Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0023

2011/66/ЕС: Решение на Европейската централна банка от 25 ноември 2010 година относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите-членки, чиято парична единица е еврото (ЕЦБ/2010/23)

OJ L 35, 9.2.2011, p. 17–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 309 - 317

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2016; отменен от 32016D0036(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/66(1)/oj

9.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 35/17


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 25 ноември 2010 година

относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите-членки, чиято парична единица е еврото

(преработена версия)

(ЕЦБ/2010/23)

(2011/66/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Устава на ЕСЦБ“), и по-специално член 32 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение ЕЦБ/2001/16 от 6 декември 2001 г. относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на участващите държави-членки от финансовата 2002 г. (1) е съществено изменяно няколко пъти (2). Поради необходимостта от допълнителни промени то следва да се преработи от съображения за яснота.

(2)

Съгласно член 32.1 от Устава на ЕСЦБ паричен доход е приходът, който се начислява на НЦБ при осъществяване на функцията по паричната политика. Съгласно член 32.2 от Устава на ЕСЦБ размерът на паричния доход на всяка НЦБ е равен на нейния годишен приход, получен от нейните активи срещу банкнотите в обращение и задълженията по депозити на кредитните институции. Тези активи се отчитат от НЦБ в съответствие с насоките на Управителния съвет. НЦБ следва да отчитат активите, резултат от осъществяването на функцията във връзка с паричната политика, като активи, държани срещу банкноти в обращение, и задължения по депозити на кредитни институции. Съгласно член 32.4 от Устава на ЕСЦБ размерът на паричния доход на всяка НЦБ се намалява с размер, равен на лихвите, платени от тази НЦБ по депозитите на кредитните институции в съответствие с член 19.

(3)

Съгласно член 32.5 от Устава на ЕСЦБ сумата на паричния доход на НЦБ се разпределя между тях пропорционално на внесените от тях дялове от капитала на Европейската централна банка (ЕЦБ).

(4)

Съгласно членове 32.6 и 32.7 от Устава на ЕСЦБ Управителният съвет е оправомощен да приема насоки за клиринга и сетълмента от ЕЦБ на салдата във връзка с разпределянето на паричния доход и да предприема всички други мерки, необходими за прилагането на член 32.

(5)

Съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 г. относно въвеждането на еврото (3) ЕЦБ и НЦБ пускат в обращение евробанкноти. Член 15 от същия регламент предвижда, че банкнотите, деноминирани в национална валутна единица, остават законно платежно средство в рамките на техните териториални граници най-късно до шест месеца след края на преходния период. Следователно годината на преминаване към парична наличност следва да се разглежда като особена година, тъй като банкнотите в обращение, деноминирани в национални валутни единици, могат все още да представляват значителен дял от банкнотите в обращение.

(6)

Член 15, параграф 1 от Насоки ЕЦБ/2006/9 от 14 юли 2006 г. относно някои приготовления за преминаването към парична наличност в евро и за първоначалното зареждане и подзареждането с евробанкноти и монети извън Еврозоната (4) предвижда, че евробанкнотите, които са били първоначално заредени на правоимащи контрагенти, се дебитират от сметки на тези контрагенти при тяхната НЦБ по номиналната им стойност съгласно следния „модел на линейно дебитиране“: общата сума на първоначално заредените банкноти се дебитира на три равни части на датата на сетълмент на първата, четвъртата и петата основна операция по рефинансиране на Евросистемата, след датата на преминаване към парична наличност. При изчисляването на паричния доход за годината на преминаване към парична наличност следва да се взема предвид този „модел на линейно дебитиране“.

(7)

Настоящото решение е свързано с Решение ЕЦБ/2010/29 от 13 декември 2010 г. относно емитирането на евробанкноти (5), което предвижда, че ЕЦБ и НЦБ емитират евробанкноти. Решение ЕЦБ/2010/29 предвижда евробанкнотите в обращение да се разпределят между НЦБ пропорционално на внесените от тях дялове от капитала на ЕЦБ. Същото решение разпределя за ЕЦБ 8 % от общата стойност на евробанкнотите в обращение. Разпределянето на евробанкнотите между членовете на Евросистемата води до възникването на салда в рамките на Евросистемата. Олихвяването на тези салда в рамките на Евросистемата от евробанкнотите в обращение се отразява пряко върху дохода на всеки член на Евросистемата и поради това следва да бъде регулирано съгласно настоящото решение. Доходът, който се начислява за ЕЦБ от олихвяването на нейните вземания към НЦБ в рамките на Евросистемата, свързани с дела ѝ в евробанкнотите в обращение, следва по принцип да бъде разпределян между НЦБ в съответствие с Решение ЕЦБ/2010/24 от 25 ноември 2010 г. относно междинното разпределение на дохода на Европейската централна банка от евробанкноти в обращение и от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа (преработено) (6), пропорционално на техните дялове според алгоритъма за записване на капитала, за същата финансова година, в която е начислен.

(8)

Нетното салдо на вземанията и задълженията, в рамките на Евросистемата, от евробанкноти в обращение следва да се олихвява чрез прилагане на обективен критерий, определящ цената на парите. Във връзка с това лихвеният процент по основните операции по рефинансиране, използван от Евросистемата в търговете ѝ за основни операции по рефинансиране, се счита за подходящ.

(9)

Нетните задължения в рамките на Евросистемата от евробанкноти в обращение следва да бъдат включени в базисния пасив при изчисляването на паричния доход на НЦБ съгласно член 32.2 от Устава на ЕСЦБ, тъй като те са равностойни на банкноти в обращение. Изплащането на лихви по салдата в рамките на Евросистемата от евробанкноти в обращение следователно ще доведе до разпределянето на значителна сума от паричния доход на Евросистемата между НЦБ, пропорционално на размера на внесените от тях дялове в капитала на ЕЦБ. Тези салда в рамките на Евросистемата следва да бъдат коригирани, за да се постигне постепенна адаптация на балансите и отчетите за приходите и разходите на НЦБ. Корекциите се основават на стойността на банкнотите в обращение на всяка НЦБ през периода, предшестващ въвеждането на евробанкнотите. След това тези корекции се прилагат ежегодно по фиксирана формула за не повече от пет години.

(10)

Корекциите на салдата в рамките на Евросистемата за евробанкноти в обращение са изчислени така, че да компенсират всяко значително изменение в позициите за дохода на НЦБ вследствие на въвеждането на евробанкнотите и последващото разпределяне на паричния доход.

(11)

Общите правила на член 32 от Устава на ЕСЦБ се прилагат също и за дохода, получен от отписване на евробанкноти, които са изтеглени от обращение.

(12)

Съгласно член 32.5 от Устава на ЕСЦБ сумата на паричния доход на НЦБ се разпределя между НЦБ пропорционално на внесените от тях дялове в капитала на ЕЦБ. Съгласно член 32.7 от Устава на ЕСЦБ Управителният съвет е компетентен да предприема всички други мерки, които са необходими за прилагането на член 32. Това включва правомощието да вземе предвид други обстоятелства, когато решава относно разпределението на дохода, получен от отписването на изтеглени от обращение евробанкноти. В това отношение принципите на равнопоставеност и справедливост налагат да се вземе предвид периодът, през който изтеглените от обращение евробанкноти са били емитирани. Поради това алгоритъмът за разпределяне на този специфичен доход трябва да отразява съответния дял от капитала на ЕЦБ и продължителността на фазата на емитиране.

(13)

Изтеглянето на евробанкноти от обращение е необходимо да се уреди с отделни решения, взети съгласно член 5 от Решение ЕЦБ/2003/4 от 20 март 2003 г. относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (7),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение:

а)

„НЦБ“ е националната централна банка на държава-членка, чиято парична единица е еврото;

б)

„базисни пасиви“ означава сумата на съответните пасиви по баланса на всяка НЦБ, които са посочени в приложение I към настоящото решение;

в)

„специално предназначени активи“ означава сумата от активи, държани срещу базисните пасиви в баланса на всяка НЦБ, които са упоменати в приложение II към настоящото решение;

г)

„салда в рамките на Евросистемата от евробанкноти в обращение“ означава вземанията и задълженията, възникващи между дадена НЦБ и ЕЦБ и между дадена НЦБ и другите НЦБ в резултат от прилагането на член 4 от Решение ЕЦБ/2010/29;

д)

„алгоритъм за записване на капитала“ са дялове на НЦБ, изразени в проценти, в записания капитал на ЕЦБ, които са резултат от прилагането спрямо НЦБ на теглата в алгоритъма по член 29.1 от Устава на ЕСЦБ и приложим за съответната финансова година;

е)

„кредитна институция“ е или а) кредитна институция по смисъла на член 2 и член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (8), както са въведени в националното законодателство, която подлежи на надзор от компетентен орган; или б) друга кредитна институция по смисъла на член 123, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, подлежаща на проверка със сравним стандарт с надзора от страна на компетентен орган;

ж)

„хармонизиран баланс“ означава хармонизираният баланс по приложение VIII към Насоки ЕЦБ/2010/20 от 11 ноември 2010 г. относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (преработени) (9);

з)

„референтна лихва“ означава последният пределен лихвен процент, използван от Евросистемата при търговете ѝ за основните операции по рефинансиране съгласно параграф 3.1.2 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2000/7 от 31 август 2000 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (10). Когато в един и същ ден се извършва сетълмент на повече от една основна операция по рефинансиране, се използва проста средна стойност на пределните лихвени проценти от паралелно проведените операции;

и)

„дата на преминаване към парична наличност“ означава датата, на която евробанкнотите и евромонетите придобиват статута на законно платежно средство в дадена държава-членка, чиято парична единица е еврото;

й)

„референтен период“ означава период от 24 месеца, започващ 30 месеца преди датата на преминаване към парична наличност;

к)

„година на преминаване към парична наличност“ означава период от 12 месеца, започващ на датата на преминаване към парична наличност;

л)

„ежедневен референтен обменен курс“ означава ежедневният референтен обменен курс, който се основава на редовната ежедневна процедура за съгласуване между централните банки във или извън Европейската система на централните банки, която обикновено се извършва в 14,15 часа централноевропейско време;

м)

„изтеглени от обращение евробанкноти“ са всеки вид или серия евробанкноти, които са изтеглени от обращение с решение на Управителния съвет, взето на основание член 5 от Решение ЕЦБ/2003/4;

н)

„алгоритъм за емитиране“ е средният алгоритъм за записване на капитала през фазата на емитиране на даден вид или серия на изтеглени от обращение евробанкноти;

о)

„фаза на емитиране“ за видовете или сериите евробанкноти е периодът, започващ на датата, на която първата емисия евробанкноти от този вид или серия е записана в базисните пасиви, и приключващ на датата, на която последната емисия евробанкноти от този вид или серия е записана в базисните пасиви;

п)

„отписване“ е заличаване на изтеглените от обращение евробанкноти от балансовата позиция „Банкноти в обращение“.

Член 2

Салда в рамките на Евросистемата от евробанкноти в обращение

1.   Салдата в рамките на Евросистемата от евробанкноти в обращение се изчисляват ежемесечно и се записват в счетоводните книги на ЕЦБ и НЦБ на първия работен ден от месеца с вальор последният работен ден от предходния месец.

Когато дадена държава-членка приеме еврото, изчисляването на салдата в рамките на Евросистемата от евробанкноти в обращение, съгласно първа алинея, се записва в счетоводните книги на ЕЦБ и НЦБ с вальор датата на преминаване към парична наличност.

Салдата в рамките на Евросистемата от евробанкноти в обращение се изчисляват, за периода от 1 януари до 31 януари от първата година, от която се прилага всяко петгодишно преразглеждане съгласно член 29.3 от Устава на ЕСЦБ, на база на коригирания алгоритъм за записване на капитала, приложим към салдото за всички евробанкноти в обращение на 31 декември от предходната година.

2.   Салдата в рамките на Евросистемата от евробанкноти в обращение, включително онези, произтичащи от прилагането на член 4 от настоящото решение, се олихвяват с референтната лихва.

3.   Олихвяването, посочено в параграф 2, се извършва на тримесечна база чрез плащания през системата TARGET2.

Член 3

Метод за измерване на паричния доход

1.   Сумата на паричния доход на всяка НЦБ се определя чрез измерване на действителния доход, който е получен от специално предназначените активи, записани в нейните счетоводни книги. Като изключение от това се счита, че златото не носи доход и че ценните книжа, държани за целите на паричната политика съгласно Решение ЕЦБ/2009/16 от 2 юли 2009 г. относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени облигации (11), носят доход на референтната дата.

2.   Когато сумата на специално предназначените активи на дадена НЦБ надвишава или е по-малка от сумата на нейните базисни пасиви, разликата се компенсира, като към размера на разликата се прилага референтната лихва.

Член 4

Корекции на салдата в рамките на Евросистемата

1.   За целите на изчисляването на паричния доход салдата на всяка НЦБ в рамките на Евросистемата от евробанкноти в обращение се коригират чрез компенсаторна сума, определена по следната формула:

C = (К – A) × S

където:

C

е компенсаторната сума,

К

е сумата в евро за всяка НЦБ, получена в резултат от прилагането на алгоритъма за записване на капитал към средната стойност на банкнотите в обращение по време на референтния период, по която сумата на банкнотите в обращение, деноминирани в националната валута на дадена държава-членка, която приема еврото, се преизчислява в евро по ежедневния референтен обменен курс през референтния период,

А

е средната стойност в евро за всяка НЦБ от банкнотите в обращение по време на референтния период, преизчислена в евро по ежедневния референтен обменен курс през референтния период,

S

е коефициентът по-долу за всяка финансова година, започваща от датата на преминаване към парична наличност:

Финансова година

Коефициент

Година на преминаване към парична наличност

1

Година на преминаване към парична наличност плюс една година

0,8606735

Година на преминаване към парична наличност плюс две години

0,7013472

Година на преминаване към парична наличност плюс три години

0,5334835

Година на преминаване към парична наличност плюс четири години

0,3598237

Година на преминаване към парична наличност плюс пет години

0,1817225

2.   Сборът на компенсаторните суми на НЦБ е 0.

3.   Компенсаторните суми се изчисляват всеки път, когато държава-членка приема еврото или когато се променя алгоритъмът за записване на капитала на ЕЦБ.

4.   Когато НЦБ се присъединява към Евросистемата, нейната компенсаторна сума се разпределя между другите НЦБ пропорционално на съответните дялове на другите НЦБ в алгоритъма за записване на капитала, със знак (+/–) обърнат, и е добавка към компенсаторните суми, които вече важат за другите НЦБ.

5.   Компенсаторните суми и счетоводните вписвания за уравняване на тези компенсаторни суми се записват в отделни сметки в рамките на Евросистемата в счетоводните книги на всяка НЦБ с вальор датата на преминаване към парична наличност и със същия вальор за всяка следваща година от периода на корекцията. Счетоводните вписвания за уравняване на компенсаторните суми не се олихвяват.

6.   Чрез дерогация от параграф 1 при настъпването на специфични обстоятелства, свързани с промени в моделите на банкнотното обращение, както е посочено в приложение III към настоящото решение, салдата в рамките на Евросистемата на всяка НЦБ от евробанкноти в обращение се коригират в съответствие с разпоредбите на споменатото приложение.

7.   Корекциите на салдата в рамките на Евросистемата, предвидени в настоящия член, престават да се прилагат от първия ден на шестата година след съответната година на преминаване към парична наличност.

Член 5

Изчисляване и разпределяне на паричния доход

1.   Изчисляването на паричния доход на всяка НЦБ се извършва от ЕЦБ ежедневно. Изчисляването се основава на счетоводни данни, предоставени на ЕЦБ от НЦБ. ЕЦБ информира НЦБ за натрупаните суми всяко тримесечие.

2.   Сумата на паричния доход на всяка НЦБ се намалява със сума, равна на всяка лихва, начислена или платена по пасиви, включени в базисните пасиви, и в съответствие с всяко решение на Управителния съвет, съгласно втори параграф от член 32.4 на Устава на ЕСЦБ.

3.   Разпределянето на паричния доход на всяка НЦБ се извършва пропорционално на алгоритъма за записване на капитала в края на всяка финансова година.

Член 6

Изчисляване и разпределяне на дохода, получен от отписването на евробанкноти

1.   Изтеглените от обращение евробанкноти остават част от базисните пасиви, докато бъдат заменени или отписани, според това кое от тези събития настъпва първо.

2.   Управителният съвет може да реши да отпише изтеглени от обращение евробанкноти, като в този случай определя датата на отписването и общия размер на провизията, която се прави за онези изтеглени от обращение евробанкноти, за които все още се очаква да бъдат обменени.

3.   Изтеглените от обращение евробанкноти се отписват, както следва:

а)

На датата на отписването балансовите позиции „Банкноти в обращение“ на ЕЦБ и НЦБ се намаляват с общата стойност на изтеглените евробанкноти, които все още са в обращение. За тази цел действителната стойност на изтеглените от обращение евробанкноти, които са били пуснати в обращение, се коригира пропорционално на стойностите им, изчислени в съответствие с алгоритъм за емитиране, и разликата се покрива от ЕЦБ и НЦБ.

б)

Коригираната стойност на изтеглените от обращение евробанкноти се отписва от балансовата позиция „Банкноти в обращение“ и се пренася в отчетите за приходите и разходите на НЦБ.

в)

Всяка НЦБ създава провизия за изтеглени от обращение евробанкноти, за които все още се очаква да бъдат обменени. Провизията е равна на съответния дял на НЦБ в общата стойност на провизията, изчислена, като се използва алгоритъмът за емитиране.

4.   Изтеглените от обращение евробанкноти, които се обменят след датата за отписването, се записват в счетоводните книги на НЦБ, която ги е приела. Размерът на входящите потоци на изтеглените от обращение евробанкноти се преразпределя между НЦБ поне веднъж годишно въз основа на алгоритъма за емитиране, като разликите се компенсират от НЦБ. Всяка НЦБ компенсира с провизиите на пропорционална основа, а ако сумата на входящите потоци превишава провизиите, вписва съответния разход в отчета за приходите и разходите.

5.   Управителният съвет прави ежегоден преглед на общата стойност на провизията.

Член 7

Отмяна

Решение ЕЦБ/2001/16 се отменя. Позоваванията на отмененото решение се считат за позовавания на настоящото решение и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение V.

Член 8

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 31 декември 2010 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 25 ноември 2010 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 337, 20.12.2001 г., стр. 55.

(2)  Вж. приложение IV.

(3)  ОВ L 139, 11.5.1998 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 207, 28.7.2006 г., стр. 39.

(5)  Вж. стр. 26 от настоящия брой на Официален вестник. Решение ЕЦБ/2010/29, прието преди публикуването на Решение ЕЦБ/2010/23.

(6)  Все още непубликувано в Официален вестник. Решение ЕЦБ/2010/24, прието преди публикуването на Решение ЕЦБ/2010/23.

(7)  ОВ L 78, 25.3.2003 г., стр. 16.

(8)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.

(9)  Вж. стр. 31 от настоящия брой на Официален вестник.

(10)  ОВ L 310, 11.12.2000 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 175, 4.7.2009 г., стр. 18.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СЪСТАВ НА БАЗИСНИТЕ ПАСИВИ

А.

Базисните пасиви включват само следните позиции:

1.

Банкноти в обращение

За целите на настоящото приложение, в годината на преминаване към парична наличност за всяка нова за Евросистемата НЦБ, „банкноти в обращение“:

а)

включват банкноти, емитирани от НЦБ и деноминирани в нейната национална валутна единица; и

б)

намалени със стойността на нелихвоносните заеми, свързани с първоначално заредените евробанкноти, които все още не са били дебитирани (част от позиция 6 от актива на хармонизирания баланс).

След годината на преминаване към парична наличност за съответната НЦБ „банкноти в обращение“ са банкноти, деноминирани в евро, без да се включват други банкноти.

Ако датата на преминаване към парична наличност е ден, в който TARGET2 не работи, задължението на НЦБ, което възниква от евробанкнотите, които са първоначално заредени съгласно Насоки ЕЦБ/2006/9 и са пуснати в обращение преди датата на преминаване към парична наличност, представлява част от базисните пасиви (като част от кореспондентските сметки по позиция 10.4 от пасива на хармонизирания баланс), докато задължението стане част от задълженията в рамките на Евросистемата, възникващи от транзакции в TARGET2.

2.

Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро, включват всяко от следващите:

а)

средства по разплащателни сметки, включително задължителни минимални резерви съгласно член 19.1 от Устава на ЕСЦБ (позиция 2.1 от пасива на хармонизирания баланс);

б)

депозирани суми по депозитното улеснение на Евросистемата (позиция 2.2 от пасива на хармонизирания баланс);

в)

срочни депозити (позиция 2.3 от пасива на хармонизирания баланс);

г)

задължения, произтичащи от обратни операции за фино регулиране (позиция 2.4 от пасива на хармонизирания баланс);

д)

депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения („margin calls“) (позиция 2.5 от пасива на хармонизирания баланс).

3.

Задължения по депозити към изпаднали в неизпълнение контрагенти на Евросистемата, прекласифицирани от позиция 2.1 от пасива на хармонизирания баланс.

4.

Задължения на НЦБ в рамките на Евросистемата, възникващи от емитирането на дългови сертификати на ЕЦБ в съответствие с глава 3.3 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2000/7 (позиция 10.2 от пасива на хармонизирания баланс).

5.

Нетни задължения, в рамките на Евросистемата, от евробанкноти в обращение, включително такива, които възникват от прилагането на член 4 от настоящото решение (позиция 10.3 от пасива на хармонизирания баланс).

6.

Нетни задължения, в рамките на Евросистемата, от транзакции в TARGET2, олихвени по референтен лихвен процент (част от позиция 10.4 от пасива на хармонизирания баланс).

Б.

Сумата на базисните пасиви на всяка НЦБ се изчислява в съответствие с хармонизираните счетоводни принципи и правила, установени в Насоки ЕЦБ/2010/20.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИ АКТИВИ

А.

Специално предназначените активи включват само следните позиции:

1.

Отпуснати заеми в евро за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции на паричната политика (позиция 5 от актива на хармонизирания баланс).

2.

Ценни книжа, държани за целите на паричната политика (позиция 7.1 от актива на хармонизирания баланс).

3.

Вземания в рамките на Евросистемата, равностойни на прехвърлените на ЕЦБ съгласно член 30 от Устава на ЕСЦБ чуждестранни резервни активи, различни от злато (част от позиция 9.2 в актива на хармонизирания баланс).

4.

Нетни вземания в рамките на Евросистемата от евробанкноти в обращение, включително такива, които възникват от прилагането на член 4 от настоящото решение (позиция 9.4 от актива на хармонизирания баланс).

5.

Нетни вземания в рамките на Евросистемата от транзакции в TARGET2, олихвени по референтен лихвен процент (част от позиция 9.5 от пасива на хармонизирания баланс).

6.

Злато, включително вземания, свързани със злато, прехвърлено на ЕЦБ, в размер, позволяващ на всяка НЦБ да обозначи частта от своето злато, съответстваща на прилагането на нейния дял в алгоритъма за записване на капитала спрямо общата стойност на златото, обозначено от всички НЦБ (позиция 1 и част от позиция 9.2 от актива на хармонизирания баланс).

За целите на настоящото решение златото се оценява на база цена в евро на тройунция чисто злато на 31 декември 2002 г.

7.

Вземания от евробанкноти, които са първоначално заредени съгласно Насоки ЕЦБ/2006/9 и са пуснати в обращение преди датата на преминаване към парична наличност (част от позиция 4.1 от актива на хармонизирания баланс до датата на преминаване към парична наличност и след това част от кореспондентските сметки по позиция 9.5 от актива на хармонизирания счетоводен баланс), но само докато тези вземания станат част от вземанията в рамките на Евросистемата, възникващи от транзакциите в TARGET2.

8.

Неуредени вземания, възникнали от неизпълнение на контрагенти на Евросистемата във връзка с кредитни операции на Евросистемата, и/или финансови активи или вземания (спрямо трети лица), придобити във връзка с изпълнението върху обезпечение, предоставено от контрагенти на Евросистемата при неизпълнение във връзка с кредитните операции на Евросистемата, прекласифицирани от позиция 5 от актива на хармонизирания баланс (част от позиция 11.6 от актива на хармонизирания баланс).

Б.

Стойността на специално предназначените активи на всяка НЦБ се изчислява в съответствие с хармонизираните принципи и правила, установени в Насоки ЕЦБ/2010/20.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

А.   Първа възможна корекция

Ако общата средна стойност на банкнотите в обращение през годината на преминаване към парична наличност е по-малка от общата средна стойност в евро на банкнотите в обращение през референтния период (включително банкноти, деноминирани в националната валута на държавата-членка, която е приела еврото, и преизчислени в евро по дневния референтен обменен курс по време на референтния период), тогава коефициентът „S“, приложим по отношение на годината на преминаване към парична наличност в съответствие с член 4, параграф 1, се намалява със задна дата пропорционално на намаляването на общата средна стойност на банкнотите в обращение.

Намаляването не може да доведе до коефициент, по-нисък от 0,8606735. Ако се приложи тази дерогация, към компенсаторните суми на всяка НЦБ, приложими през периода от втората до петата година след годината на преминаване към парична наличност съгласно член 4, параграф 1, трябва да се добави по една четвърт от полученото намаление на компенсаторните суми на НЦБ „C“, приложимо през годината на преминаване към парична наличност.

Б.   Втора възможна корекция

Ако тези НЦБ, за които компенсаторната сума, посочена в член 4, параграф 1, е положително число, заплащат нетна лихва по салдата в рамките на Евросистемата от банкноти в обращение, което, добавено към позицията „нетен резултат от обединяване на паричния доход“ в техните отчети за приходите и разходите в края на годината, води до нетен разход, коефициентът „S“, прилаган за годината на преминаване към парична наличност в съответствие с член 4, параграф 1, се намалява до необходимата за елиминиране на това условие степен.

Намаляването не може да доведе до коефициент, по-нисък от 0,8606735. Ако се приложи тази дерогация, към всяка от компенсаторните суми на НЦБ, приложими през периода от втората до петата година след годината на преминаване към парична наличност съгласно 4, параграф 1, трябва да се добави по една четвърт от полученото намаление на компенсаторните суми на НЦБ „C“, приложимо през годината на преминаване към парична наличност.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ОТМЕНЕНО РЕШЕНИЕ И ПОСЛЕДВАЩИ ИЗМЕНЕНИЯ

Решение ЕЦБ/2001/16

ОВ L 337, 20.12.2001 г., стр. 55

Решение ЕЦБ/2003/22

ОВ L 9, 15.1.2004 г., стр. 39

Решение ЕЦБ/2006/7

ОВ L 148, 2.6.2006 г., стр. 56

Решение ЕЦБ/2007/15

ОВ L 333, 19.12.2007 г., стр. 86

Решение ЕЦБ/2009/27

ОВ L 339, 22.12.2009 г., стр. 55


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Решение ЕЦБ/2001/16

Настоящо решение

Член 5а

Член 6

Член 6

Член 7


Top