Help Print this page 

Document 32010D0640

Title and reference
2010/640/ЕС: Решение на Комисията от 21 октомври 2010 година за изменение на решения 2006/920/ЕО и 2008/231/ЕО относно техническите спецификации за оперативна съвместимост, свързани с подсистемата „Експлоатация и управление на трафика“ на трансевропейската конвенционална железопътна система и трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове (нотифицирано под номер C(2010) 7179) Текст от значение за ЕИП
OJ L 280, 26.10.2010, p. 29–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 263 - 292

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/640/oj
Multilingual display
Text

26.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 280/29


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 21 октомври 2010 година

за изменение на решения 2006/920/ЕО и 2008/231/ЕО относно техническите спецификации за оперативна съвместимост, свързани с подсистемата „Експлоатация и управление на трафика“ на трансевропейската конвенционална железопътна система и трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове

(нотифицирано под номер C(2010) 7179)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/640/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като взе предвид препоръките на Европейската железопътна агенция от 17 юли 2009 г. за съгласувани правила за ERTMS в техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС) за подсистема „Контрол, управление и сигнализация“ и подсистема „Експлоатация и управление на трафика“ (ERA/REC/2009-02/INT), за преразглеждане на приложение П към ТСОС „Експлоатация и управление на трафика“ за железопътната система за високоскоростни влакове и за конвенционалната железопътна система (ERA/REC/2009-03/INT), за преразглеждане на приложение У към ТСОС „Експлоатация и управление на трафика“ за конвенционалната железопътна система (ERA/REC/2009-04/INT), както и за изменение с цел постигане на съгласуваност между Директива 2007/59/ЕО и ТСОС „Експлоатация и управление на трафика“ по отношение на разпоредбите за компетентност на машинистите (ERA/REC/2009-05/INT),

като има предвид, че:

(1)

В член 12 от Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския парламент и на Съвета (2) от Европейската железопътна агенция (наричана по-нататък „Агенцията“) се изисква да осигурява адаптирането на техническите спецификации за оперативна съвместимост (наричани по-нататък „ТСОС“) към техническия прогрес, към пазарните тенденции и към обществените изисквания, както и да предлага на Комисията изменения в ТСОС, които счита за необходими.

(2)

С Решение C(2007) 3371 от 13 юли 2007 г. Комисията даде рамков мандат на Агенцията да изпълнява определени дейности съгласно Директива 96/48/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 г. относно оперативната съвместимост на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове (3) и Директива 2001/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 г. относно оперативната съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система (4). Съгласно условията на този рамков мандат от Агенцията бе поискано да направи преглед на ТСОС „Експлоатация и управление на трафика“ за конвенционалната железопътна система, приета с Решение 2006/920/ЕО на Комисията (5), и на преразгледаната ТСОС „Експлоатация и управление на трафика“ за железопътната система за високоскоростни влакове, приета с Решение 2008/231/ЕО на Комисията (6), както и да предостави технически становища относно грешките с критично значение и да публикува списък на констатираните несъществени грешки.

(3)

Европейската система за управление на влаковете (наричана по-нататък „ETCS“) и Глобалната система за мобилна комуникация — железопътни мрежи (наричана по-нататък „GSM-R“) се считат за важни инструменти за хармонизиране на трансевропейската железопътна система. Затова е необходимо правилата за тези системи да се хармонизират възможно най-бързо. В отговор на тази необходимост ETCS и GSM-R са специфицирани в ТСОС.

(4)

От решаващо значение е изискванията, определени в ТСОС, да бъдат съгласувани и недвусмислени. Това означава също, че различни ТСОС не могат да се позовават на технически изисквания в различни стадии на разработка. Поради това всички ТСОС следва да се позовават на идентични технически изисквания.

(5)

За да бъдат хармонизирани съответните правила в ТСОС на трансевропейската конвенционална железопътна система и трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове, правилата, засягащи аспекти на експлоатацията, следва да бъдат публикувани като технически документ на уебсайта на Агенцията.

(6)

ТСОС „Експлоатация и управление на трафика“ за конвенционалната железопътна система следва да се позовава на същите източници като преразгледаната ТСОС „Експлоатация и управление на трафика“ за железопътната система за високоскоростни влакове.

(7)

Прегледът на техническия документ „Приложение А към ТСОС“„Експлоатация и управление на трафика (ТСОС ЕУТ)“ следва да се извърши съгласно процедурата за управление на промените (ПУП), която се прилага за валидиране на технически спецификации на ERTMS.

(8)

Съгласно член 32, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО всяко возило трябва да получи европейски номер на возилото (EVN), когато получава удостоверение за първоначално пускане в експлоатация. Съгласно Решение 2007/756/ЕО на Комисията от 9 ноември 2007 г. за приемане на обща спецификация на националния регистър на подвижния състав, предвиден в член 14, параграфи 4 и 5 от директиви 96/48/ЕО и 2001/16/ЕО (7), EVN се записва в националния регистър на подвижния състав, който се поддържа и актуализира от националния орган, определен от съответната държава-членка.

(9)

Изискванията за идентифициране на возила, предвидени в приложение П към ТСОС „Експлоатация и управление на трафика“ (за железопътната система за високоскоростни влакове и за конвенционалната железопътна система), трябва да бъдат преразгледани, като при това се вземе също предвид развитието на законодателната рамка, установена с Директива 2008/57/ЕО и с Решение 2007/756/ЕО. Тъй като множество технически кодове по своя характер подлежат на развитие вследствие на техническия прогрес, на Агенцията следва да бъде възложено да публикува и актуализира такива списъци, съдържащи технически кодове.

(10)

Изискванията към ефективността на спиране са отворен въпрос в ТСОС „Експлоатация и управление на трафика“ за конвенционалната железопътна система. Експлоатационните аспекти на ефективността на спиране следва да бъдат хармонизирани.

(11)

Изискванията относно професионалната компетентност и физическата и психологическата годност на машинистите са установени в Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8). За да се избегне застъпване и дублиране, ТСОС „Експлоатация и управление на трафика“ не следва да съдържа такива изисквания.

(12)

Поради това решения 2006/920/ЕО и 2008/231/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(13)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 29, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменение на Решение 2006/920/ЕО

Решение 2006/920/ЕО се изменя, както следва:

а)

вмъкват се следните членове 1а и 1б:

„Член 1а

Управление на технически кодове

1.   Европейската железопътна агенция (ERA) публикува на своя уебсайт списъците с технически кодове, посочени в приложения П.9, П.10, П.11, П.12 и П.13.

2.   ERA актуализира списъците с технически кодове, посочени в параграф 1, и информира Комисията за тяхното развитие. Комисията информира държавите-членки за развитието на тези технически кодове чрез комитета, създаден съгласно член 29 от Директива 2008/57/ЕО.

Член 1б

До 31 декември 2013 г., ако возило бъде продадено или отдадено под наем за непрекъснат период, надхвърлящ 6 месеца, и ако техническите характеристики, въз основа на които е допуснато неговото въвеждане в експлоатация, са останали непроменени, неговият европейски номер на возило (EVN) може да бъде променен чрез нова регистрация на возилото и оттегляне на първата регистрация.

Ако новата регистрация се предприема в държава-членка, различна от тази на първата регистрация, регистриращият орган, компетентен в тази област, може да изиска копие от документацията, свързана с предходната регистрация.

Подобна промяна на EVN не засяга прилагането на членове 21—26 от Директива 2008/57/ЕО по отношение на процедурите за издаване на разрешения.

Административните разходи по промяната на EVN се поемат от кандидата, заявяващ промяната на номера.“

б)

приложенията се изменят, както е посочено в приложение I.

Член 2

Изменение на Решение 2008/231/ЕО

Решение 2008/231/ЕО се изменя, както следва:

а)

вмъкват се следните членове 1а и 1б:

„Член 1а

Управление на технически кодове

1.   Европейската железопътна агенция (ERA) публикува на своя уебсайт списъците с технически кодове, посочени в приложения П.9, П.10, П.11, П.12 и П.13.

2.   ERA актуализира списъците с технически кодове, посочени в параграф 1, и информира Комисията за тяхното развитие. Комисията информира държавите-членки за развитието на тези технически кодове чрез комитета, създаден съгласно член 29 от Директива 2008/57/ЕО.

Член 1б

До 31 декември 2013 г., ако возило бъде продадено или отдадено под наем за непрекъснат период, надхвърлящ 6 месеца, и ако техническите характеристики, въз основа на които е допуснато неговото въвеждане в експлоатация, са останали непроменени, неговият европейски номер на возило (EVN) може да бъде променен чрез нова регистрация на возилото и оттегляне на първата регистрация.

Ако новата регистрация се предприема в държава-членка, различна от тази на първата регистрация, регистриращият орган, компетентен в тази област, може да изиска копие от документацията, свързана с предходната регистрация.

Подобна промяна на EVN не засяга прилагането на членове 21—26 от Директива 2008/57/ЕО по отношение на процедурите за издаване на разрешения.

Административните разходи по промяната на EVN се поемат от кандидата, заявяващ промяната на номера.“

б)

приложенията се изменят, както е посочено в приложение II.

Член 3

Настоящото решение се прилага от 25 октомври 2010 г.

Независимо от това точка 6 от приложение I и точка 5 от приложение II се прилагат от 1 януари 2014 г.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 21 октомври 2010 година.

За Комисията

Siim KALLAS

Заместник-председател


(1)  ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 6.

(4)  ОВ L 110, 20.4.2001 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 359, 18.12.2006 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 84, 26.3.2008 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 305, 23.11.2007 г., стр. 30.

(8)  ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 51.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложенията към Решение 2006/920/ЕО се изменят, както следва:

1.

Приложението се изменя, както следва:

а)

Раздел 2.2.1 се заменя със следния текст:

„2.2.1.   ПЕРСОНАЛ И ВЛАКОВЕ

Раздели 4.6 и 4.7 се прилагат за персонала, който изпълнява критични за безопасността задачи, свързани с придружаването на влака, когато задачата на персонала налага пресичане на една или повече междудържавни граници и работа отвъд всяко/всички място/места, обозначено/и като „граница“ в референтния документ на мрежата на управителя на инфраструктурата и включено/и в неговия сертификат за безопасност.

Раздел „4.6.2. Езикова компетентност“ се отнася допълнително и за машинистите на влакове, както е установено в приложение VI, точка 8 от Директива 2007/59/ЕО.

Няма да се счита, че даден член на персонала пресича граница, ако дейността му налага само експлоатация до места, описани като „граница“ в първа алинея от настоящия раздел.

За персонала, който изпълнява задачи, критични за безопасността, свързани с изпращане на влакове и разрешаване на движението на влакове, ще се прилага взаимно признаване на професионалните квалификации между държавите-членки, а също и на здравословните и безопасни условия на труд.

За персонала, който изпълнява задачи, критични за безопасността, свързани с последното композиране на влак преди преминаване на граница/и, и който работи отвъд всяко място, описано като „граница“ в първа алинея от настоящия раздел, подраздел 4.6 ще се прилага с взаимно признаване на здравословните и безопасни условия на труд между държавите-членки. Няма да се счита, че даден влак осигурява трансгранична услуга, ако всички возила на този влак, пресичащи границата на държавата, пътуват само до места, описани като „граница“ в първа алинея от настоящия раздел.

Това може да се обобщи в следните таблици:

Персонал, участващ в експлоатацията на влакове, които пресичат междудържавни граници и продължават пътуването си отвъд мястото, обозначено като граница

Задача

Професионални квалификации

Медицински изисквания

Придружаване на влак

4.6

4.7

Разрешаване движението на влак

Взаимно признаване

Взаимно признаване

Композиране на влак

4.6

Взаимно признаване

Изпращане на влак

Взаимно признаване

Взаимно признаване


Персонал, участващ в експлоатацията на влакове, които не пресичат междудържавни граници или ги пресичат само до местата, обозначени като „граница“

Задача

Професионални квалификации

Медицински изисквания

Придружаване на влак

Взаимно признаване

Взаимно признаване

Разрешаване движението на влак

Взаимно признаване

Взаимно признаване

Композиране на влак

Взаимно признаване

Взаимно признаване

Изпращане на влак

Взаимно признаване

Взаимно признаване“

б)

Четвъртата алинея в раздел 2.2.2 се заменя със следния текст:

„Впоследствие подробни работни правила за Европейската система за контрол на влаковете (ETCS) и Глобалната система за мобилна комуникация — железопътни мрежи (GSM-R) са определени в приложение А към настоящата ТСОС.“

в)

Раздел 4.2.2.6.2 се заменя със следния текст:

„4.2.2.6.2.   Ефективност на спиране

Управителят на инфраструктурата (УИ) трябва да предостави на железопътното предприятие (ЖП) действително изискваните експлоатационни характеристики. Ако е необходимо, тези данни съдържат условията за използване на спирачни системи, които евентуално въздействат на инфраструктурата, като магнитни и рекуперативни спирачки, както и спирачки с индуцирани вихрови токове.

Железопътното предприятие е отговорно за осигуряването на достатъчна ефективност на спиране на влака чрез установяване на съответни правила за спиране, които персоналът му трябва да спазва.

Правилата относно ефективността на спиране на влака трябва да се управляват в рамките на системата за управление на безопасността на УИ и ЖП.

Допълнителни изисквания са посочени в приложение У.“

г)

Раздел 4.3.2.6 се заменя със следния текст:

„4.3.2.6.    Използване на опесъчаване. Минимални изисквания относно професионални квалификации за задачата управление на влак

Съществува интерфейс между приложение Б (раздел В1) към настоящата ТСОС, от една страна, и подраздел 4.2.11 (Съвместимост със системите на земята за определяне на местоположението на влаковете) и точка 4.1 от допълнение 1 към приложение А (както е споменато в подраздел 4.3.1.10) към ТСОС „Контрол/управление и сигнализация за конвенционалната железопътна система“, от друга страна, по отношение на използването на опесъчаване.“

д)

Раздел 4.3.3.11 се заменя със следния текст:

„4.3.3.11.   Композиция на влака, приложение Л

Съществува интерфейс между подраздел 4.2.2.5 и приложение Л към настоящата ТСОС и подраздел 4.2.3.5 (Надлъжни усилия на натиск) от ТСОС „Подвижен железопътен състав“ (Товарни вагони) за конвенционалната железопътна система по отношение на управлението и маневрирането на влаковете, както и на разпределението на возилата, от които те са композирани.

Ще има интерфейс с бъдещата версия на ТСОС „Подвижен железопътен състав“, която обхваща тяговите единици и пътническите возила.“

е)

Последното изречение от раздел 4.6.1 се заменя със следния текст:

„Минималните изисквания относно професионалната квалификация за индивидуални задачи могат да бъдат намерени в приложения Й и Л.“

ж)

Букви В и Г от раздел 4.6.3.1 се заменят със следния текст:

„В.   Първоначална оценка

основни условия

програма за оценка, включително и практически демонстрации

квалификация на обучаващите

издаване на сертификат за компетентност

Г.   Поддържане на компетентност

принципи на поддържане на компетентност

методи, които трябва да се прилагат

официално определяне на процеса за поддържане на компетентност

процес на оценка“

з)

Раздел 4.6.3.2.3.1 се заменя със следния текст:

„4.6.3.2.3.1.   Познаване на маршрута

Железопътното предприятие трябва да определи процеса за придобиване и поддържане на познанията на влаковия персонал относно експлоатираните маршрути. Този процес трябва да бъде:

основан върху информацията за маршрутите, предоставена от управителя на инфраструктурата, и

в съответствие с процеса, описан в подраздел 4.2.1 от настоящата ТСОС.“

и)

Раздел 4.7.5.4 се заличава.

й)

Раздел 4.7.6 се заличава.

к)

Раздел 7.3.2 се заменя със следния текст:

„7.3.2.   СПИСЪК НА ОСОБЕНИТЕ СЛУЧАИ

Преднамерено непопълнен“

2.

Приложение А1 и приложение А2 се заменят със следното приложение А:

„ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРАВИЛА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ERTMS/ETCS И ERTMS/GSM-R

Правилата за експлоатация на ERTMS/ETCS и ERTMS/GSM-R са определени в техническия документ „Правила и принципи на ETCS и GSM-R — версия 1“, публикуван на уебсайта на ERA (www.era.europa.eu).“

3.

В приложение Ж таблицата се изменя, както следва:

а)

за параметъра „Здравословни и безопасни условия на труд“ в колоната „Елементи за проверка на всеки параметър“ се заличава текстът „бременност (машинисти)“;

б)

за параметъра „Здравословни и безопасни условия на труд“ колоната, съдържаща „Специални изисквания за машинисти: зрение, изисквания за слух/говор, антропометрични“, се заличава заедно с препратката към раздел 4.7.6.

4.

Приложение З се заличава.

5.

В приложение Н последният ред на таблицата (4.7.6. Специфични критерии, свързани със задачата по управление на влак) се заличава.

6.

Приложения П, П1, П2, П3, П4, П5, П6, П7, П8, П9, П10, П11, П12 и П13 се заменят със следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ П

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВОЗИЛАТА

1.   Общи бележки

Настоящото приложение описва европейския номер на возилото и съответната маркировка, разположени видимо върху возилото, за да го идентифицират еднозначно и постоянно за времето на неговата експлоатация. То не описва други номера или маркировки, които евентуално са гравирани или закрепени неподвижно върху шасито или основните части на возилото по време на неговото изработване.

2.   Европейски номер на возилото и свързани с него съкращения

Всяко железопътно возило получава номер, съставен от 12 цифри (наречен „европейски номер на возилото (EVN)“, със следната структура:

Група подвижен железопътен състав

Годност за оперативна съвместимост и тип на возилото

[2 позиции]

Държава, в която е регистрирано возилото

[2 позиции]

Технически характеристики

[4 позиции]

Сериен номер

[3 позиции]

Контролна цифра

[1 позиция]

Вагони

от 00 до 09

от 10 до 19

от 20 до 29

от 30 до 39

от 40 до 49

от 80 до 89

[подробности в приложение П.6]

от 01 до 99

[подробности в приложение П.4]

от 0000 до 9999

[подробности в приложение П.9]

от 000 до 999

от 0 до 9

[подробности в приложение П.3]

Теглени пътнически возила

от 50 до 59

от 60 до 69

от 70 до 79

[подробности в приложение П.7]

от 0000 до 9999

[подробности в приложение П.10]

от 000 до 999

Тягов подвижен състав и единици във влакова композиция с постоянна или предварително определена формация

от 90 до 99

[подробности в приложение П.8]

от 0000000 до 8999999

[значението на тези цифри се определя от държавите-членки, евентуално в двустранни или многостранни договори]

Специални возила

от 9000 до 9999

[подробности в приложение П.11]

от 000 до 999

В някои страни 7-те цифри за техническите характеристики и серийния номер са достатъчни, за да идентифицират еднозначно всяко возило в групите на теглените возила и на специалните возила (1).

Номерът се допълва с буквена маркировка:

а)

маркировки, свързани с годността за оперативна съвместимост (подробности в приложение П.5);

б)

абревиатура на страната, в която е регистрирано возилото (подробности в приложение П.4);

в)

абревиатура на държателя (подробности в приложение П.1);

г)

съкращения на техническите характеристики (подробности в приложение П.12 за вагоните и П.13 за теглените пътнически возила).

3.   Издаване на номер

Европейският номер на возилото трябва да бъде издаден в съответствие с правилата, определени в Решение 2007/756/ЕО на Комисията от 9 ноември 2007 г. за приемане на обща спецификация на националния регистър на подвижния състав, предвиден в член 14, параграфи 4 и 5 от директиви 96/48/ЕО и 2001/16/ЕО.

Европейският номер на возилото трябва да бъде променен, когато престане да отразява годността за оперативна съвместимост или техническите характеристики съгласно настоящото приложение поради технически изменения по возилото. Такива технически изменения може да наложат ново разрешение за пускане в експлоатация съгласно членове 20—25 от Директива 2008/57/ЕО за оперативната съвместимост.

ПРИЛОЖЕНИЕ П.1

МАРКИРОВКА НА ДЪРЖАТЕЛЯ НА ВОЗИЛОТО

1.   Определение на маркировка на държателя на возилото (VKM)

Маркировката на държателя на возилото (VKM) е буквен код, съставен от 2 до 5 букви (2 4 5 9). Маркировката на държателя на возилото е нанесена върху всяко возило в близост до европейския номер на возилото. VKM посочва държателя на возилото съгласно регистрацията в националния регистър на возилата.

Маркировката на държателя на возилото (VKM) е уникална и валидна във всички страни, обхванати от настоящата ТСОС, както и във всички страни, сключили договор, който включва прилагане на системата за номериране на возилото и за маркировка на държателя на возилото, както е описано в настоящата ТСОС.

2.   Формат на маркировката на държателя на возилото

Маркировката на държателя на возилото е представяне на пълното име или абревиатурата на държателя на возилото, ако е възможно по разпознаваем начин. Може да се използват всичките 26 букви от латинската азбука. В маркировката на държателя на возилото се използват главни букви. Буквите, които не са първи букви в думите, образуващи името на държателя, могат да бъдат написани с малки букви. При проверката на еднозначността малките букви се разглеждат като главни.

Буквите могат да съдържат диакритични знаци (3 6 10). Диакритичните знаци на тези букви се игнорират при проверка на уникалността.

За возила на държатели, пребиваващи в страна, която не използва латинска азбука, превод на маркировката на нейната собствена азбука може да бъде разположен след VKM, разделен от нея чрез знака за наклонена черта („/“). Тази преведена маркировка на държателя на возилото се игнорира при обработка на данните.

3.   Разпоредби за издаване на маркировки на държател на возилото

На един държател на возило може да бъдат дадени няколко маркировки VKM в случаите, когато:

държателят на возилото има официално име на няколко езика;

държателят на возилото има основателни причини да направи разграничение между различните паркове на возила в своята организация.

Обща VKM може да бъде дадена на група от предприятия, които:

принадлежат към обща корпоративна структура (например холдингова структура);

принадлежат към обща корпоративна структура, която е определила и упълномощила един от своите органи да се занимава с всички въпроси от името на всички останали и за тяхна сметка;

са упълномощили отделно единствено юридическо лице, което да се занимава с всички въпроси от тяхно име и за тяхна сметка.

4.   Регистър на маркировките на държатели на возила и процедури за издаването им

Регистърът на VKM е публичен и се актуализира в реално време.

Заявлението за VKM се депозира пред националния компетентен орган на заявителя и се предава на ERA. VKM може да бъде използвана едва след публикуването ѝ от ERA.

Държателят на VKM трябва да информира компетентния национален орган, когато престане да използва VKM, и националният компетентен орган предава тази информация на ERA. VKM ще бъде отменена, след като държателят докаже, че маркировката е била променена върху всички возила, за които се отнася. Тази маркировка не се преиздава 10 години, освен ако тя е преиздадена на първоначалния държател или по негово искане на друг държател.

VKM може да бъде прехвърлена на друг държател, когато той е наследил първоначалния държател. VKM остава валидна, когато държателят сменя своето име с име, което няма никаква прилика с VKM.

ПРИЛОЖЕНИЕ П.2

НАНАСЯНЕ НА НОМЕРА И СВЪРЗАНАТА С НЕГО БУКВЕНА МАРКИРОВКА ВЪРХУ КОРПУСА

1.   Общи положения за маркировка от външната страна

Главните букви и цифрите, които съставляват надписа на маркировката, са с минимална височина 80 mm, изписани в шрифт тип „sans serif“ с типографско качество. По-малка височина може да се използва само ако няма друга възможност за нанасяне на маркировката освен върху надлъжните греди от рамата на возилото.

Маркировката не може да бъде поставяна по-високо от 2 метра над нивото на релсите.

2.   Вагони

Маркировката трябва да бъде изписана върху корпуса на вагона по следния начин:

23.

TEN

 

80

-RFC

 

7369

 

553-4

Zcs

 

 

31.

TEN

 

80

-DB

 

0691

 

235-2

Tanoos

 

 

33.

TEN

 

84

-ACTS

 

4796

 

100-8

Slpss

 

 

За вагони, върху чийто корпус няма достатъчно място за изписване на маркировката по този начин, и по-специално при платформените вагони, маркировката трябва да бъде разположена, както следва:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks

Когато върху возилото са нанесени една или няколко характерни букви, имащи значение в национален план, тази национална маркировка трябва да бъде разположена след международната буквена маркировка и отделена от нея с тире, както следва:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks-xy

3.   Мотриси и теглен подвижен състав за превоз на пътници

Регистрационният номер трябва да бъде нанесен върху всяка странична стена на возилото по следния начин:

-SNCF

61 87 - 7

 

B10 tu

Маркировката на страната, в която е регистрирано возилото, и на техническите характеристики се отпечатва непосредствено пред, след или под европейския номер на возилото.

При пътнически возила с кабина на машиниста европейският номер на возилото се изписва и в кабината.

4.   Локомотиви, автомотриси и специални возила

Европейският номер на возилото трябва да е маркиран на всяка от страните на тяговия състав по следния начин:

92 10 1108 062-6

Европейският номер на возилото е изписан също във всяка кабина на тяговия подвижен железопътен състав.

Държателят може да добави с букви, по-големи от тези на европейския номер на возилото, собствена цифрова маркировка (съдържаща основно цифри от серийния номер, допълнени от буквен код), използвана при експлоатацията. Държателят може да избере мястото, където да бъде поставен неговият собствен номер; европейският номер на возилото обаче трябва винаги да може да бъде лесно разграничен от собствената маркировка на държателя.

ПРИЛОЖЕНИЕ П.3

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА КОНТРОЛНАТА ЦИФРА (ЦИФРА 12)

Контролната цифра се определя по следния начин:

цифрите в четни позиции на основния номер (отдясно наляво) се взимат с тяхната собствена десетична стойност;

цифрите в нечетна позиция на основния номер (отдясно наляво) се умножават по 2;

изчислява се сумата, образувана от цифрите в четна позиция и всички цифри, които съставляват частичните произведения, получени от нечетните позиции;

взема се цифрата на единиците на тази сума;

контролната цифра представлява допълнението на цифрата на единиците до 10; ако тази цифра на единиците е равна на нула, контролната цифра също ще бъде нула.

Примери

1 —

Нека основният номер е

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Коефициент за умножение

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Сума: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Цифрата на единиците на тази сума е 2.

Тогава контролната цифра ще бъде 8 и основният номер става съответно регистрационен номер 33 84 4796 100-8.

2 —

Нека основният номер е

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Коефициент за умножение

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Сума: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Цифрата на единиците на тази сума е 0.

Тогава контролната цифра ще бъде 0 и основният номер става съответно регистрационен номер 31 51 3320 198 - 0.

ПРИЛОЖЕНИЕ П.4

КОДОВЕ НА ДЪРЖАВИТЕ, В КОИТО СА РЕГИСТРИРАНИ ВОЗИЛАТА (ЦИФРИ 3—4 И АБРЕВИАТУРА)

Информацията, свързана с трети държави, се дава само за сведение.

Държави

Буквен код на държавата (2 4 5 9)

Цифров код на държавата

Албания

AL

41

Алжир

DZ

92

Армения

AM

58

Австрия

A

81

Азербайджан

AZ

57

Беларус

BY

21

Белгия

B

88

Босна и Херцеговина

BIH

49

България

BG

52

Китай

RC

33

Хърватия

HR

78

Куба

CU (2 4 5 9)

40

Кипър

CY

 

Чешка република

CZ

54

Дания

DK

86

Египет

ET

90

Естония

EST

26

Финландия

FIN

10

Франция

F

87

Грузия

GE

28

Германия

D

80

Гърция

GR

73

Унгария

H

55

Иран

IR

96

Ирак

IRQ (2 4 5 9)

99

Ирландия

IRL

60

Израел

IL

95

Италия

I

83

Япония

J

42

Казахстан

KZ

27

Киргизстан

KS

59

Латвия

LV

25

Ливан

RL

98

Лихтенщайн

FL

 

Литва

LT

24

Люксембург

L

82

Македония

MK

65

Малта

M

 

Молдова

MD (2 4 5 9)

23

Монако

MC

 

Монголия

MGL

31

Черна гора

ME

62

Мароко

MA

93

Нидерландия

NL

84

Северна Корея

PRK (2 4 5 9)

30

Норвегия

N

76

Полша

PL

51

Португалия

P

94

Румъния

RO

53

Русия

RUS

20

Сърбия

SRB

72

Словакия

SK

56

Словения

SLO

79

Южна Африка

ROK

61

Испания

E

71

Швеция

SE

74

Швейцария

CH

85

Сирия

SYR

97

Таджикистан

TJ

66

Тунис

TN

91

Турция

TR

75

Туркменистан

TM

67

Украйна

UA

22

Обединено кралство

GB

70

Узбекистан

UZ

29

Виетнам

VN (2 4 5 9)

32

ПРИЛОЖЕНИЕ П.5

БУКВЕНА МАРКИРОВКА НА ГОДНОСТТА ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ

„TEN“: Возило, което отговаря на следните условия:

отговаря на изискванията на всички съответни ТСОС, които са в сила в момента на въвеждането му в експлоатация, съгласно член 22, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО;

за него е издадено разрешение, което е валидно във всички държави-членки, съгласно член 23, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО или, като алтернативна възможност, е получило отделни разрешения от всички държави-членки.

„PPV/PPW“: Возило, което отговаря на Правилника PPV/PPW или PGW (действащ в държавите, членуващи в Организацията за сътрудничество на железниците — ОСЖД)

(оригинално наименование: PPV/PPW: ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении; PGW: Правила пользования грузовыми вагонами)

Бележки:

а)

Возила с маркировка „TEN“ отговарят на кодове от 0 до 3 на първата цифра на номера на возилото, посочен в приложение П.6.

б)

Возила, които не са получили разрешение за експлоатация във всички държави-членки, трябва да имат маркировка, показваща кои са държавите-членки, в които тяхната експлоатация е разрешена. Списъкът на разрешаващите държави-членки следва да бъде означен в съответствие с един от следните чертежи, където кодът D показва коя е държавата-членка, която е дала първото разрешение (в дадения пример — Германия), а кодът F показва коя държава-членка е дала второто разрешение (в дадения пример — Франция). Буквените кодове за държавите-членки са в съответствие с приложение П.4. Това може да се отнася както за возила, които са в съответствие с ТСОС, така и за такива, които не са. Возилата съответстват на код 4 или 8 в първата позиция на номера на возилото, определен в приложение П.6.

Image

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ П.6

КОДОВЕ ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ВАГОНИ (ЦИФРИ 1—2)

 

2-ра цифра

1-ва цифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2-ра цифра

1-ва цифра

 

 

междурелсие

постоянно или променливо

постоянно

променливо

постоянно

променливо

постоянно

променливо

постоянно

променливо

постоянно или променливо

междурелсие

 

TEN (2 4 5 9)

и/или

COTIF (3 6 10)

и/или

PPV/PPW

0

с оси

Не се използва

Вагони, отговарящи на (2 4 5 9) и/или COTIF

Не се използва (8)

Вагони, отговарящи на PPV/PPW

(променлив габарит)

с оси

0

1

с талиги

с талиги

1

TEN (2 4 5 9)

и/или

COTIF (3 6 10)

и/или

PPV/PPW

2

с оси

Вагони, отговарящи на TEN (2 4 5 9) и/или COTIF

Вагони, отговарящи на PPV/PPW

(постоянен габарит)

с оси

2

3

с талиги

с талиги

3

Други вагони

4

с оси (7 11)

Вагони за поддръжка

Други вагони

Вагони, които не се използват в ЕС, със специална номерация за технически характеристики

с оси

4

8

с талиги (7 11)

с талиги

8

 

 

Трафик

Национален или международен трафик по специално споразумение

 

 

 

1-ва цифра

2-ра цифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1-ва цифра

2-ра цифра

ПРИЛОЖЕНИЕ П.7

КОДОВЕ ЗА ГОДНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОТО ДВИЖЕНИЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ТЕГЛЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ВОЗИЛА (ЦИФРИ 1—2)

 

Национален трафик

TEN (2 4 5 9) и/или RIC/COTIF (3 6 10) и/или PPV/PPW

Национален или международен трафик по специално споразумение

TEN (2 4 5 9) и/или COTIF (3 6 10)

PPV/PPW

2-ра цифра

1-ва цифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Возила за национален трафик

Возила с постоянен габарит без климатична инсталация (в това число за превоз на автомобили)

Возила с изменяем габарит (1435/1520) без климатична инсталация

Не се използва

Возила с изменяем габарит (1435/1668) без климатична инсталация

Возила с историческа стойност

Не се използва (7 11)

Возила с постоянни габарити

Возила с променливи габарити (1435/1520) с промяна на талигите

Возила с променливи габарити (1435/1520) с колооси с променливи габарити

6

Обслужващи возила

Возила с постоянен габарит и климатична инсталация

Возила с променлив габарит (1435/1520) и климатична инсталация

Обслужващи возила

Возила с променлив габарит (1435/1668) и климатична инсталация

Возила за превоз на автомобили

Не се използва (7 11)

7

Климатизирани и херметизирани возила

Не се използва

Не се използва

Херметизирани возила с постоянен габарит и климатична инсталация

Не се използва

Други возила

Не се използва

Не се използва

Не се използва

Не се използва

ПРИЛОЖЕНИЕ П.8

ВИДОВЕ ТЯГОВ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ И ЕДИНИЦИ ВЪВ ВЛАКОВА КОМПОЗИЦИЯ С ПОСТОЯННА ИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПРЕДЕЛЕНА ФОРМАЦИЯ (ЦИФРИ 1—2)

Първата цифра е „9“.

Ако втората цифра описва типа на тяговия подвижен състав, задължително се използват следните кодове:

Код

Общ тип возила

0

Разни

1

Електрически локомотив

2

Дизелов локомотив

3

Електрическа мотриса (високоскоростна) (автомотриса или ремарке)

4

Електрическа мотриса (с изключение на високоскоростната) (автомотриса или ремарке)

5

Дизелова мотриса (автомотриса или ремарке)

6

Специализирано ремарке

7

Маневрен електрически локомотив

8

Маневрен дизелов локомотив

9

Специално возило

ПРИЛОЖЕНИЕ П.9

СТАНДАРТНА ЦИФРОВА МАРКИРОВКА НА ВАГОНИ (ЦИФРИ 5—8)

Това приложение посочва цифровата маркировка, свързана с основните технически характеристики на вагона, и е публикувано на уебсайта на ERA (www.era.europa.eu).

Заявленията за нов код се приемат от регистриращия орган (посочен в Решение 2007/756/ЕО) и се изпращат до ERA. Новият код може да бъде използван едва след публикуването му от ERA.

ПРИЛОЖЕНИЕ П.10

КОДОВЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕГЛЕНИЯ ПЪТНИЧЕСКИ СЪСТАВ (ЦИФРИ 5—6)

Приложение П.10 е публикувано на уебсайта на ERA (www.era.europa.eu).

Заявленията за нов код се приемат от регистриращия орган (посочен в Решение 2007/756/ЕО) и се изпращат до ERA. Новият код може да бъде използван едва след публикуването му от ERA.

ПРИЛОЖЕНИЕ П.11

КОДОВЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ВОЗИЛА (ЦИФРИ 6—8)

Приложение П.11 е публикувано на уебсайта на ERA (www.era.europa.eu).

Заявленията за нов код се приемат от регистриращия орган (посочен в Решение 2007/756/ЕО) и се изпращат до ERA. Новият код може да бъде използван едва след публикуването му от ERA.

ПРИЛОЖЕНИЕ П.12

БУКВЕНА МАРКИРОВКА ЗА ВАГОНИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СЪЧЛЕНЕНИ ИЛИ СЪСТАВЕНИ ОТ НЯКОЛКО ЕДИНИЦИ ВАГОНИ

Приложение П.12 е публикувано на уебсайта на ERA (www.era.europa.eu).

Заявленията за нов код се приемат от регистриращия орган (посочен в Решение 2007/756/ЕО) и се изпращат до ERA. Новият код може да бъде използван едва след публикуването му от ERA.

ПРИЛОЖЕНИЕ П.13

БУКВЕНИ МАРКИРОВКА ЗА ТЕГЛЕН ПЪТНИЧЕСКИ СЪСТАВ

Приложение П.13 е публикувано на уебсайта на ERA (www.era.europa.eu).

Заявленията за нов код се приемат от регистриращия орган (посочен в Решение 2007/756/ЕО) и се изпращат до ERA. Новият код може да бъде използван едва след публикуването му от ERA.

7.

Приложение П.14 се отменя.

8.

Приложение У се заменя със следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ У

ЕФЕКТИВНОСТ НА СПИРАНЕ

Роля на управителя на инфраструктурата (УИ)

УИ уведомява ЖП за изискваната ефективност на спиране за всеки маршрут и предоставя информация за характеристиките на маршрута. УИ трябва да гарантира, че въздействието на характеристиките на маршрута и свързаните с трасето ограничения са взети предвид при изчисляването на изискваната ефективност на спиране.

Необходимата ефективност на спиране по принцип се изразява като процент от спирачното тегло, освен ако УИ и ЖП са се споразумели за друга единица за изразяване на ефективността на спиране (напр. тонове, спирачни сили, стойности на забавянето, профили на забавянето).

За влакови състави и постоянни влакови композиции УИ предоставя изискванията към ефективността на спиране в стойности на забавяне, ако ЖП го изисква.

Роля на железопътното предприятие (ЖП)

ЖП гарантира, че за всеки влак е достигната или надвишена изискваната от УИ ефективност на спиране. Поради това ЖП изчислява ефективността на спиране на даден влак, като отчита състава на влака.

ЖП трябва да вземе предвид ефективността на спиране на возило или влаков състав, намиращи се в експлоатация. Трябва да бъдат взети предвид и ограничения, свързани с подвижния състав, като надеждност и наличност на спирачните системи. При настройването на ефективността на спиране за целите на привеждане и задържане на влака в състояние на покой ЖП трябва също да вземе предвид информацията за характеристиките на маршрута, които влияят на поведението на влака.

Резултатите от проверката на ефективността на спиране на даден влак (като влаков състав, наличност на спирачната система, настройки на спирачките) ще се използват като изходни данни за определяне на правилата за експлоатация, които ще се прилагат впоследствие към влака.

Недостатъчна ефективност на спиране

УИ трябва да установи правила, които да бъдат следвани, в случай че влакът не успее да удовлетвори изискванията за ефективност на спирането, и да предостави тези правила на железопътните предприятия.

Ако влакът не достигне необходимата ефективност на спиране за маршрутите, по които ще се използва, ЖП трябва да се съобрази със следващите от това ограничения, като например ограничението на скоростта.“

9.

Приложение Ф се заменя със следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ Ф

СПИСЪК НА ОТВОРЕНИТЕ ВЪПРОСИ

Раздел 4.2.2. —   Документ за композиране на влак

Приложение Б (вж. подраздел 4.4 от настоящата ТСОС): — Други правила, позволяващи съгласувана експлоатация на новите различни структурни подсистеми

Приложение С (вж. подраздел 4.2.3.2 от настоящата ТСОС): — Идентификация на влакове

Приложение Т (вж. подраздел 4.2.2.1.3 от настоящата ТСОС): — Видимост на влаковете — задна светлинна сигнализация“


(1)  За специалните возила номерът трябва да бъде уникален в дадената страна и да съдържа първата и 5-те последни цифри на характеристиките и серийния номер.

(2)  За NMBS/SNCB може да продължи използването на латинската буква B в кръгче.

(3)  Диакритичните знаци са „знаци с ударение“ като например Á, Ç, Ö, Ć, Ź, Å и т.н. Специални букви като Ø и Æ се представят с единична обикновена буква; за контрола на уникалността на маркировката Ø се счита за О, а Æ — за А.

(4)  Съгласно системата за буквено кодиране, описана в приложение 4 към Конвенцията от 1949 г. и член 45, параграф 4 от Конвенцията за пътното движение от 1968 г.

(5)  Вагони, за които е разрешено да носят маркировка TEN, вж. приложение П.5.

(6)  В това число вагони, маркирани съгласно съществуващите разпоредби с цифрите, определени в настоящата таблица. COTIF: возилото е в съответствие с разпоредбата COTIF, която е в сила към момента на въвеждане в експлоатация.

(7)  Постоянен или променлив габарит.

(8)  Освен за вагони от категория I (вагони с контролирана температура), да не се използва при въвеждане на нови возила в експлоатация.

(9)  Относно съвместимостта с приложимите ТСОС вж. приложение П.5.

(10)  В това число возила, маркирани съгласно съществуващите разпоредби с цифрите, определени в настоящата таблица. COTIF: возилото е в съответствие с разпоредбата COTIF, която е в сила към момента на въвеждане в експлоатация.

(11)  Освен за вагони с постоянен габарит (56) и променлив габарит (66), които вече са в експлоатация, да не се използва за нови возила, пускани в експлоатация.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложенията към Решение 2008/231/ЕО се изменят, както следва:

1.

Приложението се изменя, както следва:

а)

Раздел 2.2.1 се заменя със следния текст:

„2.2.1.   Персонал и влакове

Раздели 4.6 и 4.7 се прилагат за персонала, който изпълнява критични за безопасността задачи, свързани с придружаването на влака, когато задачата на персонала налага пресичане на една или повече междудържавни граници и работа отвъд всяко/всички място/места, обозначено/и като „граница“ в референтния документ на мрежата на управителя на инфраструктурата и включено/и в неговия сертификат за безопасност.

Раздел „4.6.2. Езикова компетентност“ се отнася допълнително и за машинистите на влакове, както е установено в точка 8 от приложение VI към Директива 2007/59/ЕО.

Няма да се счита, че даден член на персонала пресича граница, ако дейността му налага само експлоатация до места, описани като „граница“ в първа алинея от настоящия раздел.

За персонала, който изпълнява задачи, критични за безопасността, свързани с изпращане на влакове и разрешаване на движението на влакове, ще се прилага взаимно признаване на професионалните квалификации между държавите-членки, а също и на здравословните и безопасни условия на труд.

За персонала, който изпълнява задачи, критични за безопасността, свързани с последното композиране на влак преди преминаване на граница/и, и който работи отвъд всяко място, описано като „граница“ в първа алинея от настоящия раздел, подраздел 4.6 ще се прилага с взаимно признаване на здравословните и безопасни условия на труд между държавите-членки. Няма да се счита, че даден влак осигурява трансгранична услуга, ако всички возила на този влак, пресичащи границата на държавата, пътуват само до места, описани като „граница“ в първа алинея от настоящия раздел.

Това може да се обобщи в следните таблици:

Персонал, участващ в експлоатацията на влакове, които пресичат междудържавни граници и продължават пътуването си отвъд мястото, обозначено като граница

Задача

Професионални квалификации

Медицински изисквания

Придружаване на влак

4.6

4.7

Разрешаване движението на влак

Взаимно признаване

Взаимно признаване

Композиране на влак

4.6

Взаимно признаване

Изпращане на влак

Взаимно признаване

Взаимно признаване


Персонал, участващ в експлоатацията на влакове, които не пресичат междудържавни граници или ги пресичат само до местата, обозначени като „граница“

Задача

Професионални квалификации

Медицински изисквания

Придружаване на влак

Взаимно признаване

Взаимно признаване

Разрешаване движението на влак

Взаимно признаване

Взаимно признаване

Композиране на влак

Взаимно признаване

Взаимно признаване

Изпращане на влак

Взаимно признаване

Взаимно признаване“

б)

В раздел 4.2.2.1.2 последното изречение се заменя със следния текст:

„Съответната подробна спецификация е описана в подраздел 4.3.3.3.1.“

в)

Раздел 4.3.2.6 се заменя със следния текст:

„4.3.2.6.   Използване на опесъчаване. Минимални изисквания относно професионални квалификации за задачата управление на влак

Съществува интерфейс между приложение Б (раздел В1) към настоящата ТСОС, от една страна, и подраздел 4.2.11 (Съвместимост със системите на земята за определяне на местоположението на влаковете) и раздел 4.1 от допълнение 1 към приложение А (както е споменато в подраздел 4.3.1.10) към ТСОС „Контрол/управление и сигнализация за железопътната система за високоскоростни влакове“, от друга страна, по отношение на използването на опесъчаване.“

г)

Раздел 4.3.3.2 се заменя със следния текст:

„4.3.3.2.   Изисквания към пътническите возила

Съществуват интерфейси между подраздел 4.2.2.4 на настоящата ТСОС и подраздели 4.2.2.4 (Врати), 4.2.5.3 (Системи за известяване), 4.3.5.17 (Системи за известяване на пътниците) и 4.2.7.1 (Аварийни изходи) за ТСОС за подвижния състав.“

д)

Раздел 4.3.3.9 се заменя със следния текст:

„4.3.3.9.   Опесъчаване

Съществува интерфейс между приложение Б (раздел В1) на настоящата ТСОС, от една страна, и подраздел 4.2.3.10 на ТСОС за високоскоростния подвижен състав, от друга страна, във връзка с използването на опесъчаване.“

е)

Раздел 4.3.3.10 се заменя със следния текст:

„4.3.3.10.   Композиция на влака, приложение Й

Съществува интерфейс между подраздел 4.2.2.5 и приложение Й на настоящата ТСОС, от една страна, и подраздели 4.2.1.2 (Дизайн на влака) и 4.2.7.10 (Концепция за наблюдение и диагностика) на ТСОС за високоскоростния подвижен състав, от друга страна, относно познанията на влаковата бригада за функционалността на подвижния състав.“

ж)

Раздел 4.3.3.12 се заменя със следния текст:

„4.3.3.12.   Записване на данните

Съществува интерфейс между подраздел 4.2.3.5.2 (Записване на данните от наблюденията във влака) на настоящата ТСОС и подраздел 4.2.7.10 (Концепция на наблюдение и диагностика) на ТСОС за високоскоростния подвижен състав.“

з)

В раздел 4.6.1 последното изречение се заменя със следния текст:

„Минималните изисквания относно професионалната квалификация за индивидуални задачи могат да бъдат намерени в приложения Й и Л.“

и)

Букви В и Г от раздел 4.6.3.1 се заменят със следния текст:

„В.   Първоначална оценка

основни условия;

програма за оценка, включително и практически демонстрации;

квалификация на обучаващите;

издаване на сертификат за компетентност.

Г.   Поддържане на компетентността

принципи на поддържане на компетентността;

методи, които трябва да се прилагат;

официално определяне на процеса за поддържане на компетентността;

процес на оценка.“

й)

Раздел 4.6.3.2.3.1 се заменя със следния текст:

„4.6.3.2.3.1.   Познаване на маршрута

Железопътното предприятие трябва да определи процеса за придобиване и поддържане на познанията на влаковия персонал относно експлоатираните маршрути. Този процес трябва да бъде:

основан върху информацията за маршрутите, предоставена от управителя на инфраструктурата, и

в съответствие с процеса, описан в подраздел 4.2.1 от настоящата ТСОС.“

к)

Раздел 4.7.5.4 се заличава.

л)

Раздел 4.7.6 се заличава.

м)

Раздел 7.3.2 се заменя със следния текст:

„7.3.2.   Списък на особените случаи

Преднамерено непопълнен“

2.

В приложение Ж таблицата се изменя, както следва:

а)

за параметъра „Здравословни и безопасни условия на труд“ в колоната „Елементи за проверка на всеки параметър“ се заличава текстът „бременност (машинисти)“;

б)

за параметъра „Здравословни и безопасни условия на труд“ колоната, съдържаща „Специални изисквания за машинисти: зрение, изисквания за слух/говор, антропометрични“, се заличава заедно с препратката към раздел 4.7.6.

3.

Приложение З се заличава.

4.

В приложение Н последният ред на таблицата (4.7.6. Специфични критерии, свързани със задачата по управление на влак) се заличава.

5.

Приложения П, П1, П2, П3, П4, П5, П6, П7, П8, П9, П10, П11, П12 и П13 се заменят със следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ П

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВОЗИЛАТА

1.   Общи бележки

Настоящото приложение описва европейския номер на возилото и съответната маркировка, разположени видимо върху возилото, за да го идентифицират еднозначно и постоянно за времето на неговата експлоатация. То не описва други номера или маркировки, които евентуално са гравирани или закрепени неподвижно върху шасито или основните части на возилото по време на неговото изработване.

2.   Европейски номер на возилото и свързани с него съкращения

Всяко железопътно возило получава номер, съставен от 12 цифри (наречен „европейски номер на возилото (EVN)“, със следната структура:

Група подвижен железопътен състав

Годност за оперативна съвместимост и тип на возилото

[2 позиции]

Държава, в която е регистрирано возилото

[2 позиции]

Технически характеристики

[4 позиции]

Сериен номер

[3 позиции]

Контролна цифра

[1 позиция]

Вагони

от 00 до 09

от 10 до 19

от 20 до 29

от 30 до 39

от 40 до 49

от 80 до 89

[подробности в приложение П.6]

от 01 до 99

[подробности в приложение П.4]

от 0000 до 9999

[подробности в приложение П.9]

от 000 до 999

от 0 до 9

[подробности в приложение П.3]

Теглени пътнически возила

от 50 до 59

от 60 до 69

от 70 до 79

[подробности в приложение П.7]

от 0000 до 9999

[подробности в приложение П.10]

от 000 до 999

Тягов подвижен състав и единици във влакова композиция с постоянна или предварително определена формация

от 90 до 99

[подробности в приложение П.8]

от 0000000 до 8999999

[значението на тези цифри се определя от държавите-членки, евентуално в двустранни или многостранни договори]

Специални возила

от 9000 до 9999

[подробности в приложение П.11]

от 000 до 999

В някои страни 7-те цифри за техническите характеристики и серийния номер са достатъчни, за да идентифицират еднозначно всяко возило в групите на теглените возила и на специалните возила (1).

Номерът се допълва с буквена маркировка:

а)

маркировки, свързани с годността за оперативна съвместимост (подробности в приложение П.5);

б)

абревиатура на страната, в която е регистрирано возилото (подробности в приложение П.4);

в)

абревиатура на държателя (подробности в приложение П.1);

г)

съкращения на техническите характеристики (подробности в приложение П.12 за вагоните и П.13 за теглените пътнически возила).

3.   Издаване на номер

Европейският номер на возилото трябва да бъде издаден в съответствие с правилата, определени в Решение 2007/756/ЕО на Комисията от 9 ноември 2007 г. за приемане на обща спецификация на националния регистър на подвижния състав, предвиден в член 14, параграфи 4 и 5 от директиви 96/48/ЕО и 2001/16/ЕО.

Европейският номер на возилото трябва да бъде променен, когато престане да отразява годността за оперативна съвместимост или техническите характеристики съгласно настоящото приложение поради технически изменения по возилото. Такива технически изменения може да наложат ново разрешение за пускане в експлоатация съгласно членове 20—25 от Директива 2008/57/ЕО за оперативната съвместимост.

ПРИЛОЖЕНИЕ П.1

МАРКИРОВКА НА ДЪРЖАТЕЛЯ НА ВОЗИЛОТО

1.   Определение на маркировка на държателя на возилото (VKM)

Маркировката на държателя на возилото (VKM) е буквен код, съставен от 2 до 5 букви (2 4 5 9). Маркировката на държателя на возилото е нанесена върху всяко возило в близост до европейския номер на возилото. VKM посочва държателя на возилото съгласно регистрацията в националния регистър на возилата.

Маркировката на държателя на возилото (VKM) е уникална и валидна във всички страни, обхванати от настоящата ТСОС, както и във всички страни, сключили договор, който включва прилагане на системата за номериране на возилото и за маркировка на държателя на возилото, както е описано в настоящата ТСОС.

2.   Формат на маркировката на държателя на возилото

Маркировката на държателя на возилото е представяне на пълното име или абревиатурата на държателя на возилото, ако е възможно по разпознаваем начин. Може да се използват всичките 26 букви от латинската азбука. В маркировката на държателя на возилото се използват главни букви. Буквите, които не са първи букви в думите, образуващи името на държателя, могат да бъдат написани с малки букви. При проверката на еднозначността малките букви се разглеждат като главни.

Буквите могат да съдържат диакритични знаци (3 6 10). Диакритичните знаци на тези букви се игнорират при проверка на уникалността.

За возила на държатели, пребиваващи в страна, която не използва латинска азбука, превод на маркировката на нейната собствена азбука може да бъде разположен след VKM, разделен от нея чрез знака за наклонена черта („/“). Тази преведена маркировка на държателя на возилото се игнорира при обработка на данните.

3.   Разпоредби за издаване на маркировки на държател на возилото

На един държател на возило може да бъдат дадени няколко маркировки VKM в случаите, когато:

държателят на возилото има официално име на няколко езика;

държателят на возилото има основателни причини да направи разграничение между различните паркове на возила в своята организация.

Обща VKM може да бъде дадена на група от предприятия, които:

принадлежат към обща корпоративна структура (например холдингова структура);

принадлежат към обща корпоративна структура, която е определила и упълномощила един от своите органи да се занимава с всички въпроси от името на всички останали и за тяхна сметка;

са упълномощили отделно единствено юридическо лице, което да се занимава с всички въпроси от тяхно име и за тяхна сметка.

4.   Регистър на маркировките на държатели на возила и процедури за издаването им

Регистърът на VKM е публичен и се актуализира в реално време.

Заявлението за VKM се депозира пред националния компетентен орган на заявителя и се предава на ERA. VKM може да бъде използвана едва след публикуването ѝ от ERA.

Държателят на VKM трябва да информира компетентния национален орган, когато престане да използва VKM, а националният компетентен орган предава тази информация на ERA. VKM ще бъде отменена след като държателят докаже, че маркировката е била променена върху всички возила, за които се отнася. Тази маркировка не се преиздава 10 години, освен ако тя е преиздадена на първоначалния държател или по негово искане на друг държател.

VKM може да бъде прехвърлена на друг държател, когато той е наследил първоначалния държател. VKM остава валидна, когато държателят сменя своето име с име, което няма никаква прилика с VKM.

ПРИЛОЖЕНИЕ П.2

НАНАСЯНЕ НА НОМЕРА И СВЪРЗАНАТА С НЕГО БУКВЕНА МАРКИРОВКА ВЪРХУ КОРПУСА

1.   Общи положения за маркировка от външната страна

Главните букви и цифрите, които съставляват надписа на маркировката, са с минимална височина 80 mm, изписани в шрифт тип „sans serif“ с типографско качество. По-малка височина може да се използва само ако няма друга възможност за нанасяне на маркировката освен върху надлъжните греди от рамата на возилото.

Маркировката не може да бъде поставяна по-високо от 2 метра над нивото на релсите.

2.   Вагони

Маркировката трябва да бъде изписана върху корпуса на вагона по следния начин:

23.

TEN

 

80

-RFC

 

7369

 

553-4

Zcs

 

 

31.

TEN

 

80

-DB

 

0691

 

235-2

Tanoos

 

 

33.

TEN

 

84

-ACTS

 

4796

 

100-8

Slpss

 

 

За вагони, върху чийто корпус няма достатъчно място за изписване на маркировката по този начин, и по-специално при платформените вагони, маркировката трябва да бъде разположена, както следва:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks

Когато върху возилото са нанесени една или няколко характерни букви, имащи значение в национален план, тази национална маркировка трябва да бъде разположена след международната буквена маркировка и отделена от нея с тире, както следва:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks-xy

3.   Мотриси и теглен подвижен състав за превоз на пътници

Регистрационният номер трябва да бъде нанесен върху всяка странична стена на возилото по следния начин:

-SNCF

61 87 - 7

 

B10 tu

Маркировката на страната, в която е регистрирано возилото, и на техническите характеристики се отпечатва непосредствено пред, след или под европейския номер на возилото.

При пътнически возила с кабина на машиниста европейският номер на возилото се изписва и в кабината.

4.   Локомотиви, автомотриси и специални возила

Европейският номер на возилото трябва да е маркиран на всяка от страните на тяговия състав по следния начин:

92 10 1108 062-6

Европейският номер на возилото е изписан също във всяка кабина на тяговия подвижен железопътен състав.

Държателят може да добави с букви, по-големи от тези на европейския номер на возилото, собствена цифрова маркировка (съдържаща основно цифри от серийния номер, допълнени от буквен код), използвана при експлоатацията. Държателят може да избере мястото, където да бъде поставен неговият собствен номер; европейският номер на возилото обаче трябва винаги да може да бъде лесно разграничен от собствената маркировка на държателя.

ПРИЛОЖЕНИЕ П.3

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА КОНТРОЛНАТА ЦИФРА (ЦИФРА 12)

Контролната цифра се определя по следния начин:

цифрите в четни позиции на основния номер (отдясно наляво) се взимат с тяхната собствена десетична стойност;

цифрите в нечетна позиция на основния номер (отдясно наляво) се умножават по 2;

изчислява се сумата, образувана от цифрите в четна позиция и всички цифри, които съставляват частичните произведения, получени от нечетните позиции;

взема се цифрата на единиците на тази сума;

контролната цифра представлява допълнението на цифрата на единиците до 10; ако тази цифра на единиците е равна на нула, контролната цифра също ще бъде нула.

Примери

1 —

Нека основният номер е

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Коефициент за умножение

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Сума: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Цифрата на единиците на тази сума е 2.

Тогава контролната цифра ще бъде 8 и основният номер става съответно регистрационен номер 33 84 4796 100-8.

2 —

Нека основният номер е

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Коефициент за умножение

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Сума: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Цифрата на единиците на тази сума е 0.

Тогава контролната цифра ще бъде 0 и основният номер става съответно регистрационен номер 31 51 3320 198 - 0.

ПРИЛОЖЕНИЕ П.4

КОДОВЕ НА ДЪРЖАВИТЕ, В КОИТО СА РЕГИСТРИРАНИ ВОЗИЛАТА (ЦИФРИ 3—4 И АБРЕВИАТУРА)

Информацията, свързана с трети държави, се дава само за сведение.

Държави

Буквен код на държавата (2 4 5 9)

Цифров код на държавата

Албания

AL

41

Алжир

DZ

92

Армения

AM

58

Австрия

A

81

Азербайджан

AZ

57

Беларус

BY

21

Белгия

B

88

Босна и Херцеговина

BIH

49

България

BG

52

Китай

RC

33

Хърватия

HR

78

Куба

CU (2 4 5 9)

40

Кипър

CY

 

Чешка република

CZ

54

Дания

DK

86

Египет

ET

90

Естония

EST

26

Финландия

FIN

10

Франция

F

87

Грузия

GE

28

Германия

D

80

Гърция

GR

73

Унгария

H

55

Иран

IR

96

Ирак

IRQ (2 4 5 9)

99

Ирландия

IRL

60

Израел

IL

95

Италия

I

83

Япония

J

42

Казахстан

KZ

27

Киргизстан

KS

59

Латвия

LV

25

Ливан

RL

98

Лихтенщайн

FL

 

Литва

LT

24

Люксембург

L

82

Македония

MK

65

Малта

M

 

Молдова

MD (2 4 5 9)

23

Монако

MC

 

Монголия

MGL

31

Черна гора

ME

62

Мароко

MA

93

Нидерландия

NL

84

Северна Корея

PRK (2 4 5 9)

30

Норвегия

N

76

Полша

PL

51

Португалия

P

94

Румъния

RO

53

Русия

RUS

20

Сърбия

SRB

72

Словакия

SK

56

Словения

SLO

79

Южна Африка

ROK

61

Испания

E

71

Швеция

SE

74

Швейцария

CH

85

Сирия

SYR

97

Таджикистан

TJ

66

Тунис

TN

91

Турция

TR

75

Туркменистан

TM

67

Украйна

UA

22

Обединено кралство

GB

70

Узбекистан

UZ

29

Виетнам

VN (2 4 5 9)

32

ПРИЛОЖЕНИЕ П.5

БУКВЕНА МАРКИРОВКА НА ГОДНОСТТА ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ

„TEN“: Возило, което отговаря на следните условия:

отговаря на изискванията на всички съответни ТСОС, които са в сила в момента на въвеждането му в експлоатация, съгласно член 22, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО;

за него е издадено разрешение, което е валидно във всички държави-членки, съгласно член 23, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО или, като алтернативна възможност, е получило отделни разрешения от всички държави-членки.

„PPV/PPW“: Возило, което отговаря на Правилника PPV/PPW или PGW (действащ в държавите, членуващи в Организацията за сътрудничество на железниците — ОСЖД)

(оригинално наименование: PPV/PPW:ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении; PGW: Правила пользования грузовыми вагонами)

Бележки:

а)

Возила с маркировка „TEN“ отговарят на кодове от 0 до 3 на първата цифра на номера на возилото, посочен в приложение П.6.

б)

Возила, които не са получили разрешение за експлоатация във всички държави-членки трябва да имат маркировка, показваща кои са държавите-членки, в които тяхната експлоатация е разрешена. Списъкът на разрешаващите държави-членки следва да бъде означен в съответствие с един от следните чертежи, където кодът D показва коя е държавата-членка, която е дала първото разрешение (в дадения пример — Германия), а кодът F показва коя държава-членка е дала второто разрешение (в дадения пример — Франция). Буквените кодове за държавите-членки са в съответствие с приложение П.4. Това може да се отнася както за возила, които са в съответствие с ТСОС, така и за такива, които не са. Возилата съответстват на код 4 или 8 в първата позиция на номера на возилото, определен в приложение П.6.

Image

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ П.6

КОДОВЕ ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ВАГОНИ (ЦИФРИ 1—2)

 

2-ра цифра

1-ва цифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2-ра цифра

1-ва цифра

 

 

междурелсие

постоянно или променливо

постоянно

променливо

постоянно

променливо

постоянно

променливо

постоянно

променливо

постоянно или променливо

междурелсие

 

TEN (2 4 5 9)

и/или

COTIF (3 6 10)

и/или

PPV/PPW

0

с оси

Не се използва

Вагони, отговарящи на TEN (2 4 5 9) и/или COTIF

Не се използва (8)

Вагони, отговарящи на PPV/PPW

(променлив габарит)

с оси

0

1

с талиги

с талиги

1

TEN (2 4 5 9)

и/или

COTIF (3 6 10)

и/или

PPV/PPW

2

с оси

Вагони, отговарящи на TEN (2 4 5 9) и/или COTIF

Вагони, отговарящи на PPV/PPW

(постоянен габарит)

с оси

2

3

с талиги

с талиги

3

Други вагони

4

с оси (7 11)

Вагони за поддръжка

Други вагони

Вагони, които не се използват в ЕС, със специална номерация за технически характеристики

с оси

4

8

с талиги (7 11)

с талиги

8

 

 

Трафик

Национален или международен трафик по специално споразумение

 

 

 

1-ва цифра

2-ра цифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1-ва цифра

2-ра цифра

ПРИЛОЖЕНИЕ П.7

КОДОВЕ ЗА ГОДНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОТО ДВИЖЕНИЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ТЕГЛЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ВОЗИЛА (ЦИФРИ 1—2)

 

Национален трафик

TEN (2 4 5 9) и/или RIC/COTIF (3 6 10) и/или PPV/PPW

Национален или международен трафик по специално споразумение

TEN (2 4 5 9) и/или COTIF (3 6 10)

PPV/PPW

2-ра цифра

1-ва цифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Возила за национален трафик

Возила с постоянен габарит без климатична инсталация (в това число за превоз на автомобили)

Возила с изменяем габарит (1435/1520) без климатична инсталация

Не се използва

Возила с изменяем габарит (1435/1668) без климатична инсталация

Возила с историческа стойност

Не се използва (7 11)

Возила с постоянни габарити

Возила с променливи габарити (1435/1520) с промяна на талигите

Возила с променливи габарити (1435/1520) с колооси с променливи габарити

6

Обслужващи возила

Возила с постоянен габарит и климатична инсталация

Возила с променлив габарит (1435/1520) и климатична инсталация

Обслужващи возила

Возила с променлив габарит (1435/1668) и климатична инсталация

Возила за превоз на автомобили

Не се използва (7 11)

7

Климатизирани и херметизирани возила

Не се използва

Не се използва

Херметизирани возила с постоянен габарит и климатична инсталация

Не се използва

Други возила

Не се използва

Не се използва

Не се използва

Не се използва

ПРИЛОЖЕНИЕ П.8

ВИДОВЕ ТЯГОВ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ И ЕДИНИЦИ ВЪВ ВЛАКОВА КОМПОЗИЦИЯ С ПОСТОЯННА ИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПРЕДЕЛЕНА ФОРМАЦИЯ (ЦИФРИ 1—2)

Първата цифра е „9“.

Ако втората цифра описва типа на тяговия подвижен състав, задължително се използват следните кодове:

Код

Общ тип возила

0

Разни

1

Електрически локомотив

2

Дизелов локомотив

3

Електрическа мотриса (високоскоростна) (автомотриса или ремарке)

4

Електрическа мотриса (с изключение на високоскоростната) (автомотриса или ремарке)

5

Дизелова мотриса (автомотриса или ремарке)

6

Специализирано ремарке

7

Маневрен електрически локомотив

8

Маневрен дизелов локомотив

9

Специално возило

ПРИЛОЖЕНИЕ П.9

СТАНДАРТНА ЦИФРОВА МАРКИРОВКА НА ВАГОНИ (ЦИФРИ 5—8)

Това приложение посочва цифровата маркировка, свързана с основните технически характеристики на вагона, и е публикувано на уебсайта на ERA (www.era.europa.eu).

Заявленията за нов код се приемат от регистриращия орган (посочен в Решение 2007/756/ЕО) и се изпращат до ERA. Новият код може да бъде използван едва след публикуването му от ERA.

ПРИЛОЖЕНИЕ П.10

КОДОВЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕГЛЕНИЯ ПЪТНИЧЕСКИ СЪСТАВ (ЦИФРИ 5—6)

Приложение П.10 е публикувано на уебсайта на ERA (www.era.europa.eu).

Заявленията за нов код се приемат от регистриращия орган (посочен в Решение 2007/756/ЕО) и се изпращат до ERA. Новият код може да бъде използван едва след публикуването му от ERA.

ПРИЛОЖЕНИЕ П.11

КОДОВЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ВОЗИЛА (ЦИФРИ 6—8)

Приложение П.11 е публикувано на уебсайта на ERA (www.era.europa.eu).

Заявленията за нов код се приемат от регистриращия орган (посочен в Решение 2007/756/ЕО) и се изпращат до ERA. Новият код може да бъде използван едва след публикуването му от ERA.

ПРИЛОЖЕНИЕ П.12

БУКВЕНА МАРКИРОВКА ЗА ВАГОНИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СЪЧЛЕНЕНИ ИЛИ СЪСТАВЕНИ ОТ НЯКОЛКО ЕДИНИЦИ ВАГОНИ

Приложение П.12 е публикувано на уебсайта на ERA (www.era.europa.eu).

Заявленията за нов код се приемат от регистриращия орган (посочен в Решение 2007/756/ЕО) и се изпращат до ERA. Новият код може да бъде използван едва след публикуването му от ERA.

ПРИЛОЖЕНИЕ П.13

БУКВЕНA МАРКИРОВКА ЗА ТЕГЛЕН ПЪТНИЧЕСКИ СЪСТАВ

Приложение П.13 е публикувано на уебсайта на ERA (www.era.europa.eu).

Заявленията за нов код се приемат от регистриращия орган (посочен в Решение 2007/756/ЕО) и се изпращат до ERA. Новият код може да бъде използван едва след публикуването му от ERA.

6.

Приложение П.14 се отменя.


(1)  За специалните возила номерът трябва да бъде уникален в дадената страна и да съдържа първата и 5-те последни цифри на характеристиките и серийния номер.

(2)  За NMBS/SNCB може да продължи използването на латинската буква B в кръгче.

(3)  Диакритичните знаци са „знаци с ударение“ като например Á, Ç, Ö, Ć, Ź, Å, и т.н. Специални букви като Ø и Æ се представят с единична обикновена буква; за контрола на уникалността на маркировката Ø се счита за О, а Æ — за А.

(4)  Съгласно системата за буквено кодиране, описана в приложение 4 към Конвенцията от 1949 г. и член 45, параграф 4 от Конвенцията за пътното движение от 1968 г.

(5)  Вагони, за които е разрешено да носят маркировка TEN, вж. приложение П.5.

(6)  В това число вагони, маркирани съгласно съществуващите разпоредби с цифрите, определени в настоящата таблица. COTIF: возилото е в съответствие с разпоредбата COTIF, която е в сила към момента на въвеждане в експлоатация.

(7)  Постоянен или променлив габарит.

(8)  Освен за вагони от категория I (вагони с контролирана температура), да не се използва при въвеждане на нови возила в експлоатация.

(9)  Относно съвместимостта с приложимите ТСОС вж. приложение П.5.

(10)  В това число возила, маркирани съгласно съществуващите разпоредби с цифрите, определени в настоящата таблица. COTIF: возилото е в съответствие с разпоредбата COTIF, която е в сила към момента на въвеждане в експлоатация.

(11)  Освен за вагони с постоянен габарит (56) и променлив габарит (66), които вече са в експлоатация, да не се използва за нови возила, пускани в експлоатация.


Top