Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0552

Регламент (ЕО) № 552/2009 на Комисията от 22 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 164, 26.6.2009, p. 7–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 263 - 287

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/552/oj

26.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 552/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 юни 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 131 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Директива 76/769/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (2), се установиха ограничения за някои опасни вещества и препарати. Регламент (ЕО) № 1907/2006 отменя и заменя Директива 76/769/ЕИО, считано от 1 юни 2009 г. Приложение XVII към посочения регламент заменя приложение I към Директива 76/769/ЕИО.

(2)

В член 67 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 се предвижда, че вещества, смеси или изделия не могат да се произвеждат, пускат на пазара или употребяват, освен ако не отговарят на изискванията на ограниченията, установени по отношение на тях в приложение XVII.

(3)

Директива 2006/122/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за изменение за 30-и път Директива 76/769/ЕИО на Съвета (перфлуорооктан сулфонат) (3) и Директива 2006/139/ЕО на Комисията от 20 декември 2006 г. за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета по отношение на ограниченията за пускането на пазара и употребата на арсенови съединения с цел адаптиране на нейното приложение I към техническия прогрес (4), изменящи приложение I към Директива 76/769/ЕИО, бяха приети малко преди приемането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 през декември 2006 г., но съответните ограничения все още не са включени в приложение XVII към посочения регламент. Поради това приложение XVII следва да бъде изменено така че да включва ограниченията, съответстващи на директиви 2006/122/ЕО и 2006/139/ЕО, тъй като в противен случай съответните ограничения ще бъдат отменени считано от 1 юни 2009 г.

(4)

Съгласно член 137, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 всяко изменение на ограниченията, прието съгласно Директива 76/769/ЕИО от 1 юни 2007 г., трябва да бъде включено в приложение XVII към посочения регламент и влиза в сила считано от 1 юни 2009 г.

(5)

Директива 2007/51/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара на определени средства за измерване, съдържащи живак (5) бе приета на 25 септември 2007 г. Решение № 1348/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета по отношение на ограниченията за предлагане на пазара и употреба на 2-(2-метоксиетокси)етанол, 2-(2-бутоксиетокси)етанол, метилендифенил диизоцианат, циклохексан и амониев нитрат (6) бе прието на 16 декември 2008 г. Съответните ограничения все още не са включени в приложение XVII към посочения регламент. Приложение XVII следва да бъде изменено така че да включва ограниченията по отношение на някои измервателни уреди, съдържащи живак, приети съгласно Директива 2007/51/ЕО, и ограниченията по отношение на 2-(2-метоксиетокси)етанол, 2-(2-бутоксиетокси)етанол, метилендифенил диизоцианат, циклохексан и амониев нитрат, приети съгласно Решение 1348/2008/ЕО.

(6)

Следва да се вземат предвид и съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и отмяна на Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (7).

(7)

Предвид това, че разпоредбите на дял VIII от Регламент (ЕО) № 1907/2006, и по-специално приложение XVII трябва да се прилагат пряко считано от 1 юни 2009 г., ограниченията следва да бъдат ясно определени, за да се позволи на операторите и правоприлагащите органи да ги прилагат правилно. Поради това формулировката на ограниченията следва да бъде преразгледана. Терминологията за различните вписвания следва да бъде хармонизирана и съгласувана с определенията, включени в Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(8)

С Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 г. за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ) (8) се изисква съоръженията, съдържащи ПХБ и ПХТ, да са обеззаразени и обезвредени възможно най-бързо, и се определят условията за обеззаразяване на съоръженията, съдържащи такива вещества. Поради това вписването в приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно ПХТ следва да не включва разпоредби по отношение на съоръженията, съдържащи ПХТ, тъй като това е напълно регламентирано в Директива 96/59/ЕО.

(9)

Действащите ограничения за веществата 2-нафтиламин, бензидин, 4-нитробифенил, 4-аминобифенил са двусмислени, тъй като не е ясно дали забраната засяга единствено предоставянето на масовия потребител или включва и професионалните потребители. Този въпрос следва да бъде изяснен. Тъй като в Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти (9) се забранява производството, изработването и използването на тези вещества на работното място, ограниченията, включени в приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, по отношение на тези вещества следва да бъдат съобразени с Директива 98/24/ЕО.

(10)

Веществата тетрахлорметан и 1,1,1-трихлоретан са строго ограничени по смисъла на Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (10). Регламент (ЕО) № 2037/2000 налага забрана за тетрахлорметан с някои изключения и пълна забрана за 1,1,1-трихлоретан. Следователно ограниченията за тетрахлорметан и 1,1,1-трихлоретан в приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 са излишни и следва да бъдат заличени.

(11)

Тъй като живакът в батериите се регламентира по силата на Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори (11), включените понастоящем в приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 разпоредби относно живака в батериите, са излишни и следва да бъдат заличени.

(12)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 отпадъкът не се счита за вещество, смес или изделие по смисъла на член 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006. Следователно предвид това, че отпадъците не са обхванати от ограниченията на посочения регламент, разпоредбите в приложение XVII към посочения регламент, които изключват отпадъците, са излишни и следва да бъдат заличени.

(13)

Някои ограничения в приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва да бъдат изменени, за да вземат предвид определенията за „употреба“ и „пускане на пазара“, включени в член 3 към посочения регламент.

(14)

Вписването в приложение I към Директива 76/769/ЕИО по отношение на азбестовите влакна съдържа изключение относно диафрагми, съдържащи хризотил. Следва да бъде уточнено, че това изключение ще бъде преразгледано след получаване на докладите, които държавите-членки, ползващи се от него, ще трябва да представят. Освен това с оглед на определението за „пускане на пазара“ в Регламент (ЕО) № 1907/2006 и при спазване на определените условия, гарантиращи висока степен на защита на човешкото здраве, държавите-членки следва да могат да разрешават пускането на пазара на някои изделия, съдържащи такива влакна, когато тези изделия вече са инсталирани или са били в експлоатация преди 1 януари 2005 г.

(15)

Следва да се изясни, че за веществата, които са включени в приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 като следствие от ограниченията, приети в рамките на Директива 76/769/ЕИО (вписвания 1—58), ограниченията не се прилагат по отношение на съхранението, отговорното пазене, обработката, пълненето в контейнери или прехвърлянето от един съд в друг на веществата за износ, освен ако производството на веществата не е забранено.

(16)

За разлика от Директива 76/769/ЕИО, Регламент (ЕО) № 1907/2006 дава определение за термина „изделие“. С оглед на това да бъдат обхванати същите елементи, като тези в първоначалното ограничение за кадмий, терминът „смеси“ следва да бъде добавен в някои от разпоредбите.

(17)

Следва да се изясни, че ограниченията, включени в приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно пускането на пазара на определени средства за измерване, съдържащи живак, не се прилагат за средства, които са били в употреба в Общността при влизането в сила на ограничението.

(18)

Във вписванията в приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 за веществата дифенилетер, пентабромо деривати и дифенилетер, октабромо деривати, следва да се предвиди, че ограниченията не се прилагат за изделия, които вече са били в употреба към датата на влизане в сила на ограниченията, тъй като тези вещества са били включени в изделия с дълъг жизнен цикъл, които се продават на пазара за употребявани стоки, като самолети и превозни средства. Освен това, предвид факта, че употребата на веществата в електрическото и електронното оборудване е регламентирана от Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (12), това оборудване следва да не бъде предмет на въпросните ограничения.

(19)

Следва да се изясни, че при ограничението по отношение на нонифенил и нонилфенол етоксилат валидността на съществуващите национални разрешения относно пестицидни и биоцидни продукти, съдържащи нонилфенол етоксилат като коформулант, следва да не се засяга, съгласно предвиденото в член 1, параграф 2 от Директива 2003/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2003 г. относно двадесет и шесто изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (нонилфенол, нонилфенол етоксилат и цимент) (13).

(20)

Следва да се изясни, че ограничението, включено в приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно перфлуорооктан сулфонат, не се прилага за продукти, които вече са били в употреба в Общността при влизането в сила на ограничението.

(21)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, учреден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юни 2009 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 201.

(3)  ОВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 32.

(4)  ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 94.

(5)  ОВ L 257, 3.10.2007 г., стр. 13.

(6)  ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 108.

(7)  ОВ L 353, 31.12.2008, стр. 1.

(8)  ОВ L 243, 24.9.1996 г., стр. 31.

(9)  ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11.

(10)  ОВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 266, 26.9.2006 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 19.

(13)  ОВ L 178, 17.7.2003 г., стр. 24.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя, както следва:

1.

Заглавието се заменя със следното:

2.

Таблицата, в която се определят наименованията на веществата, групите от вещества и смесите и условията на ограничение, се заменя със следното:

„За веществата, които са включени в настоящото приложение като следствие от ограниченията, приети в рамките на Директива 76/769/ЕИО (вписвания 1—58), ограниченията не се прилагат по отношение на съхранението, отговорното пазене, обработката, пълненето в контейнери или прехвърлянето от един съд в друг на тези вещества за износ, освен ако производството на веществата не е забранено.


Колона 1

Наименование на вещества, групи от вещества или смеси

Колона 2

Условия на ограничение

1.

Полихлорирани терфенили (PCTs)

Забранява се пускането им на пазара или употребата им:

като вещества,

в смеси, в това число отработени масла, или в оборудване в концентрация по-висока от 50 mg/kg (0,005 тегловни %).

2.

Хлоретен (винил хлорид)

CAS № 75-01-4

EC № 200-831-0

Забранява се употребата му като пропелант в аерозоли за каквато и да е употреба.

Забранява се пускането на пазара на аерозолни флакони, съдържащи веществото като пропелант.

3.

Течни вещества или смеси, класифицирани като опасни според определенията в Директива 67/548/ЕИО на Съвета и Директива 1999/45/ЕО.

1.

Забранява се употребата им във:

декоративни изделия, предназначени за светлинни или цветни ефекти посредством различни фази, като например декоративни лампи и пепелници;

фокуси и шеги;

игри за един или повече участници или изделия, предназначени да се използват като такива, дори и с декоративни цели.

2.

Забранява се пускането на пазара на изделия, които не отговарят на изискванията на параграф 1.

3.

Забранява се пускането им на пазара, ако съдържат оцветител, освен когато той се изисква при употреба за фискални цели, или ароматни вещества, или и двете, и ако:

представляват опасност при вдишване и са етикетирани с R65 или H304, и

могат да се използват като гориво в декоративни лампи, и

и са опаковани в опаковки с вместимост 15 l или по-малко.

4.

Без да се засяга изпълнението на други разпоредби на Общността, отнасящи се до класифицирането, опаковането и етикетирането на вещества и смеси, доставчиците гарантират, че преди пускането на пазара опаковките на веществата и смесите, посочени в параграф 3, когато се използват в лампи, са етикетирани ясно и четливо с неизличим надпис, както следва:

„Лампите, пълни с тази течност, да се съхраняват извън обсега на деца“.

4.

Трис (2,3-дибромопропил) фосфат

CAS № 126-72-7

1.

Забранява се употребата му в текстилни изделия като облекла, бельо и спално бельо, предназначени да влизат в контакт с кожата.

2.

Забранява се пускането на пазара на изделия, които не отговарят на изискванията на параграф 1.

5.

Бензен

CAS № 71-43-2

EC № 200-753-7

1.

Забранява се употребата му в играчки или части от играчки, в които концентрацията на бензена в свободно състояние надвишава 5 mg/kg (0,0005 %) от теглото на играчката или на част от играчката.

2.

Забранява се пускането на пазара на играчки и части от играчки, които не отговарят на изискванията на параграф 1.

3.

Забранява се пускането му на пазара или употребата му,

като вещество,

като съставка на други вещества или смеси, в концентрация равна или по-висока от 0,1 тегловни %.

4.

Забраната на параграф 3 не се отнася за:

а)

моторни горива в рамките на Директива 98/70/ЕО;

б)

вещества и смеси, предназначени за промишлени процеси, при които емисиите на бензена не надвишават количествата, определени в действащото законодателство.

6.

Азбестови влакна

а)

Крокидолит

CAS No 12001-28-4

б)

Амозит

CAS No 12172-73-5

в)

Антофилит

CAS No 77536-67-5

г)

Актинолит

CAS No 77536-66-4

д)

Тремолит

CAS No 77536-68-6

е)

Хризотил

CAS No 12001-29-5

CAS № 132207-32-0

1.

Забранява се производството, пускането на пазара и употребата на тези влакна и на изделията, съдържащи тези влакна, когато са целенасочено добавени.

Държавите-членки обаче могат да разрешават пускането на пазара и употребата на диафрагми, съдържащи хризотил (буква е)), за съществуващи електролизни инсталации, до достигане края на експлоатационния им срок или докато не бъдат налични подходящи заместители, несъдържащи азбест, което от двете събития настъпи първо.

До 1 юни 2011 г. държавите-членки, които се възползват от това изключение, представят на Комисията доклад за наличието на свободни от азбест заместители за електролизни инсталации и за предприетите за разработването на такива алтернативи усилия, за защитата на здравето на работниците в инсталациите, за източника и количествата на хризотил, за източника и количествата на диафрагмите, съдържащи хризотил, както и за предвидения краен срок за възползване от изключението. Комисията оповестява публично тази информация.

След получаването на тези доклади Комисията изисква от Агенцията да изготви досие в съответствие с член 69 с оглед забрана на пускането на пазара и употребата на диафрагми, съдържащи хризотил.

2.

Употребата на изделията, съдържащи азбестови влакна, посочени в параграф 1, които са вече инсталирани и/или са в употреба преди 1 януари 2005 г., продължава да бъде позволено до обезвреждането им или до достигане на края на експлоатационния им срок. Държавите-членки обаче могат да ограничат, да забранят или да поставят определени условия за употребата на такива изделия преди обезвреждането им или преди достигане на края на експлоатационния им срок с цел защита на човешкото здраве.

Държавите-членки могат да разрешат пускането на пазара в тяхната цялост на изделията, съдържащи азбестови влакна, посочени в параграф 1, които са вече инсталирани и/или са в употреба преди 1 януари 2005 г., при спазване на определени условия, гарантиращи високо ниво на защита на човешкото здраве. Държавите-членки съобщават тези мерки на Комисията до 1 юни 2011 г. Комисията оповестява публично тази информация.

3.

Без да се засяга прилагането на други разпоредби на Общността относно класифицирането, опаковането и етикетирането на вещества и смеси, пускането на пазара и употребата на изделия, съдържащи тези влакна, позволено съгласно предходните дерогации, се позволява единствено, ако доставчиците гарантират, че преди пускането на пазара изделията се етикетират в съответствие с допълнение 7 към настоящото приложение.

7.

Трис(азиридинил)фосфиноксид

CAS No 545-55-1

EC № 208-892-5

1.

Забранява се употребата му в текстилни изделия като облекла, бельо и спално бельо, предназначени да влизат в контакт с кожата.

2.

Забранява се пускането на пазара на изделия, които не отговарят на изискванията на параграф 1.

8.

Полибромобифенили; Полибромиранибифенили (РВВ)

CAS No 59536-65-1

1.

Забранява се употребата им в текстилни изделия като облекла, бельо и спално бельо, предназначени да влизат в контакт с кожата.

2.

Забранява се пускането на пазара на изделия, които не отговарят на изискванията на параграф 1.

9.

а)

Сапун на прах от кората на сапунено дърво

(Quillaja saponaria) и неговите деривати, съдържащи сапонини

CAS № 68990-67-0

EC № 273-620-4

б)

Прах от корените на Helleborus viridis и Helleborus niger

в)

Прах от корени на Veratrum album и Veratrum nigrum

г)

Бензидин и/или неговите деривати

CAS № 92-87-5

EC № 202-199-1

д)

o-Нитробензалдехид

CAS № 552-89-6

EC № 209-025-3

е)

Дървесен прах

1.

Забранява се употребата им в увеселителни игри (фокуси и шеги) или в смеси или изделия, предназначени да бъдат използвани като такива, например прах за кихане, зловонни бомбички.

2.

Забранява се пускането на пазара на увеселителни игри (фокуси и шеги) или смеси или изделия, които не отговарят на изискванията на параграф 1.

3.

Параграфи 1 и 2 обаче не се прилагат за зловонни бомбички, които не съдържат повече от 1,5 ml течност.

10.

а)

Амониев сулфид

CAS № 12135-76-1

EC № 235-223-4

б)

Амониев хидроген сулфид

CAS № 12124-99-1

EC № 235-184-3

в)

Амониев полисулфид

CAS № 9080-17-5

EC № 232-989-1

1.

Забранява се употребата им в увеселителни игри (фокуси и шеги) или в смеси или изделия, предназначени за такива цели, например прах за кихане, зловонни бомбички.

2.

Забранява се пускането на пазара на увеселителни игри (фокуси и шеги) или смеси или изделия, които не отговарят на изискванията на параграф 1.

3.

Параграфи 1 и 2 обаче не се прилагат за зловонни бомбички, които не съдържат повече от 1,5 ml течност.

11.

Летливи естери, производни на бромоцетни киселини:

а)

Метил бромацетат

CAS № 96-32-2

EC № 202-499-2

б)

Етил бромацетат

CAS № 105-36-2

EC № 203-290-9

в)

Пропил бромацетат

CAS № 35223-80-4

г)

Бутил бромацетат

CAS № 18991-98-5

EC № 242-729-9

1.

Забранява се употребата им в увеселителни игри (фокуси и шеги) или в смеси или изделия, предназначени за такива цели, например прах за кихане, зловонни бомбички.

2.

Забранява се пускането на пазара на увеселителни игри (фокуси и шеги) или смеси или изделия, които не отговарят на изискванията на параграф 1.

3.

Параграфи 1 и 2 обаче не се прилагат за зловонни бомбички, които не съдържат повече от 1,5 ml течност.

12.

2-Нафтиламин

CAS № 91-59-8

ЕО № 202-080-4 и неговите соли

13.

Бензидин

CAS № 92-87-5

EC № 202-199-1 и неговите соли

14.

4-Нитробифенил

CAS № 92-93-3

EINECS EC № 202-204-7

15.

4-Аминобифенил ксениламин

CAS № 92-67-1

EINECS EC № 202-177-1 и неговите соли

Следното се прилага за вписвания 12—15:

Забранява се пускането им на пазара и употребата им като вещества или в смеси, в концентрация, по-висока от 0,1 тегловни %.

16.

Оловни карбонати:

а)

Неутрален безводен карбонат (PbCO3)

CAS № 598-63-0

EC № 209-943-4

б)

Триоловен-бис (карбонат) дихидроксид 2PbCO3-Pb(OH)2

CAS № 1319-46-6

EC № 215-290-6

Забранява се пускането им на пазара и употребата им като вещества или в смеси, когато веществото или сместа са предназначени за употреба като бои.

Държавите-членки обаче могат, в съответствие с разпоредбите на Конвенция 13 на Международната организация по труда (МОТ) за употреба на оловно белило и оловни сулфати в боите, да разрешават на тяхна територия употребата на веществото или сместа за реставрацията и поддържането на произведения на изкуството и на исторически сгради и техния интериор.

17.

Оловни сулфати:

а)

PbSO4

CAS № 7446-14-2

EC № 231-198-9

б)

Pbx SO4

CAS № 15739-80-7

EC № 239-831-0

Забранява се пускането им на пазара и употребата им като вещества или в смеси, когато веществото или сместа са предназначени за употреба като бои.

Държавите-членки могат обаче, в съответствие с разпоредбите на Конвенция 13 на МОТ за употреба на оловно белило и оловни сулфати в боите, да разрешават на тяхна територия употребата на веществото или сместа за реставрацията и поддържането на произведения на изкуството и на исторически сгради и техния интериор.

18.

Живачни съединения

Забранява се пускането им на пазара и употребата им като вещества или в смеси, когато веществото или сместа са предназначени за:

а)

обработка срещу обрастването с микроорганизми, растения или животни на:

корпуси на плавателни съдове,

кошове, поплавъци, мрежи и други приспособления или съоръжения, използвани в рибовъдството или развъждането на черупчести мекотели,

цялостно или частично потопени във вода приспособления и оборудване;

б)

съхранение на дървесина;

в)

импрегниране на индустриални тъкани, предназначени за голямо натоварване и прежди за тяхната изработка;

г)

третиране на промишлени води независимо от тяхната употреба.

18a.

Живак

CAS № 7439-97-6

EC № 231-106-7

1.

Забранява се пускането му на пазара:

а)

в клинични термометри за измерване на телесна температура;

б)

в други средства за измерване, предназначени за продажба на масовия потребител (напр. манометри, барометри, сфигмоманометри, термометри, различни от клинични термометри за измерване на телесна температура).

2.

Ограничението в параграф 1 не се прилага за средства за измерване, които са били в употреба в Общността преди 3 април 2009 г. Държавите-членки обаче могат да ограничат или забранят пускането на пазара на такива средства за измерване.

3.

Ограничението в параграф 1, буква б) не се прилага за:

а)

средствата за измерване, които са произведени преди повече от петдесет години към 3 октомври 2007 г.;

б)

барометри (с изключение на барометрите по смисъла на буква а) до 3 октомври 2009 г.

4.

До 3 октомври 2009 г. Комисията извършва преглед на възможностите за по-безопасни и надеждни алтернативни решения, които са технически и икономически приложими, за сфигмоманометри и други средства за измерване, съдържащи живак, използвани в здравеопазването, както и за друга професионална и промишлена употреба. Въз основа на този преглед или веднага след получаване на нова информация за по-надеждни алтернативи за сфигмоманометри и други средства за измерване, съдържащи живак, Комисията, по целесъобразност, представя законодателно предложение за разширяване обхвата на ограниченията по параграф 1 за сфигмоманометри и други средства за измерване, използвани в здравеопазването, както и за друга професионална и промишлена употреба, с оглед постепенното изваждане от употреба на живака в средствата за измерване, когато това е технически и икономически осъществимо.

19.

Арсенови съединения

1.

Забранява се пускането им на пазара или употребата им като вещества или в смеси, когато веществото или сместа са предназначени за предотвратяване обрастването с микроорганизми, растителни или животински организми на:

корпуси на плавателни съдове,

кошове, поплавъци, мрежи и други принадлежности или съоръжения, използвани в рибовъдството и развъждането на черупчести мекотели,

всякакви напълно или частично потопени съоръжения или оборудване.

2.

Забранява се пускането им на пазара и употребата им като вещества или в смеси, когато веществото или сместа са предназначени за третиране на промишлени води, независимо от тяхната употреба.

3.

Забранява се употребата им за консервиране на дървесина. В допълнение така обработената дървесина не може да бъде пускана на пазара.

4.

Чрез дерогация от параграф 3:

а)

Относно веществата и смесите за консервиране на дървесината: такива могат да се използват единствено в промишлени инсталации, в които импрегнирането на дървесината се извършва под вакуум или под налягане, ако са разтвори на неорганични съединения на медта, хрома и арсена (ССА) от тип С и ако са разрешени в съответствие с член 5, параграф 1 от Директива 98/8/ЕО. Така обработената дървесина не може да бъде пускана на пазара, преди да завърши фиксирането на консерванта.

б)

Дървесината, обработена с разтвори на ССА в съответствие с буква а), може да бъде пускана на пазара за професионална и промишлена употреба, при условие че с оглед безопасността на хората и животните е осигурена структурната цялост на дървесината и не съществува вероятност от контакт с кожата на масовия потребител по време на експлоатационния ѝ период:

като строителен материал за изграждане на обществени и селскостопански постройки, учреждения и сгради с промишлено предназначение;

за мостове и мостови конструкции;

като дървен строителен материал в сладко и слабосоленоводни зони напр. кейове и мостове,

за шумозаглушаващи прегради,

за контрол върху лавините,

за обезопасяващи ограждения и бариери по пътните магистрали,

за стълбове на заграждения за добитък (обелени кръгли иглолистни трупи),

за противосвлачищни конструкции,

за стълбове на електропреносни и телекомуникационни далекопроводи,

за подземно положени железопътни траверси.

в)

Без да се засяга прилагането на другите разпоредби на Общността относно класифицирането, опаковането и етикетирането на вещества и смеси, доставчиците гарантират, че преди пускането на пазара всяка обработена дървесина, пускана на пазара, се етикетира отделно с надпис „Само за професионални и промишлени инсталации и употреби, съдържа арсен“. В допълнение всички пакети с обработена дървесина, пускани на пазара, трябва също да носят етикет с надпис „Носете предпазни ръкавици при работа с тази дървесина. Носете противопрахова маска и защитни очила при рязане или други видове дъврообработване на тази дървесина. Отпадъците от тази дървесина следва да се третират като опасни и да се обработват от оторизирано за съответната дейност предприятие“.

г)

Обработената дървесина, посочена в буква а), не може да бъде използвана:

за жилищни сгради или постройки с битово предназначение независимо от тяхното предназначение,

за всякакви цели, когато съществува риск от многократен контакт с кожата,

в морски води,

за селскостопански цели, с изключение на стълбовете за загражденията за добитъка и конструктивни употреби в съответствие с буква б),

за всякакви цели, при които обработената дървесина може да влезе в контакт с междинни или крайни продукти, предназначени за консумация от човека и/или животните.

5.

Дървесината, обработена с арсенови съединения, която е била в експлоатация в Общността до 30 септември 2007 г. или тази, която е била пусната на пазара в съответствие с параграф 4, може да бъде запазена, и да бъде употребявана до достигане на края на експлоатационния ѝ срок.

6.

Дървесината, обработена със ССА, тип С, която е била в експлоатация в Общността до 30 септември 2007 г. или тази, която е била пусната на пазара в съответствие с параграф 4:

може да бъде употребявана или повторно използвана при условията, отнасящи се до нейната употреба, посочени в точка 4, букви б), в) и г),

може да бъде пускана на пазара при условията, отнасящи се до нейната употреба, посочени в точка 4, букви б), в) и г).

7.

Държавите-членки могат да разрешат дървесина, обработена с други видове разтвори на ССА, която е била в експлоатация в Общността до 30 септември 2007 г.:

да бъде употребявана или повторно използвана при условията, отнасящи се до нейната употреба, посочени в точка 4, букви б), в) и г),

да бъде пускана на пазара при условията, отнасящи се до нейната употреба, посочени в точка 4, букви б), в) и г).

20.

Органокалаени съединения

1.

Забранява се пускането им на пазара и употребата им като вещества или в смеси, когато веществото или сместа действат като биоциди в бои.

2.

Забранява се пускането им на пазара и употребата им като вещества или в смеси, когато веществото или сместа действат като биоциди за предпазване от обрастване с микроорганизми, растения и животни на:

а)

плавателни съдове с всякаква дължина, предназначени за ползване в морски, крайбрежни, естуарни и вътрешни водни пътища и езера;

б)

кошове, поплавъци, мрежи и други принадлежности и съоръжения, използвани в рибовъдството и развъждането на черупчести мекотели;

в)

всякакви напълно или частично потопени съоръжения или оборудване.

3.

Забранява се пускането им на пазара и употребата им като вещества или в смеси, когато веществото или сместа са предназначени за третиране на промишлени води.

21.

Ди-μ-оксо-ди-n-бутилкалаенхидроксиборан/дибутилтин хидроген борат C8H19BO3Sn (DBB)

CAS № 75113-37-0

ЕО № 401-040-5

Забранява се пускането му на пазара и употребата му като вещество или в смеси, в концентрация, равна или по-голяма от 0,1 тегловни %.

Параграф 1 обаче не се прилага за това вещество (DBB) или смеси, съдържащи DBB, ако са предназначени за производството на изделия, в които концентрацията на DBB е равна или по-голяма от 0,1 %.

22.

Пентахлорфенол

CAS № 87-86-5

EC № 201-778-6 и неговите соли и естери

Забранява се пускането му на пазара и употребата му,

като вещество,

като съставка на други вещества или смеси, в концентрация равна или по-висока от 0,1 тегловни %.

23.

Кадмий

CAS № 7440-43-9

EC № 231-152-8 и неговите съединения

За целите на настоящото вписване кодовете и главите, посочени в квадратни скоби, са кодовете и главите от тарифната и статистическа номенклатура на Общата митническа тарифа, установена с Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (1).

1.

Не се употребяват за оцветяване на изделия, произведени от следните вещества и смеси:

а)

поливинил хлорид (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22]

полиуретан (PUR) [3909 50]

полиетилен с ниска плътност (ld PE), с изключение на полиетилена с ниска плътност, използван при дребносерийно производство [3901 10]

целулозен ацетат (CA) [3912 11] [3912 12]

целулозен ацетат бутират (CAB) [3912 11] [3912 12]

епоксидни смоли [3907 30]

меламин-формалдехидни (MF) смоли [3909 20]

карбамид-формалдехидни (UF) смоли [3909 10]

ненаситени полиестери (UP) [3907 91]

полиетилен терефталат (PET) [3907 60]

полибутилен терефталат (PBT)

прозрачен полистирен за масова употреба [3903 11] [3903 19]

акрилонитрил метилметакрилат (AMMA)

армиран полиетилен (VPE)

високоустойчив полистирен

полипропилен (PP) [3902 10]

б)

бои [3208] [3209]

Ако боите обаче са с високо съдържание на цинк, остатъчната концентрация на кадмий трябва да бъде възможно най-ниска и във всеки случай да не надвишава 0,1 тегловни %.

Изделията или компонентите на изделия, произведени от вещества и смеси, изброени по-горе, оцветени с кадмий, независимо от употребата им, не могат да се пуснат на пазара, ако съдържанието на кадмий в тях (изразено като кадмий метал) надвишава 0,01 тегловни % от пластмасата.

2.

Параграф 1 обаче не се прилага за изделия, които се оцветяват от съображения за безопасност.

3.

Не се употребяват за стабилизиране на следните смеси или изделия, произведени от полимери или съполимери на винилхлорид:

опаковъчни материали (торби, контейнери, бутилки, похлупаци) [3923 29 10],

канцеларски или училищни пособия [3926 10],

принадлежности за мебели, автомобилна каросерия или подобни [3926 30],

дрехи и принадлежности към облеклото (включително ръкавици) [3926 20],

настилки за подове, облицовки за стени [3918 10],

импрегнирани, промазани и ламинирани текстилни тъкани [5903 10]

изкуствена кожа [4202]

грамофонни плочи

тръби, тръбопроводи и техните сглобки [3917 23],

летящи врати

сухопътни превозни средства (външни и вътрешни части)

покрития от стоманени листове, използвани в строителството или в промишлеността

изолации за електрически мрежи

Посочените по-горе смеси, изделия или съставни части на изделия, произведени от полимери или съполимери на винилхлорид, стабилизирани с вещества, съдържащи кадмий, независимо от употребата им, не могат да се пускат на пазара, ако съдържанието на кадмий (изразено като кадмий метал) надвишава 0,01 тегловни % от полимера.

4.

Параграф 3 обаче не се прилага за смеси и изделия, при които се използват стабилизатори на кадмиева основа от съображения за безопасност.

5.

За целите на настоящото вписване „нанасяне на кадмиево покритие (кадмиране)“ означава всяко отлагане или кадмиево покритие с метален кадмий върху метална повърхност.

Не се употребяват за нанасяне на кадмиево покритие върху метални изделия или компоненти на изделия, използвани в следните сектори/приложения:

а)

оборудване и машини за:

производство на храни [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11]

земеделие [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436]

охлаждане и замразяване [8418]

отпечатване и подвързване на книги [8440] [8442] [8443]

б)

оборудване и машини за производството на:

стоки за бита [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516]

обзавеждане [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404]

санитарно-хигиенни материали [7324]

инсталации за централно отопление и климатици [7322] [8403] [8404] [8415]

Независимо от употребата им или от крайното им предназначение се забранява пускането на пазара на изделия с кадмиево покритие или компоненти на тези изделия, използвани в секторите/приложенията, посочени в букви а) и б) по-горе, както и на изделия, произведени в секторите, изброени в буква б) по-горе.

6.

Разпоредбите, посочени в параграф 5, се прилагат и за изделия с кадмиево покритие или компоненти на тези изделия, когато се използват в секторите/приложенията, посочени в букви а) и б) по-долу, както и за изделия, произведени в секторите, посочени в буква б) по-долу.

а)

оборудване и машини за производството на:

хартия и картон [8419 32] [8439] [8441] текстил и облекла [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452]

б)

оборудване и машини за производството на:

промишлено оборудване и машини [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431]

пътни и земеделски превозни средства [глава 87]

вагонен (автомобилен) парк [глава 86]

плавателни съдове [глава 89]

7.

Ограниченията на параграфи 5 и 6 обаче не се прилагат за:

изделия и компоненти на изделия, използвани в аеронавтиката, космическите технологии, минното дело, дълбоководните сондажи и ядрения сектор, изискващи високи стандарти за безопасност, и в устройствата за безопасност на пътни и земеделски превозни средства, вагонен (автомобилен) парк и плавателни съдове,

електрически контакти във всички сектори, в случаите, в които това е необходимо за гарантирането на надеждността, която се изисква за апаратите, към които те се инсталират.

24.

Монометил — тетрахлородифенил метан

Търговско наименование: Угилек 141

CAS № 76253-60-6

1.

Забранява се пускането му на пазара и употребата му като вещество или в смеси.

Забранява се пускането на пазара на изделия, които съдържат това вещество.

2.

Чрез дерогация параграф 1 не се прилага за:

а)

инсталации и машини, които на 18 юни 1994 г. са били вече в експлоатация, до тяхното обезвреждане;

б)

поддръжка на инсталации и машини, които на 18 юни 1994 г. са били вече в експлоатация в рамките на държава-членка.

За целите на буква а) държавите-членки от съображения за защита на здравето на хората и опазване на околната среда могат да забранят тези машини и инсталации на тяхната територия преди обезвреждането им.

25.

Монометил-дихлоро-дифенил метан

Търговско наименование: Угилек 121

Угилек 21

Забранява се пускането му на пазара и употребата му като вещество или в смеси.

Забранява се пускането на пазара на изделия, които съдържат това вещество.

26.

Монометил-дибромо-дифенил метан бромобензилбромотолуен, смес от изомери

Търговско наименование: DBBT

CAS № 99688-47-8

Забранява се пускането му на пазара и употребата му като вещество или в смеси.

Забранява се пускането на пазара на изделия, които съдържат това вещество.

27.

Никел

CAS № 7440-02-0

EC № 231-111-4 и неговите съединения

1.

Забранява се употребата му:

а)

във всички изделия или аксесоари, които се поставят в продупчени уши или в други продупчени части на човешкото тяло, с изключение на случаите когато нивото на отделяне на никел от тези изделия е по-малко от 0,2 μg/cm2/седмица (граница на миграция).

б)

в изделия, предназначени да влязат в директен и продължителен контакт с кожата, като:

обици,

огърлици, гривни и верижки, верижки за глезен, пръстени,

капаци за ръчни часовници, каишки за часовници и части за затягане,

занитени копчета, катарами, нитове, ципове и метални знаци, които се използват за дрехи,

ако нивото на отделяне на никел от частите на тези изделия, които влизат в директен и продължителен контакт с кожата, е по-голямо от 0,5 μg/cm2/седмица.

в)

в изделията, изброени в буква б), в случаите когато те са с покритие, което не съдържа никел, с изключение на случаите когато то е достатъчно, за да се гарантира, че отделяното количество никел от изделията, влизащи в директен и продължителен контакт с кожата, не надвишава 0,5 μg/cm2/седмица най-малко за период от две години при нормална употреба на изделието.

2.

Забранява се пускането на пазара на изделията, посочени в параграф 1, освен ако те отговарят на условията, посочени в същия параграф.

3.

Стандартите, приети от Европейския комитет по стандартизация (CEN) се използват като методи за изпитване за демонстриране на съответствие на изделията с параграфи 1 и 2.

28.

Вещества, фигуриращи в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, класифицирани като канцерогенни категория 1А или 1Б (таблица 3.1) или канцерогенни категория 1 или 2 (таблица 3.2) и изброени, както следва:

Канцерогенни категория 1А (таблица 3.1)/канцерогенни категория 1 (таблица 3.2), изброени в допълнение 1

Канцерогенни категория 1Б (таблица 3.1)/канцерогенни категория 2 (таблица 3.2), изброени в допълнение 2

29.

Вещества, представени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, класифицирани като мутагенни за зародишни клетки категория 1А или 1Б (таблица 3.1) или мутагенни категория 1 или 2 (таблица 3.2) и изброени, както следва:

Мутагенни категория 1А (таблица 3.1)/мутагенни категория 1 (таблица 3.2), изброени в допълнение 3

Мутагенни категория 1Б (таблица 3.1)/мутагенни категория 2 (таблица 3.2), изброени в допълнение 4

30.

Вещества, представени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, класифицирани като токсични за репродукцията категория 1А или 1Б (таблица 3.1) или токсични за репродукцията категория 1 или 2 (таблица 3.2) и изброени, както следва:

Токсични за репродукцията, категория 1А, вредно въздействие върху половата функция и оплодителната способност или върху развитието (таблица 3.1) или токсични за репродукцията, категория 1 с R60 (Може да причини стерилитет) или R 61 (Може да причини увреждане на неродено дете) (таблица 3.2), изброени в допълнение 5

Токсични за репродукцията, категория 1Б, вредно въздействие върху половата функция и оплодителната способност или върху развитието (таблица 3.1) или токсични за репродукцията, категория 2 с R60 (Може да причини стерилитет) или R 61 (Може да причини увреждане на неродено дете) (таблица 3.2), изброени в допълнение 6

Без да се засягат другите части на настоящото приложение, за вписвания 28—30 се прилага следното:

1.

Забранява се пускането им на пазара и употребата им,

като вещества,

като съставки на други вещества, или

в смеси,

за предлагане на масовия потребител, когато индивидуалната концентрация във веществото или сместа е равна или по-висока от:

или от съответната специфична допустима концентрация, определена в част 3 на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, или

съответната концентрация, определена в Директива 1999/45/ЕО.

Без да се засяга прилагането на други разпоредби на Общността, свързани с класифицирането, опаковането и етикетирането на вещества и смеси, доставчиците гарантират, че преди пускането на пазара опаковките на тези вещества са етикетирани ясно и четливо с неизличим надпис, както следва:

„Само за професионална употреба“.

2.

Чрез дерогация параграф 1 не се прилага за:

а)

лекарствени продукти или ветеринарномедицински продукти, дефинирани в Директива 2001/82/ЕО и Директива 2001/83/ЕО;

б)

козметични продукти, дефинирани в Директива 76/768/ЕИО;

в)

следните горива и масла:

моторни горива в рамките на Директива 98/70/ЕО,

минерални масла, предназначени за употреба като горива в подвижни или стационарни горивни инсталации,

горива, продавани в затворени системи (например втечнен газ в бутилки);

г)

бои за художници, в обхвата на Директива 1999/45/ЕО.

31.

а)

креозот; промивно масло

CAS № 8001-58-9

EC № 232-287-5

б)

креозотно масло; промивно масло

CAS № 61789-28-4

ЕО № 263-047-8

в)

дестилати (въглищен катран), нафталинови масла; нафталиново масло

CAS № 84650-04-4

EC № 283-484-8

г)

креозотно масло, аценафтенова фракция; промивно масло

CAS № 90640-84-9

EC № 292-605-3

д)

дестилати (въглищен катран), горен; тежко антраценово масло

CAS № 65996-91-0

ЕО № 266-026-1

е)

Антраценово масло

CAS № 90640-80-5

EC № 292-602-7

ж)

катранени киселини, въглищни, сурови; сурови феноли

CAS № 65996-85-2

ЕО № 266-019-3

з)

креозот, дървен

CAS № 8021-39-4

EC № 232-419-1

и)

нискотемпературно алкално катранено масло; остатъци от екстракция (въглищни), ниско температурен алкален въглищен катран

CAS № 122384-78-5

EC № 310-191-5

1.

Забранява се пускането им на пазара и употребата им като вещества или смеси, когато веществото или сместа са предназначени за обработка на дървен материал. Освен това не се пуска на пазара дървен материал, обработен по този начин.

2.

Чрез дерогация от параграф 1:

а)

Веществата и смесите могат да се използват за обработка на дърво в промишлени инсталации или от специалисти, обхванати от законодателството на Общността за защита на работниците за in situ преработка, само ако те съдържат:

i)

бензо[а]пирен в концентрация, по-малка от 50 mg/kg (0,005 тегловни %),

ii)

водно екстрахирани феноли в концентрация, по-малка от 3 тегловни %.

Такива вещества и смеси за обработка на дърво в промишлени инсталации или чрез специалисти:

могат да се пускат на пазара само в опаковки с вместимост, равна или по-голяма от 20 литра,

не могат да се продават на масовия потребител.

Без да се засяга прилагането на други разпоредби на Общността, свързани с класифицирането, опаковането и етикетирането на вещества и смеси, доставчиците гарантират, че преди пускането на пазара опаковките на тези вещества са етикетирани ясно и четливо с неизличим надпис, както следва:

„За употреба само в промишлени инсталации или за професионална обработка“.

б)

Дърво, обработено в промишлени инсталации или от специалисти според буква а), което се пуска на пазара за първи път или се обработва отново in situ, може да се използва само за професионална и промишлена употреба например при железопътните линии, в електропреносната мрежа и далекосъобщенията, за оградни съоръжения, за земеделски цели (например при колчета за опора на дървета) и в пристанищата и плавателните канали.

в)

Забраната в параграф 1 относно пускането на пазара не се прилага за дървен материал, обработен с веществата, изброени във вписване 31, буква а)—i) преди 31 декември 2002 г. и пуснат на пазара за употребявани стоки за повторна употреба.

3.

Обработен дървен материал, посочен в параграф 2, букви б) и в), не да се използва:

във вътрешността на сгради, независимо от предназначението им,

в играчки,

в спортни площадки,

в паркове, градини, открити места за обществен отдих и други, при които има риск от контакт с кожата,

в постройки и оборудване за градини и паркове,

в производството и употребата, както и при всякакво повторно третиране на:

контейнери за развъдни цели,

на опаковки или други материали, които могат да влязат в контакт или да замърсят изходни, междинни или готови продукти, предназначени за консумация от човека и/или животни,

други материали, които могат да замърсят изброените по-горе продукти.

32.

Хлороформ

CAS № 67-66-3

EC № 200-663-8

34.

1,1,2 Трихлоретан

CAS № 79-00-5

EC № 201-166-9

35.

1,1,2,2-Тетрахлоретан

CAS № 79-34-5

EC № 201-197-8

36.

1,1,1,2-Тетрахлоретан

CAS № 630-20-6

37.

Пентахлоретан

CAS № 76-01-7

EC № 200-925-1

38.

1,1-Дихлоретен

CAS № 75-35-4

EC № 200-864-0

Без да се засягат другите части на настоящото приложение, за вписвания 32—38 се прилага следното.

1.

Забранява се пускането им на пазара и употребата им,

като вещества,

като съставки на други вещества или в смеси, в концентрация равна или по-висока от 0,1 тегловни %.

когато веществото или сместа са предназначени за предлагане на масовия потребител и/или за дифузна употреба, като почистване на повърхности или почистване на платове.

2.

Без да се засяга прилагането на други разпоредби на Общността, свързани с класифицирането, опаковането и етикетирането на вещества и смеси, доставчиците гарантират, че преди пускането на пазара тези вещества и смеси, съдържащи ги в концентрация, равна или по-голяма от 0,1 тегловни %, са етикетирани ясно и четливо с неизличим надпис, както следва:

„Само за употреба в промишлени инсталации“.

Чрез дерогация тази разпоредба не се отнася за:

а)

лекарствени продукти или ветеринарномедицински продукти, дефинирани в Директива 2001/82/ЕО и Директива 2001/83/ЕО;

б)

козметични продукти, дефинирани в Директива 76/768/ЕИО.

40.

Вещества, отговарящи на критерия за запалимост съгласно Директива 67/548/ЕИО и класифицирани като запалими, високо запалими, или изключително запалими, независимо от това дали фигурират в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или не.

1.

Забранява се употребата им като вещества или смеси в аерозолни флакони, когато тези аерозолни флакони са предназначени за предлагане на масовия потребител с цел забавление и украса, като следните:

метален блясък, предназначен за декорация,

изкуствен сняг и скреж,

„възглавнички за издаване на неприлични шумове“,

карнавални аерозоли,

имитация на екскременти,

свирки за празненства,

декоративни снежинки и пяна,

изкуствени паяжини,

зловонни бомбички.

2.

Без да се засяга прилагането на други разпоредби на Общността, свързани с класифицирането, опаковането и етикетирането на вещества, доставчиците гарантират, че преди пускането на пазара опаковките на аерозолните флакони, описани по-горе, са етикетирани ясно и четливо с неизличим надпис, както следва:

„Само за професионална употреба“.

3.

Чрез дерогация параграфи 1 и 2 не се прилагат спрямо аерозолните флакони, посочени в член 8 (1а) от Директива 75/324/ЕИО на Съвета (2).

4.

Няма да се пускат на пазара аерозолните флакони, описани в параграфи 1 и 2, освен ако не са съобразени с посочените изисквания.

41.

Хексахлоретан

CAS № 67-72-1

EC № 200-666-4

Забранява се пускането му на пазара и употребата му като вещество или в смеси, когато веществото или сместа са предназначени за производство или обработка на цветни метали.

42.

Алкани, C10-C13, хлор (късоверижни хлорирани парафини) (SCCPs)

EC № 287-476-5

CAS № 85535-84-8

Забранява се пускането им на пазара и употребата им като вещества, съставки на други вещества или в смеси, в концентрация, по-висока от 1 тегловен %, когато веществото или сместа са предназначени за:

за обработка на метали;

за втечняване на мазнини при обработката на кожи.

43.

Азооцветители и азобагрила

1.

Употребата на азобагрила, които в резултат на редуктивно отделяне на една или повече азогрупи могат да освободят един или повече от ароматните амини, изброени в допълнение 8, в доловими концентрации, т.е. над 30 mg/kg (0,003 тегловни %), в изделията или в боядисаните части от тях според методите за изпитване, представени в допълнение 10, се забранява в текстилни и кожени изделия, които могат да влязат в директен или продължителен контакт с човешката кожа или устната кухина, като:

облекла, постелки и спално бельо, хавлиени кърпи, изкуствена коса, перуки, шапки, пелени и други санитарни материали, спални чували,

обувки, ръкавици, каишки за часовници, ръчни чанти, портмонета/портфейли, куфарчета, тапицерия за мебели, аксесоари, носени около врата,

текстилни или кожени играчки или играчки с текстилни или кожени дрехи,

прежда и тъкани, предназначени за ползване от крайния потребител.

2.

Освен това текстилните и кожените изделия, описани в параграф 1, са забранени за пускане на пазара, освен ако не се отговарят на изискванията на същия параграф.

3.

Азобагрилата, представени в допълнение 9 „Списък на азобагрила“, са забранени за пускане на пазара и за употреба като вещества или в смеси в концентрации, по-високи от 0,1 тегловни %, когато веществото или сместа са предназначени за боядисване на текстилни и кожени изделия.

44.

Дифенилетер, пентабромо дериват

C12H5Br5O

1.

Забранява се пускането му на пазара и употребата му,

като вещество,

в смеси в концентрации по-високи от 0,1 тегловни %.

2.

Забранява се пускането на пазара на изделия, ако те или частите от тях с добавки за огнеустойчивост съдържат веществото в концентрации, по-високи от 0,1 тегловни %.

3.

Чрез дерогация параграф 2 не се прилага:

за изделия, които са били в употреба в Общността преди 15 август 2004 г.,

за електрическо и електронно оборудване в обхвата на Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3).

45.

Дифенилетер, октабромо дериват

C12H2Br8O

1.

Забранява се пускането му на пазара и употребата му:

като вещество,

като съставка на други вещества или в смеси, в концентрация, по-висока от 0,1 тегловни %.

2.

Забранява се пускането на пазара на продукти, ако те или частите от тях с добавки за огнеустойчивост съдържат веществото в концентрации, по-високи от 0,1 тегловни %.

3.

Чрез дерогация параграф 2 не се прилага:

за изделия, които са били в употреба в Общността преди 15 август 2004 г.,

за електрическо и електронно оборудване в обхвата на Директива 2002/95/ЕО.

46.

а)

Нонилфенол

C6H4(OH)C9H19

CAS № 25154-52-3

EC № 246-672-0

б)

Нонилфенол етоксилат

(C2H4O)nC15H24O

Забранява се пускането им на пазара и употребата им като вещества или в смеси, в концентрация, равна или по-висока от 0,1 тегловни %, за следните цели.

(1)

почистване на обществени сгради и промишлени инсталации, с изключение на:

контролирани затворени системи за сухо почистване, при които почистващата течност се рециклира или изгаря,

почистващи системи със специални функции, при които почистващата течност се рециклира или изгаря;

(2)

битово почистване;

(3)

обработка на текстилни изделия и кожа, с изключение на:

обработка без изхвърляне в отпадъчните води,

системи със специални функции, при които използваната вода се подлага на предварителна обработка за пълно отстраняване на органичната фракция преди биологичното третиране на отпадъчните води (отстраняване на мазнини от овча кожа);

(4)

емулгатор при дезинфекционни разтвори в селското стопанство, използвани при доене;

(5)

обработка на метали, с изключение на:

контролирани затворени системи, при които почистващата течност се рециклира или изгаря,

(6)

производство на целулозна маса и хартия;

(7)

козметични продукти;

(8)

други продукти за лична хигиена, с изключение на:

спермициди;

(9)

коформуланти в пестициди и биоциди. Националните разрешения обаче относно пестицидни и биоцидни продукти, съдържащи нонилфенол етоксилат като коформулант, които са били издадени преди 17 юли 2003 г., не се засягат от настоящото ограничение до изтичане на периода на валидността им.

47.

Съединения на хром VI

1.

Забранява се употребата и пускането на пазара на цимент и смеси, съдържащи цимент, ако съдържанието на разтворим хром VI след хидратиране е по-високо от 2 mg/kg (0,0002 %) от общото сухо тегло на цимента.

2.

Ако бъдат използвани редуциращи агенти, тогава, без да се засяга прилагането на други разпоредби на Общността, свързани с класифицирането, опаковането и етикетирането на вещества и смеси, доставчиците гарантират, че преди пускането на пазара върху опаковката на цимента и смесите, съдържащи цимент, е поставена ясна, четлива и незаличима информация за датата на опаковане, условията и периода на съхранение, при които се запазват активността на редуциращия агент и съдържанието на хром VI под граничната концентрация, посочена в параграф 1.

3.

Чрез дерогация параграфи 1 и 2 не се прилагат за пускането на пазара и употребата на цимент и смеси, съдържащи цимент в контролирани, затворени и напълно автоматизирани процеси, при които циментът и смесите, съдържащи цимент, се обработват изцяло от машини и при които няма възможност за контакт с кожата.

48.

Толуен

CAS № 108-88-3

EC № 203-625-9

Забранява се пускането му на пазара и употребата му като вещество или в смеси в концентрация равна на или по-висока от 0,1 тегловни %, когато веществото или сместа се използва в слепващи вещества и в бои за нанасяне чрез разпръскване, предназначени за предоставяне на масовия потребител.

49.

Трихлорбензен

CAS № 120-82-1

EC № 204-428-0

Забранява се пускането му на пазара и употребата му като вещество или в смеси в концентрация, равна или по-висока от 0,1 тегловни %, за всички употреби с изключение на:

като междинен продукт при синтеза, или

като разтворител, който се добавя при реакции на хлориране в затворена система, или

в производството на 1,3,5-триамино-2,4,6-тринитробензен (TATB).

50.

Полициклични ароматни въглеводороди (PAH)

а)

Бензо[a]пирен (BaP)

CAS № 50-32-8

б)

Бензо[д]пирен (BeP)

CAS № 192-97-2

в)

Бензо[а]антрацен (BaA)

CAS № 56-55-3

г)

Хризен (CHR)

CAS № 218-01-9

д)

Бензо[b]флуорантен (BbFA)

CAS № 205-99-2

е)

Бензо[й]флуорантен (BjFA)

CAS № 205-82-3

ж)

Бензо[k]флуорантен (BkFA)

CAS № 207-08-9

з)

Дибензо[a,з]антрацен (DBAhA)

CAS № 53-70-3

1.

От 1 януари 2010 г. се забранява пускането на пазара и употребата на масла, използвани като добавки при производството на гуми за превозни средства, или на части на гуми за превозни средства, ако те съдържат:

повече от 1 mg/kg (0,0001 тегловни %) BaP, или

повече от 10 mg/kg (0,001 тегловни %) от сумата на всички изброени PAHs.

Тези граници се считат за спазени, ако частта на полицикличните ароматни органични съединения (PCA) е по-малка от 3 тегловни %, измерено по стандарт на института за петрол IP346: 1998 (Определяне на РСА в неизползвани машинни масла и петролни фракции, несъдържащи асфалтен-рефрактивен индекс метод за екстракция на диметил сулфоксид), която предвижда на всеки шест месеца или след всяка голяма оперативна промяна, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано, производителят или вносителят да контролира съответствието в граничните стойности на ВаР и посочените в списъка РАН, както и корелацията на измерените стойности с частта на РСА.

2.

Освен това се забранява пускането на пазара на гуми за превозни средства и регенерати (гуми с подновена повърхност), произведени след 1 януари 2010 г., ако те съдържат масла, използвани като добавки в количества, превишаващи границите, посочени в параграф 1.

Тези граници се считат за спазени, когато количеството на съединенията от вулканизиран каучук не превишават границата от 0,35 % Bay протона, като измерванията и изчисленията са направени по ISO 21461 (Вулканизиран каучук — определяне ароматността на масла в съединенията от вулканизиран каучук).

3.

Чрез дерогация параграф 2 не се прилага за регенерати, ако тяхното вулканизирано покритие не съдържа масла, използвани като добавки в концентрации, превишаващи посочените в параграф 1.

4.

За целите на настоящото вписване„гуми“ означава гуми за превозни средства, попадащи в обхвата на:

Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета (4),

Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори, на техните ремаркета и на теглително-прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли (5); и

Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 г. относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства и за отмяна на Директива 92/61/ЕИО на Съвета (6).

51.

Следните фталати (или други CAS и EC номера, отнасящи се за веществото):

а)

бис (2-етилхексил) фталат (DEHP)

CAS № 117-81-7

EC № 204-211-0

б)

дибутилфталат (DBP)

CAS № 84-74-2

EC № 201-557-4

в)

бензилбутилфталат (BBP)

CAS № 85-68-7

EC № 201-622-7

1.

Забранява се употребата им като вещества и в смеси в концентрации, по-високи от 0,1 тегловни % от пластифицираните материали, в детски играчки и продукти за грижа за детето.

2.

Забранява се пускането на пазара на такива детски играчки и продукти за грижа за детето, съдържащи тези фталати в концентрация, по-висока от 0,1 тегловни % от пластифицираните материали.

3.

Комисията преразглежда към 16 януари 2010 г. мерките, предвидени във връзка с настоящото вписване, по смисъла на новата научна информация за тези вещества и техните заместители и ако това е оправдано, тези мерки се изменят съответно.

4.

За целите на настоящото вписване „продукт за грижа за детето“ означава всеки продукт, целящ да улесни съня, отдиха, хигиената, храненето на децата или сученето при кърмачетата.

52.

Следните фталати (или други CAS и EC номера, отнасящи се за веществото):

а)

ди-„изононил“ фталат (DINP)

CAS № 28553-12-0 и 68515-48-0

EC № 249-079-5 и 271-090-9

б)

ди-„изодецил“ фталат (DIDP)

CAS № 26761-40-0 и 68515-49-1

EC № 247-977-1 и 271-091-4

в)

ди-n-октил фталат (DNOP)

CAS № 117-84-0

EC № 204-214-7

1.

Забранява се употребата им като вещества и в смеси в концентрации, по-високи от 0,1 тегловни % от пластифицираните материали, в детски играчки и продукти за грижа за детето, които могат да попаднат в устата на децата.

2.

Забранява се пускането на пазара на такива детски играчки и продукти за грижа за детето, съдържащи тези фталати в концентрация, по-висока от 0,1 тегловни % от пластифицираните материали.

3.

Комисията преразглежда към 16 януари 2010 г. мерките, предвидени във връзка с настоящото вписване, по смисъла на новата научна информация за тези вещества и техните заместители и ако това е оправдано, тези мерки се изменят съответно.

4.

За целите на настоящото вписване „продукт за грижа за детето“ означава всеки продукт, целящ да улесни съня, отдиха, хигиената, храненето на децата или сученето при кърмачетата.

53.

Перфлуороктан сулфонати (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, метална сол (O-M+), халид, амид и други деривати, включително полимери)

1.

Забранява се пускането им на пазара и употребата им като вещества или в смеси, в концентрация, равна или по-висока от 50 mg/kg (0,005 тегловни %).

2.

Забранява се пускането им на пазара в полуготови продукти или изделия, или части от тях, ако концентрацията на PFOS е равна или по-висока от 0,1 тегловни %, изчислена като отношение на масата на отделните структурни или микроструктурни части, които съдържат PFOS или, за текстилни или други материали с покритие, ако количеството PFOS е равно или по-високо от 1 μg/m2 в материала с покритие.

3.

Чрез дерогация параграфи 1 и 2 не се прилагат за следните изделия, както и за веществата и смесите, необходими за производството им:

а)

фоторезисти или антирефлектиращи покрития за фотолитографски процеси;

б)

фотографски покрития, нанасяни върху филми, хартия или печатни форми;

в)

вещества, потискащи образуването на влага при недекоративно твърдо хромиране с хром (VI) и овлажнители, използвани в контролирани системи за нанасяне на галванични покрития, при които количеството PFOS, изпускано в околната среда е сведено до минимум чрез пълно прилагане на приложимите най-добри налични техники, разработени в рамките на Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7);

г)

хидравлични флуиди за авиацията.

4.

Чрез дерогация от параграф 1, пожарогасителната пяна, пусната на пазара преди 27 декември 2006 г., може да се използва до 27 юни 2011 г.

5.

Чрез дерогация параграф 2 не се прилага за изделия, които са били в употреба в Общността преди 27 юни 2008 г.

6.

Параграфи 1 и 2 се прилагат без да засягат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета (8).

7.

Веднага щом постъпи нова информация относно употребите и по-безопасните алтернативни вещества или технологиите при употребите, Комисията преразглежда всяко от изключенията по параграф 3, букви а)—г), така че:

а)

употребите на PFOS да бъдат поетапно преустановени, веднага щом използването на по-безопасни алтернативи е технически и икономически осъществимо;

б)

изключенията могат да бъдат продължени само за жизненоважни употреби, за които не съществуват по-безопасни алтернативи и е докладвано, че са положени усилия за намиране на по-безопасни алтернативи;

в)

емисиите на PFOS в околната среда са сведени до минимум чрез прилагането на най-добрите налични техники.

8.

Комисията продължава да разглежда текущите дейности по оценка на риска и наличието на по-безопасни алтернативни вещества или технологии, свързани с употребите на перфлурооктановата киселина (PFOA) и свързаните с нея вещества, и да предлага всякакви необходими мерки за намаляване на идентифицираните рискове, включително ограничения за пускане на пазара и употреба, особено когато има налични по-безопасни алтернативни вещества или технологии, които са технически и икономически осъществими.

54.

2-(2-метоксиетокси) етанол (DEGME)

CAS № 111-77-3

EC № 203-906-6

След 27 юни 2010 г. не се пуска на пазара за предоставяне на масовия потребител като съставка на бои, препарати за сваляне на бои, почистващи агенти, самолъскащи емулсии или грундове за под в концентрации, равни на или по-големи от 0,1 тегловни %.

55.

2-(2-бутоксиетокси)етанол (DEGBE)

CAS № 112-34-5

EC № 203-961-6

1.

След 27 юни 2010 г. не се пуска на пазара за първи път за предоставяне на масовия потребител като съставка на бои или в почистващи препарати за нанасяне чрез разпръскване в аерозолни флакони в концентрации, равни на или по-големи от 3 тегловни %.

2.

След 27 декември 2010 г. не се пускат на пазара за предоставяне на масовия потребител бои и почистващи препарати в аерозолни флакони за нанасяне чрез разпръскване, които съдържат DEGВE и не отговарят на параграф 1.

3.

Без да се засяга друго законодателство на Общността, отнасящо се до класифицирането, опаковането и етикетирането на вещества и смеси, доставчиците гарантират, че преди пускането на пазара боите, различни от бои за нанасяне чрез разпръскване, които съдържат DEGВE в концентрации равни на или по-големи от 3 тегловни %, които са пуснати на пазара за масова употреба до 27 декември 2010 г., са етикетирани ясно и четливо с неизличим надпис, както следва:

„Да не се използва в устройства и оборудване за разпръскване на боя“.

56.

Метилендифенил диизоцианат (MDI)

CAS № 26447-40-5

EC № 247-714-0

1.

След 27 декември 2010 г. не се пуска на пазара за предоставяне на масовия потребител като съставка на смеси в концентрации, равни на или по-големи от 0,1 тегловни % от MDI, освен когато доставчиците гарантират, преди пускането на пазара, че опаковката:

а)

съдържа предпазни ръкавици, които съответстват на изискванията на Директива 89/686/ЕИО на Съвета (9);

б)

е обозначена с посочения по-долу надпис — ясен, четлив и неизличим — и без да се засяга друго законодателство на Общността, отнасящо се до класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества и смеси:

„—

Лица, чувствителни към диизоцианати, могат да развият алергични реакции при употребата на този продукт.

Лица, страдащи от астма, екзема или кожни заболявания следва да избягват контакт, включително дермален контакт, с този продукт.

Този продукт не следва да се използва при условия на лоша вентилация, освен ако не се използва предпазна маска с подходящ газов филтър (т.е. тип А1, съгласно стандарт EN 14387).“.

2.

Чрез дерогация, параграф 1, буква а) не се прилага за термозалепващи адхезиви.

57.

Циклохексан

CAS № 110-82-7

EC № 203-806-2

1.

След 27 юни 2010 г. не се пуска на пазара за масова употреба за първи път като съставка на неопренови контактни лепила в концентрации, равни на или по-големи от 0,1 тегловни %, в опаковка, превишаваща по размер 350 g.

2.

След 27 декември 2010 г. не се пускат на пазара за масова употреба неопренови контактни лепила, които съдържат циклохексан и не са в съответствие с изискванията по параграф 1.

3.

Без да се засяга друго законодателство на Общността, отнасящо се до класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества и препарати, доставчиците гарантират, че преди пускането на пазара неопреновите контактни лепила, съдържащи циклохексан в концентрация равна на или по-голяма от 0,1 тегловни %, които са пуснати на пазара за масова употреба след 27 декември 2010 г., са етикетирани ясно и четливо с неизличим надпис, както следва:

„—

Този продукт не трябва да се използва в условия на лоша вентилация.

Този продукт не трябва да се използва за поставяне на мокет.“

58.

Амониев нитрат (AN)

CAS № 6484-52-2

EC № 229-347-8

1.

След 27 юни 2010 г. не се пуска на пазара за първи път като вещество и в смеси, които съдържат повече от 28 тегловни % от азота по отношение на амониевия нитрат, за употреба като твърд тор, еднокомпонентен или съставен, освен ако торът не отговаря на техническите разпоредби за амониево-нитратни торове с високо съдържание на азот, установени в приложение III към Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета (10).

2.

След 27 юни 2010 г. не се пуска на пазара като вещество или в смеси, които съдържат 16 тегловни % от азота по отношение на амониевия нитрат, с изключение на доставки за:

а)

потребители надолу по веригата и дистрибутори, включително физически или юридически лица, които разполагат с лиценз или разрешение в съответствие с Директива 93/15/ЕИО на Съвета (11);

б)

земеделски производители за употреба в селскостопанска дейност, на пълно или непълно работно време, и не задължително в зависимост от размера на обработваната площ.

За целите на настоящия параграф:

i)

„земеделски производител“ означава физическо или юридическо лице, или група физически или юридически лица, независимо от правния статус, предоставен на групата и на нейните членове от националното законодателство, чието стопанство се намира в рамките на територията на Общността, както е посочено в член 299 от Договора, и който упражнява селскостопанска дейност,

ii)

„селскостопанска дейност“ означава производството или отглеждането на селскостопански продукти, включително прибирането на реколтата, доенето, развъждането на животни и отглеждането на животни за селскостопански цели или поддържането на земята в добро селскостопанско и екологично състояние, както е определено в член 5 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 (12);

в)

физически или юридически лица, заети в професионални дейности като градинарство, отглеждане на оранжерийни растения, поддържане на паркове, градини или спортни терени, горско стопанство или други подобни дейности.

3.

За ограниченията по параграф 2 обаче държавите-членки могат, по социално-икономически съображения, до 1 юли 2014 г. да прилагат гранична стойност до 20 тегловни % от азота по отношение на амониевия нитрат, за вещества и смеси, пуснати на пазара в рамките на тяхната територия. Те информират за това Комисията и останалите държави-членки.

3.

Предговорът на допълнения 1—6 се заменя със следното:

„ПРЕДГОВОР

Обяснения на заглавия на колоните:

Вещества:

Името съответства на Международната химическа идентификация, използвана за веществото в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО, и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Доколкото е възможно веществата са посочени с техните IUPAC имена. Веществата, изброени в EINECS (европейски списък на съществуващите търговски химични вещества), ELINCS (европейски списък на нотифицираните химични вещества) или в списъка на „екс-полимерите“ (вещества, които вече не се считат за полимери), са обозначени с имената, фигуриращи в тези списъци. В някои случаи са включени други имена, като например обичайни или общоприети имена. В рамките на възможното продуктите за растителна защита и биоцидите са дадени с техните ISO имена.

Вписвания за групи вещества:

Част 3 на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 съдържа известен брой вписвания, отнасящи се до групи вещества. В тези случаи изискванията за класификация се прилагат към всички вещества, обхванати от описанието.

В някои случаи има изисквания за класификация за конкретни вещества, които могат да бъдат обхванати от вписване за група вещества. В подобни случаи в част 3 на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 се включва специално вписване за даденото вещество, а съответното вписване за група вещества ще бъде придружено от израза „except those specified elsewhere in Annex VI to Regulation (EC) № 1272/2008.“ („с изключение на тези, посочени на друго място в приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008“).

В някои случаи отделните вещества могат да бъдат обхванати от повече от едно вписване за група. В тези случаи класифицирането на веществото отразява класифицирането за всяка от двете групи вписвания. В случаите когато са дадени различни класификации за една и съща опасност, ще се прилага най-строгата класификация.

Индекс номер:

Индекс номерът е идентификационният код, даден на веществото в част 3 на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008. Веществата са изброени в допълнението съгласно този индекс номер.

ЕО номера:

ЕО номерът, т.е. EINECS, ELINCS или NLP, е официалният номер на веществото в рамките на Европейския съюз. Номерът EINECS може да бъде получен от Европейския инвентаризационен списък на съществуващи търговски химични вещества (EINECS). Номерът ELINCS може да се получи от Европейския списък на нотифицираните химични вещества. Номерът NLP може да се получи от списъка на „екс-полимерите“. Списъците се публикуват от Службата за официални публикации на Европейската общност.

ЕО номерът е седемцифрена система от типа XXX-XXX-X, която започва от 200-001-8 (EINECS), от 400-010-9 (ELINCS) и от 500-001-0 (NLP). Този номер е посочен в колоната, озаглавена „ЕО номер“.

CAS номер:

За веществата са определени Chemical Abstracts Service (CAS) номера с цел улесняване на идентификацията им.

Бележки:

Пълният текст на бележките се намира в част 1 на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Бележките, които трябва да се вземат предвид за целите на настоящия регламент, са следните:

 

Бележка A:

Без да се засяга член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1272/2008, името на веществото трябва да фигурира върху етикета под формата на едно от названията, дадени в част 3 на приложение VI към посочения регламент.

В посочената част понякога е използвано общо описание, като „съединения на …“ или „соли на …“. В подобни случаи от доставчика, който пуска такова вещество на пазара, се изисква да посочи върху етикета точното име, като надлежно взема предвид раздел 1.1.1.4 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.

 

Бележка С:

Някои органични вещества могат да бъдат предлагани на пазара или под специфична изомерна форма, или като смес от няколко изомера.

 

Бележка D:

Определени вещества, които са податливи на спонтанна полимеризация или разпадане, по правило се пускат на пазара в стабилизирана форма. Това е формата, в която те са включени в част 3 на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Такива вещества обаче понякога се пускат на пазара в нестабилизарана форма. В такива случаи доставчикът, който пуска на пазара такова вещество, е длъжен да посочи на етикета името на веществото, следвано от думите „нестабилизирано“.

 

Бележка J:

Класифицирането като канцерогенно или мутагенно не следва да се прилага, ако може да се покаже, че веществото съдържа по-малко от 0,1 тегловни % бензен (EC № 200-753-7).

 

Бележка K:

Класифицирането като канцерогенноили мутагенно не следва да се прилага, ако може да се покаже, че веществото съдържа по-малко от 0,1 тегловни % 1,3-бутадиен (EC № 203-450-8).

 

Бележка L:

Класифицирането като канцерогенно не следва да се прилага, ако може да се покаже, че веществото съдържа по-малко от 3 % DMSO екстракт, измерен по IP 346.

 

Бележка M:

Класифицирането като канцерогенно не следва да се прилага, ако може да се покаже, че веществото съдържа по-малко от 0,005 тегловни % бензо[a]-пирен (EC № 200-028-5).

 

Бележка N:

Класифицирането като канцерогенно не следва да се прилага, ако е известна цялата история на рафиниране и ако може да се покаже, че веществото, от което е извлечено, не е канцерогенно.

 

Бележка Р:

Класифицирането като канцерогенно или мутагенно не следва да се прилага, ако може да се покаже, че веществото съдържа по-малко от 0,1 тегловни % бензен (EC № 200-753-7).

 

Бележка R:

Класифицирането като канцерогенно не следва да се прилага за влакна, чиято средна геометрична стойност на диаметъра, оразмерена по дължина, минус две стандартни грешки, е над 6 μm.“;

4.

Във вписванията на допълнения 1, 2, 3, 5 и 6, в графата, озаглавена „Бележки“, се заличават препратките към бележки E, H и S.

5.

В допълнение 1 заглавието се заменя с „Вписване 28 — Канцерогенни: категория 1А (таблица 3.1)/категория 1 (таблица 3.2)“.

6.

Допълнение 2 се изменя, както следва:

а)

Заглавието се заменя с „Вписване 28 — Канцерогенни: категория 1В (таблица 3.1)/категория 2 (таблица 3.2)“.

б)

Във вписванията на индекс номерата 024-017-00-8, 611-024-00-1, 611-029-00-9, 611-030-00-4 и 650-017-00-8, думите „приложение I към Директива 67/548/ЕИО“ се заменят с думите „приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008“.

в)

Вписванията с индекс номера 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 и 649-210-00-X се заличават.

7.

В допълнение 3 заглавието се заменя с „Вписване 29 — Мутагенни: категория 1А (таблица 3.1)/категория 1 (таблица 3.2)“.

8.

В допълнение 4 заглавието се заменя с „Вписване 29 – —Мутагенни: категория 1В (таблица 3.1)/категория 2 (таблица 3.2)“.

9.

В допълнение 5 заглавието се заменя с „Вписване 30 — Токсични за репродукцията: категория 1А (таблица 3.1)/категория 1 (таблица 3.2)“.

10.

В допълнение 6 заглавието се заменя с „Вписване 30 — Токсични за репродукцията: категория 1В (таблица 3.1)/категория 2 (таблица 3.2)“.

11.

В допълнение 8 заглавието се заменя с „Вписване 43 — Азобагрила — списък с ароматни амини“.

12.

В допълнение 9 заглавието се заменя с „Вписване 43 — Азобагрила — списък с азооцветители“.

13.

Допълнение 10 се изменя, както следва:

а)

Заглавието се заменя с „Вписване 43 — Азобагрила — списък с методи за изпитване“.

б)

Адресите на CEN и CENELEC в бележката под линия се заменят със следното:

„CEN: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels, Belgium, тел. +32 25500811, факс: +32 25500819 (http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels, тел. +32 25196871, факс +32 25196919 (http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm)“


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стp. 42.

(2)  ОВ L 147, 9.6.1975 г., стp. 40.

(3)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стp. 19.

(4)  ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 171, 9.7.2003 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 124, 9.5.2002 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 24, 29.1.2008 г., стp. 8.

(8)  ОВ L 104, 8.4.2004 г., стp. 1.

(9)  ОВ L 399, 30.12.1989 г., стp. 18.

(10)  ОВ L 304, 21.11.2003 г., стp. 1.

(11)  ОВ L 121, 15.5.1993 г., стp. 20.

(12)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стp. 1.“


Top