Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0071

Директива 2010/71/ЕC на Комисията от 4 ноември 2010 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване на метофлутрин като активно вещество в приложение I към нея Текст от значение за ЕИП

OJ L 288, 5.11.2010, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 32 - 34

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; отменен от 32012R0528

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/71/oj

5.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 288/17


ДИРЕКТИВА 2010/71/ЕC НА КОМИСИЯТА

от 4 ноември 2010 година

за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване на метофлутрин като активно вещество в приложение I към нея

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (1), и по-специално член 11, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Обединеното кралство получи на 23 декември 2005 г. заявление от Sumitomo Chemical (UK) Plc, в съответствие с член 11, параграф 1 от Директива 98/8/ЕО, за включването на активното вещество метофлутрин в приложение I към нея за употреба в продуктов тип 18, инсектициди, акарициди и продукти за борба срещу други членестоноги, както е определено в приложение V към Директива 98/8/ЕО. Към датата, посочена в член 34, параграф 1 от Директива 98/8/ЕО, метофлутрин не беше на пазара като активно вещество на биоциден продукт.

(2)

След извършване на оценка Обединеното кралство представи на Комисията на 19 юни 2008 г. своя доклад, придружен от препоръка.

(3)

Докладът беше прегледан от държавите-членки и Комисията в рамките на Постоянния комитет по биоцидите на 27 май 2010 г. и констатациите от прегледа бяха включени в доклад за оценка.

(4)

От направените проучвания става ясно, че биоцидите, използвани като инсектициди, акарициди и продукти за борба с други членестоноги и съдържащи метофлутрин, могат да се считат за отговарящи на изискванията на член 5 от Директива 98/8/ЕО. Поради това е целесъобразно метофлутринът да бъде включен в приложение I към посочената директива.

(5)

Не всички възможни употреби са оценени на европейско равнище. Ето защо е целесъобразно държавите-членки да оценят видовете употреба или възможностите за излагане на въздействие, както и рисковете за околната среда и населението, които не са били разгледани по представителен начин в оценката на риска, направена на европейско равнище, и да гарантират, че при издаването на разрешения за продукти са взети подходящи мерки или са наложени специални условия, за да се намалят установените рискове до приемливи нива.

(6)

Важно е разпоредбите на настоящата директива да се прилагат едновременно във всички държави-членки с цел да се осигури еднакво третиране на пазара на биоциди, съдържащи активното вещество метофлутрин, както и да се улесни правилното функциониране на пазара на биоциди като цяло.

(7)

Следва да се отпусне подходящ период от време, преди дадено активно вещество да бъде включено в приложение I, за да се позволи на държавите-членки да въведат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазване на настоящата директива.

(8)

Директива 98/8/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(9)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 98/8/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

Транспониране

1.   Държавите-членки приемат и публикуват най-късно до 30 април 2011 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива.

Държавите-членки прилагат тези разпоредби, считано от 1 май 2011 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат в областта, обхваната от настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 ноември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Директива 98/8/ЕО се добавя следното вписване за веществото метофлутрин:

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална чистота на активното вещество в биоцидния продукт, както е пуснат на пазара

Дата на включването

Краен срок за привеждане в съответствие с член 16, параграф 3 (освен за продуктите, съдържащи повече от едно активно вещество, за които срокът за привеждане в съответствие с член 16, параграф 3 е този, определен с последното от решенията за включване, отнасящи се до неговите активни вещества)

Срок на изтичане на включването

Продуктов тип

Специфични разпоредби (1)

„36

Метофлутрин

 

Изомер RTZ:

2,3,5,6-тетрафлуоро-4-(метоксиметил)бензил-(1R,3R)-2,2-диметил-3-(Z)-(проп-1-енил)циклопропанкарбоксилат

ЕО №: не е наличен

CAS №: 240494-71-7

 

Сбор от всички изомери:

2,3,5,6-тетрафлуоро-4-(метоксиметил)бензил (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-диметил-3-(проп-1-енилциклопропанкарбоксилат

ЕО №: не е наличен

CAS №: 240494-70-6

Активното вещество следва да бъде в съответствие със следните минимални степени на чистота:

 

изомер RTZ:

754 g/kg

 

Сбор от всички изомери:

930 g/kg

1 май 2011 г.

Не се прилага

30 април 2021 г.

18

В съответствие с член 5 и приложение VI при оценяването на заявление за издаване на разрешение за продукт, когато това е уместно за конкретния продукт, държавите-членки оценяват видовете употреба или възможностите за излагане на въздействие и рисковете за околната среда и населението, които не са били разгледани по представителен начин в оценката на риска, направена на европейско равнище.“


(1)  За прилагане на общите принципи от приложение VI съдържанието и заключенията на докладите за оценка са достъпни на интернет страницата на Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


Top