Help Print this page 

Document 32010D0245

Title and reference
2010/245/ЕС: Решение на Комисията от 28 април 2010 година за предоставяне на Франция на частична дерогация от Решение 2006/66/ЕО относно техническата спецификация за оперативната съвместимост на подсистемата Подвижен състав — шум на трансевропейската конвенционална железопътна система и от Решение 2006/861/ЕО относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистема Подвижен състав — товарни вагони от трансевропейската конвенционална железопътна система (нотифицирано под номер C(2010) 2588)
OJ L 107, 29.4.2010, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/245/oj
Multilingual display
Text

29.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 107/24


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 28 април 2010 година

за предоставяне на Франция на частична дерогация от Решение 2006/66/ЕО относно техническата спецификация за оперативната съвместимост на подсистемата „Подвижен състав — шум“ на трансевропейската конвенционална железопътна система и от Решение 2006/861/ЕО относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистема „Подвижен състав — товарни вагони“ от трансевропейската конвенционална железопътна система

(нотифицирано под номер C(2010) 2588)

(само текстът на френски език е автентичен)

(2010/245/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в Общността (1), и по-специално член 9 от нея,

като взе предвид искането, отправено от Франция на 27 август 2009 г.,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 9, параграф 1, буква г) от Директива 2008/57/ЕО на 27 август 2009 г. Франция отправи искане за частична дерогация от Решение 2006/66/ЕО на Комисията (2) (ТСОС „Шум“) и от Решение 2006/861/ЕО на Комисията (3) (ТСОС „Товарни вагони“) за вагони от тип NA и AFA на дружеството LOHR.

(2)

Искането за дерогация се отнася за товарни вагони, използвани за превоз на камиони с влакове и произведени по проект, който е съществувал преди влизането в сила на двете ТСОС.

(3)

В съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския парламент и на Съвета (4) Европейската железопътна агенция даде своето техническо становище относно искането за частична дерогация на 24 ноември 2009 г.

(4)

Становището показва, че разпоредбите на три раздела на ТСОС „Товарни вагони“, описващи теглично-отбивачните съоръжения, повдигащите съоръжения, закрепването на оборудване, кинематичния габарит, динамичното поведение на возилата и спирачката за застопоряване при престой (съответно в раздели 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5, 4.2.3.1, 4.2.3.4 и 4.2.4.1.2.8), не могат да бъдат приложени за въпросните вагони поради техните конструктивни ограничения, свързани със специалния вид превозван товар. По отношение на ТСОС „Шум“, въпросните вагони трябва, в комбинация с композитни спирачни калодки, да използват по-силно зашумяващи чугунени калодки, за да постигат изискваните спирачни показатели. Следователно, докато не бъде внедрена технология с по-малко зашумяване, граничните стойности за шума при преминаване (раздел 4.2.1.1 на ТСОС) не могат да бъдат постигнати.

(5)

Общият икономически ефект от прилагането на двете ТСОС, и по-специално на двата раздела 4.2.3.1 и 4.2.3.4 на ТСОС „Товарни вагони“ за вагоните от тип NA и AFA на дружеството LOHR, се оценява на почти 204 млн. евро. Тази сума, заедно с други изисквания, които би трябвало да бъдат прилагани за съответствието с ТСОС, не само биха компрометирали силно икономическата жизнеспособност на проекта, но също така биха забавили сериозно или дори спрели неговото внедряване.

(6)

Дерогацията се предоставя за ограничен период от време, който следва да бъде използван от Франция за ускоряване на разработването на новаторски решения, за които спомагат хармонизираните спецификации и които са в съответствие с въпросните ТСОС.

(7)

Разпоредбите на настоящото решение са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 29 от Директива 2008/57/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Частичната дерогация от ТСОС „Шум“ и ТСОС „Товарни вагони“, поискана от Франция на 27 август 2009 г. за вагони LOHR от тип NA и AFA в съответствие с член 9, параграф 1, буква г) от Директива 2008/57/ЕО, се предоставя при следните ограничения:

а)

по отношение на разпоредбите на раздел 4.2.1.1 от ТСОС „Шум“, докато не се разполага с техническо решение за постигане на съответствие;

б)

по отношение на разпоредбите на раздели 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5 (само за тип NA), 4.2.3.1, 4.2.3.4, 4.2.4.1.2.8 от ТСОС „Товарни вагони“ — до влизането в сила на преразгледаното решение относно ТСОС „Товарни вагони“.

При всички случаи тази частична дерогация вече не важи за вагони от тези два типа, пуснати в експлоатация след 1 януари 2015 г.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Френската република.

Съставено в Брюксел на 28 април 2010 година.

За Комисията

Siim KALLAS

Заместник-председател


(1)  ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 37, 8.2.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 344, 8.12.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 1.


Top