Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0682

Регламент (ЕО) № 682/2009 на Съвета от 27 юли 2009 година за прекратяване на частичното междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими за вноса на някои пластмасови чували и торбички с произход от Китайската народна република

OJ L 197, 29.7.2009, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 054 P. 267 - 268

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/682/oj

29.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 682/2009 НА СЪВЕТА

от 27 юли 2009 година

за прекратяване на частичното междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими за вноса на някои пластмасови чували и торбички с произход от Китайската народна република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (основният регламент), и по-специално член 11, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Комисията, представено след консултации с консултативния комитет,

като има предвид, че:

А.   ПРОЦЕДУРА

1.   Действащи мерки

(1)

През септември 2006 г. с Регламент (ЕО) № 1425/2006 (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои пластмасови чували и торбички с произход, inter alia, от Китайската народна република. Регламентът бе последно изменен с Регламент (ЕО) № 189/2009 на Съвета (3). Митата, които са в сила за осемте дружества с индивидуални мита, варират от 4,3 % до 12,8 %. Митото за оказващите съдействие дружества, на които не са определени индивидуални мита, е 8,4 %, а остатъчното мито възлиза на 28,8 %.

2.   Искане за преразглеждане

(2)

На 25 март 2008 г. Комисията получи искане за частично междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент от един производител износител на някои пластмасови чували и торбички с произход от Китайската народна република.

(3)

Искането бе подадено от CeDo Shanghai Limited („CeDo Shanghai“ или „заявителят“).

(4)

Заявителят твърди, inter alia, че неговите експортни цени към Общността на някои пластмасови чували и торбички са се увеличили значително и съществено повече отколкото конструираната въз основа на неговите разходи за производство в Китайската народна република нормална стойност, като това е довело до редуциране или елиминиране на дъмпинга. Поради това поддържането на мерките на съществуващите нива, основаващи се на установеното преди това ниво на дъмпинг, вече не е необходимо, за да се компенсира дъмпингът.

3.   Започване на преразглеждане

(5)

Като установи след консултация с консултативния комитет, че съществуват достатъчно доказателства в подкрепа на започването на частично междинно преразглеждане, Комисията обяви чрез известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (4), започването на частично междинно преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент, ограничено до разглеждането на дъмпинга, доколкото това засяга CeDo Shanghai.

(6)

Разследването на дъмпинга обхвана периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г.

(7)

Комисията уведоми официално заявителя, представителите на производството на Общността и представителите на страната износител за започването на преразглеждането. На заинтересованите страни бе предоставена възможност да представят писмено становищата си и да поискат изслушване в срока, определен в известието за започване на преразглеждането.

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ

(8)

Разглежданият продукт е същият като посочения в Регламент (ЕО) № 1425/2006 на Съвета, така както е изменен, и представлява пластмасови чували и торбички с тегловно съдържание на полиетилен най-малко 20 %, с дебелина, непревишаваща 100 микрометра (μm), с произход от Китайската народна република, попадащи под кодове по КН ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 и ex 3923 29 90 (кодове по ТАРИК 3923210020, 3923291020 и 3923299020).

В.   ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСКАНЕТО И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

(9)

С писмо от 24 март 2009 г. до Комисията CeDo Shanghai официално оттегли искането си за частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими за вноса на някои пластмасови чували и торбички с произход, inter alia, от Китайската народна република.

(10)

Бе разгледан въпросът дали има основания за продължаване на разследването ex officio. Комисията прецени, че прекратяването на разследването не засяга антидъмпинговата мярка, която вече е в сила, и че това прекратяване не влиза в противоречие с интереса на Общността. Въз основа на това разследването следва да бъде прекратено.

(11)

Заинтересованите страни бяха информирани за намерението за прекратяване на разследването и им беше предоставена възможност да направят коментар. Не бяха получени обаче коментари, които да променят настоящото решение.

(12)

По тази причина Комисията стига до заключението, че преразглеждането относно вноса на някои пластмасови чували и торбички с произход, inter alia, от Китайската народна република следва да бъде прекратено без изменение на действащите антидъмпингови мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Частичното междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими за вноса на някои пластмасови чували и торбички с произход, inter alia, от Китайската народна република, започнато съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 384/96, се прекратява без изменение на действащите антидъмпингови мерки.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юли 2009 година.

За Съвета

Председател

C. BILDT


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 270, 29.9.2006 г., стр. 4.

(3)  ОВ L 67, 12.3.2009 г., стр. 5.

(4)  ОВ C 176, 11.7.2008 г., стр. 9.


Top