Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0284(01)

2010/284/ЕС: Решение на Съвета от 19 януари 2010 година относно наличието на прекомерен дефицит в Чешката република

OJ L 125, 21.5.2010, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 23/06/2014; отменен от 32014D0405

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/284(1)/oj

21.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/36


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 19 януари 2010 година

относно наличието на прекомерен дефицит в Чешката република

(2010/284/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 126, параграф 7 във връзка с член 126, параграф 13 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид съображенията, представени от Чешката република,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 126, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз държавите-членки трябва да избягват прекомерен бюджетен дефицит.

(2)

Пактът за стабилност и растеж се основава на целта за осигуряване на стабилни публични финанси като средство за засилване на предпоставките за ценова стабилност и висок и устойчив растеж, водещ до създаване на трудова заетост.

(3)

Процедурата при прекомерен дефицит (ППД) съгласно член 126 от Договора за функционирането на Европейския съюз, уточнена в Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (1) (който е част от Пакта за стабилност и растеж), предвижда вземане на решение за наличието на прекомерен дефицит. С Регламент (ЕО) № 1467/97 също така се установяват разпоредби за изпълнение на член 104 от Договора за създаване на Европейската общност, който стана член 126 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Протоколът относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за функционирането на Европейския съюз, определя допълнителни разпоредби, свързани с прилагането на ППД. С Регламент (ЕО) № 479/2009 на Съвета (2) се установяват подробни правила и определения за прилагането на разпоредбите на посочения протокол.

(4)

Реформата на Пакта за стабилност и растеж от 2005 г. имаше за цел да засили неговата ефективност и да заздрави икономическата му основа, както и да запази устойчивостта на публичните финанси в дългосрочен план. По-специално тя целеше да гарантира, че икономическият и бюджетният контекст са взети изцяло предвид на всеки етап от ППД. По този начин Пактът за стабилност и растеж осигурява рамката за подкрепа на държавните политики за бързо възстановяване на стабилното състояние на бюджета, като се отчита икономическата ситуация.

(5)

В член 104, параграф 5 от Договора за създаване на Европейската общност, който стана член 126, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, се изисква Комисията да изпрати становище до Съвета, ако тя счита, че в дадена държава-членка съществува или може да възникне прекомерен дефицит. Като взе предвид доклада си в съответствие с член 104, параграф 3 от Договора за създаване на Европейската общност, който стана член 126, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и становището на Икономическия и финансов комитет в съответствие с член 104, параграф 4 от Договора за създаване на Европейската общност, който стана член 126, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Комисията заключи, че в Чешката република съществува прекомерен дефицит. Следователно на 11 ноември 2009 г. Комисията изпрати становище до Съвета по отношение на Чешката република (3).

(6)

В член 126, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз се предвижда, че Съветът следва да разгледа всички съображения, които заинтересованата държава-членка може да желае да представи, преди да реши, след цялостна оценка, дали съществува прекомерен дефицит. В случая на Чешката република цялостната оценка води до заключенията, посочени в настоящото решение.

(7)

Според данните, представени от чешките власти през октомври 2009 г., се планира дефицитът по консолидирания държавен бюджет в Чешката република да достигне 6,6 % от БВП през 2009 г., като по този начин превишава значително референтната стойност от 3 % от БВП. Въз основа на прогнозата на службите на Комисията от есента на 2009 г. планираното превишение на референтната стойност се определя като извънредно по смисъла на Договора и на Пакта за стабилност и растеж. По-специално то се дължи и на драстичен икономически спад по смисъла на Договора и на Пакта за стабилност и растеж. Според прогнозата на службите на Комисията от есента на 2009 г. се предвижда реалният БВП да спадне с 4,8 % през 2009 г., при положителен растеж от 2,5 % през 2008 г., което отразява главно влиянието на световната икономическа криза. Макар че номиналният дефицит започна да нараства едва през 2008 г., влошаването на структурния баланс бе започнало по-рано, още когато икономическите условия бяха добри. Освен това планираното превишение на референтната стойност не може да се смята за временно, след като според прогнозите на службите на Комисията от есента на 2009 г. дефицитът по консолидирания държавен бюджет се очаква да достигне 5,5 % от БВП през 2010 г. и 5,7 % от БВП през 2011 г. въз основа на предположението, че политиката остане непроменена. В прогнозата се отчита ефектът на антикризисните мерки, които все още ще се прилагат през 2010 г. (две мерки в размер на приблизително 0,7 % от БВП са постоянни), както и на пакета от мерки за фискална консолидация за 2010 г., приет от чешките власти през октомври 2009 г. Залегналият в Договора критерий за дефицита не е изпълнен.

(8)

Според данните, представени от чешките власти през октомври 2009 г., консолидираният брутен държавен дълг остава далеч под референтната стойност от 60 % от БВП, като през 2009 г. се планира той да възлезе на 35,5 % от БВП. Според прогнозата на службите на Комисията от есента на 2009 г. съотношението на дълга ще се увеличи бързо, достигайки 44 % от БВП през 2011 г. въз основа на предположението, че политиката остане непроменена.

(9)

Съгласно член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1467/97 „значимите фактори“ може да бъдат взети предвид при етапите, водещи до вземане на решение от страна на Съвета за наличието на прекомерен дефицит в съответствие с член 126, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз, само ако е изпълнено двойното условие — дефицитът да бъде близо до референтната стойност и превишението на референтната стойност да е временно. В случая с Чешката република двойното условие не е изпълнено. Следователно значимите фактори не са взети предвид при етапите, водещи до настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

От цялостната оценка следва, че в Чешката република съществува прекомерен дефицит.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Чешката република.

Съставено в Брюксел на 19 януари 2010 година.

За Съвета

Председател

E. SALGADO


(1)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 145, 10.6.2009 г., стp. 1.

(3)  Всички документи, свързани с ППД за Чешката република, може да бъдат намерени на следния уебсайт: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


Top