Help Print this page 

Document 32010D0862

Title and reference
Решение № 862/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 година относно участието на Съюза в съвместна научноизследователска и развойна програма за Балтийско море (BONUS), предприета от няколко държави-членки Текст от значение за ЕИП
  • In force
OJ L 256, 30.9.2010, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/862/oj
Multilingual display
Text

30.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 256/1


РЕШЕНИЕ № 862/2010/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 22 септември 2010 година

относно участието на Съюза в съвместна научноизследователска и развойна програма за Балтийско море (BONUS), предприета от няколко държави-членки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 185 и член 188, втора алинея от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (3) („Седмата рамкова програма“) предвижда участието на Общността в научноизследователски и развойни програми, предприети от няколко държави-членки, включително участие в структури, създадени за изпълнение на тези програми, по смисъла на член 169 от Договора за създаване на Европейската общност („Договор за ЕО“).

(2)

С Решение 2006/971/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специфичната програма „Сътрудничество“ в изпълнение на Седмата рамкова програма на Европейската общност за изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (4) се насърчава прилагането на мултидисциплинарен подход към научноизследователски теми, свързани с една или повече от темите на Седмата рамкова програма, и във връзка с това инициативата съгласно член 169 от Договора за ЕО в областта на съвместните научни изследвания на Балтийско море се определя като една от областите, подходящи за участие на Общността в съвместно изпълнявани национални научноизследователски програми.

(3)

Екосистемата на Балтийско море — полузатворено европейско вътрешно море, представлява един от най-големите в света басейни от бракична вода и беше сериозно засегната от множество природни и дължащи сe на човешка дейност въздействия, като замърсяване от изхвърлени химически оръжия, например бойни газове от времето на Втората световна война, и от съединения на тежки метали, органични вещества, радиоактивни материали и разливи от мазут и нефт. Освен това развитието на селското стопанство в района на отточния басейн на Балтийско море доведе до прекомерното използване на торове и органични материали, водещи до напреднала еутрофизация, както и до въвеждането в околната среда на чужди за ендемичната среда видове. Липсата на устойчива експлоатация на рибните запаси и изменението на климата водят до загуба на първоначалното биологично разнообразие. Тези фактори, наред с продължаващите човешки дейности — включително инфраструктурните проекти по самия бряг на Балтийско море и в непосредствена близост до него, както и в района на отточния басейн на Балтийско море — и в съчетание с неустойчив в екологично отношение туризъм водят до влошаване на естествената околна среда. Всичко това сериозно намалява способността на Балтийско море да осигурява устойчиво благата и услугите, от които хората имат нужда пряко и косвено за получаване на социални, културни и икономически ползи.

(4)

Европейският съвет от 14 декември 2007 г. изрази загриженост за състоянието на околната среда в Балтийско море, което е отразено в Съобщението на Комисията от 10 юни 2009 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален Комитет и Комитета на регионите относно Стратегия на Европейския съюз за региона на Балтийско море. Освен това Съветът прикани Комисията да представи предложение за инициатива съгласно член 169 от Договора за ЕО за региона на Балтийско море.

(5)

Науката следва да допринесе за справяне с тези предизвикателства и за намиране на решения на неотложните екологични проблеми на Балтийско море. Сериозността на сегашното положение обаче налага задълбочаването в качествено и количествено отношение на осъществяваните понастоящем научни изследвания в Балтийския регион чрез разработване и прилагане на напълно интегриран подход, посредством който съответните научноизследователски програми на всички погранични държави могат да бъдат насочени и съсредоточени с цел решаване на сложните и неотложни въпроси по координиран, ефикасен и ефективен начин.

(6)

Понастоящем множество научноизследователски и развойни програми или дейности, предприети поотделно от държави-членки на национално равнище в подкрепа на научноизследователската и развойна дейност в региона на Балтийско море, не са достатъчно координирани на равнището на Съюза, за да се постигне критичната маса, необходима в стратегическите области на научноизследователската и развойна дейност.

(7)

Освен това съществуващите за целите на отделни отрасли структури за научноизследователска дейност, които са се развивали през дългия период на самостоятелна национална политика, са трайно установени в националните системи за управление и препятстват развитието и финансирането на мултидисциплинарните, интердисциплинарните и трансдисциплинарните научни изследвания в областта на околната среда, необходими за справяне с предизвикателствата, свързани с Балтийско море.

(8)

Въпреки че съществува дългогодишна традиция за сътрудничество в областта на научните изследвания за Балтийско море с държави както в Балтийския регион, така и извън него, на съвместните начинания досега липсваха достатъчни финансови ресурси за оптимално използване на научноизследователския потенциал поради неравномерното развитие и различното икономическо състояние на тези държави, а също и поради големите различия в националните планове, теми и приоритети в областта на научните изследвания.

(9)

В работната си програма за 2007—2008 г. от 11 юни 2007 г. за изпълнение на специфичната програма „Сътрудничество“ Комисията предвижда финансова подкрепа за BONUS ERA-NET и ERA-NET PLUS в областта на екологичните изследвания на Балтийско море с цел засилване на сътрудничеството между агенциите за финансиране на научните изследвания на околната среда в Балтийския регион и улесняване на прехода към съвместна научноизследователска и развойна програма за Балтийско море, която да бъде изпълнена въз основа на член 169 от Договора за ЕО.

(10)

С BONUS ERA-NET и ERA-NET PLUS бяха постигнати като цяло добри резултати и затова е важно да се осигури продължаването на научноизследователските усилия за справяне с непосредствените екологични предизвикателства.

(11)

В съответствие с подхода на Седмата рамкова програма и както бе установено при консултации със заинтересовани страни, осъществени в рамките на BONUS ERA-NET, съществува необходимост от съобразени с политиките научноизследователски програми в Балтийския регион.

(12)

Дания, Германия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Финландия и Швеция („участващите държави“) се договориха заедно да предприемат съвместната научноизследователска и развойна програма за Балтийско море BONUS (наричана по-долу „BONUS“). BONUS цели да окаже подкрепа за научното развитие и иновациите, като предостави необходимата правна и организационна рамка за сътрудничество между балтийските държави в областта на научните изследвания на околната среда в региона на Балтийско море.

(13)

Въпреки че BONUS е до голяма степен съсредоточена върху изследванията на околната среда, тя има пресечни точки с множество свързани научноизследователски програми на Съюза относно широка гама от човешки дейности, които имат съчетано въздействие върху екосистемите, като рибарство, аквакултури, земеделие, инфраструктура (включително в областта на енергетиката), транспорт, обучение и мобилност на научните работници, както и социално-икономически проблеми. BONUS е от голямо значение за редица политики и директиви на Съюза, включително стратегията на Съюза за региона на Балтийско море, общата политика в областта на рибарството, общата селскостопанска политика, Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (5), Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Съюза в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (6), както и за международни ангажименти на Съюза, като плана за действие за Балтийско море на HELCOM („Хелзинкска комисия за защита на водната среда на Балтийско море“). В резултат на това много други области на политиката на Съюза ще имат полза от BONUS.

(14)

Участващите държави се съгласиха Съюзът да се включи в BONUS с цел да се увеличи въздействието ѝ.

(15)

BONUS следва да включва стратегически етап, следван от етап на изпълнение, за да се даде възможност за осъществяване на консултации с широк кръг заинтересовани страни по стратегически насочен план за научни изследвания, който да може да обхване и нововъзникващите потребности от научни изследвания. На стратегическия етап на BONUS следва да се привлекат за участие допълнителни, отраслово ориентирани агенции за финансиране, за да се повиши още повече степента на интегриране на научните изследвания, имащи за цел задоволяване на междуотрасловите нужди на крайните ползватели, и да се гарантират ефективното използване и отчитане на техните резултати в мерки по линия на политиките и в мерки за управление на ресурсите в широка гама от икономически отрасли.

(16)

В края на стратегическия етап Комисията следва да провери дали са налице стратегическият план за научни изследвания, платформите за консултации със заинтересованите страни и правилата и редът за изпълнение, за да може BONUS да навлезе в етапа на изпълнение. Ако е необходимо, Комисията може да направи препоръки за подобряване на стратегическия план за научни изследвания. Преминаването към етапа на изпълнение следва да стане плавно и без забавяния.

(17)

Участващите държави се споразумяха да предоставят 50 милиона евро за BONUS. Следва да се разрешат непаричните вноски под формата на достъп и използване на инфраструктури („непарични вноски под формата на ползване на инфраструктура“), при условие че те не представляват значителна част от общото финансово участие. Следва да бъде оценена тяхната стойност, както и ползата от тях за осъществяване на проектите по BONUS.

(18)

Участието на Съюза в BONUS не следва да надвишава 50 милиона евро за цялата ѝ продължителност и да е равно, при спазване на това ограничение, на вноската на участващите държави, за да се повиши техният интерес за съвместно осъществяване на BONUS. По-голямата част от финансовата вноска на Съюза следва да бъде предоставена за етапа на изпълнение. За всеки етап следва да се определи максимална стойност. Максималната стойност за етапа на изпълнение следва да бъде увеличена със сумата, останала след приключването на стратегическия етап.

(19)

За съвместното изпълнение на BONUS е необходима специална изпълнителна структура, както е предвидено в Решение 2006/971/ЕО. Участващите държави постигнаха съгласие във връзка с такава изпълнителна структура и създадоха Мрежата на балтийски организации за финансиране на науката („BONUS EEIG“), която да изпълни BONUS. BONUS EEIG следва да е получателят на финансовата вноска от Съюза. Като се припомня на участващите държави, че принципът на реален общ бюджет е от голямо значение, всяка участваща държава ще реши в съответствие с общите за BONUS основополагащи правила и процедури дали да управлява собствената си вноска или нейната вноска да бъде управлявана от BONUS EEIG. BONUS EEIG следва да гарантира също така, че изпълнението на BONUS съответства на принципа на добро финансово управление.

(20)

Изплащането на финансовата вноска на Съюза следва да е обвързано с поемане на официални ангажименти от страна на компетентните национални органи на участващите държави и с изплащането на техните финансови вноски.

(21)

С цел улесняване и опростяване на управлението на вноската на Съюза нейното изплащане за стратегическия етап следва да е обвързано със сключване на споразумение между Комисията, действаща от името на Съюза, и BONUS EEIG за предоставяне на безвъзмездни средства, за което да се прилага Регламент (ЕО) № 1906/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за определяне на правила за участието на предприятия, научноизследователски центрове и университети в дейности по Седмата рамкова програма и за разпространение на резултатите от научните изследвания (2007—2013 г.) (7).

(22)

Изплащането на вноската на Съюза за етапа на изпълнение следва да е обвързано със сключване на споразумение за изпълнение между Комисията, действаща от името на Съюза, и BONUS EEIG, в което да се съдържат подробни договорености за използването на финансовата вноска на Съюза. Тази част от финансовата вноска на Съюза следва да подлежи на непряко централизирано управление в съответствие с член 54, параграф 2, буква в) и член 56 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (8) („Финансовият регламент“), както и с член 35, член 38, параграф 2 и член 41 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (9).

(23)

Всички лихви, начислени по изплатените на BONUS EEIG вноски, следва да бъдат считани за приходи на тази структура и да се предоставят за изпълнението на BONUS.

(24)

За да защити финансовите си интереси, Съюзът следва да има право да намали, задържи или прекрати изплащането на финансовата си вноска, в случай че BONUS се изпълнява неточно, частично или със закъснение или в случай че участващите държави не предоставят или предоставят частично или със закъснение приноса си за финансирането на BONUS, в съответствие с условията, предвидени в споразумението, което се сключва между Съюза и BONUS EEIG.

(25)

С оглед ефикасното изпълнение на BONUS по време на етапа на изпълнение следва да се предостави финансова подкрепа на участниците в проекти по BONUS, избрани на централно ниво под ръководството на BONUS EEIG чрез покани за представяне на предложения. Предоставянето и изплащането на такава финансова подкрепа за участници в BONUS следва да се извършва по прозрачен и небюрократичен начин и в съответствие с общи правила, съобразени със Седмата рамкова програма.

(26)

Въпреки че Съвместният научноизследователски център е част от структурата на Комисията, неговите институти притежават научноизследователски капацитет, който е от значение за BONUS и би могъл да допринесе за изпълнението на програмата. Поради това е уместно да се определи ролята на Съвместния научноизследователски център от гледна точка на условията за неговото финансиране.

(27)

С цел да се гарантира еднакво третиране при оценяването на предложенията следва да се спазват същите принципи както приложимите за предложения, представени по Седмата рамкова програма. Поради това оценяването на предложенията следва да се извършва централно под ръководството на BONUS EEIG от независими експерти, добре запознати с местните условия, въз основа на прозрачни общи критерии и финансирането следва да се разпределя в съответствие с одобрено на централно ниво класиране. Класирането на предложенията и на приоритетите следва да бъде одобрено от BONUS EEIG, като се следват стриктно резултатите от независимата оценка, които следва да бъдат обвързващи.

(28)

Всяка държава-членка и всяка държава, асоциирана към Седмата рамкова програма, следва да има право да се присъедини към BONUS.

(29)

В съответствие с целите на Седмата рамкова програма участието в BONUS на която и да е друга държава, и по-специално на държавите, граничещи с Балтийско море или на чиито територии се намира отточният му басейн, следва да е възможно, когато такова участие е предвидено в съответното международно споразумение и когато и Комисията, и участващите държави са съгласни с това. Съгласно Седмата рамкова програма Съюзът следва да има право да договаря условията, свързани с неговата финансова вноска в BONUS, по отношение на участието в програмата на други държави в съответствие с правилата и условията, предвидени в настоящото решение.

(30)

Следва да се предприемат подходящи мерки за предотвратяване на евентуални нередности и измами, а също и необходимите мерки за възстановяване на загубени, неправилно изплатени или неправилно използвани финансови средства в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (10) и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (11), както и Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (12).

(31)

При научноизследователската дейност, извършвана в рамките на BONUS, следва да се спазват етични принципи, съответстващи на общите принципи, установени в Седмата рамкова програма, и да се следват принципите на равнопоставеност на половете и на интегрирането на този въпрос в политиките на Съюза, както и принципа на устойчиво развитие.

(32)

Като има предвид междинната оценка, извършена от нея с помощта на независими експерти, добре запознати с местните условия, Комисията следва да оцени качеството и ефективността на изпълнението на BONUS и напредъка, постигнат по отношение на поставените цели, както и да извърши заключителна оценка.

(33)

Участниците в BONUS следва да съобщават за резултатите си и да им осигуряват широко разгласяване, по-специално по отношение на сходни, свързани с морето научноизследователски проекти, както и да правят тази информация достъпна за обществеността.

(34)

Успешното изпълнение на вече осъществените по линия на BONUS ERA-NET и BONUS ERA-NET PLUS проекти разкри катастрофалното състояние на Балтийско море. Следователно състоянието на околната среда в региона на Балтийско море следва да продължава да бъде обект на по-нататъшни научноизследователски дейности,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Финансова вноска на Съюза

1.   Финансовата вноска на Съюза в съвместната научноизследователска програма за Балтийско море BONUS („BONUS“), предприета съвместно от Дания, Германия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Финландия и Швеция („участващите държави“), се предоставя при условията, посочени в настоящото решение.

2.   Съюзът участва с финансова вноска, която не надвишава 50 милиона евро за цялата продължителност на BONUS, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1906/2006 на стратегическия етап и в съответствие с член 54, параграф 2, буква в) от Финансовия регламент на етапа на изпълнението. В рамките на тази максимална стойност финансовата вноска на Съюза се равнява на вноската на участващите държави.

3.   Финансовата вноска на Съюза се изплаща съвместно от бюджетните кредити, разпределени за всички съответни теми от специалната програма „Сътрудничество“.

Член 2

Изпълнение на BONUS

1.   BONUS се изпълнява от Мрежата на балтийските организации за финансиране на науката („BONUS EEIG“).

2.   BONUS се изпълнява на два етапа, а именно стратегически етап, следван от етап на изпълнение, в съответствие с приложение I.

3.   Стратегическият етап на BONUS е с продължителност до 18 месеца. Той е подготвителен етап по отношение на етапа на изпълнение. През стратегическия етап BONUS EEIG изпълнява следните задачи:

а)

подготовка на стратегическия план за научни изследвания, в който е формулирана частта относно научното съдържание на BONUS, като се обръща особено внимание на поканите за представяне на предложения в съответствие с целите, определени в Седмата рамкова програма;

б)

изграждане на платформи за консултации със заинтересованите страни с цел засилване и институционализиране на участието на заинтересованите страни от всички сектори от значение;

в)

определяне на правилата и реда за изпълнение, включително правните и финансовите правила и процедури, разпоредбите относно правата върху интелектуалната собственост, произтичащи от дейностите по BONUS, човешките ресурси и комуникационните аспекти.

4.   Етапът на изпълнение е с продължителност най-малко пет години. През етапа на изпълнение се публикуват поканите за представяне на предложения с оглед финансиране на проекти, които съответстват на целите на BONUS. Тези покани за представяне на предложения са насочени към транснационални проекти с множество партньори, като се насърчава подходящото участие от страна на малки и средни предприятия, и включват дейности за научни изследвания, технологично развитие, обучение и разпространение на информация. Проектите се подбират съгласно принципите на равнопоставеност, прозрачност, независима оценка, съфинансиране, недопускане на печалба, финансиране занапред и забрана за съчетаване на финансиране от други източници в Съюза. При предоставянето и изплащането на финансирането на участниците в BONUS се следват общи правила, съобразени със Седмата рамкова програма.

Член 3

Условия във връзка с финансовата вноска на Съюза

1.   Финансовата вноска на Съюза през стратегическия етап не надвишава 1,25 милиона евро и се равнява, при спазване на това ограничение, на вноската на участващите държави. Ангажиментът на Съюза за вноска за стратегическия етап се обвързва с изискването за поемането на същия ангажимент от страна на участващите държави.

2.   Финансовата вноска на Съюза през етапа на изпълнение не надвишава 48,75 милиона евро и се равнява, при спазване на това ограничение, на вноската на участващите държави. Тази максимална стойност може да бъде увеличена със сумата, останала след изпълнението на стратегическия етап. На етапа на изпълнение до 25 % от вноската на участващите държави може да се изразяват в предоставяне на непарична вноска под формата на ползване на инфраструктура.

3.   Финансовата вноска на Съюза за етапа на изпълнение е обвързана с изпълнението на следните условия:

а)

изготвянето от участващите държави на стратегическия план за научни изследвания, платформите за консултации със заинтересованите страни и правилата и реда за изпълнение, посочени в член 2, параграф 3, както и наличието на напредък по отношение на постигането на целите и резултатите, определени в раздел 2 от приложение I. Ако е необходимо, Комисията може да направи препоръки за подобряване на стратегическия план за научни изследвания;

б)

демонстриране от BONUS EEIG на нейната способност да изпълнява BONUS, включително да получава, разпределя и наблюдава използването на финансовата вноска на Съюза при условията на непряко централизирано управление в съответствие с член 54, параграф 2, буква в) и член 56 от Финансовия регламент и член 35, член 38, параграф 2 и член 41 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002, както и в съответствие с принципа на добро финансово управление;

в)

поддържане и прилагане на подходящ и ефикасен модел за управление на BONUS в съответствие с приложение II;

г)

ефикасно осъществяване от BONUS EEIG на дейностите, отнасящи се до етапа на изпълнение на BONUS, определени в приложение I, което изисква отправяне на покани за представяне на предложения с оглед предоставяне на безвъзмездни средства;

д)

ангажимент от страна на всички участващи държави да дадат своя принос за финансирането на BONUS и реалното изплащане на финансовите им вноски, и по-специално финансирането на участници в проекти по BONUS, избрани чрез покани за представяне на предложения;

е)

спазване на правилата на Съюза относно държавните помощи, и по-специално на правилата, изложени в Рамката на Общността за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (13);

ж)

осигуряване на високо ниво на научна компетентност и спазване на етични принципи, съответстващи на общите принципи на Седмата рамкова програма, и придържане към принципите на равнопоставеност на половете и на интегрирането на този въпрос в политиките на Съюза, както и към принципа на устойчиво развитие.

Член 4

Участие на Съвместния научноизследователски център

1.   Съвместният научноизследователски център има право на финансиране по линия на BONUS при същите условия, както отговарящите на условията структури в участващите държави.

2.   Собствените ресурси на Съвместния научноизследователски център, които не са финансирани по линия на BONUS, не се считат за част от финансовата вноска на Съюза по смисъла на член 1.

Член 5

Споразумения между Съюза и BONUS EEIG

1.   Подробните договорености за управлението и контрола на средствата и за защитата на финансовите интереси на Съюза през стратегическия етап се уреждат със споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства, което се сключва между Комисията, действаща от името на Съюза, и BONUS EEIG, в съответствие с правилата, предвидени в настоящото решение и в Регламент (ЕО) № 1906/2006.

2.   Подробните договорености за управлението и контрола на средствата и за защитата на финансовите интереси на Съюза през етапа на изпълнение се уреждат със споразумение за изпълнение и годишни финансови споразумения, които се сключват между Комисията, действаща от името на Съюза, и BONUS EEIG.

Споразумението за изпълнение включва по-специално следното:

а)

определяне на делегираните задачи;

б)

разпоредба за защитата на финансовите средства на Съюза;

в)

условия и подробни договорености за изпълнение на задачите, включително правилата и максималните стойности при финансиране, приложими към проекти на BONUS, подходящи разпоредби за разграничаване на отговорностите и упражняване на контрол;

г)

правила за докладване относно изпълнението на задачите пред Комисията;

д)

условия за прекратяване на изпълнението на задачите;

е)

подробни правила за упражняване на контрол от страна на Комисията;

ж)

условия за използване на отделна банкова сметка и за режима на начислените лихви;

з)

разпоредби, които гарантират видимост на действията на Съюза по отношение на останалите дейности на BONUS EEIG;

и)

ангажимент за въздържане от действия, които могат да доведат до конфликт на интереси по смисъла на член 52, параграф 2 от Финансовия регламент;

й)

разпоредби, уреждащи правата върху интелектуалната собственост, произтичащи от дейностите по линия на BONUS, както е посочено в член 2;

к)

критерии, които да се използват при междинните и крайните оценки, включително посочените в член 13.

3.   Комисията прави предварителна оценка на BONUS EEIG с цел да се убеди в наличието и правилното прилагане на процедурите и системите, посочени в член 56 от Финансовия регламент.

Член 6

Лихви по вноските

Лихвите, начислени по направените за BONUS финансови вноски, се считат за приходи на BONUS EEIG и се предоставят за BONUS.

Член 7

Намаляване, задържане или прекратяване на изплащането на финансовата вноска на Съюза

В случай че BONUS не се изпълнява или се изпълнява неточно, частично или със закъснение, Съюзът може да намали, задържи или прекрати изплащането на финансовата си вноска, като отчита напредъка в изпълнението на BONUS.

В случай че участващите държави не предоставят или предоставят частично или със закъснение приноса си за финансирането на BONUS, Съюзът може да намали финансовата си вноска, като отчита размера на публичното финансиране, разпределено от участващите държави съгласно условията в споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства, посочено в член 5, параграф 1.

Член 8

Защита на финансовите интереси на Съюза от страна на участващите държави

В процеса на изпълнение на BONUS участващите държави предприемат законодателни, регулаторни, административни или други мерки, необходими за защита на финансовите интереси на Съюза. По-специално участващите държави предприемат необходимите мерки в съответствие с Финансовия регламент и Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002, за да осигурят пълното възстановяване на всички суми, дължими на Съюза.

Член 9

Контрол от страна на Комисията и Сметната палата

Комисията и Сметната палата на Европейския съюз имат право да извършват всички необходими проверки и инспекции за осигуряване правилното управление на финансовите средства на Съюза и за защита на финансовите интереси на Съюза срещу всякакви измами или нередности. За тази цел участващите държави и BONUS EEIG своевременно предоставят всички необходими документи на разположение на Комисията и на Сметната палата.

Член 10

Взаимно предоставяне на информация

Комисията съобщава цялата относима информация на Европейския парламент, на Съвета и на Сметната палата. По искане на Европейския парламент, Съвета или Сметната палата участващите държави се приканват да предоставят на Комисията, чрез BONUS EEIG, допълнителна информация относно финансовото управление на BONUS EEIG, която да съответства на общите изисквания за представяне на доклади, предвидени в член 13.

Член 11

Участие на други държави-членки и асоциирани държави

Всяка държава-членка и всяка държава, асоциирана към Седмата рамкова програма, може да се присъедини към BONUS в съответствие с критериите, предвидени в член 3, параграф 1 и параграф 3, букви д) и е). За целите на настоящото решение държавите-членки и държавите, асоциирани към BONUS, се считат за участващи държави.

Член 12

Участие на други държави

Участващите държави и Комисията могат да одобрят участието на всяка друга държава при спазване на критериите, предвидени в член 3, параграф 1 и параграф 3, букви д) и е), при условие че такова участие е предвидено в съответното международно споразумение.

Участващите държави и Комисията определят условията, при които правните субекти, които са се установили или пребивават в такава държава, имат право на финансиране по BONUS.

Член 13

Годишен доклад и оценка

Комисията включва доклад за дейностите по BONUS в годишния доклад за Седмата рамкова програма, представян на Европейския парламент и на Съвета съгласно член 190 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Комисията извършва междинна оценка на BONUS не по-късно от 31 декември 2014 г. Тази оценка обхваща напредъка към постигане на целите, определени в член 2 и приложение I, както и препоръките към BONUS относно най-подходящите начини за по-нататъшно повишаване на интеграцията и качеството и ефикасността на изпълнението, включително научната, управленската и финансовата интеграция, както и преценка за целесъобразността на размера на финансовите вноски на участващите държави с оглед на евентуалните потребности на техните национални научноизследователски общности. Комисията съобщава на Европейския парламент и на Съвета заключенията от своята междинна оценка, заедно с бележките си по нея.

При приключване на участието на Съюза в BONUS, но не по-късно от 31 декември 2017 г. Комисията прави крайна оценка на BONUS. Комисията представя резултатите от тази оценка на Европейския парламент и на Съвета.

Член 14

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 15

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 22 септември 2010 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

O. CHASTEL


(1)  Становище от 29 април 2010 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Позиция на Европейския парламент от 16 юни 2010 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 12 юли 2010 г.

(3)  ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 86.

(5)  ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19.

(7)  ОВ L 391, 30.12.2006 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.

(12)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

(13)  ОВ C 323, 30.12.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЦЕЛИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА BONUS

1.   Цели на BONUS

Чрез BONUS се повишава научноизследователският капацитет в региона на Балтийско море, за да се допринесе за разработването и прилагането на „подходящи за целта“ регламенти, политики и управленски практики, да се отговори ефективно на основните екологични и обществени предизвикателства, пред които регионът е изправен сега и пред които ще бъде изправен през следващите години, и да се подобрят ефикасността и ефективността на разпокъсаните понастоящем планиране и подход към научните изследвания в областта на околната среда в региона на Балтийско море чрез обединяване на научноизследователските дейности в системата на Балтийско море в дългосрочна съвместна интердисциплинарна, добре интегрирана и целенасочена многонационална програма.

BONUS допринася и за изграждането и структурирането на европейското научноизследователско пространство в региона на Балтийско море.

За постигането на тези цели е необходимо да се подобрят ефикасността и ефективността на разпокъсаното понастоящем планиране на научни изследвания в областта на околната среда в региона на Балтийско море чрез обединяване на научноизследователските дейности в дългосрочна съвместна интердисциплинарна, добре интегрирана и целенасочена многонационална програма в подкрепа на устойчивото развитие на региона. За целта чрез BONUS:

а)

се изработва съобразен с политиките стратегически план за научни изследвания;

б)

се подобрява устойчивата презгранична и междуотраслова координация и интеграция на публичните научноизследователски програми;

в)

се повишава научноизследователският капацитет в новите държави-членки на Съюза от балтийския регион;

г)

се създават подходящи платформи за консултации със заинтересованите страни, включително с представители на всички отрасли, имащи отношение към въпроса;

д)

се мобилизират допълнителни финансови ресурси от засиленото сътрудничество в междуотрасловите научни изследвания на системата на Балтийско море;

е)

се определят подходящи правила и ред за изпълнение, позволяващи ефективно изпълнение на BONUS чрез правен субект и управленска структура за съвместно ръководство;

ж)

се отправят интердисциплинарни, стратегически насочени съвместни покани за представяне на предложения с участие на множество партньори.

2.   Стратегически етап

2.1.   Цел

По време на стратегическия етап се подготвя етапът на изпълнение. Той служи за стратегическото развитие на BONUS, за да се гарантира постигане на оптимална интеграция на научните изследвания на системата на Балтийско море. На този етап се търси засилване на участието на заинтересованите страни и групи от ползватели, за да се гарантира, че научните изследвания са от значение за политиката и управлението и че класирането по приоритет на научноизследователските теми се определя от нуждите на политиките, както и че се търси активно пълноценното участие на учените и техните научноизследователски институции и на широкия кръг заинтересовани страни.

2.2.   Резултати

BONUS EEIG представя на Комисията резултатите, посочени по-долу, не по късно от 15 месеца след началото на стратегическия етап.

В процеса на постигане на тези резултати Комисията предоставя съвети и помощ при поискване от страна на BONUS EEIG. По искане на Комисията BONUS EEIG докладва за напредъка.

2.2.1.   Стратегически план за научни изследвания

Стратегическият план за научни изследвания се разработва и съгласува чрез консултации между участващите държави, широк кръг от заинтересовани страни и Комисията. Той представлява основата на съобразена с политиките програма. Той разширява обхвата на научните изследвания, като в допълнение към морската екосистема се включва целият басейн, така че да се вземат под внимание основните проблеми, засягащи качеството и продуктивността на екосистемите в региона на Балтийско море.

Той включва описание на базата за сравнение и на съвременното състояние на научните изследвания на системата на Балтийско море, предоставя ясна стратегическа визия и пътна карта за постигане на набелязаните цели и посочва ориентировъчни, съобразени с политиките теми за покани за предложения, техния бюджет, график за публикуване и очаквана продължителност на проектите. Освен това той включва мерки, с които да се даде отговор на нововъзникващи потребности от научни изследвания и да се постигне напредък на панбалтийската интеграция в областта на научноизследователската дейност, а също така съдържа съвместна пътна карта за колективно използване на регионални инфраструктурни мощности и евентуално планиране на бъдещи инвестиции в тях.

2.2.2.   Платформи за консултации със заинтересованите страни

Въз основа на обстоен анализ на съответните заинтересовани от BONUS страни на местно, национално, регионално равнище и на равнището на Съюза се създават платформи и механизми за консултации със заинтересованите страни с цел да се засили и институционализира участието на заинтересованите страни от всички засегнати отрасли, за установяване на критични недостатъци, класиране по приоритет на научноизследователските теми и за подобрено внедряване на резултатите от научните изследвания. Това включва привличането за участие на учени, включително по други относими природни науки освен свързаните с морето, както и по дисциплини от обществените и икономическите науки, за да се гарантира необходимата мултидисциплинарност при разработването на стратегическия план за научни изследвания, на неговата стратегическа визия и на приоритетите за научни изследвания.

Създава се форум за отраслови научни изследвания (орган от представители на министерства и други участници, занимаващи се с изследване и управление на системата на Балтийско море) като постоянен помощен орган на BONUS, натоварен с обсъждане на планирането на програмата, резултатите и нововъзникващи потребности от научни изследвания с оглед вземането на решения. Форумът улеснява и ускорява панбалтийската интеграция на научноизследователската дейност, включително съвместното използване на инфраструктурни мощности, подпомага набелязването на потребности от научни изследвания, ускорява внедряването на резултатите от научноизследователската дейност и улеснява обединяването на финансирането на научни изследвания.

2.2.3.   Правила и ред за изпълнение

Правилата и редът за изпълнение се отнасят до всички аспекти на осигуряването на успешното изпълнение на стратегическия план за научни изследвания. Когато е приложимо, те следват правилата на Седмата рамкова програма. Те се състоят inter alia от следните елементи:

а)

приемане на мерки (относно изготвяне на документи, установяване на процедури, наемане и обучение на персонал), изисквани съгласно Финансовия регламент за непряко централизирано управление;

б)

поемане на официални ангажименти от страна на участващите държави в размер на най-малко 48,75 милиона евро, от които максимум 25 % може да са непарични вноски под формата на ползване на инфраструктура;

в)

предоставяне на реалистична и подкрепена с доказателства оценка за стойността на непаричната вноска под формата на ползване на инфраструктура на участващите държави;

г)

съставяне на изчерпателен списък на всички инфраструктури, включително с данни за контакт с техните собственици, оператори или други компетентни органи, и неговото публикуване, както и актуализиране при необходимост;

д)

осигуряване на договарянето и въвеждането на общи правила и ред за изпълнение във връзка със споразуменията за предоставяне на безвъзмездни средства с бенефициерите по BONUS, които трябва да се сключват централно от BONUS EEIG, включително общи и договорни правила за участие, образец на споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства, насоки за кандидатите, участниците и независимите оценители и правила за одит на бенефициерите, включително възможност тези одити да се извършват от Комисията и от Сметната палата;

е)

изграждане на подходяща управленска структура на BONUS на всички етапи на жизнения цикъл на проектите;

ж)

осигуряване на подходящо финансиране за повишаване на капацитета на BONUS EEIG от гледна точка на човешки ресурси и мултидисциплинарни експертни знания, за да бъде тя в състояние да оказва подкрепа по стратегическите аспекти, а също и по ефикасното изпълнение на BONUS;

з)

разработване на структура за финансиране на проектите по BONUS;

и)

разработване на стратегия за съобщаване и разпространение на информация, която да гарантира в най-голяма възможна степен, че резултатите и данните отговарят на изискванията на Европейската мрежа за наблюдение и данни за морската среда.

По отношение на непаричните вноски под формата на ползване на инфраструктура през стратегическия етап се разработват специфичен подход и правила, по които участващите държави поемат ангажимент да предоставят безплатно на бенефициерите по BONUS достъп до инфраструктура и нейното ползване (по-конкретно на изследователски кораби). Разходите по ползването на тази инфраструктура не се считат за допустими разходи по проекти. Във връзка с това BONUS EEIG сключва съответни споразумения с участващите държави или със собствениците на инфраструктура, които трябва да:

а)

определят методиката за оценяване на непаричните вноски под формата на ползване на инфраструктура;

б)

гарантират, че BONUS EEIG, Комисията и Сметната палата могат да извършват одит на достъпа до инфраструктурата и на нейното ползване, както и на възникналите във връзка с това разходи;

в)

посочват, че договарящите страни докладват ежегодно относно направените разходи по предоставянето на достъп на бенефициери по BONUS до инфраструктура или по нейното ползване от страна на тези бенефициери.

2.2.4.   Финансиране от Съюза на стратегическия етап

Допустимите разходи се възстановяват в размер до 50 %, като за допустими се считат действителните разходи, направени от BONUS EEIG и отразени в нейната счетоводна система, които са били необходими за постигане на посочената в точка 1 цел. Допустими могат да бъдат само разходи, считано от 1 януари 2010 г., като те се определят по-точно в споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства за стратегическия етап.

3.   Етап на изпълнение

Ако са спазени условията, посочени в член 3, параграф 3, буква а), и ако резултатите от предварителния одит на BONUS EEIG са положителни, Комисията и BONUS EEIG сключват споразумението за изпълнение.

3.1.   Цели

През етапа на изпълнение се публикуват и правят съвместни покани за представяне на предложения с цел финансиране на стратегически насочени проекти по BONUS, които отговарят на целите на BONUS. Темите се вземат от стратегическия план за научни изследвания по BONUS, като са съобразени в най-голяма възможна степен с установената пътна карта и обхващат научни изследвания, технологично развитие и дейности за обучение и/или разпространение на информация.

3.2.   Изпълнение на проекти по BONUS

Проектите по BONUS се изпълняват чрез транснационални проекти с множество партньори с участието на най-малко три независими отговарящи на условията правни субекта от три различни държави-членки или асоциирани държави, от които най-малко две трябва да са от участващите държави.

Правни субекти от държавите-членки и асоциираните държави могат да получат финансиране по BONUS. Всеки консорциум, представящ предложение за проект по BONUS, може да включва участник от трета държава, при условие че може убедително да гарантира, че той разполага с ресурсите, необходими за пълното покриване на разходите по неговото участие.

Във всяка покана за представяне на предложения ясно се посочват научните теми. Тези теми се определят от BONUS EEIG след консултация с Комисията. При определянето на темите те вземат предвид нововъзникващите потребности, резултатите от предишни приключени проекти и консултациите с широк кръг заинтересовани страни, предприети през стратегическия етап и през цялата продължителност на BONUS.

BONUS EEIG разгласява възможно най-широко поканите за представяне на предложения, като използва подходящи информационни средства, и особено уебсайтовете на Седмата рамкова програма, и се обръща към всички заинтересовани страни, като използва специализираната преса и брошури. Поканите за представяне на предложения остават валидни за срок най-малко три месеца. Предложените в отговор на поканите проекти се представят от кандидатите централно на BONUS EEIG и се подлагат на едноетапна процедура за оценяване.

Предложените проекти се оценяват и подбират централно въз основа на независим преглед с оглед на определени критерии за допустимост, подбор и отпускане. Основните критерии за оценяване са високото научно ниво, качеството на изпълнението и очакваното въздействие на проекта. В поканите за представяне на предложения се включват основните критерии за оценяване. Може да бъдат включени допълнителни критерии, при условие че са публикувани в поканата за представяне на предложения, не са дискриминационни и нямат предимство спрямо основните критерии за оценяване.

BONUS EEIG гарантира, че всяко получено предложение е оценено с помощта на най-малко трима независими експерти, определени от нея въз основа на критериите, посочени в Регламент (ЕО) № 1906/2006. Всяко предложение за проект получава числова оценка. Независимите експерти проучват проектите с оглед на критериите за оценяване и им присъждат по всеки критерий числова оценка от 0 до 5 съгласно правилата за представяне на предложения и съответните процедури на Седмата рамкова програма за оценка, подбор и отпускане.

BONUS EEIG изготвя списък за финансиране, като се придържа стриктно към резултатите от независимото оценяване. Изготвеното от независимите експерти класиране е обвързващо за разпределението на финансовите средства по BONUS.

Административното управление на безвъзмездните средства, отпуснати на избраните проекти по BONUS, се осъществява централно под ръководството на BONUS EEIG.

3.3.   Допълнителни дейности

Освен управлението на BONUS съгласно точки 3.1 и 3.2 BONUS EEIG осъществява и следните дейности:

а)

редовно актуализиране на стратегическия план за научни изследвания и класиране по приоритет на научноизследователските теми с цел отчитане на нововъзникващите потребности и на резултатите от предишни приключени проекти, както и въз основа на процедурите за консултации с широк кръг заинтересовани страни, посочени в точка 2.2.2;

б)

улесняване на достъпа на транснационални и мултидисциплинарни изследователски екипи по проекти, финансирани от BONUS, до уникални научноизследователски инфраструктури и съоръжения;

в)

организиране на ефективно функционираща връзка между науката и политиката, за да се осигури оптимално внедряване на резултатите от научните изследвания;

г)

осигуряване на финансиране от участващите държави, което би гарантирало устойчивост на BONUS без финансиране от страна на Съюза в периода след приключване на BONUS;

д)

засилено сътрудничество между регионалните програми за изследвания в областта на околната среда и съответните научни общности в други европейски морски басейни;

е)

дейности по съобщаване и разпространение на информацията;

ж)

BONUS EEIG трябва да проявява инициатива за споделяне на най-добрите практики с други европейски регионални морски басейни, както и за добра обратна връзка на европейско равнище, за да се осигурят хармонизиране и рационализиране.

3.4.   Вноски през етапа на изпълнение

Етапът на изпълнение на BONUS се съфинансира от участващите държави и Съюза за период от най-малко пет години, докато приключи пълният жизнен цикъл на всички финансирани по BONUS проекти, при условие че Съюзът е поел ангажименти до 2013 г. и че са изпълнени всички задължения за докладване пред Комисията. Финансовата вноска на Съюза през етапа на изпълнение се равнява на паричните и непаричните вноски под формата на инфраструктура на участващите държави за проекти по BONUS, направени чрез BONUS EEIG, включително и на текущите разходи, направени от BONUS EEIG през етапа на изпълнение. Тези текущи разходи не могат да превишават 5 милиона евро.

BONUS EEIG е получателят и администраторът на финансовата вноска на Съюза. Отделни участващи държави може да решат да управляват собственото си национално финансиране и да предназначат паричните си вноски изключително за вътрешни научни изследвания, избрани на централно ниво, или да предоставят паричните си вноски за централно управление от страна на BONUS EEIG.

При спазване на условията, договорени в годишните финансови споразумения, посочени в член 5, параграф 2, вноската на Съюза се изплаща въз основа на доказателства, че участващите държави са платили своята парична вноска на бенефициери на BONUS или на BONUS EEIG и са предоставили непарични вноски под формата на ползване на инфраструктура за проекти по BONUS.

BONUS EEIG носи отговорност за правилното използване на финансовите средства по BONUS, като то се установява чрез независим финансов одит на проектите, проведен от BONUS EEIG или от нейно име.

3.5.   Финансиране на проекти по BONUS

При спазване на член 3, параграф 3, буква е) финансирането на проекти по BONUS покрива до 100 % от допустимите разходи, които се изчисляват в съответствие с общите правила за финансиране и общите проценти за финансиране, определени от BONUS EEIG в правилата и реда за изпълнение и одобрени от Комисията в споразумението за изпълнение.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

УПРАВЛЕНИЕ НА BONUS

BONUS се управлява от BONUS EEIG чрез нейния секретариат. BONUS EEIG е изградил следните структури за целите на BONUS:

а)

ръководен комитет;

б)

секретариат;

в)

консултативен съвет;

г)

форум за отраслови изследвания; и

д)

форум на координаторите на проекти.

а)

Ръководният комитет е върховният орган на BONUS EEIG, той е нейният орган за вземане на решения и за управление на секретариата. Ръководният комитет се състои от висши служители на институциите за финансиране и управление на научните изследвания, назначени от членовете на BONUS EEIG. Той се ръководи от председател — длъжност, която се заема за една година на ротационен принцип от член на BONUS EEIG. Предишният, сегашният и бъдещият председател образуват изпълнителния комитет, който подпомага секретариата по въпроси от стратегическо значение. Като взема предвид предложенията на секретариата, ръководният комитет взема решения относно стратегическата насоченост на BONUS, включително решения за определяне и актуализиране на BONUS, за планиране на поканите за представяне на предложения, за бюджетния профил, за критериите за допустимост и подбор, за групата на оценителите, за одобряване на класирането на проектите по BONUS, които да бъдат финансирани, за наблюдението на напредъка по финансираните проекти по BONUS и за надзора за добрата и организирана работа на секретариата във връзка с BONUS.

б)

Секретариатът се ръководи от изпълнителния директор, който изпълнява решенията на ръководния комитет и действа като основен представител на BONUS както пред Комисията, така и пред различните национални агенции за финансиране. Секретариатът отговаря за цялостното координиране и наблюдение на дейностите по BONUS, за публикуването, оценяването и резултатите от поканите за представяне на предложения, а също и за наблюдението на финансираните проекти както от договорна, така и от научна гледна точка, и за докладване на постигнатия напредък пред ръководния комитет. Той отговаря също така за планирането и организирането на консултации със заинтересовани страни и с консултативния съвет и за последващото им отразяване в стратегическия план за научни изследвания, както и за насърчаването на ефективното взаимодействие между науката и политиката.

в)

Консултативният съвет подпомага ръководния комитет и секретариата. Той се състои от учени с добра международна репутация, представители на съответните заинтересовани страни, включително например от отраслите на туризма, възобновяемите източници на енергия, рибарството и аквакултурите, морския транспорт, доставчиците на технологии и биотехнологии, както и промишлените и обществените организации с интереси в тези отрасли, други интегрирани научноизследователски програми за региона на Балтийско море, както и представителите на други европейски морски региони. Той предоставя независими съвети, насоки и препоръки по научни и политически въпроси във връзка с BONUS, включително съвети относно целите, приоритетите и насоката на действие на BONUS, начините за подобряване на резултатите от научните изследвания на BONUS, включително по отношение на тяхното получаване и качество, изграждането на капацитет, свързването в мрежа и значението на извършваната работа за постигане на целите на BONUS. Той съдейства също така за използването и разпространението на резултатите от BONUS.

г)

Форумът за отраслови изследвания се състои от представители на министерства и други участници, занимаващи се с научни изследвания и управление на системата на Балтийско море. Той се свиква веднъж годишно под формата на консултативна среща, на която се обсъждат резултатите от BONUS и нововъзникващи потребности от научни изследвания с оглед вземането на решения. Той служи като форум за ускоряване на панбалтийската интеграция на научноизследователската дейност, включително съответните отраслово финансирани научни изследвания, както и използването и планирането на съвместни инфраструктури.

д)

Форумът на координаторите на проекти се състои от координатори на проекти, финансирани по линия на BONUS. Той подпомага секретариата по въпроси относно научното координиране на BONUS, обединяването и обобщаването на резултатите от научните изследвания.


Top