Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0913

Регламент (ЕО) № 913/2009 на Съвета от 24 септември 2009 година за прекратяване на процедурата по преразглеждане във връзка с нов износител на Регламент (ЕО) № 1174/2005, налагащ окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на ръчни колички за палети и основните им части с произход от Китайската народна република, за повторно налагане на митото по отношение на вноса от един износител от тази държава и за прекратяване на регистрирането на този внос

OJ L 258, 1.10.2009, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 082 P. 153 - 155

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/913/oj

1.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 258/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 913/2009 НА СЪВЕТА

от 24 септември 2009 година

за прекратяване на процедурата по преразглеждане във връзка с „нов износител“ на Регламент (ЕО) № 1174/2005, налагащ окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на ръчни колички за палети и основните им части с произход от Китайската народна република, за повторно налагане на митото по отношение на вноса от един износител от тази държава и за прекратяване на регистрирането на този внос

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основният регламент“), и по-специално член 11, параграф 4 от него,

като взе предвид предложението на Комисията, представено след консултация с консултативния комитет,

като има предвид, че:

1.   ДЕЙСТВАЩИ МЕРКИ

(1)

С Регламент (ЕО) № 1174/2005 (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито върху вноса на ръчни колички за палети и основните им части с произход от Китайската народна република. По отношение на четирите дружества, за които се прилагат индивидуални мита, митата в сила варират от 7,6 % до 39,9 %. Митото, прилагано за „всички останали дружества“, е 46,7 %. С Регламент (ЕО) № 684/2008 (3) беше уточнен обхватът на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 1174/2005.

2.   НАСТОЯЩО РАЗСЛЕДВАНЕ

2.1.   Искане за преразглеждане

(2)

Комисията получи искане за преразглеждане във връзка с „нов износител“ на Регламент (ЕО) № 1174/2005 съгласно член 11, параграф 4 от основния регламент от производител износител на ръчни колички за палети и основните им части с произход от Китайската народна република.

(3)

Искането бе подадено от Crown Equipment (Suzhou) Company Limited („Crown Suzhou“ или „заявителят“).

(4)

Заявителят твърдеше, че е работил в условията на пазарна икономика и че не е изнасял разглеждания продукт за Общността през периода на разследването, на който са основани антидъмпинговите мерки, т.е. периода от 1 април 2003 г. до 31 март 2004 г. („първоначалният период на разследване“) и че не е бил свързан с никой от производителите износители на разглеждания продукт, които подлежат на действащите мерки. Освен това заявителят твърдеше, че е започнал да изнася ръчни колички за палети и основните им части за Общността след края на първоначалния период на разследване.

2.2.   Започване на процедура по преразглеждане във връзка с „нов износител“

(5)

Като установи след консултация с консултативния комитет, че са налице достатъчно доказателства, които обосновават започването на процедура по преразглеждане във връзка с „нов износител“ в съответствие с член 11, параграф 4 от основния регламент, и след като на засегнатото производство на Общността бе дадена възможност да представи коментари, с Регламент (ЕО) № 52/2009 (4) Комисията започна процедура по преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1174/2005 по отношение на заявителя („процедура по преразглеждане“).

(6)

В съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 52/2009 антидъмпинговото мито от 46,7 %, наложено с Регламент (ЕО) № 1174/2005 върху вноса на ръчни колички за палети и основните им части, произведени от заявителя, бе отменено. Същевременно, съгласно член 14, параграф 5 от основния регламент, на митническите власти бе възложено да предприемат съответни мерки, за да регистрират този внос.

2.3.   Разглеждан продукт

(7)

„Разглежданият продукт“ е същият като посоченият в Регламент (ЕО) № 1174/2005, изменен с Регламент (ЕО) № 684/2008, а именно ръчни колички за палети и основните им части, т.е. шасита и хидравлика, с произход от Китайската народна република, понастоящем попадащи под кодовете по КН ex 8427 90 00 и ex 8431 20 00. Ръчните колички за палети се определят като колички с колела, носещи подемни вилични рогове за манипулиране на палети, проектирани да бъдат ръчно бутани, теглени и управлявани върху гладки, равни и твърди повърхности от оператор пешеходец посредством използването на шарнирен кормилен лост. Ръчните колички за палети са проектирани само за повдигане на товар чрез помпане на кормилния лост до височина, достатъчна за транспортирането на товара, и нямат никакви други допълнителни функции или приложения, като например: i) преместване и повдигане на товарите, с цел да бъдат поставени на по-голяма височина или да се подпомогне складирането на товарите (високоповдигачи); ii) стифиране на една палета върху друга (кари за стифиране); iii) повдигане на товара до работна повърхност (кари с ножично повдигане); или iv) повдигане и претегляне на товари (кари за претегляне).

2.4.   Засегнати страни

(8)

Комисията уведоми официално заявителя, представителите на производството на Общността и представителите на страната износител за започването на преразглеждането. На заинтересованите страни бе предоставена възможност да представят писмено становищата си и да поискат изслушване в срока, определен в Регламент (ЕО) № 52/2009.

(9)

Службите на Комисията също така изпратиха на заявителя формуляр на заявление за получаване на статут за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТУПИ), и въпросник и получиха отговор в рамките на определения за целта срок.

2.5.   Период на разследването за преразглеждане

(10)

Разследването на дъмпинга обхвана периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2008 г.

3.   ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСКАНЕТО ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С „НОВ ИЗНОСИТЕЛ“

(11)

С писмо до Комисията от 22 май 2009 г. Crown Suzhou официално оттегли искането си за преразглеждане във връзка с „нов износител“ по член 11, параграф 4 от основния регламент.

(12)

Бе разгледан въпросът, дали има основания за продължаване на разследването ex officio. Комисията счете, че прекратяването на разследването не би засегнало действащите антидъмпингови мерки, че на Crown Suzhou следва да се наложи отново с обратна сила ставката на митото, прилагано за „всички останали дружества“ и че прекратяването не би противоречало на интереса на Общността. Въз основа на това разследването следва да бъде прекратено.

(13)

Заинтересованите страни бяха информирани за намерението да бъде прекратено разследването и да бъде наложено отново окончателното антидъмпингово мито върху вноса на разглеждания продукт, произвеждан и продаван за износ за Общността от Crown Suzhou, и им бе предоставена възможност да представят коментари. Не бяха получени обаче коментари, които да променят настоящото решение.

(14)

Поради това се стигна до заключението, че към вноса в Общността на ръчни колички за палети и основните им части, т.е. шасита и хидравлика, с произход от Китайската народна република, понастоящем попадащи под кодовете по КН ex 8427 90 00 и ex 8431 20 00 и произвеждани и продавани за износ за Общността от Crown Suzhou, следва да се прилага общонационалното мито, прилагано за „всички други дружества“ (46,7 %), наложено с Регламент (ЕО) № 1174/2005, и че поради това посочената митническа ставка следва да бъде наложена отново.

4.   НАЛАГАНЕ НА АНТИДЪМПИНГОВОТО МИТО С ОБРАТНА СИЛА

(15)

Предвид посочените по-горе констатации антидъмпинговото мито, което се прилага по отношение на Crown Suzhou, следва да се наложи с обратна сила, считано от датата на влизане в сила на Регламент (ЕО) № 52/2009, върху вноса на разглеждания продукт, който е подлежал на регистриране съгласно член 3 от посочения регламент.

5.   ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА МЕРКИТЕ

(16)

Процедурата по преразглеждане не засяга датата, на която ще изтече срокът на действие на мерките, наложени с Регламент (ЕО) № 1174/2005, съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Процедурата по преразглеждане във връзка с „нов износител“, започната с Регламент (ЕО) № 52/2009, се прекратява и антидъмпинговото мито, което съгласно член 1 от Регламент (ЕО) № 1174/2005 е приложимо за „всички други дружества“ (допълнителен код по ТАРИК А999) в Китайската народна република, се налага върху вноса, определен в член 1 от Регламент (ЕО) № 52/2009.

2.   Антидъмпинговото мито, приложимо в съответствие с член 1 от Регламент (ЕО) № 1174/2005 за „всички други дружества“ в Китайската народна република, се налага, считано от23 януари 2009 г., върху вноса на ръчни колички за палети и основните им части, регистриран съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 52/2009.

3.   На митническите органи се възлага да преустановят регистрационния режим за вноса, прилаган в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 52/2009.

4.   Освен ако не е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 септември 2009 година.

За Съвета

Председател

C. BILDT


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 189, 21.7.2005 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 192, 19.7.2008 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 17, 22.1.2009 г., стр. 19.


Top