EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0723

Регламент (ЕО) № 723/2009 на Съвета от 25 юни 2009 година относно правната рамка на Общността за консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC)

OJ L 206, 8.8.2009, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 014 P. 291 - 298

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/723/oj

8.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 723/2009 НА СЪВЕТА

от 25 юни 2009 година

относно правната рамка на Общността за консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 171 и член 172, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като взе предвид становището на Комитета на регионите (3),

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 171 от Договора Общността може да създава съвместни предприятия или всякакви други структури, необходими за ефективното осъществяване на програмите на Общността в областта на научните изследвания, технологичното развитие и демонстрационните дейности.

(2)

Подкрепата и развитието на научноизследователски инфраструктури е текуща цел на Общността, както е отразено в Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (4) и особено в Решение 2006/974/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специалната програма „Капацитети“ (5).

(3)

Докато традиционната подкрепа за използването и развитието на европейски научноизследователски инфраструктури основно е под формата на безвъзмездни средства за установени научноизследователски инфраструктури в държавите-членки, в последните години стана очевидна необходимостта от допълнителни усилия за стимулиране на развитието на нови структури чрез изготвяне на подходяща правна рамка, която следва да улеснява установяването и експлоатацията им на общностно равнище.

(4)

Тази необходимост бе изразена много пъти, както на политическо ниво от държавите-членки и институциите на Общността, така и от различни действащи лица в рамките на европейската научноизследователска общност, като предприятия, научноизследователски центрове и университети, и по-специално Европейския форум за стратегии за научноизследователски инфраструктури (ESFRI).

(5)

Въпреки че централната роля, която имат научноизследователските инфраструктури от световна класа, за постигане на целите на Общността в областта на научните изследвания и технологичното развитие, посочени в член 163 от Договора, е по този начин отдавна призната в рамковите програми на Общността за научни изследвания и технологично развитие, правилата за управление на установяването, финансирането и експлоатацията на тези структури са все още фрагментирани и разделени по региони. Предвид факта, че европейските научноизследователски инфраструктури се конкурират с тези на световните партньори на Общността, които инвестират и ще инвестират усилено в модерни широкомащабни научноизследователски инфраструктури, както и предвид това, че тези инфраструктури стават все по-сложни и скъпи, като често пъти не са по възможностите на отделна държава-членка или дори континент, сега е необходимо да се използва и развие целият потенциал на член 171 от Договора, като се създаде рамка, съдържаща процедурите и условията за създаване и експлоатация на европейски научноизследователски инфраструктури на ниво Общност, необходими за ефикасното изпълнение на програмите на Общността в областта на научните изследвания и технологичното развитие. Тази нова правна рамка би допълнила другите съществуващи правни форми в националното, международното или общностното законодателство.

(6)

За разлика от съвместните технологични инициативи (СТИ), учредени като съвместни предприятия, на които Общността е член и за които прави финансови вноски, консорциумът за европейска научноизследователска инфраструктура (наричан по-долу „ERIC“) не следва да бъде възприеман като орган на Общността по смисъла на член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (6) (Финансовия регламент), а като правен субект, на който Общността не е непременно член и на който тя не изпраща финансови вноски по смисъла на член 108, параграф 2, буква е) от Финансовия регламент.

(7)

Предвид тясното сътрудничество между държавите-членки и Общността при изготвянето на програми и изпълнението на съответните им научноизследователски дейности, така че да се допълват взаимно, както е посочено в членове 164 и 165 от Договора, следва заинтересованите държави-членки да бъдат тези, които сами или съвместно с други квалифицирани субекти определят нуждите си от установяване на научноизследователски инфраструктури в този правен формат въз основа на своите дейности по научни изследвания и технологично развитие и въз основа на изискванията на Общността. Поради същите причини членството в ERIC следва да бъде отворено за заинтересованите държави-членки с възможно участие на изпълняващи условията държави, свързани с Рамковата програма на Общността за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (наричани по-долу „асоциирани държави“) и на трети държави, както и на специализирани междуправителствени организации. В допълнение към пълноправно членство държавите-членки следва да могат да бъдат наблюдатели на даден ERIC при условията, определени в неговия устав.

(8)

ERIC, създаден съгласно настоящия регламент, следва да има за основна задача установяването и експлоатацията на научноизследователска инфраструктура на неикономическа основа и голямата част от неговите ресурси следва да бъдат предназначени за изпълнението на тази основна задача. С цел насърчаване на иновациите, знанието и трансфера на технологии на ERIC следва да се позволи да извършва някои ограничени икономически дейности, при условие че те са тясно свързани с основната му задача и не застрашават постигането ѝ. Установяването на научноизследователски инфраструктури като ERIC не изключва такива инфраструктури от общоевропейски интерес, притежаващи друга правна форма, да могат да бъдат наравно признати за оказващи принос за напредъка на европейските научни изследвания, включително за изпълнението на пътната карта, разработена от Европейския форум за стратегии за научноизследователски инфраструктури (ESFRI). Комисията следва да осигури членовете на ESFRI и другите заинтересовани страни да бъдат информирани за тези алтернативни правни форми.

(9)

Научноизследователските инфраструктури следва да спомогнат за запазването на високото качество на научните изследвания в Общността и на конкурентоспособността на икономиката на Общността въз основа на средносрочни до дългосрочни прогнози чрез ефикасна подкрепа на европейските научноизследователски дейности. За да се постигне това, те следва да бъдат реално отворени за широката европейска научноизследователска общност в съответствие с правилата, установени в уставите им, и следва да са изградени с целта за усъвършенстване на европейските научни възможности, така че да надминат днешното състояние, и по този начин следва да допринесат за развитието на европейското научноизследователско пространство.

(10)

За да се позволи установяването на ефикасна процедура за създаване на ERIC, е необходимо субектите, желаещи да създадат ERIC, да подадат заявление до Комисията, която следва да прецени с помощта на независими експерти, което може да включва ESFRI, дали предложената научноизследователска инфраструктура съответства на настоящия регламент. Подобно заявление следва да съдържа декларация на приемащата държава-членка, че тя признава ERIC за международен орган или организация за целите на прилагането на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (7) и Директива 92/12/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 година относно общия режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз, и държането, движението и мониторинга на такива продукти (8), от самото му създаване. ERIC следва също да може да се освобождава от определени задължения като международна организация за целите на прилагането на Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (9), в съответствие с правилата за държавните помощи.

(11)

От съображения за прозрачност решението за създаване на ERIC следва да се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. От същите съображения към такива решения следва да бъдат приложени съществените елементи от устава на ERIC.

(12)

За да изпълнява задачите си по най-ефикасния начин, ERIC следва да притежава правосубектност и пълна юридическа правоспособност от деня на влизане в сила на решението за създаването му. За да се определи приложимото право, ERIC следва да има седалище по устав на територията на член на същия ERIC, който е държава-членка или асоциирана държава.

(13)

Най-малко три държави-членки следва да членуват в ERIC, а сред членовете могат да бъдат асоциирани държави и други трети държави, различни от асоциираните държави, които изпълняват условията, както и специализирани междуправителствени организации.

(14)

В съответствие с общностното измерение на регламент, държавите-членки следва заедно да разполагат с мнозинството от гласовете в събранието на членовете на ERIC.

(15)

За прилагането на настоящата рамка следва в устава да бъдат предвидени по-подробни разпоредби, въз основа на които Комисията следва да проучи съответствието на дадено заявление с установената в настоящия регламент рамка.

(16)

Необходимо е да се гарантира, че от една страна ERIC притежава необходимата гъвкавост, за да измени устава си, и че от друга страна, Общността, която създава ERIC, запазва контрол над някои съществени елементи. Ако изменение засяга съществен въпрос от устава, приложено към решението за създаване на ERIC, това изменение, преди да породи действие, следва да бъде одобрено с решение на Комисията, взето при следване на същата процедура като при създаването на ERIC. Комисията следва да се уведомява за всяко друго изменение и да има възможност да му се противопостави, ако сметне, че изменението противоречи на настоящия регламент.

(17)

За ERIC е необходимо да се снабди със собствени органи за ефективното управление на дейностите си. В устава следва да се определи начинът, по който тези органи представляват юридически ERIC.

(18)

Необходимо е ERIC да извършва дейностите си в съответствие със солидни бюджетни принципи за упражняване на финансовата си отговорност.

(19)

Финансиране на ERIC от Общността може да се предоставя в съответствие с дял VI от Финансовия регламент. Финансиране в рамките на политиката на сближаване също следва да бъде възможно съгласно съответното законодателство на Общността.

(20)

За да изпълнява задачите си по най-ефикасния начин и като логическо следствие от правосубектността си, ERIC следва да бъде отговорен за дълговете си. За да се позволи на членовете да намерят подходящи решения по отношение на отговорността си, следва в устава да се предостави възможност за различни режими на отговорност, които да надхвърлят отговорността, ограничена до вноските на членовете.

(21)

Тъй като ERIC се установява в съответствие с правото на Общността, той следва да бъде регулиран от това право, наред с правото на държавата, в която се намира седалището му по устав. ERIC обаче може да извършва дейността си в друга държава. Правото на въпросната държава следва да се прилага по отношение на определени въпроси, определени в устава на ERIC. Освен това ERIC следва да се управлява в съответствие с правилата за прилагане, съответстващи на устава.

(22)

Държавите-членки са свободни да прилагат или приемат всякакви законови, подзаконови или административни разпоредби, при условие че не са в противоречие с приложното поле или целите на настоящия регламент.

(23)

За да гарантира достатъчен контрол на спазването на настоящия регламент, ERIC следва да представи на Комисията и на съответните публични органи годишния си доклад и цялата информация за обстоятелства, заплашващи да попречат сериозно на изпълнението на неговите задачи. Ако Комисията получи сведения чрез годишния доклад или по друг начин, че ERIC нарушава сериозно настоящия регламент или друго приложимо законодателство, тя следва да изиска обяснения и/или действия от ERIC и/или неговите членове. В изключителни случаи и ако не бъде предприето действие за поправяне на нарушението, Комисията би могла да отмени решението за създаване на ERIC, като по този начин довежда до ликвидацията на ERIC.

(24)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно установяването на рамка за европейските научноизследователски инфраструктури между държавите-членки, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки в рамките на националните им конституционни системи, поради транснационалната същност на проблема, и поради това може да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(25)

Тъй като настоящият регламент се създава главно с оглед ефективното изпълнение на програмите на Общността за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности и тъй като необходимите за прилагането му мерки са по същество мерки за управление, последните следва да бъдат приети в съответствие с процедурата по управление, предвидена в член 4 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г., за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (10),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент създава правна рамка, установяваща изискванията и процедурите, които следва да се спазят при създаването на консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (наричан по-долу „ERIC“), както и последиците от създаването му.

Член 2

Определения

За целите на прилагането на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

Терминът „научноизследователска инфраструктура“ означава съоръжения, ресурси и свързани с тях услуги, използвани от научната общност за провеждане на научни изследвания на високо ниво в съответните области и обхваща значително научно оборудване или набори от инструменти; ресурси, основани на знанието, като колекции, архиви или структурирана научна информация; инфраструктурите, базирани на информационни и телекомуникационни технологии, като мрежи тип Grid, компютърна техника, софтуер и средства за комуникация, както и всички останали средства, позволяващи постижения на най-високо ниво. Тези инфраструктури могат да бъдат съсредоточени в един обект или „разпръснати“ (организирана мрежа от ресурси);

б)

„Трета държава“ означава държава, която не е държава-членка на Европейския съюз;

в)

„Асоциирана държава“ означава трета държава, страна по международен договор с Общността, въз основа на който тя плаща финансова вноска за всички или за част от програмите на Общността за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности.

Член 3

Задача и други дейности

1.   Основната задача на ERIC е да създаде и експлоатира научноизследователска инфраструктура.

2.   ERIC изпълнява основната си задача с нестопанска цел. Въпреки това той може да извършва ограничени икономически дейности, при условие че те са тясно свързани с основната му задача и не застрашават постигането ѝ.

3.   ERIC отчита отделно разходите и приходите от икономическите си дейности и фактурира тези дейности въз основа на пазарната цена или ако това не може да бъде установено, въз основа на пълните разходи, към които е добавена разумна надбавка.

Член 4

Изисквания по отношение на инфраструктурата

Научноизследователската инфраструктура, която предстои да бъде създадена от ERIC, отговаря на следните изисквания:

а)

необходима е за осъществяването на европейски научноизследователски програми и проекти, включително за ефикасното изпълнение на програмите на Общността за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности;

б)

представлява добавена стойност по отношение на укрепването и структурирането на европейското научноизследователско пространство (ERA) и значително подобрение в съответните научни и технологични области в международен мащаб;

в)

предоставя ефективен достъп, при спазване на правилата, определени в устава, на европейската научноизследователска общност, състояща се от изследователи от държавите-членки и от асоциираните държави;

г)

спомага за мобилността на знанието и/или на изследователите в европейското научноизследователско пространство и засилва използването на интелектуалния потенциал в цяла Европа; и

д)

допринася за разпространяване и оптимизиране на резултатите от дейностите на Общността в областта на научните изследвания, технологичното развитие и демонстрационните дейности.

Член 5

Заявление за създаване на ERIC

1.   Субектите, които желаят да създадат ERIC (наричани по-долу „заявители“), подават заявление до Комисията. Заявлението се подава писмено на един от официалните езици на институциите на Съюза и съдържа следното:

а)

искане към Комисията за създаване на ERIC;

б)

предложение за устав на ERIC, посочен в член 10;

в)

техническо и научно описание на научноизследователската инфраструктура, която предстои да бъде създадена и експлоатирана от ERIC, в което се засягат по-специално изискванията, посочени в член 4;

г)

декларация на приемащата държава-членка, че тя признава ERIC за международен орган по смисъла на член 143, буква ж) и член 151, параграф 1, буква б) от Директива 2006/112/ЕО и за международна организация по смисъла на член 23, параграф 1, второ тире от Директива 92/12/ЕИО, от самото му създаване. Ограниченията и условията на предвидените в тези разпоредби освобождавания се определят в споразумение, сключено от членовете на ERIC.

2.   Комисията оценява заявлението според изискванията, определени от настоящия регламент. По време на оценката тя трябва да поиска мненията на независими експерти, по-специално от предвидената сфера на дейност на ERIC. Резултатът от тази оценка се съобщава на заявителите, които се приканват при необходимост да допълнят или изменят заявлението си.

Член 6

Решение относно заявлението

(1)   Като взема предвид резултатите от оценката, посочена в член 5, параграф 2, и в съответствие с процедурата, посочена в член 20, Комисията:

а)

приема решение за създаване на ERIC, след като се е уверила, че изискванията по настоящия регламент са спазени; или

б)

отхвърля искането, ако прецени, че изискванията по настоящия регламент не са спазени, включително при липса на декларацията, посочена в член 5, параграф 1, буква г).

2.   Заявителите се уведомяват за решението относно заявлението. В случай на отказ решението се пояснява на заявителите с ясни и точни аргументи.

Решението за създаване на ERIC също се публикува в серия L на Официален вестник на Европейския съюз.

3.   Съществените елементи от устава, посочени в член 10, букви б)—е) и буква ж), подточки i)—vi), съдържащи се в заявлението, се прилагат към решението за създаване на ERIC.

Член 7

Статут на ERIC

1.   ERIC притежава юридическа правосубектност от датата на пораждане на действие на решението за неговото създаване.

2.   Във всяка държава-членка ERIC се ползва с пълната юридическа правоспособност, предоставяна на юридическите лица съгласно националното законодателство. Той може по-специално да придобива, притежава и да се разпорежда с движима, недвижима и интелектуална собственост, да сключва договори и да бъде страна в съдебно производство.

3.   ERIC е международна организация по смисъла на член 15, буква в) от Директива 2004/18/ЕО.

Член 8

Седалище и наименование

1.   ERIC разполага със седалище по устав, разположено на територията на негов член, който е държава-членка на ЕС или асоциирана държава.

2.   Наименованието на ERIC съдържа съкращението „ERIC“.

Член 9

Критерии за членство

1.   Следните субекти могат да станат членове на даден ERIC:

а)

държавите-членки;

б)

асоциираните държави;

в)

трети държави, различни от асоциираните държави;

г)

междуправителствените организации.

2.   ERIC има за членове най-малко три държави-членки. По всяко време към даден ERIC могат да се присъединят като членове още държави-членки, при справедливи и разумни условия, уточнени в устава, и като наблюдатели без право на глас при условия, уточнени в устава. Други асоциирани държави и трети държави, различни от асоциираните държави, както и междуправителствени организации, могат също да станат членове на даден ERIC, ако е налице съгласието на общото събрание на членовете, посочено в член 12, буква а) в съответствие с предвидените в устава условия и процедури за промяна в членството.

3.   Държавите-членки притежават заедно мнозинството от гласовете в общото събрание на членовете.

4.   Всяка държава-членка, асоциирана държава или трета държава може да бъде представлявана от един или повече публичноправни субекти, включително региони, или частноправни субекти със задължение за предоставяне на обществена услуга, при упражняването на изрично посочени права и изпълнението на изрично посочени задължения като член на ERIC.

5.   Асоциираните държави, третите държави и междуправителствените организации, които искат да създадат ERIC или да кандидатстват за членство в него, признават, че той притежава юридическа правосубектност и правоспособност в съответствие с член 7, параграфи 1 и 2 и се подчинява на правилата, определени в изпълнение на член 15.

6.   Асоциираните държави и третите държави, които искат да създадат или да кандидатстват за членство в даден ERIC, третират последния съгласно разпоредбите на член 5, параграф 1, буква г) и член 7, параграф 3.

Член 10

Устав

Уставът на ERIC съдържа най-малко следното:

а)

списък на членовете, наблюдателите, и когато е приложимо, на субектите, които представляват членовете, както и условията и процедурите за промени в членството и представителството в него в съответствие с член 9;

б)

задачите и дейността на ERIC;

в)

седалището по устав в съответствие с член 8, параграф 1;

г)

наименованието на ERIC в съответствие с член 8, параграф 2;

д)

срокът на действие и процедурата за ликвидация на ERIC в съответствие с член 16;

е)

режим на отговорност съгласно член 14, параграф 2;

ж)

основни принципи, които включват:

i)

политиката на достъп за потребителите,

ii)

политиката на научно оценяване,

iii)

политиката на разпространяване,

iv)

политиката в областта на правата върху интелектуалната собственост,

v)

политиката на заетост, включително относно равните възможности,

vi)

политиката на възлагане на обществени поръчки при спазване на принципите на прозрачност, недискриминация и конкуренция;

vii)

извеждане от експлоатация на съоръженията, ако е уместно;

viii)

политиката относно данните;

з)

правата и задълженията на членовете, включително задължението за вноски за балансиран бюджет и право на глас;

и)

органите на ERIC, тяхната роля, отговорности, начина на формирането им и процедурите на вземане на решение, особено що се отнася до промяната на устава в съответствие с членове 11 и 12;

й)

работен(тни) език(ци);

к)

препратки към правилата за прилагане на устава.

Уставът е публично достъпен на уебсайта на ERIC, както и в седалището му по устав.

Член 11

Изменения на устава

1.   Всяко изменение на устава по отношение на въпросите, посочени в член 10, букви б)—е) или буква ж), подточки i)—vi), се представя от ERIC на Комисията за одобрение. Такова изменение не поражда действие преди влизането в сила на решението за даване на одобрение. Комисията прилага член 5, параграф 2 и член 6 mutatis mutandis.

2.   Всяко изменение на устава, различно от посоченото в параграф 1, се представя на Комисията от ERIC в срок от 10 дни след приемането му.

3.   В срок от 60 дни след представянето му Комисията може да повдигне възражение срещу такова изменение, като изложи причините, поради които изменението не отговаря на изискванията на настоящия регламент.

4.   Изменението не поражда действие преди да е изтекъл или преди Комисията да се е отказала от срок за повдигане на възражение или преди да е било оттеглено повдигнато възражение.

5.   Заявлението за изменение съдържа следното:

а)

текста на предложеното или, ако е уместно, приетото изменение, включително датата, на която влиза в сила;

б)

изменената консолидирана версия на устава.

Член 12

Организация на ERIC

Уставът предвижда най-малко следните органи със следната компетентност:

а)

общо събрание на членовете, което е органът с пълни правомощия за вземане на решения, включително за приемане на бюджета;

б)

директор или управителен съвет, назначен от общото събрание на членовете, като изпълнителен орган и представител на ERIC.

В устава се уточнява начинът, по който членовете на управителния съвет представляват ERIC.

Член 13

Бюджетни принципи, отчет и одит

1.   Всички приходни и разходни пера на ERIC се включват в предварителните оценки, които се изготвят за всяка финансова година и се посочват в бюджета. Приходите и разходите, отразени в бюджета, са балансирани.

2.   Членовете на ERIC вземат мерки бюджетните кредити да се използват в съответствие с принципите на доброто финансово управление.

3.   Бюджетът се съставя и изпълнява, като отчетите се представят при спазване на принципа на прозрачността.

4.   Към отчетите на ERIC се прилага доклад за бюджетното и финансовото управление за финансовата година.

5.   ERIC се подчинява на изискванията на приложимото законодателство по отношение на подготовката, съставянето, одита и публикуването на отчетите.

Член 14

Отговорност и застраховане

1.   ERIC носи отговорност за дълговете си.

2.   Финансовата отговорност на членовете на ERIC за дълговете му се ограничава до съответните им вноски. Членовете могат да посочат в устава, че ще поемат точно определена отговорност, надхвърляща съответните им вноски, или неограничена отговорност.

3.   В случай че финансовата отговорност на членовете не е неограничена, ERIC сключва застраховки, подходящи за покриване на рисковете, свързани със създаването и функционирането на инфраструктурата.

4.   Общността не е отговорна за дълговете на ERIC.

Член 15

Приложимо право и компетентна юрисдикция

1.   Създаването и вътрешната уредба на ERIC се уреждат от:

а)

общностното право, по-специално настоящия регламент и решенията, посочени в член 6, параграф 1, буква а) и в член 11, параграф 1;

б)

правото на държавата, в която се намира седалището по устав на ERIC, в случаите, когато въпросите не се уреждат или се уреждат само частично от актовете, посочени в буква а);

в)

устава и правилата за прилагането му.

2.   Съдът на Европейските общности е компетентен по съдебните споровете между членовете по отношение на ERIC, между членовете и ERIC, както и по всички съдебни спорове, по които Общността е страна.

3.   При споровете между ERIC и трети страни се прилага законодателството на Общността за компетентната юрисдикция. В случаите, които не са обхванати от общностното законодателство, компетентната юрисдикция за решаване на споровете се определя от законодателството на държавата, в която се намира седалището по устав на ERIC.

Член 16

Ликвидация и несъстоятелност

1.   В устава се определя процедурата, която се прилага при ликвидация на ERIC след решение на общото събрание на членовете. Ликвидацията може да включва прехвърляне на дейности към друго юридическо лице.

2.   ERIC уведомява Комисията за решението за ликвидация без необосновано забавяне и при всички случаи в срок от 10 дни след приемане на решението от общото събрание на членовете. Комисията публикува подходящо обявление в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

3.   ERIC уведомява Комисията за приключване на процедурата по ликвидация без необосновано забавяне и при всички случаи в срок от 10 дни след въпросното приключване. Комисията публикува подходящо обявление в серия С на Официален вестник на Европейския съюз. ERIC престава да съществува в деня на публикуване на обявлението.

4.   По всяко време, в случай че не е в състояние да изплаща задълженията си, ERIC уведомява незабавно Комисията за това. Комисията публикува подходящо обявление в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

Член 17

Докладване и контрол

1.   ERIC изготвя годишен доклад за дейностите, в който по специално се отчитат научните, оперативните и финансовите аспекти на дейностите му, посочени в член 3. Този доклад трябва да бъде одобрен от общото събрание на членовете и изпратен на Комисията, както и на съответните публични органи, в срок от шест месеца след края на съответната финансова година. Този доклад се прави обществено достъпен.

2.   ERIC и съответните държави-членки уведомяват Комисията за всички обстоятелства, които сериозно застрашават изпълнението на задачите на ERIC или го възпрепятстват да изпълни условията, определени в рамките на настоящия регламент.

3.   Ако Комисията има основания да подозира, че ERIC нарушава сериозно настоящия регламент, приетите въз основа на него решения или друго приложимо право, тя изисква обяснения от ERIC и/или членовете му.

4.   Ако Комисията, след като е предоставила на ERIC и/или на членовете му разумен срок да предоставят съображенията си, стигне до заключението, че ERIC нарушава сериозно настоящия регламент, приетите въз основа на него решения или друго приложимо право, тя може да предложи на ERIC и членовете му действие за поправяне на нарушението.

5.   Ако не бъде предприето никакво действие за поправяне на нарушението, Комисията може да отмени решението за създаване на ERIC в съответствие с процедурата, посочена в член 20. Това решение се съобщава на ERIC и се публикува в серия L на Официален вестник на Европейския съюз. То води до ликвидацията на ERIC.

Член 18

Разпоредби по целесъобразност

Държавите-членки приемат по необходимите мерки, за осигуряване на ефективното прилагане на настоящия регламент.

Член 19

Доклад и преразглеждане

Не по-късно от 27 юли 2014 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането му и при необходимост предложения за изменения.

Член 20

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от управителен комитет.

2.   При позоваване на настоящия член се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Периодът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на два месеца.

Член 21

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 25 юни 2009 година.

За Съвета

Председател

L. MIKO


(1)  Становище от 19.2.2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 14.1.2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ C 76, 31.3.2009 г., стр. 6.

(4)  ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 54, 22.2.2007 г., стр. 101.

(6)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.

(10)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.


Top