Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0725

Регламент (ЕО) № 725/2009 на Комисията от 7 август 2009 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Pan de Cruz de Ciudad Real (ЗГУ))

OJ L 206, 8.8.2009, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 007 P. 291 - 292

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/725/oj

8.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 725/2009 НА КОМИСИЯТА

от 7 август 2009 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Pan de Cruz de Ciudad Real (ЗГУ))

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Pan de Cruz de Ciudad Real“, подадена от Испания, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 август 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 324, 19.12.2008 г., стр. 26.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Хранителни продукти, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 510/2006:

Клас 2.4.   Хляб, тестени изделия, сладкарски и захарни изделия

ИСПАНИЯ

Pan de Cruz de Ciudad Real (ЗГУ)


Top