EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0663

Регламент (ЕО) № 663/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката

OB L 200, 31.7.2009, p. 31–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/663/oj

31.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 200/31


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 663/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 юли 2009 година

за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 156 и член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Европейската икономика е изправена пред рязък спад, дължащ се на финансовата криза. Необходими са извънредни и незабавни усилия за противодействие на тази тежка и безпрецедентна икономическа ситуация. За да се възстанови доверието сред участниците на пазара, е необходимо незабавно да се разработят мерки, които да окажат въздействие върху икономиката.

(2)

Същевременно е ясно, че дългосрочната стабилност и устойчивост на европейската икономика зависят от нейното преобразуване в отговор на изискванията за енергийна сигурност и необходимостта от намаляване на емисиите на парникови газове. Този извод се потвърждава от нарастващата загриженост относно сигурността на доставките на природен газ.

(3)

Предвид тази загриженост Европейският съвет от 11 и 12 декември 2008 г. в своите заключения утвърди Европейския план за икономическо възстановяване (План за възстановяване), представен от Комисията на 26 ноември 2008 г., в който се определя как държавите-членки и Европейският съюз могат да координират своите политики и да дадат нов тласък на европейската икономика, съобразявайки неговата насоченост с дългосрочните цели на Общността.

(4)

Важна част от Плана за възстановяване е предложението за увеличаване на разходите на Общността в определени стратегически сектори като мярка срещу липсата на доверие сред инвеститорите и като средство за изграждане на по-силна икономика в бъдеще. Европейският съвет поиска от Комисията да представи списък на конкретни проекти при спазване на подходящ географски баланс с цел засилване на инвестициите за разработване, по-специално на инфраструктурни проекти.

(5)

За да бъде ефективен Планът за възстановяване, от решаващо значение е да се финансират мерки, които в кратки срокове да се справят както с икономическата криза, така и с неотложните потребности на Общността от енергия. Независимо от това специалната програма, създадена съгласно настоящия регламент, в никакъв случай не следва да установява прецедент за бъдещите нива на съфинансиране в областта на инвестициите в инфраструктура.

(6)

За да имат осезаемо и значително въздействие, тези мерки следва да са съсредоточени в няколко конкретни сектора, където действията биха имали несъмнен принос за постигане на целите за сигурност на енергийните доставки и за намаляване на емисиите на парникови газове; съществуват големи и достигнали зрялост проекти, които могат по ефикасен и ефективен начин да оползотворят значителна по размер финансова помощ и да привлекат значителни инвестиции от други източници, включително от Европейската инвестиционна банка; и действията на европейско равнище биха добавили стойност. Секторите на инфраструктурата за природен газ и за електроенергия, на вятърната енергия от разположени в морето инсталации, както и на улавянето и съхранението на въглероден диоксид отговарят на тези критерии. Изборът на тези сектори отразява особените обстоятелства, свързани с Плана за възстановяване, и следва да не поставя под въпрос високия приоритет, който се отдава на енергийната ефективност и на насърчаването на използването на енергия от възобновяеми източници, които са включени в Плана за възстановяване.

(7)

В случай че е невъзможно да се отделят всички необходими средства до края на 2010 г., Комисията заяви намерението си да предложи, ако е уместно, при представянето през 2010 г. на доклада си относно прилагането на настоящия регламент, мерки, които позволяват финансиране на проекти, съобразени с Плана за възстановяване, например проекти в областите на енергийната ефективност и на използването на енергия от възобновяеми източници.

(8)

По отношение на инфраструктурата за природен газ и за електроенергия през последните няколко години възникнаха определени предизвикателства. Неотдавнашните газови кризи (през зимите на 2006 г. и на 2009 г.) и увеличаването на цените на нефта до средата на 2008 г. показаха уязвимостта на Европа. Местните енергийни ресурси — природен газ и нефт — намаляват до такава степен, че Европа е все по-зависима от внос за своите енергийни доставки. В този контекст енергийната инфраструктура ще играе ключова роля.

(9)

От друга страна обаче сегашната икономическа и финансова криза затруднява реализацията на енергийни инфраструктурни проекти. Реализацията на някои важни проекти, включително проекти, представляващи интерес за Общността, може да закъснее значително поради недостиг на средства. Ето защо е уместно да се предприемат спешни действия за подкрепа на инвестициите в енергийна инфраструктура. Като се има предвид продължителното време, необходимо за планирането и впоследствие за изпълнението на такива проекти, е важно Общността да инвестира незабавно в такава инфраструктура, за да може, по-специално, да ускори разработването на проектите от особено значение за сигурността на енергийните доставки в рамките на Общността. Това ще е жизнено важно за постигането на сигурност на енергийните доставки за Общността на конкурентни цени, когато икономиката се възстанови и глобалното търсене на енергия се увеличи.

(10)

Измежду енергийните инфраструктурни проекти е необходимо да бъдат избрани такива, които са важни за функционирането на вътрешния енергиен пазар за сигурността на енергийните доставки, и които биха допринесли за възстановяването на икономиката.

(11)

По-специално в случаите на проектите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид и за вятърна енергия от разположени в морето инсталации, настоящият регламент следва да доразвива Европейския стратегически план за енергийни технологии, представен от Комисията на 22 ноември 2007 г., в който бе отправен призив за съвместен и стратегически план за научни изследвания и иновации в областта на енергетиката, съобразени с целите на енергийната политика на ЕС, като в същото време бе поет ангажимент за създаването на шест европейски индустриални инициативи. В своите заключения Европейският съвет от 16 октомври 2008 г. призова Комисията да ускори значително изпълнението на Европейския стратегически план за енергийни технологии. С програмата се започва финансиране на проекти за улавяне и съхранение на въглероден диоксид и за разположени в морето вятърни електропроизводствени инсталации, без това да засяга бъдещото създаване на шестте индустриални инициативи за енергийни демонстрационни проекти, както това е отбелязано в Европейския стратегически план за енергийни технологии.

(12)

За да бъде оказано незабавно въздействие върху икономическата криза, от изключително значение е настоящият регламент да включва списък на проектите, които може да получат незабавна финансова помощ, при условие че отговарят на критериите за осигуряване на ефикасност и ефективност, както и на определените във финансовия пакет граници.

(13)

По отношение на проектите за инфраструктура за природен газ и за електроенергия следва да бъде съставен списък въз основа на приноса на проектите по отношение постигането на целите за сигурност и разнообразяване на енергийните доставки, както бяха посочени във Втория стратегически енергиен преглед на Комисията от 13 ноември 2008 г. и бяха утвърдени от Европейския парламент в резолюция от 3 февруари 2009 г. и от Съвета в заключенията му от 19 февруари 2009 г. Проектите следва да бъдат избирани в зависимост от степента на реализация на приоритетите, установени в посочения преглед, на достигането на достатъчна степен на зрелост, както и на способността им да допринесат за сигурността и разнообразяването на източниците на енергия и на доставките; оптимизиране на капацитета на мрежата и интегриране на вътрешния енергиен пазар, по-специално във връзка с трансграничните отсечки; развитие на мрежата с оглед укрепване на икономическото и социално сближаване чрез намаляване на изолацията на най-необлагодетелстваните региони или островите в Общността; включване на възобновяеми енергийни източници; безопасност, надеждност и оперативна съвместимост на взаимосвързаните мрежи; както и солидарност между държавите-членки. За реализацията на тези проекти ще е необходимо националните, регионалните и местните власти да поемат ангажимент за ускоряване на административните процедури и издаването на разрешения. Без такова ускоряване за много проекти подкрепата няма да може да бъде оказана в предвидения график.

(14)

По отношение на вятърната енергия от разположени в морето инсталации списъкът следва да включва проекти, за които може да се счита, че са вече одобрени и готови за реализация с оглед на информация, получена от заинтересованите страни в рамките на Европейската технологична платформа за вятърна енергия, както и от източници от съответния промишлен отрасъл и от други източници; че са новаторски, като същевременно се основават на добре установени принципи; че изпълнението им може да бъде ускорено при наличие на финансов стимул; че имат презгранично значение; че са широкомащабни; и че са в състояние да демонстрират как резултатите от технологичното развитие ще бъдат ефикасно разпространени в светлината на целите и структурите, утвърдени от Европейския стратегически план за енергийни технологии. Финансовата помощ следва да бъде насочена към онези проекти, в развитието на които може да бъде постигнат значителен напредък през 2009 г. и 2010 г.

(15)

По отношение на улавянето и съхранението на въглероден диоксид списъкът следва да бъде съставен в голяма степен въз основа на информация, получена от заинтересовани страни в рамките на Форума по минералните горива (Fossil Fuel Forum), Технологичната платформа за нулеви емисии от електроцентрали, използващи изкопаеми горива (Zero Emissions Fossil Fuel Power Plants Technology Platform), както и от други източници. Финансовата помощ следва да бъде насочена към проектите, по които може да бъде постигнат значителен напредък през 2009 г. и 2010 г. Степента на готовност следва да се оценява въз основа на наличието на зряла и осъществима концепция за съответната промишлена инсталация, включително и за компонента ѝ за улавяне на въглероден диоксид; наличието на зряла и осъществима концепция за преноса и съхранението на CO2; както и деклариран ангажимент от страна на местните власти да подкрепят проекта. Също така за проектите следва да бъде демонстрирано как резултатите от техническия напредък ще бъдат ефективно разпространени и как те ще ускорят постигането на целите, установени в Европейския стратегически план за енергийни технологии.

(16)

Необходимо ще бъде да се избира измежду допустими предложения. При този подбор следва, inter alia, да се гарантира, че във всяка държава-членка ще бъде подпомогнато не повече от едно предложение за улавяне и съхранение на въглероден диоксид, за да се осигури проучването на широка гама от условия за съхранение в геоложки формации и да се подкрепи целта за насърчаване на икономическото възстановяване в Европа.

(17)

Финансирането от страна на Общността не следва да предизвиква необосновано нарушаване на конкуренцията или на функционирането на вътрешния пазар, особено по отношение на правилата за достъп на трети страни и за възможните изключения от правилата за достъп на трети страни. При предоставяне на допълнително национално финансиране, в допълнение към финансирането от страна на Общността, следва да се спазват правилата за предоставяне на държавна помощ. Независимо от нейната форма, финансовата помощ от страна на Общността следва да бъде предоставяна в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (3) („Финансовия регламент“), както и на Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (4), освен когато разпоредбите на настоящия регламент изрично се отклоняват от тези правила.

(18)

Поради спешната необходимост от мерки във връзка с икономическата криза и с неотложните енергийни нужди на Общността в настоящия регламент вече са включени подробни разпоредби относно условията за предоставяне на финансовата помощ, включително списък на допустими проекти. Освен това, поради спешната необходимост от стимулиране, всички правни ангажименти за изпълнение на заложените през 2009 и 2010 г. бюджетни задължения следва да се поемат до края на 2010 г.

(19)

При извършването на действията, финансирани съгласно настоящия регламент, финансовите интереси на Общността следва да бъдат защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измами, корупция и всякакви други незаконни дейности, чрез извършването на ефективни проверки и възстановяване на неправомерно изплатени суми, а когато се констатират нередности — чрез прилагането на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (5), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (6) и Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (7).

(20)

Като се има предвид естеството на разглежданите в подпрограмите въпроси, Комисията следва да бъде подпомагана от различни комитети при подбора на предложенията, избрани за финансиране, и при определяне на размера на финансирането, което ще бъде предоставяно по всяка една от подпрограмите.

(21)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (8).

(22)

Тъй като целите на настоящия регламент, а именно да се подпомогне икономическото възстановяване в рамките на Общността, да се отговори на потребностите в областта на енергийната сигурност и да се намалят емисиите на парникови газове чрез увеличаване на разходите в определени стратегически сектори, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и, следователно, поради обхвата на настоящия регламент и на естеството на избраните сектори и проекти, могат да бъдат постигнати по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(23)

Поради спешната необходимост от мерки в отговор на икономическата криза и поради неотложните енергийни потребности на Общността настоящият регламент следва да влезе в сила веднага след неговото публикуване,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създава финансов инструмент — Европейска енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ) — за разработването в Общността на проекти в областта на енергетиката, които, като осигуряват финансов стимул, допринасят за икономическото възстановяване, за сигурността на енергийните доставки и за намаляването на емисиите на парникови газове.

С настоящия регламент се създават следните подпрограми с оглед да се осъществи напредък в постигането на горепосочените цели в следните области:

а)

инфраструктура за природен газ и за електроенергия;

б)

вятърна енергия от разположени в морето инсталации; и

в)

улавяне и съхранение на въглероден диоксид.

В настоящия регламент се определят проекти, които да бъдат финансирани по всяка от подпрограмите, и се формулират критерии за дейности по определяне и изпълнение на действия за реализирането на тези проекти.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„улавяне и съхранение на въглероден диоксид“ означава улавянето на образувания в промишлени инсталации въглероден диоксид (CO2), неговия пренос до място за съхранение и неговото инжектиране в подходяща подземна геоложка формация с цел постоянно съхранение;

б)

„допустими разходи“ има същото значение, както в Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002;

в)

„инфраструктура за природен газ и за електроенергия“ означава:

i)

всички електропроводи за високо напрежение, с изключение на тези от разпределителните мрежи и на морските подводни връзки, при условие че тази инфраструктура се използва за междурегионален или международен пренос или междусистемни връзки;

ii)

газопроводи за високо налягане, с изключение на тези от разпределителните мрежи;

iii)

подземни хранилища, свързани с посочените в подточка ii) газопроводи за високо налягане;

iv)

съоръжения за разтоварване, съхранение и регазификация на втечнен природен газ (LNG); и

v)

всякакво оборудване или инсталации, които са от съществено значение за правилното функциониране на посочената в подточки i), ii), iii) или iv) инфраструктура, включително системите за защита, наблюдение и контрол;

г)

„част от проект“ означава всяка дейност, която е независима финансово, технически или във времето и която допринася за завършването на даден проект;

д)

„инвестиционна фаза“ означава фазата от проекта, през която се извършва изграждане и се правят капиталови разходи;

е)

„вятърна енергия от разположени в морето инсталации“ означава електроенергия, произведена от задвижвани от вятър турбогенераторни съоръжения, които са разположени в морето, без оглед на това дали са в близост или далеч от брега;

ж)

„фаза на планиране“ означава фазата от проекта, която предхожда инвестиционната фаза, по време на която се подготвя реализацията на проекта, включително, когато е подходящо, оценка на възможностите за реализацията му, подготвителни и технически проучвания, получаване на лицензии и разрешения, и по време на която се правят капиталови разходи.

Член 3

Бюджет

1.   Финансовият пакет за изпълнението на ЕЕПВ за 2009 г. и 2010 г. възлиза на 3 980 000 000 EUR, разпределени както следва:

а)

за проекти за инфраструктура за природен газ и за електроенергия: 2 365 000 000 EUR;

б)

за проекти за вятърна енергия от разположени в морето инсталации: 565 000 000 EUR;

в)

за проекти за улавяне и съхранение на въглероден диоксид: 1 050 000 000 EUR.

2.   Отделните правни ангажименти за изпълнение на бюджетните задължения, заложени през 2009 г. и 2010 г., се поемат до 31 декември 2010 г.

ГЛАВА II

ПОДПРОГРАМИ

РАЗДЕЛ 1

Проекти за инфраструктура за природен газ и за електроенергия

Член 4

Цели

Общността насърчава проектите за инфраструктура за природен газ и за електроенергия, които имат най-висока добавена стойност за Общността и допринасят за изпълнението на следните цели:

а)

сигурност и разнообразяване на източниците на енергия, трасетата и доставките;

б)

оптимизиране на капацитета на енергийната мрежа и интегриране на вътрешния енергиен пазар на Общността, по-специално във връзка с презграничните отсечки;

в)

развитие на мрежата с оглед засилване на икономическото и социално сближаване чрез намаляване на изолацията на най-необлагодетелстваните региони или островите в Общността;

г)

присъединяване и интегриране в мрежата на възобновяеми енергийни източници; и

д)

безопасност, надеждност и оперативна съвместимост на взаимосвързаните енергийни мрежи, включително възможността да бъде използвано многопосочно подаване на газ, когато е необходимо.

Член 5

Приоритети

ЕЕПВ е предназначена за спешно адаптиране и разработване на енергийни мрежи, които са от особена важност за Общността с оглед подкрепа за функционирането на вътрешния енергиен пазар и по-специално за увеличаване на възможността за междусистемни връзки, сигурността и разнообразяването на доставките, както и за преодоляване на екологичните, техническите и финансовите пречки. Необходима е специална подкрепа от страна на Общността за по-интензивно разработване на енергийни мрежи и за ускоряване на тяхното изграждане, особено когато е налице слабо разнообразие на трасета и източници на доставки.

Член 6

Предоставяне на финансова помощ от Общността

1.   Финансовата помощ по Европейската енергийна програма за възстановяване (помощ по ЕЕПВ) за проекти за инфраструктура за природен газ и за електроенергия се предоставя за действия за реализация на проектите, посочени в списъка в част А от приложението, или на части от такива проекти, и които спомагат за постигане на целите, установени в член 4.

2.   Комисията отправя покана за предложения за набелязване на действията, посочени в параграф 1 и оценява доколко тези предложения отговарят на критериите за допустимост, предвидени в член 7, както и на критериите за подбор и отпускане на финансиране, предвидени в член 8.

3.   Комисията информира бенефициерите за всяка помощ по ЕЕПВ, която ще бъде предоставена.

Член 7

Допустимост

1.   Предложенията са допустими за помощ по ЕЕПВ само ако водят до реализация на проектите, включени в списъка в част А от приложението, не надхвърлят предвидения там максимален размер на помощта по ЕЕПВ и отговарят на критериите за подбор и отпускане на финансиране по член 8.

2.   Предложения може да бъдат подавани:

а)

от една или от няколко действащи съвместно държави-членки;

б)

със съгласието на всички държави-членки, за които пряко се отнася въпросният проект:

i)

от едно или няколко публични или частни предприятия или органа, действащи съвместно;

ii)

от една или няколко международни организации, действащи съвместно; или

iii)

от съвместно предприятие.

3.   Не са допустими предложения, подадени от физически лица

Член 8

Критерии за подбор и отпускане на финансиране

1.   При оценяването на предложенията, получени в рамките на посочената в член 6, параграф 2 покана за предложения, Комисията прилага следните критерии за подбор:

а)

обоснованост и техническа адекватност на подхода;

б)

обоснованост на финансовия пакет за цялостната инвестиционна фаза на действието.

2.   При оценяването на предложенията, получени в рамките на посочената в член 6, параграф 2 покана за предложения, Комисията прилага следните критерии за отпускане на финансиране:

а)

степен на зрелост, определена като достигане на инвестиционния етап и свързана със значителни капиталови разходи до края на 2010 г.;

б)

степен, до която липсата на достъп до финансиране задържа изпълнението на действието;

в)

степен, в която помощта по ЕЕПВ ще насърчи публичното и частното финансиране;

г)

социално-икономическо въздействие;

д)

въздействие върху околната среда;

е)

принос за непрекъснатост и оперативна съвместимост на енергийната мрежа, както и за оптимизиране на нейния капацитет;

ж)

принос за подобряване на качеството на услугите, безопасността и сигурността;

з)

принос за създаване на добре интегриран енергиен пазар.

Член 9

Условия за финансиране

1.   Помощта по ЕЕПВ се отпуска за свързаните с проекта разходи за реализацията на проекта, направени от бенефициерите или от трети лица, отговорни за реализацията на проекта.

2.   Помощта по ЕЕПВ не надвишава 50 % от допустимите разходи.

Член 10

Инструменти

1.   След отправянето на поканата за предложения, посочена в член 6, параграф 2, Комисията, в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 26, параграф 2, избира кои предложения да получат помощ по ЕЕПВ и определя размера на помощта по ЕЕПВ, която да бъде предоставена. Комисията определя условията и методите за реализацията на предложенията.

2.   Помощта по ЕЕПВ се предоставя въз основа на решения на Комисията.

Член 11

Финансови отговорности на държавите-членки

1.   Държавите-членки отговарят за техническото наблюдение и финансовия контрол на проектите в тясно сътрудничество с Комисията и удостоверяват размера на разходите, направени по отношение на проекти или части от проекти, както и тяхното съответствие с настоящия регламент. Държавите-членки може да поискат участие на Комисията в проверките на място.

2.   Държавите-членки информират Комисията за взетите по параграф 1 мерки и предоставят, по-конкретно, описание на системите за контрол, управление и наблюдение, създадени за осигуряване на успешното завършване на проектите.

РАЗДЕЛ 2

Проекти за разположени в морето вятърниелектропроизводствени инсталации

Член 12

Предоставяне на помощ по ЕЕПВ

1.   Помощта по ЕЕПВ за проекти за разположени в морето вятърни електропроизводствени инсталации се предоставя след отправяне на покана за предложения само за такива дейности за реализация на проектите, посочени в списъка в част Б от приложението.

2.   Комисията отправя покана за предложения за набелязване на действията, посочени в параграф 1, и оценява доколко тези предложения съответстват на критериите за допустимост, предвидени в член 13, както и на критериите за подбор и отпускане на финансиране, предвидени в член 14.

3.   Комисията информира бенефициерите за всяка помощ по ЕЕПВ, която ще бъде предоставена.

Член 13

Допустимост

1.   Предложенията са допустими за помощ по ЕЕПВ само ако водят до реализация на проектите, включени в списъка в част Б от приложението, не надхвърлят предвидения там максимален размер на помощта по ЕЕПВ и отговарят на критериите за подбор и отпускане на финансиране по член 14. Тези проекти се ръководят от търговско предприятие.

2.   Предложения може да се подават от едно или няколко предприятия, действащи съвместно.

3.   Не са допустими предложения, подадени от физически лица

Член 14

Критерии за подбор и отпускане на финансиране

1.   При оценяването на предложенията, получени в рамките на посочената в член 12, параграф 1 покана за предложения, Комисията прилага следните критерии за подбор:

а)

обоснованост и техническа адекватност на подхода;

б)

обоснованост на финансовия пакет за цялостната инвестиционна фаза на проекта.

2.   При оценяването на предложенията, получени в рамките на посочената в член 12, параграф 1 покана за предложения, Комисията прилага следните критерии за отпускане на финансиране:

а)

степен на зрелост, определена като достигане на инвестиционния етап и свързана със значителни капиталови разходи до края на 2010 г.;

б)

степен, до която липсата на достъп до финансиране задържа изпълнението на действието;

в)

степен, до която проектът подобрява или увеличава мащаба на инсталации или инфраструктури, които вече са в процес на изграждане или са във фазата на планиране;

г)

степен, в която проектът включва изграждането на цялостни инсталации и инфраструктури в промишлен мащаб, както и степен, в която проектът е насочен по-специално към:

i)

балансиране на неравномерното производство на вятърна електроенергия чрез интегриращи системи;

ii)

наличие на мащабни системи за акумулиране на енергия;

iii)

управление на вятърни паркове като виртуални електроцентрали (с мощност над 1 GW);

iv)

разполагане на турбини по-далеч от брега или в по-дълбоки води (с дълбочина от 20 до 50 m) в сравнение със сегашната практика;

v)

нови видове оформяне на носещите конструкции; или

vi)

технологии за сглобяване, монтаж, експлоатация и извеждане от експлоатация и изпробване на тези технологии в реални проекти;

д)

новаторските характеристики на проекта и степента, до която той ще демонстрира постигането на тези характеристики;

е)

въздействието на проекта и неговия принос към системата от разположени в морето вятърни електропроизводствени инсталации на Общността, включително потенциал за възпроизвеждане;

ж)

демонстрирания ангажимент от страна на бенефициерите за разпространение на резултатите от постигнатия чрез проекта технически напредък сред други европейски оператори,в съответствие с общностното право, и по-специално с целите и структурите, очертани в Европейския стратегически план за енергийни технологии.

Член 15

Условия за финансиране

1.   Помощта по ЕЕПВ се отпуска за свързаните с проекта разходи за реализацията на проекта.

2.   Помощта по ЕЕПВ не надвишава 50 % от допустимите разходи.

Член 16

Инструменти

1.   След отправянето на поканата за предложения, посочена в член 12, параграф 1, Комисията, в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 26, параграф 2, избира кои предложения да получат помощ по ЕЕПВ и определя размера на помощта по ЕЕПВ, която да бъде предоставена. Комисията определя условията и методите за реализацията на предложенията.

2.   Помощта по ЕЕПВ се предоставя въз основа на споразумения за предоставяне на безвъзмездни средства.

РАЗДЕЛ 3

Проекти за улавяне и съхранение на въглероден диоксид

Член 17

Предоставяне на помощ по ЕЕПВ

1.   Помощта по ЕЕПВ за проекти за улавяне и съхранение на въглероден диоксид се предоставя за дейности, водещи до реализацията на проектите, посочени в списъка в част В от приложението.

2.   Комисията отправя покана за предложения за набелязване на действията, посочени в параграф 1 от настоящия член, и оценява доколко тези предложения отговарят на критериите за допустимост, предвидени в член 18, както и на критериите за подбор и отпускане на финансиране, предвидени в член 19.

3.   Ако няколко предложения за проекти, разположени в една и съща държава-членка, отговарят както на критериите за допустимост, предвидени в член 18, така и на критериите за подбор, предвидени в член 19, параграф 1, измежду тези предложения Комисията избира за отпускане на помощ по ЕЕПВ не повече от едно предложение за дадена държава-членка въз основа на критериите за отпускане на финансиране по член 19, параграф 2.

4.   Комисията информира бенефициерите за всяка помощ по ЕЕПВ, която ще бъде предоставена.

Член 18

Допустимост

1.   Предложенията са допустими за помощ по ЕЕПВ само ако водят до реализация на проектите, включени в списъка в част В от приложението, и ако отговарят на критериите за подбор и отпускане на финансиране по член 19, както и на следните условия:

а)

проектите са демонстрирали способност за улавяне на най-малко 80 % от количеството CO2, получавано в промишлени инсталации, както и за пренос и съхраняване на този CO2 по безопасен начин в геоложки формации под земята;

б)

за електропроизводствени инсталации улавянето на CO2 е демонстрирано за инсталация с електропроизводствена мощност от най-малко 250 MW или с еквивалентна електропроизводствена мощност;

в)

разработващите проекта лица правят обвързваща декларация, задължаваща ги да предоставят общите знания с широко приложение, придобити чрез демонстрационната инсталация, на разположение на целия промишлен отрасъл и на Комисията, с което да допринесат за изпълнението на Европейския стратегически план за енергийни технологии.

2.   Предложенията се подават от едно или няколко предприятия, действащи съвместно.

3.   Не са допустими предложения, подадени от физически лица.

Член 19

Критерии за подбор и отпускане на финансиране

1.   При оценяването на предложенията, получени в рамките на посочената в член 17, параграф 2 покана за предложения, Комисията прилага следните критерии за подбор:

а)

обоснованост и техническа адекватност на подхода;

б)

степен на зрелост, определена като достигане на инвестиционния етап, който включва проучване и развитие на възможностите за съхранение и която е свързана със значителни инвестиционни разходи по проекта до края на 2010 г.;

в)

обоснованост на финансовия пакет за цялата инвестиционна фаза на проекта;

г)

набелязване на всички необходими разрешения за изграждането и за експлоатацията на проекта в предложената(ите) формация(и) и наличие на стратегия за получаването на тези разрешения.

2.   При оценяването на предложенията, получени в рамките на посочената в член 17, параграф 2 покана за предложения, Комисията прилага следните критерии за отпускане на финансиране:

а)

степен, до която липсата на достъп до финансиране задържа изпълнението на действието;

б)

поискано финансиране, отнесено към тон намалени емисии на CO2 през първите пет години на експлоатация на проекта;

в)

сложност на проекта и степен на иновация на цялостната инсталация, включително и с отчитането на други съпътстващи научноизследователски дейности, както и демонстриран ангажимент от страна на бенефициерите да разпространяват резултатите от постигнатия чрез проекта технически напредък сред други европейски оператори в съответствие с общностното право, и по-специално с целите и структурите, очертани в Европейския стратегически план за енергийни технологии;

г)

обоснованост и адекватност на плана за управление, включително по отношение на съдържащата се в него научна, инженерна и техническа информация и данни, доказана готовност на предлаганата концепция за въвеждане в експлоатация на проекта до 31 декември 2015 г.

Член 20

Условия за финансиране

1.   Помощта по ЕЕПВ допринася за покриване само на свързаните с проекта разходи за реализацията му, които се отнасят до улавянето, преноса и съхранението на въглероден диоксид, като при това се отчитат възможните ползи от експлоатацията.

2.   Помощта по ЕЕПВ не превишава 80 % от общите допустими инвестиционни разходи.

Член 21

Инструменти

1.   След отправянето на поканата за предложения, посочена в член 17, параграф 2, Комисията, в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 26, параграф 2, избира кои предложения да получат помощ по ЕЕПВ и определя размера на помощта по ЕЕПВ, която да бъде предоставена. Комисията определя условията и методите за реализация на предложенията.

2.   Помощта по ЕЕПВ се предоставя въз основа на споразумения за предоставяне на безвъзмездни средства.

ГЛАВА III

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 22

Други видове помощ по ЕЕПВ и инструменти

1.   Част от отпусканата от Общността помощ за посочените в приложението проекти може да се предостави чрез принос към подходящ финансов инструмент, част от ресурсите на Европейската инвестиционна банка. Този принос не надвишава 500 000 000 EUR.

2.   Ангажиментите на Общността по отношение на инструмента за гарантиране на заеми или към друг финансов инструмент, включително хонорарите за управление и останалите допустими разходи, се ограничават до размера на приноса на Общността към този инструмент, без да възникват допълнителни задължения по линия на общия бюджет на Европейския съюз.

3.   Комисията, в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 26, параграф 2, взема решение относно размера на помощта по ЕЕПВ, която ще бъде предоставена на този инструмент. Комисията и Европейската инвестиционна банка сключват меморандум за разбирателство, уточняващ условията и методите за прилагане на посоченото решение.

Член 23

Ред и условия за програмиране и изпълнение

1.   Поканите за предложения се обявяват директно от Комисията въз основа на бюджетните наличности, посочени в член 3, параграф 1, и на критериите за допустимост, за подбор и за отпускане на финансиране, установени в глава II.

2.   Помощта по ЕЕПВ покрива само свързаните с проекта разходи, извършени от бенефициерите и, по отношение на проекти по член 9, от трети лица, отговорни за реализацията на проекта. Разходите може да бъдат допустими, считано от датата, посочена в член 29.

3.   Разходите за ДДС не са допустими разходи, освен в случаите на неподлежащ на възстановяване ДДС.

4.   Финансираните по настоящия регламент проекти и действия се извършват в съответствие с общностното право и като се вземат предвид съответните политики на Общността, и по-специално политиките, отнасящи се до конкуренцията, включително приложимите правила в областта на държавните помощи, до опазването на околната среда, здравеопазването, устойчивото развитие и обществените поръчки.

Член 24

Общи отговорности на държавите-членки

В рамките на своята отговорност държавите-членки полагат всички усилия за реализацията на проектите, които получават помощ по ЕЕПВ, основно чрез ефикасни административни процедури и процедури за предоставяне на разрешения, лицензиране и сертифициране.

Член 25

Защита на финансовите интереси на Европейските общности

1.   При извършването на действия, финансирани съгласно настоящия регламент, Комисията гарантира защитата на финансовите интереси на Общността, като прилага превантивни мерки срещу измама, корупция и други незаконни действия посредством ефективни проверки и чрез възстановяване на неправомерно изплатените суми, а когато се констатират нередности — чрез ефективни, пропорционални и възпиращи санкции съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 и Регламент (ЕО) № 1073/1999.

2.   За действия на Общността, финансирани съгласно настоящия регламент, „нередност“ по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 означава всяко нарушение на разпоредба на общностното право и всяко неизпълнение на договорно задължение в резултат на действие или бездействие на икономически оператор, което има или би могло да има за резултат нарушаването на общия бюджет на Европейския съюз или на бюджети, управлявани от него, посредством извършването на неоправдан разход.

3.   По-специално, всички мерки за прилагане, произтичащи от настоящия регламент, предвиждат надзор и финансов контрол от Комисията или който и да е упълномощен от нея представител, както и одити от Европейската сметна палата, включително, когато е необходимо — одити на място.

ГЛАВА IV

РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРИЛАГАНЕИ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 26

Комитети

1.   Комисията се подпомага от следните комитети:

а)

за проектите за инфраструктура за природен газ и за електроенергия — от комитета, създаден съгласно член 15 от Регламент (ЕО) № 680/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи (9);

б)

за проектите за разположени в морето вятърни електропроизводствени инсталации — от комитета, създаден съгласно член 8 от Решение 2006/971/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специфичната програма „Сътрудничество“ в изпълнение на Седмата рамкова програма на Европейската общност за изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (10);

в)

за проектите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид — от комитета, създаден съгласно член 8 от Решение 2006/971/ЕО.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат разпоредбите на членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на един месец.

Член 27

Оценка

1.   До 31 декември 2011 г. Комисията прави оценка на ЕЕПВ, в която се анализира приносът на тази програма за ефективното използване на бюджетните кредити.

2.   Комисията може да поиска от държава-членка бенефициер да представи специфична оценка на проектите, финансирани по глава II, раздел 1 от настоящия регламент, или, при необходимост, да ѝ предостави информацията и съдействието, необходими за оценяването на тези проекти.

3.   Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите доклад за оценка на резултатите, постигнати чрез ЕЕПВ.

Член 28

Информация за Европейския парламент и за Съвета

Комисията наблюдава прилагането на настоящия регламент. Всяка година при представянето на предварителния проектобюджет тя представя доклад относно изпълнението на ЕЕПВ на Европейския парламент и на Съвета.

Ако в доклада има установени сериозни рискове при осъществяване на приоритетните проекти, Комисията препоръчва мерки за противодействие на тези рискове и, ако е уместно и в съответствие с Плана за възстановяване, изготвя допълнителни предложения за такива проекти.

Член 29

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

E. ERLANDSSON


(1)  Становище от 13 май 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище на Европейския парламент от 6 май 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 7 юли 2009 г.

(3)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.

(7)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(9)  ОВ L 162, 22.6.2007 г., стp. 1.

(10)  ОВ L 400, 30.12.2006 г., стp. 86.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ

A.   Проекти за инфраструктура за природен газ и за електроенергия

1.   Газопреносни връзки

Проект

Местоположение на подпомаганите проекти

Планиран принос на Общността

(в милиони евро)

Южен газов коридор

Nabucco

Австрия, Унгария, България, Германия, Румъния

200

ITGI – Poseidon

Италия, Гърция

100

Балтийска газопреносна връзка

Skanled/Baltic pipe

Полша, Дания, Швеция

150

Мрежа за втечнен природен газ

Терминал за втечнен природен газ на полското крайбрежие в пристанището Świnoujście

Полша

80

Централна и Югоизточна Европа

Газопреносна връзка Словакия—Унгария (Veľký Krtíš—Vecsés)

Словакия, Унгария

30

Газопреносна система в Словения между австрийската граница и Любляна (с изключение на участъка Rogatec—Kidričevo)

Словения

40

Газопреносна връзка България—Гърция (Stara Zagora—Dimitrovgrad—Komotini)

България, Гърция

45

Газопреносна връзка Румъния—Унгария

Румъния, Унгария

30

Увеличаване на капацитета за съхранение на природен газ в чешкия газопреносен възел

Чешка република

35

Инфраструктура и съоръжения, позволяващи обратно подаване на газ в случай на кратковременно смущение в доставките

Австрия, България, Чешка република, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словакия

80

Газопреносна връзка Словакия—Полша

Словакия, Полша

20

Газопреносна връзка Унгария—Хърватия

Унгария

20

Газопреносна връзка България—Румъния

България, Румъния

10

Района на Средиземно море

Подобряване на френската газопреносна мрежа по оста Африка—Испания—Франция

Франция

200

GALSI (газопровод Алжир—Италия)

Италия

120

Газопреносна връзка, западна ос, клон Larrau

Испания

45

Района на Северно море

Газопровод Германия—Белгия—Обединеното кралство

Белгия

35

Газопреносна връзка Франция—Белгия

Франция, Белгия

200

ОБЩО

 

1 440


2.   Електропреносни връзки

Проект

Местоположение на подпомаганите проекти

Планиран принос на Общността

(в милиони евро)

Балтийска електропреносна връзка

Estlink-2

Естония, Финландия

100

Електропреносна връзка Швеция—прибалтийски държави и подобряване на мрежата в прибалтийските държави

Швеция, Латвия, Литва

175

Централна и Югоизточна Европа

Halle/Saale—Schweinfurt

Германия

100

Wien-Györ

Австрия, Унгария

20

Района на Средиземно море

Подобряване на електропреносната връзка

Португалия

50

Португалия—Испания Електропреносна връзка Франция—Испания (Baixas—Sta Llogaia)

Франция, Испания

225

Нов подводен електропровод 380 kV за променлив ток между Сицилия и континентална Италия (Sorgente—Rizziconi)

Италия

110

Района на Северно море

Електропреносна връзка 500 MW Ирландия/Уелс (Meath-Deeside)

Ирландия, Обединеното кралство

110

Електропреносна връзка Малта—Италия

Малта/Италия

20

ОБЩО

 

910


3.   Проекти за малките острови

Инициативи за малки изолирани острови

Кипър

10

Малта

5

ОБЩО

 

15

Б.   Проекти за разположени в морето вятърни електропроизводствени инсталации

Проект

Мощност

Местоположение на подпомаганите проекти

Планиран принос на Общността

(в милиони евро)

1.   

Присъединяване към мрежата на разположени в морето вятърни електропроизводствени инсталации

1.1.

Baltic - Kriegers Flak I, II, III

Продължение на други проекти, които са в процес на разработка. Финансиране, насочено към осигуряване на допълнителните разходи за осигуряване на обща електропреносна връзка.

1,5 GW

Дания, Швеция, Германия, Полша

150

1.2.

Електропреносна мрежа в Северно море

Модулно разработване на морска електропреносна мрежа, демонстриране на виртуална морска вятърна електроцентрала и интегриране към съществуващата електропреносна система, разположена на брега.

1 GW

Обединеното кралство, Нидерландия, Германия, Ирландия, Дания, Белгия, Франция, Люксембург

165

2.   

Нови вятърни турбини, носещи конструкции и компоненти, оптимизиране на производствените мощности

2.1.

Borkum West II- Bard 1 Nordsee Ost Global Tech I

Ново поколение вятърни мултимегаватови турбини (5—7 MW) и новаторски носещи конструкции, разположени далеч от брега (на разстояние до 100 km) и в по-дълбоки води (с дълбочина до 40 m).

1,6 GW

Германия

200

2.2.

Морски вятърен парк край Абърдийн (Европейски опитен център)

Продължение на друг проект, който към момента е в процес на разработка — Изпитване на мултимегаватови вятърни турбини. Разработване на новаторски носещи конструкции и фундаменти, включително оптимизиране на производствения капацитет за съоръжения за производство на вятърна енергия от разположени в морето инсталации. Може да се планира увеличаване на мощността със 100 MW.

0,25 GW

Обединеното кралство

40

2.3.

Thornton Bank

Продължение на друг проект, който към момента е в процес на разработка. Изводи от проекта Downvind (съфинансиран по Шестата рамкова програма); Модернизация на турбините Downvind (с единична мощност 5 MW), така че да могат да бъдат разполагани в по-дълбоки води (с дълбочина до 30 m) и да имат по-малко визуално въздействие (разстояние до 30 km).

90 MW

Белгия

10

ОБЩО

 

 

565

В.   Проекти за улавяне и съхранение на въглероден диоксид

Наименование на проекта/ Местоположение

Планиран принос на Общността

(в милиони евро)

Гориво

Мощност

Технология за улавяне

Концепция за съхранение

Huerth

Германия

180

въглища

450 MW

Интегриран комбиниран цикъл на газификация (IGCC)

в солен водоносен слой

Jaenschwalde

 

 

въглища

500 MW

Oxyfuel

в находища на нефт и газ

Eemshaven

Нидерландия

180

въглища

1 200 MW

Интегриран комбиниран цикъл на газификация (IGCC)

в находища на нефт и газ

Ротердам

въглища

1 080 MW

Пулверизирани въглища (РС)

в находища на нефт и газ

Ротердам

въглища

800 MW

Пулверизирани въглища (РС)

в находища на нефт и газ

Bełchatów

Полша

180

въглища

858 MW

Пулверизирани въглища (РС)

в солен водоносен слой

Compostilla

(León)

Испания

180

въглища

500 MW

Oxyfuel

в солен водоносен слой

Kingsnorth

Обединеното кралство

180

въглища

800 MW

Пулверизирани въглища (РС)

в находища на нефт и газ

Longannet

въглища

3 390 MW

Пулверизирани въглища (РС)

в солен водоносен слой

Tilbury

въглища

1 600 MW

Пулверизирани въглища (РС)

в находища на нефт и газ

Hatfield

(Yorkshire)

въглища

900 MW

Интегриран комбиниран цикъл на газификация (IGCC)

в находища на нефт и газ

Porto Tolle

Италия

100

въглища

660 MW

Пулверизирани въглища (РС)

 

Проект за промишлено улавяне на въглероден диоксид

Florange

Франция

50

Пренос на CO2 от промишлената инсталация (завод за стомана) в подземно хранилище (солен водоносен слой)

ОБЩО

1 050


ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Комисията подчертава, че енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници са основни приоритети на енергийната политика на ЕС, като съображенията за това са свързани както с опазването на околната среда, така и със сигурността на доставките. В това отношение регламентът ще допринесе за тези приоритети, като предостави съществена подкрепа за проекти за разположени в морето вятърни електрогенериращи инсталации.

Във връзка с това Комисията припомня останалите нови инициативи в подкрепа на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници, предложени от Комисията, по-конкретно в Европейския план за възстановяване, одобрен от Европейския съвет през декември 2008 г. Те включват:

Изменение на регламента за ЕФРР, за да се позволи инвестирането до 8 млрд. евро в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищния сектор във всички държави-членки.

Публично-частно партньорство по инициативата „Европейски енергийноефективни сгради“ за насърчаване на екологичните технологии и разработване на енергийноефективни системи и материали за нови и обновени сгради. Финансовият пакет за тази дейност е 1 млрд. евро: 500 млн. евро от съществуващия бюджет по Седма рамкова програма на ЕО за 2010—2013 г. и 500 млн. евро от сектора на промишлеността.

„Инициатива за финансиране на устойчиво развита енергия“ на ЕК—ЕИБ. Нейната цел е да даде възможност за инвестиране в проекти за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници в градска среда. Комисията осигурява средства за механизма за финансиране за техническа помощ по европейската програма „Интелигентна енергия“ (определената сума за 2009 г. е 15 млн. евро). Този механизъм за финансиране, управляван от ЕИБ, ще улесни достъпа до заеми от ЕИБ със съществен ефект на дългово финансиране.

Създаването на пазарно-ориентиран фонд „Marguerite“ за частни капиталови инвестиции от институции-инвеститори от ЕС — под ръководството на ЕИБ: Европейския фонд за енергетика, изменение на климата и инфраструктура 2020 г. Този фонд ще инвестира в областта на енергетиката и изменението на климата (ТЕМ-Е, устойчиво производство на енергия, енергия от възобновяеми източници, нови технологии, инвестиции в енергийна ефективност, сигурност на енергийните доставки, както и в екологична инфраструктура). Комисията подкрепя тази инициатива.

Освен това до края на ноември 2009 г. Комисията ще представи преглед на плана за действие в областта на енергийната ефективност, както бе поискано от Съвета (заключения на Европейския съвет през март 2009 г.) и Европейския парламент (Резолюция P6_TA(2009)0064 на ЕП).

Експертите са единодушни, че енергийната ефективност е най-икономичната възможност за намаляване на емисиите на парникови газове. До ноември 2009 г. Комисията ще представи подробен анализ на пречките за увеличаване на инвестициите в енергийна ефективност. По-специално тя ще разгледа въпроса за това дали съществува необходимост за увеличаване на финансовите стимули под формата на нисколихвени заеми и/или безвъзмездни средства, как може да се използва за тази цел европейският бюджет и, ако е уместно, ще включи наред с останалото и допълнителни фондове за финансиране на енергийна ефективност в новия Инструмент на ЕС за енергийна сигурност и инфраструктурни инвестиции, който ще бъде представен през 2010 г.

При прегледа на плана за действие в областта на енергийната ефективност Комисията ще обърне специално внимание на свързаните с политиката за съседство аспекти при повишаване на енергийната ефективност. Тя ще направи анализ на начините, по които тези аспекти могат да предоставят финансови и регулаторни стимули за съседните държави, така че те да увеличат инвестициите си в енергийна ефективност.

При условие че в доклада относно прилагането на регламента, който следва да бъде представен през 2010 г. съгласно член 28 от този регламент, Комисията установи, че не би било възможно до края на 2010 г. да се предоставят част от средствата, предвидени за посочените в приложението към регламента проекти, Комисията ще предложи, ако е уместно и по балансиран в географско отношение начин, изменение на регламента, което да даде възможност за финансиране на проекти в областта на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници като допълнение към посочените по-горе инициативи, включително и критерии за съответствие, подобни на критериите, приложими към проектите, посочени в приложението към настоящия регламент.

Изявление на Португалия

Португалия гласува „за“, въпреки че според нейното виждане, при прегледа на програмата съгласно член 28, следва да се обърне внимание на включването на проекти за производство на енергия от възобновяеми източници и проекти за енергийна ефективност, по-специално за маломащабно производство на електроенергия и за компютърно управлявани мрежи и електромери, за да се улесни постигането на целите, посочени в член 4, букви а) и б) от регламента.


Top