Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0273

Регламент (ЕС) № 273/2010 на Комисията от 30 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 84, 31.3.2010, p. 25–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/273/oj

31.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/25


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 273/2010 НА КОМИСИЯТА

от 30 март 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Европейския съюз, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи и за отмяна на член 9 от Директива 2004/36/ЕО (1) и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 474/2006 на Комисията от 22 март 2006 г. бе създаден списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Европейския съюз, съгласно глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 (2).

(2)

В съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2111/2005 някои държави-членки предоставиха на Комисията информация, която е от значение в контекста на актуализирането на списъка на Общността. Трети държави също предоставиха такава информация. Въз основа на това списъкът на Общността следва да се актуализира.

(3)

Комисията уведоми всички засегнати въздушни превозвачи директно или, когато това бе невъзможно, чрез органите, отговарящи за техния регулаторен надзор, като посочи съществените факти и съображения, които биха залегнали в основата на решение за налагане на оперативна забрана за тях в границите на Европейския съюз или за изменение на условията за оперативна забрана, наложена на въздушен превозвач, включен в списъка на Общността.

(4)

Комисията даде възможност на засегнатите въздушни превозвачи да се консултират с предоставените от държавите-членки документи, да представят писмени коментари и да направят устни изложения пред Комисията в рамките на 10 работни дни, а също и пред Комитета за авиационна безопасност, създаден с Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета от 16 декември 1991 г. относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване (3).

(5)

Органите, отговорни за регулаторния надзор върху съответните въздушни превозвачи, се консултираха с Комисията, както и, в особени случаи, с някои държави-членки.

(6)

Комитетът за авиационна безопасност е изслушал изложенията на Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) и на Комисията относно проектите за техническа помощ, реализирани в страни, които са засегнати от Регламент (ЕО) № 2111/2005. Той беше информиран за молбите за допълнителна техническа помощ и сътрудничество, за да се подобри административния и техническия капацитет на органите за гражданско въздухоплаване с оглед отстраняване на всички несъответствия с приложимите международни стандарти.

(7)

Комитетът за авиационна безопасност беше информиран също така за мерките за изпълнение, предприети от EASA и държавите-членки, за да се гарантира поддържането на летателната годност и техническото обслужване на въздухоплавателните средства, регистрирани в Европейския съюз и експлоатирани от въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за гражданско въздухоплаване на трети държави.

(8)

Регламент (ЕО) № 474/2006 следва да бъде съответно изменен.

(9)

След получената информация от проведени наземни проверки по SAFA на въздухоплавателни средства на определени въздушни превозвачи от Европейския съюз, както и от специални инспекции и одити по области, проведени от техните национални въздухоплавателни органи, някои държави-членки са предприели определени мерки за изпълнение. За тези мерки те уведомиха Комисията и Комитета за авиационна безопасност: компетентните органи на Испания на 12 март 2010 г. откриха процедурата за временно спиране на свидетелството за авиационен оператор (САО) на въздушния превозвач Baleares Link Express и временно спряха САО на въздушния превозвач Euro Continental на 12 януари 2010 г.; компетентните органи на Германия временно спряха САО на Regional Air Express, считано от 28 януари 2010 г.; компетентните органи на Обединеното кралство информираха, че САО на превозвача Trans Euro Air Limited е временно спряно на 8 декември 2009 г.; компетентните органи на Словакия информираха в писмен вид, че САО на превозвача Air Slovakia е временно спряно на 1 март 2010 г.

(10)

Накрая компетентните органи на Латвия информираха Комитета за авиационна безопасност, че вследствие на сериозни опасения относно безопасността на експлоатацията и поддържането на летателната годност на въздухоплавателно средство от тип IL-76, експлоатирано от въздушния превозвач Aviation Company Inversija, като на 26 февруари 2010 г., те са решили да извадят въздухоплавателното средство от САО, което въздушният превозвач Aviation Company Inversija притежава, а САО е временно спряно на 16 март 2010 г.

(11)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1543/2006 Комисията получи подробна информация, в която са описани действията, предприети от компетентния орган на Корейската народнодемократична република (GACA), отговорен за регулаторния надзор върху Air Koryo, и от Air Koryo във връзка с отстраняването на пропуските по отношение на безопасността, посочени в Регламент (ЕО) № 474/2006.

(12)

През декември 2008 г. Комисията осъществи връзка с GACA, като поиска план за корективни действия от Air Koryo, в който да бъде демонстрирано как те са коригирали сериозните пропуски по отношение на безопасността, открити по време на наземните инспекции, проведени преди включването на превозвача в приложение А на списъка на превозвачите, предмет на оперативна забрана в Европейския съюз. В допълнение Комисията поиска съответната информация, доказваща, че GACA е упражнил подходящ надзор върху Air Koryo в съответствие с разпоредбите на ICAO.

(13)

През юни 2009 г. GACA официално отговори и предостави набор от документи, които дадоха изчерпателен отговор на поисканата информация. Последва поредица от съобщения между Комисията и GACA, което даде възможност да се изясни сегашното състояние на безопасността на въздухоплаването в Корейската народнодемократична република.

(14)

Документите, предоставени от GACA, и разговорите между Комисията и GACA показаха, че Air Koryo може да докаже, че въздухоплавателното средство Tupolev Tu 204-300 може да бъде експлоатирано в пълно съответствие с международните стандарти за безопасност, включително поддържане на летателна годност и експлоатация и че GACA е способен да осигури надзор върху въздушния превозвач в съответствие с международните стандарти.

(15)

По отношение на всички други типове въздухоплавателни средства от въздухоплавателния флот на Air Koryo, GACA потвърди, че те не са изпълнили изцяло международните стандарти за оборудване на въздухоплавателните средства, особено EGPWS (подобрена система за предупреждение за близост на земята), и че GACA не разрешава на тези типове да извършват полети в европейското въздушно пространство.

(16)

През целия период GACA реагира бързо и отзивчиво на исканията на Комисията за информация. Air Koryo направи изложение пред Комитета за авиационна безопасност на 18 март 2010 г., като потвърди положителните промени в дружеството.

(17)

В резултат на горното, въз основа на общите критерии, се преценява, че на Air Koryo следва да бъде разрешено да експлоатира двете въздухоплавателни средства от тип Tupolev Tu-204 с регистрация P-632 и P-633 в Европейския съюз без оперативни ограничения. Тъй като обаче останалата част от въздухоплавателния флот не отговаря на съответните изисквания на ICAO, на тях не следва да бъде разрешено да извършват полети в Европейския съюз, докато тези изисквания бъдат изцяло изпълнени. Следователно, въз основа на общите критерии, се преценява, че Air Koryo следва да бъде включен в приложение Б. Той може да има достъп до ЕС единствено с двете въздухоплавателни средства от тип Tupolev Tu-204.

(18)

Компетентните органи на Свазиленд предоставиха писмени доказателства на 17 декември 2009 г. за оттеглянето на САО и оперативните лицензи на следните въздушни превозвачи: Aero Africa (PTY) Ltd, Jet Africa (PTY) Ltd, Royal Swazi National Airways, Scan Air Charter Ltd и Swazi Express Airways. Тези въздушни превозвачи са преустановили своята дейност от 8 декември 2009 г.

(19)

С оглед на горното, въз основа на общите критерии, се преценява, че горепосочените въздушни превозвачи, лицензирани в Свазиленд, следва да бъдат извадени от приложение А.

(20)

Съществуват потвърдени данни за сериозни пропуски от страна на въздушния превозвач Bellview Airlines, сертифициран в Нигерия, както е видно от резултатите от разследванията, проведени от компетентния орган на Франция и от Европейската агенция за авиационна безопасност.

(21)

Компетентният орган на Франция (DGAC) уведоми Комисията, че горепосоченият превозвач има в своя въздухоплавателен флот две въздухоплавателни средства от тип Boeing 737-200, регистрирани във Франция с регистрационни знаци F-GHXK и F-GHXL, чиито сертификати за летателна годност са изтекли съответно през май и август 2008 г. Следователно тези въздухоплавателни средства вече не са в състояние на летателна годност.

(22)

Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) докладва пред Комисията, че одобрението по част 145, реф. EASA.145.0172, което е издала на тази организация, е временно спряно на 8 май 2009 г. с незабавно действие, поради неотстранени пропуски по отношение на безопасността, които занижават нивото на безопасност и сериозно застрашават безопасността на полетите, и че се обмисля отнемането на това одобрение.

(23)

Съществуват данни, че Bellview Airlines, сертифициран в Нигерия, е поел полетите на въздушния превозвач Bellview Airlines, сертифициран в Сиера Леоне — въздушен превозвач, който е включен в приложение А на 22 март 2006 г. (4) и който е заличен на 14 ноември 2008 г. (5), след като компетентните органи на Сиера Леоне уведомиха Комисията за отнемането на неговото САО.

(24)

Въздухоплавателното средство от тип Boeing B737-200 с регистрационен знак 5N-BFN е претърпяло фатално произшествие в Лагос на 22 октомври 2005 г., довело до пълната загуба на въздухоплавателното средство и 117 жертви. Компетентните органи на Нигерия не предоставиха данни за произшествието и все още не са изготвили доклад за разследване на произшествието.

(25)

Комисията, като взе предвид горепосочените пропуски, се консултира с компетентните органи на Нигерия, като изрази сериозни опасения относно безопасността на експлоатацията и летателната годност на Bellview Airlines и поиска обяснения относно ситуацията, както и действията, предприети от органите и от въздушния превозвач за отстраняване на установените пропуски.

(26)

Компетентните органи на Нигерия посочиха на 19 февруари 2010 г., че операторът притежава САО, но е преустановил полетите. Те обаче не предоставиха данни за състоянието на свидетелствата, които притежава въздушният превозвач, и за състоянието на неговите въздухоплавателни средства.

(27)

Bellview Airlines поиска да бъде изслушан от Комитета за авиационна безопасност, което стана на 18 март 2010 г. с помощта на компетентния орган на Нигерия (NCAA). Bellview Airlines представи САО, валидно до 22 април 2010 г., като посочи, че това САО е временно спряно след изваждане от експлоатация на всички въздухоплавателни средства, включени в това САО. NCAA заяви, че според приложимата нигерийска разпоредба валидността на това САО е изтекла на 4 декември 2009 г. — 60 дни след края на експлоатацията на последното въздухоплавателно средство, но не предостави доказателство, че САО е било временно спряно или отнето, по целесъобразност. Поради това от NCAA беше поискано спешно да предостави писмено потвърждение за а) административния акт за временно спиране или отнемане на САО на Bellview Airlines; б) потвърждение, че дружеството е в процес на (пре)сертифициране от нигерийския орган за гражданско въздухоплаване; в) официален ангажимент на нигерийския орган за гражданско въздухоплаване да уведоми Комисията за резултатите от одита, свързан с (пре)сертифицирането, преди издаването на САО.

(28)

Компетентните органи на Нигерия представиха поисканата информация на 25 март 2010 г. Поради това, въз основа на общите критерии, се преценява, че на този етап не са необходими допълнителни действия.

(29)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1144/2009 (6) компетентните органи на Египет представиха четири месечни доклада, обхващащи ноември и декември 2009 г., както и януари 2010 г. и февруари 2010 г., за да покажат състоянието на изпълнението на плана въз основа на проверките на тези органи. Освен тези доклади, чието ударение е поставено върху наземни проверки на въздухоплавателните средства на Egypt Air, на 18 ноември бяха предоставени одитните доклади за поддържането на летателната годност, летателна и наземна експлоатация.

(30)

Компетентните органи на Египет се ангажираха също така да продължат да предоставят информация относно задоволителното отстраняване на пропуските, констатирани преди това при наземните проверки на въздухоплавателните средства на Egypt Air през 2008, 2009 и 2010 година. За тази цел те изпратиха съответна кореспонденция до някои държави-членки, в които въздухоплавателни средства на Egypt Air са били подложени на наземни проверки. Продължава процесът на отстраняване на тези констатации, като той ще се проверява редовно.

(31)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1144/2009 (7) беше проведено посещение от страна на Европейската агенция за авиационна безопасност със съдействието на държавите-членки от 21 до 25 февруари 2010 г. По време на това посещение беше направена оценка на надзора, упражняван от Египетския орган за гражданско въздухоплаване (ECAA) като цяло и по-специално върху изпълнението на плана за корективни действия и постепенното отстраняване на пропуските от страна на Egypt Air. Посещението за оценка предостави доказателства, че ECAA е способен да изпълнява своите задължения съгласно стандартите на ICAO за надзор върху операторите, на които издава свидетелства за авиационен оператор, и позволи да се установят области с потенциал за подобрение: особено по отношение на последователна система за последващ контрол относно пропуските, констатирани по време на надзорните дейности, осъществявани от ECAA, както и при обучението на служителите, отговорни за лицензирането на персонала.

(32)

Посещението за оценка показа, че Egypt Air е в процес на изпълнение на плана за корективни действия. Като цяло не бяха установени сериозни нарушения на стандартите на ICAO. Комисията признава усилията, положени от превозвача за изпълнение на действията, необходими за отстраняване на проблемите по безопасността. Все пак поради обхвата и обема на плана за корективни действия на въздушния превозвач и необходимостта да се намерят устойчиви/постоянни решения на установените преди това многобройни пропуски по отношение на безопасността, Комисията иска от компетентните органи на Египет да продължат да изпращат месечни доклади относно проверки на изпълнението на плана за корективни действия, включително корективни действия за отстраняване на пропуските, констатирани по време на посещението за оценка, и да предоставят информация за всички надзорни дейности в областта на поддържането на летателната годност, техническото обслужване и експлоатацията, извършвани от ECAA по отношение на този въздушен превозвач.

(33)

Държавите-членки ще продължат да проверяват ефективното спазване от страна на Egypt Air на съответните стандарти за безопасност чрез определяне на приоритет при наземните инспекции на въздухоплавателните средства на този превозвач в съответствие с Регламент (ЕО) № 351/2008.

(34)

Посещението за оценка обхвана също така редица други египетски въздушни превозвачи. Сериозни опасения във връзка с безопасността бяха докладвани за два въздушни превозвача — AlMasria Universal Airlines и Midwest Airlines.

(35)

В случая на AlMasria Universal Airlines бяха докладвани съществени пропуски в областта на летателната експлоатация и обучението по-специално по отношение на квалификацията и познанията на някои оперативни мениджъри. Това е още по-важно в случай на разширяване на въздухоплавателния флот.

(36)

С писмо от 3 март 2010 г. въздушният превозвач AlMasria Universal Airlines беше поканен да представи своите коментари пред Комитета за авиационна безопасност. AlMasria направи изложение пред Комитета за авиационна безопасност на 17 март 2010 г., в което бяха посочени корективни действия за отстраняване на пропуските, констатирани по време на посещението за оценка. С оглед на планираното разширение на въздухоплавателния флот на дружеството, Комисията иска от компетентните органи на Египет да изпращат месечни доклади за проверка на прилагането на корективните действия и да предоставят информация за всички надзорни дейности в областта на поддържането на летателната годност, техническото обслужване и експлоатацията, извършвани от ECAA по отношение на този въздушен превозвач.

(37)

Държавите-членки ще проверяват ефективното спазване от страна на AlMasria на съответните стандарти за безопасност чрез определяне на приоритет при наземните инспекции на въздухоплавателните средства на този превозвач в съответствие с Регламент (ЕО) № 351/2008.

(38)

В случая на Midwest Airlines съществуват потвърдени доказателства за пропуски по отношение на безопасността, констатирани от компетентните органи на Италия относно контрола на масата и баланса на полет на Midwest Airlines. В Италия резултатът от тези доказателства е отказ да се разреши на оператора да извърши полет (8). Освен това по време на посещението за оценка бяха докладвани съществени пропуски така също и в областите на оперативното управление и управлението на техническото обслужване, оперативния контрол и обучението на екипажа и управлението на поддържането на летателната годност, които оказват въздействие върху безопасността. В резултат на това, въз основа на общите критерии, се преценява, че този въздушен превозвач не е способен да гарантира съответствието на експлоатацията и техническото обслужване, осъществявани от него, със стандартите на ICAO. Египетският орган за гражданско въздухоплаване информира по време на посещението, че е предприел действия за временно спиране на дейността на Midwest Airlines.

(39)

С писмо от 3 март 2010 г. въздушният превозвач Midwest Airlines беше поканен да представи своите коментари пред Комитета за авиационна безопасност. Компетентните органи на Египет предоставиха доказателство на 15 март 2010 г., че САО на Midwest Airlines е отнето, считано от 28 февруари 2010 г.

(40)

С оглед на действията, предприети от ECAA, не са необходими допълнителни действия. От ECAA е поискано да предостави на Комисията информация за процеса и резултатите от пресертифицирането преди издаването на САО на това дружество.

(41)

Съгласно Регламент (ЕО) № 715/2008 държавите-членки продължиха да проверяват ефективното спазване от страна на Iran Air на съответните стандарти за безопасност чрез редовни наземни проверки на неговите въздухоплавателни средства, кацащи на летища в Европейския съюз. През 2009 г. Австрия, Франция, Германия, Швеция, Италия и Обединеното кралство докладваха за такива инспекции. Резултатите от тези инспекции показаха забележим спад в съответствието с международните стандарти за безопасност в течение на годината.

(42)

Комисията поиска информация от компетентните органи и от дружеството с цел да провери как се отстраняват констатираните пропуски. През февруари 2010 г. въздушният превозвач Iran Air представи план за действие, в който се признават слабостите в предишния му план за действие, посочени са причините и са предвидени конкретни действия за отстраняване на констатираните пропуски.

(43)

Въпреки това в информацията, предоставена от компетентния орган на Иран (CAO-IRI), отговорен за регулаторния надзор върху Iran Air, се посочва, че CAO-IRI не е способен да покаже, че е предприел ефективни действия за отстраняване на констатираните пропуски от инспекциите, осъществени по програмата SAFA. Освен това CAO-IRI не успя да докаже, че са предприети подходящи действия за справяне със значителния процент на произшествията с въздухоплавателни средства, регистрирани в Иран и експлоатирани от въздушни превозвачи, сертифицирани от CAO-IRI.

(44)

Освен това през февруари 2010 г. CAO-IRI представи документация, която показва липса на надзорна дейност по отношение на Iran Air в областта на техническото обслужване и инспекциите на полети и липса на ефективна система за отстраняване на значителни пропуски по отношение на безопасността. Освен това данните за произшествия и инциденти, предоставени от CAO-IRI, посочват значителен брой сериозни събития, свързани с въздухоплавателни средства на Iran Air, през предходните 11 месеца, повече от половината от които са свързани с въздухоплавателни средства от типа Fokker 100. В документацията обаче нямаше доказателства, че са предприети някакви последващи действия от CAO-IRI.

(45)

През март 2010 г. CAO-IRI предостави информация, която доказва, че са проведени инспекции на съответствието на Iran Air с изискванията за техническо обслужване, но констатациите насочваха към проблеми с наблюдението на двигателите и ефективността на системата за качество на превозвача.

(46)

На 17 март 2010 г., на заседание на Комитета за авиационна безопасност, въздушният превозвач призна, че има спад в нивото, но потвърди, че е създал Център за контрол на техническото обслужване и Съвет за преглед на техническото обслужване с цел решаване на проблемите по летателната годност, че е подобрено обучението по безопасността във всички подразделения на дружеството, подобрена е дейността на отдел „Безопасност и осигуряване на качеството“ и са сформирани комитети по безопасността в подразделенията на дружеството. Той е предприел също така широкообхватен преглед на структурата на дружеството с цел да се подобри неговата способност да гарантира безопасна експлоатация. Резултатите от проведените наземни проверки на Iran Air след февруари 2010 г. показват явно подобрение в резултатите от дейността на въздушния превозвач.

(47)

Като се отчита забележимото подобрение напоследък в резултатите по SAFA, признаването от страна на Iran Air на необходимостта от подобряване и стъпките, които са предприели за отстраняване на констатираните опасения по отношение на безопасността, Комисията счита, че поради големия брой инциденти с въздухоплавателните средства Fokker 100 тяхната експлоатация в рамките на Европейския съюз следва да бъде временно спряна. По отношение на другите типове въздухоплавателни средства във въздухоплавателния флот на Iran Air (представени документи от CAO/IRI на 10 март 2010 г.), т.е. Boeing 747, Airbus A300, A310 и A320, следва да не се разрешава тяхната експлоатация да се увеличи над сегашното равнище (по честоти и местоназначения) до момента, в който Комисията определи, че има ясни доказателства, че констатираните пропуски по отношение на безопасността са били отстранени ефективно.

(48)

По тези причини, въз основа на общите критерии, се преценява, че превозвачът следва да бъде включен в приложение Б и следва да му бъде разрешено да извършва полети в границите на Европейския съюз единствено, при условие че неговата експлоатация е строго ограничена до сегашното ѝ равнище (по честоти и местоназначения) с понастоящем използваните въздухоплавателни средства. Освен това на въздухоплавателния флот от Fokker 100 следва да не се разрешава да извършва полети в Европейския съюз.

(49)

Комисията ще продължи да следи от близо развитието на Iran Air. Държавите-членки ще проверяват за ефективното спазване на съответните стандарти за безопасност чрез определяне на приоритет при засилени наземни инспекции на въздухоплавателните средства на този превозвач в съответствие с Регламент (ЕО) № 351/2008. Комисията, в сътрудничество с държавите-членки и Европейската агенция за авиационна безопасност, планира да провери за задоволителното изпълнение на обявените мерки от CAO-IRI и Iran Air чрез посещение на място преди следващото заседание на Комитета за авиационна безопасност.

(50)

Органът, който отговаря за регулаторния надзор в Судан (SCAA), показа недостатъчна способност за отстраняване на съществените пропуски, констатирани по време на одита на Судан от страна на ICAO по USOAP, проведен през ноември 2006 г. През март 2008 г. SCAA уведоми Комисията, че в областта на експлоатацията, летателната годност и лицензирането на персонала всички основни и всички съществени констатирани пропуски са отстранени или разрешени. През декември 2009 г. SCAA уведоми Комисията, че 70 % от констатираните от USOAP пропуски са били коригирани в съответствие с препоръките на ICAO.

(51)

Въпреки това предоставената информация от SCAA на Комисията през декември 2009 г. и март 2010 г. посочва, че значителен брой пропуски не са били отстранени или действията, предприети за отстраняване на пропуските, не са били ефективни. По-специално в областта на обучението и квалификацията на инспекторите по летателна експлоатация и в гарантирането, че операторите имат одобрено ръководство за обучение.

(52)

Освен това, малко преди фаталното произшествие с Boeing 707, регистрация ST-AKW, одит, извършен от SCAA на Azza Air Transport през октомври 2009 г., констатира, че въздушният превозвач не е извършил важни действия по отношение на безопасността в областта на обучението — основна констатация на одита на ICAO. SCAA потвърдиха, че са подновявали САО ежегодно след неговото първоначално издаване през 1996 г.

(53)

На 10 декември 2009 г. SCAA също така информира Комисията, че САО на въздушния превозвач Air West Company Ltd им е било предадено през юли 2008 г. и че следователно Air West Ltd вече не е регистриран притежател на САО в Република Судан. По тази причина, като се вземе предвид, че операторът вече не притежава САО и че в резултат на това неговият оперативен лиценз не може да се счита за валиден, въз основа на общите критерии, се преценява, че Air West Ltd вече не е „въздушен превозвач“.

(54)

В резултат на липсата на напредък в изпълнението на корективните действия от одита по USOAP и неспособността на SCAA да гарантира ефективното прилагане на съобщените корективни действия, въз основа на общите критерии, се преценява, че SCAA не е успял да покаже, че може да наложи спазването на съответните стандарти за безопасност и в резултат на това всички въздушни превозвачи, сертифицирани в Република Судан, следва да бъдат предмет на оперативна забрана и да бъдат включени в приложение А.

(55)

В допълнение към прегледа на състоянието в Albanian Airlines MAK през ноември 2009 г. и в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1144/2009 (9) Европейската агенция за авиационна безопасност беше упълномощена да извърши пълна инспекция по стандартизацията в Албания, която беше проведена през януари 2010 г. Окончателният доклад от тази инспекция, издаден на 7 март 2010 г., разкри значителни пропуски във всички области, предмет на одита: докладвани бяха 13 констатации за несъответствия в областта на летателната годност, в това число 6, свързани с безопасността; докладвани бяха 13 констатации за несъответствия в областта на лицензирането и медицинската годност, в това число 3, свързани с безопасността; докладвани бяха 9 констатации за несъответствия в областта на въздушните операции, 6 от които са свързани с безопасността. Освен това беше констатирано непосредствено застрашаване на безопасността във връзка със САО на единия от двата притежателя на САО, като това беше отстранено по време на посещението чрез предприемане на незабавно корективно действие от страна на DGCA.

(56)

Компетентният орган на Албания (DGCA) бе поканен да докладва пред Комитета за авиационна безопасност, което стана на 18 март 2010 г.

(57)

Комитетът за авиационна безопасност отбеляза, че компетентният орган на Албания (DGCA) вече е представил на EASA план за действие. DGCA се приканва да гарантира, че този план за действие е приемлив за EASA и настойчиво се моли да предприеме необходимите действия за ефективното изпълнение на този план за действие, като се даде приоритет на отстраняването на пропуските, констатирани от EASA, които пораждат опасения за безопасността, ако не бъдат коригирани незабавно.

(58)

С оглед на необходимостта от спешно отстраняване на пропуските по отношение на безопасността в Албания, при липсата на всеобхватни и ефективни мерки от страна на DGCA, Комисията ще бъде принудена да упражни своите отговорности съгласно член 21 от Многостранното споразумение между Европейската общност и нейните държави членки, Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, бивша югославска република Македония, Република Исландия, Черна гора, Кралство Норвегия, Румъния, Република Сърбия и Временната администрация на ООН в Косово за установяване на Общоевропейско авиационно пространство (Споразумение за ECAA) без да се засягат никакви мерки по Регламент (ЕО) № 2111/2005.

(59)

TAAG Angolan Airlines има право да извършва полети в Португалия единствено с въздухоплавателни средства от тип Boeing 777-200 с регистрационни знаци D2-TED, D2-TEE, D2-TEF и с четирите въздухоплавателни средства от тип Boeing B-737-700 с регистрационни знаци D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH и D2-TBJ при условията, определени в съображение 88 от Регламент (ЕО) № 1144/2009 (10). Комисията поиска от компетентния орган на Ангола (INAVIC) да предостави информация за надзора върху въздушния превозвач TAAG Angolan Airlines, по-специално по отношение на повишения надзор на полетите до Португалия и за резултатите от него.

(60)

INAVIC уведоми Комитета за авиационна безопасност, че още повече е засилил непрекъснатото наблюдение на TAAG Angolan Airlines. През 2009 г. са извършени 34 планирани инспекции на превозвача. Освен това преди всеки полет на превозвача до Европа систематично са провеждани наземни инспекции.

(61)

TAAG Angolan Airlines поиска да бъде изслушан от Комитета за авиационна безопасност, за да представи актуализирана информация за своето състояние, което стана на 18 март 2010 г. Превозвачът докладва, че е възобновил своето членство в IATA през декември 2009 г. и предостави подробна информация на Комитета, показваща високите характеристики на неговите полети до Лисабон, и поиска на тази основа да му бъде позволено да възобнови своите полети до останалата част от ЕС.

(62)

Компетентният орган на Португалия (INAC) представи своята оценка за резултатите от наземните инспекции на TAAG Angolan Airlines, които е извършил след възобновяването на полетите до Лисабон. INAC докладва, че са извършени около 200 такива инспекции след възобновяването на полетите на TAAG на 1 август 2009 г. INAC потвърди, че резултатите от инспекциите не са породили опасения, свързани със сигурността, и че INAC е напълно удовлетворен от полетите на TAAG Angolan Airlines до и от Лисабон и е в състояние да препоръча тяхното разширяване до останалата част от ЕС.

(63)

Превозвачът докладва също така, че инвестира в модернизиране на оборудването на своя въздухоплавателен флот от Boeing B737-200, за да инсталира EGPWS, ELT406, RVSM капацитет, врата на отделението на екипажа на полета, цифрово полетно записващо устройство и цифров бордови метеорологичен радар в съответствие с международните стандарти за безопасност, но че този текущ процес не е приключил за целия му въздухоплавателен флот. Превозвачът докладва също така, че планира да извади поетапно от употреба въздухоплавателните средства от тип Boeing B747-300 по-специално поради по-ниската оперативна надеждност.

(64)

Следователно, въз основа на общите критерии и като се вземе предвид препоръката съгласно параграф 62, както и положителните резултати от наземните проверки на въздухоплавателните средства на този превозвач, се преценява, че TAAG следва да остане в приложение Б за трите въздухоплавателни средства от тип Boeing B777 с регистрационни знаци D2-TED, D2-TEE и D2-TEF и четирите въздухоплавателни средства от тип Boeing B737-700 с регистрационни знаци D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH и D2-TBJ и че настоящите ограничения да извършва полети с тези въздухоплавателни средства единствено до Лисабон следва да бъдат премахнати. Полетите на този въздушен превозвач в Европейския съюз обаче следва да бъдат предмет на подходяща проверка за ефективното спазване на съответните стандарти за безопасност чрез определяне на приоритет при наземните инспекции на въздухоплавателните средства на този превозвач в съответствие с Регламент (ЕО) № 351/2008.

(65)

INAVIC докладва по-нататъшен напредък в отстраняването на пропуските, останали след последното посещение за оценка на безопасността от страна на ЕС през юни 2009 г. По-специално INAVCIC актуализира анголските разпоредби за безопасност на въздухоплаването, за да отрази последните изменения в стандартите на ICAO, консолидира своята програма за наблюдение и нае двама допълнителни квалифицирани инспектора по летателна експлоатация.

(66)

INAVIC докладва също така за напредък в пресертифицирането на анголските въздушни превозвачи — един процес, който се очаква да приключи в края на 2010 г., като INAVIC отбеляза, че тези превозвачи ще спрат своята дейност, ако не бъдат пресертифицирани до тази дата в съответствие с анголските разпоредби за безопасност на въздухоплаването. Освен TAAG Angolan Airlines обаче все още не е пресертифициран нито един въздушен превозвач.

(67)

INAVIC уведомиха, че в хода на процеса на пресертифициране при надзора върху определени въздушни превозвачи са разкрити проблеми по отношение на безопасността и нарушения на действащите разпоредби за безопасност, което е довело до предприемането от страна на INAVIC на съответните действия за изпълнение. Поради това САО на Air Gemini е отнето през декември 2009 г., а САО на PHA и SAL са отнети през февруари 2010 г. САО на Giraglobo, Mavewa и Airnave са временно спрени през февруари 2010 г. INAVIC обаче не предоставиха доказателство за отнемането на тези свидетелства.

(68)

Комисията приканва настойчиво INAVIC да продължи с пресертифицирането на анголските въздушни превозвачи с решителност и надлежно отчитане на евентуални опасения за безопасността, констатирани в този процес. Въз основа на общите критерии се преценява, че останалите въздушни превозвачи на регулаторна отговорност на INAVIC — Aerojet, Air26, Air Gicango, Air Jet, Air Nave, Alada, Angola Air Services, Diexim, Gira Globo, Heliang, Helimalongo, Mavewa, Rui & Conceicao, Servisair и Sonair, както и Air Gemini, PHA и SAL следва да останат в приложение А.

(69)

Компетентните органи на Руската федерация уведомиха Комисията на 19 февруари 2010 г., че са изменили своето решение от 25 април 2008 г., чрез което те изключиха от САО въздухоплавателни средства на 13 руски въздушни превозвача за полети към Европейския съюз. Тези въздухоплавателни средства не са били оборудвани да изпълняват международни полети в съответствие със стандартите на ICAO (не са били оборудвани с TAWS/E-GPWS) и/или техните сертификати за летателна годност са с изтекъл срок на валидност и не са били подновени.

(70)

Съгласно новото решение следните въздухоплавателни средства са забранени за полети към, в рамките на и от Европейския съюз:

а)

Aircompany Yakutia: Antonov AN-140: RA-41250; AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660;

б)

Atlant Soyuz: Tupolev TU-154M: RA-85672 и RA-85682;

в)

Gazpromavia: Tupolev TU-154M: RA-85625 и RA-85774; Yakovlev Yak-40: RA-87511, RA-88186 и RA-88300; Yak-40K: RA-21505 и RA-98109; Yak-42D: RA-42437; всички (22) хеликоптера Kamov Ka-26 (неизвестна регистрация); всички (49) хеликоптера Mi-8 (неизвестна регистрация); всички (11) хеликоптера Mi-171 (неизвестна регистрация); всички (8) хеликоптера Mi-2 (неизвестна регистрация); всички (1) хеликоптер EC-120B: RA-04116;

г)

Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: RA-85307, RA-85494 и RA-85457;

д)

Krasnoyarsky Airlines: Въздухоплавателното средство от тип TU-154M RA-85682, което преди е било включено в САО на Krasnoyarsky Airlines, което е отнето през 2009 г., понастоящем се експлоатира от друг въздушен превозвач, сертифициран в Руската федерация;

е)

Kuban Airlines: Yakovlev Yak-42: RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42538, и RA-42541;

ж)

Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85602; всички TU-134 (неизвестна регистрация); всички Antonov An-24 (неизвестна регистрация); всички An-2 (неизвестна регистрация); всички хеликоптери Mi-2 (неизвестна регистрация); всички хеликоптери Mi-8 (неизвестна регистрация);

з)

Siberia Airlines: Tupolev TU-154M: RA-85613, RA-85619, RA-85622 и RA-85690;

и)

Tatarstan Airlines: Yakovlev Yak-42D: RA-42374, RA-42433; всички Tupolev TU-134A, включително: RA-65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 и RA-65973; всички Antonov AN-24RV, включително: RA-46625 и RA-47818; въздухоплавателни средства от тип AN24RV с регистрационни знаци RA-46625 и RA-47818 понастоящем се експлоатират от друг руски превозвач;

й)

Ural Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85508 (въздухоплавателни средства RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374 и RA-85432 понастоящем не се експлоатират по финансови причини);

к)

UTAir: Tupolev TU-154M: RA-85733, RA-85755, RA-85806, RA-85820; всички (25) TU-134: RA-65024, RA-65033, RA-65127, RA-65148, RA-65560, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902 и RA-65977; въздухоплавателни средства RA-65143 и RA-65916 се експлоатират от друг руски превозвач; всички (1) TU-134B: RA-65726; всички (10) Yakovlev Yak-40: RA-87348 (понастоящем не се експлоатира по финансови причини), RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA-88227 и RA-88280; всички хеликоптери Mil-26: (неизвестна регистрация); всички хеликоптери Mil-10: (неизвестна регистрация); всички хеликоптери Mil-8 (неизвестна регистрация); всички хеликоптери AS-355 (неизвестна регистрация); всички хеликоптери BO-105 (неизвестна регистрация); въздухоплавателното средство от тип AN-24B: RA-46388, въздухоплавателните средства RA-46267 и RA-47289 и въздухоплавателните средства от тип AN-24RV RA-46509, RA-46519 и RA-47800 се експлоатират от друг руски превозвач;

л)

Rossija (STC Russia): Tupolev TU-134: RA-65979, въздухоплавателните средства RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65921 и RA-65555 се експлоатират от друг руски превозвач; TU-214: RA-64504 и RA-64505 се експлоатират от друг руски превозвач; Ilyushin IL-18: RA-75454 и RA-75464 се експлоатират от друг руски превозвач; Yakovlev Yak-40: RA-87203, RA-87968, RA-87971, и RA-88200 се експлоатират от друг руски превозвач.

(71)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1144/2009 Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) и държавите-членки направиха посещение на място в Република Йемен през декември 2009 г. за проверка на ситуацията относно безопасността в Yemenia с оглед оценка на действителното спазване от негова страна на международните стандарти за безопасност и на способността на CAMA да гарантира надзора върху безопасността на гражданското въздухоплаване в Йемен.

(72)

Посещението за оценка показа, че CAMA може да упражнява ефективен надзор върху Yemenia Yemen Airways и следователно да гарантира, че превозвачите, на които издава САО, могат да поддържат безопасна експлоатация в съответствие със стандартите на ICAO и че контролът върху превозвача Yemenia Yemen Airways и надзорът върху неговата дейност е подходящ, за да се гарантира, че той извършва своите полети в съответствие с изискванията, определени в неговото САО.

(73)

С оглед на резултатите от посещението за оценка на този етап не са необходими допълнителни действия. Комисията ще продължи да следи отблизо развитието на превозвача и приканва йеменските органи да продължат своите усилия в рамките на разследването на произшествието от 30 юни 2009 г. с полет 626 на Yemenia Yemen Airways. Държавите-членки ще проверяват за ефективното спазване на съответните стандарти за безопасност чрез определяне на приоритет при наземните инспекции на въздухоплавателните средства на този превозвач в съответствие с Регламент (ЕО) № 351/2008.

(74)

Съществуват потвърдени доказателства за недостатъчната способност на органите, които отговарят за надзора върху сертифицираните във Филипините въздушни превозвачи, да намерят решение за пропуските по отношение на безопасността, и освен това недостатъчни са доказателствата за съответствие на сертифицираните в Република Филипини въздушни превозвачи с приложимите стандарти за безопасност и препоръчани практики на ICAO, както се вижда от резултатите от одита, извършен през октомври 2009 г. във Филипините от ICAO в рамките на нейната Всеобща програма за одит на надзора за безопасност (USOAP), както и непрекъснатото понижаване на рейтинга на Филипините от страна на компетентните органи на Съединените американски щати.

(75)

След одит на Филипините по USOAP, извършен през октомври 2009 г., ICAO уведоми всички държави страни по Чикагската конвенция за наличието на сериозно опасение за безопасността, засягащо надзора за безопасност върху превозвачите и въздухоплавателните средства, регистрирани във Филипините (11), според което 47 авиационни оператора във Филипините, включително международни авиационни оператори, извършват полети със свидетелства за авиационен оператор, издадени в съответствие с отменени административни заповеди. Компетентните органи на Филипините не са разработили никакъв вид план за прилагане или преходен план за сертифицирането на останалите авиационни оператори в съответствие с разпоредбите за гражданско въздухоплаване, заменили тези административни заповеди. Освен това компетентните органи на Филипините не са извършвали надзорни инспекции върху авиационните оператори в продължение на повече от година. Плановете за корективни действия, предложени от тези органи на ICAO, не са счетени за приемливи за отстраняване на това сериозно опасение за безопасността, което остава нерешен проблем.

(76)

Освен това Федералното управление на гражданската авиация (ФУГА) на Департамента по транспорта на САЩ продължава да присъжда за рейтинга на страната по степен на безопасност категория две в рамките на своята програма IASA, като по този начин посочва, че Република Филипини не спазва международните стандарти за безопасност, установени от ICAO.

(77)

В сериозното опасение относно безопасността, публикувано от ICAO, се разкрива, че планът за корективни действия, представен на Комисията от компетентните органи на Филипините на 13 октомври 2008 г. (12), който трябваше да бъде реализиран до 31 март 2009 г., не е бил изпълнен и че компетентните органи на Филипините не са успели своевременно да приложат въпросния план за действие.

(78)

Комисията, като взе предвид сериозното опасение за безопасността, публикувано от ICAO, проведе консултации с компетентните органи на Филипините, като изрази сериозни опасения по отношение на безопасността на полетите на всички въздушни превозвачи, лицензирани в тази държава, и поиска разяснения относно предприетите от компетентните органи мерки за отстраняване на констатираните пропуски по отношение на безопасността.

(79)

Компетентният орган на Филипините (CAAP) представи документи в периода между януари и март 2010 г., но не представи цялата поискана информация и по-специално доказателства за подходящо отстраняване на пропуските по отношение на безопасността.

(80)

CAAP бе изслушан на 18 март 2010 г. от Комитета за авиационна безопасност и потвърди, че 20 въздушни превозвача продължават да извършват полети със САО, издадени съгласно отменените административни заповеди, до тяхното пресертифициране или най-късно до 1 декември 2010 г. Тези превозвачи са: Aerowurks Aerial Spraying Services, Airtrack Agricultural Corp., Asia Aircraft Overseas, Philippines Inc., Aviation Technology Innovators Inc., Bendice Transport Management Inc., Canadian Helicopter Philippines Inc., CM Aero, Cyclone Airways, INAEC Aviation Corp., Macro Asia Air Taxi Services, Omni Aviation, Corp., Philippine Agricultural Aviation Corp., Royal Air Charter Services Inc., Royal Star Aviation Inc., Southstar Aviation Company, Subic International Air Charter Inc., Subic Seaplane Inc. Освен това органът потвърди, че значителен брой от тези превозвачи продължават да извършват полети със САО с изтекъл срок на валидност въз основа на разпоредби за временни изключения, които ги освобождават от изискването да притежават валидно САО. По-специално въздушният превозвач Pacific East Asia Cargo Airlines Inc. продължава да извършва международни товарни полети с големи въздухоплавателни средства от тип Boeing B727, макар че срокът на валидност на неговото САО, издадено на 31 март 2008 г. съгласно отменените административни заповеди, е изтекъл на 30 март 2009 г., като се възползва от освобождаване от изискването да притежава валидно САО — освобождаването е от 16 декември 2009 г. за максимален период от 90 дни, който е изтекъл на 16 март 2010 г. CAAP не можа да потвърди, че този оператор действително е спрял дейността си на 18 март 2010 г.

(81)

CAAP докладва, че следните девет превозвача са със САО с изтекъл срок на валидност или с неподновено САО: Beacon, Corporate Air, Frontier Aviation Corp., Mora Air Service Inc., Pacific Airways Corp., Pacific Alliance Corp., Topflite Airways Inc., World Aviation Corp. и Yokota Aviation Corp. Той обаче не предостави доказателства, че САО на тези превозвачи са отнети и че тези превозвачи в резултат на това са прекратили своето съществуване.

(82)

CAAP посочи, че от началото на 2009 г. е започнал процес на пресертифициране и че 21 въздушни превозвача вече са били пресертифицирани в съответствие с разпоредбите за гражданско въздухоплаване, които са влезли в сила през 2008 г. Тези превозвачи са: Air Philippines Corp., Aviatour's Fly'n Inc., Cebu Pacific Air, Chemtrad Aviation Corp., Far East Aviation Services, F.F. Cruz & Company Inc., Huma Corp., Interisland Airlines Inc., Island Aviation, Lion Air Inc., Mindanao Rainbow Agricultural Development Services, Misibis Aviation and Development Corp., Philippine Airlines, South East Asian Airlines Inc., Spirit of Manila Airlines Corp., TransGlobal Airways Corp., WCC Aviation Company, Zenith Air Inc. и Zest Airways Inc. CAAP не можа обаче да докаже, че този процес на пресертифициране е надежден. CAAP не бе в състояние да представи пълните свидетелства на всички тези превозвачи — от представените САО не могат да бъдат установени по-специално номерът и регистрационните знаци на следните пресертифицирани превозвачи: Zest Airways Inc., Lion Air, Inc., Aviatour's Fly'sn Inc., Misibis Aviation и Development Corp. Освен това CAAP не можа да предостави никакъв одит преди сертифицирането или да предостави доказателство за извършването на достатъчни разследвания на дейността и техническото обслужване на превозвачите преди тяхното пресертифициране, за да се демонстрира ефективното прилагане на одобрените ръководства и съответствието на дейността и техническото обслужване на тези превозвачи с приложимите стандарти за безопасност. Освен това CAAP не демонстрира, че пресертифицираните превозвачи са предмет на подходящ надзор след сертифицирането, тъй като надзорните планове, които той представи за летателната годност и лицензирането през 2010 г., не съдържаха никакви дати за планираните дейности.

(83)

Philippines Airlines поиска да бъде изслушан от Комитета за авиационна безопасност, което стана на 18 март 2010 г. Въздушният превозвач представи своята дейност и процеса на пресертифициране, през който е преминал през 2009 г. до издаването на неговото ново САО на 9 октомври 2009 г., в което е посочено съответствието с разпоредбите за гражданско въздухоплаване, влезли в сила през 2008 г. Превозвачът представи проверките, извършени преди пресертифицирането и потвърди, че те са били съсредоточени върху преглед и одобрение на новите ръководства и процедури. Превозвачът отбеляза също така, че не е бил предмет на цялостен одит на място от страна на CAAP преди пресертифицирането и че, що се отнася до неговата дейност, тя не е била предмет на одит от страна на CAAP, но такъв одит предстои. Philippines Airlines заяви, че не извършва полети до ЕС, и отбеляза, че в резултат на понижаването на рейтинга на Филипините от ФУГА на САЩ неговите полети до Съединените щати са предмет на ограничения и че на превозвача не е разрешено да обслужва допълнителни линии, нито да променя въздухоплавателните средства по линиите, експлоатирани понастоящем от него.

(84)

Cebu Pacific Airlines поиска да бъде изслушан от Комитета за авиационна безопасност, като това стана на 18 март 2010 г. Въздушният превозвач представи своята дейност и процеса на пресертифициране, през който е преминал през 2009 г. до издаването на неговото ново САО на 25 ноември 2009 г., в което се посочва съответствие с разпоредбите за гражданско въздухоплаване, влезли в сила през 2008 г. Превозвачът представи проверките, извършени преди пресертифицирането, и потвърди по-специално, че полученото свидетелство включва ново одобрение за превоз на опасни товари, но този въпрос не е бил предмет на одит от страна на CAAP. Превозвачът обаче заяви, че доброволно не се възползва от това одобрение. Cebu Pacific заяви, че в резултат на понижения рейтинг на Филипините от ФУГА на САЩ не му е разрешено да извършва полети до Съединените щати. Превозвачът отбеляза още, че не планира да извършва полети до ЕС.

(85)

Комисията отчита положените напоследък усилия от двата въздушни превозвача за гарантиране на безопасна експлоатация и също така приема, че те са въвели вътрешни мерки за подобряване на безопасността. Комисията е готова да направи посещение на тези оператори с участието на държавите-членки и Европейската агенция за авиационна безопасност, за да провери тяхното съответствие с международните стандарти за безопасност.

(86)

Комисията отчита и положените напоследък усилия от компетентните органи за реформиране на системата за гражданско въздухоплаване във Филипините и предприетите стъпки за отстраняване на пропуските по отношение на безопасността, докладвани от ФУГА и ICAO. Въпреки това до ефективното прилагане на подходящи корективни действия за отстраняване на сериозните опасения за сигурността, установени от ICAO, въз основа на общите критерии се преценява, че компетентните органи на Филипините на този етап не са способни да наложат спазването на съответните стандарти за безопасност от всички въздушни превозвачи под техния регулаторен контрол. Поради това всички въздушни превозвачи, сертифицирани във Филипините, следва да бъдат предмет на оперативна забрана и да бъдат включени в приложение А.

(87)

Въпреки това Комисията счита, че неотдавнашните промени в ръководството на CAAP, както и незабавните конкретни действия на това ново ръководство, включително наемането на 23 квалифицирани инспектори и използването на значителна техническа помощ, предоставена от ICAO, показва желанието на държавата бързо да отстрани пропуските по отношение на безопасността, установени от ФУГА и ICAO, и да проправи пътя за успешното и срочно премахване на тези пропуски. Комисията е готова да подкрепи усилията на Филипините чрез посещение за оценка, включваща нивото на безопасност на операторите, за да бъдат преодолени констатираните сериозни пропуски по отношение на безопасността.

(88)

Досега, въпреки конкретните запитвания от страна на Комисията, тя не е получила доказателствен материал за пълното осъществяване на подходящи корективни действия от другите въздушни превозвачи, включени в списъка на Общността, актуализиран на 26 ноември 2009 г., и от органите, отговорни за регулаторния надзор върху тези въздушни превозвачи. Поради това, въз основа на общите критерии се преценява, че тези въздушни превозвачи следва да продължат да бъдат предмет на оперативна забрана (приложение А) или оперативни ограничения (приложение Б), според случая.

(89)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за авиационна безопасност,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 474/2006 се изменя, както следва:

1.

Приложение А се заменя с текста, изложен в приложение А към настоящия регламент.

2.

Приложение Б се заменя с текста, изложен в приложение Б към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 март 2010 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Siim KALLAS

Заместник-председател


(1)  ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 15.

(2)  ОВ L 84, 23.3.2006 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 4.

(4)  Съображения 75—86 от Регламент (ЕО) № 474/2006 от 22 март 2006 г., ОВ L 84, 23.3.2006 г., стр. 19—21.

(5)  Съображение 21 от Регламент (ЕО) № 1131/2008 от 14 ноември 2008 г., ОВ L 306, 15.11.2008 г., стр. 49.

(6)  ОВ L 312, 27.11.2009 г., стр. 16.

(7)  ОВ L 312, 27.11.2009 г., стр. 16.

(8)  Италианският орган за гражданско въздухоплаване (ENAC) уведоми Midwest Airlines на 5.2.2010 г. относно тези пропуски по отношение на безопасността, което след това доведе до отнемане на разрешението за извършване на полета.

(9)  Съображения 10—16 от Регламент (ЕО) № 1144/2009 от 26 ноември 2009 г., ОВ L 312, 27.11.2009 г., стр. 17.

(10)  ОВ L 312, 27.11.2009 г., стр. 24.

(11)  Констатация на ICAO OPS/01.

(12)  Съображение 16 от Регламент (ЕО) № 1131/2008 от 14 ноември 2008 г., ОВ L 306, 15.11.2008 г., стр. 49.


ПРИЛОЖЕНИЕ A

СПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ВСИЧКИ ПОЛЕТИ НА КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА ЗАБРАНА В ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩНОСТТА  (1)

Име на юридическото лице на въздушния превозвач, както е посочено в неговото САО (както и търговското му наименование, ако е различно)

Номер на свидетелството за авиационен оператор (САО) или на оперативния лиценз

Обозначителен номер на ICAO за авиокомпанията

Държава на оператора

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Афганистан

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Кралство Камбоджа

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

неизвестен

VRB

Република Руанда

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Ангола, с изключение на TAAG Angola Airlines, който е включен в приложение Б, в това число

 

 

Република Ангола

AEROJET

015

неизвестен

Република Ангола

AIR26

004

DCD

Република Ангола

AIR GEMINI

002

GLL

Република Ангола

AIR GICANGO

009

неизвестен

Република Ангола

AIR JET

003

MBC

Република Ангола

AIR NAVE

017

неизвестен

Република Ангола

ALADA

005

RAD

Република Ангола

ANGOLA AIR SERVICES

006

неизвестен

Република Ангола

DIEXIM

007

неизвестен

Република Ангола

GIRA GLOBO

008

GGL

Република Ангола

HELIANG

010

неизвестен

Република Ангола

HELIMALONGO

011

неизвестен

Република Ангола

MAVEWA

016

неизвестен

Република Ангола

PHA

019

неизвестен

Република Ангола

RUI & CONCEICAO

012

неизвестен

Република Ангола

SAL

013

неизвестен

Република Ангола

SERVISAIR

018

неизвестен

Република Ангола

SONAIR

014

SOR

Република Ангола

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Бенин, в това число

 

Република Бенин

AERO BENIN

PEA № 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

неизвестен

Република Бенин

AFRICA AIRWAYS

неизвестен

AFF

Република Бенин

ALAFIA JET

PEA № 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

не е приложимо

Република Бенин

BENIN GOLF AIR

PEA № 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

неизвестен

Република Бенин

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA № 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Република Бенин

COTAIR

PEA № 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Република Бенин

ROYAL AIR

PEA № 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Република Бенин

TRANS AIR BENIN

PEA № 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Република Бенин

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Република Конго, в това число

 

 

Република Конго

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Република Конго

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Република Конго

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

неизвестен

Република Конго

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

неизвестен

Република Конго

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Демократична република Конго (ДРК), в това число

 

Демократична република Конго (ДРК)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Демократична република Конго (ДРК)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Демократична република Конго (ДРК)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Демократична република Конго (ДРК)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Демократична република Конго (ДРК)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Демократична република Конго (ДРК)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Министерски подпис (Наредба № 78/205)

LCG

Демократична република Конго (ДРК)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Демократична република Конго (ДРК)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Джибути, в това число

 

 

Джибути

DAALLO AIRLINES

неизвестен

DAO

Джибути

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Екваториална Гвинея, в това число

 

 

Екваториална Гвинея

CRONOS AIRLINES

неизвестен

неизвестен

Екваториална Гвинея

CEIBA INTERCONTINENTAL

неизвестен

CEL

Екваториална Гвинея

EGAMS

неизвестен

EGM

Екваториална Гвинея

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Екваториална Гвинея

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

не е приложимо

Екваториална Гвинея

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Екваториална Гвинея

GUINEA AIRWAYS

738

не е приложимо

Екваториална Гвинея

STAR EQUATORIAL AIRLINES

неизвестен

неизвестен

Екваториална Гвинея

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Екваториална Гвинея

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Индонезия, с изключение на Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines и Ekspres Transportasi Antarbenua, в това число

 

 

Република Индонезия

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

неизвестен

Република Индонезия

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

неизвестен

Република Индонезия

ASCO NUSA AIR

135-022

неизвестен

Република Индонезия

ASI PUDJIASTUTI

135-028

неизвестен

Република Индонезия

AVIASTAR MANDIRI

135-029

неизвестен

Република Индонезия

CARDIG AIR

121-013

неизвестен

Република Индонезия

DABI AIR NUSANTARA

135-030

неизвестен

Република Индонезия

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Република Индонезия

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Република Индонезия

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Република Индонезия

EASTINDO

135-038

неизвестен

Република Индонезия

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Република Индонезия

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Република Индонезия

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Република Индонезия

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

неизвестен

Република Индонезия

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

неизвестен

Република Индонезия

KAL STAR

121-037

KLS

Република Индонезия

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Република Индонезия

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Република Индонезия

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Република Индонезия

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

неизвестен

Република Индонезия

MEGANTARA

121-025

MKE

Република Индонезия

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Република Индонезия

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Република Индонезия

MIMIKA AIR

135-007

неизвестен

Република Индонезия

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

неизвестен

Република Индонезия

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

неизвестен

Република Индонезия

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

неизвестен

Република Индонезия

NYAMAN AIR

135-042

неизвестен

Република Индонезия

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Република Индонезия

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

неизвестен

Република Индонезия

PURA WISATA BARUNA

135-025

неизвестен

Република Индонезия

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

121-040

RPH

Република Индонезия

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Република Индонезия

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Република Индонезия

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

неизвестен

Република Индонезия

SKY AVIATION

135-044

неизвестен

Република Индонезия

SMAC

135-015

SMC

Република Индонезия

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Република Индонезия

SURVEI UDARA PENAS

135-006

неизвестен

Република Индонезия

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

неизвестен

Република Индонезия

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Република Индонезия

TRAVIRA UTAMA

135-009

неизвестен

Република Индонезия

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Република Индонезия

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Република Индонезия

UNINDO

135-040

неизвестен

Република Индонезия

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Република Индонезия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Казахстан, с изключение на Air Astana, който е включен в приложение Б, в това число

 

 

Република Казахстан

AERO AIR COMPANY

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

AEROPRAKT KZ

неизвестен

APK

Република Казахстан

AIR ALMATY

AK-0331-07

LMY

Република Казахстан

AIR COMPANY KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Република Казахстан

AIR DIVISION OF EKA

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

AIR FLAMINGO

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

AIR TRUST AIRCOMPANY

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

AK SUNKAR AIRCOMPANY

неизвестен

AKS

Република Казахстан

ALMATY AVIATION

неизвестен

LMT

Република Казахстан

ARKHABAY

неизвестен

KEK

Република Казахстан

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Република Казахстан

ASIA CONTINENTAL AVIALINES

AK-0371-08

RRK

Република Казахстан

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Република Казахстан

ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

ATMA AIRLINES

AK-0372-08

AMA

Република Казахстан

ATYRAU AYE JOLY

AK-0321-07

JOL

Република Казахстан

AVIA-JAYNAR

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

BEYBARS AIRCOMPANY

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0311-07

BKT/BEK

Република Казахстан

BERKUT KZ

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0374-08

BRY

Република Казахстан

COMLUX

AK-0352-08

KAZ

Република Казахстан

DETA AIR

AK-0344-08

DET

Република Казахстан

EAST WING

AK-0332-07

EWZ

Република Казахстан

EASTERN EXPRESS

AK-0358-08

LIS

Република Казахстан

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Република Казахстан

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

неизвестен

KZE

Република Казахстан

FENIX

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Република Казахстан

IJT AVIATION

AK-0335-08

DVB

Република Казахстан

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Република Казахстан

IRTYSH AIR

AK-0381-09

MZA

Република Казахстан

JET AIRLINES

AK-0349-09

SOZ

Република Казахстан

JET ONE

AK-0367-08

JKZ

Република Казахстан

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Република Казахстан

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0347-08

KUY

Република Казахстан

KAZAIRWEST

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

KAZAVIA

неизвестен

KKA

Република Казахстан

KAZAVIASPAS

неизвестен

KZS

Република Казахстан

KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Република Казахстан

MEGA AIRLINES

AK-0356-08

MGK

Република Казахстан

MIRAS

AK-0315-07

MIF

Република Казахстан

NAVIGATOR

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

ORLAN 2000 AIRCOMPANY

неизвестен

KOV

Република Казахстан

PANKH CENTER KAZAKHSTAN

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

PRIME AVIATION

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

SALEM AIRCOMPANY

неизвестен

KKS

Република Казахстан

SAMAL AIR

неизвестен

SAV

Република Казахстан

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0359-08

SAH

Република Казахстан

SEMEYAVIA

неизвестен

SMK

Република Казахстан

SCAT

AK-0350-08

VSV

Република Казахстан

SKYBUS

AK-0364-08

BYK

Република Казахстан

SKYJET

AK-0307-09

SEK

Република Казахстан

SKYSERVICE

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

TYAN SHAN

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

UST-KAMENOGORSK

AK-0385-09

UCK

Република Казахстан

ZHETYSU AIRCOMPANY

неизвестен

JTU

Република Казахстан

ZHERSU AVIA

неизвестен

RZU

Република Казахстан

ZHEZKAZGANAIR

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Киргизката република, в това число

 

 

Киргизка република

AIR MANAS

17

MBB

Киргизка република

ASIAN AIR

неизвестен

AAZ

Киргизка република

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Киргизка република

AEROSTAN (ПРЕДИ BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Киргизка република

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Киргизка република

DAMES

20

DAM

Киргизка република

EASTOK AVIA

15

EEA

Киргизка република

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Киргизка република

ITEK AIR

04

IKA

Киргизка република

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Киргизка република

KYRGYZSTAN

03

LYN

Киргизка република

MAX AVIA

33

MAI

Киргизка република

S GROUP AVIATION

6

SGL

Киргизка република

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Киргизка република

SKY WAY AIR

21

SAB

Киргизка република

TENIR AIRLINES

26

TEB

Киргизка република

TRAST AERO

05

TSJ

Киргизка република

VALOR AIR

07

VAC

Киргизка република

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Либерия

 

Либерия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Република Габон, с изключение на Gabon Airlines, Afrijet и SN2AG, които са включени в приложение Б, в това число

 

 

Република Габон

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

AGB

Република Габон

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Република Габон

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

неизвестен

Република Габон

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

неизвестен

Република Габон

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Република Габон

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

неизвестен

Република Габон

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Филипините, в това число

 

 

Република Филипини

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

4AN2008003

неизвестен

Република Филипини

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

неизвестен

Република Филипини

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

неизвестен

Република Филипини

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

4AN2005003

неизвестен

Република Филипини

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

неизвестен

Република Филипини

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

неизвестен

Република Филипини

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

неизвестен

Република Филипини

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

неизвестен

Република Филипини

BEACON

неизвестен

неизвестен

Република Филипини

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

неизвестен

Република Филипини

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

неизвестен

Република Филипини

CEBU PACIFIC AIR

2009002

неизвестен

Република Филипини

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

неизвестен

Република Филипини

CM AERO

4AN2000001

неизвестен

Република Филипини

CORPORATE AIR

неизвестен

неизвестен

Република Филипини

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

неизвестен

Република Филипини

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

неизвестен

Република Филипини

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

неизвестен

Република Филипини

HUMA CORPORATION

2009014

неизвестен

Република Филипини

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

неизвестен

Република Филипини

ISLAND AVIATION

2009009

неизвестен

Република Филипини

INTERISLAND AIRLINES, INC.

2010023

неизвестен

Република Филипини

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

неизвестен

Република Филипини

LION AIR, INCORPORATED

2009019

неизвестен

Република Филипини

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

4AN9800035

неизвестен

Република Филипини

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

неизвестен

Република Филипини

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

неизвестен

Република Филипини

OMNI AVIATION CORP.

4AN2002002

неизвестен

Република Филипини

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

неизвестен

Република Филипини

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

неизвестен

неизвестен

Република Филипини

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

неизвестен

неизвестен

Република Филипини

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

неизвестен

Република Филипини

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

неизвестен

Република Филипини

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

4AN2003003

неизвестен

Република Филипини

ROYAL STAR AVIATION, INC.

4AN9800029

неизвестен

Република Филипини

SOUTH EAST ASIA INC.

2009004

неизвестен

Република Филипини

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

неизвестен

Република Филипини

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

неизвестен

Република Филипини

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

неизвестен

Република Филипини

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

неизвестен

Република Филипини

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

неизвестен

неизвестен

Република Филипини

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

неизвестен

Република Филипини

WORLD AVIATION, CORP.

неизвестен

неизвестен

Република Филипини

WCC AVIATION COMPANY

2009015

неизвестен

Република Филипини

YOKOTA AVIATION, INC.

неизвестен

неизвестен

Република Филипини

ZENITH AIR, INC.

2009012

неизвестен

Република Филипини

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

неизвестен

Република Филипини

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Сао Томе и Принсипи, в това число

Сао Томе и Принсипи

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

неизвестен

Сао Томе и Принсипи

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

Сао Томе и Принсипи

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

Сао Томе и Принсипи

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

неизвестен

Сао Томе и Принсипи

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

Сао Томе и Принсипи

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

неизвестен

Сао Томе и Принсипи

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Сао Томе и Принсипи

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

Сао Томе и Принсипи

TRANSCARG

01/AOC/2009

неизвестен

Сао Томе и Принсипи

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

Сао Томе и Принсипи

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Сиера Леоне, в това число

Сиера Леоне

AIR RUM, LTD

неизвестен

RUM

Сиера Леоне

DESTINY AIR SERVICES, LTD

неизвестен

DTY

Сиера Леоне

HEAVYLIFT CARGO

неизвестен

неизвестен

Сиера Леоне

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

неизвестен

ORJ

Сиера Леоне

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

неизвестен

PRR

Сиера Леоне

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

неизвестен

SVT

Сиера Леоне

TEEBAH AIRWAYS

неизвестен

неизвестен

Сиера Леоне

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Судан

 

 

Судан

SUDAN AIRWAYS

неизвестен

 

Република Судан

SUN AIR COMPANY

неизвестен

 

Република Судан

MARSLAND COMPANY

неизвестен

 

Република Судан

ATTICO AIRLINES

неизвестен

 

Република Судан

FOURTY EIGHT AVIATION

неизвестен

 

Република Судан

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

неизвестен

 

Република Судан

ALMAJARA AVIATION

неизвестен

 

Република Судан

BADER AIRLINES

неизвестен

 

Република Судан

ALFA AIRLINES

неизвестен

 

Република Судан

AZZA TRANSPORT COMPANY

неизвестен

 

Република Судан

GREEN FLAG AVIATION

неизвестен

 

Република Судан

ALMAJAL AVIATION SERVICE

неизвестен

 

Република Судан

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Свазиленд, в това число

Свазиленд

SWAZILAND AIRLINK

неизвестен

SZL

Свазиленд

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Замбия, в това число

 

 

Замбия

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Замбия


(1)  На въздушните превозвачи, изброени в приложение А, може да бъде разрешено да упражняват права за въздушни превози, като използват въздухоплавателни средства на мокър лизинг на въздушен превозвач, който не е предмет на оперативна забрана, при условие че са спазени съответните стандарти за безопасност.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ЧИИТО ПОЛЕТИ СА ОБЕКТ НА ОПЕРАТИВНИ ОГРАНИЧЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ОБЩНОСТТА  (1)

Име на юридическото лице на въздушния превозвач, както е посочено в неговото САО (както и търговското му наименование, ако е различно)

Номер на свидетелството за авиационен оператор (САО)

Обозначителен номер на ICAO за авиокомпанията

Държава на оператора

Тип на ограниченото въздухоплавателно средство (ВС)

Регистрационен/ни знак/ци, ако е/са наличен/и, производствен/и сериен/серийни номер/а

Държава на регистрация

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

 

КНДР

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: 2 ВС от тип Tu 204

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: P-632, P-633

КНДР

AFRIJET (2)

CTA 0002/MTAC/ANAC-G/DSA

 

Република Габон

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: 2 ВС от тип Falcon 50; 1 ВС от тип Falcon 900

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Република Габон

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Казахстан

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: 2 ВС от тип B767; 4 ВС от тип B757; 10 ВС от тип A319/320/321; 5 ВС от тип Fokker 50

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: P4-KCA, P4-KCB; P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Аруба (Кралство Нидерландия)

AIR BANGLADESH

17

BGD

Бангладеш

B747-269B

S2-ADT

Бангладеш

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Коморски острови

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: LET 410 UVP

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: D6-CAM (851336)

Коморски острови

GABON AIRLINES (4)

CTA 0001/MTAC/ANAC

GBK

Република Габон

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: 1 ВС от тип Boeing B-767-200

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: TR-LHP

Република Габон

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Ислямска република Иран

Целият въздухоплавателен флот с изключение на: 14 ВС от тип A300, 4 ВС от тип A310, 9 ВС от тип B747, 1 ВС от тип B737, 6 ВС от тип A320

Целият въздухоплавателен флот с изключение на:

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-IAA

EP-IAB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IAG

EP-IAH

EP-IAI

EP-IAM

EP-ICD

EP-AGA

EP-IEA

EP-IEB

EP-IED

EP-IEE

EP-IEF

EP-IEG

Ислямска република Иран

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

CTA 0003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Република Габон

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: 1 ВС от тип Challenger; CL601 1 ВС от тип HS-125-800

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: TR-AAG, ZS-AFG

Република Габон; Република Южна Африка

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Република Ангола

Целият въздухоплавателен флот с изключение на: 3 ВС от тип Boeing B-777 и 4 ВС от тип Boeing B-737-700

Целият въздухоплавателен флот с изключение на: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2, TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Република Ангола

UKRAINIAN MEDITERRANEAN

164

UKM

Украйна

Целият въздухоплавателен флот с изключение на едно ВС от тип MD-83

Целият въздухоплавателен флот с изключение на: UR-CFF

Украйна


(1)  На въздушните превозвачи, изброени в приложение Б, може да бъде разрешено да упражняват права на въздушни превози, като използват въздухоплавателни средства на мокър лизинг на въздушен превозвач, който не е предмет на оперативна забрана, при условие че са спазени съответните стандарти за безопасност.

(2)  Afrijet има право да използва единствено конкретните посочени въздухоплавателни средства за сегашните си полети в рамките на Европейската общност.

(3)  Air Astana има право да използва единствено конкретните посочени въздухоплавателни средства за сегашните си полети в рамките на Европейската общност.

(4)  Gabon Airlines има право да използва единствено конкретните посочени въздухоплавателни средства за сегашните си полети в рамките на Европейската общност.

(5)  Iran Air има право да извършва полети до Европейския съюз с конкретните въздухоплавателни средства при условията, посочени в съображения 48 и 49 от настоящия регламент.


Top