Help Print this page 

Document 32010D0691

Title and reference
2010/691/ЕС: Решение на Комисията от 15 ноември 2010 година за предоставяне на Чешката република на дерогация от прилагането на Решение 2006/679/ЕО относно техническата спецификация за оперативна съвместимост във връзка с подсистемата за „Контрол, управление и сигнализация“ на трансевропейската конвенционална железопътна система за линията Strančice–České Budějovice (нотифицирано под номер C(2010) 7789)
OJ L 298, 16.11.2010, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/691/oj
Multilingual display
Text

16.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 298/85


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 15 ноември 2010 година

за предоставяне на Чешката република на дерогация от прилагането на Решение 2006/679/ЕО относно техническата спецификация за оперативна съвместимост във връзка с подсистемата за „Контрол, управление и сигнализация“ на трансевропейската конвенционална железопътна система за линията Strančice–České Budějovice

(нотифицирано под номер C(2010) 7789)

(само текстът на чешки език е автентичен)

(2010/691/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2006/679/ЕО на Комисията от 28 март 2006 г. относно техническата спецификация за оперативна съвместимост във връзка с подсистемата за „Контрол, управление и сигнализация“ на трансевропейската конвенционална железопътна система (1), и по-специално раздел 7.1.3 от приложението към него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2009/561/ЕО на Комисията (2) за изменение на Решение 2006/679/ЕО бяха установени правилата за прилагане на техническата спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на трансевропейската конвенционална железопътна система.

(2)

В съответствие с раздел 7.1.3 от техническата спецификация за оперативна съвместимост във връзка с подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на трансевропейската конвенционална железопътна система оборудването с ERTMS/ETCS (Европейска система за управление на железопътното движение/Европейска система за контрол на влаковете) е задължително в случай на модернизиране или първоначално инсталиране на предназначената за защита на влака част от функционална група за контрол, управление и сигнализация по проекти за железопътна инфраструктура, които получават финансова подкрепа от европейските фондове за регионално развитие и/или от кохезионните фондове.

(3)

Когато сигнализацията се обновява по къси (под 150 km) и несвързани отсечки от линия, Комисията може да предостави временна дерогация от това правило, при условие че съответната държава-членка изпрати досие на Комисията. Това досие трябва да съдържа икономически анализ, който да показва значителни икономически и/или технически предимства от пускането на ERTMS в експлоатация не по време на финансирания от ЕС проект, а на по-късна дата за оборудване.

(4)

Комисията анализира представеното досие и мерките, предложени от държавата-членка, и информира комитета, посочен в член 29 от Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3), за резултата от този анализ. Когато се предостави дерогация, държавата-членка гарантира, че ERTMS ще бъде инсталирана не по-късно от 5 години след приключването на проекта и веднага след свързването на отсечката от линията с друга линия, оборудвана с ERTMS.

(5)

Линията Strančice–České Budějovice постепенно ще бъде модернизирана до 2016 г., като за някои отсечки се получава или ще се получи финансова подкрепа от европейските фондове за регионално развитие и/или от кохезионните фондове.

(6)

Линията Strančice–České Budějovice е по-къса от 150 km и не е свързана към линия, която вече е оборудвана с ERTMS. На 24 януари 2010 г. чешките органи изпратиха на Комисията искане за дерогация заедно с досие, показващо наличието на значителни икономически и технически предимства от пускането на ERTMS в експлоатация не по време на финансирания от ЕС проект, а до края на 2018 г.

(7)

В съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския парламент и на Съвета (4) Европейската железопътна агенция даде на 20 май 2010 г. своето техническо становище относно искането за дерогация.

(8)

В техническото становище се посочва, че представеното досие съдържа изискваните елементи за предоставяне на дерогация, но се препоръчва получаването на потвърждение, че тръжната процедура ще включва вариант за оборудване на линията с ERTMS.

(9)

Чешките органи потвърдиха на 7 юни 2010 г., че тръжната процедура за последната подотсечка ще включва ясен вариант за оборудване на линията с ERTMS.

(10)

Комисията информира за резултатите от своя анализ комитета, създаден съгласно член 29 от Директива 2008/57/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предоставя се исканата от Чешката република дерогация от задължението за прилагане на техническата спецификация за оперативна съвместимост „Контрол, управление и сигнализация“ на трансевропейската конвенционална железопътна система за линията Strančice–České Budějovice.

Дерогацията се предоставя до 31 декември 2018 г.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Чешката република.

Съставено в Брюксел на 15 ноември 2010 година.

За Комисията

Siim KALLAS

Заместник-председател


(1)  ОВ L 284, 16.10.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 194, 25.7.2009 г., стр. 60.

(3)  ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 1.


Top