EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0028(01)

2011/22/ЕС: Решение на Европейската централна банка от 13 декември 2010 година относно внасянето на капитала на Европейската централна банка от националните централни банки извън еврозоната (ЕЦБ/2010/28)

OJ L 11, 15.1.2011, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013; отменен от 32013D0020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/22(1)/oj

15.1.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 11/56


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 13 декември 2010 година

относно внасянето на капитала на Европейската централна банка от националните централни банки извън еврозоната

(ЕЦБ/2010/28)

(2011/22/ЕС)

ГЕНЕРАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“), и по-специално член 47 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 47 от Устава на ЕСЦБ предвижда, че централните банки на държавите-членки, предмет на дерогация (наричани по-долу „НЦБ извън еврозоната“), не внасят записания от тях капитал, освен ако генералният съвет, като действа с мнозинство, представляващо поне две трети от записания капитал на Европейската централна банка (ЕЦБ) и поне половината от притежателите на дялове, не вземе решение, че следва да бъде внесен един минимален процент като вноска за покриване на оперативните разходи на ЕЦБ.

(2)

Член 1 от Решение ЕЦБ/2008/28 от 15 декември 2008 г. за определяне на мерките, необходими за внасянето на капитала на Европейската централна банка от участващите национални централни банки (1) предвижда, че НЦБ извън еврозоната плащат 7 % от вноската си в капитала на ЕЦБ, считано от 1 януари 2009 г.

(3)

В Решение ЕЦБ/2008/23 от 12 декември 2008 г. относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка (2) се определя алгоритъмът за записване на капитала на ЕЦБ в съответствие с член 29.3 от Устава на ЕСЦБ и се установяват теглата, присвоени на всяка национална централна банка в капиталовия алгоритъм, считано от 1 януари 2009 г. (наричани по-долу „тегла в капиталовия алгоритъм“).

(4)

Съгласно член 1 от Решение ЕЦБ/2010/26 от 13 декември 2010 г. относно увеличаването на капитала на Европейската централна банка (3) капиталът на ЕЦБ се увеличава с 5 милиарда евро от 5 760 652 402,58 евро на 10 760 652 402,58 евро, считано от 29 декември 2010 г.

(5)

Увеличаването на капитала на ЕЦБ би наложило НЦБ извън еврозоната да платят 7 % от съответния им дял в увеличения капитал, въпреки че оперативните разходи на ЕЦБ не оправдават по-голяма вноска в абсолютно изражение. За да се избегне тази увеличена вноска за оперативните разходи на ЕЦБ от НЦБ извън еврозоната, е необходимо да се намали процентът, който внасят НЦБ извън еврозоната, така че сумите, които подлежат на внасяне, да останат на същото ниво,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Размер и форма на записания и внесен капитал

Всяка НЦБ извън еврозоната внася 3,75 % от дела си в записания капитал на ЕЦБ, считано от 29 декември 2010 г. Предвид теглата в капиталовия алгоритъм, определени в член 2 от Решение ЕЦБ/2008/23, всяка НЦБ извън еврозоната притежава общ записан и внесен капитал в размерите, посочени срещу името ѝ в таблицата, както следва:

НЦБ извън еврозоната

Записан капитал към 29 декември 2010 г.

(в евро)

Внесен капитал към 29 декември 2010 г.

(в евро)

Българска народна банка

93 467 026,77

3 505 013,50

Česká národní banka

155 728 161,57

5 839 806,06

Danmarks Nationalbank

159 634 278,39

5 986 285,44

Eesti Pank

19 261 567,80

722 308,79

Latvijas Banka

30 527 970,87

1 144 798,91

Lietuvos bankas

45 797 336,63

1 717 400,12

Magyar Nemzeti Bank

149 099 599,69

5 591 234,99

Narodowy Bank Polski

526 776 977,72

19 754 136,66

Banca Națională a României

265 196 278,46

9 944 860,44

Sveriges Riksbank

242 997 052,56

9 112 389,47

Bank of England

1 562 145 430,59

58 580 453,65

Член 2

Коригиране на внесения капитал

1.   Тъй като всяка НЦБ извън еврозоната вече е внесла 7 % от дела си в записания капитал на ЕЦБ към 28 декември 2010 г. съгласно Решение ЕЦБ/2008/28, всяка една от тях внася допълнителната сума, посочена в таблицата по-долу, която представлява разликата между внесения капитал, посочен в член 1, и внесената по-рано сума:

НЦБ извън еврозоната

(в евро)

Българска народна банка

2 421,63

Česká národní banka

4 034,75

Danmarks Nationalbank

4 135,95

Eesti Pank

499,04

Latvijas Banka

790,95

Lietuvos bankas

1 186,56

Magyar Nemzeti Bank

3 863,01

Narodowy Bank Polski

13 648,22

Banca Națională a României

6 870,95

Sveriges Riksbank

6 295,79

Bank of England

40 473,51

2.   НЦБ извън еврозоната заплащат на ЕЦБ сумите, определени в параграф 1, посредством отделен превод чрез Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) на 29 декември 2010 г.

3.   Ако дадена НЦБ извън еврозоната няма достъп до TARGET2, тя превежда определената в параграф 1 сума по сметка, която е посочена своевременно от ЕЦБ или НЦБ извън еврозоната.

Член 3

Заключителни разпоредби

1.   Настоящото решение влиза в сила на 29 декември 2010 г.

2.   Решение ЕЦБ/2008/28 се отменя с действие от 29 декември 2010 г.

3.   Позоваванията на Решение ЕЦБ/2008/28 се смятат за позовавания на настоящото решение.

Съставено във Франкфурт на Майн на 13 декември 2010 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 21, 24.1.2009 г., стр. 81.

(2)  ОВ L 21, 24.1.2009 г., стр. 66.

(3)  Вж. страница 53 от настоящия брой на Официален вестник.


Top