Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0060

2010/60/ЕС: Решение на Комисията от 2 февруари 2010 година за уравняване на счетоводните сметки на разплащателната агенция в Малта относно разходите в областта на мерките за развитие на селските райони, финансирани по линията на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за финансовата 2007 година (нотифицирано под номер C(2010) 459)

OJ L 34, 5.2.2010, p. 30–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/60(1)/oj

5.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 34/30


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 2 февруари 2010 година

за уравняване на счетоводните сметки на разплащателната агенция в Малта относно разходите в областта на мерките за развитие на селските райони, финансирани по линията на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за финансовата 2007 година

(нотифицирано под номер C(2010) 459)

(само текстът на малтийски език е автентичен)

(2010/60/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (1), и по-специално членове 30 и 39 от него,

след консултации с Комитета по земеделските фондове,

като има предвид, че:

(1)

С решения 2008/395/ЕО (2) и 2009/85/ЕО (3) на Комисията бяха уравнени за финансовата 2007 година сметките на всички разплащателни агенции, с изключение на малтийската разплащателна агенция MRAE.

(2)

След като получи нова информация и след допълнителни проверки, Комисията вече може да вземе решение относно разходите в областта на мерките за развитие на селските райони по отношение на пълнотата, точността и достоверността на сметките, представени от малтийската разплащателна агенция MRAE.

(3)

По силата на член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 настоящото решение не засяга решенията, които ще бъдат приети впоследствие от Комисията за изключване от финансиране от страна на Общността на разходи, които не са извършени в съответствие с правилата на Общността,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото се уравняват сметките на малтийската разплащателна агенция MRAE относно разходите в областта на мерките за развитие на селските райони, финансирани по линията на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за финансовата 2007 година.

Сумите, които следва да бъдат възстановени от държавата-членка или да ѝ бъдат изплатени съгласно настоящото решение в областта на приложимите в Малта мерки за развитие на селските райони, са посочени в приложение I и приложение II.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Република Малта.

Съставено в Брюксел на 2 февруари 2010 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 29.5.2008 г., стр. 25.

(3)  ОВ L 33, 3.2.2009 г., стр. 31.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

УРАВНЯВАНЕ НА СМЕТКИТЕ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИТЕ АГЕНЦИИ

ФИНАНСОВА 2007 ГОДИНА – РАЗХОДИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПО ЛИНИЯ НА ЕФГЗ В НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

СУМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТ ИЛИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВАТА-ЧЛЕНКА

ДЧ

 

2007 г. – разходи за разплащателните агенции, чиито сметки са

Общо a + b

Намаления

Общо

Междинни плащания, върнати на държавата-членка за финансовата година

Сума за възстановяване от (–) или за плащане на (+) държавата-членка

уравнени

отделени

= разходи, посочени в годишната декларация

= общо междинни плащания, върнати на държавата-членка за финансовата година

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

MT

EUR

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

4 148 025,00

0,92


ПРИЛОЖЕНИЕ II

УРАВНЕНИ РАЗХОДИ В ОБЛАСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ЛИНИЯТА НА ЕФГЗ ЗА ФИНАНСОВАТА 2007 ГОДИНА В НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

РАЗЛИКИ МЕЖДУ ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА РАЗХОДИ

ДЧ

Мерки

Разходи 2007 г.

приложение I колона „a“

Намаления

приложение I колона „d“

Уравнена сума за 2007 г.

приложение I колона „e“

MT

Мерки

i

ii

iii = i + ii

 

1

Необлагодетелствани райони

1 720 811,99

0,00

1 720 811,99

 

2

Агроекология

602 487,79

0,00

602 487,79

 

3

Съответствие със стандартите

151 000,30

0,00

151 000,30

 

4

Група производители

0,00

0,00

0,00

 

5

Техническа помощ

101 978,48

0,00

101 978,48

 

6

Допълнителна държавна помощ

0,00

0,00

0,00

 

7

Ad hoc мярка

1 571 747,36

0,00

1 571 747,36

 

 

Общо

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92


Top