Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1007

Регламент (ЕО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно търговията с тюленови продукти (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 286, 31.10.2009, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 288 - 291

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1007/oj

31.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 286/36


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1007/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 септември 2009 година

относно търговията с тюленови продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Тюлените са същества с усещания, които могат да изпитват болка, страх и други форми на страдание. В декларация от 26 септември 2006 г. за забрана на тюленови продукти в Европейския съюз (3) Европейският парламент поиска от Комисията незабавно да изготви проект за регламент за забрана на вноса, износа и продажбата на всякакви продукти от гренландски и качулати тюлени. В Резолюция от 12 октомври 2006 г. относно Плана за действие на Общността във връзка със закрилата и хуманното отношение към животните 2006—2010 г (4). Европейският парламент поиска от Комисията да предложи пълна забрана на вноса на тюленови продукти. В Препоръка 1776 (2006) от 17 ноември 2006 г. относно лова на тюлени Парламентарната асамблея на Съвета на Европа препоръча държавите-членки на Съвета на Европа, които извършват лов на тюлени, да бъдат приканени да забранят всички жестоки ловни методи, които не гарантират незабавна смърт без страдание за животните, и да забранят зашеметяването на животни с инструменти като норвежки пикели за убиване на тюлени (hakapiks), бухалки и пушки, както и да насърчават инициативи, целящи забрана на търговията с тюленови продукти.

(2)

Вносът с търговска цел в държави-членки на кожи от някои видове гренландски и качулати тюленчета и на получени от тях продукти е забранен съгласно Директива 83/129/ЕИО на Съвета от 28 март 1983 г. относно вноса в държави-членки на кожи от някои тюленчета и продукти, получени от тях (5).

(3)

Тюлени се ловуват в рамките на Общността и извън нея и се използват за получаване на продукти и артикули като месо, масло, мас, органи, кожухарски кожи и артикули, изработени от тях, които включват разнообразни продукти като Омега-3 капсули и облекло, съдържащо обработени тюленови гладки и кожухарски кожи. Тези продукти се предлагат с търговска цел на различни пазари, включително на пазара на Общността. Като се има предвид естеството на тези продукти, за потребителя е трудно или невъзможно да ги различи от подобни продукти, които не са получени от тюлени.

(4)

Ловът на тюлени е довел до изразяване на сериозно безпокойство от представители на обществеността и правителства, загрижени за хуманно отношение към животните, поради болката, страха и другите форми на страдание, които убиването и одирането на тюлени причиняват на тези животни по начина, по който в повечето случаи се извършват.

(5)

В отговор на загрижеността на граждани и потребители за аспектите на хуманното отношение към животните при убиването и одирането на тюлени и възможното наличие на пазара на продукти, получени от животни, убити и одрани по начин, който причинява болка, страх и други форми на страдание, няколко държави-членки приеха или възнамеряват да приемат законодателство, което регулира търговията с тюленови продукти, като забранява вноса и производството на такива продукти, докато в други държави-членки не се въвеждат ограничения върху търговията с тези продукти.

(6)

Поради това съществуват разлики между националните разпоредби, уреждащи търговията, вноса, производството и пускането на пазара на тюленови продукти. Тези разлики оказват неблагоприятно въздействие върху функционирането на вътрешния пазар по отношение на продукти, които съдържат или може да съдържат тюленови продукти и създават пречки за търговията с такива продукти.

(7)

Наличието на такива различни разпоредби може освен това да спре потребителите да купуват продукти, които не са получени от тюлени, но не могат лесно да се различат от подобни стоки, получени от тюлени, или продукти, които може да съдържат елементи или съставки, получени от тюлени, без това да е лесно за установяване, като например кожухарски кожи, Омега-3 капсули и масла и кожени изделия.

(8)

Поради това мерките, предвидени в настоящия регламент, следва да хармонизират правилата в рамките на Общността по отношение на търговските дейности, свързани с тюленови продукти, и по този начин да предотвратят смущенията на вътрешния пазар за съответните продукти, включително за продукти, които са равностойни на произведените от тюлени продукти или могат да ги заменят.

(9)

В съответствие с Протокола относно закрилата и хуманното отношение към животните, приложен към Договора, Общността трябва да отчита напълно изискванията за хуманно отношение към животните, когато разработва и осъществява, наред с другото, политиката в областта на вътрешния пазар. Хармонизираните правила, предвидени в настоящия регламент, следва съответно изцяло да вземат под внимание съображенията за хуманно отношение към животните.

(10)

За да се премахне съществуващата разпокъсаност на вътрешния пазар, необходимо е да се осигурят хармонизирани правила, като същевременно се вземат под внимание съображенията за хуманно отношение към животните. За да се противодейства ефективно и съразмерно на пречките за свободното движение на въпросните продукти, пускането на тюленови продукти на пазара следва по принцип да не е разрешено, така че да се възстанови доверието на потребителите, като същевременно се гарантира подходящ отговор на загрижеността за хуманно отношение към животните. Тъй като предмет на загрижеността на гражданите и потребителите е и самото убиване и одиране на тюлени, е необходимо също така да бъдат взети мерки за намаляване на търсенето, водещо до предлагане на пазара на тюленови продукти и съответно икономическото търсене, водещо до лова на тюлени с търговска цел. С оглед осигуряването на ефективно им прилагане тези хармонизирани правила следва да се прилагат в момента на вноса или на мястото на вноса на вносни продукти.

(11)

Въпреки че вероятно е възможно тюлените да бъдат убивани и одирани по начин, при който се избягва причиняването на ненужна болка, страх или други форми на страдание, предвид условията, при които се провежда ловът на тюлени, последователно упражняване на контрол върху спазването от страна на ловците на изискванията за хуманно отношение към животните, на практика не е осъществимо или поне е много трудно да се постигне ефективно, както е посочено в заключенията на Европейски орган за безопасност на храните от 6 декември 2007 г.

(12)

Ясно е също така, че други форми на хармонизирани правила, като например изисквания за етикетиране, няма да постигнат същия резултат. Освен това поставянето на изискване към производители, дистрибутори или търговци на дребно, за етикетиране на продуктите, които са получени изцяло или частично от тюлени, би натоварило значително тези икономически оператори и също така би оскъпило непропорционално онези продукти, в които тюленовите продукти представляват само минимална част от съответния продукт. От друга страна, по-лесно ще е да се спазват мерките, предвидени в настоящия регламент, като същевременно това ще успокои потребителите.

(13)

За да се гарантира, че хармонизираните правила, предвидени в настоящия регламент, са напълно действащи, тези правила следва да се прилагат не само за тюленови продукти с произход от Общността, но и за продукти, внесени в Общността от трети държави.

(14)

Основните икономически и социални интереси на инуитските общности, които ловуват тюлени като средство за гарантиране на своето препитание, не трябва да бъдат засегнати по неблагоприятен начин. Ловът е неразделна част от културата и идентичността на инуитите и като такъв е признат в Декларацията на Организацията на обединените нации за правата на коренното население. Поради това следва да бъде допуснато пускането на пазара на тюленови продукти, получени от лов, традиционно провеждан от инуитските и други коренни общности и които допринасят за тяхното препитание.

(15)

Настоящият регламент установява хармонизирани правила относно пускането на пазара на тюленови продукти. Следователно той не засяга други общностни или национални правила, уреждащи лова на тюлени.

(16)

Мерките, необходими за прилагане на настоящия регламент, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (6).

(17)

По-специално на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да определя условията за пускането на пазара на тюленови продукти, получени от лов, традиционно провеждан от инуитските и други коренни общности, и които допринасят за тяхното препитание, да определя условията за внос на тюленови продукти, който e епизодичен и се състои само от стоки за лична употреба на пътници или техните семейства, както и да определя условията за пускането на пазара на тюленови продукти, получени от лов, регулирани от националното законодателство единствено с цел устойчиво управление на морските ресурси. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(18)

С цел улесняване на действията по правоприлагане, провеждани от съответните национални органи, Комисията следва да издаде технически насоки, предоставящи незадължителни указания относно кодовете от Комбинираната номенклатура, които може да се прилагат за тюленовите продукти, предмет на настоящия регламент.

(19)

Държавите-членки следва да установят система от санкции, приложими при нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент, и да гарантират тяхното прилагане. Тези санкции следва да са ефективни, пропорционални и възпиращи.

(20)

Държавите-членки следва редовно да представят доклади за действията, предприети за прилагането на настоящия регламент. Въз основа на тези доклади Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент.

(21)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно премахването на пречките пред функционирането на вътрешния пазар чрез хармонизиране на националните забрани върху търговията с тюленови продукти на общностно равнище, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може да бъде постигната по-добре на общностно равнище, Общността може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява хармонизирани правила относно пускането на пазара на тюленови продукти.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„тюлен“ означава екземпляри от всички видове перконоги (същински тюлени (Phocidae), ушати тюлени (Otariidae) и моржове (Odobenidae);

2.

„тюленов продукт“ означава всички продукти, обработени или необработени, получени от тюлени, включително месо, масло, мас, органи, сурови кожухарски кожи и дъбени или апретирани кожухарски кожи, включително кожи, съединени на плоскости, кръст и подобни форми, и артикули, изработени от кожухарски кожи;

3.

„пускане на пазара“ означава пускане на пазара на Общността, като по този начин стоките стават достъпни за трети лица срещу заплащане;

4.

„инуити“ са представителите на коренното население в инуитските територии, а именно тези арктически и субарктически територии, в които понастоящем или традиционно инуитите имат коренни права и интереси, признати са от инуитите за техни сънародници, и включват представители на Inupiat, Yupik (Аляска), Inuit, Inuvialuit (Канада), Kalaallit (Гренландия) и Yupik (Русия);

5.

„внос“ означава всяко въвеждане на стоки на митническата територия на Общността.

Член 3

Условия за пускане на пазара

1.   Пускането на пазара на тюленови продукти се разрешава само ако тюленовите продукти са получени от лов, традиционно осъществяван от инуити или други коренни общности, и допринасят за тяхното препитание. Тези условия се прилагат в момента на вноса или на мястото на внос на вносни продукти.

2.   Чрез дерогация от параграф 1:

а)

разрешава се също така вносът на тюленови продукти, който е епизодичен и се състои само от стоки за лична употреба на пътници и техните семейства. Естеството и количеството на тези стоки не може да са такива, че да създават предположение за вноса им с търговска цел;

б)

пускането на пазара се разрешава също така за тюленови продукти, които са получени от странични продукти от лов, регулиран съгласно националното законодателство и извършван единствено с цел устойчиво управление на морските ресурси. Такова пускане на пазара се разрешава единствено с нестопанска цел. Естеството и количеството на тези продукти не може да са такива, че да създават предположение за пускането им на пазара с търговска цел.

Прилагането на настоящия параграф не следва да препятства постигането на целта на настоящия регламент.

3.   Комисията, в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 5, параграф 2, издава технически насоки с примерен списък на кодовете на Комбинираната номенклатура, които може да обхващат тюленовите продукти, предмет на настоящия член.

4.   Без да се засяга параграф 3, мерките за прилагане на настоящия член, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 5, параграф 3.

Член 4

Свободно движение

Държавите-членки не може да възпрепятстват пускането на пазара на тюленови продукти, които съответстват на настоящия регламент.

Член 5

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (7). Този комитет може при необходимост да се обръща към други регулаторни комитети като например Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, създаден с член 58, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (8).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 6

Санкции и тяхното налагане

Държавите-членки установяват система за санкции, приложими за нарушаване на настоящия регламент и вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите-членки уведомяват Комисията за тези разпоредби до 20 август 2010 г. и незабавно я уведомяват за всякакви последващи изменения в тях.

Член 7

Доклади

1.   В срок до 20 ноември 2011 г. и след това — на всеки четири години, държавите-членки представят пред Комисията доклад относно действията, предприети с цел прилагане на настоящия регламент.

2.   Въз основа на докладите, посочени в параграф 1, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент в рамките на дванадесет месеца след края на всеки съответен отчетен период.

Член 8

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3 се прилага от 20 август 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 16 септември 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

C. MALMSTRÖM


(1)  Становище от 26 февруари 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище на Европейския парламент от 5 май 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 27 юли 2009 г.

(3)  ОВ C 306 E, 15.12.2006 г., стр. 194.

(4)  ОВ C 308 E, 16.12.2006, стр. 170.

(5)  ОВ L 91, 9.4.1983 г., стр. 30.

(6)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(7)  ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.


Top