Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0557

Регламент (ЕО) № 557/2009 на Комисията от 25 юни 2009 година относно отпускането на права за внос за подадените за периода от 1 юли 2009 г. до 30 юни 2010 г. заявления в рамките на откритата с Регламент (ЕО) № 412/2008 тарифна квота за замразено говеждо месо, предназначено за преработка

OJ L 164, 26.6.2009, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/557/oj

26.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/39


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 557/2009 НА КОМИСИЯТА

от 25 юни 2009 година

относно отпускането на права за внос за подадените за периода от 1 юли 2009 г. до 30 юни 2010 г. заявления в рамките на откритата с Регламент (ЕО) № 412/2008 тарифна квота за замразено говеждо месо, предназначено за преработка

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. относно установяване на общи правила за прилагането на тарифните квоти за внос на селскостопански продукти, управлявани чрез система от лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 412/2008 на Комисията от 8 май 2008 г. за откриване и управление на тарифни квоти за внос на замразено говеждо месо, предназначено за преработка (3), отпусна тарифна квота за вноса на говеждо месо.

(2)

Заявленията за права за внос за периода от 1 юли 2009 г. до 30 юни 2010 г. надвишават наличните количества за правата за квота с пореденн омер 09.4057. Следователно е целесъобразно да се определи в какъв размер могат да се предоставят правата за внос, като се установи/ят коефи- циентът/ите на отпускане, който/ито да се прилага/т за заявените количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За заявленията за права за внос, подадени съгласно Регламент (ЕО) № 412/2008 за периода от 1 юли 2009 г. до 30 юни 2010 г., за правата за квота с пореден номер 09.4057 се прилага коефициент на отпускане от 18,957513 %.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 26 юни 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 125, 9.5.2008 г., стр. 7.


Top