Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0270

2010/270/ЕС: Решение на Комисията от 6 май 2010 година за изменение на части 1 и 2 от приложение Д към Директива 92/65/ЕИО на Съвета по отношение на образците на здравни сертификати за животни с произход от стопанства и за пчели и земни пчели (нотифицирано под номер C(2010) 2624) (текст от значение за ЕИП)

OJ L 118, 12.5.2010, p. 56–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 271 - 277

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/270/oj

12.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/56


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 6 май 2010 година

за изменение на части 1 и 2 от приложение Д към Директива 92/65/ЕИО на Съвета по отношение на образците на здравни сертификати за животни с произход от стопанства и за пчели и земни пчели

(нотифицирано под номер C(2010) 2624)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/270/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО (1), и по-специално в член 22, първа алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 10 от Директива 92/65/ЕИО се определят ветеринарно-санитарните изисквания, регулиращи търговията с кучета, котки и порове.

(2)

В част 1 от приложение Д към посочената директива се определя образецът на здравния сертификат за търговия с животни с произход от стопанства, в това число кучета, котки и порове.

(3)

С Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета (2) се установяват ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци, както и правилата, прилагани при проверки при такова движение. Той се прилага за движение между държавите-членки или от трети държави на домашни любимци от видовете, посочени в приложение I към него. В части А и Б на посоченото приложение са изброени кучета, котки и порове.

(4)

Изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 998/2003, са различни в зависимост от държавата-членка на дестинацията и държавата-членка или третата държава на произход.

(5)

Третите държави, които прилагат правила за движението на домашни любимци с нетърговска цел най-малкото еквивалентни на правилата, предвидени в Регламент (ЕО) № 998/2003, са изброени в приложение II, част Б, раздел 2 на същия регламент.

(6)

За да се избегнат движения с търговска цел, които чрез измама се прикриват като движения с нетърговска цел на домашни любимци по смисъла на Регламент (ЕО) № 998/2003, член 12, първа алинея, буква б) от посочения регламент гласи, че изискванията и проверките, определени в Директива 92/65/ЕИО, се прилагат за движението на повече от пет домашни любимци, когато животните са въведени на територията на Съюза от трета държава, различна от държавите, фигуриращи в приложение II, част Б, раздел 2 към посочения регламент.

(7)

Освен това с Регламент (ЕС) № 388/2010 на Комисията от 6 май 2010 г. за изпълнение на Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максималния брой домашни любимци от определени видове, които могат да бъдат предмет на движение с нетърговска цел (3), предвижда, че изискванията и проверките, посочени в първа алинея, буква б) от член 12 от Регламент (ЕО) № 998/2003, се прилагат за движението на домашни любимци кучета, котки и порове, когато общият брой на животните, въведени в държава-членка от друга държава-членка или трета държава, фигурираща в приложение II, част Б, раздел 2 на посочения регламент, надхвърля пет.

(8)

В Регламент (ЕО) № 998/2003 също така се предвижда, че за преходен период движението с нетърговска цел на кучета, котки и порове на територията на Ирландия, Малта, Швеция и Обединеното кралство подлежи на определени допълнителни изисквания.

(9)

Директива 92/65/ЕИО се позовава на посочените допълнителни изисквания само по отношение на търговията с кучета, котки и порове, предназначени за Ирландия, Швеция или Обединеното кралство.

(10)

Образците на сертификатите за търговия в рамките на Съюза следва да бъдат съвместими с интегрираната компютризирана ветеринарна система, наречена TRACES, разработена в съответствие с Решение 2003/623/ЕО на Комисията (4).

(11)

С цел да се гарантира, че изискванията и проверките при движения с нетърговска цел на повече от пет домашни любимци кучета, котки и порове във всички държави-членки, в това число и Малта, се прилагат по еднакъв начин, е необходимо да се приведат в съответствие образците на здравните сертификати, предвидени в част 1 от приложение Д към Директива 92/65/ЕИО.

(12)

Освен това образецът на сертификата за търговия вътре в Съюза с живи пчели (Apis mellifera) и земни пчели (Bombus spp.) е установен в част 2 на приложение Д към Директива 92/65/ЕИО.

(13)

С този сертификат се установяват ветеринарно-санитарните изисквания по отношение на болестта американски гнилец както за пчели, така и за земни пчели. Според посочените изисквания разрешено е движение на пчели и земни пчели само от области, в които посочената болест не е налице. Предвижда се период от 30 дни, през който се спира движението, в случаите, когато има огнище на зараза, като този период важи в периметър от три километра около огнището на заразата.

(14)

В повечето случаи обаче земните пчели се отглеждат в изолирани от заобикалящата среда гнездоподобни структури, които се подлагат на редовен контрол от компетентния орган и се проверяват за наличие на болести. Такива обекти, които са одобрени от и са под надзора на компетентния орган в съответната държава-членка, е малко вероятно да бъдат засегнати от американски гнилец в радиуса от три километра, установен в част 2 от приложение Д, за разлика от колониите на открито.

(15)

Следователно е необходимо да бъде изменен образецът на сертификата за търговия вътре в Съюза с живи пчели и земни пчели, с цел да се въведат ветеринарно-санитарните изисквания по отношение на земни пчели, отглеждани в изолирана от заобикалящата среда постройка.

(16)

Следователно части 1 и 2 от приложение Д към Директива 92/65/ЕИО следва да бъдат съответно изменени.

(17)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение Д към Директива 92/65/ЕИО се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 6 май 2010 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54.

(2)  ОВ L 146, 13.6.2003 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 114, 7.5.2010 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 216, 28.8.2003 г., стр. 58.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение Д към Директива 92/65/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Част 1 се заменя със следното:

„Част 1 —   Здравен сертификат за търговия с животни с произход от стопанства (копитни животни, птици, животни от разред зайцевидни, кучета, котки и порове)

92/65 EI

Image

Image

Image

2.

Част 2 се заменя със следното:

„Част 2 —   Здравен сертификат за търговия с пчели и земни пчели

92/65 EII

Image

Image


Top