Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0715

Регламент (ЕС) № 715/2010 на Комисията от 10 август 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета по отношение на адаптации след преразглеждането на статистическата класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и на статистическата класификация на продуктите по дейности (CPA) в националните сметки

OJ L 210, 11.8.2010, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 137 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/715/oj

11.8.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 210/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 715/2010 НА КОМИСИЯТА

от 10 август 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета по отношение на адаптации след преразглеждането на статистическата класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и на статистическата класификация на продуктите по дейности (CPA) в националните сметки

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (1), и по-специално член 2, параграф 2 и член 3, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Въвеждането на актуализирана система за класификация е от основно значение за продължаващите усилия на Комисията да поддържа съответствието на европейската статистика, като се вземат предвид технологичният напредък и структурните промени в икономиката.

(2)

С Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (2), се установява ревизирана статистическа класификация на икономическите дейности, наречена NACE Revision 2 (наричана по-долу „NACE Rev. 2“).

(3)

С Регламент (ЕО) № 451/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за установяване на нова статистическа класификация на продуктите по дейности (КПД) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3696/93 (3) се установява ревизирана статистическа класификация на продуктите по дейности (наричана по-долу „CPA 2008“).

(4)

С Регламент (ЕО) № 2223/96 за създаване на Европейската система от сметки 1995, наричана по-долу „ESA 95“, се предоставя методология от общи стандарти, дефиниции, класификации и счетоводни правила за изготвянето на сметките на държавите-членки.

(5)

Установяването на ревизирана статистическа класификация на икономическите дейности и ревизирана статистическа класификация на продуктите по дейности изисква адаптиране на Регламент (ЕО) № 2223/96.

(6)

Проведени са консултации с Комитета по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс (CMFB), създаден с Решение 2006/856/ЕО на Съвета (4).

(7)

Проведени са консултации с Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 2223/96 се изменя, както следва:

1.

Думите „NACE rev. 1“ се заменят с „NACE Rev. 2“ в целия текст с изключение на параграф 8.153.

2.

В параграф 2.34 думите „разделение 70“ се заменят с „разделение 68“.

3.

Текстът на бележка под линия 1 към параграф 2.103 се заменя с „NACE Rev. 2: Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои регламенти на ЕО относно специфичните статистически области.“

4.

В бележка под линия 2 към параграф 2.106 „ISIC Rev. 3“ се заменя с „ISIC Rev. 4“.

5.

Текстът на бележката под линия към параграф 2.118 се заменя със следния текст: „CPA: Статистическа класификация на продуктите по дейности в съответствие с Регламент (ЕО) № 451/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за установяване на нова статистическа класификация на продуктите по дейности (КПД) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3696/93.“

6.

В приложение 7.1 към глава 7 дефиницията на „Транспортно оборудване (AN.11131)“ се заменя със следния текст: „Оборудване за придвижване на хора и предмети. Примери за такова включват продукти, различни от части, включени в CPA (1), разделения 29 и 30, като моторни превозни средства, ремаркета и полуремаркета, параходи, жп и трамвайни локомотиви и подвижен състав, въздухоплавателни и космически апарати, и мотоциклети, велосипеди и др.“

7.

В приложение 7.1 към глава 7 дефиницията за „Други машини и оборудване (AN.11132)“ се заменя със следното: „Машини и оборудване, некласифицирани другаде. Примерите за такива включват продукти, различни от части, услуги по инсталация, ремонт и поддръжка, включени в CPA в групи: 28.1 — машини с общо предназначение; 28.2 — други машини с общо предназначение; 28.3 — машини за селското и горското стопанство; 28.4 — машини за обработка на метал и други обработващи машини; 28.9 — други машини със специално предназначение; 26.2 — компютри и периферни устройства; 26.3 — далекосъобщителна техника; 26.4 — битова електроника; 26.5 — уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация; часовници; 26.6 — излъчващи, електромедицински и терапевтични апарати; 26.7 — оптични уреди и елементи и фотографска техника; и в CPA, раздел 27 — електрически съоръжения. Други примери са продукти, различни от части, услуги по инсталиране, ремонт и поддържане, включени в CPA: подкатегория 20.13.14 — неизползвани (необлъчени) горивни елементи (патрони), за ядрени реактори; в CPA, разделение 31, мебели; в CPA, групи: 32.2 — музикални инструменти; 32.3 — спортни стоки; и 25.3 — парни котли, без котли за централно отопление.“

8.

Текстът на бележка под линия 1 към приложение 7.1 към глава 7 се заменя със следния текст: „Статистическа класификация на продуктите по дейности (CPA).“

9.

В приложение II, параграф 7 „клас 70.20 Даване под наем на собствено имущество“ се заменя с „клас 68.20 Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти“, „разделениe 71 Даване под наем на машини и оборудване без оператор и лични и домакински стоки“ се заменя с „разделениe 77 Даване под наем и оперативен лизинг“, а „клас 60.24“ се заменя с „клас 49.41“.

10.

В приложение II, параграф 11 „клас 65.21“ се заменя с „клас 64.91“.

11.

В приложение II, параграф 14 „клас 65.22“ се заменя с „клас 64.92“.

12.

В приложение III, параграф 14, „клас 75.30“ се заменя с „клас 84.30“.

13.

В приложение III, параграф 17 „клас 66.02“ се заменя с „клас 65.30“.

14.

В приложение III, параграф 32 „клас 66.01“ се заменя с „клас 65.11“.

15.

В приложение III, параграф 37 „клас 66.03“ се заменя с „клас 65.12“.

16.

В приложение III, параграф 41 „клас 67.20“ се заменя с „група 66.2“.

17.

В таблица 8.22 заглавието на таблица „ОТРАСЛИ (по NACE-класове)“ се заменя с „ОТРАСЛИ (по NACE rev. 1 раздели)“.

18.

В приложение IV заглавието на раздел „ПРЕГРУПИРАНЕ И КОДИРАНЕ ПО ОТРАСЛИ (A), ПРОДУКТИ (P) И ИНВЕСТИЦИИ (БРУТООБРАЗУВАНЕ НА ОСНОВЕН КАПИТАЛ) (PI)“ се заменя със следното: „ПРЕГРУПИРАНЕ И КОДИРАНЕ ПО ОТРАСЛИ (A*), ПРОДУКТИ (P*) И ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ (БРУТООБРАЗУВАНЕ НА ОСНОВЕН КАПИТАЛ) (AN)“.

19.

В приложение IV текстът след заглавието: „ПРЕГРУПИРАНЕ И КОДИРАНЕ ПО ОТРАСЛИ (A), ПРОДУКТИ (P) И ИНВЕСТИЦИИ (БРУТООБРАЗУВАНЕ НА ОСНОВЕН КАПИТАЛ) (PI)“ се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

20.

В приложение Б „A3“ се заменя с „A*3“, „A6“ се заменя с „A*10“, „A6†“ се заменя с „A*10“, „A17“ се заменя с „A*21“, „A31“ се заменя с „A*38“ и „A60“ се заменя с „A*64“ в целия текст.

21.

В приложение Б, в таблица „Общ преглед на таблиците“:

Разделите с препратка към таблици 15 и 16 се заличават:

15

Таблица за предлагането по базисни цени, включително преобразуване в цени на купувача, A60 * P60

36

2007 г.

от 2000 г. нататък

16

Таблица за използването по цени на купувача, A60 * P60

36

2007 г.

от 2000 г. нататък

и се заменят със следното:

15

Таблица за предлагането по базисни цени, включително преобразуване в цени на купувача

36

2007 г.

от 2000 г. нататък

16

Таблица за използването по цени на купувача

36

2007 г.

от 2000 г. нататък

Разделите с препратка към таблици 17, 18 и 19 се заличават:

17

Симетрична таблица „Ресурси—Продукция“ по базисни цени, P60 * P60, на петгодишна база

36

2008 г.

от 2000 г. нататък

18

Симетрична таблица „Ресурси—Продукция“ за вътрешната продукция по базисни цени, P60 * P60, на петгодишна база

36

2008 г.

от 2000 г. нататък

19

Симетрична таблица „Ресурси—Продукция“ за вноса по базисни цени, P60 * P60, на петгодишна база

36

2008 г.

от 2000 г. нататък

и се заменят със следното:

17

Симетрична таблица „Ресурси—Продукция“ по базисни цени, на петгодишна база

36

2008 г.

от 2000 г. нататък

18

Симетрична таблица „Ресурси—Продукция“ за вътрешната продукция по базисни цени, на петгодишна база

36

2008 г.

от 2000 г. нататък

19

Симетрична таблица „Ресурси—Продукция“ за вноса по базисни цени, на петгодишна база

36

2008 г.

от 2000 г. нататък

22.

В приложение Б „n = 60“ се заменя с „n = 64“, а „m = 60“ се заменя с „m = 64“ в целия текст.

23.

В приложение Б таблица 10 се заменя със следното:

„Таблица 10 —   Таблици по отрасли и по региони (NUTS II)

Код

Списък на променливите

Разбивка

B1.g

1.

Брутна добавена стойност по базисни цени (текущи цени)

A*10

D.1

2.

Компенсация на наетите лица (текущи цени)

A*10

P.51

3.

Бруто образуване на основен капитал (текущи цени)

A*10

4.

Заетост в хиляди лица и хиляди изработени часове

ETO

Общ брой

A*10

EEM

Наети лица

A*10“

24.

В приложение Б таблица 12 се заменя със следния текст:

„Таблица 12 —   Таблици по отрасли и по региони (NUTS III)

Код

Списък на променливите

Разбивка

B1.g

1.

Брутна добавена стойност по базисни цени (текущи цени)

A*10

2.

Заетост (в хиляди лица)

ETO

Общ брой

A*10

EEM

Наети лица

A*10“

25.

В приложение Б, в таблици 15 и 16 „Продукти (CPA)“ се заменя с „Продукти (P*64)“, а „Отрасли (NACE A60)“ се заменя с „Отрасли (A*64)“.

26.

В приложение Б, в таблици 17, 18 и 19 „Продукти“ се заменя с „Продукти (P*64)“.

27.

В приложение Б, в раздел „Дерогации по държави-членки“:

България: в таблица 2.1 „Дерогации за таблици“ се заличава следната препратка към таблица 22:

22

Всички променливи

2005 г.: първо изпращане през 2008 г.

2005 г.

2008 г.

2000—2004 г.: първо изпращане през 2010 г.

2000—2004 г.

2010 г.

1998—1999 г.: първо изпращане през 2011 г.

1998—1999 г.

2011 г.

1995—1997 г.: не се изпращат

1995—1997 г.

Не се изпращат

и се заменя със следното:

22

Всички променливи

2005 г.: първо изпращане през 2008 г.

2005 г.

2008 г.

2000—2004 г.: първо изпращане през 2010 г.

2000—2004 г.

2010 г.

1995—1999 г.: не се изпращат

1995—1999 г.

Не се изпращат

България: в таблица 2.2 „Дерогации за единични променливи/позиции в таблиците“ се заличава следната препратка към таблица 10:

10

Бруто образуване на основен капитал (P.51)

2005—2006 г.: първо изпращане през 2009 г.

2005—2006 г.

2009 г.

2000—2004 г.: първо изпращане през 2011 г.

2000—2004 г.

2011 г.

1998—1999 г.: първо изпращане през 2012 г.

1998—1999 г.

2012 г.

1995—1997 г.: не се изпращат

1995—1997 г.

Не се изпращат

и се заменя със следното:

10

Бруто образуване на основен капитал (P.51)

2005—2006 г.: първо изпращане през 2009 г.

2005—2006 г.

2009 г.

2000—2004 г.: първо изпращане през 2011 г.

2000—2004 г.

2011 г.

1999 г.: първо изпращане през 2012 г.

1999 г.

2012 г.

1995—1998 г.: не се изпращат

1995—1998 г.

Не се изпращат

Гърция: в таблица 7.2 „Дерогации за единични променливи/позиции в таблиците“ се заличава следната препратка към таблица 1:

1

Заетост — на тримесечие

1990—1994 г.: първо изпращане през 2011 г.

1990—1994 г.

2011 г.

и се заменя със следното:

1

Заетост — на тримесечие — общо

1990—1994 г.: първо изпращане през 2011 г.

1990—1994 г.

2011 г.

Заетост — на тримесечие — разбивка по отрасли

1990—1994 г.: не се изпращат

1990—1994 г.

Не се изпращат

Франция: в таблица 9.1 „Дерогации за таблици“ се заличава следната препратка към таблица 3:

3

Всички променливи: разбивка по отрасли A31, A60

1980—1998 г: първо изпращане през 2011 г.

1980—1998 г.

2011 г.

и се заменя със следното:

3

Всички променливи с изключение на население, заетост, компенсация на заети лица: разбивка по отрасли A*38, A*64

1995—1998 г.: първо изпращане през 2012 г.

1995—1998 г.

2012 г.

1980—1994 г.: не се изпращат

1980—1994 г.

Не се изпращат

Нидерландия: в таблица 18.2 „Дерогации за единични променливи/позиции в таблиците“ се заличава следната препратка към таблица 1:

1

Наети и самостоятелно заети лица в местните производствени единици: отрасли от J до K и от L до P, лица — годишно

1980—1986 г.: не се изпращат

1980—1986 г.

Не се изпращат

и се заменя със следното:

1

Наети и самостоятелно заети лица в местните производствени единици: отрасли от K до L и от O до T, лица — годишно

1980—1986 г.: не се изпращат

1980—1986 г.

Не се изпращат

Нидерландия: в таблица 18.2 „Дерогации за единични променливи/позиции в таблиците“ се заличават следните препратки към таблица 3:

3

Текущи цени:

 

 

 

 

Променливи P.1, P.2, B.1G, D.29-D.39, D.1, D.11 за отрасли B, DC_DD, DI, DN

1980—1986 г.: не се изпращат

1980—1986 г.

Не се изпращат

 

Променливи B.2N+B.3N за отрасли, B, CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, DH, DO

1980—1986 г.: не се изпращат

1980—1986 г.

Не се изпращат

3

Цени през предходната година и верижни обеми:

 

 

 

 

Променливи B.1G за отрасли B, CA_CB, DB_DE, DH_DN, J_K, O_P

1980—1987 г.: не се изпращат

1980—1987 г.

Не се изпращат

 

Променлива K.1 за отрасли B, CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, H_O

1980—1995 г.: не се изпращат

1980—1995 г.

Не се изпращат

3

Текущи цени:

 

 

 

 

Променливи P.5, P.52, P.53 разбивка по отрасли

1980—1994 г.: не се изпращат

1980—1994 г.

Не се изпращат

 

Променлива P.51 за отрасли B, CA_CB, DC_DD, DI

1980—1986 г.: не се изпращат

1980—1986 г.

Не се изпращат

3

Цени през предходната година и верижни обеми:

 

 

 

 

Променливи P.5, P.52, P.53

1980—1987 г.: не се изпращат

1980—1987 г.

Не се изпращат

 

Променливи P.5, P.52, P.53 разбивка по отрасли

1988—1995 г.: не се изпращат

1988—1995 г.

Не се изпращат

 

Променлива P.51 за отрасли B, CA_CB, DC_DD, DI

1980—1987 г.: не се изпращат

1980—1987 г.

Не се изпращат

и се заменя със следното:

3

Текущи цени:

 

 

 

 

Променливи P.1, P.2, B.1G, D.29-D.39, за отрасли 03, 13-16, 23, 28

1980—1986 г.: не се изпращат

1980—1986 г.

Не се изпращат

 

Променливи B.2N+B.3N за отрасли, 03, 05-09, 13-16, 22-23, 27-32

1980—1986 г.: не се изпращат

1980—1986 г.

Не се изпращат

3

Цени през предходната година и верижни обеми:

 

 

 

 

Променливи B.1G за отрасли 03, 05-09, 13-17, 22-33, 64-68, 96-98

1980—1987 г.: не се изпращат

1980—1987 г.

Не се изпращат

 

Променлива K.1 за отрасли 03, 05-09, 13-16, 22-23, 27-32, 55-96

1980—1995 г.: не се изпращат

1980—1995 г.

Не се изпращат

3

Текущи цени:

 

 

 

 

Променливи P.5, P.52, P.53 разбивка по отрасли

1980—1994 г.не се изпращат

1980—1994 г.

Не се изпращат

 

Променлива P.51 за отрасли 03, 05-09, 13-16, 23

1980—1986 г.: не се изпращат

1980—1986 г.

Не се изпращат

3

Цени през предходната година и верижни обеми:

 

 

 

 

Променливи P.5, P.52, P.53

1980—1987 г.: не се изпращат

1980—1987 г.

Не се изпращат

 

Променливи P.5, P.52, P.53 разбивка по отрасли

1988—1995 г.: не се изпращат

1988—1995 г.

Не се изпращат

 

Променлива P.51 за отрасли 03, 05-09, 13-16, 23

1980—1987 г.: не се изпращат

1980—1987 г.

Не се изпращат

Швеция: в таблица 26.2 „Дерогации за единични променливи/позиции в таблиците“ текстът „Разделение на отрасли 50-52“ се заличава и се заменя с „Разделение на отрасли 45-47“.

28.

В приложение Б след таблица 26 се добавя следния текст:

„ИЗПРАЩАНЕ НА ДАННИ

1.

Разбивките A*3, A*10, A*21, A*38, A*64, получени от NACE Rev. 2, и P*3, P*10, P*21, P*38 и P*64, получени от CPA 2008 г., ще се използват за всички данни, които трябва да бъдат изпратени след 31 август 2011 г., с изключенията, изброени във втората алинея.

Държави-членки, получили дерогация по отношение на предаването на данни за таблици от 15 до 19 от Регламент (ЕО) № 2223/96 до 2011 г. или до по-късна дата, трябва да прилагат разбивки A3, A6, A17, A31, A60, P3, P6, P17, P31 и P60 за референтните периоди до 2007 г. и разбивки A*3, A*10, A*21, A*38, A*64, P*3, P*10, P*21, P*38 и P*64 за референтните периоди от 2008 г. нататък, независимо от момента на предаване на данните.

2.

До 31 декември 2014 г. предаването на таблица 10 трябва да бъде съгласно NACE Rev. 2, разбивка A*10, или съгласно следните агрегирани позиции по NACE Rev. 2, разбивка A*10:

(G, H, I и J) вместо (G, H и I) и (J),

(K, L, M и N) вместо (K), (L) и (M и N),

(O, P, Q, R, S, T и U) вместо (O, P и Q) и (R, S, T и U).

От 1 януари 2015 г. предаването на таблица 10 трябва да бъде съгласно NACE Rev. 2, разбивка A*10.

3.

Предаването на таблица 12 трябва да бъде съгласно NACE Rev. 2, разбивка A*10, или съгласно агрегираните позиции по NACE Rev. 2, разбивка A*10:

(G, H, I и J) вместо (G, H и I) и (J),

(K, L, M и N) вместо (K), (L) и (M и N),

(O, P, Q, R, S, T и U) вместо (O, P и Q) и (R, S, T и U).

4.

Предаването на данни съгласно разбивки A*38 и A*64 съответно на позиции 26a и 44a „от които: условни наеми на жилища, обитавани от собственици“, посочени в раздел ПРЕГРУПИРАНЕ И КОДИРАНЕ ПО ОТРАСЛИ (A*), ПРОДУКТИ (P*) И ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ (БРУТООБРАЗУВАНЕ НА ОСНОВЕН КАПИТАЛ) (AN) от приложение IV е задължително единствено за променливи P.1, P.2, B.1g, посочени в таблица 3 от приложение Б към Регламент (ЕО) № 2223/96.

5.

При първото предаване на данни след 31 август 2011 г. в съответствие с програмата за предаване на данните по националните сметки ESA 95 и като се прилага NACE Rev. 2 или CPA 2008, се предоставят данни, разбити по отрасли или продукти, обхващащи следните периоди на наблюдение:

а)

:

таблица 1

:

от 2000 г. нататък (2000Q1 за тримесечни данни);

б)

:

таблица 3

:

от 2000 г. нататък;

в)

:

таблица 10

:

2009 г.;

г)

:

таблица 12

:

2009 г.;

д)

:

таблица 20

:

от 2000 г. нататък;

е)

:

таблица 22

:

от 2000 г. нататък.

Държавите-членки предават годишните данни за таблица 1 заедно с първото предаване на тримесечните данни по таблица 1 за 2011Q2 и не по-късно от 30 септември 2011 г.

6.

При първото предаване на таблиците след 31 август 2012 г. в съответствие с програмата за предаване на данните по националните сметки на ESA 95 и като се прилагат NACE Rev. 2 или CPA 2008, трябва да се предоставят данни, разбити по отрасли или продукти, обхващащи най-малко следните периоди на наблюдение:

а)   таблица 1 (с изключение на променливите, изброени в „Население, заетост, компенсация на заети лица“):

от 1990 г. нататък (1990Q1 за тримесечни данни) за Белгия, Дания, Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Португалия, Финландия, Швеция, Обединеното кралство,

от 1995 г. нататък (1995Q1 за тримесечни данни) за България, Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словения, Словакия;

б)   таблица 3 (с изключение на променливите, изброени в „Заетост, компенсация на заети лица“): от 1995 г. нататък за A*10 и A*38;

в)   таблица 10: от 2000 г. нататък;

г)   таблица 12: от 2000 г. нататък.

7.

За таблици 15, 16, 17, 18 и 19 не се изискват данни със задна дата, като се прилага NACE Rev. 2 или CPA 2008.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 август 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 145, 4.6.2008 г., стр. 65.

(4)  ОВ L 332, 30.11.2006 г., стр. 21.


ПРИЛОЖЕНИЕ

A*3

Пореден №

Раздели по NACE Rev. 2

Описание

1

A

Селско, горско и рибно стопанство

2

B, C, D, E и F

Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване; строителство

3

G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T и U

Услуги


A*10

Пореден №

Раздели по NACE Rev. 2

Описание

1

A

Селско, горско и рибно стопанство

2

B, C, D и E

Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

2a

C

От които: преработваща промишленост

3

F

Строителство

4

G, H и I

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство

5

J

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

6

K

Финансови и застрахователни дейности

7

L

Операции с недвижими имоти

8

M и N

Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности

9

O, P, и Q

Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа

10

R, S, T и U

Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности


A*21

Пореден №

Раздел по NACE Rev. 2

Разделения по NACE Rev. 2

Описание

1

A

01-03

Селско, горско и рибно стопанство

2

B

05-09

Добивна промишленост

3

C

10-33

Преработваща промишленост

4

D

35

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

5

E

36-39

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

6

F

41-43

Строителство

7

G

45-47

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

8

H

49-53

Транспорт, складиране и пощи

9

I

55-56

Хотелиерство и ресторантьорство

10

J

58-63

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

11

K

64-66

Финансови и застрахователни дейности

12

L

68

Операции с недвижими имоти

13

M

69-75

Професионални дейности и научни изследвания

14

N

77-82

Административни и спомагателни дейности

15

O

84

Държавно управление

16

P

85

Образование

17

Q

86-88

Хуманно здравеопазване и социална работа

18

R

90-93

Култура, спорт и развлечения

19

S

94-96

Други дейности

20

T

97-98

Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

21

U

99

Дейности на екстериториални организации и служби


A*38

Пореден №

Разделения по NACE Rev. 2

Описание

1

01-03

Селско, горско и рибно стопанство

2

05-09

Добивна промишленост

3

10-12

Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия

4

13-15

Производство на текстил и изделия от текстил, облекло и изделия от обработени кожи без косъм

5

16-18

Производство на изделия от дървен материал и изделия от хартия и картон и печатна дейност

6

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

7

20

Производство на химични продукти

8

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

9

22-23

Производство на изделия от каучук и пластмаси и от други неметални минерални суровини

10

24-25

Производство на основни метали и метални изделия, без машини и оборудване

11

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

12

27

Производство на електрически съоръжения

13

28

Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение

14

29-30

Производство на превозни средства

15

31-33

Производство на мебели; производство, некласифицирано другаде; ремонт и инсталиране на машини и оборудване

16

35

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

17

36-39

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

18

41-43

Строителство

19

45-47

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

20

49-53

Транспорт, складиране и пощи

21

55-56

Хотелиерство и ресторантьорство

22

58-60

Издателска дейност, производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика и радио- и телевизионна дейност

23

61

Далекосъобщения

24

62-63

Дейности в областта на информационните технологии; информационни услуги

25

64-66

Финансови и застрахователни дейности

26

68

Операции с недвижими имоти

26a

 

От които: условен наем на жилища, обитавани от собственици

27

69-71

Юридически и счетоводни дейности; дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

28

72

Научноизследователска и развойна дейност

29

73-75

Рекламна дейност и проучване на пазари; други професионални дейности; ветеринарномедицинска дейност

30

77-82

Административни и спомагателни дейности

31

84

Държавно управление

32

85

Образование

33

86

Хуманно здравеопазване

34

87-88

Социална работа

35

90-93

Култура, спорт и развлечения

36

94-96

Други дейности

37

97-98

Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

38

99

Дейности на екстериториални организации и служби


A*64

Пореден №

Разделения по NACE Rev. 2

Описание

1

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

2

02

Горско стопанство

3

03

Рибно стопанство

4

05-09

Добивна промишленост

5

10-12

Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия

6

13-15

Производство на текстил, облекло и изделия от обработени кожи без косъм

7

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

8

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

9

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

10

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

11

20

Производство на химични продукти

12

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

13

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

14

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

15

24

Производство на основни метали

16

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

17

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

18

27

Производство на електрически съоръжения

19

28

Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение

20

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

21

30

Производство на превозни средства, без автомобили

22

31-32

Производство на мебели; производство, некласифицирано другаде

23

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

24

35

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

25

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

26

37-39

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води; събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

27

41-43

Строителство

28

45

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

29

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

30

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

31

49

Сухопътен транспорт

32

50

Воден транспорт

33

51

Въздушен транспорт

34

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

35

53

Пощенски и куриерски дейности

36

55-56

Хотелиерство; ресторантьорство

37

58

Издателска дейност

38

59-60

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика; радио- и телевизионна дейност

39

61

Далекосъобщения

40

62-63

Дейности в областта на информационните технологии; информационни услуги

41

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

42

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

43

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

44

68

Операции с недвижими имоти

44a

 

от които: условен наем на жилища, обитавани от собственици

45

69-70

Юридически и счетоводни дейности; дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

46

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

47

72

Научноизследователска и развойна дейност

48

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

49

74-75

Други професионални дейности и научни изследвания; ветеринарномедицинска дейност

50

77

Даване под наем и оперативен лизинг

51

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

52

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

53

80-82

Дейности по охрана и разследване; дейности по обслужване на сгради и озеленяване; административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

54

84

Държавно управление

55

85

Образование

56

86

Хуманно здравеопазване

57

87-88

Медико-социални грижи с настаняване; социална работа без настаняване

58

90-92

Артистична и творческа дейност; други дейности в областта на културата; организиране на хазартни игри

59

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

60

94

Дейности на организации с нестопанска цел

61

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

62

96

Други персонални услуги

63

97-98

Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

64

99

Дейности на екстериториални организации и служби


P*3

Пореден №

Сектори по CPA 2008

Описание

1

A

Продукти на селското, горското и рибното стопанство

2

B, C, D, E и F

Продукти на добивната промишленост; продукти на преработващата промишленост; електрическа енергия, газообразни горива, топлинна енергия и климатизация; доставяне на вода; канализационни услуги, управление на отпадъци и услуги по възстановяване; сгради и строителни съоръжения; строителни и монтажни работи

3

G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T и U

Услуги


P*10

Пореден №

Сектори по CPA 2008

Описание

1

A

Продукти на селското, горското и рибното стопанство

2

B, C, D и E

Продукти на добивната промишленост; продукти на преработващата промишленост; електрическа енергия, газообразни горива, топлинна енергия и климатизация; доставяне на вода; канализационни услуги, управление на отпадъци и услуги по възстановяване

2a

C

От които: преработени продукти

3

F

Сгради и строителни съоръжения; строителни и монтажни работи

4

G, H и I

Търговски услуги по продажби на едро и дребно; ремонт на автомобили и мотоциклети; услуги на транспорта и складирането; услуги на хотелиерството и ресторантьорството

5

J

Услуги, свързани със създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщителни услуги

6

K

Финансови и застрахователни услуги

7

L

Услуги, свързани с недвижими имоти

8

M и N

Професионални услуги и научни изследвания; административни и спомагателни услуги

9

O, P и Q

Услуги на държавното управление; образователни услуги; хуманно здравеопазване и социални услуги

10

R, S, T и U

Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията, ремонт на стоки за бита и други услуги


P*21

Пореден №

Сектор по CPA 2008

Раздели по CPA 2008

Описание

1

A

01-03

Продукти на селското, горското и рибното стопанство

2

B

05-09

Продукти на добивната промишленост

3

C

10-33

Продукти на преработващата промишленост

4

D

35

Електрическа енергия, газообразни горива, топлинна енергия и климатизация

5

E

36-39

Доставяне на вода; канализационни услуги, управление на отпадъци и услуги по възстановяване

6

F

41-43

Сгради и строителни съоръжения; строителни и монтажни работи

7

G

45-47

Търговски услуги по продажби на едро и дребно; ремонт на автомобили и мотоциклети

8

H

49-53

Услуги на транспорта и складирането

9

I

55-56

Услуги на хотелиерството и ресторантьорството

10

J

58-63

Услуги, свързани със създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщителни услуги

11

K

64-66

Финансови и застрахователни услуги

12

L

68

Услуги, свързани с недвижими имоти

13

M

69-75

Професионални услуги и научни изследвания

14

N

77-82

Административни и спомагателни услуги

15

O

84

Услуги на държавното управление

16

P

85

Образователни услуги

17

Q

86-88

Хуманно здравеопазване и социални услуги

18

R

90-93

Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията

19

S

94-96

Други услуги

20

T

97-98

Услуги на домакинства като работодатели на домашен персонал; недиференцирани стоки и услуги, произведени от домакинствата за собствено потребление

21

U

99

Услуги, предоставени от екстериториални организации и служби


P*38

Пореден №

Раздели по CPA 2008

Описание

1

01-03

Продукти на селското, горското и рибното стопанство

2

05-09

Продукти на добивната промишленост

3

10-12

Хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия

4

13-15

Текстил, облекло и изделия от обработени кожи без косъм

5

16-18

Изделия от дървен материал и изделия от хартия и картон, и печатни услуги

6

19

Кокс и рафинирани нефтопродукти

7

20

Химични вещества и химични продукти

8

21

Лекарствени вещества и продукти

9

22-23

Изделия от каучук и пластмаси и от други неметални минерални суровини

10

24-25

Основни метали и метални изделия, без машини и оборудване

11

26

Компютърна техника, електронни и оптични продукти

12

27

Електрически съоръжения

13

28

Машини и оборудване с общо и специално предназначение, н.в.д.

14

29-30

Превозни средства

15

31-33

Мебели; други продукти на преработващата промишленост; услуги по ремонт и инсталиране на машини и оборудване

16

35

Електрическа енергия, газообразни горива, топлинна енергия и климатизация

17

36-39

Доставяне на вода; канализационни услуги, услуги за управление на отпадъците и възстановяване

18

41-43

Сгради и строителни съоръжения; строителни и монтажни работи

19

45-47

Търговски услуги по продажби на едро и дребно, ремонт на автомобили и мотоциклети

20

49-53

Услуги на транспорта и складирането

21

55-56

Услуги на хотелиерството и ресторантьорството

22

58-60

Издателски услуги, услуги по производство на филми, видеопродукция и телевизионни програми, звукозапис и издаване на музика, и излъчване на програми

23

61

Далекосъобщителни услуги

24

62-63

Дейности в областта на информационните технологии; информационни услуги

25

64-66

Финансови и застрахователни услуги

26

68

Услуги, свързани с недвижими имоти

26a

 

От които: условни наеми на жилища, обитавани от собственици

27

69-71

Юридически и счетоводни услуги; услуги на централни офиси; консултантски услуги в централни офиси; архитектурни и инженерни услуги и технически изпитвания и анализи

28

72

Научноизследователска и развойна дейност

29

73-75

Рекламни услуги и услуги по проучване на пазари; други професионални услуги; ветеринарномедицински услуги

30

77-82

Административни и спомагателни услуги

31

84

Услуги на държавното управление

32

85

Образователни услуги

33

86

Услуги на хуманното здравеопазване

34

87-88

Социални услуги

35

90-93

Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията

36

94-96

Други услуги

37

97-98

Услуги на домакинства като работодатели на домашен персонал; недиференцирани стоки и услуги, произведени от домакинствата за собствено потребление

38

99

Услуги, предоставени от екстериториални организации и служби


P*64

Пореден №

Раздели по CPA 2008

Описание

1

01

Продукти на селското стопанство, лова и спомагателни услуги

2

02

Продукти на горското стопанство, дърводобива и свързаните с тях услуги

3

03

Риба и други водни животни; продукти от аквакултури, услуги, свързани с рибното стопанство

4

05-09

Продукти на добивната промишленост

5

10-12

Хранителни продукти; напитки; тютюневи изделия

6

13-15

Текстил, облекло и обработени меки кожи и изделия от тях

7

16

Дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели, изделия от слама и материали за плетене

8

17

Хартия, картон и изделия от хартия и картон

9

18

Услуги по печатане и записване

10

19

Кокс и рафинирани нефтопродукти

11

20

Химични вещества и химични продукти

12

21

Лекарствени вещества и продукти

13

22

Изделия от каучук и пластмаси

14

23

Продукти от други неметални минерални суровини

15

24

Основни метали

16

25

Метални изделия, без машини и оборудване

17

26

Компютърна техника, електронни и оптични продукти

18

27

Електрически съоръжения

19

28

Машини и оборудване с общо и специално предназначение, н.в.д.

20

29

Автомобили, ремаркета и полуремаркета

21

30

Превозни средства, без автомобили

22

31-32

Мебели; други продукти на преработващата промишленост

23

33

Услуги по ремонт и инсталиране на машини и оборудване

24

35

Електрическа енергия, газообразни горива, топлинна енергия и климатизация

25

36

Природна вода; услуги по пречистване и доставяне на вода

26

37-39

Канализационни услуги; утайки от отпадъчни води; услуги по събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

27

41-43

Сгради и строителни съоръжения; строителни и монтажни работи

28

45

Търговски услуги по продажби на едро и дребно, ремонт на автомобили и мотоциклети

29

46

Търговски услуги по продажби на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

30

47

Търговски услуги по продажби на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

31

49

Услуги на сухопътния транспорт, включително тръбопроводния

32

50

Услуги на водния транспорт

33

51

Услуги на въздушния транспорт

34

52

Складиране на товари и спомагателни услуги в транспорта

35

53

Пощенски и куриерски услуги

36

55-56

Услуги на хотелиерството и ресторантьорството

37

58

Издателски услуги

38

59-60

Услуги по производство на филми, видеопродукция и телевизионни програми, звукозапис и издаване на музика; услуги по създаване и излъчване на програми

39

61

Далекосъобщителни услуги

40

62-63

Дейности в областта на информационните технологии; информационни услуги

41

64

Финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

42

65

Услуги по застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

43

66

Спомагателни услуги, свързани с финансовите услуги и застраховането

44

68

Услуги, свързани с недвижими имоти

44a

 

От които: условни наеми на жилища, обитавани от собственици

45

69-70

Юридически и счетоводни услуги; услуги на централни офиси; консултантски услуги в централни офиси

46

71

Архитектурни и инженерни услуги; услуги, свързани с технически изпитвания и анализи

47

72

Научноизследователска и развойна дейност

48

73

Рекламни услуги и услуги по проучване на пазари

49

74-75

Други професионални услуги; ветеринарномедицински услуги

50

77

Услуги по даване под наем и оперативен лизинг

51

78

Услуги по наемане и предоставяне на работна сила

52

79

Услуги на туристически агенции, туроператори и други услуги, свързани с пътувания и резервации

53

80-82

Услуги по охрана и разследване; услуги по обслужване на сгради и озеленяване; административни офис услуги и други спомагателни услуги за стопанската дейност

54

84

Услуги на държавното управление

55

85

Образователни услуги

56

86

Услуги на хуманното здравеопазване

57

87-88

Услуги по медико-социални грижи с настаняване; услуги по социална работа без настаняване

58

90-92

Услуги на артистичната и творческата дейност; услуги на библиотеки, архиви и музеи; услуги, свързани с организиране на хазартни игри

59

93

Услуги в областта на спорта

60

94

Услуги на организации с нестопанска цел

61

95

Услуги по поправка и ремонт на компютърна техника, лични вещи и стоки за бита

62

96

Други персонални услуги

63

97-98

Услуги на домакинства като работодатели; недиференцирани стоки и услуги, произведени от домакинствата за собствено потребление

64

99

Услуги, предоставени от екстериториални организации и служби


AN_F6: Разбивка на дълготрайните активи

Категория активи

Описание

AN.1111

Жилища

AN.1112

Други сгради и постройки

AN.11131

Транспортно оборудване

AN.11132

Други машини и съоръжения

AN.1114

Култивирани активи

AN.112

Дълготрайни нематериални активи


AN_F6†: Разбивка на дълготрайните активи

Категория активи

Описание

AN.1111

Жилища

AN.1112

Други сгради и постройки

AN.11131

Транспортно оборудване

AN.11132

Други машини и съоръжения

от които: AN.111321

Канцеларски машини и хардуер

от които AN.111322

Радио-, телевизионна и съобщителна техника

AN.1114

Култивирани активи

AN.112

Дълготрайни нематериални активи

от които: AN.1122

Компютърен софтуер“


Top