Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0545

Регламент (ЕО) № 545/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността

OJ L 167, 29.6.2009, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 49 - 50

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/545/oj

29.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 167/24


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 545/2009 нА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 юни 2009 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 80, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Глобалната икономическа и финансова криза вече се отразява сериозно върху дейността на въздушните превозвачи. Тя доведе до значителен спад на въздушния трафик през зимния период на часово планиране 2008—2009 г. Икономическата криза ще се отрази и на летния период на часово планиране на 2009 г.

(2)

С цел неизползването на слотове, разпределени за летния период на часово планиране на 2009 г., да не води до загубата на тези слотове от въздушните превозвачи, е необходимо да се посочи ясно и недвусмислено, че икономическата криза е оказала отрицателно въздействие върху този период на часово планиране

(3)

Комисията следва да продължи да проучва влиянието на икономическата криза върху сектора на въздушния транспорт. Ако икономическото положение продължи да се влошава преди зимния период на часово планиране 2009—2010 г., Комисията може да представи предложение за подновяване на режима, предвиден в настоящия регламент, за зимния период на часово планиране 2010—2011 г. Такова предложение следва да бъде предшествано от пълна оценка на въздействието, включваща анализ на възможните последици за конкуренцията и потребителите, и следва да бъде направено само ако представлява част от предложение за общо преразглеждане на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета от 18 януари 1993 г. относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността (3) с цел справяне със съществуващата липса на ефективност при разпределянето на слотове и гарантиране на оптималното използване на оскъдния капацитет на претоварените летища.

(4)

Следователно Регламент (ЕИО) № 95/93 следва да бъде спешно съответно изменен. Настоящото изменение не засяга правомощията на Комисията при прилагането на членове 81 и 82 от Договора,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕИО) № 95/93 се изменя, както следва:

1.

Член 10а се заменя със следното:

„Член 10а

За целите на член 10, параграф 2 координаторите приемат, че за летния период на часово планиране 2010 г. въздушните превозвачи имат право на сериите от слотове, които са им били разпределени в началото на летния период на часово планиране на 2009 г. в съответствие с настоящия регламент.“

2.

Член 10б се заличава.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 юни 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

Š. FÜLE


(1)  Становище от 24 март 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник)

(2)  Становище на Европейския парламент от 7 май 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 8 юни 2009 г.

(3)  ОВ L 14, 22.1.1993 г., стр. 1.


Top