EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0437

Регламент (ЕС) № 437/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие по отношение на допустимите интервенции в сектора на жилищното строителство в полза на маргинализирани общности

OJ L 132, 29.5.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001 P. 251 - 252

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; отменен от 32013R1301

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/437/oj

29.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 132/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 437/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 19 май 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие по отношение на допустимите интервенции в сектора на жилищното строителство в полза на маргинализирани общности

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 178 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултации с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

С оглед на подобряването на икономическото и социалното сближаване на Съюза е необходимо да се предостави подкрепа за ограничени по характер интервенции, свързани с ремонт на съществуващи сгради за жилищни цели в държавите-членки, присъединили се към Европейския съюз на 1 май 2004 г. или след тази дата. Тези интервенции могат да бъдат осъществени при условията, определени в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския фонд за регионално развитие (3).

(2)

Разходите следва да се планират в рамките на комплексна операция за градско развитие или във връзка с приоритетна ос, касаеща райони, засегнати или застрашени от физическо разрушение и социална изолация. За яснота, следва да бъдат опростени условията, при които могат да бъдат осъществявани интервенции в сектора на жилищното строителство в градските райони. За целта разходите за интервенции в сектора на жилищното строителство следва да бъдат планирани, като се вземат предвид различни параметри, независимо от източника на финансиране. Освен това единствено разходите за интервенции по съществуващи сгради следва да се разглеждат като допустими.

(3)

В няколко държави-членки за маргинализираните общности, живеещи в градските или селските райони, жилището представлява решаващ фактор за интеграция. Ето защо е необходимо обхватът на допустимите разходи за интервенции в сектора на жилищното строителство да се разшири по отношение на общности, живеещи в градски или селски райони, във всички държави-членки.

(4)

Независимо дали тези общности са в градски или селски райони, разходите за ремонта или замяната на съществуващи жилища, включително с новопостроени такива, следва също да бъдат разглеждани като допустими поради крайно мизерните им жилищни условия.

(5)

В съответствие с принцип № 2 от Общите основни принципи за приобщаване на ромите, на които наблегна Съветът в заключенията си относно приобщаването на ромите от 8 юни 2009 г., интервенциите в жилищния сектор, които са насочени към дадена целева група, не трябва да изключват други хора, поставени при сходни социално-икономически условия.

(6)

В съответствие с принцип № 1 от Общите основни принципи и с цел ограничаване на рисковете от сегрегация интервенциите в сектора на жилищното строителство, насочени към маргинализирани общности, следва да бъдат осъществявани в рамките на един интегриран подход, който включва действия, по-специално в областите на образованието, здравеопазването, социалните въпроси, заетостта и сигурността, както и мерки за десегрегация.

(7)

Следва да бъдат гарантирани еднакви условия за изпълнение за приемането на списъка с критерии, необходими за определяне на районите, засегнати или застрашени от физическо разрушение и социална изолация и за приемането на списъка с допустими интервенции. Член 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз предвижда, че общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията се уреждат предварително чрез регламент, приет в съответствие с обикновената законодателна процедура. До приемането на този регламент, с оглед да се избегне прекъсване на законодателната дейност на Съюза, следва да продължат да се прилагат разпоредбите на Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4).

(8)

Регламент (ЕО) № 1080/2006 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1080/2006 се заменя със следното:

„2.   Разходи за жилищно строителство, с изключение на разходите за енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници, както са определени в параграф 1а, са допустими в следните случаи:

а)

за държавите-членки, присъединили се към Европейския съюз на 1 май 2004 г. или след тази дата и в рамките на интегриран подход за градско развитие, насочен към райони, засегнати или застрашени от физическо разрушение и социална изолация;

б)

за всички държави-членки единствено в рамките на интегриран подход за маргинализирани общности.

Средствата, отпускани за жилищно строителство, съставляват максимум 3 % от помощта по линия на ЕФРР в съответните оперативни програми или 2 % от общия размер на помощта по линия на ЕФРР.

2а.   За целите на параграф 2, букви а) и б), но без да се засяга втората алинея от настоящия параграф, разходите се отнасят само до следните интервенции:

а)

ремонт на общите части в съществуващи многофамилни жилища,

б)

ремонт и промяна на предназначението на съществуващи сгради, които са публична собственост или собственост на субекти с нестопанска цел, за използването им като жилища, предназначени за домакинства с ниски доходи или лица със специални нужди.

За целите на параграф 2, буква б) интервенциите могат да включват ремонта или замяната на съществуващи жилища.

Комисията приема списъка с критерии за определяне на районите, посочени в параграф 2, буква а), и списъка с допустимите интервенции в съответствие с процедурата, посочена в член 103, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 19 май 2010 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Становище от 5 ноември 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Позиция на Европейския парламент от 10 февруари 2010 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 26 април 2010 г.

(3)  ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.


Top