EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0005(01)

2010/281/ЕС: Решение на Европейската централна банка от 14 май 2010 година за създаване на програма за пазарите на ценни книжа (ЕЦБ/2010/5)

OJ L 124, 20.5.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 259 - 260

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/281/oj

20.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 124/8


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 14 май 2010 година

за създаване на програма за пазарите на ценни книжа

(ЕЦБ/2010/5)

(2010/281/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“), и по-специално член 12.1, втора алинея, член 3.1 и член 18.1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 18.1 от Устава на ЕСЦБ националните централни банки на държавите-членки, чиято валута е еврото (наричани по-долу „НЦБ от еврозоната“), и Европейската централна банка (ЕЦБ) (заедно наричани по-долу „централните банки на Евросистемата“) могат да участват на финансовите пазари, inter alia, като извършват окончателни покупки и продажби на търгуеми инструменти.

(2)

На 9 май 2010 г. Управителният съвет взе решение и оповести публично, че с оглед на настоящите извънредни обстоятелства на финансовите пазари, характеризиращи се със сериозно напрежение в някои пазарни сегменти, което възпрепятства трансмисионния механизъм на паричната политика и съответно ефективното провеждане на паричната политика, ориентирана към ценова стабилност в средносрочен план, следва да се инициира временна програма за пазарите на ценни книжа (наричана по-долу „програмата“). Съгласно програмата НЦБ от еврозоната, в съответствие с процентното им участие в алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ, и ЕЦБ могат, чрез пряк контакт с контрагентите, да извършват преки интервенции на пазарите на публични и частни дългови ценни книжа в еврозоната.

(3)

Програмата представлява част от единната парична политика на Евросистемата и ще се прилага временно. Целта на програмата е да отстрани нарушеното функциониране на пазарите на ценни книжа и да възстанови подходящия трансмисионен механизъм на паричната политика.

(4)

Обхватът на интервенциите ще се определя от Управителния съвет. Управителният съвет взе предвид декларацията на правителствата на държавите-членки от еврозоната, че „ще предприемат всички необходими мерки за изпълнение на техните фискални цели през тази и следващите години в съответствие с процедурите при прекомерен дефицит“, както и конкретните допълнителни ангажименти, поети от някои правителства на държавите-членки от еврозоната, за ускоряване на фискалната консолидация и осигуряване на устойчивост на публичните им финанси.

(5)

Като част от единната парична политика на Евросистемата преките покупки на допустими търгуеми дългови инструменти от централните банки на Евросистемата съгласно програмата следва да се извършват в съответствие с условията на настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Създаване на програма за пазарите на ценни книжа

Съгласно условията на настоящото решение централните банки от Евросистемата могат да закупуват следните инструменти: а) на вторичния пазар, допустими търгуеми дългови инструменти, емитирани от органи на централната власт или от субекти на публичното право на държавите-членки, чиято валута е еврото; и б) на първичния и вторичния пазар, допустими търгуеми дългови инструменти, емитирани от субекти на частното право, учредени в еврозоната.

Член 2

Критерии за допустимост на дългови инструменти

Търгуемите дългови инструменти могат да бъдат предмет на преки покупки съгласно програмата, ако отговарят на следните критерии: а) деноминирани са в евро; и б) или i) са емитирани от органи на централната власт или от субекти на публичното право на държавите-членки, чиято валута е еврото; или ii) са емитирани от други субекти, учредени в еврозоната, и изпълняват критериите за допустими активи, посочени в глава 6 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2000/7 от 31 август 2000 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (1).

Член 3

Допустими контрагенти

Следните контрагенти са допустими по програмата: а) контрагенти, които са допустими за операциите по паричната политика на Евросистемата, както е определено в раздел 2.1 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2000/7; и б) други контрагенти, които централна банка от Евросистемата използва за инвестиране на своя инвестиционен портфейл, деноминиран в евро.

Член 4

Заключителна разпоредба

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му на уебсайта на ЕЦБ.

Съставено във Франкфурт на Майн на 14 май 2010 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 310, 11.12.2000 г., стр. 1.


Top