Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1161

Регламент (ЕО) № 1161/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно информацията за хранителната верига, която се предоставя от предприятията за хранителни продукти, които управляват кланици (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 314, 1.12.2009, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 182 - 183

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1161/oj

1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1161/2009 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно информацията за хранителната верига, която се предоставя от предприятията за хранителни продукти, които управляват кланици

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (1), и по-специално член 10, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 853/2004 се установяват специфични правила по отношение на хигиената на храните от животински произход. По-специално в раздел III от приложение II към посочения регламент се поставя изискването предприятията за хранителни продукти, които ръководят кланици, да изискват, получават, проверяват и действат съобразно информацията за хранителната верига по отношение на всички животни, които не са дивеч, които се изпращат или са предназначени да бъдат изпратени в кланицата.

(2)

В точка 2 от посочения раздел се предвижда, че операторите на кланици трябва да получат информацията не по-малко от 24 часа преди пристигането на животните в кланицата, с изключение на възникване на обстоятелствата, упоменати в точка 7 от посочения раздел. В точка 7 се предвижда, че ако има разрешение от компетентния орган, информацията за хранителната верига може да придружава някои животни, посочени в същата точка, при пристигането им в кланицата, вместо да пристигне 24 часа предварително.

(3)

Тъй като предоставянето на информация за хранителната верига е ново изискване за предприятията за хранителни продукти, въведено с Регламент (ЕО) № 853/2004, с Регламент (ЕО) № 2076/2005 на Комисията от 5 декември 2005 г. относно определяне на преходни разпоредби за прилагането на Регламенти (ЕО) № 853/2004, (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (2) се определя преходен период за пълното прилагане на посоченото изискване.

(4)

Безпрепятственото преминаване на информацията за хранителната верига от стопанството до кланицата по-специално се улеснява от член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2076/2005, в който се предвижда дерогация от изискването, определено в приложение II, раздел III, точка 2 от Регламент (ЕО) № 853/2004, да се предоставя информация за хранителната верига 24 часа преди пристигане на животното в кланицата, ако е налице разрешение от страна на компетентния орган и ако това не застрашава целите на посочения регламент.

(5)

Опитът показа, че чрез даването на компетентните органи на възможността да разширяват в зависимост от всеки конкретен случай обхвата на ситуациите, при които информацията за хранителната верига може да се изпрати на кланицата заедно с животните, за които се отнася, а не да пристига там 24 часа предварително, е било постигнато безпрепятственото прилагане на изискванията относно информацията за хранителната верига. В съответствие с гореизложеното е подходящо преходното споразумение да бъде направено постоянно.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(2)  ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 83.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение II, раздел III от Регламент (ЕО) № 853/2004 точка 7 се заменя със следното:

„7.

Ако компетентният орган разрешава и ако това не застрашава целите на настоящия регламент, информацията за хранителната верига може да пристигне в кланицата по-малко от 24 часа преди пристигането там на животни от всички видове, за които се отнася, или да придружава животните при пристигането им в кланицата.

Въпреки това всеки елемент от информацията относно хранителната верига, чието познаване може да доведе до сериозно нарушаване на дейността на кланицата, трябва да бъде предоставен на предприятието за хранителни продукти, управляващо кланицата, достатъчно навреме преди пристигането на животните в кланицата с цел последното да може съответно да планира дейността на кланицата.

Предприятието за хранителни продукти, управляващо кланицата, трябва да оцени необходимата информация и да предаде информацията за хранителната верига на официалния ветеринар. Клането или почистването на животните не може да се извърши без разрешението на официалния ветеринар.“


Top