Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1005

Регламент (ЕС) № 1005/2010 на Комисията от 8 ноември 2010 година относно изискванията за одобрението на типа на теглително-прикачните устройства на моторните превозни средства и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях Текст от значение за ЕИП

OJ L 291, 9.11.2010, p. 36–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 161 - 167

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1005/oj

9.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/36


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1005/2010 НА КОМИСИЯТА

от 8 ноември 2010 година

относно изискванията за одобрението на типа на теглително-прикачните устройства на моторните превозни средства и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (1), и по-специално член 14, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 661/2009 е отделен регламент за целите на процедурата на Общността по одобрение на типа, предвидена в Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (2).

(2)

С Регламент (ЕО) № 661/2009 се отменя Директива 77/389/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно теглително-прикачните устройства на моторните превозни средства (3). Изискванията на посочената директива следва да бъдат включени в настоящия регламент, а при необходимост — изменени, за да бъде отчетено развитието на научните и техническите познания.

(3)

Приложното поле на настоящия регламент е в съответствие с това на Директива 77/389/ЕИО и поради тази причина е ограничено до превозните средства от категория М и N.

(4)

С Регламент (ЕО) № 661/2009 са определени основните разпоредби относно изискванията за одобрението на типа на моторните превозни средства по отношение на теглително-прикачните устройства. Поради тази причина е необходимо да бъдат определени конкретните процедури, изпитвания и изисквания за одобрението на типа на тези устройства.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Техническия комитет по моторните превозни средства,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложно поле

Настоящият регламент се прилага за моторните превозни средства от категории М и N, както са определени в приложение II към Директива 2007/46/ЕО.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)

„тип превозно средство по отношение на теглително-прикачните устройства“ означава превозните средства, които не се отличават от гледна точка на такива съществени аспекти, като характеристиките на теглително-прикачните устройства;

(2)

„теглително-прикачно устройство“ означава устройство с формата на кука, халка или с друга форма, към което може да бъде монтирана свързваща част, като теглителна щанга или теглително въже.

Член 3

Разпоредби за ЕО одобрение на типа на превозно средство по отношение на теглително-прикачните устройства

1.   Производителят или негов представител подават до органа по одобряването на типа заявление за ЕО одобрение на типа на превозно средство по отношение на теглително-прикачните устройства.

2.   Заявлението се изготвя в съответствие с образеца на информационния документ, установен в приложение I, част 1.

3.   Ако са изпълнени съответните изисквания по приложение II към настоящия регламент, органът по одобряването издава ЕО одобрение на типа и определя номер на одобрението на типа в съответствие със системата за номериране, установена в приложение VII към Директива 2007/46/ЕО.

Съответната държава-членка не може да предоставя същия номер на друг тип превозно средство.

4.   За целите на параграф 3 органът по одобряването на типа издава сертификат за ЕО одобрение на типа в съответствие с образеца, установен в приложение I, част 2.

Член 4

Валидност и изменение на одобренията на типa, издадени по Директива 77/389/ЕИО

Националните органи разрешават продажбата и пускането в експлоатация на превозни средства от тип, одобрен преди датата, посочена в член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 661/2009, и продължават да издават изменения на одобренията по отношение на тези превозни средства в съответствие с Директива 77/389/ЕИО.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 ноември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 154, 13.6.1977 г., стр. 41.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Административни документи за ЕО одобрение на типа на моторни превозни средства по отношение на теглително-прикачните устройства

ЧАСТ 1

Информационен документ

ОБРАЗЕЦ

Информационен документ № … относно ЕО одобрение на типа на моторно превозно средство по отношение на теглително-прикачните устройства.

Следната информация трябва да бъде представена в три екземпляра и да включва списък на съдържанието. Всички чертежи трябва да бъдат представени в подходящ мащаб и достатъчно детайлно в размер А4 или в папка формат А4. На снимките, ако има такива, трябва да са показани достатъчно детайли.

Ако системите, компонентите или отделните технически възли, посочени в настоящия информационен документ, се управляват по електронен път, трябва да бъде представена информация относно тяхната работа.

0.   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

0.1.   Марка (търговско наименование на производителя): …

0.2.   Тип: …

0.2.1.   Търговско(и) наименование(я) (когато има): …

0.3.   Начини за идентификация на типа, когато той е обозначен върху превозното средство (1): …

0.3.1.   Местоположение на тази маркировка: …

0.4.   Категория на превозното средство (2): …

0.5.   Наименование и адрес на производителя: …

0.8.   Наименование(я) и адрес(и) на монтажния(ите) завод(и): …

0.9.   Наименование и адрес на представителя на производителя (ако има такъв): …

1.   ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

1.1.   Снимки и/или чертежи на представително превозно средство: …

2.   МАСИ И РАЗМЕРИ (3)  (4)

2.8.   Технически допустима максимална маса на натоварено превозно средство, посочена от производителя (5): …

2.11.5.   Превозното средство е/не е (6) пригодено за теглене на товар

12.   РАЗНИ

12.3.   Теглително-прикачно(и) устройство(а)

12.3.1.   Предно: кука/халка/друго (6)

12.3.2.   Задно: кука/халка/друго/няма (6)

12.3.3.   Чертеж или снимка на шасито/частта от каросерията на превозното средство, показваща местоположението, конструкцията и монтирането на теглително-прикачното(ите) устройство(а): …

Забележки

ЧАСТ 2

Сертификат за ЕО одобрение на типа

ОБРАЗЕЦ

Формат: А4 (210 × 297 mm)

СЕРТИФИКАТ ЗА ЕО ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА

Информация, отнасяща се до:

ЕО одобрение на типа (7)

изменение на ЕО одобрение на типа (7)

отказ за ЕО одобрение на типа (7)

отнемане на ЕО одобрение на типа (7)

на превозно средство по отношение на теглително-прикачните устройства

по отношение на Регламент (ЕС) № 1005/2010, последно изменен с Регламент (ЕС) № …/… (7)

Номер на ЕО одобрение на типа: …

Основание за изменението: …

РАЗДЕЛ I

0.1.   Марка (търговско наименование на производителя): …

0.2.   Тип: …

0.2.1.   Търговско(и) наименование(я) (когато има): …

0.3.   Начини за идентификация на типа, когато той е обозначен върху превозното средство (8): …

0.3.1.   Местоположение на тази маркировка: …

0.4.   Категория на превозното средство (9): …

0.5.   Наименование и адрес на производителя: …

0.8.   Наименование(я) и адрес(и) на монтажния(те) завод(и): …

0.9.   Наименование и адрес на представителя на производителя (ако има такъв): …

РАЗДЕЛ II

1.   Допълнителна информация: виж добавката

2.   Техническа служба, отговорна за провеждане на изпитванията: …

3.   Дата на протокола от изпитванията: …

4.   Номер на протокола от изпитванията: …

5.   Забележки (когато има): виж добавката

6.   Място: …

7.   Дата: …

8.   Подпис: …

Приложени документи

:

Техническо досие

Протокол от изпитванията


(1)  Когато начинът за идентификация на типа включва знаци, които не са подходящи за описване на типовете превозни средства, компоненти или отделни технически възли, които са предмет на настоящия информационен документ, такива знаци се отбелязват в документацията със символа „?“ (например АВС??123??).

(2)  Класифицирано съгласно определенията в част А на приложение II към Директива 2007/46/ЕО.

(3)  Когато съществуват версии с нормална и със спална кабина, трябва да бъдат посочени масите и размерите и за двете версии.

(4)  Стандарт ISO 612: 1978 — Пътни превозни средства. Размери на моторните превозни средства и прикачните превозни средства - термини и определения.

(5)  Да се попълнят максималните и минималните стойности за всеки вариант.

(6)  Излишното се зачертава.

(7)  Излишното се зачертава.

(8)  Когато начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на типовете превозни средства, компоненти или отделни технически възли, които са предмет на настоящия информационен документ, такива знаци се отбелязват в документацията със символа „?“ (например:. АВС??123??).

(9)  Както е определено в раздел А на приложение II към Директива 2007/46/ЕО.

Добавка

към Сертификата за ЕО одобрение на типа № …

1.

Допълнителна информация:

1.1.

Кратко описание на типа превозно средство по отношение на неговата конструкция, размери, очертания и съставни материали: …

1.2.

Общ брой и местоположение на теглително-прикачното(ите) устройство(а): …

1.3.

Метод на прикачване към превозното средство: …

1.4.

Технически допустима максимална маса на превозното средство в натоварено състояние (kg): …

2.

Предно(и) теглително-прикачно(и) устройство(а): демонтируемо/недемонтируемо (1) кука/халка/друго (1)

3.

Задно(и) теглително-прикачно(и) устройство(а): демонтируемо/недемонтируемо (1) кука/халка/друго/няма (1)

4.

Превозното средство е/не е (1) пригодено за теглене на товари

5.

Забележки: …


(1)  Излишното се зачертава.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изисквания към теглително-прикачните устройства

1.   СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

1.1.   Минимален брой на устройствата.

1.1.1.

Всички моторни превозни средства трябва да бъдат оборудвани с предно теглително-прикачно устройство.

1.1.2.

Превозните средства от категория М1, както е определена в част А на приложение II към Директива 2007/46/ЕО, с изключение на превозните средства, които не са пригодени за теглене на товар, трябва също да бъдат оборудвани със задно теглително-прикачно устройство.

1.1.3.

Задното теглително-прикачно устройство може да бъде заменено от механично теглително-прикачно устройство, както е определено в Правило № 55 (1) на ИКЕ на ООН, при условие че са изпълнени изискванията по параграф 1.2.1.

1.2.   Натоварване и стабилност

1.2.1.

Всяко теглително-прикачно устройство, монтирано към превозното средство, трябва да издържа на статична сила на опън и натиск, еквивалентна най-малко на половината от технически допустимата максимална маса на превозното средство в натоварено състояние.

2.   ПРОЦЕДУРА НА ИЗПИТВАНЕ

2.1.   Всяко отделно теглително-прикачно устройство, което се монтира на превозното средство, трябва да бъде подложено на сили на изпитване на опън и натиск.

2.2.   Силите на изпитване са в хоризонтална надлъжна посока по отношение на превозното средство.


(1)  ОВ L 373, 27.12.2006 г., стр. 50.


Top