Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1004

Регламент (ЕС) № 1004/2010 на Комисията от 8 ноември 2010 година за намаляване на някои риболовни квоти за 2010 г. поради свръхулов през предходната година

OJ L 291, 9.11.2010, p. 31–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1004/oj

9.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/31


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1004/2010 НА КОМИСИЯТА

от 8 ноември 2010 година

за намаляване на някои риболовни квоти за 2010 г. поради свръхулов през предходната година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 година за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (1), и по-специално член 105, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Риболовните квоти за 2009 г. се определят с:

Регламент (ЕО) № 1322/2008 на Съвета от 28 ноември 2008 година за определяне на възможностите за риболов и свързаните с тях условия за някои рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими в Балтийско море за 2009 г. (2),

Регламент (ЕО) № 1139/2008 на Съвета от 10 ноември 2008 година за определяне на възможностите за риболов и свързаните с тях условия за някои рибни запаси, приложими в Черно море за 2009 г. (3),

Регламент (ЕО) № 1359/2008 на Съвета от 28 ноември 2008 година за определяне на възможностите за риболов за 2009 г. и 2010 г. на някои запаси от дълбоководна риба за риболовните кораби на Общността (4) и

Регламент (ЕО) № 43/2009 на Съвета от 16 януари 2009 г. за определяне на възможностите за риболов за 2009 г. и свързаните с тях условия на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Общността и за корабите на Общността във води, които подлежат на ограничения на улова.

(2)

Риболовните квоти за 2010 г. се определят с:

Регламент (ЕО) № 1359/2008 на Съвета,

Регламент (ЕО) № 1226/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 година за определяне на възможностите за риболов и свързаните с тях условия за някои рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими в Балтийско море за 2010 г. (5),

Регламент (ЕО) № 1287/2009 на Съвета за определяне на възможностите за риболов и свързаните с тях условия за някои рибни запаси, приложими в Черно море за 2010 г. (6), и

Регламент (ЕС) № 53/2010 на Съвета от 14 януари 2010 година за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2010 г., приложими във водите на ЕС и за корабите на ЕС във води, които подлежат на ограничения на улова, и за изменение на регламенти (ЕО) № 1359/2008, (ЕО) № 754/2009, (ЕО) № 1226/2009 и (ЕО) № 1287/2009 (7).

(3)

В съответствие с член 105, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, когато Комисията установи, че дадена държава-членка е превишила риболовните квоти, които са ѝ отпуснати, Комисията приспада превишените количества от бъдещите риболовни квоти за съответната държава-членка.

(4)

Някои държави-членки са превишили своите риболовни квоти за 2009 г. Поради това е уместно да се намалят определените им за 2010 г. риболовни квоти.

(5)

С Регламент (ЕО) № 649/2009 на Комисията (8) бяха приспаднати количествата свръхулов за 2008 г. от риболовните квоти за 2009 г. За някои държави-членки обаче количествата, които трябваше да бъдат приспаднати, надвишаваха техните съответни квоти за 2009 г. и поради това не беше възможно да бъдат приспаднати изцяло през посочената година. С цел да се гарантира, че и в такива случаи е приспаднато пълното количество, разликата следва да бъде взета предвид при определянето на приспаданите количества за 2010 г.

(6)

Приспаданите количества, предвидени в настоящия регламент, следва да се прилагат без това да засяга намаленията, приложими за квотите за 2010 г. съгласно:

Регламент (ЕО) № 147/2007 на Комисията от 15 февруари 2007 година за адаптиране на някои квоти за риболов от 2007 до 2012 г. съгласно член 23, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на Общата политика в областта на рибарството (9) и

Регламент (ЕО) № 635/2008 на Комисията от 3 юли 2008 година за адаптиране на квотите за улов на атлантическа треска, които да се предоставят на Полша в Балтийско море (подразделения 25—32, води на ЕО) от 2008 до 2011 година съгласно Регламент (ЕО) № 338/2008 на Съвета (10).

(7)

Член 105, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 постановява, че количествата, приспадани от риболовни квоти, се изчисляват чрез умножение с определени коефициенти, посочени в споменатия параграф.

(8)

Но тъй като количествата, които трябва да бъдат приспаднати, се отнасят до свръхулов, реализиран през 2009 г., т.е. в период, през който Регламент (ЕО) № 1224/2009 все още не е бил приложим, от съображения за правна предвидимост е уместно приспаднатите количества да не надвишават тези, които биха произтекли от прилагането на действащите през посочения период правила, по-конкретно на правилата, определени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 относно определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите (11),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Риболовните квоти, определени в Регламент (ЕО) № 1226/2009, Регламент (ЕО) № 1287/2009, Регламент (ЕО) № 1359/2008 и Регламент (ЕС) № 53/2010, се намаляват, както е показано в приложението.

2.   Параграф 1 се прилага без да се засягат намаленията, предвидени в Регламент (ЕО) № 147/2007 и Регламент (ЕО) № 635/2008.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 ноември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 308, 19.11.2008 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 352, 31.12.2008 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 330, 16.12.2009 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 347, 24.12.2009 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 21, 26.1.2010 г., стp. 1.

(8)  ОВ L 192, 24.7.2009 г., стр. 14.

(9)  ОВ L 46, 16.2.2007 г., стр. 10.

(10)  ОВ L 176, 4.7.2008 г., стр. 8.

(11)  ОВ L 115, 9.5.1996 г., стp. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Member State

Species Code

Area Code 2009

Species Name

Area Names 2009

Penalties Art.5(2) R.847/96

Final Quota 2009

Margin

Total Adapted Qty 2009

SC Catches 2009

Catches 2009

Total Catches 2009

%

Deductions

Initial Qty 2010

Remaining deductions from 2009 (R.649/09)

Revised Qty 2010

Outstanding Balance

BGR

TUR

F3742C

Turbot

Black Sea

y

50,00

0,0

50,00

0,0

52,26

52,26

104,5 %

–2,26

48,00

 

46

 

DEU

PLE

3BCD-C

Plaice

EC waters of subdivisions 22-32

y

305,00

0,0

305,00

0,0

314,70

314,70

103,2 %

–9,70

242,00

 

232

 

DNK

DGS

03A-C

Spurdog/dogfish

EC waters of IIIa

y

36,00

0,0

36,00

0,0

51,10

51,10

141,9 %

–15,10

3,00

 

 

12

ESP

BLI

67-

Blue Ling

VI and VII (Community waters and waters not under the sovereignty or jurisdiction of third countries)

y

68,00

0,0

68,00

0,0

187,60

187,60

275,9 %

– 159,96

57,00

 

 

103

EST

COD

3BC+24

Cod

EC waters of subdivisions 22-24

y

190,00

0,0

190,00

0,0

192,50

192,50

101,3 %

–2,50

171,00

 

169

 

EST

HER

03D.RG

Herring

Subdivision 28.1

y

16 113,00

0,0

16 113,00

0,0

17 279,00

17 279,00

107,2 %

–1 166,00

16 809,00

 

15 643

 

EST

RED

N3M

Redfish

NAFO 3M

y

1 540,00

0,0

1 540,00

0,0

2 182,10

2 182,10

141,7 %

– 729,54

1 571,00

 

841

 

EST

SPR

03A

Sprat

IIIa

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

– 150,00

 

150

FRA

BLI

245-

Blue ling

Community waters and waters not under the sovereignty or jurisdiction of third countries of II, IV and V

n

51,00

0,0

51,00

0,0

59,50

59,50

116,7 %

–8,50

25,00

 

17

 

GRC

BFT*

AE045W

Bluefin tuna

Atlantic Ocean, east of longitude 45o W, and Mediterranean

n

362,40

0,0

362,40

0,0

373,10

373,10

103,0 %

–10,70

130,30

 

120

 

IRL

HER

1/2.

Herring

EC and international waters of I and II

y

9 965,00

8 539,0

18 504,00

9 560,1

9 333,70

18 893,80

102,1 %

– 389,80

8 563,00

 

8 173

 

IRL

HER

*2AJMN

Herring

Norwegian waters north of 62o N and the fishery zone around Jan Mayen

y

8 539,00

0,0

8 539,00

0,0

9 560,10

9 560,10

112,0 %

–1 037,82

7 707,00

 

6 669

 

IRL

HAD

7X7A34

Haddock

VIIb-k, VIII, IX and X; EU waters of CECAF 34.1.1

y

2 965,00

0,0

2 965,00

0,0

2 984,00

2 984,00

100,6 %

–19,00

2 573,00

 

2 554

 

NLD

PLE

03AN

Plaice

Skagerrak

y

303,00

0,0

303,00

0,0

305,60

305,60

100,9 %

–2,60

910,00

 

907

 

NLD

OTH

4AB-N

Other species

Norwegian waters of IV

y

64,00

0,0

64,00

0,0

68,90

68,90

107,7 %

–4,90

200,00

 

195

 

NLD

BSF

56712-

Black scabbardfish

Commuity waters and waters not under the sovereignty and jurisdiction of third countries of V, VI, VII and XII

n

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

NLD

SBR

678-

Red seabream

VI, VII, VIII EC waters and waters not under the sovereignt and jurisdiction of third countries

n

15,00

0,0

15,00

0,0

6,60

6,60

44,0 %

0,00

0,00

–6,00

 

6

POL

COD

1/2B

Cod

International waters of I and IIb

y

1 188,00

0,0

1 188,00

0,0

1 189,60

1 189,60

100,1 %

–1,60

1 838,00

 

1 836

 

POL

HER

3BC+24

Herring

Subdivisions 22-24

y

4 666,00

0,0

4 666,00

0,0

5 479,70

5 479,70

117,4 %

– 848,41

2 953,00

 

2 105

 

POL

COD

1N2AB

Cod

Norwegian waters of I and II

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

514GRN

Greenland Halibut

Greenland waters of V and XIV

y

1 002,00

0,0

1 002,00

0,0

974,10

974,10

97,2 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

1N2AB

Greenland Halibut

Norwegian waters of I and II

y

8,00

0,0

8,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

RED

514GRN

Greenland Halibut

Greenland waters of V and XIV

y

602,00

0,0

602,00

0,0

177,80

177,80

29,5 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

HAD

2AC4

Haddock

IV; EC waters of IIa

y

80,00

0,0

80,00

0,0

0,20

0,20

0,3 %

0,00

0,00

–16,00

 

16

POL

WHB

1X14

Blue whiting

EC and international waters of I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII and XIV

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–8,00

 

8

POL

MAC

2A34

Mackerel

IIIa and IV; EC waters of IIa, IIIb, IIIc and IIId

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

PRT

GFB

89-

Forkbeards

Community waters and waters not under the sovereignty or jurisdiction of third countries of VIII and IX

n

9,00

0,0

9,00

0,0

9,90

9,90

110,0 %

–0,90

10,00

 

9

 

PRT

RED

51214

Redfish

EC and international waters of V; International waters of XII and XIV

y

1 628,00

0,0

1 628,00

0,0

1 708,40

1 708,40

104,9 %

–80,40

896,00

 

816

 

PRT

ANF

8C3411

Anglerfish

VIIIc, IX and X; EC waters of CECAF 34.1.1

y

328,00

0,0

328,00

0,0

338,60

338,60

103,2 %

–10,60

248,00

 

237

 

PRT

HAD

1N2AB

Haddock

Norwegian waters of I and II

y

395,00

0,0

395,00

0,0

357,30

357,30

90,5 %

0,00

0,00

– 458,00

 

458

PRT

POK

1N2AB

Saithe (= Pollock)

Norwegian waters of I and II

y

203,00

0,0

203,00

0,0

128,20

128,20

63,2 %

0,00

0,00

– 294,00

 

294

PRT

GHL

1N2AB

Greenland Halibut

Norwegian waters of I and II

y

0,00

0,0

0,00

0,0

10,00

10,00

0,0 %

–10,00

0,00

–1,00

 

11

UK

BET

ATLANT

Bigeye Tuna

Atlantic ocean

 

26,30

0,0

26,30

0,0

26,30

26,30

100,0 %

0,00

0,00

–10,00

 

10


Top