EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0406

2010/406/ЕС: Решение на Съвета от 12 юли 2010 година относно разпределението на освободените средства по проекти от Деветия и предишни Европейски фондове за развитие ( „ЕФР“ ) с цел посрещане на нуждите на най-уязвимото население на Судан

OJ L 189, 22.7.2010, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 117 P. 7 - 7

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/406/oj

22.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 189/14


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 12 юли 2010 година

относно разпределението на освободените средства по проекти от Деветия и предишни Европейски фондове за развитие („ЕФР“) с цел посрещане на нуждите на най-уязвимото население на Судан

(2010/406/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 217 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид Вътрешното споразумение между представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Общността по финансовата рамка за периода 2008—2013 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО и относно разпределянето на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, по отношение на които се прилага четвърта част от Договора за ЕО (1), и по-специално член 1, параграф 4 и член 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Правителството на Судан реши да не ратифицира Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (2), изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 2005 г. (3), като по този начин загуби достъпа до средства по Националната индикативна програма (НИП) за Десетия европейски фонд за развитие (ЕФР), в общ размер на 294,9 милиона евро, които понастоящем се държат от Десетия ЕФР.

(2)

Настоящата политическа ситуация в Судан, както и хуманитарната криза в Дарфур, Южен Судан, Източен Судан и преходните зони изискват висока степен на ангажираност от страна на Европейския съюз, включително чрез предоставянето на жизненоважно подпомагане на суданското население. Недостигът, създаден от отсъствието на Десетия ЕФР, ще намали сериозно капацитета на Съюза да подпомогне населението и да помогне стабилизирането на страната, което може да има последици за целия регион.

(3)

С цел да се покрие финансовият недостиг, който ще настъпи, подходящо е да се използват средствата, освободени от Деветия ЕФР и предишните ЕФР.

(4)

Тези средства следва да бъдат използвани с цел посрещане на нуждите на най-уязвимото население на Судан, по-специално в засегнатите от конфликта райони, включително Дарфур, Южен Судан, Източен Судан и преходните зони. Те ще бъдат разпределени въз основа на решение за финансиране, което предстои да бъде прието от Комисията. Следва също така да се предвидят средства за покриване на разходите за подкрепящите мерки.

(5)

Тези средства следва да бъдат управлявани чрез централизирано и съвместно управление и с оглед опростяване съгласно договореностите за изпълнение на Десетия ЕФР,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Сумата в размер на 150 милиона евро от освободените средства по проекти от Деветия и предишни ЕФР се предоставя с цел посрещане на нуждите на най-уязвимото население на Судан; 2 % от тази сума се предоставя за покриване на разходите на Комисията по мерките за подкрепа.

2.   Тези средства ще бъдат управлявани чрез централизирано и съвместно управление и в съответствие с правилата и процедурите, приложими за Десетия ЕФР.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след приемането му.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2010 година.

За Съвета

Председател

S. LARUELLE


(1)  ОВ L 247, 9.9.2006 г., стр. 32.

(2)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 27.


Top