Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0649

2010/649/ЕС: Решение на Съвета от 7 октомври 2010 година за сключване на Споразумението между Европейската общност и Ислямска република Пакистан за обратно приемане на пребиваващи без разрешение лица

OJ L 287, 4.11.2010, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 117 P. 29 - 30

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/649/oj

4.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 287/50


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 7 октомври 2010 година

за сключване на Споразумението между Европейската общност и Ислямска република Пакистан за обратно приемане на пребиваващи без разрешение лица

(2010/649/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 79, параграф 3 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Комисията договори от името на Европейската общност Споразумение с Ислямска република Пакистан за обратно приемане на пребиваващи без разрешение лица (по-долу „Споразумението“).

(2)

Споразумението бе подписано от името на Европейската общност на 26 октомври 2009 г. при условие сключването му.

(3)

Вследствие влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз заменя Европейската общност и е неин правоприемник.

(4)

Споразумението следва да бъде одобрено.

(5)

Споразумение създава Съвместен комитет за обратно приемане, който може да приеме свой процедурен правилник. В този случай е уместно да се предвиди опростена процедура за определяне позицията на Европейския съюз.

(6)

В съответствие с член 3 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, Обединеното кралство уведоми за желанието си да участва в приемането и прилагането на настоящото решение.

(7)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, Ирландия не участва в приемането на настоящото решение, не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(8)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящото решение, не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението между Европейската общност и Ислямска република Пакистан за обратно приемане на пребиваващи без разрешение лица се одобрява от името на Европейския съюз.

Текстът на Споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета връчва уведомлението, предвидено в член 20, параграф 2 от споразумението, за да се обвърже Съюзът (1) и прави следната декларация:

„Вследствие влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз заменя Европейската общност и е неин правоприемник, и от тази дата упражнява всички права и поема всички задължения на Европейската общност. Следователно позовавания на „Европейската общност“ или на „Общността“ в текста на Споразумението, където е уместно, се четат като позовавания на „Европейския съюз“.“

Член 3

Комисията, подпомагана от експерти от държавите-членки, поканени по нейно искане, представлява Съюза в рамките на Съвместния комитет за обратно приемане, създаден съгласно член 16 от Споразумението.

Член 4

Позицията на Съюза в рамките на Съвместния комитет за обратно приемане по отношение на приемането на неговия процедурен правилник, както се изисква съгласно член 16, параграф 2 от Споразумението, се взема от Комисията след консултация със специален комитет, определен от Съвета.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Член 6

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 7 октомври 2010 година.

За Съвета

Председател

M. WATHELET


(1)  Датата на влизане в сила на Споразумението за обратно приемане ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на Съвета.


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейската общност и Ислямска република Пакистан за обратно приемане на пребиваващи без разрешение лица

ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

наричана по-долу „Общността“,

и

ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ПАКИСТАН,

наричана по-долу „Пакистан“,

също наричани по-долу отделно „страна“ и колективно „страните“,

КАТО ЖЕЛАЯТ да укрепят сътрудничеството си за ефективна борба с незаконната имиграция,

КАТО ЖЕЛАЯТ да установят посредством настоящото споразумение и при условията на реципрочност бързи и ефикасни процедури за идентификация и връщане при условия на сигурност и добър ред на лицата, които не изпълняват или вече не изпълняват условията за влизане, престой и пребиваване на територията на Пакистан или на една от държавите-членки на Европейския съюз, и да улеснят транзитното преминаване на такива лица в дух на сътрудничество,

КАТО ПОДЧЕРТАВАТ, че настоящото споразумение не засяга правата, задълженията и отговорностите на държавите-членки на Европейския съюз и Пакистан, произтичащи от международното право,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че разпоредбите на дял IV от Договора за създаване на Европейската общност и всички актове, приети въз основа на този дял, не се прилагат за Кралство Дания,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Определения

За целите на настоящото споразумение:

а)

„държава-членка“ означава всяка държава-членка на Европейския съюз с изключение на Кралство Дания;

б)

„гражданин на държава-членка“ означава всяко лице, което притежава гражданство на държава-членка съгласно определението за целите на Общността;

в)

„гражданин на Пакистан“ означава всяко лице, което притежава пакистанско гражданство;

г)

„гражданин на трета държава“ означава всяко лице, което притежава гражданство, различно от това на Пакистан или на някоя държава-членка;

д)

„лице без гражданство“ означава всяко лице, което не притежава гражданство;

е)

„разрешение за пребиваване“ означава разрешение от всякакъв вид, издадено от Пакистан или от една от държавите-членки, даващо право на лицето да пребивава на територията на издалата разрешението държава;

ж)

„виза“ означава издадено разрешение или решение, взето от Пакистан или от една от държавите-членки, необходимо с цел влизане или транзитно преминаване на територията им. Това не включва летищната транзитна виза;

з)

„запитваща държава“ означава държавата (Пакистан или една от държавите-членки), която подава заявление за обратно приемане в съответствие с членове 2 и 3 или заявление за транзитно преминаване в съответствие с член 12;

и)

„запитана държава“ означава държавата (Пакистан или една от държавите-членки), към която е подадено заявление за обратно приемане в съответствие с членове 2 и 3 или заявление за транзитно преминаване в съответствие с член 12.

РАЗДЕЛ I

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ

Член 2

Обратно приемане на собствени граждани

1.   След доказване на гражданство в съответствие с член 6 и след подадено заявление от запитващата държава запитаната държава приема обратно всеки от своите граждани, който не изпълнява или вече не изпълнява действащите условия за влизане, престой или пребиваване на територията на запитващата държава.

2.   Запитаната държава издава незабавно документа за пътуване, необходим за обратно приемане на лице, чието обратно приемане е било одобрено, като периодът му на валидност е минимум шест месеца. Ако поради правни или фактически причини съответното лице не може да бъде предадено в рамките на срока на валидност на наличния документ за пътуване, в срок от 14 дни запитаната държава-членка издава нов документ за пътуване със същия срок на валидност.

Член 3

Обратно приемане на граждани на трети държави и на лица без гражданство

1.   Запитаната държава приема обратно, при подадено заявление от запитващата държава и без по-нататъшни формалности, различни от предвидените в настоящото споразумение, всеки гражданин на трета държава или лице без гражданство, което не изпълнява или вече не изпълнява действащите условия за влизане, престой или пребиваване на територията на запитващата държава, при условие че такива лица:

а)

в момента на подаване на заявлението за обратно приемане притежават валидна виза или валидно разрешение за пребиваване, издадена/о от запитаната държава; или

б)

са влезли незаконно на територията на запитващата държава, идвайки директно от територията на запитаната държава. По смисъла на този параграф едно лице влиза директно от територията на запитаната държава, ако е пристигнало на територията на запитващата държава или когато запитаната държава е Пакистан — на територията на съответната държава-членка, по въздух или по море, без да е влизало в друга междинна държава.

2.   Задължението за обратно приемане от параграф 1 не се прилага, ако:

а)

гражданинът на трета държава или лицето без гражданство е било само в транзитната зона на международното летище на запитаната държава; или

б)

запитващата държава е издала на гражданина на трета държава или на лицето без гражданство виза или разрешение за пребиваване преди или след влизането му на нейна територия, освен ако това лице притежава виза или разрешение за пребиваване, която/което е издадена/о от запитаната държава и е с по-дълъг срок на валидност.

3.   Ако запитаната държава е държава-членка, задължението за обратно приемане в параграф 1 се отнася за държавата-членка, която е издала визата или разрешението за пребиваване. Ако две или повече държави-членки са издали виза или разрешение за пребиваване, задължението за обратно приемане в параграф 1 се поема от държавата-членка, издала документа с най-дълъг срок на валидност, или ако един или няколко от издадените документи са с изтекъл срок, документа, който продължава да бъде валиден. Ако всички документи са с изтекъл срок на валидност, задължението за обратно приемане в параграф 1 се поема от държавата-членка, издала документа, чийто срок на валидност е изтекъл най-скоро.

4.   На лице, чието обратно приемане е било одобрено, запитаната държава издава незабавно документа за пътуване, необходим за връщането на това лице, като срокът му на валидност е минимум шест месеца. Ако поради правни или фактически причини съответното лице не може да бъде предадено в рамките на срока на валидност на наличния документ за пътуване, в срок от 14 календарни дни запитаната държава издава нов документ за пътуване със същия срок на валидност.

РАЗДЕЛ II

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ

Член 4

Принципи

1.   Съгласно параграф 2 за всяко предаване на лице, което подлежи на обратно приемане въз основа на едно от задълженията, съдържащи се в членове 2 и 3, се изисква да бъде подадено заявление за обратно приемане до компетентния орган на запитаната държава.

2.   Без да се засягат член 2, параграф 1 и член 3, параграф 1, не се налага подаване на заявление за обратно приемане в случаите, в които лицето, подлежащо на обратно приемане, притежава валиден документ за пътуване и, когато е приложимо, валидна виза или разрешение за пребиваване, издадена/о от запитаната държава.

3.   Никое лице не подлежи на обратно приемане единствено въз основа на prima facie доказателство за гражданство.

Член 5

Заявление за обратно приемане

1.   Заявлението за обратно приемане съдържа следната информация:

а)

личните данни на лицето, което подлежи на обратно приемане (напр. собствено име, фамилно име, дата на раждане, място на раждане и последното място на пребиваване);

б)

посочване на доказателствата за гражданство, транзит, условията за обратно приемане на граждани от трети държави и на лица без гражданство, и за незаконно влизане и пребиваване.

2.   В рамките на възможното заявлението за обратно приемане ще включва и следната информация:

а)

декларация, че лицето, което подлежи на обратно приемане, може да се нуждае от помощ или грижи, при положение че съответното лице е дало изричното си съгласие за такава декларация;

б)

всяка друга мярка за защита или сигурност, която може да е необходима в отделния случай на обратно приемане.

3.   Общ формуляр, който трябва да бъде използван за заявлението за обратно приемане, се съдържа в приложение V към настоящото споразумение.

Член 6

Доказателства относно гражданството

1.   Фалшиви или подправени документи не могат да представляват доказателство за гражданство.

2.   Доказателство за гражданство съгласно член 2, параграф 1 може да бъде представено посредством всеки от документите, изброени в приложение I към настоящото споразумение, дори когато срокът им на валидност е изтекъл. Ако бъдат представени такива документи, запитаната и запитващата държава признават взаимно гражданството, без да е необходимо по-нататъшно разследване.

3.   Доказателство за гражданство съгласно член 2, параграф 1 може също да бъде представено и посредством всеки от документите, изброени в приложение II към настоящото споразумение, дори когато срокът им на валидност е изтекъл. Ако бъдат представени такива документи, запитаната държава започва процедурата за установяване на гражданство на съответното лице.

4.   Ако не може да бъде представен никой от документите, изброени в приложение I или приложение II, без неоправдано забавяне и след като бъде отправено искане, компетентният орган на запитващата държава и дипломатическото или консулското представителство на запитаната държава предприемат мерки за провеждане на интервю с лицето, за което е подадено заявление за обратно приемане.

Член 7

Доказателства относно граждани на трети държави и лица без гражданство

1.   Доказването на изпълнението на установените в член 3, параграф 1 условия за обратно приемане на граждани на трета държава и лица без гражданство се извършва по-специално чрез доказателствата, изброени в приложение III към настоящото споразумение. То не може да се извърши с фалшиви документи. Всяко такова доказателство се основава на елементи, които са взаимно признати от запитаната и запитващата държава.

2.   Доказването на изпълнението на установените в член 3, параграф 1 условия за обратно приемане на граждани на трета държава и на лица без гражданство може да се извърши и чрез доказателствата, изброени в приложение IV към настоящото споразумение. При представянето на такива доказателства запитаната държава ще ги счита за достатъчни за започване на разследване.

3.   Незаконното влизане, престой или пребиваване се установява посредством документа за пътуване на въпросното лице, в който липсва виза или друго разрешение за пребиваване за територията на запитващата държава. Декларация на запитващата държава, че за съответното лице е установено, че не притежава необходимите документи за пътуване, виза или разрешение за пребиваване, може да представлява prima facie доказателство за неправомерното влизане, престой или пребиваване.

Член 8

Срокове

1.   Заявлението за обратно приемане трябва да се подаде до компетентния орган на запитаната държава в рамките на максимален срок от една година, считано от датата, на която компетентният орган на запитващата държава е научил, че гражданин на трета държава или лице без гражданство не изпълнява или вече не изпълнява условията за влизане, престой и пребиваване. При наличие на правни или фактически пречки искането да бъде подадено в срок, при поискване срокът се удължава, но само до отстраняване на пречките.

2.   Отговор на заявление за обратно приемане трябва да бъде даден без неоправдано забавяне и при всички случаи в максимален срок от 30 календарни дни. Отказът на заявление за обратно приемане се мотивира. Срокът започва да тече от датата на получаване на заявлението за обратно приемане. При наличие на правни или фактически пречки за даването на навременен отговор на заявлението, при поискване и мотивиране на това искане, срокът може да бъде продължен до 60 календарни дни, освен ако максималният срок за задържане в националното законодателство на запитващата държава е по-кратък или равен на 60 дни. При липса на отговор в определения срок се счита, че предаването е одобрено.

3.   След получаване на съгласието или, в зависимост от случая, след изтичане на срока, посочен в параграф 2 от настоящия член, предаването на въпросното лице се извършва в рамките на три месеца. При поискване този срок може да бъде удължен с времето, използвано за отстраняване на правни или практически пречки.

Член 9

Условия за предаване и начини на транспортиране

Преди да върнат едно лице, компетентните органи на Пакистан и на съответната държава-членка се договарят предварително в писмена форма относно датата на предаване на лицето, граничния контролно-пропускателен пункт, евентуалната необходимост от охрана и начина на транспортиране.

Член 10

Обратно приемане по погрешка

Ако в срок от три месеца след предаване на съответното лице се установи, че не са били изпълнени условията, посочени в членове 2 и 3 от настоящото споразумение, Пакистан приема обратно незабавно всяко лице, за което е било взето решение, че подлежи на обратно приемане от държава-членка, а държавата-членка приема обратно незабавно всяко лице, за което е било взето решение, че подлежи на обратно приемане от Пакистан. В такива случаи компетентните органи на Пакистан и съответната държава-членка обменят и наличната информация относно действителната самоличност, гражданство или транзитен път на лицето, което трябва да бъде прието обратно.

РАЗДЕЛ III

ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНЗИТ

Член 11

Принципи

1.   Запитаната държава може да разреши транзитното преминаване на гражданин на трета държава или на лице без гражданство, когато такъв гражданин или лице не може да бъде върнат/о директно на държавата на дестинация, след като е било потвърдено въз основа на писмено доказателство, че държавата на дестинация се е ангажирала да приеме обратно своя гражданин или съответното лице, според случая.

2.   Запитаната държава може да оттегли съгласието си, ако предстоящото пътуване през евентуалните държави на транзитно преминаване или обратното приемане от държавата на дестинация вече не е гарантирано. В такива случаи запитващата държава приема обратно гражданина на третата държава или лицето без гражданство на свои разноски.

Член 12

Процедура по транзит

1.   Заявлението за дейности по транзит трябва да бъде подадено до компетентните органи в писмена форма и съдържа следната информация:

а)

начин на транзит, евентуални други държави на транзит и крайна дестинация;

б)

личните данни на съответното лице (напр. собствено име, фамилно име, дата на раждане и при възможност място на раждане, гражданство, вид и номер на документа за пътуване);

в)

предвидения граничен контролно-пропускателен пункт, датата на предаване и евентуалната охрана.

Общ формуляр, който трябва да се използва за заявленията за транзитно преминаване, се съдържа в приложение VI към настоящото споразумение.

2.   В рамките на 14 календарни дни запитаната държава уведомява писмено запитващата държава относно своето решение и ако разреши транзитно преминаване, потвърждава граничния контролно-пропускателния пункт и предвидените дата и час на транзит.

3.   Ако дейността по транзит се извършва по въздух, лицето, подлежащо на обратно приемане, и евентуалната охрана се освобождават от задължението да получат летищна транзитна виза.

4.   След взаимни консултации компетентните органи на запитаната държава съдействат за осъществяване на дейностите по транзит, и по-специално чрез надзор на съответните лица и осигуряване на подходящи условия за целта в съответствие със законите и правилата на държавата.

РАЗДЕЛ IV

РАЗХОДИ

Член 13

Транспортни и транзитни разходи

Съгласно настоящото споразумение и без да се засяга правото на компетентните органи на запитващата държава да възстановят разходите по обратно приемане от лицето, което подлежи на обратно приемане, или от трети страни, всички транспортни разходи, направени във връзка с обратното приемане, както и разходите за дейностите по транзит до границата на държавата на крайна дестинация се поемат от запитващата държава. В случай на обратно приемане по погрешка по член 10 тези разходи трябва да се поемат от държавата, която трябва да приеме обратно съответното лице.

РАЗДЕЛ V

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И СПАЗВАНЕ НА ДРУГИ ПРАВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 14

Лични данни

1.   Обработката на личните данни се извършва от компетентните органи на Пакистан и на държавите-членки, единствено при условие че това е необходимо за изпълнението на настоящото споразумение. За целите на настоящия член се прилагат определенията, съдържащи се в член 2 от Директива 95/46/ЕО (1). Когато администраторът на данни е компетентен орган на държава-членка, обработката е подчинена на разпоредбите на Директива 95/46/ЕО и на националното законодателство, прието в съответствие с тази директива, включително на правилата за прехвърляне на лични данни на трети държави.

2.   В допълнение обработката на лични данни за изпълнението на настоящото споразумение, и по-специално предаването на лични данни от Пакистан на държава-членка и обратно е подчинено на следните принципи:

а)

личните данни трябва да бъдат използвани справедливо и законно;

б)

личните данни трябва да бъдат събирани за конкретна, ясно формулирана и законна цел за привеждане в изпълнение на настоящото споразумение и да не бъдат допълнително обработвани от органа, който ги съобщава, или от този, който ги получава, по начин, несъвместим с тази цел;

в)

личните данни трябва да бъдат адекватни, съответстващи и не прекомерни по отношение на целта, за която се събират и/или обработват допълнително, по-специално предадените лични данни могат да се отнасят единствено до следното:

лични данни за лицето, подлежащо на предаване (напр. собствено име, фамилно име, всяко предишно име, прякор или псевдоним, дата и място на раждане, пол, настоящо гражданство и всяко предишно гражданство),

паспорт или лична карта (номер, срок на валидност, дата на издаване, орган, който я е издал, и място на издаване),

места на престой и маршрути,

друга необходима информация за идентифициране на лицето, подлежащо на предаване, или за преглед на условията за обратно приемане, произтичащи от настоящото споразумение;

г)

личните данни трябва да бъдат точни и, при необходимост, актуализирани;

д)

личните данни трябва да се съхраняват под форма, която позволява съответните лица да бъдат идентифицирани за период, не по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които са събрани или за които са допълнително обработени;

е)

органът, който предава данните, както и органът, който ги получава, вземат всички разумни мерки за гарантиране при необходимост на коригирането, заличаването или защитата на личните данни, чиято обработка не съответства на разпоредбите на настоящия член, по-специално когато данните са неадекватни, неподходящи, неточни или когато са прекомерни спрямо целта на обработка. Това включва уведомяване на другата страна за всяка корекция, изтриване или блокиране на данни;

ж)

при поискване получаващият ги орган информира органа, който ги предава, относно използването на предадените данни и получените вследствие на това резултати;

з)

личните данни могат да бъдат предавани само на компетентните органи. Предаването им на други органи става само с предварителното съгласие на предаващия ги орган;

и)

предаващият и получаващият данните орган са длъжни да регистрират писмено предаването и получаването на личните данни.

Член 15

Спазване на други правни задължения

1.   Настоящото споразумение не засяга правата, задълженията и отговорностите на Общността, държавите-членки и Пакистан, произтичащи от или съгласно международното право и международните договори, по които те са страни.

2.   Нищо в настоящото споразумение не възпрепятства връщането на дадено лице по силата на други двустранни договорености.

3.   Настоящото споразумение не засяга правните средства за защита и правата на съответното лице съгласно законите на страната домакин, включително съгласно международното право.

РАЗДЕЛ VI

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЛАГАНЕ

Член 16

Съвместен комитет за обратно приемане

1.   Страните си оказват взаимна помощ при прилагането и тълкуването на настоящото споразумение. За тази цел те създават Съвместен комитет за обратно приемане (наричан по-долу „комитетът“), който по-специално има задачата:

а)

да наблюдава прилагането на настоящото споразумение;

б)

да взема решения относно необходимите технически договорености за неговото еднакво изпълнение, включително измененията на приложения III и IV;

в)

да обменя редовно информация относно протоколите за изпълнение, съставени от отделните държави-членки и Пакистан, съгласно член 17;

г)

да предлага изменения на настоящото споразумение и приложения I и II.

2.   Решенията на комитета се вземат с единодушие и се изпълняват съответно.

3.   Комитетът се състои от представители на Общността и на Пакистан. Общността е представена от Европейската комисия, подпомагана от експерти от държавите-членки.

4.   Комитетът заседава, когато е необходимо, по искане на една от страните, обикновено веднъж годишно.

5.   Споровете, които не могат да бъдат разрешени от комитета, се разрешават по пътя на консултации между страните.

6.   Комитетът определя своя процедурен правилник, включително работен език — общ за двете договарящи страни.

Член 17

Протоколи за изпълнение

1.   Пакистан и държава-членка могат да съставят протокол за изпълнение, обхващащ правилата относно:

а)

определянето на компетентни органи, гранични пунктове и обмен на лица за контакти;

б)

условията за връщане под охрана, включително за транзитно преминаване на граждани на трети държави и на лица без гражданство под охрана;

в)

средства и документи, различни от посочените в приложения I—IV към настоящото споразумение.

2.   Протоколите за изпълнение, посочени в параграф 1, влизат в сила едва след като бъде уведомен комитетът, посочен в член 16.

Член 18

Връзка с двустранни споразумения или договорености на държавите-членки за обратно приемане

Разпоредбите на настоящото споразумение имат предимство пред разпоредбите на което и да е двустранно споразумение или договореност за обратно приемане на пребиваващи без разрешение лица, което/която е или би могло/могла да бъде сключено/а съгласно член 17 между отделни държави-членки и Пакистан, доколкото разпоредбите на това споразумение или договореност са несъвместими с тези на настоящото споразумение.

РАЗДЕЛ VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19

Териториално прилагане

1.   При условията на параграф 2 настоящото споразумение се прилага на територията, на която се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, и на територията на Пакистан.

2.   Настоящото споразумение не се прилага на територията на Кралство Дания.

Член 20

Влизане в сила, срок и прекратяване

1.   Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от страните съгласно техните съответни процедури.

2.   Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която страните се уведомяват една друга, че процедурите, посочени в параграф 1, са приключени.

3.   Без да засяга съществуващите задължения на страните съгласно обичайното международно право за обратно приемане на свои граждани, настоящото споразумение и протоколите за изпълнението му се отнасят за лица, които са влезли на територията на Пакистан и на държавите-членки след влизането в сила на споразумението.

4.   Всяка страна може да прекрати настоящото споразумение по всяко време с официална нотификация до другата страна. Настоящото споразумение престава да се прилага шест месеца след дата на такава нотификация.

Член 21

Приложения

Приложения I—VI са неразделна част от настоящото споразумение.

Съставено в Брюксел на 26 октомври 2009 г. в два екземпляра, всеки от които на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език, като всички текстове са еднакво автентични.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

За Ислямска република Пакистан

Por la República Islámica de Pakistán

Za Pákistánskou islámskou republiku

For Den Islamiske Republik Pakistan

Für die Islamische Republik Pakistan

Pakistani Islamivabariigi nimel

Για την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν

For the Islamic Republic of Pakistan

Pour la République islamique du Pakistan

Per la Repubblica islamica del Pakistan

Pakistānas Islāma Republikas vārdā

Pakistano Islamo Respublikos vardu

A Pakisztáni Iszlám Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan

Voor de Islamitische Republiek Pakistan

W imieniu Islamskiej Republiki Pakistanu

Pela República Islâmica do Paquistão

Pentru Republica Islamică Pakistan

Za Pakistanskú islamskú republiku

Za Islamsko republiko Pakistan

Pakistanin islamilaisen tasavallan puolesta

För Islamiska republiken Pakistan

Image


(1)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Общ списък с документите, чието представяне се счита за доказателство за гражданство (член 2, параграф 1 във връзка с член 6, параграф 2)

Автентичен паспорт, независимо от какъв вид (национален, дипломатически, служебен, колективен и заместващ паспорта документ, включително детски паспорти).

Компютризирана национална лична карта.

Автентично удостоверение за гражданство.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Общ списък с документите, чието представяне поставя началото на процедура за установяване на гражданство (член 2, параграф 1 във връзка с член 6, параграф 3)

Дактилоскопични отпечатъци или други биометрични данни.

Непостоянна или временна национална лична карта, военна лична карта, удостоверение за раждане, издадено от правителството на запитаната държава.

Фотокопия (1) на който и да е от изброените в приложение I към настоящото споразумение документи.

Свидетелство за правоуправление на МПС или фотокопия (1) на свидетелство.

Фотокопия (1) на други официални документи, в които се споменава или посочва гражданството (напр. удостоверение за раждане).

Служебни карти, моряшка регистрационна книжка, служебна капитанска карта или техни фотокопия (1).

Декларации на съответното лице.


(1)  За целите на настоящото приложение понятието „фотокопия“ означава фотокопия, официално заверени от органите на Пакистан или на държавите-членки.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Общ списък с документите, които се считат за доказателство за изпълнение на условията за обратно приемане на граждани на трета държава и на лица без гражданство (член 3, параграф 1 във връзка с член 7, параграф 1)

Печати/подписи за влизане и/или излизане в документа за пътуване на съответното лице.

Валидна виза и/или разрешение за пребиваване, издадена/о от запитаната държава.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Общ списък с документите, които се считат за доказателство за започване на разследване за обратно приемане на граждани на трета държава и на лица без гражданство (член 3 във връзка с член 7, параграф 2)

Официални декларации, най-вече на служители на граничните пунктове и други служители или добросъвестни свидетели (напр. екипажите на авиолиниите), които са в състояние да удостоверят, че съответното лице е преминало границата.

Описание, направено от компетентните органи на запитващата държава, на мястото и обстоятелствата, при които съответното лице е било заловено, след като е влязло на територията на запитващата държава.

Информация относно самоличността и/или престоя на лицето, която е предоставена от международна организация (напр. Върховния комисар за бежанците при ООН).

Съобщения/потвърждаване на информацията от членове на семейството.

Декларация на съответното лице.

Поименни билети, удостоверения и всякакви сметки (напр. сметка от хотел, бележки за посещения при лекари/зъболекари, документи за достъп до публични/частни институции и др.), в които ясно се посочва, че съответното лице е пребивавало на територията на запитаната държава.

Поименни билети и/или списъци на пътниците в самолета или на кораба, които посочват маршрута на лицето на територията на запитаната държава.

Информация, показваща, че съответното лице е ползвало услуги на превозвач или на пътническа агенция.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Image

Image

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Image

Image

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН 1, БУКВА е)

За целите на член 1, буква е) страните се споразумяват, че разрешението за пребиваване не включва временни разрешения за оставане на тяхна територия във връзка с обработката на заявление за убежище или на заявление за разрешение за пребиваване.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1

Страните отбелязват, че съгласно настоящия закон за пакистанско гражданство от 1951 г. и установените в съответствие с него правила гражданин на Пакистан не може да се откаже от своето гражданство, без да е придобил или без да му е бил издаден валиден документ, гарантиращ предоставянето на гражданство или националност на друга държава.

Страните се споразумяват да извършват взаимни консултации, ако и когато възникне такава необходимост.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН 3

Във връзка с член 3 страните ще полагат усилия по принцип за връщане в държавата на произход на всеки гражданин на трета държава или на лице без гражданство, който/което не изпълнява или вече не изпълнява действащите условия за влизане, престой или пребиваване на тяхна територия.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1, БУКВА б)

Страните се споразумяват, че обикновен летищен транзитен престой в трета държава не се счита като „влизане в друга междинна държава“ по смисъла на тези разпоредби.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 2

Страните се споразумяват, че по отношение на заявленията за обратно приемане, подадени от държави-членки, чийто максимален срок за задържане в тяхното национално законодателство е по-кратък или равен на 30 дни, срокът от 30 календарни дни, посочен в член 8, параграф 2, включва, в случай на положителен отговор на заявлението за обратно приемане, издаването на необходимия документ за пътуване за обратно приемане на съответното лице съгласно член 2, параграф 2 и член 3, параграф 4 от споразумението.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ПАКИСТАН ОТНОСНО ЗАКОННАТА МИГРАЦИЯ

В защита на интереса на Пакистан да се възползва от съществуващите възможности за законна миграция в държавите-членки на Европейския съюз страните се споразумяха, че прилагането на настоящото споразумение ще бъде фактор за насърчаване на отделните държави-членки да предоставят възможности за законна миграция на пакистанските граждани. В този контекст Европейската комисия призовава държавите-членки да проведат разговори с Пакистан, в съответствие със своето национално законодателство, относно възможностите за законна миграция на пакистански граждани.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Страните се ангажират да изпълняват настоящото споразумение въз основа на споделена отговорност и балансирано партньорство в дух на солидарност относно управлението на миграционните потоци между Европейския съюз и Пакистан.

В този контекст Европейският съюз ще подкрепя Пакистан чрез програмите на Общността за подпомагане, а именно чрез програмата ЕНЕАС с цел изпълнение на всички компоненти на настоящото споразумение, включително подкрепа, насочена към пренастаняване и социални грижи за лицата, подлежали на обратно приемане.

По принцип такава помощ може да обхване и задълбочаване на връзките между миграцията и развитието, организиране и насърчаване на законна икономическа миграция, управление на незаконната миграция и закрила на мигрантите срещу експлоатация и изключване.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ДАНИЯ

Страните отбелязват, че настоящото споразумение не се прилага на територията на Кралство Дания, нито спрямо неговите граждани. При тези обстоятелства е целесъобразно Пакистан и Дания да сключат споразумение за обратно приемане, съответстващо на условията на настоящото споразумение.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ИСЛАНДИЯ И НОРВЕГИЯ

Страните вземат предвид тясното сътрудничество между Европейската общност и Исландия и Норвегия, и по-специално по силата на споразумението от 18 май 1999 г. относно присъединяването на тези страни към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген. При тези обстоятелства е целесъобразно Пакистан да сключи споразумение за обратно приемане с Исландия и Норвегия, съответстващо на условията на настоящото споразумение.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ВСЕОБХВАТНИЯ ДИАЛОГ ПО ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА МИГРАЦИЯТА

Страните се ангажират с провеждането на всеобхватен диалог по въпросите на управление на миграцията в рамките на съвместната комисия, която трябва да бъде сформирана съгласно Споразумението за сътрудничество от трето поколение между ЕО и Пакистан. Този диалог ще включва визови политики с цел улесняване на контактите между хората.


Top