Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0670

2010/670/ЕС: Решение на Комисията от 3 ноември 2010 година за определяне на критерии и мерки за финансирането на демонстрационни проекти със стопански характер за безопасно за околната среда улавяне и съхранение в геоложки обекти на CO 2 , както и за финансирането на демонстрационни проекти за новаторски технологии за възобновяема енергия, чрез схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в Общността, въведена с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2010) 7499)

OJ L 290, 6.11.2010, p. 39–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/670/oj

6.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 290/39


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 3 ноември 2010 година

за определяне на критерии и мерки за финансирането на демонстрационни проекти със стопански характер за безопасно за околната среда улавяне и съхранение в геоложки обекти на CO2, както и за финансирането на демонстрационни проекти за новаторски технологии за възобновяема енергия, чрез схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в Общността, въведена с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2010) 7499)

(2010/670/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 10а, параграф 8, трета алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Европейският съвет от юни 2008 г. призова Комисията възможно най-скоро да предложи механизъм за насърчаване на инвестиции от държавите-членки и от частния сектор, за да се осигури изграждането и пускането в експлоатация до 2015 г. на 12 демонстрационни инсталации за улавяне и съхранение на СО2 („CCS“).

(2)

Съгласно посоченото в член 10а, параграф 8 от Директива 2003/87/ЕО, се въвежда механизъм за финансиране на демонстрационни проекти със стопански характер за безопасно за околната среда улавяне и съхранение в геоложки обекти на СО2 (наричани по-нататък „демонстрационни проекти за CCS“), както и за финансиране на демонстрационни проекти за новаторски технологии за възобновяема енергия (наричани по-нататък „демонстрационни проекти за ВЕИ“). С оглед на осигуряване на добро функциониране на този механизъм, необходимо е да бъдат определени както правила, така и критерии за избора и изпълнението на тези проекти, а също и основни принципи за монетизиране на квотите и за управление на приходите.

(3)

На 7 октомври 2009 г. Комисията прие Съобщението, озаглавено „Инвестиране в разработването на нисковъглеродни енергийни технологии“ (2), в което бе изтъкната ролята на предвиденото по настоящото Решение финансиране за изпълнението на Европейския стратегически план за енергийни технологии (SET-Plan), във връзка с необходимите демонстрационни проекти.

(4)

Финансирането по настоящото решение следва да зависи от разрешаването от страна на Комисията на всяка представляваща държавна помощ компонента в общия финансов принос от публични източници, в съответствие с членове 107 и 108 от Договора, с оглед да се гарантира, че този вид финансиране е ограничено до степента, необходима за осигуряване на изпълнението и експлоатацията на съответния проект, като се отчитат потенциалните отрицателни въздействия върху конкуренцията. Във връзка с горепосоченото, държавите-членки следва да уведомяват Комисията за всяко финансиране, съдържащо държавна помощ по смисъла на член 108, параграф 3 от Договора, за да може да бъде координирана процедурата за избор на проекти по настоящото решение с оценката на държавната помощ.

(5)

Предоставяното по настоящото решение финансиране не е част от общия бюджет на Европейския съюз. Следователно, то може да бъде комбинирано с финансиране чрез други инструменти, включително структурните и кохезионните фондове, както и Европейската енергийна програма за икономическо възстановяване (ЕЕПВ). Също така, то може да бъде комбинирано и с кредитно финансиране, предоставено от Инструмента за финансиране със споделяне на риска (ИФСР), създаден от Общността и от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

(6)

С цел да се избегне конкуренция между държавите-членки по отношение на размера на субсидиите, финансирането по настоящото решение следва да се фиксира на 50 % от съответните разходи, освен ако общата сума на финансирането по настоящото решение би надхвърлила лимита от 15 % от общото количество на разполагаемите квоти за емисии, съгласно определението в Директива 2003/87/ЕО, като в този случай финансирането следва да не надвишава 15 % от общото количество на разполагаемите квоти за емисии. Също така, финансирането по настоящото решение следва да представлява допълнение към значително съфинансиране от страна на съответния оператор. За да не се предоставя преференциално третиране на проекти, финансирани от ЕЕПВ, финансирането по настоящото решение следва да бъде намалявано със сума, равна на финансирането, получено от ЕЕПВ.

(7)

Изграждането на демонстрационна програма на Европейския съюз, включваща възможно най-добрите проекти, обхващащи широк спектър от технологии и имащи географски балансирано разположение по територията на държави-членки, техните изключителни икономически зони и континенталните им шелфове, не би могло да бъде постигнато в достатъчна степен, ако проектите се избират на национално равнище. По тази причина, изборът на проекти следва да бъде проведен на равнището на Европейския съюз. С оглед да се осигури съгласуваност с националните процедури за избор и финансиране на проекти, отговорността за събирането на подадени от спонсорите заявки за финансиране, както и за оценката на проектите въз основа на посочените в настоящото решение критерии за допустимост, следва да бъде поета от държавите-членки. Тъй като финансираните по настоящото решение проекти в повечето случаи ще бъдат съфинансирани от държавите-членки, би следвало държавите-членки да имат възможността да решават кои проекти желаят да подкрепят и чии заявки желаят да подадат за процедурата на избор на проекти на равнището на Съюза. Целта не е подаването на тези заявки да заменя уведомлението за държавна помощ, което следва да се направи в случаите, когато финансирането съдържа компонента, представляваща държавна помощ. Ролята на държавите-членки следва да бъде допълнително засилена — чрез провеждане на допълнителна консултация със съответните държави-членки, за да могат те да потвърдят, в случаите когато това е уместно, размера и структурата на общото публично финансиране, а също и чрез представяне на проектосписъка на избраните проекти, включително и за качеството на проектите на Комитета по изменение на климата, преди да бъдат взети решенията за предоставяне на финансиране.

(8)

В светлината на своя опит в областта на избора и финансирането на проекти, Комисията потърси начин да включи в изпълнението на настоящото решение ЕИБ. ЕИБ се съгласи, че действайки от името, от страна и за сметка на Комисията, тя би могла да изпълни някои задачи по отношение на избора на проекти, монетизирането на квоти за емисии на парникови газове и управлението на приходите. Конкретните условия за това сътрудничество, включително заплащането на ЕИБ, следва да бъдат формулирани в съответно споразумение между Комисията и ЕИБ, което подлежи на одобрение от управляващите органи на ЕИБ. Заплащането на ЕИБ за изпълнението на тези задачи следва да бъде от дохода, получен в резултат на нейното управление на приходите.

(9)

Наличните приходи от съответните 300 милиона квоти следва да бъдат предоставени на два кръга на покани за предложения, за да се даде възможност, от една страна, достигналите степен на зрелост проекти да получат финансиране още при първия кръг, а от друга страна — да бъдат коригирани при втория кръг всякакви възможни технически или географски дисбаланси. В случай на недостатъчна конкуренция в определена подкатегория от проекти при първия кръг, решенията за предоставяне на финансиране в тази подкатегория следва да бъдат отложени за втория кръг, с оглед постигане на максимално оползотворяване на финансовите средства по настоящото решение.

(10)

Финансирането по настоящото решение следва да бъде предоставяно само на проекти, използващи технологии, които са новаторски спрямо съвременното техническо равнище в ключовите направления на съответната технология. Тези технологии следва все още да не са в търговско разпространение, но да са достатъчно зрели, за да могат да бъдат демонстрирани в мащаб, предхождащ мащаба на стопанска реализация. За тях следва да съществуват разумно обосновани перспективи за успешна реализация, като се има предвид, че техническите рискове са неизбежни, а предлаганият мащаб на демонстрацията трябва да е такъв, че да не обуславя появата на значими допълнителни проблеми при по-нататъшното му увеличаване. Също така проектите следва да имат значителен потенциал за възпроизводство, и по този начин да осигуряват значителни перспективи за икономически ефективно намаляване на емисиите на CO2 — както в Съюза, така и глобално. Ето защо избираеми за финансиране следва да бъдат само проекти, които попадат в специфични категории и които съответстват на специфични изисквания, формулирани в настоящото решение.

(11)

С оглед на осигуряване на разнообразие в технологиите, в първия кръг от покани за предложения следва да бъдат финансирани 8 демонстрационни проекта за CCS (включително поне по един и не повече от три проекта във всяка проектна категория, като поне три от проектите следва да са с подаване на въглеродния диоксид в нефтено или газово находище, и поне три да са с подаване на въглеродния диоксид в солен водоносен слой), а в областта на ВЕИ — по един проект във всяка от проектните подкатегории в първия кръг от покани за предложения. Ако има достатъчно средства, би могло да се финансират повече проекти, като се поддържа балансът между демонстрационните проекти за улавяне и съхранение на СО2 (CCS) и демонстрационните проекти за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Също така, с оглед осигуряване на географски баланс, във всяка държава-членка следва да бъде финансиран поне по един и не повече от три проекта. Този критерий не се отнася за проектите, които поради своя характер са предназначени да бъдат изпълнявани на територията на няколко държави-членки.

(12)

По принцип, следва да бъдат избрани тези проекти, чрез които се постига съответствие с изискванията за брой проекти във всяка категория по икономически най-ефективен начин.

(13)

С оглед да се осигури влизането в експлоатация по план на избраните проекти, както и ефективното използване на финансовите средства, следва решенията за предоставянето на финансиране да зависят от наличието на всички необходими национални разрешения, съгласно съответните изисквания на нормативната уредба на Европейския съюз, както и от вземането от страна на спонсорите на окончателни инвестиционни решения, като тези условия следва да бъдат изпълнени в рамките на определен срок след приемането на решенията за предоставяне на финансиране.

(14)

Държавите-членки следва да изплащат на проектите приходите въз основа на правно обвързващи инструменти. Както се изисква в Директива 2003/87/ЕО, изплащането следва да се прави веднъж годишно, въз основа, при демонстрационни проекти за CCS — на съхраненото количество CO2, както то е докладвано, установено чрез мониторинг и верифицирано съгласно Директива 2003/87/ЕО, или съответно при демонстрационни проекти за ВЕИ — въз основа на произведеното количество енергия. От друга страна, в случаите при които държавите-членки гарантират, че всякакво свръхфинансиране ще бъде върнато, следва да е възможно да се изплаща част от финансирането или цялото финансиране за даден проект преди неговото влизане в експлоатация. Като се има предвид особената значимост в контекста на демонстрационната програма за обмен на знания, финансирането следва да се предоставя само ако са спазени изискванията за обмен на знания.

(15)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по изменение на климата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет

С настоящото решение се създават правила и критерии за следните дейности:

1.

Избор на демонстрационни проекти със стопански характер за безопасно за околната среда улавяне и съхранение в геоложки обекти на СО2 („демонстрационни проекти за CCS“) и на демонстрационни проекти за новаторски технологии за възобновяема енергия („демонстрационни проекти за ВЕИ“), посочени в Директива 2003/87/ЕО.

2.

Монетизиране на квотите, посочени в Директива 2003/87/ЕО, за подпомагане на демонстрационни проекти за CCS и ВЕИ, както и управление на съответните приходи.

3.

Изплащане на приходите и изпълнението на демонстрационни проекти за CCS и ВЕИ.

Настоящото решение, включително разпоредбите по отношение на осребряването на квотите за емисии, не засяга другите актове за прилагане, приети съгласно Директива 2003/87/ЕО.

Член 2

Принципи

1.   Броят на квотите от резерва за нови участници, посочени в член 10а, параграф 8 от Директива 2003/87/ЕО, ще възлиза на 300 милиона.

2.   Изборът на демонстрационни проекти за CCS и ВЕИ, които да бъдат финансирани по настоящото решение, ще се проведе в рамките на два кръга от покани за предложения за проекти, организирани от Комисията и адресирани до държави-членки, обхващащи съответно еквивалента на 200 милиона квоти за първия кръг от покани за предложения, и еквивалента на 100 милиона квоти плюс неизползваната част от първия кръг от покани за предложения, за втория кръг от покани за предложения.

3.   Освен ако това не противоречи на посоченото в член 10а, параграф 8, четвърта алинея, четвърто изречение от Директива 2003/87/ЕО, финансирането по настоящото решение представлява 50 % от съответните разходи. Ако общото поискано публично финансиране е по-малко от 50 % от съответните проектни разходи, по настоящото решение се предоставя цялото поискано публично финансиране.

Когато обаче финансирането по настоящото решение е комбинирано с финансиране от Европейската енергийна програма за икономическо възстановяване (ЕЕПВ), финансирането по настоящото решение се намалява със сумата на финансирането, получено от ЕЕПВ.

Член 3

Съответни разходи

1.   За целите на член 2, параграф 3 се прилагат правилата, посочени в параграфи от 2 до 5 от настоящия член.

2.   Съответните разходи за демонстрационните проекти за CCS представляват тези инвестиционни разходи, които проектът включва поради прилагането на CCS, с приспадане на нетната настояща стойност по възможно най-добра прогнозна оценка на разликата между експлоатационните приходи и разходи, дължащи се на прилагането на CCS през първите 10 години на експлоатация.

3.   Съответните разходи за демонстрационните проекти за ВЕИ представляват тези допълнителни инвестиционни разходи, които проектът включва в резултат от прилагането на новаторска технология за възобновяема енергия, с приспадане на нетната настояща стойност по възможно най-добра прогнозна оценка на отклонението на разликата между експлоатационните приходи и разходи през първите 5 години на експлоатация, спрямо разликата между приходите и разходите при конвенционално производство със същия капацитет за реално енергопроизводство.

4.   Инвестиционните разходи, посочени в параграфи 2 и 3, включват разходите за инвестиции в земя, инсталации и съоръжения.

Също така, инвестиционни разходи могат да включват инвестиции в трансфер на технологии и лицензии за използване на ноу-хау (наричани по-нататък „нематериални активи“), когато са изпълнени следните условия:

а)

нематериалният актив може да се счита за подлежащ на амортизация актив;

б)

нематериалният актив е закупен при пазарни условия, на възможно най-ниска цена;

в)

нематериалният актив остава в организацията на получателя на финансирането през период от поне пет години.

Ако нематериалният актив бъде продаден преди изтичането на посочения в буква в) петгодишен период, приходът от продажбата следва да бъде изваден от съответните разходи.

5.   Нетните експлоатационни разходи и приходи, посочени в параграфи 2 и 3, се основават на възможно най-добра прогнозна оценка на поеманите от проекта експлоатационни разходи и да отчитат всички допълнителни приходи, дължащи се на схеми за подпомагане, дори и ако те не представляват държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора, а също и избегнатите разходи и съществуващите данъчни насърчителни мерки.

Член 4

Роля на ЕИБ

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) изпълнява своите задачи по настоящото решение по искане, от името и за сметка на Комисията. Комисията носи отговорност по отношение на трети страни.

За изпълнението на тези задачи на ЕИБ се заплаща от дохода, получен в резултат на нейното управление на приходите.

Комисията и ЕИБ сключват споразумение, съдържащо конкретните условия, при които ЕИБ изпълнява своите задачи.

Член 5

Процедура за избор на проекти

1.   Поканите за предложения за проекти са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Държавите-членки събират заявките за финансиране на проекти, планирани да бъдат изпълнявани на тяхна територия.

В случаите, обаче, когато даден проект се планира да бъде изпълняван на територията на няколко държави-членки (наричан по-нататък „трансграничен проект“), получилата заявката за финансиране държава-членка информира за това другите съответни държави-членки и сътрудничи с другите държави-членки, с оглед на постигането на общо решение относно подаването на предложението за проект от тази държава-членка.

3.   Държавите-членки преценяват дали даден проект отговаря на условията за допустимост, посочени в член 6. Ако случаят е такъви ако държавата-членка поддържа проекта, тя подава предложението в ЕИБ и информира за това Комисията.

При подаването на предложения за финансиране, съответната държава-членка предоставя за всеки проект следната информация:

а)

съответните разходи, в евро, посочени в член 2, параграф 3;

б)

общо поисканото публично финансиране, в евро, което представлява съответните разходи минус приноса на оператора за покриването на тези разходи;

в)

най-добрата възможна оценка на нетната настояща стойност на допълнителните приходи, дължащи се на схеми за подпомагане и изчислени съгласно посоченото в член 3, параграф 5;

г)

за демонстрационните проекти за CCS — общото прогнозно количество CO2, разположено в геоложки обекти през първите десет години на експлоатация; за демонстрационните проекти за ВЕИ — общото прогнозно количество енергия, произведено през първите пет години на експлоатация.

Също така, държавите-членки уведомяват Комисията за всяко финансиране на дадения проект, съдържащо държавна помощ по смисъла на член 108, параграф 3 от Договора, за да може да бъде координирана процедурата за избор на проекти по настоящото решение с оценката на държавната помощ.

4.   Въз основа на подадените предложения съгласно параграф 3 от настоящия член, ЕИБ извършва оценка на финансовата и техническа жизнеспособност (на финансовата и техническата целесъобразност) на проектите, съгласно член 7.

В случаите когато съответната оценка доведе до положително заключение, ЕИБ дава препоръки до Комисията, съгласно член 8, за решения за предоставяне на финансиране.

5.   Въз основа на посочените в параграф 4 препоръки, след като бъде проведена допълнителна консултация със съответните държавите-членки, за да могат те да потвърдят, в случаите когато това е уместно, размера и структурата на общото публично финансиране, и след получаването на становище от Комитета по изменение на климата — в съответствие с член 3 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета (3), Комисията взема решения за предоставяне на финансиране, адресирани към съответните държави-членки, в които се посочва предоставеното финансиране за съответните проекти в евро.

Член 6

Критерии за допустимост

1.   Даден проект е допустим за предоставяне на финансиране, когато са изпълнени следните критерии:

а)

проектът трябва да попада в една от категориите, посочени в приложение I, част А;

б)

проектът трябва да съответства на изискванията, посочени в приложение I, част Б;

в)

проектите, изброени в приложение I, част А, точка II, трябва да са новаторски по своя характер. Съществуващите и доказани технологии не са избираеми.

2.   Ако дадена държава-членка няма възможност да подаде в ЕИБ в съответствие с член 5, параграф 3 такива предложения за проекти, попадащи в посочените в приложение I, част А, точка II подкатегории, които да отговарят на съответните прагови стойности за съответните подкатегории, тази държава-членка може да подаде и предложения за проекти с характеристики под праговите стойности и тези проекти, чрез дерогация от изискванията в параграф 1, се считат за избираеми.

Член 7

Финансова и техническа целесъобразност на проектите

ЕИБ прави оценка на целесъобразността на всеки предложен проект съгласно спецификациите, изброени в поканите за предложения за проекти, посочени в член 5, параграф 1, като оценката обхваща най-малко следните аспекти:

1.

технически обхват;

2.

разходи;

3.

финансиране;

4.

изпълнение;

5.

експлоатация;

6.

въздействие върху околната среда;

7.

процедури за възлагане на поръчки.

Член 8

Избор на проекти

1.   Финансирани са осем проекта, отговарящи на характеристиките в приложение I, част А, точка I и по един проект от всяка проектна подкатегория, посочена в приложение I, част А, точка II.

Ако финансовите ресурси позволяват, обаче, могат да бъдат финансирани и допълнителни проекти, като се поддържа балансът между демонстрационни проекти за CCS и за ВЕИ.

В случай че в дадена подкатегория са подадени не повече от две предложения, Комисията прави оценка на възможните последици от ограничения брой предложения за конкуренцията при избора на проекти по настоящото решение и може, когато е уместно, да реши да отложи за втория кръг вземането на решения за предоставяне на финансиране за съответната подкатегория.

2.   Проектите са класирани по реда на увеличаване на разходите за единица резултат. Демонстрационните проекти за CCS са класирани в обща група. Демонстрационните проекти за ВЕИ са класирани поотделно във всяка от подкатегориите, посочени в приложение I, част А, точка II.

За целите на първата алинея разхода за единица резултат се изчислява като се раздели сборът на паричните суми, дефинирани в член 5, параграф 3, букви б) и в), на резултата от проекта. Резултатът от проекта представлява, в случая на демонстрационните проекти за CCS, общото прогнозно количество CO2, което ще бъде съхранено през първите десет години от експлоатацията, а съответно в случая на демонстрационните проекти за ВЕИ — общото прогнозно количество енергия, което ще бъде произведено през първите пет години от експлоатацията.

Когато съответните държави-членки потвърдят, съгласно посоченото в член 5, параграф 5, че има достатъчно публично финансиране за демонстрационни проекти за CCS, класираните най-напред проекти са избрани по реда на тяхното класиране, при условие че са спазени следните критерии:

а)

от всяка проектна категория трябва да има избран поне по един и не повече от три проекта;

б)

поне три от избраните проекти трябва да са с подаване на въглеродния диоксид в нефтено или газово находище (hydrocarbon reservoir storage); и

в)

поне три от избраните проекти трябва да са с подаване на въглеродния диоксид в солен водоносен слой (saline aquifer storage).

Когато тези критерии не са спазени, разглежданият за избор проект не бива избран и се преминава към разглеждане на възможността за избор на следващия проект в класацията. Този процес продължава, докато бъдат избрани осем проекта;

Когато съответните държави-членки потвърдят, съгласно посоченото в член 5, параграф 5, че има достатъчно публично финансиране за демонстрационни проекти за ВЕИ,от всяка подкатегория ще бъде избран класираният на първо място проект. Ако при който и да е от кръговете с покана за предложения за проекти се получи така, че за една или повече подкатегории няма избираеми и финансово и технически жизнеспособни проекти, ще бъдат финансирани съответен брой проекти в други подкатегории от същата категория. Подробна информация по този въпрос се посочва в поканите за предложения за проекти, които ще бъдат обявени съгласно член 5, параграф 1.

Избраните демонстрационни проекти за CCS образуват заедно „групата проекти за CCS“, а съответно избраните демонстрационни проекти за ВЕИ — съответно „групата проекти за ВЕИ“.

3.   Чрез дерогация от параграф 1, в случай че общото поискано финансиране по настоящото решение надхвърли разполагаемите средства, броят на избраните проекти се намалява, така че исканото финансиране да бъде намалено в еднаква пропорция по отношение на всяка от групите, посочени в третата и петата алинеи от параграф 2.

От всяка от групите отпада първо този проект, който има най-висок специфичен разход за единица резултат, като следващият отпадащ проект е този, който е с най-висок разход за единица резултат в останалите категории. Процедурата се повтаря докато исканото финансиране влезе в рамките на разполагаемите средства.

4.   При условие че са налице съответни предложения за проекти, подадени в ЕИБ съгласно член 5, параграф 3, и препоръчани от ЕИБ за вземането на решения за финансиране от страна на Комисията съгласно член 5, параграф 4, във всяка държава-членка членка се финансира поне по един проект и не повече от три проекта.

Първата алинея обаче не се отнася за трансграничните проекти.

Член 9

Решения за предоставяне на финансиране

Решенията за предоставяне на финансиране се вземат под условие на наличието на всички необходими национални разрешения, съгласно съответните изисквания на законите на Съюза, наличие на одобрение от Комисията на всякаква държавна помощ, предоставена на съответния проект, както и вземането от страна на спонсорите на окончателни инвестиционни решения, в срок от 24 месеца след вземането на решения за предоставяне на финансиране.

По отношение на демонстрационните проекти за CCS със съхранение в солени водоносни слоеве, решенията за предоставяне на финансиране се вземат под условие на наличието на всички необходими национални разрешения, съгласно съответните изисквания на законите на Съюза, наличие на одобрение от Комисията на всякаква държавна помощ, предоставена на съответния проект, както и вземането от страна на спонсорите на окончателни инвестиционни решения,съответно в срок от 36 месеца след вземането на решението за предоставяне на финансиране.

Ако условията, посочени в първата или втората алинеи не бъдат изпълнени, решенията за предоставяне на финансиране губят своята правна сила.

Член 10

Монетизиране на квоти и управление на приходи

1.   За целите на монетизиране на квоти и управление на приходите Комисията действа от името на държавите-членки.

2.   Държавите-членки и Комисията осигуряват за това 300-те милиона квоти, посочени в член 2, параграф 1, да бъдат прехвърлени на ЕИБ за монетизиране и управление на приходите.

3.   ЕИБ продава квотите за първия кръг от покани за предложения преди решенията за предоставяне на финансиране за всеки от кръговете, посочени в член 5, параграф 1, да са взети от Комисията.

ЕИБ управлява приходите и ги прехвърля на държавите-членки, в съответствие с изискванията за изплащане съгласно член 11.

Член 11

Изплащане на приходи и използване на неизплатени приходи

1.   Държавите-членки изплащат приходите на проектните спонсори въз основа на правно обвързващи инструменти, в които е определено най-малко следното:

а)

кой е проектът и колко е предоставеното финансиране в евро;

б)

датата на пускане в експлоатация;

в)

изискванията за обмен на знания съгласно член 12;

г)

изискванията относно изплащането на приходите, съгласно посоченото в параграфи от 2 до 6 на настоящия член;

д)

изискванията за докладване съгласно член 13;

е)

информацията относно условията за приложимост на решението за финансиране, посочени в член 9.

За първия кръг от покани за предложения, посочени в член 5, параграф 1, датата на пускане в експлоатация, посочена в първата алинея, буква б) от настоящия параграф, е не по-късно от 31 декември 2015 г., освен когато съответното решение за предоставяне на финансиране е прието след 31 декември 2011 г., в който случай датата на пускане в експлоатация е не по-късно от четири години от датата на решение за предоставяне на финансиране.

2.   Изплащането се прави веднъж годишно. Изплащаната сума представлява, при демонстрационните проекти за CCS, количеството съхранен през съответната година CO2, както е установено чрез мониторинг, докладвано и верифицирано съгласно членове 14 и 15 от Директива 2003/87/ЕО, умножено по размера на финансирането, а при демонстрационните проекти за ВЕИ — съответно количеството на произведената енергия, умножено по размера на финансирането.

Размерът на финансирането се изчислява чрез разделяне на предоставеното финансиране на стойността, представляваща 75 % от прогнозното общо количество CO2, съхранено през първите десет години на експлоатация при демонстрационните проекти за CCS, или съответно — на стойността, представляваща 75 % от прогнозното общо количество енергия, произведено през първите пет години на експлоатация, при демонстрационните проекти за ВЕИ.

3.   Изплащането за определена година се извършва само когато са спазени изискванията за съответната година за обмен на знания.

4.   Изплащането се ограничава за период от десет години след датата, посочена в параграф 1, буква б) при демонстрационните проекти за CCS, и за период от пет години след тази дата при демонстрационните проекти за ВЕИ. Общо изплатените средства не надхвърлят предоставеното финансиране, посочено в параграф 1, буква а).

5.   В случаите при които съответната държава-членка гарантира, че всяко финансиране, надвишаващо финансирането, определено в параграфи от 2, 3 и 4, ще бъде върнато на ЕИБ, част или цялото финансиране за даден проект може да бъде изплатено преди съответното пускане в експлоатация на този проект, съгласно условията, определени в решението за предоставяне на финансиране.

6.   Без да се засяга втората алинея от член 4, приходите, които не са изплатени на проекти, както и доходът, произтичащ от управлението на приходите, ще се използва за съфинансиране на допълнителни демонстрационни проекти по настоящото Решение до 31 декември 2015 г.

Държавите-членки превеждат обратно на ЕИБ приходите, които не са изплатени.

След 31 декември 2015 г. останалите средства се натрупват за държавите-членки. Накрая на изплащането, тези средства ще бъдат прехвърлени на държавите-членки, в съответствие с принципите, формулирани в член 10а, параграф 7 от Директива 2003/87/ЕО.

Член 12

Обмен на знания

Държавите-членки осигуряват за това всички оператори на проекти, участници в проектни консорциуми, доставчици и подизпълнители, които имат значителен приход от предоставеното публично финансиране във връзка с разработването на техния продукт или услуга, да споделят информацията относно посочените в приложение II елементи с други оператори на проекти, публични власти, изследователски институти, неправителствени организации и с обществеността, в съответствие с допълнителните спецификации, които са изброени в посочените в член 5, параграф 1 покани за предложения за проекти.

Информация се обменя на годишна основа и включва цялата информация, която е създадена и обработена през дадена година.

Член 13

Докладване от държавите-членки

По време на периодите, посочени в член 11, параграф 4, държавите-членки подават до Комисията всяка година, в срок до 31 декември от съответната година, доклади за изпълнението на проектите.

Тези доклади съдържат най-малко следната информация за всеки проект:

1.

Количеството съхранен CO2 или количеството произведена чиста енергия.

2.

Изплатените средства.

3.

Всякакви значими проблеми при изпълнението на проекта.

Член 14

Доклад от Комисията

След приключването на първия кръг от покани за предложения за проекти, Комисията докладва на Комитета по изменение на климата за изпълнението на този кръг от покани за предложения, посочвайки дали е необходимо изменение на настоящото решение с оглед осигуряване на географска и техническа балансираност при втория кръг от покани за предложения.

Член 15

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 3 ноември 2010 година.

За Комисията

Connie HEDEGAARD

Член на Комисията


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  COM(2009) 519 окончателен.

(3)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ

А.   КАТЕГОРИИ ПРОЕКТИ

I.   Категории демонстрационни проекти за CCS, (с посочени долни прагове на мощността или капацитета  (1) ):

електропроизводство: преди горенето с мощност 250 MW;

електропроизводство: след горенето с мощност 250 MW;

електропроизводство: кислородно горене с мощност 250 MW;

приложения в промишлеността: а) CCS в рафинерии, с 500 килотона на година (kt/год.) долен праг за количеството съхранен CO2 от един или няколко източника в рафинерията; б) прилагане на CCS при циментови пещи, с 500 kt/год. долен праг за количеството съхранен CO2; в) прилагане на CCS в първичните производствени процеси в черната металургия, с 500 хил. тона/год. долен праг за количеството съхранен CO2; или г) прилагане на CCS в първичните производствени процеси в алуминиевото производство, с 500 kt/год. долен праг за количеството съхранен CO2;

II.   Категории демонстрационни проекти за ВЕИ, (с посочени долни прагове на мощността или капацитета):

Подкатегории на проекти за енергия от биомаса:

Преобразуване чрез пиролиза на лигноцелулоза в междинни твърди, течни или кашести енергоносители от биомаса, с капацитет 40 kt/год. краен продукт

Преобразуване чрез нискотемпературна пиролиза на лигноцелулоза в междинни твърди, течни или кашести енергоносители от биомаса, с капацитет 40 kt/год. краен продукт

Преобразуване чрез газификация на лигноцелулоза в синтетичен природен газ или в синтетичен газ и/или електроенергия чрез газификация, с капацитет 40. милиона нормални кубични метра годишно (M nm3/год) краен продукт или 100 GWh/год. електроенергия.

Преобразуване на лигноцелулоза в транспортни биогорива или други течни горива от биомаса и/или електроенергия, включително чрез газификация с директно частично изгаряне в газгенератора, с капацитет 15 милиона литра на година (ml/год.) краен продукт или 100 GWh/год. електроенергия. Тази подкатегория не включва производството на синтетичен природен газ.

Преобразуване чрез газификация в принуден поток на лигноцелулозни суровини, например черна луга и/или продукти от пиролиза или нискотемпературна пиролиза, във всякакви биогорива, с капацитет 40 ml/год. краен продукт.

Използване на лигноцелулоза за генериране на електроенергия, с к.п.д. 48 % на база на долната топлина на изгаряне (съответстващ на 50 % влажност на лигноцелулозния материал), с електрогенерираща мощност 40 MWe или по-голяма.

Преобразуване чрез химични и биологични процеси на лигноцелулоза в етанол и по-висши алкохоли, с долен праг на капацитета 40 ml/год. краен продукт.

Преобразуване чрез химични и биологични процеси на лигноцелулоза и/или битови отпадъци в биогаз, транспортни биогорива или други течни горива от биомаса, с капацитет 6 mionm3/год. метан (милиона нормални кубични метра годишно метан) или 10 ml/год. краен продукт.

Преобразуване чрез биологични и/или химични процеси на водорасли и/или микроорганизми в транспортни биогорива или други течни горива от биомаса, с капацитет 40 ml/год. краен продукт.

Забележка: По отношение на транспортните биогорива и другите течни горива от биомаса се спазват критериите за устойчиво развито производство, посочени в Директива 2009/28/ЕО за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (2), по смисъла на посочената директива

Подкатегории на проекти за електропроизводство на база концентрирана слънчева енергия:

Системи с параболично-цилиндрични отражатели или Френелови системи, използващи течни соли или други екологосъобразни топлоносители, с номиналната мощност 30 MW

Системи с параболично-цилиндрични отражатели или Френелови системи) за директно генериране на пара, с номиналната мощност 30 MW. Температурата на директно генерираната пара на изхода от колекторната система следва да бъде над 500 °C.

Кулова система, използваща цикъл с прегряване на парата (било система с множество кули, или комбинация от линейно разположени колектори и кула), с долен праг на номиналната мощност 50 MW

Кулова система, използваща сгъстен въздух с температура над 750 °C и хибридна слънчево-газова турбина, с номиналната мощност 30 MW

Големи електрогенериращи инсталации с използващи слънчева енергия стирлингови двигатели, с к.п.д. на използване на слънчевата енергия за електропроизводство над 20 % и номинална мощност минимум 25 MW

Забележка: в демонстрационните инсталации могат да бъдат включени решения за въздушно охлаждане (dry cooling), хибридни инсталации и (усъвършенствано) топлинно акумулиране.

Подкатегории на проекти за фотоволтаични електроцентали:

Големи концентраторно-фотоволтаични електроцентрали с номиналната мощност 20 MW

Големи електроцентрали, използващи многопреходни тънкослойни силициеви фотоволтаици номиналната мощност 40 MW

Големи електроцентрали, използващи мед-индий-галий-селенидови фотоволтаици (CIGS), с номиналната мощност 40 MW

Подкатегории на проекти за геотермални електроцентрали:

Геотермални инсталации с принудително извличане на топлината (enhanced geothermal systems) от напрегнати на опън полета (tensional stress fields), с номинална мощност 5 MWe

Геотермални инсталации с принудително извличане на топлината (enhanced geothermal systems) от напрегнати на натиск полета (compressional stress fields), с номиналнамощност 5 MWe

Геотермални инсталации с принудително извличане на топлината (enhanced geothermal systems) от дълбоки компактни седиментни и гранитни скали и други кристаловидни структури, с номиналната мощност 5 MWe

Геотермални инсталации с принудително извличане на топлината (enhanced geothermal systems) от дълбоки варовикови скали, с долен праг на номиналната електрогенерираща мощност 5 MWe

Забележка: Също така избираеми са и централи за комбинирано производство на топлинна енергия и електроенергия (CHP applications), при същите долни прагове на електрогенериращата мощност

Подкатегории на проекти за вятърна енергия:

Вятърни електроцентрали с морско разположение, с единична мощност на турбините минимум 6 MW и с номинална мощност 40 MW

Вятърни електроцентрали с морско разположение, с единична мощност на турбините минимум 8 MW и с номинална мощност 40 MW

Вятърни електроцентрали с морско разположение, с единична мощност на турбините минимум 10 MW и с номинална мощност 40 MW

Плаващи вятърни електроцентрали с морско разположение, с номинална мощност 25 MW

Вятърни турбини за наземно разполагане, оптимизирани за комплексни терени (например горски терени, планински области), с номинална мощност на съответната инсталация 25 MW

Вятърни турбини за наземно разполагане, оптимизирани за студени климатични условия (имащи оперативна съвместимост с температури под минус 30 °C и условия на силно обледеняване), с номинална мощност на съответната инсталация 25 MW

Подкатегории на проекти за енергия от морски източници:

Съоръжения за използване на енергия на морските вълни, с номинална мощност 5 MW

Съоръжения за използване на енергия на морските течения, приливите и отливите, с а номинална мощност 5 MW

Съоръжения за преобразуване на топлинна морска енергия (OTEC), номинална мощност 10 MW

Подкатегории на проекти за водноелектрически централи:

Генериране на електроенергия с генератори със свръхпроводимост при висока температура: 20 MW

Подкатегории на проекти за управление на децентрализирани системи, използващи възобновяеми източници:

Управление и оптимизация на използващи възобновяеми източници системи с малки и средни по големина децентрализирани електрогенериращи инсталации в селски райони, с преобладаващо участие на слънчеви електрогенериращи инсталации: 20 MW към мрежа за ниско напрежение + 50 MW към мрежа за средно напрежение

Управление и оптимизация на използващи възобновяеми източници системи с малки и средни по големина децентрализирани електрогенериращи инсталации в селски райони, с преобладаващо участие на вятърни електрогенериращи инсталации: 20 MW към мрежа за ниско напрежение + 50 MW към мрежа за средно напрежение

Управление и оптимизация на използващи възобновяеми източници системи с малки и средни по големина децентрализирани електрогенериращи инсталации в градски райони: 20 MW към мрежа за ниско напрежение + 50 MW към мрежа за средно напрежение

Забележка: не се изключва използването на активни товари (електрически нагреватели, топлинни помпи и др.).

Б.   ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ

I.   Общи изисквания:

Проектите трябва да съответстват на посочените в част А долни прагови стойности за капацитети и мощности;

По отношение на първия кръг от покани за предложения проектите трябва да демонстрират разумно очакване за пускане в експлоатация до 31 декември 2015 г., в случай че съответното решение за предоставяне на финансиране е прието преди 31 декември 2011 г.;

Всички необходими национални разрешения за проекта трябва да са налице и да отговарят на съответните изисквания на нормативната уредба на Съюза, или съответните процедури за получаване на разрешения трябва да са започнали и да са в достатъчно напреднал стадий, за да е сигурно, че биха дали възможност за пускане в експлоатация до 31 декември 2015 г. по отношение на първия кръг, в случай че съответното решение за предоставяне на финансиране е прието преди 31 декември 2011 г.;

Операторът на проекта трябва да поеме обвързващ ангажимент за споделяне на знанията, съгласно изискванията, посочени в член 12;

Проектите са разположени в териториите на държавите-членки, техните изключителни икономически зони и континенталните им шелфове.

II.   Изисквания към демонстрационните проекти за CCS

Всеки проект трябва да включва изпълнение на пълната последователност от дейности (улавяне, транспортиране и съхранение на СО2);

Всеки демонстрационен проект трябва да включва прилагане на оползотворяване на изходяща топлина за целите на частта от процеса, в която става улавянето на СО2.

Степента на улавяне трябва да бъде поне 85 % от общото количество СО2 в димните газове, спрямо които се прилага улавянето.

Всеки проект трябва да съдържа независима научноизследователска част относно безопасността на обектите за съхраняване на въглероден диоксид и подобряването на технологиите за мониторинг, особено по отношение на миграцията на солените води, нейните възможни пътища и въздействия.


(1)  При проектите за CCS долните прагове на мощността са изразени на база на брутното електропроизводство, без да е извадено електропотреблението за улавянето на СО2.

(2)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБМЕН НА ЗНАНИЯ

А.   Технически и работни характеристики

надеждност

количество уловен CO2

работни характеристики на различни равнища, включително различия между прогнозните и реалните работни характеристики

увеличение на разхода на гориво; разход на електроенергия, топлинна и охладителна енергия

ключови входни и изходни величини и проектиране

установени въпроси за бъдеща научноизследователска и развойна дейност

Б.   Равнища на разходите

капиталови и експлоатационни разходи

общи суми и специфични разходи за единица резултат (съхранен тон CO2, произведен MWh чиста енергия)

В.   Управление на проекта

нормативни изисквания/разрешения

управление на отношенията със заинтересованите страни, включително на взаимодействията с правителствата

планиране

организация на проекта

Г.   Въздействие върху околната среда

ефективност: намаление на емисиите на CO2 за единица електропроизводство

други въздействия върху околната среда при нормална експлоатация

Д.   Здраве и безопасност

случаи на произшествия и на ситуации, близки до произшествия (смущения в експлоатацията)

системи за мониторинг и анализ, които да проследяват безопасността

въпроси относно въздействието върху здравето при нормална експлоатация.

Е.   CCS

модели и симулации (развитие на напорния фронт на струите CO2)

съпоставка с данни от предишни периоди и регулиране (да се направи преценка дали изменението е нормално — в допустим интервал, или има значително отклонение, което обуславя вземане на мерки)

поведение на солената вода, изместена в резултат на инжектирането на CO2.


Top