EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1284

Регламент (ЕС) № 1284/2009 на Съвета от 22 декември 2009 година за налагане на някои специфични ограничителни мерки спрямо Република Гвинея

OJ L 346, 23.12.2009, p. 26–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 010 P. 96 - 108

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1284/oj

23.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/26


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1284/2009 НА СЪВЕТА

от 22 декември 2009 година

за налагане на някои специфични ограничителни мерки спрямо Република Гвинея

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215, параграфи 1 и 2 от него,

като взе предвид Обща позиция 2009/788/ОВППС на Съвета от 27 октомври 2009 г. за налагане на ограничителни мерки срещу Република Гвинея (1), изменена с Решение 2009/1003/ОВППС на Съвета от 22 декември 2009 г.,

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Обща позиция 2009/788/ОВППС предвижда определени ограничителни мерки относно членове на Националния съвет за демокрация и развитие (НСДР) и тясно свързани с тях физически лица, отговорни за тежките репресии от 28 септември 2009 г. или за политическата безизходица в страната.

(2)

Тези мерки включват замразяването на средства и икономически ресурси на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, изброени в приложението към общата позиция, както и забрана на предоставянето на техническа и финансова помощ и други услуги, свързани с военно оборудване, за физически и юридически лица, образувания и органи в Република Гвинея или за използване в Република Гвинея. Тези мерки включват забрана на продажбата, доставката, трансфера и износа на оборудване в Република Гвинея, което може да бъде използвано за вътрешни репресии.

(3)

Тези мерки попадат в обхвата на Договора и следователно, особено с цел да се осигури еднаквото им прилагане от страна на икономическите оператори във всички държави-членки, е необходимо законодателство на равнище на Съюза с оглед тяхното изпълнение, доколкото то засяга Съюза.

(4)

Всяка обработка на лични данни на физически лица съгласно настоящия регламент следва да спазва Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (2) и Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (3).

(5)

За да се гарантира, че предвидените в настоящия регламент мерки са ефективни, настоящият регламент трябва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„оборудване, което би могло да се използва за вътрешни репресии“ означава стоките, изброени в приложение I;

б)

„техническа помощ“ означава всяко техническо подпомагане, свързано с ремонт, разработване, производство, сглобяване, тестване, поддръжка или всякаква друга техническа услуга, и може да бъде под формата на инструкции, съвети, обучение, предаване на работни знания или умения или консултации; включително устни форми на оказване на помощ;

в)

„брокерски услуги“ означава дейността на лица, образувания и дружества, действащи като посредници чрез покупка, продажба или уреждане на трансфера на стоки и технологии или чрез договаряне или уреждане на транзакции, които включват трансфер на стоки или технологии;

г)

„финансови средства“ означава финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но не само:

i)

пари в брой, чекове, парични искове, ордери, платежни нареждания и други платежни инструменти;

ii)

депозити във финансови институции или други образувания, баланси по сметки, дългове и дългови облигации;

iii)

публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции и дялове, удостоверения за ценни книжа, бонове, записи на заповед, видове опции, дебентури и деривативни договори;

iv)

лихви, дивиденти или други приходи или стойност, произтичащи или създадени от активи;

v)

кредити, право на прихващане, обезпечения, гаранции за изпълнение или други финансови задължения;

vi)

акредитиви, товарителници, документи за продажба;

vii)

документи, удостоверяващи участие във фондове или притежание на финансови ресурси;

д)

„замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на всяко движение, трансфер, изменение, използване, достъп до или боравене с финансови средства по всякакъв начин, който би довел до промяна в тяхното количество, размер, местонахождение, собственост, притежание, вид, предназначение или друга промяна, която би позволила използване на финансовите средства, включително управление на портфейли;

е)

„икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, независимо дали са материални или нематериални, движими или недвижими, които не са финансови средства, но могат да бъдат използвани за получаване на финансови средства, стоки или услуги;

ж)

„замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на използването им с цел получаване на финансови средства, стоки или услуги по всякакъв начин, включително, но не само, чрез тяхната продажба, отдаване под наем или ипотекиране;

з)

„територия на Съюза“ означава териториите, спрямо които се прилага Договорът съгласно предвидените в него условия.

Член 2

Забранява се:

а)

пряката или непряка продажба, доставка, трансфер или износ на оборудване, което би могло да се използва за вътрешни репресии, независимо дали е с произход от Съюза или не, за физически или юридически лица, образувания или органи в Република Гвинея или за използване в Република Гвинея;

б)

предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ или брокерски услуги, свързани с оборудването, посочено в буква а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Република Гвинея или за използване в Република Гвинея;

в)

предоставянето, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ, свързани с оборудването, посочено в буква а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Република Гвинея или за използване в Република Гвинея;

г)

съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или ефект е заобикаляне на забраните, посочени в буква а), б) или в).

Член 3

Забранява се:

а)

предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ или брокерски услуги, свързани със стоки или технологии, изброени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз (4), или с осигуряване, производство, поддръжка и използване на стоките, включени в този списък, за физически или юридически лица, образувания или органи в Република Гвинея или за използване в Република Гвинея;

б)

предоставянето, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ, свързани със стоки и технологии, изброени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз, по-специално на безвъзмездни средства, заеми и застраховане на експортни кредити, за продажба, доставка, трансфер или износ на такива изделия или за предоставяне на съответна техническа помощ за физически или юридически лица, образувания или органи в Република Гвинея или за използване в Република Гвинея;

в)

съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или ефект е заобикаляне на забраните, посочени в букви а) или б).

Член 4

1.   Чрез дерогация от членове 2 и 3 компетентните органи на държавите-членки, посочени в уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да разрешат:

а)

продажбата, доставката, трансфера или износа на оборудване, което би могло да се използва за вътрешни репресии, при условие че е предназначено единствено за хуманитарни или защитни цели или за програми на Организацията на обединените нации (ООН) и на Европейския съюз за институционално изграждане, или за операции по управление на кризи на Европейския съюз и ООН;

б)

предоставянето на финансиране, финансова помощ, техническа помощ, брокерски услуги или други услуги, свързани с оборудването или с програмите и операциите, посочени в буква а);

в)

предоставянето на финансиране, финансова помощ, техническа помощ, брокерски услуги или други услуги, свързани с несмъртоносно военно оборудване, предназначено единствено за хуманитарни или защитни цели, за програми на ООН и на Съюза за институционално изграждане или за операции по управление на кризи на Европейския съюз и ООН;

г)

предоставянето на финансиране, финансова помощ, техническа помощ, брокерски услуги или други услуги, свързани с невоенни транспортни средства, произведени или оборудвани с материали за осигуряване на балистична защита, предназначени единствено за осигуряване на защита на персонала на Европейския съюз и неговите държави-членки в Република Гвинея.

2.   За действия, които вече са били извършени, не се дават разрешения.

Член 5

Членове 2 и 3 не се прилагат по отношение на защитните облекла, включително бронебойните жилетки и военните каски, временно изнесени за Република Гвинея от персонал на ООН, от персонал на Европейския съюз или на неговите държави-членки, от представители на медиите, от хуманитарни работници, от персонал, работещ по програми за развитие, и от свързания с тези дейности персонал, единствено за тяхно лично ползване.

Член 6

1.   Всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи, собственост, във владение на или контролирани от физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложение II, се замразяват.

2.   Не се предоставят финансови средства или икономически ресурси, пряко или непряко, на или в полза на физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложение II.

3.   Приложение II съдържа списък на физически или юридически лица, образувания или органи, за които, в съответствие с член 3а от Обща позиция 2009/788/ОВППС, Съветът е установил, че са членове на Националния съвет за демокрация и развитие (НСДР), или са свързани с тях физически или юридически лица, образувания или органи.

4.   Забранява се съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или ефект е заобикаляне, пряко или непряко, на мерките, посочени в параграфи 1 и 2.

Член 7

Забраните, установени в член 3, буква б) и член 6, параграф 2, не пораждат никаква отговорност за физическите и юридическите лица, образуванията или органите, които са предоставили финансови средства или икономически ресурси, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им ще са в нарушение на въпросната забрана.

Член 8

1.   Чрез дерогация от член 6 компетентните органи на държавите-членки, посочени в уебсайтовете в приложение III, могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, при условия, които те сметнат за необходими, след като са установили, че съответните финансови средства или икономически ресурси са:

а)

необходими за задоволяване на основните нужди на лицата, изброени в приложение II, и на членовете на семейството им, които са на тяхна издръжка, в това число разходи за храна, наем или ипотека, лекарства и медицинско лечение, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б)

предназначени изключително за плащането на разумни по размера си професионални възнаграждения и възстановяване на направени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги;

в)

предназначени изключително за плащането на такси или услуги, свързани с текущото държане или поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси; или

г)

необходими за извънредни разходи, при условие че държавата-членка е уведомила всички останали държави-членки и Комисията за основанията, поради които счита, че трябва да бъде дадено определено разрешение, поне две седмици преди разрешението.

2.   Съответната държава-членка уведомява останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно параграф 1.

Член 9

1.   Чрез дерогация от член 6, компетентните органи на държавите-членки, посочени в уебсайтовете в приложение III, могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а)

въпросните финансови средства или икономически ресурси са предмет на съдебно, административно или арбитражно обезпечение, наложено преди датата, на която лицето, образуванието или органът, посочени в член 6, са включени в приложение II, или на съдебно, административно или арбитражно решение, постановено преди тази дата;

б)

въпросните финансови средства или икономически ресурси ще се използват изключително и само за задоволяване на претенции, обезпечени с такова обезпечение, или признати за основателни в такова решение, в границите, установени от приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лица с такива претенции;

в)

обезпечението или решението не са в полза на лице, образувание или орган, изброени в приложение II; и

г)

признаването на обезпечението или решението не противоречи на обществения ред на съответната държава-членка;

2.   Съответната държава-членка информира останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно параграф 1.

Член 10

1.   Член 6, параграф 2 не възпрепятства финансовите или кредитните институции в Съюза да превеждат суми по замразени сметки, когато те получат средства, прехвърлени в сметката на посочено в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган, при условие че всякакви допълнителни средства по такива сметки също ще бъдат замразени. Финансовата или кредитната институция незабавно информира компетентния орган за всяка подобна транзакция.

2.   Член 6, параграф 2 не се прилага, когато към замразени сметки се прибавят:

а)

лихви или други доходи от тези сметки; или

б)

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, посочени в член 3, са включени в приложение II,

при условие че тези лихви, други приходи, плащания или финансови инструменти са замразени в съответствие с член 6, параграф 1.

Член 11

Замразяването на финансови средства или икономически ресурси или отказът за предоставяне на финансови средства или икономически ресурси, извършени добросъвестно с убеждението, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не водят до пораждане на отговорност от какъвто и да е вид за физическото или юридическото лице, или образуванието или органа, които го изпълняват, или от техните директори или служители, освен ако не се докаже, че финансовите средства и икономическите ресурси са замразени или не са отпуснати в резултат на небрежност.

Член 12

1.   Без да се засягат приложимите правила относно отчитането, поверителността и професионалната тайна, физическите и юридическите лица, образуванията или органите:

а)

незабавно предоставят на компетентните органи на държавите-членки, посочени в уебсайтовете в приложение III, всяка информация, която би улеснила спазването на настоящия регламент, като сметки и суми, замразени в съответствие с член 6, за държавата, в която те пребивават или се намират, и изпращат тази информация на Комисията, пряко или посредством компетентния орган, посочен в уебсайтовете, изброени в приложение III; и

б)

сътрудничат с компетентния орган при евентуална проверка на тази информация.

2.   Всякаква допълнителна информация, която Комисията е получила пряко, се предоставя на съответната държава-членка.

3.   Информацията, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва единствено за целите, за които е предоставена или получена.

Член 13

Комисията и държавите-членки се уведомяват взаимно незабавно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и си предоставят всяка друга относима информация, с която разполагат, във връзка с настоящия регламент, по-специално информация по отношение на нарушенията и проблемите с прилагането, както и по отношение на решенията, постановени от национални съдилища.

Член 14

Приложение II включва информация, когато е налична, относно изброените в списъка физически лица, с цел да се идентифицират достатъчно точно въпросните лица.

Тази информация може да включва:

а)

фамилно(и) и собствено(и) име(на), включително псевдоними и титли, ако има такива;

б)

дата и място на раждане;

в)

гражданство;

г)

номер на паспорт и на лична карта;

д)

данъчен номер и номер на социална осигуровка;

е)

пол;

ж)

адрес или друга информация за местонахождение;

з)

длъжност или професия;

и)

дата на посочване.

Приложение II може също да съдържа посочените по-горе идентификационни данни относно членове на семействата на включените в списъка лица, при условие че тези данни са необходими в конкретния случай и единствено с цел да се провери самоличността на въпросното, включено в списъка, физическо лице.

В приложение II се включват и основанията за включване в списъка, например професия.

Член 15

1.   Комисията се упълномощава:

а)

да измени приложение II въз основа на решенията, взети по отношение на приложението към Обща позиция 2009/788/ОВППС; и

б)

да измени приложение III въз основа на информацията, предоставена от държавите-членки.

2.   Комисията посочва отделни и специфични основания за решенията, взети в съответствие с параграф 1, буква а), като предоставя на засегнатото лице, образувание или на въпросния орган възможност да изразят своето мнение по въпроса.

3.   Комисията обработва лични данни, за да изпълни задачите си съгласно настоящия регламент и в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 16

1.   Държавите-членки определят правилата относно приложимите санкции при нарушения на настоящия регламент и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното изпълнение. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията за тези правила незабавно след влизането в сила на настоящия регламент, както и за всяко последващо изменение.

Член 17

1.   Държавите-членки определят компетентните органи, посочени в настоящия регламент, и ги посочват във или чрез уебсайтовете, изброени в приложение III.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията за своите компетентни органи незабавно след влизането в сила на настоящия регламент, както и за всяко последващо изменение.

3.   Когато в настоящия регламент се съдържа изискване за уведомление и информиране на Комисията или пък се предвижда друг вид комуникация с нея, адресът и останалите данни за връзка, които следва да се използват за тази цел, са посочените в приложение III.

Член 18

Настоящият регламент се прилага:

а)

в рамките на територията на Съюза, включително неговото въздушно пространство;

б)

на борда на всяко въздухоплавателно средство или плавателен съд под юрисдикцията на държава-членка;

в)

за всяко лице на или извън територията на Съюза, което е гражданин на държава-членка;

г)

за всяко юридическо лице, образувание или орган, който е регистриран или учреден по правото на държава-членка;

д)

за всяко юридическо лице, образувание или орган по отношение на всяка стопанска дейност, извършвана изцяло или частично в рамките на Съюза.

Член 19

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2009 година.

За Съвета

Председател

A. CARLGREN


(1)  ОВ L 281, 28.10.2009 г., стр. 7.

(2)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(4)  ОВ C 65, 19.3.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ОБОРУДВАНЕ, КОЕТО БИ МОГЛО ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ВЪТРЕШНИ РЕПРЕСИИ, ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 1, БУКВА А) И ЧЛЕН 2, БУКВА А)

1.

Огнестрелни оръжия, амуниции и принадлежности за тях, както следва:

1.1.

Огнестрелни оръжия, непопадащи под контрола на СО 1 и СО 2 от Общия списък на оръжията на ЕС;

1.2.

Амуниции, специално изготвени за огнестрелните оръжия, изброени в точка 1.1, и компоненти, специално изготвени за тях;

1.3.

Мерници, непопадащи под контрола на Общия списък на оръжията на ЕС.

2.

Бомби и гранати, непопадащи под контрола на Общия списък на оръжията на ЕС.

3.

Превозни средства, както следва:

3.1.

Транспортни средства, оборудвани с водно оръдие, специално проектирани или преоборудвани с цел контрол на масови безредици;

3.2.

Транспортни средства, специално проектирани или преоборудвани с електрификация за отблъскване на нападатели;

3.3.

Транспортни средства, специално проектирани или преоборудвани с цел да премахват барикади, включително строителни съоръжения с балистична защита;

3.4.

Транспортни средства, специално проектирани за превоз или прехвърляне на затворници и/или задържани лица;

3.5.

Транспортни средства, специално проектирани за разгръщане на мобилни бариери;

3.6.

Компоненти за транспортните средства, посочени в точки 3.1—3.5, специално проектирани за контрол на масови безредици.

Забележка 1

Тази точка не се отнася за транспортни средства, специално проектирани за потушаване на пожари.

Забележка 2

За целите на точка 3.5 терминът „транспортни средства“ включва ремаркетата.

4.

Експлозиви и свързано с тях оборудване, както следва:

4.1.

Оборудване и устройства, специално проектирани за взривяване с електронни или неелектронни средства, включително комплекти за възпламеняване, детонатори, запалители, усилватели и детонационен шнур, и специално проектирани компоненти за тях; с изключение на тези, които са специално проектирани специално за специфична търговска употреба, състояща се в задействане или експлоатация, посредством взривни средства, на друго оборудване или други устройства, чиято функция не се състои в произвеждане на взрив (например устройства за надуване на въздушни възглавници на автомобили, електрически предпазители на приспособления за включване на пожарни водоразпръсквачи);

4.2.

Линейно разрезни експлозивни заряди, непопадащи под контрола на Общия списък на оръжията на ЕС;

4.3.

Други експлозиви, непопадащи под контрола на Общия списък на оръжията на ЕС и свързани с тях вещества:

а)

аматол;

б)

нитроцелулоза (съдържаща над 12,5 % азот);

в)

нитрогликол;

г)

пентаеритритол тетранитрат (PETN);

д)

пикрил хлорид;

е)

2, 4, 6-тринитротолуен (TNT).

5.

Защитно оборудване, непопадащо под контрола на СО 13 от Общия списък на оръжията на ЕС, както следва:

5.1.

Жилетки за балистична защита и/или против намушкване;

5.2.

Каски за балистична защита и/или защита срещу разкъсване, каски за борба с безредици, щитове за борба с безредици и балистични щитове.

Забележка. Тази точка не се отнася за:

оборудване, специално проектирано за спортни дейности,

оборудване, специално проектирано за покриване на изискванията за безопасност на труда.

6.

Симулатори, различни от тези, попадащи под контрола на СО 14 от Общия списък на оръжията на ЕС, за обучение по използването на огнестрелно оръжие, и софтуер, специално предназначен за такива симулатори.

7.

Съоръжения за нощно виждане и термично изображение и увеличителни лампи, различни от попадащите под контрола на Общия списък на оръжията на ЕС.

8.

Режеща бодлива тел.

9.

Военни ножове, бойни ножове и щикове с дължина на острието над 10 cm.

10.

Производствено оборудване, специално предназначено за изделията от този списък.

11.

Специални технологии за разработването, производството или употребата на изделията от този списък.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЛИЦА, ОБРАЗУВАНИЯ ИЛИ ОРГАНИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 6

 

Име (и евентуални псевдоними)

Идентификационни данни (дата и място на раждане, № на паспорт/лична карта…)

Основания

1.

капитан Moussa Dadis CAMARA

дата на раждане: 01/01/64 или 29/12/68

паспорт: R0001318

президент на Националния съвет за демокрация и развитие (НСДР)

2.

дивизионен генерал Mamadouba (известен още като Mamadou) Toto CAMARA

дата на раждане: 01/01/46

паспорт: R00009392

министър на сигурността и на гражданската защита

3.

генерал Sékouba KONATÉ

дата на раждане: 01/01/64

паспорт: R0003405/R0002505

министър на националната отбрана

4.

полковник Mathurin BANGOURA

дата на раждане: 15/11/62

паспорт: R0003491

министър на далекосъобщенията и новите информационни технологии

5.

подполковник Aboubacar Sidiki (известен още като Idi Amin) CAMARA

дата на раждане: 22/10/1979

паспорт: R0017873

министър и постоянен секретар на НСДР (уволнен от армията на 26/01/09)

6.

майор Oumar BALDÉ

дата на раждане: 26/12/64

паспорт: R0003076

член на НСДР

7.

майор Mamadi (известен още като Mamady) MARA

дата на раждане: 01/01/54

паспорт: R0001343

член на НСДР

8.

майор Almamy CAMARA

дата на раждане: 17/10/75

паспорт: R0023013

член на НСДР

9.

подполковник Mamadou Bhoye DIALLO

дата на раждане: 01/01/56

паспорт: R0001855

член на НСДР

10.

капитан Koulako BÉAVOGUI

 

член на НСДР

11.

полицейски подполковник Kandia (известен още като Kandja) MARA

паспорт: R0178636

член на НСДР

директор на служба „Регионална безопасност на Labé“

12.

полковник Sékou MARA

дата на раждане: 1957 г.

член на НСДР

заместник-директор на националната полиция

13.

Morciré CAMARA

дата на раждане: 01/01/49

паспорт: R0003216

член на НСДР

14.

Alpha Yaya DIALLO

 

член на НСДР

национален директор на митниците

15.

полковник Mamadou Korka DIALLO

дата на раждане: 19/02/62

министър на търговията, промишлеността и МСП

16.

майор Kelitigui FARO

дата на раждане: 03/08/72

паспорт: R0003410

министър, главен секретар в президентството на републиката

17.

полковник Fodeba TOURÉ

дата на раждане: 07/06/61

паспорт: R0003417 /R0002132

губернатор на Kindia (бивш министър на младежта, освободен от министерския пост на 7/5/09)

18.

майор Cheick Sékou (известен още като Ahmed) Tidiane CAMARA

дата на раждане: 12/05/66

член на НСДР

19.

полковник Sékou (известен още като Sékouba) SAKO

 

член на НСДР

20.

лейтенант Jean-Claude (известен още като COPLAN) PIVI

дата на раждане: 01/01/60

член на НСДР

министър, отговарящ за сигурността на президента

21.

капитан Saa Alphonse TOURÉ

дата на раждане: 03/06/70

член на НСДР

22.

полковник Moussa KEITA

дата на раждане: 01/01/66

член на НСДР

министър и постоянен секретар на НСДР, отговарящ за връзките с институциите на републиката

23.

подполковник Aïdor (известен още като Aëdor) BAH

 

член на НСДР

24.

майор Bamou LAMA

 

член на НСДР

25.

г-н Mohamed Lamine KABA

 

член на НСДР

26.

капитан Daman (известен още като Dama) CONDÉ

 

член на НСДР

27.

майор Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

 

член на НСДР

28.

майор Moussa Tiégboro CAMARA

дата на раждане: 01/01/68

паспорт: 7190

член на НСДР

министър към президентството, отговарящ за специалните служби за борба с наркотиците и тежката престъпност

29.

капитан Issa CAMARA

дата на раждане: 1954 г.

член на НСДР

губернатор на Mamou

30.

полковник д-р Abdoulaye Chérif DIABY

дата на раждане: 26/02/57

паспорт: 13683

член на НСДР

министър на здравеопазването и обществената хигиена

31.

Mamady CONDÉ

дата на раждане: 28/11/52

паспорт: R0003212

член на НСДР

32.

младши лейтенант Cheikh Ahmed TOURÉ

 

член на НСДР

33.

подполковник Aboubacar Biro CONDÉ

дата на раждане: 15/10/62

паспорт: 2443/R0004700

член на НСДР

34.

Bouna KEITA

 

член на НСДР

35.

Idrissa CHERIF

дата на раждане: 13/11/67

паспорт: R0105758

министър, отговарящ за връзките с обществеността, към президентството и министъра на отбраната

36.

Mamoudou (известен още като Mamadou) CONDÉ

дата на раждане: 09/12/60

паспорт: R0020803

държавен секретар, съветник по стратегическите въпроси и устойчивото развитие

37.

лейтенант Aboubacar Chérif (известен още като Toumba) DIAKITÉ

 

адютант на президента

38.

Ibrahima Khalil DIAWARA

дата на раждане: 01/01/76

паспорт: R0000968

специален съветник на Aboubacar Chérif „Toumba“ Diakité

39.

младши лейтенант Marcel KOIVOGUI

 

заместник на Aboubacar Chérif „Toumba“ Diakité

40.

г-н Papa Koly KOUROUMA

дата на раждане: 03/11/62

паспорт: R11914/R001534

министър на околната среда и устойчивото развитие

41.

майор Nouhou THIAM

дата на раждане: 1960 г.

паспорт: 5180

генерален инспектор на въоръжените сили

говорител на НСДР

42.

полицейски капитан Théodore (известен още като Siba) KOUROUMA

дата на раждане: 13/05/71

паспорт: служебен R0001204

сътрудник в кабинета на президента

43.

г-н Kabinet (известен още като Kabiné) KOMARA

дата на раждане: 08/03/50

паспорт: R0001747

министър-председател

44.

капитан Mamadou SANDÉ

дата на раждане: 12/12/69

паспорт: R0003465

министър в президентството, отговарящ за икономиката и финансите

45.

г-н Alhassane (известен още като Al-Hassane) Siba ONIPOGUI

дата на раждане: 31/12/61

паспорт: 5938/R00003488

министър в президентството, отговарящ за държавния контрол

46.

г-н Joseph KANDUNO

 

министър, отговарящ за одитите, за прозрачността и за доброто управление

47.

г-н Fodéba (известен още като Isto) KÉIRA

дата на раждане: 04/06/61

паспорт: R0001767

министър на младежта, на спорта и насърчаването на заетостта на младежите

48.

полковник Siba LOHALAMOU

дата на раждане: 01/08/62

паспорт: R0001376

министър на правосъдието, пазител на държавния печат

49.

д-р Frédéric KOLIÉ

дата на раждане: 01/01/60

паспорт: R0001714

министър на териториалното управление и политическите въпроси

50.

г-н Alexandre Cécé LOUA

дата на раждане: 01/01/56

паспорт: R0001757 /

дипломатически: R 0000027

министър на външните работи и на гвинейските граждани в чужбина

51.

г-н Mamoudou (известен още като Mahmoud) THIAM

дата на раждане: 04/10/68

паспорт: R0001758

министър на минното дело и енергетиката

52.

г-н Boubacar BARRY

дата на раждане: 28/05/64

паспорт: R0003408

държавен министър в президентството, отговарящ за строителството, териториалното устройство и общественото строително наследство

53.

Demba FADIGA

дата на раждане: 01/01/52

паспорт: документ за пребиваване FR365845/365857

член на НСДР, извънреден и пълномощен посланик,

отговарящ за отношенията между НСДР и правителството

54.

г-н Mohamed DIOP

дата на раждане: 01/01/63

паспорт: R0001798

член на НСДР

губернатор на Конакри

55.

сержант Mohamed (известен още като Tigre) CAMARA

 

член на силите за сигурност, принадлежащ към президентската гвардия „Koundara“

56.

г-н Habib HANN

дата на раждане: 15/12/50

паспорт: 341442

комитет по одит и надзор на стратегическите държавни сектори

57.

г-н Ousmane KABA

 

комитет по одит и надзор на стратегическите държавни сектори

58.

г-н Alfred MATHOS

 

комитет по одит и надзор на стратегическите държавни сектори

59.

капитан Mandiou DIOUBATÉ

дата на раждане: 01/01/60

паспорт: R0003622

директор на службата по печата на президентството

говорител на НСДР

60.

Cheik Sydia DIABATÉ

дата на раждане: 23/04/68

паспорт: R0004490

член на въоръжените сили

директор на разузнавателните и следствените служби в министерството на отбраната

61.

г-н Ibrahima Ahmed BARRY

дата на раждане: 11/11/61

паспорт: R0048243

генерален директор на гвинейските радио и телевизия

62.

г-н Alhassane BARRY

дата на раждане: 15/11/62

паспорт: R0003484

управител на Централната банка

63.

г-н Roda Namatala FAWAZ

дата на раждане: 06/07/47

паспорт: R0001977

бизнесмен, свързан с НСДР и предоставил финансова подкрепа на НСДР

64.

Dioulde DIALLO

 

бизнесмен, свързан с НСДР и предоставил финансова подкрепа на НСДР

65.

Kerfalla CAMARA KPC

 

генерален директор на Guicopress

бизнесмен, свързан с НСДР и предоставил финансова подкрепа на НСДР

66.

д-р Moustapha ZABATT

дата на раждане: 06/02/65

личен лекар и съветник на президента

67.

Aly MANET

 

движение „Dadis трябва да остане“

68.

Louis M’bemba SOUMAH

 

министър на труда, на административната реформа и на държавната служба

69.

Cheik Fantamady CONDÉ

 

министър на информацията и културата

70.

Boureima CONDÉ

 

министър на земеделието и животновъдството

71.

Mariame SYLLA

 

министър на децентрализацията и местното развитие


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Уебсайтове за информация относно компетентните органи, посочени в членове 4, 8 и 9, член 10, параграф 1 и членове 12 и 17 и адрес за уведомления на Европейската комисия:

БЕЛГИЯ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

БЪЛГАРИЯ

http://www.mfa.government.bg

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ДАНИЯ

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ГЕРМАНИЯ

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ЕСТОНИЯ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ИРЛАНДИЯ

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ГЪРЦИЯ

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ИСПАНИЯ

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ИТАЛИЯ

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

КИПЪР

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ЛИТВА

http://www.urm.lt

ЛЮКСЕМБУРГ

http://www.mae.lu/sanctions

УНГАРИЯ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

МАЛТА

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

НИДЕРЛАНДИЯ

www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

АВСТРИЯ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

СЛОВАКИЯ

http://www.foreign.gov.sk

ФИНЛАНДИЯ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Адрес за уведомления на Европейската комисия:

European Commission

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Peace Building

CHAR 12/108

B-1049 Brussels

Belgium

Тел.: +(32- 2) 296 61 33 / 295 55 85

Факс: (32- 2) 299 08 73


Top