В член 10, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО са установени различните цели на тръжния процес. Той следва да бъде предвидим, по-специално по отношение на графика и реда на провеждане на търговете и очакваните обеми квоти, които ще бъдат осигурени. Търговете следва да се организират по начин, който гарантира пълен, справедлив и равнопоставен достъп на малките и средни предприятия, които са обхванати от схемата за търговия с емисии, достъп на малките емитери, едновременен достъп до информация за всички участници, предотвратяване на евентуално компрометиране на търговете от страна на участници в тях и ефективност на разходите за организиране и участие в търговете с оглед избягване на неоправдани административни разходи.

(4)

Тези цели следва да бъдат разбирани в контекста на общите цели, поставени при преразглеждането на Директива 2003/87/ЕО, които включват, inter alia, повече хармоничност, избягване на нарушенията на конкуренцията и по-голяма предвидимост — всички тези цели следва да допринесат за засилване на сигнала за цената на въглерода, за да се постигне намаляване на емисиите с най-малки разходи. И действително, засилването на усилията за намаляване на емисиите изисква икономическа ефективност в най-висока степен, основаваща се на напълно хармонизирани условия за разпределянето на квоти в рамките на Съюза.

(5)

Член 3г, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО предвижда провеждане на търг за 15 % от квотите по глава II от същата директива в периода от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012, а член 3г, параграф 2 предвижда провеждане на търг за същия процент квоти по глава II от Директива 2003/87/ЕО в периода от 1 януари 2013 г. нататък. Член 3г, параграф 3 изисква да бъде приет регламент с подробни разпоредби относно продажбата чрез търг от държавите-членки на квоти по глава II, за които не се изисква да бъдат издадени безплатно в съответствие с член 3г, параграфи 1 и 2 или член 3е, параграф 8 от Директива 2003/87/ЕО.

(6)

Според по-голямата част от заинтересованите страни, участвали в обсъждането, проведено преди приемането на настоящия регламент, преобладаващото мнозинство на държавите-членки и съгласно проведената от Комисията оценка на въздействието, най-добрият начин за постигане на общите цели, поставени при преразглеждането на Директива 2003/87/ЕО, е чрез създаването на обща тръжна инфраструктура, при която търговете да бъдат провеждани от обща тръжна платформа. Чрез такъв подход биха се избегнали всякакви нарушения на вътрешния пазар. Този подход дава възможност за постигането на най-висока степен на икономическа ефективност и позволява тръжното разпределение на квотите да става въз основа на напълно хармонизирани условия в рамките на Съюза. Нещо повече, провеждането на търговете посредством обща тръжна платформа засилва по най-добър начин сигнала за цената на въглерода към стопанските оператори, необходим за вземането на инвестиционни решения, които с най-малки разходи да доведат до намаляване на емисиите на парникови газове.

(7)

Според по-голямата част от заинтересованите страни, участвали в обсъждането, проведено преди приемането на настоящия регламент, преобладаващото мнозинство на държавите-членки и съгласно проведената от Комисията оценка на въздействието, обща тръжна инфраструктура, при която търговете се провеждат от обща тръжна платформа, води също така и до възможно най-доброто постигане на целите от член 10, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО. Този подход представлява най-ефективният от гледна точка на разходите начин за търг на квоти, без неоправдани административни тежести, които непременно биха се появили при използването на множество тръжни инфраструктури. Той най-добре осигурява открит, прозрачен и недискриминационен достъп до търговете, както de jure, така и de facto. Такъв общ подход би осигурил предвидимостта на тръжния календар и би засилил по най-добър начин яснотата на сигнала за цената на въглерода. Общата тръжна инфраструктура е от особено значение с оглед предоставяне на равноправен достъп на малките и средни предприятия, които са обхванати от схемата за търговия с емисии, както и на малките емитери. В действителност разходите за опознаване на повече от една тръжни платформи и за регистриране и участие в тях биха били изключително натоварващи за такива дружества. Наличието на обща тръжна платформа улеснява широкото участие от целия Съюз и така най-добре ограничава риска от компрометиране на търговете от някои участници чрез използването на търговете като средство за изпиране на пари, финансиране на тероризъм, престъпна дейност или пазарна злоупотреба.

(8)

Все пак, с цел да се ограничи всеки възможен риск за намаляване на конкуренцията на пазара навъглерод, настоящият регламент предвижда възможност за държавите-членки да предпочетат да не участват в общата тръжна платформа, а вместо това да изберат свои собствени тръжни платформи, при условие че тези алтернативни платформи бъдат вписани в приложение към настоящия регламент. За такова вписване следва да е необходимо съответната държава-членка да уведоми Комисията за избраната алтернативна платформа. Въпреки това тази възможност неизбежно е свързана с непостигане на пълна хармонизация на тръжния процес и по тази причина формулираните в настоящия регламент разпоредби следва да бъдат преразгледани в рамките на първоначален петгодишен период, като бъдат проведени и обсъждания със заинтересовани страни, с оглед да бъдат въведени промени, каквито бъдат счетени за необходими в светлината на придобития опит. След като получи нотификация от държава-членка във връзка с избор на алтернативна платформа, Комисията следва без излишно забавяне да предприеме действия за вписването на тази алтернативна платформа.

(9)

Също така би следвало да е възможно дадена държава-членка да поиска от тръжния инспектор да подготви доклад за функционирането на тръжната платформа, която тази държава-членка възнамерява да избере, например при подготовката на изменение на настоящия регламент във връзка с вписването на алтернативните тръжни платформи. Освен това тръжният инспектор следва да прави преглед на съответствието на всички тръжни платформи с изискванията на настоящия регламент и с целите от член 10, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО, както и да докладва за това на държавите-членки, на Комисията и на съответната тръжна платформа. Този преглед следва да включва въздействието на търговете върху пазарните позиции на тръжните платформи на вторичния пазар. За да се избегне нежелано от държавите-членки блокиращо обвързване с която и да е тръжна платформа отвъд периода, за който тя е избрана, във всеки един договор за избор на тръжна платформа следва да бъдат включени подходящи клаузи, изискващи от съответната тръжна платформа да предаде всички материални и нематериални активи, необходими за провеждането на търгове от тръжна платформа, неин правоприемник.

(10)

Изборът по отношение на броя на тръжните платформи и вида на образуванията, които могат да бъдат тръжни платформи, е от основно значение за приетите в настоящия регламент разпоредби за предвидим тръжен календар, както и за мерките за достъп до търговете, за устройството им, а също и за разпоредбите за управление на обезпеченията, плащанията и доставките и за тръжния надзор. Без да знае броя на тръжните платформи и специфичните възможности на институцията, избрана да провежда търговете, Комисията не би могла да приеме такива разпоредби в рамките на напълно хармонизиран регламент. Ето защо, приетите в настоящия регламент мерки се основават на постановката, че търговете ще бъдат провеждани посредством обща тръжна платформа, като в същото време е предвидена процедура за уточняване на броя и качествата на всякакви други тръжни платформи, които държава-членка може да реши да използва.

(11)

С оглед на отбелязаните в съображение 10 ограничителни фактори, уместно е във връзка с вписването на алтернативна тръжна платформа в приложение към настоящия регламент да бъдат въведени условия и задължения. Вписването на алтернативна платформа в приложение към настоящия регламент не засяга правомощията на Комисията да предлага отписване на дадена тръжна платформа, по-специално в случай на нарушение на настоящия регламент или на целите на член 10, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО. При отсъствие на вписване, съответната държава-членка следва да проведе търг за своите квоти чрез общата тръжна платформа. Комисията следва да предвиди в регламента на Комисията, приет съгласно член 19, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО, мерки за спиране на изпълнението на процедури във връзка с търга на квоти в случаите, в които алтернативната платформа е в нарушение на настоящия регламент или на целите на член 10, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО.

(12)

Подробните разпоредби за тръжния процес, провеждан от алтернативната тръжна платформа, следва да бъдат оценени от Комисията и следва да подлежат на консултиране на комитета, посочен в член 23, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 10, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО. Такава оценка е необходима, за да се гарантира, че изборът на алтернативна тръжна платформа, който се провежда на национално ниво от всяка държава-членка, предпочела да ползва алтернативна тръжна платформа, подлежи на подобно равнище на контрол, каквото е то при контрола по отношение на избора на обща тръжна платформа чрез съвместно действие, предвидено в настоящия регламент. Държавите-членки, участващи в съвместното възлагане на обща тръжна платформа ще действат съвместно с Комисията, която ще участва в целия процес. Също така, на държавите-членки, предпочели да ползват алтернативна тръжна платформа, ще бъде даден статут на наблюдатели в съвместната процедура за възлагане, при съответни подходящи условия, договорени в споразумението за съвместно възлагане от Комисията и участващите в процедурата държави-членки.

(13)

Настоящият регламент следва да се прилага по отношение на търга на квоти по глава II и глава III от Директива 2003/87/ЕО от, съответно, 1 януари 2012 г. нататък и от 1 януари 2013 г. нататък. За търга на квоти по глава III от Директива 2003/87/ЕО той следва да се прилага и преди началото на периода от 2013 г., ако това е необходимо за осигуряване на нормалното функциониране на пазара на въглерод и на електроенергийния пазар.

(14)

Във връзка с осигуряването на простота и достъпност, продаваните на търг квоти следва да бъдат на разположение за доставка в рамките на не повече от 5 търговски дни. Такива кратки срокове за доставка биха ограничили всякакви отрицателни въздействия върху конкуренцията между тръжните платформи и тържищата на вторичния пазар за квоти. Нещо повече, кратките срокове за доставка са по-прости, насърчават по-широко участие, като по този начин ограничават риска от пазарни злоупотреби и осигуряват по-добър достъп за обхванати от схемата малки и средни предприятия и малки емитери. Ролята на пазара е не толкова да бъде източник на форуърди и фючърси при търговете, а да осигурява оптимални решения в отговор на търсенето на деривативи на квотите. Уместно е да се даде възможност за избор между двудневен спот и петдневни фючърси по време на процедурата за избора на тръжна платформа — за да може да се оцени кое е най-доброто решение при избора на оптимален тръжен продукт. Докато двудневният спот не е финансов инструмент по смисъла на законодателството на Съюза за финансовите пазари, петдневните фючърси са финансови инструменти по смисъла на законодателството на Съюза за финансовите пазари.

(15)

Изборът дали тръжният продукт да е или да не е финансов инструмент следва да бъде част от процедурите за избор на тръжната платформа и да бъде направен въз основа на цялостна оценка на разходите и ползите при решенията, предлагани от кандидатите, участващи в състезателна процедура за възлагане. По-специално, тази оценка следва да е насочена към ефективност на разходите, равноправен достъп за обхванатите от схемата малки и средни предприятия и малки емитери, адекватни защити и пазарен надзор.

(16)

Докато още не са въведени правните мерки и техническите средства, необходими за доставката на квоти, уместно е да бъдат предвидени алтернативни начини за търг на квоти. За тази цел, в настоящия регламент е предвидена възможността за търг на фючърси и форуърди с дата на доставка не по-късно от 31 декември 2013 г. Такива фючърси и форуърди са финансови инструменти, даващи възможност на тръжния продавач и тръжните оференти да се възползват от защита, аналогична на защитата, с която разполагат в контекста на регулаторната рамка за финансовите пазари. За целите на настоящия регламент фючърсите се различават от форуърдите по това, че докато първите се гарантират чрез парично обезпечение на ценовите колебания, при вторите обезпечението е непарично. Уместно е да се предостави на държавите-членки възможността да избират кой вид продукт да използват при търга на квоти в зависимост от това какви разпоредби за обезпечение са по-подходящи за тяхното бюджетно положение. Ако се окаже необходимо да се прибегне до такива алтернативни начини за търг на квоти, фючърсите и форуърдите би трябвало да бъдат временно продавани чрез една или две тръжни платформи.

(17)

С оглед постигането на простота, справедливост и ефективност на разходите, както и необходимостта да се ограничи рискът от пазарна злоупотреба, търговете следва да се провеждат в един кръг, със запечатани оферти и с еднаква крайна цена на продаваните квоти. Също така, в случай на еднакви тръжни оферти (tied bids) следва да се използва процес на случаен подбор, тъй като това поражда несигурност за оференти, които правят уговорки за цените в офертите си и такава практика става неизгодна. Би могло да се очаква да се получи такава тръжна клирингова цена, която да е в близко съответствие с преобладаващата цена на вторичния пазар, а евентуална тръжна клирингова цена, която е значително по-ниска от преобладаващата цена на вторичния пазар, би представлявала указание за несъвършенство на търга. Ако такава тръжна клирингова цена бъде допусната да надделее, това би изкривило сигнала за цената на въглерода, би разстроило пазара на въглерод и не би осигурило заплащането на честна цена от страна на оферентите за квотите. Ето защо, при една такава ситуация търгът следва да бъде отменен.

(18)

Желателно е търговете да се провеждат сравнително често, за да се ограничи въздействието им върху функционирането на вторичния пазар, като в същото време се осигури продажбата в тях на големи количества квоти, така че да се привлече достатъчно участие. Честото провеждане на търгове намалява риска от пазарна злоупотреба, защото така за оферентите в отделните търгове се намалява размерът на разиграваната стойност и се увеличава възможността им да адаптират позициите си при следващи търгове. По тези причини, в настоящия регламент следва да се предвиди периодичност от поне веднъж седмично за провеждането на търгове за квоти по глава III от Директива 2003/87/ЕО. Като се има предвид много по-малкото количество на квотите по глава II от същата директива, подходящата периодичност на търговете за тези квоти е поне веднъж на всеки два месеца.

(19)

За да се осигури предвидимост на вторичния пазар, в настоящия регламент следва да се предвидят следните правила и процедури. Първо, следва да се предвиди да бъдат определени — при първа възможност след приемането на настоящия регламент — количествата квоти, които ще се продават чрез търгове в 2011 и 2012 г. Така определените количества, както и тръжните продукти, чрез които те ще бъдат продавани, ще бъдат посочени в приложение към настоящия регламент. Второ, следва да се предвидят ясни и прозрачни правила за определяне на количествата на квотите във всяка следваща година. Трето, в регламента следва да се съдържат правила и процедури за определяне на подробен тръжен календар за всяка календарна година, с цялата релевантна информация за всеки отделен търг, достатъчно рано преди началото на съответната календарна година. Всякакви допълнителни промени в тръжния календар следва да бъдат възможни само в някои ограничени на брой ситуации. Всякакви корекции следва да се правят по начин, който във възможно най-малка степен засяга предвидимостта на тръжния календар.

(20)

По правило, количеството на продаваните чрез търг квоти през всяка година следва да бъде равно на количеството на заделените квоти за съответната година. Продажбата на квоти по глава III от Директива 2003/87/ЕО през 2011 г. и 2012 г. следва да бъдат изключение. Като се има предвид очакваното наличие на квоти, прехвърлени от втория към третия период на търгуване, очакваното наличие на сертифицирани единици редуцирани емисии (СЕРЕ) и очакваното количество на квотите, които ще се продават съгласно член 10а, параграф 8 от Директива 2003/87/ЕО, въздействието на „ранните търгове“ през 2011 г. и 2012 г. следва да се компенсира чрез преразпределение на количеството на квотите, които ще се продават чрез търг през 2013 г. и 2014 г.

(21)

В съответствие с търсенето на вторичния пазар, годишното количество на продаваните квоти следва да бъде равномерно разпределено през съответната година.

(22)

Свободният достъп до търговете е необходим от гледна точка да се насърчи участието в тях и така да се осигури конкурентна среда. Също така, наличието на доверие в честността на тръжния процес, по-специално чрез защита срещу такива оференти, които биха се опитали да компрометират търговете, използвайки ги като средство за изпиране на пари, финансиране на тероризъм, престъпна дейност или пазарни злоупотреби, представлява необходимо условие за осигуряване на участие в търговете и на конкурентна среда. За да се осигури честността на търговете, следва за достъпа до тях да бъдат въведени минимални изисквания за комплексна проверка на потенциалните клиенти. С оглед да се осигури ефективност на разходите за такива проверки, право за кандидатстване за достъп до търговете следва да имат лесно идентифициращи се и ясно определени категории участници, по-специално операторите и операторите на въздухоплавателни средства, обхванати от схемата за търговия с емисии, както и намиращите се в регулаторен режим финансови организации, например инвестиционни дружества и кредитни институции. Също така, право за кандидатстване за офериране в търговете следва да имат и стопански групирания на оператори или оператори на въздухоплавателни средства, като партньорства, съвместни предприятия и консорциуми, действащи в ролята на агент от страна на своите членове. В този смисъл, би било разумно първоначално да се ограничи правото за кандидатстване за достъп до търговете, без да се изключва възможността за по-нататъшно разширяване на този достъп, така че да бъдат обхванати и други категории участници в светлината на натрупания опит от проведени търгове или след проверка от Комисията съгласно член 12, параграф 1а от Директива 2003/87/ЕО дали пазарът за квоти за емисии на парникови газове е достатъчно защитен от пазарни злоупотреби.

(23)

Също така, по причини във връзка с правната определеност, в настоящия регламент следва да бъде предвидено прилагането по отношение на тръжната платформа на съответни разпоредби от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (4). Това е особено важно поради факта, че от тръжната платформа се изисква да предоставя достъп не само на инвестиционни дружества и кредитни институции, но също и на оператори и оператори на въздухоплавателни средства, както и на други лица, оторизирани да участват в търговете за своя или чужда сметка, които сами по себе си не са обект на разпоредбите на Директива 2005/60/ЕО.

(24)

Настоящият регламент следва да осигури на участниците възможност за избор между: пряк достъп до търговете посредством Интернет или специално предназначени за тази цел комуникационни линии, достъп чрез оторизирани и подлежащи на надзор финансови посредници или чрез други лица, оторизирани от държавите-членки да оферират за своя собствена сметка или от името на клиенти по своята основна стопанска дейност, чиято основна стопанска дейност не се състои в предоставяне на инвестиционни или банкови услуги, при условие че тези други лица се съобразяват с мерките за защита на инвеститорите и за комплексна проверка на клиента, които са еквивалентни на мерките, прилагани спрямо инвестиционните дружества.

(25)

Добавянето на други оторизирани от държавите-членки лица към списъка на лицата, отговарящи на условията да кандидатстват за допускане до офериране, се прави с цел да се предостави непряк достъп на операторите и на операторите на въздухоплавателни средства — не само чрез финансови посредници, но също и чрез други посредници, с каквито те имат съществуващи търговски отношения (като например техните съответни доставчици на електроенергия или горива), и които са освободени от изискванията на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директива 85/611/ЕИО, Директива 93/6/ЕИО и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета (5), съгласно член 2, параграф 1, буква и) от посочената директива.

(26)

По причини във връзка с правната сигурност и прозрачността, в настоящия регламент следва да се съдържат подробни разпоредби и по други аспекти на търговете, като например: размерите на тръжните пакети; възможността за оттегляне или промяна на подадените оферти; видът парична единица, използвана при търговете и плащанията; подаването и обработката на заявки за допускане до офериране; както и отказът, отмяната или временното прекъсване на допускането до офериране.

(27)

Всяка държава-членка следва да избере тръжен продавач, който да отговаря за търга на квоти от името на избралата го държава-членка. Тръжната платформа следва да отговаря само за провеждането на търговете. Би следвало да е възможно един и същ тръжен продавач да бъде избран от повече от една държава-членка. Тръжният продавач следва да действа поотделно от името на всяка избрала го държава-членка. Той следва да отговаря за търга на квотите в рамките на тръжната платформа, както и за получаване на тръжните приходи, предназначени за всяка избрала го държава-членка и за изплащането им на съответната държава-членка. Важно е договорът (договорите) между държавите-членки и техния тръжен продавач да бъдат съвместими с договора (договорите) между тръжния продавач и тръжната платформа, а в случай на противоречие предимство да има вторият посочен вид договори.

(28)

Също така, необходимо е тръжният продавач, избран от дадена държава-членка, която не участва в общата тръжна платформа, а е избрала своя алтернативна тръжна платформа, да има достъп не само до алтернативната тръжна платформа, избрана от съответната държава-членка, но също и до общата тръжна платформа. Това е желателно с оглед осигуряването на възможност за плавен преход от алтернативната тръжна платформа към общата тръжна платформа, ако това стане необходимо, по-специално в случай на отсъствие на вписване на алтернативната тръжна платформа в приложение към настоящия регламент.

(29)

Изискването, че тръжната платформа следва да е регулиран пазар, се основава на стремежа да се използва за управлението на търговете съществуващата организационна структура на вторичния пазар. По-специално, от регулираните пазари се изисква да осигуряват редица защитни механизми при провеждането на своите операции — съгласно Директива 2004/39/ЕО и Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно използването на вътрешна информация при търговията и относно манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) (6). Тези защитни механизми включват мерки за: установяване и предотвратяване на потенциалните отрицателни последици от всякакъв вид конфликт на интереси за операциите на регулирания пазар или за участниците в него; установяване и управление на рисковете, на които те са изложени, както и въвеждане на ефективни мерки за ограничаване на тези рискове; осигуряване на добро управление на техническите операции на техните системи, чрез въвеждането на ефективни резервни варианти за работа във връзка с рисковете за повреди в тези системи; наличие на прозрачни и недискриминационни правила и процедури за честна и добре организирана търговия и установяване на обективни критерии за ефективно изпълнение на поръчките; улесняване на ефективното и навременно финализиране на трансакциите, изпълнявани в рамките на техните системи; наличие на достатъчно финансови ресурси за улесняване на тяхното добро функциониране, като се имат предвид характерът и обемът на трансакциите, сключени на съответния пазар, както и размерът и степента на рисковете, на които са изложени.

(30)

Изискването тръжната платформа да представлява регулиран пазар води и до редица допълнителни предимства. То дава възможност да се разчита на организационната инфраструктура, опита, възможностите и задължителните прозрачни правила за работа на съответния пазар. Това има значение, inter alia, във връзка с клиринга или сетълмента на трансакциите, както и във връзка със съответствието на мониторинга със собствените правила на съответния пазар и с други правни задължения, като например забраната за пазарна злоупотреба и осигуряването на механизми за извънсъдебно разрешаване на спорове. Такава практика е ефективна по отношение на разходите и способства за опазване на добросъвестността на тръжните операции. Правилата на регулираните пазари относно конфликта на интереси изискват тръжният продавач да бъде независим от тръжната платформа, нейните собственици или нейния пазарен оператор, така че да не се компрометира доброто функциониране на регулирания пазар. Също така, много потенциални участници в търговете са вече или членове, или участници в различни регулирани пазари, действащи на вторичния пазар.

(31)

Съгласно Директива 2004/39/ЕО, регулираните пазари и техните пазарни оператори подлежат на оторизиране и надзор от компетентните национални органи в държавата-членка, където регулираният пазар или неговият пазарен оператор са регистрирани или разположени (т.е. държава-членка на произход). Без това да засяга съответните разпоредби от Директива 2003/6/ЕО, по-специално на предвидените в националното законодателство санкции за пазарна злоупотреба, приложимото право за регулираните пазари е публичното право в държавата-членка на произход. Така регулираните пазари са обект на юрисдикцията на административните съдилища в държавата-членка на произход, както е предвидено в националното право. Тази регулаторна рамка се отнася за търгуване, а не за тръжни продажби, при това за търгуване само на финансови инструменти, а не и на спот продукти. Ето защо, по причини във връзка с правната сигурност е уместно в настоящия регламент да бъде предвидено, че държавата-членка на произход, в която се намира съответният избран за тръжна платформа регулиран пазар, да осигури простиране на съответните части от своето национално законодателство спрямо търговете, провеждани от попадащата под нейната юрисдикция тръжна платформа. Също така, настоящият регламент следва да съдържа изискване към тръжната платформа да осигури възможност за извънсъдебно уреждане на спорове. Освен това, съответната държава-членка следва също да предвиди право за оспорване на извънсъдебните решения по споровете, независимо дали тръжният продукт е финансов инструмент или спот продукт.

(32)

Конкуренцията между различните потенциални тръжни платформи трябва да бъде осигурена чрез провеждането на състезателна процедура за възлагане за избор на тръжна платформа, в случаите когато това се изисква по правото на Съюза за обществените поръчки или по националното право за обществените поръчки. Тръжната платформа следва да бъде свързана с поне една система за клиринг или система за сетълмент. Възможно е с тръжната платформа да бъдат свързани повече от една система за клиринг или система за сетълмент. Изборът на общата тръжна платформа следва да бъде за ограничен период от максимум пет години. Изборът на алтернативни тръжни платформи следва да бъде за ограничен период от максимум три години, с възможност за удължаване с още две години, през което време следва да бъдат преразгледани разпоредбите за всички тръжни платформи. Определянето на период от три години за алтернативната тръжна платформа има за цел да осигури минимален период, за който да бъде избрана такава алтернативна тръжна платформа, като в същото време се запазва възможността на съответната държава-членка да се присъедини към общата платформа, ако предпочете да направи това след изтичането на тригодишния период, без това да засяга възможността на тази държава-членка да поднови избора на алтернативната платформа за допълнителни две години, докато предстои да стане известен резултатът от преразглеждането от страна на Комисията. При изтичането на всеки такъв период следва да се провежда нова състезателна процедура за възлагане, в случаите когато процедура на обществена поръчка се изисква по европейското или по националното право за обществените поръчки. Очаква се всяко възможно въздействие върху вторичния пазар от избора на обща тръжна платформа за провеждане на търговете да бъде ограничено, защото на търговете следва да се продават само квоти с период на доставка в рамките на пет дни най-много.

(33)

За провеждането на търговете, установяването и управлението на тръжния календар и различните други задачи във връзка с търговете, като например поддръжката на актуален уебсайт, достъпен в целия Съюз, е необходимо съвместно действие на държавите-членки и Комисията, по смисъла на член 91, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (7) (Финансовия регламент). Необходимостта от такова съвместно действие произтича от съюзния обхват на схемата за търговия с емисии, от общите цели, поставени при преразглеждането на Директива 2003/87/ЕО, както и от факта, че Комисията носи пряка отговорност съгласно Директива 2003/87/ЕО за подробното прилагане на редица характеристики на схемата за търговия с емисии, които имат непосредствено значение по-специално за тръжния календар и за мониторинга на търговете. Ето защо, настоящият регламент следва да предвиди състезателната процедура за възлагане за избор на общата тръжна платформа и на тръжния инспектор да се осъществява чрез съвместна процедура за възлагане от Комисията и държавите-членки по смисъла на член 125в от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (8). Член 125в от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 дава възможност да се използват правилата за възлагане, отнасящи се за Комисията, и при съвместна процедура за възлагане с участието на държави-членки и на Комисията. Като се има предвид съюзния обхват на процедурата за възлагане, уместно е да се приложат за съвместната процедура за възлагане, доколкото това е възможно, правилата за възлагане от Финансовия регламент и Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002. В настоящия регламент следва да бъдат уточнени дейностите по търговете, които следва да бъдат осигурявани от държавите-членки, както и дейностите по техническа поддръжка, които следва да бъдат осигурени от Комисията, по-специално по отношение на потенциалните решения по попълването на непопълнените приложения към настоящия регламент, подходящата периодичност на търговете, координирането на тръжните календари на различните тръжни платформи, въвеждането на ограничение за максимален размер на офертите, както и всякакви изменения на настоящия регламент — по-специално по отношение на поддържането на връзки с други схеми и услуги с цел подпомагане на формирането извън Съюза на правилно разбиране на тръжните правила. Уместно е Комисията да осигури предоставянето на такива услуги от страна на общата тръжна платформа, имаща най-голям опит в провеждането на търгове от името на повече от една държава-членка. Това не засяга провеждането на всякакви консултации с други тръжни платформи или други заинтересовани страни.

(34)

Тръжните платформи следва да бъдат избрани чрез открита, прозрачна и състезателна процедура за подбор, освен в случаите, когато изборът на тръжна платформа от страна на държава-членка, която не участва в съвместното действие, не е обект на правилата за обществени поръчки нито по правото на Съюза за обществените поръчки, нито по националното право за обществените поръчки. При избора на тръжните платформи и на системата за клиринг или системата за сетълмент, свързани с тях, следва да се държи сметка за предлаганите от кандидатите решения за осигуряване на ефективност на разходите, на цялостен, справедлив и равнопоставен процес за участие в търговете на малки и средни предприятия и на достъп за малки емитери, както и на надежден тръжен надзор, включително осигуряване на механизъм за извънсъдебно разрешаване на спорове. Като изключение, тръжната платформа за търгуване на форуърди или фючърси може да бъде избрана въз основа на възможностите ѝ за прилагане на разпоредбите за достъп, на правилата за плащанията и за доставките и на правилата за пазарен надзор, които се прилагат на вторичния пазар. Специфичните процедури, които ще бъдат изпълнявани при избора на обща тръжна платформа следва да бъдат уточнени в договор между Комисията и държавите-членки, в който да бъдат уточнени практическите правила за оценка на заявките за участие или на офертите и възлагането на съответен договор, а също и да се определи кое ще е приложимото право по отношение на договора и кой ще е компетентният съд за разглеждане на спорове, както това се изисква съгласно член 125в от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002.

(35)

При спазване на действащите раздпоредби по отношение на обществените поръчки, включително разпоредбите относно предотвратяването на конфликти на интереси и спазването на поверителност, на тези държави-членки, които не участват в съвместното действие за избор на обща тръжна платформа, може да бъде даден статут на наблюдатели в цялата или в част от съвместната процедура за възлагане, при условия, договорени в споразумението за съвместна процедура за възлагане между Комисията и участващите в съвместното действие държави-членки. Такъв достъп би бил желателен с оглед да се улесни сближаването между алтернативните тръжни платформи и общата тръжна платформа по отношение на аспекти на тръжния процес, които в настоящия регламент не са напълно хармонизирани.

(36)

Уместно е държавите-членки, които решат да не участват в съвместното действие за избор на обща тръжна платформа, а предпочетат да изберат своя тръжна платформа, да информират Комисията за това свое решение в рамките на сравнително кратък период след влизането в сила на настоящия регламент. Също така, необходимо е Комисията да направи оценка дали държавите-членки, избрали свои собствени тръжни платформи, вземат необходимите мерки, за да осигурят съответствие на тръжния процес с разпоредбите на настоящия регламент, както и с целите на член 10, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО. Освен това, необходимо е Комисията да координира подробните тръжни календари, предложени от тръжните платформи, различни от общата тръжна платформа, с тръжните календари, предложени от общата тръжна платформа. Веднъж след като Комисията проведе своята оценка на всички алтернативни тръжни платформи, тя следва да направи списък, в приложение към настоящия регламент, на тези тръжни платформи, на съответно избралите ги държави-членки и на приложимите условия или задължения, включително условията или задълженията, отнасящи се до техните съответни тръжни календари. Този списък няма да представлява удостоверяване от страна на Комисията, че държавите-членки спазват правилата за обществени поръчки, приложими към избора на избраната от тях тръжна платформа.

(37)

В член 10, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО е предвидено, че държавите-членки определят как да се използват приходите от тръжната продажба на квоти. За да се избегне всякакво съмнение по този въпрос, в настоящия регламент следва да бъде предвидено тръжните приходи да бъдат директно превеждани на тръжния продавач, избран от всяка държава-членка.

(38)

Като се има предвид, че търгът на квоти представлява първично емитиране на квоти на вторичния пазар, вместо те да бъдат пряко и безплатно разпределяни на операторите и на операторите на въздухоплавателни средства, не е уместно да се обвързва системата за клиринг или системата за сетълмент с каквито и да е задължения за специфични действия за доставка на квоти на спечелилите търга оференти или техните правоприемници, ако доставката не бъде изпълнена поради причини извън техния контрол. Ето защо, в настоящия регламент следва да бъде предвидено, че единствената компенсация за спечелилите търга оференти или техните правоприемници, в случай на неизпълнение на доставката на продадени чрез търг квоти би могла да бъде приемането на отложена доставка. От друга страна, обаче, важно е да се даде възможност по отношение на тези търгувани квоти, които не са доставени поради неизпълнение на плащане в неговия пълен обем, да бъдат продавани при следващи търгове, организирани от същата тръжна платформа.

(39)

Не е уместно държавите-членки да бъдат задължени да депозират друго тръжно обезпечение освен самите квоти, тъй като единствените ангажименти на държавите-членки са да доставят квотите. В този смисъл, в настоящия регламент следва да бъде предвидено, че единствените задължения на държавите-членки при тръжната продажба на двудневен спот или петдневни фючърси, съгласно съответните определения в настоящия регламент, се състоят в предварително депозиране на продаваните на търг квоти в доверителна партида в Регистъра на Съюз, извършено от системата за клиринг или системата за сетълмент, действащи в ролята на попечител.

(40)

Въпреки това, необходимо е тръжната платформа, както и всяка система за клиринг или система за сетълмент, свързана с нея, да прилагат адекватни процедури за обезпечение и други видове управление на риска, което да осигурява получаването от тръжните продавачи на пълно заплащане за продадените по тръжната клирингова тръжна цена квоти, независимо от евентуално неизпълнение на плащане от страна на спечелил търга оферент или негов правоприемник.

(41)

По причини, свързани с ефективност на разходите, спечелилите търга оференти следва да могат да търгуват разпределените им квоти, преди още тези квоти да са доставени. Изключение от това изискване за търгуемост може да са прави само в случаите, когато квотите се доставят в рамките на два търговски дни след провеждането на търга. По тази причина настоящият регламент предвижда възможността за приемане на плащания и доставка на квоти на правоприемник на спечелил търга оферент вместо на самия спечелил търга оферент. От друга страна, обаче, тази опция не би следвало да дава възможност за заобикаляне на изискванията за допускане до офериране в търговете.

(42)

Уместно е структурата и размерът на таксите, начислявани от тръжните платформи и системата за клиринг или системата за сетълмент, свързана с тях, да са не по-малко благоприятни в сравнение със съответните такси и условия, действащи на вторичния пазар. В интерес на постигането на прозрачност, всички такси и условия следва да бъдат разбираеми, описани поотделно и публично достъпни. Като общо правило, разходите за тръжния процес следва да се покриват чрез заплащаните от оферентите такси, както това бъде определено в договора за избор на тръжната платформа. Въпреки това, за да се осигури обща тръжна платформа, ефективна от гледна точка на разходите, е важно държавите-членки да участват в съвместното действие от самото начало. Ето защо, по отношение на тези държави-членки, които участват в съвместното действие на по-късен етап, е уместно да се поиска да поемат своите собствени разходи и съответните суми да бъдат приспадани от разходите, които иначе се поемат от оферентите. Подобни разпоредби, обаче, следва да не поставят в неизгодно положение държавите-членки, които желаят да участват в съвместното действие след изтичането на периода, за който са избрали алтернативна платформа. Също така, не трябва да бъдат поставяни в неизгодно положение и тези държави-членки, които временно участват в съвместното действие поради липсата на вписване на алтернативна тръжна платформа, за която те са направили нотификация. Тръжният продавач следва да плаща само за достъп до тръжната платформа, ако изобщо има такова плащане, но разходите на системата за клиринг и системата за сетълмент, ако има такива разходи, следва да бъдат поемани от оферентите, каквото е предвидено по общото правило.

(43)

Независимо от това, уместно е да се предвиди разходите на тръжния инспектор да бъдат поемани от държавите-членки и да бъдат приспадани от тръжните приходи. Също така, уместно е в договора за избор на тръжния инспектор да се прави разграничение между разходите на тръжния инспектор, които зависят преди всичко от броя на търговете и всички останали разходи. Точното разграничаване на тези видове разходи следва да бъде оставено да се определи при съвместната процедура за възлагане.

(44)

Следва да бъде избран независим тръжен инспектор, който да провежда мониторинг на тръжния процес и да докладва относно съответствието му с целите на член 10, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО, относно съответствието му с разпоредбите на настоящия регламент, както и относно всякакви данни за антиконкурентно поведение или за пазарна злоупотреба. За мониторинга на търговете е необходимо съвместно действие на държавите-членки и Комисията, както е в случая и със самото организиране на търговете, и следователно, уместно е съвместно възлагане. От тръжните платформи, тръжните продавачи и компетентните национални органи, отговарящи за надзора на тръжната платформа, инвестиционните дружества, кредитните институции или други лица, оторизирани да оферират от името на други участници в търговете или да провеждат разследване и наказателно преследване на пазарна злоупотреба, следва да се изисква да сътрудничат на тръжния инспектор при изпълнението на неговите функции.

(45)

За да се осигури независимостта на тръжния инспектор, в изискванията за неговия избор трябва да бъде взето предвид съображението кандидатите да пораждат възможно най-малък риск за конфликт на интереси или пазарна злоупотреба, по-специално във връзка с тяхната дейност на вторичния пазар, ако има такава, както и в зависимост от техните вътрешни процеси и процедури за ограничаване на риска от конфликт на интереси или пазарна злоупотреба, без това да накърнява техните възможности за изпълнение на съответните функции в срок и съгласно най-добрите професионални и качествени стандарти.

(46)

Антиконкурентното поведение и пазарната злоупотреба са несъвместими с принципите на откритост, прозрачност, хармонизация и недискриминационност, които са основни в настоящия регламент. Ето защо, настоящият регламент следва да включва подходящи разпоредби за ограничаване на риска от такова поведение при търговете. Наличието на обща тръжна платформа, на опростенo устройство на търговете, на сравнително висока честота на провеждането им, прилагането на случаен подбор в случай на еднакви тръжни оферти, наличието на адекватен достъп до търговете, съобщаването на еднаква информация на оферентите и правилата за прозрачност допринасят за ограничаване на риска от пазарна злоупотреба. Финансовите инструменти като средство за тръжна продажба на квоти дава възможност и на тръжния продавач, и на оферентите да разполагат със съответните защитни механизми, предвидени в регулаторната рамка, приложима към финансовите пазари. В настоящия регламент следва да бъдат предвидени правила, подобни на правилата, приложими към финансовите инструменти, с цел да се ограничи рискът за пазарна злоупотреба — в случай че тръжният продукт не е финансов инструмент. Независим тръжен инспектор следва да оценява както цялостния тръжен процес, така и прилагането на правилата, приложими към тези търгове.

(47)

Също така от съществено значение е да се осигури добросъвестност на тръжния продавач. Ето защо при избора на своя тръжен продавач държавите-членки следва да вземат под внимание тези кандидати, при които има най-малък възможен риск за конфликт на интереси или пазарна злоупотреба, по-специално във връзка с техните дейности на вторичния пазар, ако има такива, както и да вземат предвид техните вътрешни процеси и процедури за ограничаване на риска за конфликт на интереси или пазарна злоупотреба, без това да накърнява възможността на кандидатите своевременно да изпълняват своите функции, в съответствие с най-добрите професионални и качествени стандарти. Следствие от това изискване е налагането на изрична забрана към държавите-членки да споделят със своя тръжен продавач каквато и да е вътрешна информация относно търговете. Нарушаването на тази забрана следва да води до ефективни, пропорционални и възпиращи санкции.

(48)

Също така желателно е да бъде предвидено изискване към тръжната платформа да провежда мониторинг на поведението на оферентите и да уведомява компетентните национални органи в случай на пазарна злоупотреба, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, в съответствие със задълженията за докладване, установени в Директива 2003/6/ЕО, и при прилагане на задълженията за докладване, установени в Директива 2005/60/ЕО.

(49)

При прилагането на националните мерки, транспониращи в съответната степен дял III и дял IV от Директива 2004/39/ЕО, както и Директива 2003/6/ЕО, компетентните органи на съответните държави-членки следва да обръщат надлежно внимание на съответстващите разпоредби на мерките на Съюза за прилагането на тези директиви.

(50)

Освен това, желателно е в настоящия регламент да бъде предвидена опция за налагане на ограничение на количеството, за което може да наддава единичен оферент, като дял от общото количество на продаваните квоти в отделен търг или за дадена календарна година, или всякакви други подходящи коригиращи мерки. Като се има предвид потенциалната административна тежест, която може да бъде предизвикана от такава опция, опцията следва да бъде използвана само ако компетентните национални органи са били уведомени за пазарна злоупотреба, изпиране на пари или финансиране на тероризъм и те са решили да не реагират, при положение че бъдат доказани необходимостта от такава мярка и нейната ефикасност. Задействането на тази опция следва да зависи от предварително получаване на съответно становище на Комисията. Преди да даде своето становище, Комисията следва да се консултира с държавите-членки и с тръжния инспектор относно съответното предложение на тръжната платформа. От значение за нейното становище ще е и собствената оценка на Комисията за това дали пазарът на квоти за емисии е достатъчно защитен от пазарна злоупотреба съгласно член 12, параграф 1а от Директива 2003/87/ЕО.

(51)

Също така уместно е другите лица, оторизирани от държавите-членки да участват в търговете от страна на клиенти по своята основна стопанска дейност, да съблюдават предвидените в настоящия регламент правила за поведение, за да се осигури адекватна защита на техните клиенти.

(52)

Необходимо е в настоящия регламент да бъде предвиден езиковият режим, който да се прилага във всяка една тръжна платформа, така че да се осигури прозрачност и да се намери баланс между целта да се осигури недискриминационен достъп до търговете и осигуряването на най-разходоефективен езиков режим. Документацията, която не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, следва да се публикува на език, обичаен за международната финансова сфера, а именно английски език. Използването на обичаен за международната финансова сфера език вече е било предвидено в Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (9).

(53)

Държавите-членки могат да осигурят за своя сметка превод на цялата документация на своя национален официален език (официални езици). В случай че дадена държава-членка избере да постъпи по този начин, алтернативните платформи също следва да превеждат за сметка на държавата-членка, която е избрала съответната алтернативна платформа, цялата отнасяща се за тях документация, на езика (езиците) на въпросната държава-членка. По тази причина, тръжните платформи би трябвало следователно да могат да процедират с всички устни или писмени съобщения от кандидати за допускане до офериране, допуснати до офериране лица или участващи в търг оференти, на всеки език, на който дадена държава-членка е осигурила превод на собствени разноски, ако това бъде поискано от такива лица. Тръжната платформа няма право да иска заплащане от такива лица на съответните допълнителни разходи. Вместо това, тези разходи следва да бъдат поемани по равно от всички оференти в съответната тръжна платформа, с оглед да бъде осигурен равен достъп до търговете в рамките на Съюза.

(54)

С оглед постигането на правна сигурност и прозрачност, в настоящия регламент следва да се съдържат подробни разпоредби и по други аспекти на тръжния процес, като например публикуването, обявяването и съобщаването на тръжните резултати, защитата на поверителната информация, коригирането на грешки при плащания или извършени прехвърляния на квоти и при дадени или освободени обезпечения по настоящия регламент, правото за оспорване на решенията на тръжната платформа, а също и въпросите във връзка с влизането в сила.

(55)

По смисъла на настоящия регламент следва да се счита, че инвестиционните дружества, които подават оферти, свързани с финансови инструменти за своя сметка или от името на клиенти, извършват инвестиционна услуга или дейност.

(56)

Настоящият регламент не засяга проверката на Комисията по член 12, параграф 1а от Директива 2003/87/ЕО за това дали пазарът на квоти за емисии е достатъчно защитен от пазарна злоупотреба, нито евентуални предложения, които Комисията може да направи за осигуряването на такава защита. С настоящия регламент се цели да бъде осигурено наличието на справедливи и добри условия за търгуване в периода до обявяването на резултата от проверката на Комисията.

(57)

Настоящият регламент не засяга прилагането на членове 107 и 108 от Договора, например в контекста на разпоредбите за осигуряване на справедлив, пълен и равноправен достъп на малките и средни предприятия, обхванати от схемата на Съюза за търговия с емисии, както и достъп на малките емитери.

(58)

Настоящият регламент не засяга прилагането на действащите правила за вътрешния пазар.

(59)

Настоящият регламент зачита основните права и е в съответствие с принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на ЕС, и по-специално в член 11 от нея, както и в член 10 от Европейската конвенция за правата на човека. В това отношение, настоящият регламент по никакъв начин не препятства държавите-членки да прилагат своите конституционни разпоредби относно свободата на пресата и свободата на изразяване в средствата за масово осведомяване.

(60)

С цел да се осигури предвидимост и своевременно провеждане на търговете, настоящият регламент следва да влезе спешно.

(61)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, посочен в член 23, параграф 1 от Директива 2003/87/EО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент предвижда правилата за графика, управлението и други аспекти на търга на квоти съгласно Директива 2003/87/ЕО.

Член 2

Приложно поле

Настоящият регламент се прилага към разпределянето чрез търгове на квоти по глава II (въздухоплаване) от Директива 2003/87/ЕО и към разпределянето чрез търгове на квоти по глава III (стационарни инсталации) от същата директива, валидни за връщане през периодите на търгуване от 1 януари 2013 г.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„фючърси“ означава квоти, продавани на търг като финансови инструменти, съгласно член 38, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1287/2006 на Комисията (10), с доставка на договорена бъдеща дата при тръжната клирингова цена, определена съгласно член 7, параграф 2 от настоящия регламент, като исканията за обезпечение на променлив марджин, отразяващи ценовите колебания, са платими в брой;

2)

„форуърди“ означава квоти, продавани на търг като финансови инструменти, съгласно член 38, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1287/2006, с доставка на договорена дата при тръжната клирингова цена, определена съгласно член 7, параграф 2 от настоящия регламент, като исканията за обезпечение на променлив марджин, отразяващи ценовите колебания, могат да бъдат осигурени или с безналично обезпечение, или посредством държавна гаранция, по избор на централния контрагент;

3)

„двудневен спот“ означава квоти, продавани на търг за доставка на договорена дата не по-късно от втория пазарен ден след датата на търга, съгласно член 38, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1287/2006;

4)

„петдневни фючърси“ означава квоти, продавани на търг като финансови инструменти, съгласно член 38, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1287/2006, за доставка на договорена дата не по-късно от петия търговски ден след датата на търга;

5)

„оферта“ означава тръжна оферта за придобиване на дадено количество квоти за определена цена;

6)

„период за офериране“ означава времевия период, през който могат да бъдат подавани оферти;

7)

„търговски ден“ означава всеки ден, в който съответната тръжна платформа и свързаната с нея система за клиринг или система за сетълмент са отворени за търгуване;

8)

„инвестиционно дружество“ означава същото като посоченото в член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2004/39/ЕО;

9)

„кредитна институция“ означава същото като посоченото в член 4, параграф 1 от Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (11);

10)

„финансов инструмент“ означава същото, като посоченото в член 4, параграф 1, точка 17 от Директива 2004/39/ЕО, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго;

11)

„вторичен пазар“ означава пазара, на който лицата купуват или продават квоти, или преди, или след тяхното разпределяне, което може да е или безплатно разпределяне, или разпределяне чрез тръжна продажба;

12)

„предприятие майка“ означава същото като посоченото в членове 1 и 2 от Директива на Съвета 83/349/ЕИО (12);

13)

„дъщерно предприятие“ означава същото като посоченото в членове 1 и 2 от Директива на Съвета 83/349/ЕИО;

14)

„свързано предприятие“ означава предприятие, свързано с предприятие майка или с дъщерно предприятие чрез взаимоотношение по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива на Съвета 83/349/ЕИО;

15)

„контрол“ означава същото като посоченото в член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (13), както е приложено в Консолидираното юрисдикционно известие на Комисията (14). При определянето на понятието за контрол на притежавани от държавата предприятия се прилагат съображение 22 от посочения регламент и параграфи 52 и 53 от посоченото известие;

16)

„тръжен процес“ означава процесa, включващ задаването на тръжен календар, процедурите за допускане до участие в търга, процедурите за подаването на оферти, провеждането на търга, изчисляването и обявяването на тръжните резултати, правилата за плащането на дължимата цена, доставката на квотите и управлението на обезпечението, необходимо за покриване на всички рискове, свързани с трансакцията, както и мониторинга за правилното провеждане на търговете от тръжна платформа;

17)

„изпиране на пари“ означава същото като посоченото в член 1, параграф 2 от Директива 2005/60/ЕО, като се има предвид член 1, параграфи 3 и 5 от същата директива;

18)

„финансиране на тероризъм“ означава същото като посоченото в член 1, параграф 4 от Директива 2005/60/ЕО, като се има предвид член 1, параграф 5 от същата директива;

19)

„престъпна дейност“ означава същото като посоченото в член 3, параграф 4 от Директива 2005/60/ЕО;

20)

„тръжен продавач“ означава всяко публично или частно образувание, избрано от държава-членка да извършва от нейно име тръжна продажба на квоти;

21)

„посочена партида“ означава една или повече партиди, предвидени в приложимия регламент на Комисията, приет съгласно член 19, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО, за целите на участието в тръжен процес или за провеждането на тръжен процес, включително доверителни партиди за квоти в периода преди доставката им съгласно настоящия регламент;

22)

„посочена банкова сметка“ означава банкова сметка, посочена от тръжен продавач, оферент или негов правоприемник за получаване на дължими плащания съгласно настоящия регламент;

23)

„мярка за комплексна проверка на клиента“ означава същото като посоченото в член 8, параграф 1 от Директива 2005/60/ЕО, като се има предвид член 8, параграф 2 от същата директива;

24)

„действителен бенефициер“ означава същото като посоченото в член 3, параграф 6 от Директива 2005/60/ЕО;

25)

„надлежно заверено копие“ означава автентично копие на оригинален документ, което е заверено като вярно с оригинала от правоспособен адвокат, счетоводител, нотариус или лице с друга подобна професия, на което съгласно националното право на съответната държава-членка е признато правото да удостоверява официално, че дадено копие е вярно с оригинала;

26)

„видни политически личности“ означава същото като посоченото в член 3, параграф 8 от Директива 2005/60/ЕО;

27)

„пазарна злоупотреба“ означава или търгуване с използване на вътрешна информация, както е определено в точка 28 от настоящия член, или което е забранено в член 38, или манипулиране на пазара, както е определено в точка 30 от настоящия член или в член 37, буква б), или и двете;

28)

„търгуване с използване на вътрешна информация“ означава използването на вътрешна информация, забранено съгласно членове 2, 3 и 4 от Директива 2003/6/ЕО, във връзка с финансов инструмент по смисъла на член 1, параграф 3 от Директива 2003/6/ЕО, посочен в член 9 от същата директива, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго;

29)

„вътрешна информация“ означава същото като посоченото в член 1, параграф 1 от Директива 2003/6/ЕО, във връзка с финансов инструмент по смисъла на член 1, параграф 3 от Директива 2003/6/ЕО, посочен в член 9 от същата директива, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго;

30)

„манипулиране на пазара“ означава същото като посоченото в член 1, параграф 2 от Директива 2003/6/ЕО, във връзка с финансов инструмент по смисъла на член 1, параграф 3 от Директива 2003/6/ЕО, посочен в член 9 от същата директива, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго;

31)

„система за клиринг“ означава една или повече инфраструктури, свързани с тръжната платформа, които могат да извършват клиринг, гарантиране, компенсиране, управление на обезпечение и сетълмент, и всякакви други услуги, извършвани от централен контрагент, достъпът до когото е пряк или косвен — чрез негови членове, които действат като посредници между своите клиенти и централния контрагент;

32)

„клиринг“ означава всички процеси преди периода за офериране, по време на периода за офериране и след приключване на периода за офериране до сетълмента, свързани с управлението на рисковете през този период, включително гарантиране, компенсиране или новация, или всякакви други услуги, които е възможно да бъдат извършени от система за клиринг или система за сетълмент;

33)

„гарантиране“ означава процеса на залагане на обезпечение от тръжен продавач, оферент, или от един или повече посредници, действащи от тяхно име, за покриването на дадена финансова позиция, който процес включва всички процедури по измерването, изчисляването и администрирането на обезпечението, предоставено за покриване на съответните финансови позиции, като гарантирането е предназначено да осигури, че всички задължения за плащания от страна на даден оферент и всички задължения за доставка от страна на даден тръжен продавач, или съответно от страна на един или повече посредници, действащи от тяхно име, могат да бъдат изпълнени в рамките на много кратък период от време;

34)

„сетълмент“ означава плащане от спечелил търга оферент, от негов правоприемник, от централен контрагент или от сетълмент агентна дължимата сума за квотите, които трябва да бъдат доставени на този оферент, негов правоприемник, централен контрагент или сетълмент агент, както и доставянето на квотите на спечелилия търга оферент, на неговия правоприемник, на централния контрагент или на сетълмент агента;

35)

„централен контрагент“ означава образувание, което застава или в преките отношения между тръжен продавач и оферент или неговия правоприемник, или в отношенията на посредниците, които ги представляват, и играе ролята на изключителен контрагент на всеки от тях, гарантирайки заплащането на тръжните приходи на тръжния продавач или на представляващия го посредник, или доставянето на продадените квоти на оферента или на представляващия го посредник, при спазване на член 48;

36)

„система за сетълмент“ означава всяка структура, свързана или не с тръжната платформа, която може да предоставя сетълмент услуги, които могат да включват клиринг, компенсиране, управление на обезпечение или всякакви други необходими услуги, даващи в крайна сметка възможност да бъдат предоставени квоти от тръжен продавач на спечелил търга оферент или на негов правоприемник, както и да бъде платена дължимата сума от спечелил търга оферент или негов правоприемник на тръжен продавач, които услуги се изпълняват посредством:

а)

системата за банкиране на квоти и Регистъра на Съюза;

б)

един или повече сетълмент агенти, действащи от името на тръжен продавач и оферент или негов правоприемник, като достъпът на последните до съответния сетълмент агент може да е или пряк, или косвен — чрез членове на сетълмент агента, действащи като посредници между своите клиенти и сетълмент агента;

37)

„сетълмент агент“ означава образувание, действащо като агент, който предоставя на тръжната платформа сметки, чрез които се изпълняват по надежден начин — едновременно или почти едновременно, по гарантиран начин — разпорежданията за прехвърляне на продадените на търг квоти, дадени от тръжен продавач или представляващ го посредник, както и заплащането на тръжната клирингова цена от спечелил търга оферент, неговия правоприемник или представляващ го посредник;

38)

„обезпечение“ означава формите на гарантиране, посочени в член 2, буква м) от Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (15), включително квотите, приемани като гаранция от системата за клиринг или системата за сетълмент;

39)

„регулиран пазар“ означава същото като посоченото в член 4, параграф 1, точка 14 от Директива 2004/39/ЕО;

40)

„малки и средни предприятия“ означава оператори или оператори на въздухоплавателни средства, които са малки или средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (16);

41)

„малки емитери“ означава оператори или оператори на въздухоплавателни средства, които са емитирали средно 25 000 тона еквивалент на въглероден двуоксид или по-малко през последните три календарни години преди годината, в която участват в съответния търг, както е удостоверено от техните верифицирани емисии;

42)

„пазарен оператор“ означава същото като посоченото в член 4, параграф 1, точка 13 от Директива 2004/39/ЕО;

43)

„Място на установяване“ означава следното:

а)

местоживеене или постоянен адрес в Съюза за целите на член 6, параграф 3, трета алинея;

б)

същото като посоченото в член 4, параграф 1, точка 20, буква а) от Директива 2004/39/EО, като се вземат предвид изискванията, посочени в член 5, параграф 4 от същата директива, за целите на член 18, параграф 2 от настоящия регламент;

в)

същото като посоченото в член 4, параграф 1, точка 20, буква а) от Директива 2004/39/EО, като се вземат предвид изискванията, посочени в член 5, параграф 4 от същата директива, за целите на член 18, параграф 3 от настоящия регламент, по отношение на лицата, посочени в член 18, парагараф 1, буква б) от настоящия регламент;

г)

същото като посоченото в член 4, точка 7 от Директива 2006/48/EО за целите на член 18, параграф 3 от настоящия регламент, по отношение на лицата, посочени в член 18, параграф 1, буква в) от настоящия регламент;

д)

същото като посоченото в член 4, параграф 1, точка 20, буква а) от Директива 2004/39/EО, за целите на член 19, параграф 2 от настоящия регламент, по отношение на стопански групирания, посочени в член 18, параграф 1, буква г) от настоящия регламент;

е)

същото като посоченото в член 4, параграф 1, точка 20, буква б) от Директива 2004/39/EО, за целите на член 35, параграфи 4, 5 и 6 и член 42, параграф 1 от настоящия регламент.

ГЛАВА II

УСТРОЙСТВО НА ТЪРГОВЕТЕ

Член 4

Тръжни продукти

1.   Квотите се предлагат за продажба на дадена тръжна платформа посредством стандартизирани електронни договори, търгувани на тази тръжна платформа („тръжен продукт“). Не е необходимо тръжните продукти да се търгуват на същата тръжна платформа, когато квотите се доставят в рамките на два търговски дни след провеждането на съответния търг.

2.   До прилагането на правните мерки и техническите средства, необходими за доставка на квотите, държавите-членки продават квотите на търг под формата на фючърси или форуърди.

Фючърсите или форуърдите се търгуват в съответствие с член 11, параграф 1 и член 32, и приложение I.

Когато се продават фючърси или форуърди, доставката на квотите не може да бъде отлагана до дата по-късно от 31 декември 2013 г.

3.   Не по-късно от три месеца от прилагането на правните мерки и техническите средства, необходими за доставката на квотите, държавите-членки продават ан търг квотите под формата на двудневен спот или петдневни фючърси.

Член 5

Тръжен формат

Търговете се провеждат в тръжен формат, при който оферентите подават своите оферти през един определен период за офериране, без да виждат офертите на другите оференти. Всеки спечелил търга оферент заплаща една и съща тръжна клирингова цена, както е посочено в член 7, за всяка квота, независимо от оферираната цена.

Член 6

Подаване и оттегляне на оферти

1.   Минималното количество квоти, за което се оферира, е един тръжен пакет.

Един тръжен пакет от двудневен спот или петдневни фючърси се състои от 500 квоти.

Един тръжен пакет от фючърси или форуърди се състои от 1 000 квоти.

2.   Във всяка оферта посочва следното:

а)

самоличността на оферента и дали оферентът участва в търга за своя сметка или от името на клиент;

б)

в случаите, когато оферентът участва в търга от името на клиент — идентичността на клиента;

в)

броя на квотите, изразен в цяло число тръжни пакети от по 500 или 1 000 квоти;

г)

ценовата оферта в евро за всяка квота, посочена с точност до два знака след десетичната запетая.

3.   Всяка оферта може да бъде подавана, изменяна или оттегляна само по време на даден период за офериране.

Подадените оферти могат да бъдат изменяни или оттегляни до даден срок преди закриването на периода за офериране. Срокът се определя от съответната тръжна платформа и се публикува на уебсайта на тази тръжна платформа поне пет търговски дни преди откриването на периода за офериране.

Само физическо лице, установено в Съюза, което е назначено съгласно член 19, параграф 2, буква г) и е упълномощено да обвързва оферент за всички цели, свързани с търговете, включително чрез подаване на оферта („представител на оферента“), има право да подава, изменя или оттегля оферта от името на оферент.

Веднъж подадена, всяка оферта става обвързваща, освен ако бъде оттеглена или изменена съгласно настоящия параграф или оттеглена съгласно параграф 4.

4.   Когато съответната тръжна платформа се убеди, че при подаването на офертата е била допусната действителна грешка, тя може, по искане на представителя на оферента, да счита подадената погрешно оферта за оттеглена след закриването на периода за офериране, но преди да е определена тръжната клирингова цена.

5.   Получаването, предаването и подаването на оферта от инвестиционно дружество или кредитна институция в която и да е тръжна платформа се смята за инвестиционна услуга по смисъла на член 4, параграф 1, точка 2 от Директива 2004/39/ЕО, ако тръжният продукт е финансов инструмент.

Член 7

Тръжна клирингова цена и действия в случай на еднакви тръжни оферти

1.   Тръжната клирингова цена се определя след закриването на периода за офериране.

2.   Тръжната платформа подрежда подадените оферти според размера на оферираната цена. В случай че цената в няколко оферти е една и съща, тези оферти се подреждат чрез случаен подбор, направен по алгоритъм, определен от тръжната платформа преди провеждането на търга.

Заявените за закупуване количества се сумират, като се започва от количеството с най-висока оферирана цена. Тръжната клирингова цена е тази цена, при чието достигане сумираните заявени количества станат равни или надхвърлят количеството на продаваните квоти.

3.   По всички оферти, чиито заявени количества влизат в определената съгласно параграф 2 сума на количествата, се предоставят квоти по тръжната клирингова цена.

4.   В случай че общото количество квоти, които са заявени в спечелилите търга оферти, определени съгласно параграф 2, надвиши броя на продаваните квоти, остатъкът от количеството продавани квоти се предоставя на оферента, който е подал последната оферта, участваща в сумарното количество.

5.   В случай че общият брой на заявените квоти в офертите, подредени съгласно параграф 2, се окаже по-малък от броя на продаваните квоти, тръжната платформа отменя търга.

6.   Тръжната платформа отменя търга, когато тръжната клирингова цена се окаже значително по-ниска от цената на вторичния пазар, преобладаваща по време и непосредствено преди периода за офериране, като се отчете краткосрочната волатилност на цената на квотите през определен период преди търга.

7.   Преди началото на търга тръжната платформа определя методиката за прилагане на параграф 6, след като се консултира с тръжния инспектор и получи неговото становище по въпроса, както и след като уведоми компетентните национални органи, посочени в член 56. Съответната тръжна платформа взема предвид в максимална степен становището на тръжния инспектор.

Във времето между два периода за офериране на една и съща тръжна платформа, съответната тръжна платформа може да изменя методиката, след съответна консултация с тръжния инспектор и уведомяване на компетентните национални органи, както е посочено в член 56.

8.   Ако даден търг бъде отменен съгласно параграфи 5 или 6, продаваното количество квоти се разпределя равномерно в рамките на следващите насрочени търгове на същата тръжна платформа.

Ако квотите са по глава III от Директива 2003/87/EО, количеството квоти за търгуване се разпределя равномерно в рамките на следващите насрочени четири търга.

Ако квотите са по глава II от Директива 2003/87/EО, количеството квоти за търгуване се разпределя равномерно в рамките на следващите два насрочени търга.

ГЛАВА III

ТРЪЖЕН КАЛЕНДАР

Член 8

График и периодичност на провеждането на търгове

1.   Тръжната платформа провежда търговете самостоятелно, в съответствие със своя периодично настъпващ период за офериране. Периодът за офериране се открива и закрива в един и същ търговски ден. Времето, през което периодът за офериране е открит, е не по-малко от два часа. Периодите за офериране на които и да са две или повече тръжни платформи не трябва да се припокриват, като между два последователни периоди за офериране трябва да има интервал от поне два часа.

2.   Тръжната платформа определя датите и часовете на провеждане на търговете, като взема под внимание официалните празници, които имат отражение върху международните финансови пазари, както и всякакви други съответни събития или обстоятелства, които по мнение на тръжната платформа могат да повлияят на правилното провеждане на търговете и обуславят промени. Търгове не се провеждат през двете седмици по коледните и новогодишните празници във всяка една година.

3.   При изключителни обстоятелства, всяка тръжна платформа може, след като се консултира с тръжния инспектор и получи неговото становище по въпроса, да промени времето на даден период за офериране, като изпрати съответно съобщение на всички лица, които могат да бъдат засегнати. Съответната тръжна платформа взема предвид в най-голяма степен становището на тръжния инспектор.

4.   Не по-късно от шестия търг или по-рано, тръжната платформа, избрана съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2, провежда търгове за квоти по глава III от Директива 2003/87/EО поне веднъж седмично, и търгове за квоти по глава II от Директива 2003/87/EО поне веднъж на два месеца.

Никоя друга тръжна платформа не трябва да провежда търг в който и да е от максимум два дни седмично, в които се провежда търг от тръжна платформа, избрана съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2. Когато тръжната платформа, избрана съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2, провежда търгове в повече от два дни през дадена седмица, тя определя и публикува през кои точно два дни не трябва да се провеждат никакви други търгове. Тя прави това не по-късно от момента на определянето и публикуването, посочени в член 11, параграф 1.

5.   Не по-късно от шестия търг или по-рано, количеството квоти, продавани на тръжната платформа, избрана съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2, се разпределя равномерно между провежданите в дадена година търгове, с изключение на количествата в търговете през месец август от всяка една година, които трябва да са равни на половината от количествата в търговете през останалите месеци от годината.

6.   Допълнителни разпоредби относно графика и периодичността на провеждане на търговете във всяка една тръжна платформа, различна от тръжните платформи, избрани съгласно член 26, параграфи 1 и 2, са определени в член 32.

Член 9

Обстоятелства, които препятстват провеждането на търгове

Без това да засяга прилагането — в случаите когато е необходимо — на посочените в член 58 правила, дадена тръжна платформа може да отмени провеждането на даден търг, ако правилното му провеждане бъде нарушено или е възможно да бъде нарушено поради обстоятелство, засягащо сигурността или надеждността на информационната система, необходима за подаване на заявки за допускане до офериране, за достъпа до или за провеждането на даден търг.

За квоти по глава III от Директива 2003/87/EО, количеството квоти за продажба на търг се разпределя равномерно в рамките на следващите четири насрочени търга.

За квоти по глава II от Директива 2003/87/EО, количеството квоти за търгуване се разпределя равномерно в рамките на следващите два насрочени търга.

Член 10

Годишни количества продавани на търг квоти по глава III от Директива 2003/87/EО

1.   Количеството на всички квоти по глава III от Директива 2003/87/EО, предназначени за тръжна продажба през 2011 г. и 2012 г., както и тръжните продукти, чрез които ще се продават квотите, са посочени в приложение I към настоящия регламент.

2.   Количеството квоти по глава III от Директива 2003/87/EО, което ще се продава на търгове през 2013 г. и 2014 г., е равно на количеството квоти, определено съгласно членове 9 и 9а от същата директива за съответната календарна година, минус безплатното разпределяне на квоти, предвидено в член 10а, параграф 7 и член 11, параграф 2 от същата директива, минус половината от общото евентуално количество квоти, които бъдат продадени през 2011 г. и 2012 г.

Количеството квоти по глава III от Директива 2003/87/EО, което ще се продава на търгове от 2015 г. нататък, е равно на количеството квоти, определено съгласно членове 9 и 9а от същата директива за съответната календарна година, минус безплатното разпределяне на квоти, предвидено в член 10а, параграф 7 и член 11, параграф 2 от същата директива.

Всяко количество квоти, което ще се продава съгласно член 24 от Директива 2003/87/ЕО, се добавя към количеството квоти, подлежащо на тръжна продажба в дадена календарна година, определено съгласно първата или втората алинея от настоящия параграф.

Количеството квоти по глава III от Директива 2003/87/ЕО, което ще се продава в последната година от всеки период на търгуване, отчита всяко евентуално прекратяване на дейността на инсталация съгласно член 10а, параграф 19 от същата директива, всяко коригиране на равнището на безплатно разпределяне съгласно член 10а, параграф 20 от същата директива и на квотите, останали в резерва за нови участници, предвиден в член 10а, параграф 7 от същата директива.

3.   Количеството квоти по глава III от Директива 2003/87/ЕО, което ще бъде продавано на търгове от 2013 г. нататък, се основава на определянето и публикуването от Комисията, съгласно член 10, параграф 1 от същата директива, на очакваното количество квоти, подлежащи на тръжна продажба, или на най-последното изменение на първоначалната оценка на Комисията, публикувана до 31 януари от предходната година.

Всяка последваща промяна на количеството квоти, които ще се продават през дадена календарна година, се отчита в количеството квоти, които ще се продават през следващата календарна година..

4.   Без да се засяга член 10a, параграф 7 от Директива 2003/87/EО, за всяка дадена календарна година делът на всяка държава-членка на предназначените за тръжна продажба квоти по глава III от същата директива, е делът, определен съгласно член 10, параграф 2 от същата директива, като се извади евентуално преходно безплатно разпределение, направено от тази държава-членка съгласно член 10в от Директива 2003/87/EО през тази календарна година и се добавят квотите, които подлежат на тръжна продажба от тази държава-членка през същата календарна година съгласно член 24 от посочената директива.

Член 11

Календар за отделните търгове за квоти по глава III от Директива 2003/87/ЕО, продавани от тръжни платформи, избрани съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2 от настоящия регламент

1.   Тръжните платформи, избрани съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2 от настоящия регламент, определят и публикуват, до 28 февруари от предходната година или веднага след като това стане възможно след тази дата, след като предварително консултират Комисията и получат нейното становище, периодите за офериране, количествата квоти за отделните търгове, датите на търговете, както и тръжния продукт и датите на плащане и доставка на квотите по глава III от Директива 2003/87/ЕО, които ще се продават в отделните търгове всяка календарна година. Съответните тръжни платформи се съобразяват във възможно най-голяма степен със становището на Комисията.

2.   Тръжните платформи, избрани съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2 от настоящия регламент, основават своето определяне и публикуване съгласно параграф 1 от настоящия член на определянето и публикуването от Комисията на очакваното количеството квоти, които подлежат на тръжна продажба или на най-последното изменение на първоначалната оценка на Комисията, посочена в член 10, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО.

3.   Периодите за офериране, количествата квоти за отделните търгове и датите на търговете за квоти по глава III от Директива 2003/87/ЕО, които ще се продават в отделните търгове през последната година от всеки период на търгуване, могат да бъдат коригирани от съответната тръжна платформа, така че да бъде взето под внимание всяко евентуално прекратяване на дейността на инсталация съгласно член 10а, параграф 19 от същата директива, и всяко коригиране на равнището на безплатно разпределяне съгласно член 10а, параграф 20 от същата директива или квоти, останали в резерва за нови участници, предвиден в член 10а, параграф 7 от същата директива.

4.   Календарът за отделните търгове за квоти по глава III от Директива 2003/87/ЕО, провеждани от тръжна платформа, различна от тръжните платформи, избрани съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2 от настоящия регламент, се определя и публикува съгласно член 32 от настоящия регламент.

Член 12

Годишни количества продавани на търг квоти по глава II от Директива 2003/87/EО

1.   Количеството квоти по глава II от Директива 2003/87/EО, което ще се продава на търг през 2012 г., е равно на количеството, изчислено и определено от Комисията съгласно член 3г, параграф 1 от същата директива.

Количеството квоти по глава II от Директива 2003/87/EО, което ще се продава на търг през всяка календарна година от 2013 г. нататък, е равно на количеството, изчислено и определено от Комисията съгласно член 3г, параграф 2 от същата директива, разпределено равномерно в годините, влизащи в съответния период на търгуване.

Въпреки това количеството квоти, което ще се продава в последната година от всеки период на търгуване, отчита квотите, останали в специалния резерв, посочен в член 3е от Директива 2003/87/ЕО.

2.   Във всяка календарна година от даден период на търгуване, делът на всяка държава-членка на предназначените за тръжна продажба квоти по глава II от Директива 2003/87/ЕО е делът, определен за този период на търгуване съгласно член 3г, параграф 3 от същата директива, разделен на броя на годините във въпросния период на търгуване.

Член 13

Календар за отделните търгове за квоти по глава II от Директива 2003/87/ЕО, продавани от тръжни платформи, избрани съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2 от настоящия регламент

1.   Тръжните платформи, избрани съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2 от настоящия регламент, определят и публикуват, до 30 септември 2011 г. или веднага след като това стане възможно след тази дата, след като предварително консултират Комисията и получат нейното становище, периодите за офериране, количествата квоти за отделните търгове и датите на търговете за квоти по глава II от Директива 2003/87/ЕО, които ще се продават в отделните търгове през 2012 г. Съответните тръжни платформи се съобразяват във възможно най-голяма степен със становището на Комисията.

2.   От 2012 г. нататък тръжните платформи, избрани съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2 от настоящия регламент, определят и публикуват, до 28 февруари от предходната година или веднага след като това стане възможно след тази дата, като предварително се консултират с Комисията и получат нейното становище, периодите за офериране, количествата квоти за отделните търгове, датите на търговете, както и тръжния продукт, датите на плащане и доставка на квотите по глава II от Директива 2003/87/ЕО, които ще се продават в отделните търгове всяка календарна година. Съответните тръжни платформи се съобразяват във възможно най-голяма степен със становището на Комисията.

Периодите за офериране, количествата квоти в отделните търгове, датите на търговете, както и тръжният продукт, датите на плащане и доставка на квотите по глава II от Директива 2003/87/ЕО, които ще се продават в отделните търгове през последната година от всеки период на търгуване, могат да бъдат коригирани от съответната тръжна платформа, с оглед отчитане на квотите, останали в специалния резерв, посочен в член 3е от същата директива.

3.   Тръжните платформи, избрани съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2 от настоящия регламент, основават своето определяне и публикуване съгласно параграфи 1 и 2 на решението на Комисията, прието съгласно член 3д, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО.

4.   Разпоредбите относно календара за отделните търгове на квоти по глава II от Директива 2003/87/ЕО, провеждани от тръжна платформа, различна от тръжните платформи, избрани съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2 от настоящия регламент, се определят и публикуват съгласно член 32 от настоящия регламент.

Член 14

Коригиране на тръжния календар

1.   Определянето и публикуването на годишните количества квоти, предназначени за тръжна продажба и на периодите за офериране, количествата, датите, тръжния продукт, датите за плащане и доставка във връзка с отделните търгове, съгласно членове 10—13 и член 32, параграф 4, не могат да бъдат променяни, освен за корекции поради някоя от следните причини:

а)

отмяна на търг съгласно член 7, параграфи 5 и 6, член 9 и член 32, параграф 5;

б)

всякакво временно прекратяване на правомощията на тръжна платформа, различна от тръжните платформи, избрани съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2 от настоящия регламент, предвидено в регламента на Комисията, приет съгласно член 19, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО;

в)

всякакво решение на държава-членка, взето съгласно член 30, параграф 8;

г)

всякакво неизпълнение на сетълмент, посочено в член 45, параграф 5;

д)

наличие на квоти в специалния резерв, посочен в член 3е от Директива 2003/87/ЕО;

е)

прекратяване на дейността на инсталация съгласно член 10а, параграф 19 от Директива 2003/87/ЕО, адаптиране на равнището на безплатно разпределяне съгласно член 10а, параграф 20 от същата директива, или наличие на квоти, останали в резерва за нови участници, предвиден в член 10а, параграф 7 от същата директива;

ж)

едностранно включване на допълнителни дейности и газове съгласно член 24 от Директива 2003/87/ЕО;

з)

мерки, приети съгласно член 29а от Директива 2003/87/ЕО;

и)

влизане в сила на изменения на настоящия регламент или на Директива 2003/87/ЕО.

2.   Когато начинът на извършване на коригирането не е предвиден в настоящия регламент, съответната тръжна платформа може да извърши това коригиране само след като предварително се консултира с Комисията и получи нейното становище. Съответната тръжна платформа се съобразява във възможно най-голяма степен със становището на Комисията.

ГЛАВА IV

ДОСТЪП ДО ТЪРГОВЕТЕ

Член 15

Лица, които могат директно да оферират в търг

Без да се засяга член 28, параграф 3, само лице, което отговаря на условията за кандидатстване за допускане до офериране съгласно член 18 и е допуснато да оферира съгласно членове 19 и 20, може да подава пряко оферти в търг.

Член 16

Начини за достъп

1.   Всяка тръжна платформа предоставя на недискриминационна основа начини за достъп до своите търгове.

2.   Всяка тръжна платформа, организираща търгове за двудневен спот или петдневни фючърси, осигурява възможност за осъществяване на достъп от разстояние до своите търгове, посредством електронен интерфейс, достъпен по сигурен и надежден начин по Интернет.

Също така всяка тръжна платформа, организираща търгове за двудневен спот или петдневни фючърси, предлага на оферентите възможност за достъп до своите търгове чрез специално предназначени за тази цел комуникационни линии до електронния интерфейс.

3.   Всяка тръжна платформа, организираща търгове за двудневен спот или петдневни фючърси, може да предлага един или повече алтернативни начини за достъп до своите търгове, в случай че по някаква причина основният начин за достъп не функционира, при условие че тези алтернативни начини за достъп са сигурни и надеждни и че тяхното ползване не води до каквато и да е дискриминация между оферентите.

Член 17

Обучение и линия за помощ

Всяка тръжна платформа, организираща търгове за двудневен спот или петдневни фючърси предлага базиран в Интернет модул за практическо обучение относно провеждания от нея тръжен процес, включително указания как да се попълват и подават всякакви формуляри и симулация, показваща как да се подават оферти в търг. Също така, тя предоставя линия за помощ, достъпна по телефон, факс и електронна поща поне през работното време на всеки търговски ден.

Член 18

Лица, отговарящи на условията за кандидатстване за допускане до офериране

1.   Следните лица отговарят на условията за кандидатстване за допускане до пряко офериране в търговете:

а)

оператор или оператор на въздухоплавателни средства, имащ операторска партида, който участва в търг за своя собствена сметка, предприятие майка, дъщерно предприятие или свързано предприятие, представляващо част от същата група от дружества, в която е и този оператор или оператор на въздухоплавателни средства;

б)

инвестиционни дружества, оторизирани съгласно Директива 2004/39/ЕО, които оферират за своя сметка или от името на свои клиенти;

в)

кредитни институции, оторизирани съгласно Директива 2006/48/ЕО, които оферират за своя сметка или от името на свои клиенти;

г)

стопански групирания на лица от изброените в буква а), които оферират за своя собствена сметка и изпълняват ролята на агент от името на своите членове;

д)

публични органи или образувания с държавна собственост на държавите-членки, които контролират лица от който и да е от посочените в буква а) видове.

2.   Без да се засяга освобождаването в член 2, параграф 1, буква и) от Директива 2004/39/ЕО, лицата, попадащи в обхвата на това освобождаване и оторизирани съгласно член 59 от настоящия регламент, отговарят на условията за кандидатстване за допускане до пряко офериране в търговете, било за своя собствена сметка или от името на клиенти по тяхната основна стопанска дейност, при условие че държавата-членка, в която тези лица са установени, е приела законодателство, даващо възможност на съответния национален компетентен орган в тази държава-членка да ги оторизира да оферират за своя собствена сметка или от името на клиенти по тяхната основна стопанска дейност.

3.   Лицата, посочени в параграф 1, букви б) или в), отговарят на условията за кандидатстване за допускане до пряко офериране в търговете от името на техни клиенти при офериране за тръжни продукти, които не са финансови инструменти, при условие че държавата-членка, където те са установени, е приела законодателство, позволяващо на съответните компетентни национални органи в тази държава-членка да ги оторизират да оферират за своя сметка или от името на свои клиенти.

4.   В случаите, в които лицата, посочени в параграф 1, букви б) и в) и параграф 2, оферират от името на свои клиенти, те трябва да осигурят, че клиентите им също отговарят на условията за кандидатстване за допускане до пряко офериране в търговете съгласно параграфи 1 и 2.

В случаите, в които клиентите на лицата, посочени в първата алинея, също представляват при оферирането свои собствени клиенти, те трябва да осигурят, че тези клиенти също отговарят на условията за кандидатстване за допускане до пряко офериране съгласно параграфи 1 и 2. Същото се отнася за всички представлявани клиенти нататък по веригата, които участват непряко в търговете.

5.   Следните лица не отговарят на условията за кандидатстване за допускане до пряко офериране в търгове, нито могат да участват в търгове чрез едно или повече лица, допуснати да оферират съгласно членове 19 и 20, било за своя сметка или от името на друго лице, в търговете, в които изпълняват своята съответна роля:

а)

тръжният продавач;

б)

тръжната платформа, включително всяка свързана с нея система за клиринг или система за сетълмент;

в)

лицата, чието положение им дава възможност да упражняват, пряко или косвено, значително влияние върху управлението на лицата по точки а) и б);

г)

лицата, работещи за лица по точки а) и б).

6.   Тръжният инспектор не може да участва в никой от търговете, нито пряко, нито непряко чрез едно или повече лица, допуснати да оферират съгласно членове 19 и 20, нито за своя сметка, нито от името на което и да е друго лице.

Лицата, чието положение им дава възможност да упражняват, пряко или косвено, значително влияние върху управлението на тръжния инспектор, не могат да участват в никакъв търг, пряко или косвено чрез едно или повече лица, допуснати да оферират съгласно членове 19 и 20, нито за своя собствена сметка, нито от името на което и да е друго лице.

Лицата, работещи за тръжния инспектор във връзка с търговете, не могат да участват в никакъв търг, пряко или косвено посредством едно или повече лица, допуснати да оферират съгласно членове 19 и 20, нито за своя собствена сметка, нито от името на което и да е друго лице.

7.   Възможността, предоставена съгласно членове 44—50 за дадена тръжна платформа, включително всяка свързана с нея система за клиринг или система за сетълмент, да получава плащане от, да прави доставка на и да приема обезпечение от правоприемник на спечелил търг оферент, не препятства прилагането на членове 17—20.

Член 19

Изисквания за допускане до офериране

1.   Ако дадена тръжна платформа организира вторичен пазар, членовете или участниците във вторичния пазар, организиран от тази тръжна платформа, провеждаща търгове за двудневен спот или петдневни фючърси, които отговарят на условията съгласно член 18, параграф 1 или параграф 2, се допускат да подават директно оферти в провежданите от тази тръжна платформа търгове, без всякакви допълнителни изисквания за допускане, ако са изпълнени всички изброени условия, както следва:

а)

изискванията за допускане на члена или участника да търгува с квоти на вторичния пазар, организиран от тръжната платформа, провеждаща търгове за двудневен спот или петдневни фючърси, са не по-малко строги от изискванията съгласно параграф 2 от настоящия член;

б)

тръжната платформа, провеждаща търгове за двудневен спот или петдневни фючърси, получава всякаква допълнителна информация, необходима за проверка на изпълнението на всяко от изискванията, посочени в параграф 2 от настоящия член, които не са проверени по-рано.

2.   Лицата, които не са членове или участници във вторичния пазар, организиран от дадена тръжна платформа, провеждаща търгове за двудневен спот или петдневни фючърси, и отговарят на условията съгласно член 18, параграф 1 или параграф 2, се допускат да подават директно оферти в търговете, провеждани от тази тръжна платформа, ако тези лица:

а)

са установени в Съюза, или са оператори или оператори на въздухоплавателни средства;

б)

разполагат с посочена партида;

в)

разполагат с посочена банкова сметка;

г)

назначават поне един представител на оферента, както е определен в член 6, параграф 3, трета алинея;

д)

удовлетворяват съответната тръжна платформа във връзка с приложимите мерки за комплексна проверка на клиента по отношение на своята идентичност, идентичността на своите действителни бенефициери, добросъвестност, стопански и търговски профил във връзка с начините за влизане във взаимоотношение с оферента, вида оферент, характера на тръжния продукт, размера на очакваните оферти и начините на плащане и на доставка;

е)

удовлетворяват съответната тръжна платформа по отношение на своето финансово състояние, по-специално че са в състояние да изпълняват в съответните срокове своите финансови задължения и текущи отговорности;

ж)

разполагат с вътрешни процеси, процедури и договорни споразумения, необходими за спазването на максимално допустим размер на офертите, наложен в съответствие с член 57 или могат да ги въведат при поискване;

з)

изпълняват изискванията на член 49, параграф 1.

Ако дадена тръжна платформа не организира вторичен пазар, лицата, отговарящи на условията съгласно член 18, параграф 1 или параграф 2, се допускат да оферират пряко в провежданите от тази тръжна платформа търгове, ако те изпълняват условията, посочени в букви а) — з) от настоящия параграф.

3.   Лицата, попадащи в обхвата на член 18, параграф 1, букви б) и в) или член 18, параграф 2, които оферират от името на свои клиенти, носят отговорност да осигурят, че са изпълнени следните условия:

а)

техните клиенти отговарят на условията съгласно член 18, параграф 1 или параграф 2;

б)

те разполагат или ще разполагат в необходимия момент преди откриването на периода за офериране с адекватни вътрешни процеси, процедури и договорни споразумения, необходими за следните цели:

i)

да им дадат възможност да обработват оферти на своите клиенти, включително да подават оферти, както и да получават плащания и да прехвърлят квоти;

ii)

да предотвратяват разкриването на поверителна информация от тази част от тяхната организация, която отговаря за получаването, подготовката и подаването на оферти от името на техни клиенти към тази част от тяхната организация, която отговаря за подготовката и подаването на оферти за тяхна собствена сметка;

iii)

да осигуряват, че тези техни клиенти, които действат на свой ред от името на други клиенти, които оферират в търговете, прилагат определените в параграф 2 от настоящия член и в настоящия параграф изисквания, а също и че те изискват същото от своите клиенти и от клиентите на своите клиенти, както е предвидено в член 18, параграф 4.

Съответната тръжна платформа може да разчита на надеждни проверки, провеждани от лицата, посочени в първата алинея от настоящия параграф, техните клиенти или клиентите на техни клиенти, както е предвидено в член 18, параграф 4.

Лицата, посочени в първата алинея от настоящия параграф, носят отговорност да осигурят, че могат да докажат на тръжната платформа, когато това бъде поискано от нея съгласно член 20, параграф 5, буква е), че са изпълнени условията, посочени в букви а) и б) от първата алинея от настоящия параграф.

Член 20

Подаване и обработване на заявки за допускане до офериране

1.   Преди да подадат своята първа оферта пряко чрез всяка една тръжна платформа, провеждаща търгове за двудневен спот или петдневни фючърси, лицата, отговарящи на условията съгласно член 18, параграф 1 или параграф 2, подават до съответната тръжна платформа заявка за допускане до офериране.

Ако дадена тръжна платформа организира вторичен пазар, членовете или участниците в организирания от тази тръжна платформа вторичен пазар, които отговарят на изискванията по член 19, параграф 1, се допускат до офериране, без да подават заявка съгласно първата алинея на настоящия параграф.

2.   Заявката за допускане до офериране съгласно параграф 1 се подава чрез попълването на електронна заявка, достъпна в Интернет. Електронната заявка и достъпът до нея чрез Интернет се предоставят и поддържат от съответната тръжна платформа.

3.   Към заявката за допускане до офериране се прилагат надлежно заверени копия на всички изисквани от тръжната платформа придружителни документи, необходими като доказателство, че заявителят отговаря на изискванията на член 19, параграфи 2 и 3. Заявката за допускане до офериране съдържа като минимум съставните части, изброени в приложение II.

4.   Заявката за допускане до офериране, включително всички придружителни документи, се предоставят при поискване за инспекция от тръжния инспектор, компетентните правоприлагащи органи по националното законодателство на държава-членка, която провежда разследване, посочено в член 62, параграф 3, буква д), както и от компетентните органи на Съюза, участващи в презгранични разследвания.

5.   Всяка тръжна платформа, провеждаща търгове за двудневен спот или петдневни фючърси, може да откаже допускане до офериране в своите търгове, ако заявителят откаже да изпълни което и да е от следните действия:

а)

да удовлетвори искания на тръжната платформа за допълнителна информация, изясняване или доказване на предоставената информация;

б)

да удовлетвори покана от тръжната платформа за среща с които и да са негови служители, включително в негов офис, или на друго място;

в)

да даде възможност за поискани от тръжната платформа разследвания или проверки, включително с посещения на място или проверки на място в офис на заявителя;

г)

да удовлетвори искания на тръжната платформа за всякаква информация за заявителя, клиентите на заявителя или клиентите на техните клиенти, както е предвидено в член 18, параграф 4, необходима за проверка на съответствието с изискванията по член 19, параграф 3;

д)

да изпълни искания на тръжната платформа за всякаква информация, необходима за проверка на съответствието с изискванията по член 19, параграф 2.

6.   Всяка тръжна платформа, провеждаща търгове за двудневен спот или петдневни фючърси, прилага мерките, предвидени в член 13, параграф 4 от Директива 2005/60/ЕО по отношение на своите трансакции или делови отношения с видни политически личности, независимо коя е тяхната страна на местоживеене.

7.   Всяка тръжна платформа, провеждаща търгове за двудневен спот или петдневни фючърси, изисква от заявител за допускане до офериране в нейните търгове да осигури изпълнение от страна на своите клиенти на всякакво искане, направено съгласно параграф 5, както и също такова изпълнение от всеки клиент на клиентите на заявителя, както е предвидено в член 18, параграф 4.

8.   Ако заявителят не подаде информацията, поискана от тръжна платформа, в рамките на разумен срок, определен в искането на информация, отправено от съответната тръжна платформа съгласно параграф 5, буква а), г) или д), който срок е не по-малък от пет търговски дни от датата на искането на информация, а също и ако не даде отговор, не участва или не сътрудничи при интервю или при всякакви разследвания или проверки по параграф 5, буква б) или буква в), счита се, че заявката за допускане до офериране е оттеглена.

9.   Заявителят е длъжен да не предоставя невярна или заблуждаваща информация на която и да е тръжна платформа, провеждаща търгове за двудневен спот или петдневни фючърси. Заявителят уведомява цялостно, искрено и бързо съответната тръжна платформа за всякакви промени в свързаните с него обстоятелства, които биха могли да имат значение във връзка със заявката му за допускане до офериране в търговете, провеждани от тази тръжна платформа, или във връзка с вече предоставено му допускане до офериране.

10.   Всяка тръжна платформа, провеждаща търгове за двудневен спот или петдневни фючърси, взема решение по подадената до нея заявка и съобщава своето решение на заявителя.

Съответната тръжна платформа може:

а)

да предостави безусловно допускане до търговете за период, който не надвишава срока, за който е избрана като тръжна платформа, включително за всякакво удължаване или подновяване на нейния избор;

б)

да предостави допускане под условие до търговете за период, който не надвишава срока, за който е избрана като тръжна платформа, до определена дата, при спазване на специфичните условия, което изпълнение се проверява надлежно от съответната тръжна платформа;

в)

да откаже да предостави допускане.

Член 21

Отказ, отмяна или временно прекъсване на допускане до офериране

1.   Всяка тръжна платформа, провеждаща търгове за двудневен спот или петдневни фючърси, отказва да предоставя допускане до офериране в своите търгове, отменя или временно прекъсва всяко допускане до офериране, предоставено на всякакво лице, което:

а)

не отговаря или престане да отговаря на условията за кандидатстване за допускане до офериране съгласно член 18, параграф 1 или параграф 2;

б)

не съответства или вече не съответства на изискванията по членове 18, 19 и 20;

в)

се намира в съзнателно или неколкократно нарушение на настоящия регламент, на условията за неговото допускане до офериране в търговете, провеждани от съответната тръжна платформа, или на всякакви съответни инструкции или договори.

2.   Всяка тръжна платформа, провеждаща търгове за двудневен спот или петдневни фючърси, отказва да предоставя допускане до офериране в своите търгове, отменя или временно прекъсва всяко вече предоставено допускане до офериране, ако заподозре изпиране на пари, финансиране на тероризъм, престъпна дейност или пазарна злоупотреба във връзка с даден заявител, при условие че няма вероятност такъв отказ, отмяна или временно прекъсване да попречат на усилията на компетентните национални органи да преследват или задържат извършителите на такива дейности.

В такъв случай съответната тръжна платформа подава доклад до звеното за финансово разузнаване (ЗФР), посочено в член 21 от Директива 2005/60/ЕО, в съответствие с член 55, параграф 2 от настоящия регламент.

3.   Всяка тръжна платформа, провеждаща търгове за двудневен спот или петдневни фючърси, може да откаже да предостави допускане до офериране в своите търгове, да отмени или временно да прекъсне всяко вече предоставено допускане до офериране, на всяко лице, което:

а)

се намира в нарушение по небрежност на настоящия регламент, на условията за неговото допускане до офериране в търговете, провеждани от съответната тръжна платформа, или на всякакви други свързани инструкции или договори;

б)

е постъпило по начин, който е във вреда на правилното и ефективното провеждане на даден търг;

в)

е посочено в член 18, параграф 1, буква б) или буква в) или член 18, параграф 2, и не е подало оферта в нито един търг през предходните 220 търговски дни.

4.   Лицата, посочени в параграф 3, се уведомяват за отказа на предоставяне на допускане или за отмяната или временното прекъсване на допускането им, и им се предоставя разумен срок за писмен отговор, определен в решението за отказ на предоставяне на допускане, за отмяна или за временно прекъсване на допускането.

След разглеждане на писмения отговор на лицето, съответната тръжна платформа извършва едно от следните действия, ако има такова правомощие:

а)

предоставя или възстановява допускането, считано от определена дата;

б)

предоставя допускане под условие или възстановяване на допускането под условие, в зависимост от изпълнението на специфичните условия до дадена дата, което се проверява надлежно от съответната тръжна платформа;

в)

потвърждава отказа да предостави допускане, отмяната или временното прекъсване на допускането, считано от определена дата.

Тръжната платформа уведомява въпросното лице за своето решение.

5.   Лицата, чието допускане до офериране е отменено или временно прекъснато съгласно параграфи 1, 2 или 3, предприемат разумни стъпки, за да се уверят, че тяхното отстраняване от търговете:

а)

е редовно;

б)

не накърнява интересите на техните клиенти и не препятства ефективното провеждане на търговете;

в)

не препятства изпълнението на техните задължения, произтичащи от разпоредбите за плащания, от условията за тяхното допускане до офериране в търговете или от всякакви други свързани инструкции или договори;

г)

не води до нарушаване на техните задължения относно защитата на поверителна информация съгласно член 19, параграф 3, буква б), подточка ii), които продължават да бъдат в сила за период от 20 години след тяхното отстраняване от търговете.

В отказа за предоставяне на допускане, отмяната или временното прекъсване на допускане, посочени в параграфи 1, 2 и 3, се посочват всички мерки, необходими за съобразяване с настоящия параграф и тръжната платформа проверява изпълнението на тези мерки.

ГЛАВА V

ИЗБОР И ФУНКЦИИ НА ТРЪЖНИЯ ПРОДАВАЧ

Член 22

Избор на тръжен продавач

1.   Всяка държава-членка избира тръжен продавач. Държава-членка не може да търгува квоти, без да е избрала тръжен продавач. Един и същ тръжен продавач може да бъде избран от повече от една държава-членка.

2.   Тръжният продавач се избира от избиращата държава-членка достатъчно рано преди началото на търговете, така че той да може да сключи и да въведе в действие необходимите договорености с тръжната платформа, която е избрана или ще бъде избрана от тази държава-членка, включително с всяка свързана с нея система за клиринг и система за сетълмент, което да даде възможност на тръжния продавач да продава квоти от името на избралата го държава-членка в съответствие с взаимно договорени условия.

3.   В случая с държавите-членки, които не участват в съвместните действия, предвидени в член 26, тръжният продавач се избира от избиращата държава-членка достатъчно рано преди началото на търговете на тръжните платформи, избрани съгласно член 26, параграфи 1 и 2, така че той да може да сключи и да въведе в действие необходимите договорености с тези тръжни платформи, включително с всяка свързана с тях система за клиринг и система за сетълмент, което да даде възможностна тръжния продавач да продава квоти от името на избралата го държава-членка на такива тръжни платформи, в съответствие с взаимно договорени условия, съгласно член 30, параграф 7, втора алинея и член 30, параграф 8, първа алинея.

4.   Държавите-членки се въздържат от разкриването на всякаква вътрешна информация по смисъла на точка 29) член 3 и буква а) от член 37, на всяко лице, работещо за тръжен продавач.

В договора за избор на тръжен продавач е предвидено, че в случай на неразрешено разкриване на вътрешна информация на лица, работещи за тръжния продавач, се вземат адекватни мерки за отстраняване от търговете на всички лица, пред които е било направено такова неразрешено разкриване на информация.

Втората алинея на настоящия параграф се прилага, без това да засяга прилагането на членове 11—16 от Директива 2003/6/ЕО и на член 43 от настоящия регламент по отношение на всякакво нарушение на забраната в първата алинея на настоящия параграф.

5.   Квотите, подлежащи на тръжна продажба от името на дадена държава-членка, се задържат от търгуване до надлежното избиране на тръжен продавач и до сключването и прилагането на договореностите, посочени в параграф 2.

6.   Параграф 5 не засяга възможните правни последици, произтичащи съгласно правото на Съюза от факта, че дадена държава-членка не изпълнява задълженията си по параграфи 1—4.

7.   Държавите-членки уведомяват Комисията за идентичността на тръжния продавач и за данните за осъществяване на контакт с него.

Идентичността на тръжния продавач и данните за осъществяване на контакт с него се публикуват на уебсайта на Комисията.

Член 23

Функции на тръжния продавач

Тръжният продавач извършва следното:

а)

продава на търг предназначените за тази цел количества квоти на всяка държава-членка, която го е избрала;

б)

получава тръжните приходи, дължими на всяка държава-членка, която го е избрала;

в)

изплаща тръжните приходи, дължими на всяка държава-членка, която го е избрала.

ГЛАВА VI

ИЗБОР И ФУНКЦИИ НА ТРЪЖНИЯ ИНСПЕКТОР

Член 24

Тръжен инспектор

1.   Всички тръжни процеси се наблюдават от един и същ тръжен инспектор.

2.   Всички държави-членки избират тръжен инспектор чрез съвместна процедура за възлагане на Комисията и на държавите-членки, проведена съгласночлен 91, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 и член 125в от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002.

3.   Периодът, за който се избира тръжният инспектор, е не по-дълъг от 5 години.

Поне три месеца преди изтичането на периода, за който е избран тръжният инспектор или приключването на възлагането на функциите на тръжния инспектор, се избира следващ тръжен инспектор съгласно параграф 2.

4.   Идентичността на тръжния инспектор и данните за осъществяване на контакт с него се публикуват на уебсайта на Комисията.

Член 25

Функции на тръжния инспектор

1.   Тръжният инспектор провежда мониторинг на всеки търг и докладва относно правилното провеждане на търговете през предходния месец на Комисията от името на държавите-членки, както и на съответните държави-членки, в съответствие със срока, предвиден в член 10, параграф 4, четвърта алинея от Директива 2003/87/ЕО, съгласно същата алинея, по-специално по отношение на:

а)

справедливостта и откритостта на достъпа;

б)

прозрачността;

в)

ценообразуването;

г)

техническите и оперативните аспекти.

2.   Тръжният инспектор предоставя на държавите-членки и на Комисията годишен консолидиран доклад, който включва:

а)

въпросите, посочени в параграф 1, както по отношение на всеки отделен търг, така и сумарно за всяка тръжна платформа;

б)

всяко неспазване на договора за избор на тръжна платформа;

в)

всяко доказателство за антиконкурентно поведение или пазарна злоупотреба;

г)

въздействието на търговете върху пазарната позиция на тръжните платформи на вторичния пазар, ако има такова въздействие;

д)

връзката между обхванатите от консолидирания доклад тръжни процеси, а също и между тях и функционирането на вторичния пазар, съгласно член 10, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО;

е)

информация за броя, характера и статуса на всички евентуални жалби, направени съгласно член 59, параграф 4, както и на всякакви други жалби, отправени до компетентните национални органи, упражняващи надзор върху кредитните институции и инвестиционните дружества;

ж)

информация относно последващите действия в резултат на всякакви доклади на тръжния инспектор, направени по параграфи 3, 4 и 5;

з)

всякакви счетени за уместни препоръки за подобряване на всякакви тръжни процеси или за всякакво преразглеждане на следното:

i)

настоящият регламент, включително преразглеждането, посочено в член 33;

ii)

регламентът на Комисията, приет съгласно член 19, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО;

iii)

Директива 2003/87/ЕО, включително преразглеждането на функционирането на пазара на въглерод, предвидено в член 10, параграф 5 и член 12, параграф 1а от същата директива.

3.   Тръжният инспектор може, по искане на Комисията и на една или повече държави-членки, или съгласно изискването в параграф 5, да докладва от време на време по някой специфичен въпрос, имащ отношение към който и да е от тръжните процеси, когато е необходимо да повдигне този въпрос преди подаването на докладите по параграф 1 или параграф 2. В противен случай тръжният инспектор може да докладва по такива въпроси в рамките на докладите, предвидени в параграф 1 или параграф 2.

4.   Държава-членка, която не участва в съвместното действие, предвидено в член 26 от настоящия регламент, а предпочита да избере своя тръжна платформа съгласно член 30, параграфи 1 и 2 от настоящия регламент, може да поиска от тръжния инспектор да предостави на държавите-членки, на Комисията и на съответната тръжна платформа технически доклад за способността на тръжната платформа, която той предлага или възнамерява да предложи, да проведе тръжен процес съгласно изискванията на настоящия регламент и в съответствие с целите, определени в член 10, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО.

В тези доклади тръжният инспектор ясно посочва в кои отношения тръжният процес съответства на изискванията по първа алинея и в кои отношения не съответства. Той отправя точни препоръки за бъдещото развитие или подобряване на тръжния процес, където това е необходимо, с предложение за конкретен график за изпълнението на тези препоръки.

5.   При нарушение на настоящия регламент или на несъответствие на тръжния процес, провеждан от дадена тръжна платформа, с целите на член 10, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО, или по искане на Комисията, в случай че тя подозира наличието на такова нарушение, тръжният инспектор незабавно докладва на държавите-членки, на Комисията и на съответната тръжна платформа.

В доклада ясно се посочва природата на нарушението или несъответствието. Той отправя точни препоръки за поправяне на ситуацията, с предложение за конкретен график за тяхното прилагане. В случаите когато това е уместно, в доклада може да се препоръчва временно прекратяване на правомощията на съответната тръжна платформа. Тръжният инспектор постоянно преразглежда своя доклад по настоящия параграф и предоставя тримесечни актуализации на доклада на държавите-членки, на Комисията и на съответната тръжна платформа.

6.   Всички становища, предоставяни съгласно член 7, параграф 6 и член 8, параграф 3 на настоящия регламент от тръжния инспектор, представляват съставна част от изпълнението на функциите му по настоящия член.

7.   Докладите и становищата, предоставяни по настоящия член, се съставят в рамките на разбираем, стандартен и леснодостъпен формат, който се определя съгласно посоченото в договора за избор на тръжен инспектор.

ГЛАВА VII

ИЗБОР НА ТРЪЖНА ПЛАТФОРМА ОТ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, УЧАСТВАЩИ В СЪВМЕСТНОТО ДЕЙСТВИЕ С КОМИСИЯТА, И ФУНКЦИИ НА ТАЗИ ТРЪЖНА ПЛАТФОРМА

Член 26

Избор на тръжна платформа чрез съвместно действие на държавите-членки и Комисията

1.   Без да се засяга член 30, след провеждането на съвместна процедура за възлагане на Комисията и държавите-членки, участващи в съвместното действие, държавите-членки избират една тръжна платформа за провеждането на търгове за двудневен спот и петдневни фючърси.

2.   Без да се засяга член 30, след провеждането на съвместна процедура за възлагане на Комисията и държавите-членки, участващи в съвместното действие, държавите-членки избират една или две тръжни платформи за провеждането на търгове за фючърси или форуърди, при условие че тези тръжни продукти са изброени в приложение I.

3.   Съвместната процедура за възлагане, посочена в параграфи 1 и 2, се провежда съгласно член 91, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 и член 125в от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002.

4.   Всеки период, за който се избират тръжните платформи, посочени в параграфи 1 и 2, е не по-дълъг от пет години.

5.   Идентичността на тръжните платформи, посочени в параграфи 1 и 2, и данните за осъществяване на контакт с тях, се публикуват на уебсайта на Комисията.

6.   Всяка държава-членка, която се присъединява към съвместните действия по параграфи 1 и 2 след влизането в сила на споразумението за съвместно възлагане, сключено между участващите държави-членки и Комисията, приема договорените условия между участващите държави-членки и Комисията в споразумението за съвместно възлагане, както и евентуални решения, които вече са приети съгласно това споразумение.

На всяка държава-членка, която реши съгласно член 30, параграф 4, да не участва в съвместното действие, а да избере своя тръжна платформа, може да бъде даден статут на наблюдател при условия, договорени между участващите в съвместното действие държави-членки и Комисията, при спазване на всички приложими разпоредби за обществените поръчки.

Член 27

Функции на тръжната платформа, избрана съгласно член 26, параграф 1

1.   Тръжната платформа, избрана съгласно член 26, параграф 1, предоставя следните услуги на държавите-членки, както те са определени по-подробно в договора за избора на тръжната платформа:

а)

предоставяне на достъп до търговете съгласно членове 15—21, включително предоставяне и поддръжка на необходимите електронни интерфейси в Интернет и уебсайт;

б)

провеждане на търговете в съответствие с членове 4—7;

в)

управляване на тръжния календар в съответствие с членове 8—14;

г)

обявяване и съобщаване на тръжните резултати съгласно член 61;

д)

предоставяне или осигуряване чрез договори с подизпълнители на изискваната система за клиринг или система за сетълмент, необходими за:

i)

боравенето с плащанията, извършени от спечелилите търга оференти или техните правоприемници, и превеждането на тръжните приходи на тръжния продавач съгласно членове 44 и 45;

ii)

доставката на продадените квоти на спечелилите търга оференти или техните правоприемници съгласно членове 46, 47 и 48;

iii)

управление на обезпеченията, включително всякакво гарантиране с обезпечение, предоставяно от тръжния продавач или от оферентите съгласно членове 49 и 50;

е)

предоставяне на тръжния инспектор на всякаква информация относно провеждането на търговете, необходима за изпълнението на функциите на тръжния инспектор съгласно член 53;

ж)

упражняване на надзор върху търговете, като се отбелязват съмненията за изпиране на пари, финансиране на тероризъм, престъпна дейност или пазарна злоупотреба, и се предписват всякакви коригиращи мерки или санкции, включително механизъм за осигуряване на извънсъдебно разрешаване на спорове съгласно членове 44—59 и член 64, параграф 1.

2.   Поне 20 търговски дни преди откриването на първия период за офериране, управляван от тръжната платформа, избрана съгласно член 26, параграф 1, тръжната платформа трябва да бъде свързана с поне една система за клиринг или система за сетълмент.

Член 28

Функции на тръжната платформа, избрана съгласно член 26, параграф 2

1.   Тръжната платформа, избрана съгласно член 26, параграф 2, предоставя следните услуги на държавите-членки:

а)

предоставяне на достъп до търговете съгласно разпоредбите, действащи на организирания от тръжната платформа вторичен пазар, съобразно техните изменения в договорите за избор на тръжна платформа;

б)

провеждане на търговете в съответствие с членове 4—7;

в)

управляване на тръжния календар в съответствие с членове 8—14;

г)

обявяване и съобщаване на тръжните резултати съгласно член 61;

д)

осигуряване, съгласно разпоредбите, действащи на организирания от тръжната платформа вторичен пазар — с изключение на това, че член 40 се прилага при всички обстоятелства — в съответствие с измененията в договора за избор на тръжна платформа, на съответната система за клиринг или система за сетълмент, която е необходима за:

i)

уреждането на плащанията, извършени от оферентите или техните правоприемници, и превеждането на тръжните приходи на тръжния продавач;

ii)

доставянето на продадените квоти на спечелилите търга оференти или на техните правоприемници;

iii)

управлението на обезпечението, включително всякакво гарантиране, предоставено от тръжния продавач или от оферентите;

е)

предоставяне на тръжния инспектор на всякаква информация относно провеждането на търговете, необходима за изпълнението на функциите на тръжния инспектор съгласно член 53;

ж)

упражняване на надзор върху търговете, уведомяване за съмненията за изпиране на пари, финансиране на тероризъм, престъпна дейност или пазарна злоупотреба и администриране на всякакви коригиращи мерки или санкции, включително предоставянето на механизъм за извънсъдебно разрешаване на спорове, съгласно действащите разпоредби на организирания от тръжната платформа вторичен пазар, както са изменени в договора за избор на тръжна платформа.

2.   Поне 20 пазарни дни преди откриването на първия период на офериране, управляван от тръжната платформа, избрана съгласно член 26, параграф 2, съответната тръжна платформа трябва да бъде свързана с поне една система за клиринг или система за сетълмент.

3.   По отношение на търговете, провеждани от тръжна платформа, продаваща фючърси или форуърди, не се прилагат член 16, параграфи 2 и 3, членове 17, 19, 20, 21, 54, 55 и 56, член 60, параграф 3, член 63, параграф 4 и член 64.

Член 29

Услуги, предоставяни на Комисията от тръжните платформи, избрани съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2

Тръжните платформи, избрани съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2, предоставят на Комисията услуги за техническо съдействие във връзка с дейността на Комисията, отнасяща се до:

а)

попълване на приложение I и всякакво координиране на тръжния календар за приложение III;

б)

предоставяне от Комисията на всякакви становища съгласно настоящия регламент;

в)

всякакви становища или доклади, предоставени от тръжния инспектор относно функционирането на тръжните платформи, избрани съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2;

г)

докладите или евентуалните предложения, направени от Комисията съгласно член 10, параграф 5 и член 12, параграф 1а от Директива 2003/87/ЕО;

д)

всяко изменение на настоящия регламент или на Директива 2003/87/ЕО, оказващо въздействие върху функционирането на пазара на емисии, включително въвеждането на търговете;

е)

всякакво преразглеждане на настоящия регламент, на Директива 2003/87/ЕО или на регламента на Комисията, приет съгласно член 19, параграф 3 от същата директива, оказващо въздействие върху функционирането на пазара на въглерод, включително въвеждането на търговете;

ж)

всякакво друго съвместно действие, оказващо въздействие върху функционирането на пазара на въглерод, включително въвеждането на търговете, за чието провеждане е постигнато съгласие между Комисията и участващите в съвместното действие държави-членки.

ГЛАВА VIII

ИЗБОР НА ТРЪЖНИ ПЛАТФОРМИ ОТ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, КОИТО ПРЕДПОЧИТАТ ДА ИМАТ СВОИ СОБСТВЕНИ ТРЪЖНИ ПЛАТФОРМИ, И ФУНКЦИИ НА ТЕЗИ ТРЪЖНИ ПЛАТФОРМИ

Член 30

Избор на всяка тръжна платформа, която не е платформа, избрана съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2

1.   Всяка държава-членка, която не участва в съвместното действие, предвидено в член 26 от настоящия регламент, може да избере своя тръжна платформа за тръжната продажба на своя дял от количеството квоти по глави II и III от Директива 2003/87/ЕО, които да бъдат продавани на търг посредством двудневен спот или петдневни фючърси.

2.   Всяка държава-членка, която не участва в съвместното действие, предвидено в член 26 от настоящия регламент, може да избере своя тръжна платформа за тръжната продажба на своя дял от количеството квоти по глави II и III от Директива 2003/87/ЕО, които да бъдат продавани на търг посредством фючърси или форуърди, при условие че тези продукти са изброени в приложение I към настоящия регламент.

3.   Държавите-членки, които не участват в съвместното действие, предвидено в член 26, могат да изберат същата тръжна платформа или отделни тръжни платформи за продажбата на двудневен спот или петдневни фючърси съответно.

4.   Всяка държава-членка, която не участва в съвместното действие, предвидено в член 26, информира Комисията за своето решение да не участва в съвместното действие, а да избере своя тръжна платформа съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия член, в рамките на три месеца от влизането в сила на настоящия регламент.

5.   Всяка държава-членка, която не участва в съвместното действие, предвидено в член 26, избира своята собствена тръжна платформа, избрана съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия член, въз основа на процедура за подбор, съответстваща на правото на Съюза за обществените поръчки и на националното право за обществените поръчки, когато процедура на обществена поръчка се изисква по правото на Съюза или по националното право. Процедурата за подбор трябва да бъде съобразена с всички приложими предпазни и правоприлагащи процедури по правото на Съюза и по националното право.

Всеки един период, за който се избират тръжните платформи, посочени в параграфи 1 и 2, е не по-дълъг от три години, с възможност да бъде удължен допълнително с не повече от две години.

За да бъдат избрани тръжните платформи, посочени в параграфи 1 и 2, те трябва да бъдат вписани в приложение III съгласно параграф 7. Изборът им не може да се въвежда в действие преди влизането в сила на вписването на съответната тръжна платформа в приложение III, както е предвидено в параграф 7.

6.   Всяка държава-членка, която не участва в съвместното действие, предвидено в член 26, а е предпочела да избере своя тръжна платформа съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия член, предоставя на Комисията пълна нотификация, съдържаща всички посочени по-долу елементи:

а)

идентифицирането на тръжната платформа, която държавата-членка предлага да избере, като бъде посочено дали двудневният спот или петдневните фючърси, съответно, се продават от една и съща или от различни тръжни платформи;

б)

подробните оперативни правила за управление на тръжния процес, който ще бъде провеждан от тръжната платформа (тръжните платформи), която (които) държавата-членка предлага да избере, включително договорните клаузи за избора на съответната тръжна платформа, включително всяка система (системи) за клиринг и система (системи) за сетълмент, свързани с предлаганата тръжна платформа, с посочване на условията, определящи структурата и равнището на таксите, управлението на обезпечението, плащанията и доставките;

в)

предлаганите периоди за офериране, количествата квоти за отделните търгове, датите за провеждане на търгове, с посочване на съответните официални празници, както и тръжния продукт, датите на плащане и на доставка на квотите, търгувани в отделните търгове през дадена година, както и всякаква друга информация, необходима на Комисията да оцени дали предлаганият тръжен календар е съвместим с тръжния календар на избраните съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2 тръжни платформи, както и с други тръжни календари, предложени от други държави-членки, които не участват в съвместното действие, предвидено в член 26, а са предпочели да изберат свои тръжни платформи;

г)

подробните правила и условия за наблюдението и надзора на търговете, които са в сила за нейната предложена тръжна платформа по член 35, параграфи от 4, 5 и 6, както и подробните правила за защита срещу изпиране на пари, финансиране на тероризъм, престъпна дейност или пазарна злоупотреба, включително всякакви коригиращи мерки или санкции;

д)

подробните мерки, прилагани за постигане на съответствие с член 22, параграф 4 и член 34 относно избора на тръжния продавач.

В нотификацията се показва съвместимост с разпоредбите на настоящия регламент и съответствие с целите на член 10, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО.

Нотифициращата държава-членка може да изменя своята първоначална нотификация, преди да е направено вписването, посочено в параграф 7 от настоящия член.

Всяка нотифицираща държава-членка представя своята първоначална и изменена нотификация пред комитета, посочен в член 23, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО.

7.   Тръжните платформи, които са различни от избраните съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2, избралите ги държави-членки, периодът, за който са избрани, и всякакви приложими условия или задължения се определят в приложение III, когато са изпълнени изискванията на настоящия регламент и целите на член 10, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО. Комисията и комитетът, предвиден в член 23, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО, действат единствено въз основа на тези изисквания и цели, и вземат предвид всички доклади, изготвени от тръжния инспектор съгласно член 25, параграф 4 от настоящия регламент.

При отсъствие на вписване съгласно първата алинея, държава-членка, която не участва в съвместното действие, предвидено в член 26, а е предпочела да избере своя тръжна платформа съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия член, използва за тръжната продажба на своя дял от квоти тръжните платформи, избрани съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2, който дял от квоти иначе би бил продаван на тръжна платформа, избрана съгласно параграф 1 или параграф 2 от настоящия член, през периода до изтичането на три месеца след влизането в сила на вписването, предвидено в първата алинея.

8.   Всяка държава-членка, която не участва в съвместното действие по член 26, а е предпочела да избере своя тръжна платформа съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия член, може да се присъедини към съвместното действие, предвидено в член 26, съгласно член 26, параграф 6.

Количеството квоти, планирани за тръжна продажба от тръжна платформа, различна от тръжните платформи, избрани съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2, се разпределя равномерно за продажба на търговете, провеждани от съответната тръжна платформа, избрана съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2.

Член 31

Функции на тръжните платформи, различни от тръжните платформи, избрани съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2

1.   Всяка тръжна платформа, избрана съгласно член 30, параграф 1, изпълнява същите функции като тези на тръжна платформа, избрана съгласно член 26, параграф 1, както те са предвидени в член 27, с изключение на член 27, параграф 1, буква в) относно тръжния календар, което не се прилага.

2.   Всяка тръжна платформа, избрана съгласно член 30, параграф 2, изпълнява същите функции като тези на тръжна платформа, избрана съгласно член 26, параграф 2, както те са предвидени в член 28, с изключение на член 28, параграф 1, буква в) относно тръжния календар, което не се прилага.

3.   За тръжните платформи, избрани съгласно член 30, параграф 1 или параграф 2, се прилагат разпоредбите относно тръжния календар, предвидени в член 8, параграфи 1, 2 и 3 и в членове 9, 10, 12, 14 и 32.

Член 32

Тръжен календар за всяка тръжна платформа, различна от тръжните платформи, избрани съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2

1.   Количеството квоти по глава III от Директива 2003/87/ЕО, продавани в отделните търгове, провеждани от тръжна платформа, избрана съгласно член 30, параграф 1 или параграф 2 от настоящия регламент, не надвишава 20 милиона квоти и не е по-малко от 10 милиона квоти, с изключение на случаите при които общото количество квоти по глава III от Директива 2003/87/ЕО, предназначени за тръжна продажба от държавата-членка, избрала тази тръжна платформа, е по-малко от 10 милиона квоти за съответната календарна година, като в такъв случай квотите се продават на един единствен търг през календарната година.

2.   Количеството квоти по глава II от Директива 2003/87/ЕО, продавани в отделните търгове, провеждани от тръжна платформа, избрана съгласно член 30, параграф 1 или параграф 2 от настоящия регламент, не надвишава 5 милиона квоти и не е по-малко от 2,5 милиона квоти, с изключение на случаите, при които общото количество квоти по глава II от Директива 2003/87/ЕО, предназначени за тръжна продажба от държавата-членка, избрала тази тръжна платформа, е по-малко от 2,5 милиона квоти за съответната календарна година, като в такъв случай квотите се продават на един единствен търг през календарната година.

3.   Общото количество квоти по глави II и III от Директива 2003/87/ЕО, продавани колективно от всички тръжни платформи, избрани съгласно член 30, параграф 1 или параграф 2 от настоящия регламент, се разпределя равномерно в рамките на всяка година, с изключение на количеството, продавано на търговете, провеждани през август всяка година, което трябва да е равно на половината от количеството, продавано през останалите месеци от годината.

4.   Тръжните платформи, избрани съгласно член 30, параграф 1 или параграф 2 от настоящия регламент, определят и публикуват периодите за офериране, количествата квоти за отделните търгове, датите на търговете, както и продавания тръжен продукт, датите на плащане и на доставка на квотите по глави II и III от Директива 2003/87/ЕО, които ще се продават в отделните търгове всяка година, след извършване на определянето и публикуването съгласно член 11, параграф 1 и член 13, параграф 1 от настоящия регламент, от тръжните платформи, избрани съгласно член 26, параграфи 1 и 2 от настоящия регламент, в срок до 31 март от предходната година, или веднага след като това стане възможно след тази дата, като трябва предварително да са консултирали Комисията и да са получили нейното становище. Съответните тръжни платформи вземат предвид в максимална степен становището на Комисията.

Публикуваните календари, посочени в първата алинея, трябва да бъдат в съответствие с всички съответни условия или задължения, изброени в приложение III.

5.   В случаите при които търг, проведен от тръжна платформа, избрана съгласно член 30, параграф 1 или параграф 2, бъде отменен от тръжната платформа съгласно член 7, параграф 5 или параграф 6, или член 9, търгуваното количество квоти се разпределя равномерно между следващите четири търга, насрочени да бъдат проведени на същата тръжна платформа, или — в случай че съответната тръжна платформа провежда по-малко от четири търга в дадена година — на следващите два търга, насрочени да бъдат проведени на същата тръжна платформа.

Член 33

Преразглеждане на настоящия регламент

След подаването на годишния консолидиран доклад, изготвен от тръжния инспектор съгласно член 25, параграф 2, който се подава не по-късно от 31 декември 2014 г., Комисията преразглежда разпоредбите в настоящия регламент, включително функционирането на всички тръжни процеси.

При преразглеждането се анализира натрупаният опит във връзка с взаимодействието между тръжните платформи, избрани съгласно член 30, параграф 1 или параграф 2, от една страна, и тръжните платформи, избрани съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2, от друга страна, а също и взаимодействието между търговете и вторичния пазар.

Преразглеждането се извършва, като се консултират държавите-членки и заинтересованите страни.

Комисията може да предложи всички мерки, за които бъде счетено, че са необходими за противодействие на всяко нарушение или недобро функциониране на вътрешния пазар или на пазара на въглерод, произтичащо от разпоредбите на настоящия регламент, като се имат предвид резултатите от преразглеждането, с цел тези мерки да влязат в сила до 31 декември 2016 г.

ГЛАВА IX

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗБОРА НА ТРЪЖЕН ПРОДАВАЧ, ТРЪЖЕН ИНСПЕКТОР И НА ТРЪЖНА ПЛАТФОРМА

Член 34

Изисквания за избора на тръжен продавач и на тръжен инспектор

1.   При избора на тръжен продавач и тръжен инспектор държавите-членки вземат предвид степента, в която кандидатите:

а)

са изложени и на най-малкия възможен риск за конфликт на интереси или пазарна злоупотреба, във връзка със следното:

i)

всякакви техни дейности на вторичния пазар;

ii)

всякакви техни вътрешни процеси и процедури за ограничаване на риска от конфликт на интереси или пазарна злоупотреба;

б)

са способни да изпълняват функциите на тръжен продавач или на тръжен инспектор, в срок и в съответствие с най-високите професионални и качествени стандарти.

2.   Изборът на тръжния продавач е в зависимост от сключването на договореностите, посочени в член 22, параграфи 2 и 3, между тръжния продавач и съответната тръжна платформа.

Член 35

Изисквания за избора на тръжна платформа

1.   Търговете могат да се провеждат само на тръжна платформа, която е оторизирана като регулиран пазар съгласно параграф 5 от компетентните национални органи, посочени в параграф 4, втора алинея.

2.   На всяка тръжна платформа, избрана съгласно настоящия регламент за тръжната продажба на двудневен спот или петдневни фючърси се позволява, без допълнителни правни или административни изисквания от държавите-членки, да предвиди подходящи разпоредби за улесняване на достъпа и участието в търговете на оференти, посочени в член 18, параграфи 1 и 2.

3.   При избора на тръжна платформа, държавите-членки вземат предвид степента, в която кандидатите демонстрират изпълнение на всички посочени по-долу показатели:

а)

осигуряване на спазване на принципа за недискриминационност — както de jure, така и de facto;

б)

цялостен, справедлив и равнопоставен достъп до офериране в търговете за малките и средни предприятия, обхванати от схемата на Съюза, както и достъп до офериране за малките емитери;

в)

осигуряване на ефективност на разходите и избягване на излишни административни тежести;

г)

силен надзор на търговете, съобщаване на подозренията за изпиране на пари, финансиране на тероризъм, престъпна дейност или пазарна злоупотреба, предписване на всякакви необходими коригиращи мерки или санкции, включително осигуряване на механизъм за извънсъдебно разрешаване на спорове;

д)

избягване на нарушения на конкуренцията във вътрешния пазар, включително пазара на емисии;

е)

осигуряване на добро функциониране на пазара на въглерод, включително на провеждането на търговете;

ж)

свързване с една или повече системи за клиринг или за сетълмент;

з)

предвиждане на адекватни мерки, изискващи от тръжната платформа да предаде всички материални и нематериални активи, необходими за провеждането на търговете от евентуална следваща тръжна платформа.

4.   Изборът на тръжна платформа за продажба на двудневен спот или петдневни фючърси може да се извършва само след като държавата-членка, където са установени кандидатстващият регулиран пазар и неговият пазарен оператор, е осигурила, достатъчно рано, и във всеки случай преди откриването на първия период за офериране, че националните мерки за транспониране на разпоредбите на дял III на Директива 2004/39/ЕО се прилагат за тръжната продажба на двудневен спото или петдневни фючърси в съответната степен.

Изборът на тръжна платформа за продажба на двудневен спот или петдневни фючърси може да се извършва само след като държавата-членка, където са установени кандидатстващият регулиран пазар и неговият пазарен оператор, е осигурила, достатъчно рано и във всеки случай преди откриването на първия период за офериране, че компетентните национални органи на тази държавата-членка са в състояние да ги оторизират и да упражняват надзор върху тях в съответствие с националните мерки за транспониране на дял IV на Директива 2004/39/ЕО в съответната степен.

Когато кандидатстващият регулиран пазар и неговият пазарен оператор не са установени в една и съща държава-членка, първа и втора алинея се прилагат, както за държавата-членка, където е установен кандидатстващият регулиран пазар, така и за държавата-членка, където е установен неговият пазарен оператор.

5.   Решението за оторизация на регулиран пазар за целите на настоящия регламент вземат компетентните национални органи на държавата-членка, посочена в параграф 4, втора алинея от настоящия член, определени съгласно член 48, параграф 1 от Директива 2004/39/ЕО, при условие че регулираният пазар и неговият пазарен оператор са в съответствие с разпоредбите на дял III от Директива 2004/39/ЕО, както са транспонирани в националното законодателство на държавата-членка на тяхното установяване съгласно параграф 4 от настоящия член. Решението за оторизация се взема в съответствие с дял IV от Директива 2004/39/ЕО, както той е транспониран в националното законодателство на държавата-членка на тяхното установяване съгласно параграф 4 от настоящия член.

6.   Компетентните национални органи, посочени в параграф 5 от настоящия член, поддържат ефективно наблюдение на пазара и вземат необходимите мерки за осигуряване на спазването на посочените в същия параграф изисквания. За тази цел, те могат да упражняват пряко или с помощта на други компетентни национални органи, определени съгласно член 48, параграф 1 от Директива 2004/39/ЕО, предвидените в националните мерки за транспониране на член 50 от посочената директива правомощия по отношение на регулирания пазар и неговия пазарен оператор, посочени в параграф 4 от настоящия член.

Държавата-членка на всеки компетентен национален орган, посочен в параграф 5, осигурява, че националните мерки за транспониране на членове 51 и 52 от Директива 2004/39/ЕО се прилагат по отношение на лицата, отговорни за неспазване на задълженията си съгласно дял III от Директива 2004/39/ЕО, както са транспонирани в националния правопорядък на държавата-членка на тяхното установяване съгласно параграф 4 от настоящия член.

За целите на настоящия параграф, националните мерки, които транспонират членове 56—62 от Директива 2004/39/ЕО, се прилагат по отношение на сътрудничеството между компетентните национални органи от различните държави-членки.

ГЛАВА X

РЕЖИМ СРЕЩУ ПАЗАРНА ЗЛОУПОТРЕБА, ПРИЛОЖИМ ЗА ТРЪЖНИТЕ ПРОДУКТИ

Член 36

Режим срещу пазарна злоупотреба, приложим за финансови инструменти по смисъла на член 1, параграф 3 от Директива 2003/6/ЕО

1.   За целите на настоящия регламент, когато двудневен спот или петдневни фючърси са финансови инструменти по смисъла на член 1, параграф 3 от Директива 2003/6/EО, същата директива се прилага към тръжната продажба на тези тръжни продукти.

2.   Когато двудневен спот или петдневни фючърси не са финансови инструменти по смисъла на член 1, параграф 3 от Директива 2003/6/EО, приложими са разпоредбите в членове 37—43 от настоящия регламент.

Член 37

Определения за режима срещу пазарна злоупотреба, приложим за тръжни продукти, които са различни от финансовите инструменти по смисъла на член 1, параграф 3 от Директива 2003/6/EО

За целите на членове 38—43, които са приложими за тръжни продукти, различни от финансовите инструменти по смисъла на член 1, параграф 3 от Директива 2003/6/ЕО, се прилагат следните определения:

а)

„вътрешна информация“ означава точна информация, която не е била направена публично достояние, която се отнася пряко или косвено до един или повече тръжни продукти и която, ако бъде направена публично достояние, би могла да повлияе чувствително върху цените, на които биха били направени офертите.

За лица, натоварени с изработването на оферти, вътрешна информация означава също и информацията, предадена от клиент и отнасяща се за текущи оферти на клиента, която е точна, отнася се пряко или косвено с един или повече тръжни продукти и която, ако направена публично достояние, би могла да повлияе чувствително на цените, на които биха били направени офертите.

б)

„манипулиране на пазара“ означава:

i)

подаване на оферти, извършването на трансакции или издаването на нареждания на вторичния пазар:

които дават или могат да дадат фалшиви или заблуждаващи сигнали по отношение на търсенето или цената на тръжните продукти; или

които осигуряват, посредством действията на едно лице или няколко действащи съвместно лица, тръжната клирингова цена за тръжните продукти на ненормално или изкуствено равнище;

освен ако лицето, което е подало офертата или е извършило трансакцията или е издало нареждането на вторичния пазар, докаже че неговите причини, з ада направи това, са легитимни;

ii)

оферти, които използват фиктивни способи или всякаква друга форма на заблуда или измама;

iii)

разпространяване на информация по медиите, включително по Интернет или с всякакви други средства, която дава или е възможно да даде фалшиви или заблуждаващи сигнали по отношение на тръжните продукти, включително разпространяване на слухове и на фалшиви или заблуждаващи новини, когато лицето, извършило разпространението, е знаело или би трябвало да знае, че информацията е фалшива или заблуждаваща. По отношение на журналистите, когато те действат в своето професионално качество, такова разпространение на информация трябва да се оценява, като се имат предвид правилата, приложими за тяхната професия, освен ако тези лица извличат, пряко или косвено, облага или печалба от разпространяването на въпросната информация.

По-специално, следните примери произтичат от основното определение, дадено в буква б) от първа алинея:

поведение на дадено лице или на съвместно действащи лица, целящо да осигури господстващо положение върху търсенето на тръжен продукт, което води до пряко или непряко фиксиране на тръжните клирингови цени, или до създаване на неравностойни условия за търговия;

купуване или продаване на вторичния пазар на квоти или на свързани деривативи преди провеждането на търга, което води до фиксиране на тръжната клирингова цена на тръжните продукти на ненормално или изкуствено равнище, или до заблуждаване на участващите в търга оференти;

извличане на преимущество от случаен или редовен достъп до традиционни или електронни медии чрез разгласяване на мнение за тръжен продукт, след като предварително е направена оферта за този продукт и впоследствие е извлечена изгода от въздействието на огласените мнения върху предложените цени в други оферти за този продукт, без едновременно с това да е бил публично разкрит по подходящ и ефективен начин конфликтът на интереси.

Член 38

Забрана за търгуване с използване на вътрешна информация

1.   Никое лице, посочено във втората алинея, което притежава вътрешна информация, няма право да използва тази информация, като подава, променя или оттегля дадена оферта, за своя или чужда сметка, пряко или косвено, по отношение на тръжен продукт, за който се отнася въпросната информация.

Първата алинея се прилага за всяко лице, което притежава вътрешна информация:

а)

поради качеството си на член на административните, управителните или надзорните органи на тръжната платформа, тръжния продавач или тръжния инспектор; или

б)

поради своето участие в капитала на тръжната платформа, тръжния продавач или тръжния инспектор; или

в)

поради достъпа до информация, произтичащ от упражняването на своята работата, професия или своите задължения; или

г)

поради престъпната му дейност.

2.   Когато лицето, посочено в параграф 1, е юридическо лице, забраната, установена в същия параграф, се прилага също и за физическите лица, които участват във вземането на решения за подаване, промяна или оттегляне на офертата за сметка на съответното юридическо лице.

3.   Настоящият член не се прилага за подаването, промяната или оттеглянето на оферта за тръжен продукт, направено в изпълнение на задължение с настъпил срок, когато това задължение произтича от споразумение, сключено преди съответното лице да е придобило вътрешната информация.

Член 39

Други забранени употреби на вътрешна информация

Никое лице, за което се отнася забраната, установена в член 38, няма право:

а)

да разкрива вътрешна информация на което и да е друго лице, освен ако това разкриване е направено в процеса на нормално изпълнение на работата му, професията му или на задълженията му;

б)

да препоръчва на друго лице или да го склонява, въз основа на вътрешната информация, да подава, променя или оттегля офертата за тръжни продукти, за които се отнася тази информация.

Член 40

Други лица, попадащи под забраната за търгуване с използване на вътрешна информация

Членове 38 и 39 се прилагат и за всяко друго лице, различно от лицата, посочени в същите членове, което притежава вътрешна информация, при положение че това лице знае, или би трябвало да знае, че това е вътрешна информация.

Член 41

Забрана за манипулиране на пазара

Никое лице няма право да участва в манипулиране на пазара.

Член 42

Специфични изисквания за ограничаване на риска от пазарна злоупотреба

1.   Тръжната платформа, тръжният продавач и тръжният инспектор съставят списъци на своите служители, работещи за тях по трудов договор или въз основа на друго правоотношение, които имат достъп до вътрешна информация. Тръжната платформа редовно актуализира своя списък и го предава на компетентния национален орган на държавата-членка, в която е установена, винаги когато това бъде поискано от нея. Тръжният продавач и тръжният инспектор редовно актуализират своите списъци и ги предават на компетентния национален орган на държавата-членка, където тръжната платформа е установена, и на държавата-членка, на установяване на тръжния продавач или на тръжния инспектор, винаги когато съответният компетентен национален орган поиска това.

2.   Лицата, имащи ръководни отговорности в тръжната платформа, тръжния продавач или тръжния инспектор и, когато това е приложимо, тясно свързаните с тях лица, трябва най-малкото да уведомяват посочения в параграф 1 компетентен национален орган за съществуването на подадени, променени или оттеглени оферти за тяхна собствена сметка, свързани с тръжните продукти, техни деривативи или други свързани с тях финансови инструменти.

3.   Лицата, които осъществяват или разпространяват проучвания относно тръжните продукти, и лицата, които създават или разпространяват друга информация, препоръчваща или предлагаща инвестиционна стратегия, която информация е предназначена за разпространителни канали или за широката публика, проявяват разумна грижа за осигуряване на безпристрастност при представянето на тази информация и разкриват своите интереси или посочваат наличието на конфликт на интереси във връзка с тръжните продукти.

4.   Тръжната платформа приема структурни разпоредби, целящи предотвратяване и разкриване на практики за манипулиране на пазара.

5.   Всяко лице, посочено в член 59, параграф 1, което има разумни основания да подозира, че дадена трансакция може да представлява търгуване с използване на вътрешна информация или манипулиране на пазара, незабавно уведомява компетентния национален орган на държавата, в която това лице е установено.

Член 43

Надзор и правоприлагане

1.   Компетентните национални органи, посочени в член 11 от Директива 2003/6/EО, поддържат ефективно наблюдение на пазара и вземат необходимите мерки за осигуряването на спазване на разпоредбите на членове 37—42 от настоящия регламент.

2.   Компетентните национални органи, посочени в параграф 1 от настоящия член, имат правомощията, предвидени в националните мерки за транспониране на член 12 от Директива 2003/6/EО.

3.   Държавите-членки осигуряват приложимост на националните мерки за транспониране на членове 14 и 15 от Директива 2003/6/EО по отношение на лицата, носещи отговорност за неспазване на членове 37—42 от настоящия регламент, във връзка с търговете, провеждани на тяхна територия и в чужбина.

4.   За целите на прилагането на членове 37—42 от настоящия регламент и на параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член, националните мерки за транспониране на член 16 от Директива 2003/6/EО се прилагат по отношение на сътрудничество между националните компетентни органи, посочени в параграф 1 от настоящия член.

ГЛАВА XI

ПЛАЩАНИЯ И ПРЕВОДИ НА ТРЪЖНИТЕ ПРИХОДИ

Член 44

Плащания от спечелилите търга оференти и преводи на тръжните приходи на държавите-членки

1.   Всеки спечелил търг оферент или неговият правоприемник(правоприемници), включително действащите от тяхно име посредници, заплаща дължимата сума, която му е съобщената съгласно член 61, параграф 3, буква в), за спечелените квоти, за които е уведомен съгласно член 61, параграф 3, буква а), чрез превод или уреждане на превод на дължимата сума посредством системата за клиринг или системата за сетълмент, в посочената банкова сметка на тръжния продавач, в разполагаеми средства, преди или най-късно при доставката на квотите в посочената партида на оферента или в посочената партида на неговия правоприемник.

2.   Тръжната платформа, включително свързаната с нея система(системи) за клиринг или система(системи) за сетълмент, прехвърлят плащанията, направени от оферентите или всички правоприемници във връзка с тръжната продажба на квоти по глави II и III от Директива 2003/87/ЕО на тръжните продавачи, продали въпросните квоти.

3.   Плащанията към тръжните продавачи се правят в евро или в паричната единица на избралата ги държава-членка, когато тази държава-членка не участва в еврозоната, съгласно предпочитанието на съответната държава-членка, независимо в каква парична единица са направени плащанията от оферентите, при условие че съответната система за клиринг или система за сетълмент може да борави с въпросната национална парична единица.

Като обменен курс се използва курсът, публикуван от призната финансова информационна служба, посочена в договора за избор на съответната тръжна платформа, веднага след закриването на периода за офериране.

Член 45

Последици при просрочено плащане или неплащане

1.   На спечелил търга оферент или на неговите правоприемници се доставят квотите, за които спечелилият търга оферент е уведомен съгласно член 61, параграф 3, буква а), ако цялата дължима сума, за която той е уведомен съгласно член 61, параграф 3, буква в), бъде платена на тръжния продавач съгласно член 44, параграф 1.

2.   Ако спечелилият търга оферент или неговите правоприемници не изпълнятцялостно задълженията си по параграф 1 от настоящия член до датата на плащане, за която спечелилият търга оферент е уведомен съгласно член 61, параграф 3, буква г), те са в неизпълнение на платежните си задължения.

3.   Ако даден оферент е в неизпълнение на платежните си задължения, може да му бъде начислено самостоятелно или кумулативно следното:

а)

лихва за всеки ден, като се започва от датата, на която плащането е станало дължимо съгласно член 61, параграф 3, буква г) и се приключи с датата, на която е извършено плащането, с лихвен процент, посочен в договора за избор на съответната тръжна платформа, като лихвата се изчислява на дневна основа;

б)

неустойка, която е в полза на тръжния продавач, като се извадят разходите, приспаднати от системата за клиринг или системата за сетълмент.

4.   Без да се засягат параграфи 1, 2 и 3, когато спечелил търга оферент е в неизпълнение на платежните си задължения, се предприема някое от следните действия:

а)

централният контрагент се намесва, като поема доставката на квотите и извършва плащане на дължимата сума на тръжния продавач;

б)

сетълмент агентът използва взетото от оферента обезпечение, за да извърши плащане на дължимата сума на тръжния продавач.

5.   В случай на неизпълнение на сетълмента, квотите се продават на следващите два търга, насрочени на съответната тръжна платформа.

ГЛАВА XII

ДОСТАВКА НА ПРОДАВАНИТЕ НА ТЪРГ КВОТИ

Член 46

Прехвърляне на продаваните на търг квоти

1.   Квотите, продавани на търг съгласно член 4, параграф 2 от настоящия регламент, се прехвърлят преди датата за тяхната доставка от регистъра на Съюза в посочена партида, за да бъдат на доверително съхранение в действащата като попечител система за клиринг или система за сетълмент, до доставката им на спечелилите търга оференти или на техните правоприемници, в съответствие с тръжния резултат, както е предвидено в приложимия регламент на Комисията, приет съгласно член 19, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО.

2.   Квотите, продавани на търг съгласно член 4, параграф 3 от настоящия регламент, се прехвърлят преди откриването на период за офериране от регистъра на Съюза в посочена партида, за да бъдат на доверително съхранение в действащата като попечител система за клиринг или система за сетълмент, до доставката им на спечелилите търга оференти или на техните правоприемници, в съответствие с тръжния резултат, както е предвидено в приложимия регламент на Комисията, приет съгласно член 19, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО.

Член 47

Доставка на продадените на търг квоти

1.   Системата за клиринг или системата за сетълмент заделя всяка квота, продадена на търг от държава-членка, за спечелилия търга оферент, докато цялото количество заделени квоти се изравни с количеството квоти, за които оферентът е уведомен съгласно член 61, параграф 3, буква а).

За даден оферент могат да бъдат заделени квоти от повече от една държава-членка, продаваща квоти в рамките на един и същ търг, ако това е необходимо за достигане на количеството квоти, за които оферентът е уведомен съгласно член 61, параграф 3, буква а).

2.   След плащането на дължимата сума съгласно член 44, параграф 1, на всеки спечелил търга оферент или на неговите правоприемници се доставят заделените за този оферент квоти, веднага щом това стане възможно и във всички случаи не по-късно от срока за доставката, чрез прехвърляне, изцяло или частично, на квотите, за които оферентът е уведомен съгласно член 61, параграф 3, буква а), от посочена партида за доверително съхранение в действащата като попечител система за клиринг или система за сетълмент, към една или повече посочени партиди на спечелилия търга оферент или на неговите правоприемници, или към посочена партида за доверително съхранение в дадена система за клиринг или система за сетълмент, действаща като попечител на спечелил търга оферент или на неговите правоприемници.

Член 48

Закъснение при доставката на продадени на търг квоти

1.   Когато системата за клиринг или системата за сетълмент не достави цялото количество или част от продадените на търг квоти поради обстоятелства извън нейния контрол, системата за клиринг или системата за сетълмент доставя квотите при първа възможност и спечелилите търга оференти или техните правоприемници приемат доставката на тази по-късна дата.

2.   При неизпълнение на доставка на продадени на търг квоти поради обстоятелства, които са извън контрола на съответната система за клиринг или система за сетълмент, предвиденото в параграф 1 удовлетворение е единственото удовлетворение, на което има право спечелилият търга оферент или неговите правоприемници.

ГЛАВА XIII

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА

Член 49

Обезпечение, давано от оферента

1.   Преди откриването на периода за офериране при тръжната продажба на двудневен спот или петдневни фючърси се изисква обезпечение от оферентите или от всички действащи от тяхно име посредници.

2.   Ако бъде поискано така, всяко неизползвано обезпечение, предоставено от неспечелил търга оферент, заедно с натрупаната лихва при парично обезпечение, се връща, веднага щом това е практически възможно след затварянето на периода за офериране.

3.   Ако бъде поискано така, всяко обезпечение, което е предоставено от спечелил търга оферент, но не е използвано за сетълмент, заедно с натрупаната лихва при парично обезпечение, се връща, веднага щом това е практически възможно след затварянето на периода за офериране.

Член 50

Обезпечение, давано от тръжния продавач

1.   Преди да бъде открит периодът за офериране при тръжната продажба на двудневен спот или петдневни фючърси, единственото обезпечение, което се изисква от тръжния продавач, е да даде квоти за доверително съхранение до тяхната доставка в действащата като попечител система за клиринг или система за сетълмент.

2.   Когато бъдат въведени правните мерки и техническите средства, необходими за доставката на квоти, всяко обезпечение, предоставяно от държавите-членки във връзка с тръжната продажба на фючърсите или форуърдите, може, по избор на продаващата държава-членка и със съгласието на тръжната платформа, да бъде освободено и заменено с квоти, които да бъдат доверително съхранявани до тяхната доставка в действащата като попечител система за клиринг или система за сетълмент.

3.   Когато някои предоставени като обезпечение квоти съгласно параграф 1 или параграф 2 не бъдат използвани, системата за клиринг или системата за сетълмент може да ги задържи, по избор на продаващата държава-членка, в посочена партида за доверително съхранение на квоти в действащата като попечител система за клиринг или система за сетълмент, до тяхната доставка.

ГЛАВА XIV

ТАКСИ И РАЗХОДИ

Член 51

Структура и размер на таксите

1.   Структурата и размерът на таксите, както и всички свързани с тях условия, прилагани от всяка тръжна платформа и системата(системите) за клиринг и системата(системите) за сетълмент, са не по-малко благоприятни от сравнимите стандартни такси и условия, прилагани на вторичния пазар.

2.   Всяка тръжна платформа и системата(системите) за клиринг и системата(системите) за сетълмент могат да прилагат само таксите, приспаданията или условията, които са изрично формулирани в договорите за техняи избор.

3.   Всички такси и условия, прилагани съгласно параграфи 1 и 2, са ясно определени, лесно разбираеми и публично достъпни. Те са описани поотделно, като се посочва всеки вид такса за всеки вид услуга.

Член 52

Разходи при тръжния процес

1.   Без да се засяга параграф 2, разходите за услугите, предвидени в член 27, параграф 1, член 28, параграф 1 и член 31, се покриват чрез заплащани от оферентите такси, с изключение на:

а)

разходите на централен контрагент, приел държавна гаранция вместо непарично обезпечение, когато тръжната продажба на квоти под формата на форуърди се поема от продаващата държава-членка, предоставяща държавна гаранция;

б)

всякакви разходи във връзка с договореностите между тръжния продавач и тръжната платформа, посочени в член 22, параграфи 2 и 3 — даващи възможност на тръжния продавач да продава квоти от името на избралата го държава-членка, но невключващи разходите на системата за клиринг или системата за сетълмент, свързана със съответната тръжна платформа — се поемат от продаващата държава-членка.

Разходите, посочени в букви а) и б) на настоящата алинея, се приспадат от тръжните приходи, платими на тръжните продавачи съгласно член 44, параграфи 2 и 3.

2.   Когато дадена държава-членка не подпише споразумението за съвместна процедура за възлагане, посочено в член 26, параграф 6, първа алинея, в рамките на срока, предвиден в член 30, параграф 4, но впоследствие се присъедини към съвместното действие, от нея може да бъде поискано да поеме своя дял от разходите за услугите, предвидени в член 27, параграф 1 и член 28, параграф 1, от датата, на която тази държава-членка започне да продава чрез тръжната платформа, избрана съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2, до приключването или изтичането на срока, за който тя е избрала тази тръжна платформа.

Размерът, до който може да бъде поискано от такава държава-членка да поеме своя дял от разходите за услугите, предвидени в член 27, параграф 1 и член 28, параграф 1, се уточнява в споразумението за съвместна процедура за възлагане и договора със съответната тръжна платформа.

От дадена държава-членка не се изисква да поеме съгласно настоящия параграф своя дял от разходите, когато тя се присъедини към съвместното действие след изтичането на периода за избор, посочен в член 30, параграф 5, втора алинея, или когато тя се присъедини към съвместното действие при липсата на вписване, съгласно член 30, параграф 7, на тръжна платформа, за която е била направена нотификация съгласно член 30, параграф 6.

От разходите, поети от оферентите по параграф 1, се приспада сумата на разходите, поети от държава-членка съгласно настоящия параграф.

3.   Частта от разходите на тръжния инспектор, която варира в зависимост от броя на търговете, определена по-подробно в договора за избор на тръжния инспектор, се разпределя по равно спрямо броя на търговете. Всички други разходи на тръжния инспектор, определени по-подробно в договора за избор на тръжния инспектор, с изключение на разходите за всеки един доклад, изготвен съгласно член 25, параграф 4, се разпределят по равно спрямо броя на тръжните платформи, освен ако в договора за избор на тръжния инспектор не е посочено нещо друго.

Делът от разходите на тръжния инспектор, съответстващ на дадена тръжна платформа, избрана съгласно член 30, параграф 1 или параграф 2, включително разходите за всеки един доклад, изготвен съгласно член 25, параграф 4, се поема от избралата я държава-членка.

Делът от разходите на тръжния инспектор, съответстващ на дадена тръжна платформа, избрана съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2, се разпределя между държавите-членки, участващи в съвместното действие, в съответствие с техните дялове в общото количество квоти, продавани в съответната тръжна платформа.

Поеманите от всяка държава-членка разходи на тръжния инспектор се приспадат от тръжните приходи, платими от тръжните продавачи на избралите ги държави-членки, съгласно член 23, буква в).

ГЛАВА XV

ТРЪЖЕН НАДЗОР, КОРИГИРАЩИ МЕРКИ И САНКЦИИ

Член 53

Сътрудничество с тръжния инспектор

1.   Тръжните продавачи, тръжните платформи и упражняващите надзор върху тях компетентни национални органи при поискване предоставят на тръжния инспектор всякаква информация относно търговете, с която разполагат, която в рамките на разумното е необходима за целите на изпълнението на функциите на тръжния инспектор.

2.   Тръжният инспектор има право да наблюдава провеждането на търговете.

3.   Тръжните продавачи, тръжните платформи и упражняващите надзор над тях компетентни национални органи съдействат на тръжния инспектор при изпълнение на функциите му, като всеки в своята област активно сътрудничи с тръжния инспектор.

4.   Компетентните национални органи, упражняващи надзор върху кредитните институции и инвестиционните дружества, както и компетентните национални органи, упражняващи надзор върху лицата, оторизирани да подават оферти от името на други лица съгласно член 18, параграф 2, съдействат на тръжния инспектор при изпълнение на функциите му, като активно си сътрудничат с тръжния инспектор в рамките на своята компетентност.

5.   Задълженията, възложени на компетентните национални органи в параграфи 1, 3 и 4, вземат под внимание съображенията за професионална тайна, на които те се подчиняват съгласно правото на Съюза.

Член 54

Мониторинг на взаимоотношенията с оферентите

1.   Всяка една тръжна платформа, продаваща двудневен спот или петдневни фючърси, упражнява надзор върху взаимоотношенията с оферентите, допуснати да оферират в нейните търгове през целия период на своето съществуване, като извършва следното:

а)

проучва внимателно офертите, направени по време на тези отношения, с цел да провери дали поведението на оферентите отговаря на наличната в тръжната платформа информация за клиента, неговия стопански и рисков профил, включително, когато това е необходимо, източника на финансовите средства;

б)

поддържа ефективни договорености и процедури за редовен мониторинг на спазването на нейните правила за пазарно поведение от страна на лицата, допуснати да оферират съгласно член 19, параграфи 1, 2 и 3.

в)

провежда мониторинг на трансакциите, извършени от лицата, допуснати да оферират съгласно член 19, параграфи 1, 2 и 3 и член 20, параграф 6, като използва своите системи с оглед откриване на нарушения на правилата, посочени в буква б) от настоящия параграф, както и откриване на нечестни или нередовни тръжни условия, или на поведение, което би могло да включва пазарна злоупотреба.

При проучването на офертите в съответствие с буква а) от настоящата алинея, съответната тръжна платформа отделя особено внимание на всякаква дейност, за която, поради нейния характер, има сериозни основания да смята, че е свързана с изпиране на пари, финансиране на тероризъм или престъпна дейност.

2.   Всяка една тръжна платформа, продаваща двудневен спот или петдневни фючърси осигурява поддържане в актуално състояние на документите, данните или информацията, която тя притежава за даден оферент. За тази цел съответната тръжна платформа може:

а)

да изисква от оферента всякаква информация съгласно член 19, параграфи 2 и 3, и член 20, параграфи 5, 6 и 7, за целите на мониторинга на взаимоотношенията с този оферент след неговото допускане да оферира в търговете, в рамките на целия период на съществуване на това взаимоотношение и за период от пет годни след неговото приключване;

б)

да изисква от всяко допуснато да оферира лице периодично да подава отново заявка за допускане до офериране;

в)

да изисква от всяко допуснато да оферира лице незабавно да информира съответната тръжна платформа за всякакви промени в информацията, подадена ѝ съгласно член 19, параграфи 2 и 3 и член 20, параграфи 5, 6 и 7.

3.   Всяка една тръжна платформа, продаваща двудневен спот или петдневни фючърси, поддържа архивна документация за:

а)

подадената от даден оферент заявка за допускане до офериране, съгласно член 19, параграфи 2 и 3, включително всякакви изменения към нея;

б)

проведените проверки във връзка с:

i)

обработката на подадената заявка за допускане до офериране, съгласно членове 19, 20 и 21;

ii)

проучването и мониторинга на взаимоотношението, съгласно букви а) и в) от параграф 1, след допускането на оферента до подаването на оферти;

в)

цялата информация относно дадена оферта, подадена от даден оферент в съответен търг, включително относно всякакво оттегляне или промяна на такава оферта, съгласно член 6, параграф 3, втора алинея и член 6, параграф 4;

г)

цялата информация относно провеждането на всеки търг, в който оферент е подал оферта.

4.   Всяка тръжна платформа, продаваща двудневен спот или петдневни фючърси, поддържа посочената в параграф 3 архивна документация през целия период, за който оферентът е допуснат да оферира в нейните търгове и най-малко пет години след приключването на взаимоотношението с този оферент.

Член 55

Уведомяване за изпиране на пари, финансиране на тероризъм или престъпна дейност

1.   Компетентните национални органи, посочени в член 37, параграф 1 от Директива 2005/60/ЕО, упражняват мониторинг и вземат необходимите мерки за осигуряване на спазването от дадена тръжна платформа, продаваща двудневен спот или петдневни фючърси, на изискванията за комплексна проверка на клиентите в член 19 и член 20, параграф 6 от настоящия регламент, изискванията за мониторинг и поддържане на архивна документация в член 54 от настоящия регламент и изискванията за уведомяване в параграфи 2 и 3 от настоящия член.

Компетентните национални органи, посочени в първата алинея, имат правомощията, предвидени в националните мерки за транспониране на член 37, параграфи 2 и 3 от Директива 2005/60/ЕО.

Всяка една тръжна платформа, продаваща двудневен спот или петдневни фючърси, може да бъде държана отговорна за нарушения на член 19, член 20, параграфи 6 и 7, член 21, параграфи 1 и 2 и член 54 от настоящия регламент, както и на параграфи 2 и 3 от настоящия член. Във връзка с това се прилагат националните мерки за транспониране на член 39 от Директива 2005/60/ЕО.

2.   Всяка една тръжна платформа, продаваща двудневен спот или петдневни фючърси, нейните ръководители и служители, сътрудничат изцяло със Звеното за финансово разузнаване (ЗФР), посочено в член 21 от Директива 2005/60/ЕО, като незабавно:

а)

информират ЗФР по своя собствена инициатива, ако узнаят, заподозрат, или имат основателни причини да подозират, че се провеждат, били са провеждани, или е направен опит за провеждане във връзка с търговете на изпиране на пари, финансиране на тероризъм или престъпна дейност;

б)

предоставят на ЗФР, по негово искане, цялата необходима информация в съответствие с процедурите, установени в приложимото законодателство.

3.   Информацията, посочена в параграф 2, се изпраща на ЗФР на държавата-членка, на чиято територия е разположена съответната тръжна платформа.

В националните мерки за транспониране на политиките и процедурите за управление на спазването на законността и комуникациите съгласно член 34, параграф 1 от Директива 2005/60/ЕО е посочено лицето или лицата, отговарящи за изпращането на информацията съгласно настоящия член.

4.   Държавите-членки, на чиято територия има разположена тръжна платформа, продаваща двудневен спот или петдневни фючърси, осигуряват, че националните мерки за транспониране на членове 26—29, член 32, член 34, параграф 1 и член 35 от Директива 2005/60/ЕО, се прилагат за съответната тръжна платформа.

Член 56

Уведомяване за пазарна злоупотреба

1.   Всяка тръжна платформа, продаваща двудневен спот или петдневни фючърси, уведомява компетентните национални органи, определени съгласно член 43, параграф 2 от Директива 2004/39/ЕО, отговарящи за надзора на съответната тръжна платформа или за разследване и наказателно преследване на пазарна злоупотреба, произтекла във или чрез системите на съответната тръжна платформа, за подозрение за пазарна злоупотреба, извършено от което и да е лице, допуснато да оферира в търговете, или от което и да е лице, от чието име действа лице, допуснато да оферира в търговете.

Във връзка с това се прилагат националните мерки за транспониране на член 25, параграф 2 от Директива 2005/60/ЕО.

2.   Съответната тръжна платформа уведомява тръжния инспектор и Комисията за факта, че е направила уведомление по параграф 1, като посочва какво коригиращо действие е предприела или предлага да предприеме в противодействие на посоченото в параграф 1 нарушение.

Член 57

Максимален размер на офертите и други коригиращи мерки

1.   Всяка тръжна платформа, след като се консултира с Комисията и получи нейното становище, може да наложи ограничение за максимален размер на отделна оферта или всякакви други коригиращи мерки, необходими за ограничаване на действителен или потенциален риск за пазарна злоупотреба, изпиране на пари, финансиране на тероризъм или на друга престъпна дейност, както и антиконкурентно поведение, при условие че въвеждането на ограничението за максимален размер на отделна оферта или на всяка друга коригираща мярка действително би ограничило въпросния риск. Комисията може да се консултира със съответните държави-членки и тръжния инспектор, и да получи тяхното становище относно предложението, направено от съответната тръжна платформа. Съответната тръжна платформа се съобразява в най-голяма степен със становището на Комисията.

2.   Максималният размер на отделна оферта се изразява или като процент от общия брой на продаваните квоти във всеки един търг, или като процент от общия брой на продаваните квоти във всяка една година, в зависимост от това кое е по-уместно за ограничаване на риска за пазарна злоупотреба, идентифициран в член 56, параграф 1.

3.   За целите на настоящия член, максималният размер на отделна оферта означава максималния брой квоти, за които може да се оферира, както пряко, така и непряко, от всяка група лица, изброени в член 18, параграф 1 или параграф 2, които принадлежат към една от следните категории:

а)

една и съща група предприятия, включително предприятия майки, техни дъщерни предприятия и свързани предприятия;

б)

едно и също стопанско групиране;

в)

самостоятелна стопанска единица, имаща правомощие за независими решения, която се контролира пряко или косвено от публични органи или държавни организации.

Член 58

Правила за пазарно поведение или други договорни разпоредби

Членове 53—57 не засягат всякакви други действия, които дадена тръжна платформа, продаваща двудневен спот или петдневни фючърси, има право да предприеме съгласно своите правила за пазарно поведение или всякакви други действащи договорни разпоредби, както пряко, така и непряко, по отношение на оферентите, допуснати да оферират в нейните търгове, при условие че тези действия не противоречат или не накърняват разпоредбите на членове 53—57.

Член 59

Правила за поведение, отнасящи се за лица, оторизирани да подават оферти от името на други лица съгласно член 18, параграф 1, букви б) и в) и член 18, параграф 2

1.   Настоящият член се прилага за:

а)

лица, оторизирани да подават оферти съгласно член 18, параграф 2;

б)

инвестиционни дружества и кредитни институции, посочени в член 18, параграф 1, букви б) и в), оторизирани да подават оферти съгласно член 18, параграф 3.

2.   Лицата, посочени в параграф 1, прилагат следните правила за поведение в техните взаимоотношения с клиентите си:

а)

приемат инструкции от своите клиенти при съпоставими условия;

б)

могат да отказват да оферират от името на даден клиент, ако имат основателни причини да подозират изпиране на пари, финансиране на тероризъм, престъпна дейност или пазарна злоупотреба, при спазване на националното законодателство, транспониращо членове 24 и 28 от Директива 2005/60/ЕО;

в)

могат да отказват да оферират от името на даден клиент, ако имат основателни причини да подозират, че този клиент не е в състояние да плати за квотите, за които иска да бъде подадена оферта;

г)

сключват писмени договори със своите клиенти. В тези договори не се налагат каквито и да са несправедливи условия или ограничения на съответния клиент. В договорите са предвидени всички условия във връзка с предлаганите услуги, включително по-специално плащането и доставката на квоти;

д)

могат да поискат от своите клиенти да направят депозит под формата на авансово плащане за квотите;

е)

нямат право да ограничават необосновано броя на офертите, подавани от даден клиент;

ж)

нямат право да забраняват на своите клиенти или да ги ограничават да използват услугите на други организации, отговарящи на условията за офериране в търговете от името на такива клиенти, съгласно член 18, параграф 1, букви б) — д) и член 18, параграф 2;

з)

отдават необходимото значение на интересите на своите клиенти, които им поръчват да подават от тяхно име оферти в търговете;

и)

третират своите клиенти справедливо и без дискриминация;

й)

поддържат адекватни вътрешни системи и процедури за обработка на исканията на клиентите да действат като тръжни агенти и да са в състояние ефективно да вземат участие в определен търг, по-специално във връзка с оферирането от името на своите клиенти, получаването от тях на плащане и обезпечение и прехвърлянето на квотите на своите клиенти, от чието име действат;

к)

предотвратяват разкриването на поверителна информация от тази част от тяхната организация, която отговаря за получаването, подготовката и подаването на оферти от името на техните клиенти към тази част от тяхната организация, която отговаря за подготовката и подаването на оферти за тяхна собствена сметка, или към тази част от тяхната организация, която отговаря за търгуване на вторичния пазар за тяхна собствена сметка;

л)

поддържат записи с информация, получена или създадена при изпълнение на ролята им на посредници, които оферират в търговете от името на техни клиенти, в продължение на пет години от датата на получаване или създаване на съответната информация.

Размерът на депозита, посочен в буква д), се изчислява на справедлива и разумна основа.

Методът за изчисляване на депозита, посочен в буква д), се определя в договорите, сключени съгласно буква г).

Всяка част от депозита, посочен в буква д), която не е използвана за заплащане на квоти, се връща на платеца в рамките на разумно кратък период след търга, както е посочено в договорите, сключени съгласно буква г).

3.   Лицата, посочени в параграф 1, прилагат следните правила за поведение при офериране за своя собствена сметка или от името на свои клиенти:

а)

предоставят всякаква информация, поискана от всяка тръжна платформа, на която са допуснати да оферират, или от тръжния инспектор, във връзка с изпълнение на съответните им функции съгласно настоящия регламент;

б)

проявяват в действията си добросъвестност, разумно постижими умения, грижа и усърдие.

4.   Компетентните национални органи, определени от държавите-членки, в които са установени лицата, посочени в параграф 1, са отговорни за оторизирането на тези лица да извършват дейностите, посочени в същия параграф, както и за мониторинга и за осигуряване на спазването на правилата за поведение, предвидени в параграфи 2 и 3, включително разглеждането на всякакви жалби, подадени по повод неспазване на тези правила за поведение.

5.   Компетентните национални органи, посочени в параграф 4, оторизират само посочените в параграф 1 лица, когато лицата отговарят на следните условия:

а)

имат достатъчно добра репутация и достатъчен опит с оглед да осигурят правилното спазване на правилата за поведение, предвидени в параграфи 2 и 3;

б)

въвели са в действие необходимите процеси и проверки за предотвратяване на конфликти на интереси и обслужват по най-добър начин интересите на своите клиенти;

в)

спазват изискванията на националното законодателство, транспониращо Директива 2005/60/ЕО;

г)

в съответствие са с всякакви други считани за необходими мерки по отношение на характера на предлаганите услуги за тръжно офериране и равнището на сложност на въпросните клиенти по отношение на техния инвеститорски и търговски профил, както и всякаква рискова оценка за вероятността от изпиране на пари, финансиране на тероризъм или престъпна дейност.

6.   Компетентните национални органи на държавата-членка, в която посочените в параграф 1 лица са оторизирани, упражняват мониторинг и налагат спазването на условията, изброени в параграф 5. Държавите-членки осигурят спазването на следното:

а)

техните компетентни национални органи имат на свое разположение необходимите правомощия за разследване и за налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции;

б)

създаден е механизъм за разглеждане на жалби и за отнемане на оторизации, когато оторизираните лица нарушат задълженията по тази оторизация;

в)

техните компетентни национални органи могат да оттеглят оторизацията, предоставена съгласно параграф 5, когато лице, посочено в параграф 1, е нарушавало сериозно и системно разпоредбите на параграфи 2 и 3.

7.   Клиентите на оференти, посочени в параграф 1, могат да отправят своите жалби, които биха могли да имат във връзка със спазването на правилата за поведение, предвидени в параграф 2, до компетентните органи, посочени в параграф 3, в съответствие с процедурните правила, установени за третирането на такива жалби, действащи в държавата-членка, където се упражнява надзор върху лицата, посочени в параграф 1.

8.   На лицата, посочени в параграф 1, които са допуснати да оферират в тръжна платформа, съгласно членове 18, 19 и 20, се разрешава, без допълнителни правни или административни изисквания от страна на държавите-членки, да предоставят услуги по тръжно офериране на клиенти, посочени в член 19, параграф 3, буква а).

ГЛАВА ХVI

ПРОЗРАЧНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Член 60

Публикуване

1.   Всички законодателни актове, указания, инструкции, формуляри, документи, обяви, включително тръжният календар, и всякаква друга неповерителна информация, имаща отношение към търговете на дадена тръжна платформа, всички решения, включително всички решения по член 57 за налагане на ограничение за максимален размер на офертите и за всякакви други коригиращи мерки, необходими за ограничаване на действителен или потенциален риск от изпиране на пари, финансиране на тероризъм, престъпна дейност или пазарна злоупотреба на тръжна платформа, се публикуват на специално предназначен за тази цел и актуален тръжен уебсайт, поддържан от съответната тръжна платформа.

Информацията, която вече не е актуална, се архивира. До съответните архиви се осигурява достъп чрез същия тръжен уебсайт.

2.   Неповерителните версии на докладите на тръжния инспектор, предназначени за държавите-членки и Комисията съгласно член 25, параграфи 1 и 2, се публикуват на уебсайта на Комисията.

Докладите, които вече не са актуални, се архивират. До съответните архиви се осигурява достъп чрез уебсайта на Комисията.

3.   На уебсайта, поддържан от съответната тръжна платформа, се публикува списък с имената, адресите, телефонните и факсовите номера, адресите по електронната поща и уебсайтовете на всички лица, допуснати да оферират от името на други лица в търговете, провеждани от която и да е тръжна платформа, продаваща двудневен спот или петдневни фючърси.

Член 61

Обявяване и съобщаване на тръжните резултати

1.   Тръжната платформа обявява резултатите от всеки проведен от нея търг, веднага щом това е разумно възможно и не по-късно от 15 минути след закриването на периода за офериране.

2.   Обявлението, посочено в параграф 1, съдържа най-малко следното:

а)

количеството на продадените квоти;

б)

тръжната клирингова цена в евро;

в)

общото количество подадени оферти;

г)

общия брой на оферентите и броя на спечелилите търга оференти;

д)

в случай на отмяна на търг — към кои търгове ще бъде прехвърлено количеството квоти;

е)

общите приходи от съответния търг;

ж)

разпределението на приходите между държавите-членки, в случай че тръжните платформи са избрани съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2.

3.   Едновременно с уведомлението по параграф 1, тръжната платформа съобщава на спечелилия търга оферент, който е участвал в търга чрез нейните системи:

а)

общото количество на квотите, които ще се заделят за този оферент;

б)

коя от неговите еднакви тръжни оферти, е избрана чрез случаен процес, ако има такива оферти;

в)

дължимото плащане, или в евро, или в избрана от оферента парична единица на държава-членка, която не е член на еврозоната, при условие че системата за клиринг или системата за сетълмент може да борави с въпросната национална парична единица;

г)

датата, до която трябва да бъде извършено дължимото плащане, чрез превод на разполагаеми средства в посочената банкова сметка на тръжния продавач.

4.   В случаите при които избраната от оферента парична единица не е евро, тръжната платформа уведомява съответния спечелил търга оферент, който оферира в търгове, провеждани от нея, за обменния курс, който тя е използвала за изчисляване на дължимата сума в паричната единица, избрана от спечелилия търга оферент.

Този обменен курс е курсът, публикуван в призната финансова информационна служба, посочена в договора за избор на съответната тръжна платформа, като публикуването е извършено веднага след закриването на периода за офериране.

5.   Всяка тръжна платформа съобщава на съответната система за клиринг и система за сетълмент, свързана с нея, информацията, съобщена на всеки спечелил търга оферент, съгласно параграф 3.

Член 62

Защита на поверителната информация

1.   Следното представлява поверителна информация:

а)

съдържанието на дадена тръжна оферта;

б)

съдържанието на всякакви инструкции за офериране, дори и в случаите когато не е подадена оферта;

в)

информация, която разкрива или по която може да се съди за идентичността на въпросния оферент и за който и да е от следните два вида данни:

i)

броя на квотите, който оферентът желае да придобие в даден търг;

ii)

цената, която оферентът предлага да плати за тези квоти;

г)

информация за — или произтичаща от — една или повече оферти или инструкции за офериране, които заедно или поотделно биха могли:

i)

да дадат указания за търсенето на квоти преди даден търг;

ii)

да дадат указания по отношение на тръжна клирингова цена преди даден търг;

д)

информация, предоставена от лица в рамките на установяването или поддържането на взаимоотношения с оферентите или в рамките на мониторинга на тези взаимоотношения съгласно членове 19, 20 и 21, и член 54;

е)

докладите и становищата на тръжния инспектор, изготвени съгласно член 25, параграфи 1—6, с изключение на тези части от тях, които се съдържат в неповерителни версии на докладите на тръжния инспектор, публикувани от Комисията съгласно член 60, параграф 2;

ж)

стопански тайни, предоставени от лица, участващи в състезателна процедура за възлагане за избор на тръжна платформа или на тръжен инспектор;

з)

информация относно алгоритъма, използван за случаен подбор при наличието на еднакви тръжни оферти, посочен в член 7, параграф 2;

и)

информация относно методиката за определяне коя тръжна клирингова цена може да се счита за значително по-ниска от преобладаващата цена на вторичния пазар преди и по време на търг, посочена в член 7, параграф 6.

2.   Поверителната информация не се разкрива от което и да е лице, придобило тази информация както пряко, така и непряко, освен в съответствие с параграф 3.

3.   Параграф 2 не препятства разкриването на поверителна информация, която:

а)

вече е била законно направена публично достъпна;

б)

е направена публично достъпна с писменото съгласие на оферент, на лице, допуснато да оферира, или на лице, кандидатстващо да бъде допуснато да оферира;

в)

се изисква да бъде разкрита или да бъде публично достъпна по силата на задължение по правото на Съюза;

г)

е направена публично достъпна по силата на съдебно нареждане;

д)

е направена публично достъпна за целите на всякакво наказателно, административно или съдебно разследване или производство, провеждано в Съюза;

е)

е разкрита от тръжна платформа на тръжен инспектор, за да се даде възможност или съдействие на тръжния инспектор да изпълнява своите функции или своите задължения във връзка с търговете;

ж)

е обобщена или редактирана преди нейното разкриване, така че не е вероятно да бъде различимо следното:

i)

отделни оферти или инструкции за оферти;

ii)

отделни търгове;

iii)

отделни оференти, бъдещи оференти или лица, кандидатстващи за допускане до офериране;

iv)

отделни заявки за допускане до офериране;

v)

индивидуални взаимоотношения с оферентите;

з)

е посочена в параграф 1, буква е), при условие че се разкрива по недискриминационен и системен начин от компетентните национални органи на държавите-членки за информация, обхваната от член 25, параграф 2, буква в), и от Комисията за друга информация, обхваната от член 25, параграф 2;

и)

е посочена в параграф 1, буква ж), при условие че се разкрива на лица, работещи за държавите-членки или за Комисията, които са ангажирани в състезателната процедура за възлагане, посочена в параграф 1, буква ж), които лица са обвързани със задължение за спазване на професионална тайна съгласно условията на техните трудови правоотношения;

й)

е публично разгласена след изтичането на период от 30 месеца, започващ на някоя от посочените по-долу дати, при спазване на всички съществуващи задължения по правото на Съюза за спазване на професионална тайна:

i)

датата на откриване на периода за офериране на търга, на който за първи път се разкрива поверителната информация — в случаите на поверителна информация, посочена в параграф 1, букви а) — г);

ii)

датата на приключване на взаимоотношението с даден оферент — в случаите на поверителна информация, посочена в параграф 1, буква д);

iii)

датата на доклада или становището на тръжния инспектор — в случаите на поверителна информация, посочена в параграф 1, буква е);

iv)

датата на подаване на информацията в състезателната процедура за възлагане — в случаите на поверителна информация, посочена в параграф 1, буква ж).

4.   Необходимите мерки за осигуряването на недопускане на неправомерно разкриване на поверителна информация, както и последиците в случай на такова неправомерно разкриване от която и да е тръжна платформа или от тръжния инспектор, включително от всички лица, наети да работят за тях, се определят в договорите за избор на тръжните платформи и на тръжния инспектор.

5.   Поверителната информация, придобита от която и да е тръжна платформа, или от тръжния инспектор, включително от които и да са лица, наети да работят за тях, се използва само за целите на изпълнението на техните задължения или при упражняването на техните функции във връзка с търговете.

6.   Параграфи 1—5 не препятстват обмена на поверителна информация между която и да е тръжна платформа и тръжния инспектор, както и между един от тях и:

а)

компетентните национални органи, упражняващи надзор върху дадена тръжна платформа;

б)

компетентните национални органи, отговарящи за разследването и наказателното преследване на изпиране на пари, финансиране на тероризъм, престъпна дейност или пазарна злоупотреба;

в)

Комисията.

Обменяната съгласно настоящия параграф поверителна информация не се разкрива на други лица, освен на посочените в букви а), б) и в), доколкото това противоречи на параграф 2.

7.   Всяко лице, което работи или е работило за която и да е тръжна платформа или за тръжния инспектор, и което е ангажирано с търговете, е обвързано със задължение за спазване на професионална тайна и осигурява защита на поверителната информация в съответствие с настоящия член.

Член 63

Eзиков режим

1.   Писмената информация, която се предоставя от която и да е тръжна платформа съгласно член 60, параграфи 1 и 3, или от тръжния инспектор съгласно член 60, параграф 2 или съгласно договора за тяхното избиране, и която не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, е написана на език, обичайно използван в международната финансова сфера.

2.   Всяка държава-членка може да осигурява на свои собствени разноски превод на официалния език (официалните езици) на тази държава-членка на цялата информация по параграф 1, предоставена от която и да е тръжна платформа.

Когато държава-членка осигурява за собствена сметка превод на цялата информация по параграф 1, предоставена от тръжната платформа, избрана съгласно член 26, параграф 1, всяка държава-членка, която е избрала тръжна платформа съгласно член 30, параграф 1, осигурява също за своя сметка превод на същия(същите) език(езици) на цялата информация по параграф 1, предоставена от тръжната платформа, която тя е избрала съгласно член 30, параграф 1.

3.   Кандидатите за допускане до офериране и допуснатите до офериране лица могат да подават следното на избрания от тях съгласно параграф 4 официален език на Съюза, при условие че дадена държава-членка реши да осигури превод на този език съгласно параграф 2:

а)

своите заявки за допускане до офериране, включително всякакви придружителни документи;

б)

своите тръжни оферти, включително всякакви оттегляния или изменения на оферти;

в)

всякакви питания във връзка с буква а) или буква б).

Всяка тръжна платформа може да поиска сертифициран превод на език, обичаен за международната финансова сфера.

4.   Кандидатите за допускане до офериране, допуснатите до офериране лица и участващите в даден търг оференти избират някой официален език на Съюза, на който да получават всички уведомления, направени съгласно член 8, параграф 3, член 20, параграф 10, член 21, параграф 4 и член 61, параграф 3.

Всички други устни или писмени съобщения от всяка тръжна платформа до лица, кандидатстващи за допускане до офериране, допуснати да оферират лица или участващи в търг оференти се осъществяват на езика, избран съгласно първата алинея, без да се начисляват допълнителни разходи на въпросните кандидати, лица и оференти, при условие че дадена държава-членка е взела решение съгласно параграф 2 да осигури превод на този език.

Независимо от това, дори когато дадена държава-членка съгласно параграф 2 е взела решение да осигурява превод на езика, избран съгласно първата алинея от настоящия параграф, кандидатът за допускане до офериране, допуснатото до офериране лице или участващият в даден търг оферент може да се откаже от правото си по втората алинея от настоящия параграф, чрез предварително писмено съгласие съответната тръжна платформа да използва само език, обичаен за международната финансова сфера.

5.   Отговорност за точността на всеки превод, направен съгласно параграф 2, носят държавите-членки.

Лицата, подаващи превод на документ, посочен в параграф 3, както и всяка тръжна платформа, уведомяваща с преведен документ съгласно параграф 4, носят отговорност да осигурят, че тези документи представляват точен превод на оригиналите.

ГЛАВА XVII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 64

Право на обжалване

1.   Всяка тръжна платформа осигурява наличие на извънсъдебен механизъм за разглеждане на жалби от кандидати за допускане до офериране, допуснати оференти или кандидати, на които допускането до офериране е отказано, отменено или временно прекъснато.

2.   Държавите-членки, в които подлежи на надзор избраният за тръжна платформа регулиран пазар или неговият пазарен оператор, осигуряват, че всички решения, взети от посочения в параграф 1 на настоящия член извънсъдебен механизъм за разглеждане на жалби са подходящо обосновани и че могат да бъдат обжалвани пред съдилищата, както е посочено в член 52, параграф 1 от Директива 2004/39/ЕО. Това право не засяга правото за пряко обжалване пред съдилищата или компетентните административни органи, предвидено в националните мерки за транспониране на член 52, параграф 2 от Директива 2004/39/ЕО.

Член 65

Поправяне на грешки

1.   Всякакви грешки при извършени плащания, прехвърляния на квоти или във връзка с предоставено или освободено обезпечение или депозит по настоящия регламент се съобщават на системата за клиринг или системата за сетълмент, веднага след като бъдат забелязани от което и да е лице.

2.   Системата за клиринг или системата за сетълмент вземат необходимите мерки за поправяне на всички грешки при извършените плащания или прехвърляния на квоти или във връзка с предоставено или освободено обезпечение или депозит по настоящия регламент, които по какъвто и да е начин са станали известни на системата за клиринг или системата за сетълмент.

3.   Всяко лице, облагодетелствано от грешка по параграф 1, която не може да бъде поправена съгласно параграф 2 поради намесени права на трета страна добросъвестен продавач, и което е знаело или е трябвало да знае за грешката, а не я е съобщило на системата за клиринг или системата за сетълмент, носи отговорност да предостави обезщетение за причинените вреди.

Член 66

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 ноември 2010 г.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  ОВ L 8, 13.1.2009 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 63.

(4)  ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15.

(5)  ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1

(6)  ОВ L 96, 12.4.2003 г., стр. 16.

(7)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64.

(10)  ОВ L 241, 2.9.2006, стр. 1.

(11)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(14)  ОВ C 95, 16.4.2008 г., стр. 1.

(15)  ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45.

(16)  ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Квоти, продавани преди 2013 г. и тръжния продукт, чрез който се продават, както е посочено в член 10, параграф 1

Количество

Държава-членка

Тръжен продукт

Календарна година

[…]

[…]

[…]

[…]


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на съставните части, посочени в член 20, параграф 3

1.   Доказателство за съответствие на условията съгласно член 18, параграф 1 или параграф 2.

2.   Името, адресът, телефонните и факсовите номера на заявителя.

3.   Партидният идентификатор на посочената партида на заявителя.

4.   Пълни данни за посочената банкова сметка на заявителя.

5.   Имената, адресите, телефонните и факсовите номера, както и адресите по електронната поща на един или повече представители на оферента, както са определени в член 6, параграф 3, трета алинея.

6.   За юридическите лица, доказателство за:

а)

тяхното фирмено състояние, изясняващи: правния статут на заявителя; законодателството, под чието действие попада; дали заявителят е публично регистриран за търгуване на една или повече признати борси;

б)

ако е приложимо, регистрационния номер на заявителя в съответния регистър, където заявителят е регистриран, като при отсъствие на такъв номер заявителят предоставя меморандум, устав или друг документ, удостоверяващ неговото фирмено състояние.

7.   За юридическите лица и/или правно уредените консорциуми, е необходима информация, идентифицираща кой е действителният бенефициер и да бъде изяснена структурата на собствеността и контрола на юридическото лице или консорциум.

8.   За физическите лица — доказателство за самоличността, например лична карта, шофьорска книжка, паспорт или друг подобен издаден от държавната администрация документ, съдържащ пълното име, снимка, дата на раждане и постоянен адрес на местоживеене в Съюза на съответния заявител, което може да бъде придружено от други подходящи потвърдителни документи, когато това е необходимо.

9.   За операторите — разрешителното, посочено в член 4 от Директива 2003/87/EО.

10.   За операторите на въздухоплавателни средства — доказателство за тяхното вписване съгласно член 18а, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО или мониторинговия план, подаден и одобрен съгласно член 3ж от същата директива.

11.   Информация, необходима във връзка с провеждането на мерките за комплексна проверка, посочени в член 19, параграф 2, буква д).

12.   Последният одитиран годишен доклад на заявителя и отчети, включително приходно-разходен отчет, счетоводен баланс, ако има такъв; а ако не — информация за възстановяването на ДДС и допълнителна информация, необходима за удостоверяването на платежоспособността и кредитната надеждност на заявителя.

13.   Регистрационен номер по ДДС, ако има такъв, а в случай че заявителят не е регистриран по ДДС — други средства за идентифицирането му от данъчните органи в държавата-членка на установяване или където е данъчно регистриран, или такава допълнителна информация, която е необходима за установяване на данъчния статус на заявителя в Съюза.

14.   Декларация, че въз основа на известната му информация, заявителят удовлетворява изискванията на член 19, параграф 2, буква е).

15.   Доказателство за съответствие с изискванията на член 19, параграф 2, буква ж).

16.   Доказателство, че заявителят отговаря на изискванията на член 19, параграф 3.

17.   Заявление, че заявителят има необходимия правен капацитет и правомощие да оферира в търгове за своя сметка или от името на други лица.

18.   Заявление, че въз основа на известната на заявителя информация не съществува правно, регулаторно, договорно или каквото и да е друго препятствие за изпълнение на неговите задължения по настоящия регламент.

19.   Заявление за това дали заявителят предлага да извършва плащанията в евро или в парична единица на държава-членка, която не членува в еврозоната, с посочване на избраната парична единица.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Тръжни платформи, различни от избраните съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2, техните избрали ги държави-членки и приложими условия или задължения, посочени в член 30, параграф 7

Тръжна платформа

Период, за който е избрана

Избрала я държава-членка

Условия

Задължения

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]


Top