EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0617

Регламент (ЕС, Евратом) № 617/2010 на Съвета от 24 юни 2010 година относно съобщаването на Комисията на инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейския съюз, както и за отмяна на Регламент (ЕО) № 736/96

OB L 180, 15.7.2010, p. 7–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2014; заменен от 32014R0256

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/617/oj

15.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 617/2010 НА СЪВЕТА

от 24 юни 2010 година

относно съобщаването на Комисията на инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейския съюз, както и за отмяна на Регламент (ЕО) № 736/96

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 337 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 187 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

За Европейската комисия е от съществено значение да придобие цялостна картина за развитието на инвестициите в енергийната инфраструктура в Съюза, за да може да изпълнява задачите си в областта на енергетиката. Наличието на редовна и актуална информация следва да даде възможност на Комисията да прави необходимите сравнения и оценки или да предлага подходящи мерки въз основа на съответните данни и анализи, по-специално по отношение на бъдещия баланс на предлагането и търсенето на енергия.

(2)

През последните години енергийната обстановка в Съюза и извън него значително се промени, поради което инвестициите в енергийната инфраструктура се превръщат в ключов въпрос за осигуряването на енергийните доставки за Съюза, за функционирането на вътрешния пазар и за започнатия от Съюза преход към енергийна система с ниски нива на въглеродни емисии.

(3)

Новият енергиен контекст изисква значителни инвестиции във всички видове инфраструктура във всички енергийни сектори, както и разработването на нови видове инфраструктура и нови технологии, които да навлязат на пазара. Либерализацията на енергийния сектор и по-нататъшното интегриране на вътрешния пазар отреждат по-важна роля на стопанските оператори в инвестиционния процес. В същото време някои нови изисквания на енергийната политика, като например целите, засягащи структурното разпределение на енергоносителите, ще доведат до промяна в енергийната политика на държавите-членки по посока на създаването на нова и/или модернизирана енергийна инфраструктура.

(4)

Във връзка с това следва да се обърне по-голямо внимание на инвестициите в енергийна инфраструктура в Съюза, по-специално за да се предвидят проблемите, да се насърчат добрите практики и да се установи по-голяма прозрачност по отношение на бъдещото развитие на енергийната система на Съюза.

(5)

Ето защо Комисията, и по-специално нейната служба за наблюдение на енергийния пазар, следва да разполагат с точни данни и информация за проектите за инвестиции, включително относно извеждането от експлоатация, в най-значимите съставни части на енергийната система на Съюза.

(6)

Данните и информацията за обозримите промени в производството, преноса и капацитетите за съхраняване на енергия и за проектите в различните сектори на енергетиката са от интерес за Съюза и имат значение за бъдещите инвестиции. Ето защо е необходимо да се гарантира съобщаването на Комисията на инвестиционните проекти, по които работата по изграждане или извеждане от експлоатация е започнала или по които е взето окончателно решение за инвестиране.

(7)

Съгласно членове 41 и 42 от Договора за Евратом предприятията са длъжни да съобщават инвестиционните си проекти. Необходимо е тази информация да бъде допълнена, по-специално с периодично докладване относно изпълнението на инвестиционните проекти. Такова допълнително докладване не засяга членове 41—44 от Договора за Евратом.

(8)

За да може Комисията да разполага с надеждна картина за бъдещото развитие на енергийната система на Съюза като цяло, е необходимо да има хармонизирана рамка за докладване по отношение на инвестиционните проекти, основана на актуализирани категории за официални данни и информация, които да се предоставят от държавите-членки.

(9)

За тази цел държавите-членки следва да съобщят на Комисията данни и информация за инвестиционните проекти за енергийна инфраструктура по отношение на производството, съхраняването и преноса на петрол, природен газ, електроенергия, включително електроенергия от възобновяеми източници, биогорива и улавянето и съхранението на въглероден диоксид, които са планирани или са в процес на изграждане на тяхна територия, включително междусистемните връзки с трети държави. Съответните предприятия следва да са задължени да съобщят на държавите-членки въпросните данни и информация.

(10)

Като се има предвид времетраенето на инвестиционните проекти в енергийния сектор, докладването веднъж на всеки две години би трябвало да е достатъчно.

(11)

С оглед да бъдат избегнати непропорционални административни тежести и да се сведат до минимум разходите на държавите-членки и на предприятията, по-специално на малките и средните предприятия, в настоящия регламент следва да се даде възможност за освобождаване на държавите-членки и на предприятията от задължения за докладване, при условие че на Комисията се предостави равностойна информация в съответствие със специфичните правни актове на Съюза за енергийния сектор, приети от институциите на Съюза и насочени към постигане на целите за изграждане на конкурентни енергийни пазари в Съюза, за устойчивост на енергийната система на Съюза и за сигурност на енергийните доставки за Съюза. Ето защо следва да се избягва дублирането на изискванията за докладване, предвидени в третия пакет за вътрешния пазар на електроенергия и природен газ.

(12)

За обработката на данните, както и за да се опрости и обезпечи сигурността на съобщаването на данните, Комисията, и по-специално нейната служба за наблюдение на енергийния пазар, следва да могат да вземат всички подходящи мерки в това отношение, по-специално използването на интегрирани инструменти и процедури от областта на информационните технологии.

(13)

Защитата на физическите лица при обработването на лични данни от държавите-членки е уредена с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1), а защитата на физическите лица при обработването на лични данни от Комисията е уредена с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (2). Настоящият регламент не променя тези разпоредби.

(14)

Държавите-членки или техните упълномощени образувания и Комисията следва да запазват поверителността на чувствителните от търговска гледна точка данни и информация. Ето защо държавите-членки или техните упълномощени образувания следва да обобщават такива данни и информация на национално равнище преди предаването им на Комисията, с изключение на данни и информация, свързани с трансгранични проекти за пренос на енергия. Ако е необходимо, Комисията следва допълнително да обобщи тази информация, така че да бъде невъзможно данни за отделните предприятия или инсталации да бъдат разкрити или изведени по дедуктивен път.

(15)

Комисията, и по-специално нейната служба за наблюдение на енергийния пазар следва да изготвят периодичен междусекторен анализ на структурното развитие и перспективите на енергийната система на Съюза и, когато това е подходящо, по-подробен анализ на определени аспекти на енергийната система. Тези анализи следва по-специално да допринасят за установяването на възможни инфраструктурни и инвестиционни несъответствия от гледна точка на баланса на предлагането и търсенето на енергия. Анализите следва също да спомогнат за обсъждане на равнище на Съюза на енергийните инфраструктури и затова следва да бъдат изпращани на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет и да бъдат предоставяни на разположение на заинтересованите страни.

(16)

Експерти от държавите-членки или други компетентни експерти могат да съдействат на Комисията, за да се стигне до общо разбиране на потенциалните несъответствия в инфраструктурата и свързаните с тях рискове и за да се насърчи прозрачността по отношение на бъдещото развитие.

(17)

Като се използва в максимална степен форматът за нотифициране, посочен в Регламент (ЕО) № 2386/96 на Комисията (3), с който се прилага Регламент (ЕО) № 736/96 на Съвета от 22 април 1996 г. относно нотифицирането на Комисията за инвестиционни проекти в секторите на петрол, природен газ и в електроенергийния сектор от интерес за Общността (4), и след консултация с националните експерти техническите мерки, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да се приемат от Комисията.

(18)

Поради обхвата на измененията, необходими за неговото адаптиране към съвременните енергийни предизвикателства, и за по-голяма яснота Регламент (ЕО) № 736/96 следва да бъде отменен и заменен от нов регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се въвежда обща рамка за съобщаване на Комисията на данни и информация за инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в секторите на петрола, природния газ, електроенергията, в т.ч. електроенергия от възобновяеми енергийни източници, и биогоривата, както и за инвестиционните проекти, свързани с улавянето и съхранението на въглеродния диоксид, генериран от тези сектори.

2.   Настоящият регламент се прилага за видовете инвестиционни проекти, изброени в приложението, по които е започната работа по изграждане или извеждане от експлоатация или по които е взето окончателно решение за инвестиране.

Освен това държавите-членки могат да предоставят прогнозни данни или предварителна информация за видовете инвестиционни проекти, изброени в приложението, чието строителство е предвидено да започне в рамките на пет години или чието извеждане от експлоатация е предвидено в рамките на три години, но за които още не са взети окончателни решения за инвестиране.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„инфраструктура“ означава всякакъв вид инсталации или част от инсталации, свързани с производството, преноса и съхраняването;

2.

„инвестиционни проекти“ означава проекти, имащи за цел:

i)

изграждане на нова инфраструктура;

ii)

преобразуване, модернизация, увеличаване или намаляване на капацитета на съществуваща инфраструктура;

iii)

частично или пълно извеждане от експлоатация на съществуваща инфраструктура;

3.

„окончателно решение за инвестиране“ означава решението, взето на равнище на предприятието, за окончателно отделяне на средства за инвестиционния етап на даден проект, като инвестиционен етап означава етапът, по време на който се извършва изграждането или извеждането от експлоатация и се правят капиталови разходи. Инвестиционният етап изключва етапа на планиране, по време на който се подготвя изпълнението на проекта и който включва при необходимост оценка на осъществимостта, подготвителни и технически проучвания, получаване на лицензи и разрешения и капиталови разходи;

4.

„инвестиционни проекти в процес на изграждане“ означава инвестиционни проекти, чиито строителни работи са започнали и за които вече са направени капиталови разходи;

5.

„извеждане от експлоатация“ означава етапът, по време на който окончателно се спира експлоатацията на даден инфраструктурен обект;

6.

„производство“ означава генерирането на електроенергия и производството на горива, включително биогорива;

7.

„пренос“ означава транспортирането на енергийни източници или продукти или въглероден диоксид по мрежа, по-специално:

i)

по тръбопроводи, различни от добивната тръбопроводна мрежа и различни от частта от тръбопроводите, използвани предимно за местно разпределение; или

ii)

по взаимосвързани системи за свръхвисоко и високо напрежение, различни от системите, използвани предимно за местно разпределение;

8.

„съхраняване“ означава временното или постоянното складиране на енергия или енергийни източници в надземна или подземна инфраструктура или геоложки обекти или задържането на въглероден диоксид в подземни геоложки образувания;

9.

„предприятие“ означава всяко физическо или юридическо частно или публично лице, което взема решения за инвестиционни проекти или ги изпълнява;

10.

„енергийни източници“ означава:

i)

първични енергийни източници, като например петрол, природен газ или въглища;

ii)

преобразувани енергийни източници, като например електроенергия;

iii)

възобновяеми източници на енергия, включително водноелектрическа енергия, биомаса, биогаз, вятърна енергия, слънчева енергия, енергия на приливите и отливите, енергия на вълните и геотермална енергия; и

iv)

енергийни продукти, като например рафинирани петролни продукти и биогорива;

11.

„специален орган“ означава орган, на който по силата на специфичен за енергийния сектор правен акт на Съюза са възложени подготовката и приемането на многогодишни планове за развитие на мрежите и за инвестиции в целия Съюз в областта на енергийната инфраструктура, като например Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия („ЕМОПС за електроенергия“), посочена в член 4 от Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия (5) и Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ („ЕМОПС за газ“), посочена в член 4 от Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ (6).

Член 3

Съобщаване на данни

1.   Без да излизат извън рамките на пропорционалното натоварване за събиране и докладване на данни, държавите-членки или образуванията, на които възложат тази задача, събират всички данни и информация, посочени в настоящия регламент, от 1 януари 2011 г. и след това — на всеки две години.

Те съобщават на Комисията данните и съответната проектна информация, посочени в настоящия регламент, през 2011 г., като тази година е първата година на докладване, и след това — на всеки две години. Това съобщаване се извършва в сумарен вид, освен данните и съответната информация, свързани с трансгранични проекти за пренос на енергия.

Държавите-членки или оправомощените от тях образувания съобщават данните и съответната проектна информация в сумарен вид в срок до 31 юли от съответната година на докладване.

2.   Държавите-членки или оправомощените от тях образувания се освобождават от задълженията, установени в параграф 1, ако и доколкото в съответствие със специфичното право на Съюза за енергийния сектор или Договора за Евратом:

а)

съответната държава-членка или оправомощеното от нея образувание вече са съобщили на Комисията исканите данни или информация, отговарящи на изискванията на настоящия регламент, и са посочили датата на съобщаването и съответния специфичен правен акт; или

б)

на специален орган е възложена подготовката на многогодишен инвестиционен план за енергийна инфраструктура на равнище на Съюза и за тази цел той събира данни и информация, отговарящи на изискванията на настоящия регламент. В този случай и за целите на настоящия регламент специалният орган съобщава всички относими данни и информация на Комисията.

Член 4

Източници на данни

Съответните предприятия съобщават посочените в член 3 данни или информация на държавите-членки или на техните оправомощени образувания, на чиято територия планират да изпълнят инвестиционни проекти преди 1 юни от всяка година на докладване. Съобщените данни и информация отразяват състоянието на инвестиционните проекти към 31 март от съответната година на докладване.

Изискването в първа алинея обаче не се отнася за предприятия, по отношение на които държавата-членка решава да използва други начини за предоставяне на Комисията на посочените в член 3 данни или информация.

Член 5

Съдържание на съобщаването

1.   По отношение на видовете инвестиционни проекти, изброени в приложението, съобщаването по член 3 включва, когато е уместно:

а)

обема на планираните мощности или на мощностите, които са в процес на изграждане;

б)

вида и основните характеристики на инфраструктурата или на планираните мощности, или на мощностите, които са в процес на изграждане, включително, където е приложимо, местонахождението на трансграничните проекти за пренос на енергия;

в)

вероятната година на пускане в експлоатация;

г)

вида на използваните енергийни източници;

д)

инсталациите, чрез които може да се реагира при кризи в сигурността на доставките, като например съоръжения, даващи възможност за обратни потоци или за преминаване към друго гориво; и

е)

съоръженията за системи за улавяне на въглерод или механизмите за постигане на съответствие с изискванията за улавяне и съхранение на въглерод.

2.   По отношение на всяко предложено извеждане от експлоатация на мощности съобщаването по член 3 включва:

а)

естество и капацитет на съответния инфраструктурен обект; и

б)

вероятната година на извеждане от експлоатация.

3.   Съобщаването на информация по член 3 включва, когато е уместно, целия обем на инсталирани мощности за производство, пренос и съхранение, които са готови за експлоатация в началото на съответната година на докладване или чиято експлоатация е прекратена за срок, по-дълъг от три години.

Държавите-членки, техните оправомощени образувания или специалният орган, посочени в член 3, параграф 2, буква б), могат да добавят към съобщаваната от тях информация съответни обяснителни бележки, като например бележки относно закъснения или пречки пред изпълнението на инвестиционните проекти.

Член 6

Качество и публичност на данните

1.   Държавите-членки, техните оправомощени образувания или, когато е уместно, специалните органи се стремят да осигурят качеството, приложимостта, точността, яснотата, навременността и последователността на данните и информацията, които съобщават на Комисията.

В случая със специалните органи съобщаваните данни и информация могат да бъдат придружени от подходящи обяснителни бележки от държавите-членки.

2.   Комисията може да публикува предоставените съгласно настоящия регламент данни и информация, по-специално в посочените в член 10, параграф 3 анализи, при условие че данните и информацията бъдат публикувани в сумарен вид, който не позволява разкриването на данни, нито извеждането им по дедуктивен път, относно отделните предприятия и инсталации.

3.   Държавите-членки, Комисията или оправомощените от тях образувания запазват поверителността на чувствителните от търговска гледна точка данни и информация, с които разполагат.

Член 7

Разпоредби за прилагане

В рамките, установени с настоящия регламент, и до 31 октомври 2010 г. Комисията приема разпоредбите, необходими за прилагането на регламента по отношение на формата и другите технически подробности във връзка със съобщаването на данни и информация, посочено в членове 3 и 5.

Член 8

Обработка на данни

Комисията носи отговорност за разработването, хостинга, управлението и поддръжката на информационно-технологичните ресурси, необходими за получаване, съхраняване и извършване на обработка на данните или информацията относно енергийните инфраструктури, съобщени на Комисията съгласно настоящия регламент.

Член 9

Защита на лицата във връзка с обработването на данни

Настоящият регламент не засяга правото на Съюза, и по-специално не променя задълженията на държавите-членки по отношение на обработването на лични данни, формулирани в Директива 95/46/ЕО, или задълженията на институции и органи на Съюза съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001 по отношение на обработването от тяхна страна на лични данни при изпълнение на задълженията им.

Член 10

Мониторинг и докладване

1.   На основата на предоставените данни и информация и, ако е подходящо, на основата на други източници на данни, включително придобитите от Комисията данни, и като се отчитат съответните анализи, като например многогодишните планове за развитие на мрежите за газ и електроенергия, Комисията изпраща на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет и публикува на всеки две години междусекторен анализ на структурното развитие и перспективи на енергийната система на Съюза. Тези анализи имат за цел по-специално:

а)

установяването на потенциални бъдещи несъответствия между търсенето и предлагането на енергия, които са значителни от гледна точка на енергийната политика на Съюза;

б)

установяването на пречки за инвестициите и насърчаването на най-добрите практики за тяхното преодоляване; и

в)

увеличаването на прозрачността за съществуващите участници и за потенциалните участници, навлизащи на пазара.

На основата на тези данни и информация Комисията може също да предостави специфични анализи, които сметне за необходими или подходящи.

2.   При подготовката на посочените в параграф 1 анализи Комисията може да бъде подпомагана от експерти от държавите-членки и/или други експерти и професионални асоциации, имащи специфична за разглежданата област компетентност.

Комисията дава възможност на всички държави-членки да направят коментари по проектите за анализи.

3.   Комисията обсъжда анализите със заинтересовани страни, като ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ, Газовата координационна група и Групата по доставките на петрол.

Член 11

Преглед

До 23 юли 2015 г. Комисията прави преглед на прилагането на настоящия регламент и представя доклад за резултатите от прегледа на Европейския парламент и на Съвета. В прегледа Комисията inter alia разглежда възможността за разширяване на обхвата с цел включване на добиването на газ, петрол и въглища.

Член 12

Отмяна

Регламент (ЕО) № 736/96 се отменя.

Член 13

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 24 юни 2010 година.

За Съвета

Председател

J. BLANCO LÓPEZ


(1)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(2)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 326, 17.12.1996 г., стр. 13.

(4)  ОВ L 102, 25.4.1996 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 211, 14.8.2009 г., стp. 15.

(6)  ОВ L 211, 14.8.2009 г., стp. 36.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

1.   ПЕТРОЛ

1.1.   Рафиниране на петрол

Дестилационни инсталации с капацитет, не по-малък от 1 милион тона годишно,

разширения на дестилационни инсталации, водещи до капацитет над 1 милион тона годишно,

инсталации за реформинг/крекинг с минимален капацитет 500 тона на ден,

десулфуризационни инсталации за мазут/газьол/суров петрол/други петролни продукти.

Изключват се тези химически предприятия, които не произвеждат мазут и/или горива за двигатели, или които ги произвеждат само като страничен продукт.

1.2.   Пренос

Петролопроводи за суров петрол с капацитет не по-малко от 3 милиона тона годишно, както и разширяване или удължаване с не по-малко от 30 km на такива петролопроводи,

тръбопроводи за петролни продукти с капацитет не по-малко от 1,5 милиона тона годишно, както и разширяване или удължаване с не по-малко от 30 km на такива тръбопроводи,

тръбопроводи, представляващи съществени връзки в национални или международни свързващи мрежи, както и тръбопроводи и проекти от общ интерес, идентифицирани в указанията, разработени съгласно член 171 от Договора за функционирането на ЕС („ДФЕС“) (1).

Изключват се тръбопроводите за военни цели, както и тръбопроводите към инсталации, които не попадат в обхвата на точка 1.1.

1.3.   Съхраняване

Инсталации за съхраняване на суров петрол и на петролни продукти (инсталации с капацитет, равен на или по-голям от 150 000 m3, или резервоари с капацитет не по-малко от 100 000 m3).

Изключват се резервоарите за военни цели, както и резервоарите за снабдяване на инсталации, които не попадат в обхвата на точка 1.1.

2.   ГАЗОВИ ГОРИВА

2.1.   Пренос

Газ, включително природен газ и биогаз, преносни газопроводи, които съставляват част от мрежа, изградена предимно от газопроводи с високо налягане, с изключение на газопроводи, съставляващи част от добивната газопроводна мрежа, и с изключение на газопроводи с високо налягане, използвани предимно за местно разпределение на природен газ,

газопроводи и проекти от общ интерес, идентифицирани в указанията, разработени съгласно член 171 от ДФЕС (2).

2.2.   Терминали за втечнен природен газ (LNG)

Терминали за внос на втечнен природен газ с капацитет за регазификация, равен на или по-голям от 1 млрд. m3.

2.3.   Съхраняване

Инсталации за съхраняване, свързани към посочените в точка 2.1 преносни газопроводи.

Изключват се газопроводите, терминалите и инсталациите за военни цели, както и газопроводите към химически предприятия, които не произвеждат енергийни продукти или ги произвеждат само като страничен продукт.

3.   ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

3.1.   Производство

Топлинни и атомни електроцентрали (генераторни блокове с мощност, равна на или по-голяма от 100 MWe),

електроцентрали на база биомаса/течни горива от биомаса/отпадъци (с мощност, равна на или по-голяма от 20 MW),

централи за комбинирано производство на електроенергия и полезна топлинна енергия (инсталации с електрогенерираща мощност, равна на или по-голяма от 20 MW),

водноелектрически централи (инсталации с мощност, равна на или по-голяма от 30 MW),

вятърни централи с мощност, равна на или по-голяма от 20 MW,

слънчеви топлинни електроцентрали и геотермални инсталации (с мощност, равна на или по-голяма от 20 MW),

фотоволтаични инсталации (с мощност, равна на или по-голяма от 10 MW).

3.2.   Пренос

Въздушни електропроводи, ако са проектирани за обичайно използваното на национално равнище напрежение за междусистемни електропроводи, и при условие че са проектирани за напрежение, равно на или по-голямо от 220 kV,

подземни или подводни електропроводи, ако са проектирани за напрежение, равно на или по-голямо от 150 kV,

проекти от общ интерес, идентифицирани в указанията, разработени съгласно член 171 от ДФЕС (3).

4.   БИОГОРИВА

4.1.   Производство

Инсталации, чрез които може да се произвеждат или рафинират биогорива (инсталации с мощност, равна на или по-голяма от 50 000 тона годишно)

5.   ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД

5.1.   Пренос

Тръбопроводи за CO2, свързани с производствени инсталации, посочени в точки 1.1 и 3.1.

5.2.   Съхраняване

Инсталации за съхраняване (обекти или комплекси за съхраняване с капацитет, равен на или по-голям от 100 хиляди тона).

Изключват се инсталациите за съхраняване, имащи научноизследователска или развойна цел.


(1)  Решение № 1364/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. за определяне на насоките за трансевропейските енергийни мрежи (ОВ L 262, 22.9.2006 г., стр. 1) беше прието съгласно член 155 от Договора за създаване на Европейската общност.

(2)  Решение № 1364/2006/ЕО беше прието съгласно член 155 от Договора за създаване на Европейската общност.

(3)  Решение № 1364/2006/ЕО беше прието съгласно член 155 от Договора за създаване на Европейската общност.


Top