EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0408

Регламент (ЕС) № 408/2010 на Съвета от 11 май 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 194/2008 за подновяване и засилване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар

OJ L 118, 12.5.2010, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 007 P. 148 - 148

No longer in force, Date of end of validity: 02/05/2013; отменен от 32013R0401

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/408/oj

12.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 408/2010 НА СЪВЕТА

от 11 май 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 194/2008 за подновяване и засилване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215, параграф 1 от него,

като взе предвид Решение 2010/232/ОВППС на Съвета от 26 април 2010 г. за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар (1),

като взе предвид съвместното предложение на Европейската комисия и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

Член 4 от Решение 2010/232/ОВППС предвижда забрана на закупуването, вноса и транспортирането на някои определени категории стоки от Бирма/Мианмар в Съюза.

(2)

Член 8 от Решение 2010/232/ОВППС предвижда спиране на нехуманитарните помощи или програми за развитие, като се допускат изключения за проекти и програми за подкрепа на някои определени цели.

(3)

Регламент (ЕО) № 194/2008 (2) въвежда забраната за закупуване, внос и транспортиране на категориите стоки, посочени в член 2, параграф 2 от него. Следва да се поясни обаче, че забраната за закупуване на тези стоки в Бирма/Мианмар не следва да се прилага, когато закупуването се извършва като част от проект или програма за хуманитарна помощ или като част от нехуманитарен проект или програма за развитие, които са в подкрепа на целите, посочени в член 8, букви а), б) и в) от Решение 2010/232/ОВППС.

(4)

Регламент (ЕО) № 194/2008 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 2 от Регламент (ЕО) № 194/2008 се добавя следният параграф:

„5.   Забраната за закупуване на стоките, за които има наложени ограничения, изброени в параграф 2, буква б), не се прилага за проекти или програми за хуманитарна помощ или за нехуманитарни проекти и програми за развитие, провеждани в Бирма/Мианмар в подкрепа на:

а)

правата на човека, демокрацията, доброто управление, предотвратяването на конфликти и изграждането на капацитета на гражданското общество;

б)

здравеопазването и образованието, намаляването на бедността, и по-специално осигуряването на основни нужди и прехрана на най-бедните и уязвими части от населението; или

в)

опазването на околната среда, и по-специално програми, насочени към проблема за несъобразеното с изискванията за устойчивост прекомерно изсичане на горите, водещо до обезлесяване.

Съответният компетентен орган, съгласно посоченото на уебсайтовете, изброени в приложение IV, дава предварително разрешение за закупуването на въпросните стоки, за които има наложени ограничения. Съответната държава-членка информира останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно настоящия параграф.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 май 2010 година.

За Съвета

Председател

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  ОВ L 105, 27.4.2010 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 66, 10.3.2008 г., стр. 1.


Top